Anda di halaman 1dari 7

2

Bahagian A [40 markah] Arahan : Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A,B,C dan D. Pilih satu jawapan yang paling tepat. 1 Apakah maksud kelayakan ikhtisas? A Kelayakan yang berkaitan dengan sesuatu kerjaya. B Kelayakan asas seperti SPM, diploma, dan ijazah. C Kecekapan melakukan tugas menggunakan alatan tertentu. D Mahir dalam sesuatu bidang sahaja. 2 Bagaimanakah peluang-peluang kerjaya diperoleh? A Melalui buku. B Melalui iklan. C Melalui ceramah motivasi. D Melalui hebahan dari mulut ke mulut. 3 Apakah pilihan kerjaya yang sesuai bagi seseorang yang pandai berkomunikasi dan petah bercakap? A Doktor. B Peguam. C Arkitek. D Jurutera. Apakah kesan sekiranya kerjaya yang dipilih sesuai dengan kelayakan dan potensi diri? A Menambahkan keyakinan. B Mempertingkatkan ilmu pengetahuan. C Menambahkan sumber pendapatan. D Meningkatkan taraf hidup dan sosial. Seseorang yang berperibadi realistik mempunyai potensi diri A konvensi. B kreatif. C mekanikal. D memenuhi matlamat. Bagaimanakah keyakinan diri individu boleh berkembang? A Meningkatkan kreativiti. B Menambah ilmu pengetahuan. C Meningkatkan kemahiran diri. D Memilih kerjaya yang sesuai dengan kelayakan dan peribadi. Antara yang berikut, pilih sikap peribadi individu yang memiliki potensi untuk menjadi seorang pengarang. A Peribadi artistik. B Peribadi konvensional. C Peribadi realistik. D Peribadi sosial. Apabila anda hendak memilih sesuatu jurusan, perkara utama yang perlu diambil kira ialah A kewangan. B minat. C kehendak ibu bapa. D peluang kerjaya masa depan. Seseorang individu yang mempunyai identiti diri yang positif sentiasa_______________akan dirinya. A bangga B gembira. C yakin D sombong B Kelebihan diri individu. D Kecenderungan untuk melakukan sesuatu.

10 Apakah maksud minat? A Kebolehan semula jadi. C Keyakinan diri tentang sesuatu perkara.

SULIT

3
11 Apakah kerjaya yang banyak memerlukan kemahiran? A Jururawat. B Pemandu. C Juru ukir. D Petani. 12 Pemilihan bidang kerjaya bergantung kepada A pengaruh rakan sebaya. B kelayakan akademik dan potensi diri. C kehendak ibu bapa. D kehendak guru. 13 Setiap keputusan yang dibuat dalam sesuatu situasi pasti mempunyai A kesan. B punca. C masalah. D rintangan. 14 Setiap keputusan yang dibuat perlulah berdasarkan A maklumat. B rasional dan logik. C ibu bapa. D kawan. 15 Pendekatan ini menggunakan kemahiran mengenal pasti kesan dan akibat terhadap diri dan orang lain. A Pendekatan alternatif. B Pendekatan proaktif. C Penyelesaian masalah. D Pendekatan kesan dan akibat. 16 Seseorang yang berfikiran rasional akan membuat keputusan yang A sambil lewa. B terburu-buru. C teragak-agak. D bijak dan adil. 17 Param berbakat dalam bidang perakaunan. Sekiranya dia membuat keputusan untuk mengikut rakannya memilih jurusan sains, dia akan A hilang minat dalam pelajaran. B menjadi pelajar cemerlang dalam jurusan sains. C gagal dalam pelajaran serta membazirkan bakatnya. D saudara-maranya akan berasa kecewa kerana dia tidak mengasah bakatnya. 18 Setiap keputusan yang kita buat mestilah berdasarkan A nafsu. B hasrat. C gerak hati. D rasional dan logik. 19 Apakah yang kita perlu lakukan apabila berhadapan dengan pelbagai situasi? A Andaian. B Anggaran. C Keputusan. D Pertimbangan. 20 Keputusan yang baik biasanya mengambil kira kepentingan A diri sendiri dan orang lain. B diri sendiri. C kawan-kawan. D keluarga. 21 Apakah yang orang lain boleh lakukan semasa kita membuat keputusan dalam sesuatu situasi? A Mempertikaikan keputusan yang dibuat. B Memberi nasihat, pandangan dan idea. C Membuat keputusan untuk kita. D Hanya mendengar masalah kita. 22 Antara yang berikut, manakah merupakan kasih sayang ibu bapa yang tidak dapat dilihat? A Membelai anak. B Memenuhi keperluan anak. C Membawa anak bersiar-siar. D Mendoakan kesejahteraan anak-anak.

SULIT

4
23 Bagaimanakah setiap ahli keluarga boleh membantu merealisasikan impian Rumahku, Syurgaku? A Setiap ahli keluarga perlu memainkan peranan dalam menjalinkan hubungan kekeluargaan yang erat. B Setiap ahli keluarga perlu bertukar-tukar hadiah pada hari-hari kebesaran. C Setiap ahli keluarga perlu menjalankan tanggungjawab masing-masing tanpa membantu ahli keluarga yang lain. D Setiap ahli keluarga perlu membantu keluarga yang lain untuk mencapai matlamat Rumahku, Syurgaku. 24 Pilih tindakan yang menunjukkan cara-cara menjaga maruah dan nama baik keluarga. A Mengikut ajakan kawan pergi melepak. B Membantu ahli keluarga yang menghadapi masalah. C Berusaha mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang menjatuhkan imej keluarga. D Memakai pakaian yang berjenama. 25 Keluarga bahagia adalah asas bagi membentuk insan yang A tegap. B berakhlak mulia. C berani. D gagah. 26 Dalam situasi yang manakah kasih sayang antara anggota keluarga menjadi bertambah erat? A Selalu bertukar-tukar hadiah antara anggota keluarga. B Mengadakan jamuan pada hari-hari yang penting bagi ibu bapa. C Setiap anggota keluarga melaksanakan tanggungjawab masing-masing. D Bertengkar disebabkan masalah yang kecil. 27 _______________________ bertanggungjawab memberi sepenuh kasih sayang kepada anak-anak agar emosi anak-anak dapat berkembang dengan sempurna. A Ibu bapa B Guru C Rakan D Saudara mara 28 Sekiranya anggota keluarga kita menghadapi kesusuahan, kita seharusnya A membiarkan mereka menghadapi kesusahan seorang diri. B membantu menyelesaikan masalahnya. C memberi nasihat sahaja. D memberitahu kepada saudara yang terdekat. 29 Andaikan anda merupakan anak sulung dalam keluarga manakala ibu anda terlantar di hospital. Apakah tanggungjawab anda? A Memberitahu sanak saudara. B Memasak makanan untuk ibu. C Mencari pekerjaan sementara. D Membantu ayah menjaga keselamatan anggota keluarga Siapakah yang bertanggungjawab terhadap keselamatan keluarga? A Bapa. B Ibu bapa. C Anak-anak. D Setiap ahli keluarga. Memelihara kesejahteraan alam merupakan tanggungjawab A kerajaan B setiap individu C pemimpin D majlis perbandaran

30

31

[Lihat sebelah SULIT

5
32 Mengapakah kita perlu menjaga kebersihan sungai kita? I Supaya kita mendapat bekalan air yang bersih II Untuk menjaga imej negara III Supaya kita dipuji oleh orang lain IV Agar terhindar daripada penyakit A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 33 Antara berikut yang manakah merupakan peranan dan tanggungjawab Jabatan Alam Sekitar? A Memantau aktiviti manusia yang menyebabkan pencemaran B Menggalakkan penebangan pokok secara berleluasa C Melakukan pembakaran secara terbuka D Menggalakkan pembuangan sampah di merata-rata tempat

34 Bagaimanakah cara untuk memelihara dan memulihara alam sekitar? I Penanaman semula pokok II Penebangan pokok secara berleluasa III Membuang sampah di merata-rata tempat IV Saling bekerjasama membersihkan alam sekitar A I dan II B II dan III C I dan IV D III dan IV 35 Antara berikut merupakan jenis-jenis pencemaran alam dan bencana alam kecuali A penanaman semula pokok B jerebu C tanah runtuh D kemarau panjang Pencemaran alam boleh berlaku apabila kita I membuang sampah di tempat yang disediakan II menanam pokok III melakukan pembakaran terbuka IV membuang sampah di merata-rata tempat A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV

36

37 Antara berikut merupakan punca pencemaran udara kecuali A asap-asap daripada kilang B asap-asap daripada kenderaan C tumpahan minyak daripada kapal D asap daripada pembakaran terbuka 38 Pencemaran air akan mengakibatkan I kemusnahan habitat laut II air berkelodak III meningkatkan tahap kesihatan manusia IV udara berdebu A I dan II C III dan IV

B D

II dan III II dan IV

39 Antara berikut merupakan langkah yang dapat diambil oleh penduduk sesebuah bandar dalam usaha menghijaukan alam sekitar kecuali A menanam pokok di kawasan sekitar B menghalang penebangan pokok C menanam bunga-bungaan di taman D menebang pokok yang baru ditanam

SULIT

6
40 Kemarau berpunca daripada A kandungan lembapan tanah yang berkurangan kerana ketiadaan hujan B berlakunya limpahan air yang berlebihan bagi satu-satu saliran C letupan gunung berapi D ketidakstabilan lereng atau cerun tanah tinggi

[Lihat sebelah SULIT

7
Bahagian B [10 markah] Jawab semua soalan yang berikut. Soalan 1 Tandakan ( ) jika betul, dan ( X ) jika salah pada ruangan yang disediakan. (a) (b) (c) (d) Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar adalah tanggungjawab pihak kerajaan sahaja. (e) Hubungan kekeluargaan hanya dapat dijalin sekiranya mementingkan diri sendiri dalam kalangan anggota keluarga. wujud sikap Setiap kerjaya memerlukan kelayakan tertentu sama ada kelayakan akademik atau kelayakan ikhtisas. Sikap bertolak ansur dan pengorbanan yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga berupaya mengeratkan hubungan kekeluargaan. CFC (Klorofluorokarbon) adalah sejenis gas yang boleh memusnahkan lapisan ozon.

Soalan 2 Lengkapkan silang kata di bawah

4 1 3 I R 2
MELINTANG 1) Amalan _______ _______ boleh mengurangkan kadar pencemaran. 2) Pembakaran terbuka boleh menyebabkan pencemaran _______________. MENEGAK 3) Pemilihan sesuatu kerjaya mestilah berdasarkan potensi diri dan ______________. 4) Pelepasan asap kenderaan dan asap kilang serta pembakaran terbuka boleh menyebabkan kejadian ________. 5) Setiap individu perlu menyayangi diri sendiri dan anggota __________. SOALAN TAMAT SKEMA JAWAPAN PSK PP1 2013

5 L R

SULIT

8
BAHAGIAN A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B B A C D A D C D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C B A B B D C D D A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B D A C B C A B D D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B B A C A D C A D A

BAHAGIAN B SOALAN 1- Tandakan ( ) jika betul, dan ( X ) jika salah pada ruangan yang disediakan. (a) (b) (c) (d) (e) Setiap kerjaya memerlukan kelayakan tertentu sama ada kelayakan akademik atau kelayakan ikhtisas. Sikap bertolak ansur dan pengorbanan yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga berupaya mengeratkan hubungan kekeluargaan. CFC (Klorofluorokarbon) adalah sejenis gas yang boleh memusnahkan lapisan ozon. Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar adalah tanggungjawab pihak kerajaan dan swasta. Hubungan kekeluargaan hanya dapat dijalin sekiranya wujud sikap mementingkan diri sendiri dan keluarga yang berdasarkan nilai materialistik dalam kalangan anggota keluarga. SOALAN 2- Lengkapkan silang kata di bawah

1K

3M I N A T

4J E R E B U

E 2U

M D

U A

5K E L U A R G A

A A

[Lihat sebelah SULIT