Anda di halaman 1dari 17

Ninove 01.10.

2013

Missie van Vrij CLB Ninove


Elke leerling is uniek en bijzonder, het belang van de leerling primeert. Wij willen voor lke leerling de gezondheid, groei en ontwikkeling bewaken en bevorderen. We willen leerlingen helpen bij het verwerven van competenties en waar mogelijk deze versterken. We willen alle ouders ondersteunen bij de opvoeding en begeleiding van hun kinderen. Indien nodig, gaan we aanklampend werken. We willen scholen ondersteunen in hun taak om alle leerlingen maximale ontwikkelingskansen te bieden. Daarvoor willen we ons graag ten volle inzetten!

KLUISWEG 13 - 9400 NINOVE Tel. 054 33 90 19 - Fax 054 32 99 77 - E-mail: ninove@clbninove.be Bijzetel: Vierwindenstraat 1a - 9500 Geraardsbergen - Tel. & Fax 054 41 17 75 - E-mail: geraardsbergen@clbninove.be Maatsch. zetel: Gezondheidscentrum vzw - Kluisweg 13 - 9400 Ninove

Visie van Vrij CLB Ninove


Als CLB hebben we een wettelijk bepaalde opdracht (CLB decreet). Binnen deze opdracht willen we een CLB zijn:

met een open en respectvolle houding,


Een relatie van wederzijds vertrouwen met leerlingen, ouders, leerkrachten en directies schept mogelijkheden tot deskundige tussenkomsten. Een gastvrije en laagdrempelige houding in een vriendelijke omgangsstijl nodigt uit om in een positieve sfeer zorgen en vragen te bespreken binnen de vertrouwelijkheid van het beroepsgeheim en met aandacht voor de rechtspositie van de minderjarige in hulpverlening.

dat handelingsgericht werkt,


We luisteren naar de vraag en de verwachting van de betrokken partijen. We kijken op welke manier we hier een aanbod kunnen doen dat afgestemd is op de nood van het kind.

met verantwoordelijkheidszin,
We nemen en dragen verantwoordelijkheid in onze tussenkomsten ten aanzien van wie onze hulp nodig heeft, met bijzondere aandacht voor kansarme leerlingen. Dit doen we vanuit een onafhankelijke positie ten opzichte van de school, met respect voor de levensbeschouwing van de leerling en met zijn welzijn als eerste doelstelling.

dat emancipatorisch werkt,


We leveren een positieve bijdrage tot de algemene ontplooiing van de leerlingen. Het CLB werkt samen met de school aan het versterken van leerlingen in het maken van eigen keuzes.

KLUISWEG 13 - 9400 NINOVE Tel. 054 33 90 19 - Fax 054 32 99 77 - E-mail: ninove@clbninove.be Bijzetel: Vierwindenstraat 1a - 9500 Geraardsbergen - Tel. & Fax 054 41 17 75 - E-mail: geraardsbergen@clbninove.be Maatsch. zetel: Gezondheidscentrum vzw - Kluisweg 13 - 9400 Ninove

met teamwerking als troef,


Door te werken met verschillende disciplines binnen een schoolteam willen we een meerwaarde zijn voor de deskundigheid die reeds op de school aanwezig is. We willen op die manier leerlingen en hun gezin zo ruim mogelijk bekijken.

met een draaischijffunctie,


We proberen steeds, in samenwerking met ouders, leerlingen en school, een antwoord te geven op een vraag of zorg. Indien de problematiek onze deskundigheid overstijgt of een intensieve begeleiding noodzakelijk wordt gaan we samen met de clint op zoek naar een passende dienst of organisatie die gespecialiseerde hulp biedt. We hebben een overzicht van het netwerk binnen onze regio en overleggen gezamelijke cases met onze netwerkpartners.

dat aanstuurt op deskundigheid,


Een CLB-medewerker is een professional die waakt over zijn individuele deskundigheid en de deskundigheid van het team in functie van de opdracht. Het centrum biedt ruime nascholingskansen aan en verzekert een brede deskundigheid.

met kwaliteit,
We stellen deskundige medewerkers (artsen, psychologen/pedagogen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers) ter beschikking om leerlingen, ouders, leerkrachten en scholen te ondersteunen met informatie, advies en begeleiding. We gebruiken onze mogelijkheden maximaal en brengen werkkracht op om resultaat te behalen. We streven naar een kwaliteitsvolle zorg en investeren in de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem.

en een zorgzaam CLB zijn.


We zijn positief ingesteld en dragen zorg voor elkaar. We hebben oog voor de sterktes en zwaktes van onszelf en de anderen. We worden positief gemotiveerd en benaderd. We blijven aandacht hebben voor de mens achter de professional.

KLUISWEG 13 - 9400 NINOVE Tel. 054 33 90 19 - Fax 054 32 99 77 - E-mail: ninove@clbninove.be Bijzetel: Vierwindenstraat 1a - 9500 Geraardsbergen - Tel. & Fax 054 41 17 75 - E-mail: geraardsbergen@clbninove.be Maatsch. zetel: Gezondheidscentrum vzw - Kluisweg 13 - 9400 Ninove

Wat doet een CLB?


1.1 Je zit ergens mee 1.2 Als leren niet meevalt 1.3 Studie- en beroepskeuze 1.4 Medisch onderzoek 1.5 Buitengewoon onderwijs 1.6 Leerplicht

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. Verschillende vakmensen werken samen om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan. Het gaat er dus om de leerling zich goed te laten voelen zodat hij zijn kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen.

1.1 Je zit ergens mee


Je slecht voelen, je niet thuis voelen, je draai niet vinden, je ongewoon voelen... vaak niet gemakkelijk om mee om te gaan. Denk maar aan faalangst, gepest worden, moeilijkheden thuis, uitsluiting, moeilijke relaties, spijbelen, een echtscheiding, een ziekte, moeijlijk gedrag, verdriet Dan valt naar school gaan niet mee. Je kan bij het CLB terecht voor informatie, advies en begeleiding, ook zonder de school.

1.2 Als leren niet meevalt...


Soms lukt het niet om vlot te leren. Je CLB helpt om uit te zoeken hoe dat komt en bekijkt wat er mogelijk is om dat te verhelpen. Dat kan gaan over leren in het algemeen: werkhouding, studiehouding, studiemethode, motivatie of leerproblemen zoals moeite met lezen, spellen of rekenen tot leerstoornissen zoals dyslexie of dyscalculie Vaak volstaan aanpassingen in de klas of aan de manier van leren. Daarover geven we informatie en advies. We bekijken dan ook met je school welke aanpassingen in de klas mogelijk zijn. Als blijkt dat er meer nodig is, dan vertellen we je waar je terecht kan voor meer hulp en blijven we je

KLUISWEG 13 - 9400 NINOVE Tel. 054 33 90 19 - Fax 054 32 99 77 - E-mail: ninove@clbninove.be Bijzetel: Vierwindenstraat 1a - 9500 Geraardsbergen - Tel. & Fax 054 41 17 75 - E-mail: geraardsbergen@clbninove.be Maatsch. zetel: Gezondheidscentrum vzw - Kluisweg 13 - 9400 Ninove

opvolgen. Omdat voorkomen beter is dan genezen, is het belangrijk niet te lang te wachten om langs te komen.

1.3 Studie- en beroepskeuze


Stel: je weet niet goed wat je wil doen of je weet niet goed wat je mogelijkheden zijn. Kom dan zeker langs.

Bij het CLB hebben we informatie over alle mogelijke studierichtingen en beroepsopleidingen of over welke richtingen op elkaar kunnen volgen en wat je er later mee kan doen. Als dat nodig is, zoeken we samen naar wat je graag doet en wat je goed kan. Om dat te doen hebben we allerlei hulpmiddelen. Let wel: wij maken geen keuze. Wel helpen we je om zelf een keuze te kunnen maken. Aarzel dus niet om contact op te nemen!

Alle informatie over mogelijke richtingen hebben we samengezet op: www.onderwijskiezer.be

1.4 Op medisch onderzoek


1.4.1 wanneer?
Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht, ook al ga je al om een andere reden vaak op controle bij een arts. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs op leeftijden.

Ook wanneer een leerling het eerste jaar begint in het deeltijds onderwijs of een erkende vorming aanvat, voert de CLB-arts een medisch onderzoek uit.

1.4.2 welke?
Er zijn korte en uitgebreide onderzoeken. In een kort onderzoek gaan de dokter en verpleegkundige na of je

al gezondheidsproblemen hebt gehad en hoe dat dan liep; algemeen gezond bent en gezond leeft; lengte en gewicht goed zijn voor jouw leeftijd; tanden goed zijn (behalve in de 1e kleuterklas en het 3e leerjaar); al ingent bent en waarvoor;

ogen in orde zijn; KLUISWEG 13 - 9400 NINOVE Tel. 054 33 90 19 - Fax 054 32 99 77 - E-mail: ninove@clbninove.be Bijzetel: Vierwindenstraat 1a - 9500 Geraardsbergen - Tel. & Fax 054 41 17 75 - E-mail: geraardsbergen@clbninove.be Maatsch. zetel: Gezondheidscentrum vzw - Kluisweg 13 - 9400 Ninove

als je 6 of 7 jaar bent je kleuren goed kan zien.

In een uitgebreid onderzoek komt daar nog bij of je

genoeg beweegt; een goede houding hebt; goed praat; goed hoort; geslachtsorganen normaal groeien. Naargelang je leeftijd gaat de dokter ook na of je puberteitskenmerken normaal zijn.

1.4.3 Waarom op medisch onderzoek?


Meestal gaat alles goed met je en dan lijkt zon doktersbezoek wel overbodig. Maar iedereen kent de spreuk "voorkomen is beter dan genezen". Daarom kijken CLB-artsen en verpleegkundigen een aantal dingen na. Als er iets is dat minder goed lijkt dan kunnen zij dat erg vroeg zien. Dan ben je er snel bij om er iets aan te doen. Kwestie van gezond te blijven. Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Wil je iets weten over gezondheid of zit je ergens mee, dan is dat het moment. Als er niet voldoende tijd is, kan de dokter een afspraak maken op een later tijdstip.

1.4.4 Wat onderzoekt men?


Vroegere gezondheidsproblemen Algemene gezondheid Inentingen Lengte en gewicht Tanden Beweging Houding Goed spreken Ogen Kleuren Oren Geslachtsorganen

KLUISWEG 13 - 9400 NINOVE Tel. 054 33 90 19 - Fax 054 32 99 77 - E-mail: ninove@clbninove.be Bijzetel: Vierwindenstraat 1a - 9500 Geraardsbergen - Tel. & Fax 054 41 17 75 - E-mail: geraardsbergen@clbninove.be Maatsch. zetel: Gezondheidscentrum vzw - Kluisweg 13 - 9400 Ninove

1.4.5

Moet ik bij de CLB-arts?

Een 7-tal keer tijdens je schoolcarrire kom jij naar het onderzoek in het CLB of komt de medische equipe naar de school. Het kan zijn dat je ouders of jijzelf een andere arts verkiezen. Dan 2 mogelijkheden.

ofwel ga je bij een andere CLB-arts (al dan niet van ons centrum) ofwel ga je naar een andere arts buiten het CLB, maar hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden: de uitzondering schriftelijk aanvragen bv. door een aangetekend schrijven te sturen naar de directeur van het CLB van je school. Arts van jouw keuze vult "verslagmodel in. Die modellen zijn door de overheid verplicht. Het onderzoek door andere arts moet binnen de 90 dagen . De arts moet dezelfde onderzoeken uitvoeren als de CLB-arts. De arts moet binnen de 15 dagen zijn bevindingen bezorgen aan de CLB-arts.

1.4.6 Inentingen (vaccinaties)


Als je op medisch onderzoek gaat bij het CLB kijkt de dokter na welke inentingen je al gehad hebt en welke je nog kan krijgen. Daarbij volgt het CLB het vaccinatieschema van de Vlaamse Overheid. Die inentingen biedt het CLB gratis aan. Om ze te krijgen moeten je ouders toestemming geven. Ze mogen ook beslissen om ze bijvoorbeeld door je huisarts te laten geven. Ben je 18 of ouder, dan geef je zelf al dan niet toestemming. Heeft de dokter toestemming dan kan hij meteen de inenting(en) geven

1.5 Buitengewoon onderwijs


Een overgang naar het buitengewoon onderwijs is een grote stap. Het CLB begeleidt elke overgang naar het buitengewoon onderwijs. We streven ernaar het onderwijs zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij wat de leerling nodig heeft. De beslissing om de overstap te maken, wordt altijd genomen samen met ouders, school, CLB en de leerling zelf. Een leerling zal dus nooit gedwongen naar het buitengewoon onderwijs overstappen. Om de uiteindelijke overstap te kunnen maken zal het CLB de nodige attesten opmaken

KLUISWEG 13 - 9400 NINOVE Tel. 054 33 90 19 - Fax 054 32 99 77 - E-mail: ninove@clbninove.be Bijzetel: Vierwindenstraat 1a - 9500 Geraardsbergen - Tel. & Fax 054 41 17 75 - E-mail: geraardsbergen@clbninove.be Maatsch. zetel: Gezondheidscentrum vzw - Kluisweg 13 - 9400 Ninove

1.6 Leerplicht
In Belgi hebben leerlingen leerplicht vanaf het begin van het schooljaar waarin de leerling 6 jaar wordt tot wanneer de leerling 18 jaar is. Valt de verjaardag na 30 juni, dan geldt de leerplicht tot 30 juni in het jaar dat de leerling 18 wordt. Ben je te vaak afwezig zonder gegronde reden, dan zal het CLB tussenkomen. CLB-begeleiding is verplicht als je:

meer dan 10 halve dagen afwezig bent; geschorst of tijdelijk uitgesloten bent; uitgesloten bent, dan begeleidt het CLB de overstap naar een nieuwe school. Die begeleiding door het CLB kan direct met de leerling verlopen of via de school of andere hulpverleners. Een CLB-medewerker zal bekijken waarom de leerling niet naar school gaat en wat de leerling, de school en het CLB daaraan kunnen doen.

KLUISWEG 13 - 9400 NINOVE Tel. 054 33 90 19 - Fax 054 32 99 77 - E-mail: ninove@clbninove.be Bijzetel: Vierwindenstraat 1a - 9500 Geraardsbergen - Tel. & Fax 054 41 17 75 - E-mail: geraardsbergen@clbninove.be Maatsch. zetel: Gezondheidscentrum vzw - Kluisweg 13 - 9400 Ninove

Hoe werkt een CLB?


2.1 Hoe we dingen aanpakken 2.2 Werkingsprincipes 2.3 Het CLB werkt "multidiciplinair"

2.1
dat we eerst meer te weten moeten komen.

Hoe we dingen aanpakken

We luisteren eerst naar jou. Het kan zijn dat we je meteen kunnen helpen, maar het kan evengoed zijn

Of dat je vraag buiten onze werking valt. Dan zeggen we je waar je wel terecht kan.

We zoeken, samen met jou, uit wat en hoe en zetten alles op een rijtje We kunnen je vraag of probleem ongeveer benoemen We starten indien aangewezen een begeleiding op: We spreken dan een aantal keer af en werken samen aan oplossingen. Als langdurige begeleiding beter zou zijn, dan verwijzen we door. In principe kan begeleiding door een CLB niet verplicht worden. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel, waarbij de verplichting toch geldt: bij spijbelgedrag bij sommige medische onderzoeken Samenwerken: CLB werkt samen met heel wat andere organisaties. We hebben ook informatie en adressen waar je met vragen terecht kan buiten onze werking. Ook als we je doorverwijzen naar een andere hulpverlener, kan je op ons blijven rekenen. We bezorgen de andere hulpverlener alle gegevens zodat die niet opnieuw hetzelfde werk hoeft te doen. We bekijken met de hulpverlener of er aanpassingen op school nodig zijn. Samen met de school zoeken we dan oplossingen om het voor jou beter te maken

KLUISWEG 13 - 9400 NINOVE Tel. 054 33 90 19 - Fax 054 32 99 77 - E-mail: ninove@clbninove.be Bijzetel: Vierwindenstraat 1a - 9500 Geraardsbergen - Tel. & Fax 054 41 17 75 - E-mail: geraardsbergen@clbninove.be Maatsch. zetel: Gezondheidscentrum vzw - Kluisweg 13 - 9400 Ninove

2.2 Werkingsprincipes
De begeleiding waarvoor een CLB instaat, vertoont een aantal typische kenmerken: de leerling staat centraal; de begeleiding is multidisciplinair want verschillende vakmensen werken aan een oplossing in teamverband, elk vanuit hun eigen discipline; de geheimhouding van gegevens wordt gegarandeerd: dit waarborgt een onafhankelijke werking van het CLB-personeel tegenover scholen en andere instellingen; samenwerking met de school in het kader van leerlingenbegeleiding is fundamenteel: zorgbeleid, gelijke kansenbeleid, draaischijffunctie, informatieverstrekking, leerlingoverleg, klassenraden, oudercontacten,

een CLB gaat in op vragen van ouders en leerlingen; daarnaast kan een CLB ook zelf voorstellen tot begeleiding doen; het centrum begeleidt prioritair en intensief leerlingen die leerbedreigd zijn door hun sociale achtergrond en leefsituatie; er is bijzondere aandacht voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs, het kleuteronderwijs en de aanvangsjaren van de lagere school, het technisch, kunst-, beroepssecundair onderwijs, het deeltijds beroepsonderwijs en de erkende vormingen, het eerste leerjaar B, het beroepsvoorbereidend jaar; de dienstverlening is gratis.

2.3 Het CLB werkt "multidisciplinair"


Elk CLB-team is "multidisciplinair" samengesteld. Dat wil zeggen dat mensen met verschillende opleidingen in n team samen zitten.

Vanuit verschillende hoeken naar vragen en problemen kijken, is van onschatbaar belang. En CLB'er kan onmogelijk op alle mogelijk vragen antwoorden vinden. Daarom is het goed om terug te kunnen vallen op een heel team. Dat biedt de school, ouders en leerlingen een brede aanpak.

KLUISWEG 13 - 9400 NINOVE Tel. 054 33 90 19 - Fax 054 32 99 77 - E-mail: ninove@clbninove.be Bijzetel: Vierwindenstraat 1a - 9500 Geraardsbergen - Tel. & Fax 054 41 17 75 - E-mail: geraardsbergen@clbninove.be Maatsch. zetel: Gezondheidscentrum vzw - Kluisweg 13 - 9400 Ninove

Een CLB-team wordt samengesteld uit de volgende beroepen: arts psycho-pedagogisch consulent maatschappelijk werker paramedisch werker (vaak verpleegkundigen) psycho-pedagogisch werker

intercultureel bemiddelaar ervaringsdeskundige in de armoede consulent

KLUISWEG 13 - 9400 NINOVE Tel. 054 33 90 19 - Fax 054 32 99 77 - E-mail: ninove@clbninove.be Bijzetel: Vierwindenstraat 1a - 9500 Geraardsbergen - Tel. & Fax 054 41 17 75 - E-mail: geraardsbergen@clbninove.be Maatsch. zetel: Gezondheidscentrum vzw - Kluisweg 13 - 9400 Ninove

Rechten & plichten


3.1 Recht op hulp 3.2 Beslissen over hulp 3.3 Hulp in vertrouwen 3.4 Respect voor je gezin 3.5 Inspraak 3.6 Bijstandpersoon 3.7 Bekwame minderjarige 3.8 CLB en je school

3.1 Recht op hulp


Alle organisaties die hulp verlenen, zoals jouw CLB, moeten je helpen voor zover ze dat kunnen. Kunnen ze dat niet dan moeten ze je informatie geven over waar dat wel kan. Het kan dus zijn dat we je door verwijzen naar een andere organisatie. Ook dan blijven we er zijn voor jou. We zullen met die ander organisatie ook bekijken of er op school aanpassingen nodig zijn om het voor jou beter te maken. Aarzel dus niet als je ergens mee zit.

3.2 Beslissen over hulp


Als bekwame (zie 3.7) minderjarige mag je meestal zelf beslissen of je hulp wil of niet. Sommige CLBbegeleiding is verplicht, bijvoorbeeld leerplichtbegeleiding als je te vaak afwezig bent. Die kan je niet weigeren. Voor de rest kan alleen de jeugdrechter je verplichten om hulp te aanvaarden. Je hebt ook het recht om het niet eens te zijn met een deel van de hulpverlening. Je mag je hulpverlener kiezen voor zover dat mogelijk is. Ben je niet bekwaam dan beslissen je ouders.

3.3 Hulp in vertouwen


Net zoals artsen zijn CLB-medewerkers gebonden aan het beroepsgeheim. Wat je aan een CLBmedewerker vertelt, blijft dus geheim. Hij mag het wel bespreken met een collega binnen zijn team, maar alleen als de hulpverlening er baat bij KLUISWEG 13 - 9400 NINOVE Tel. 054 33 90 19 - Fax 054 32 99 77 - E-mail: ninove@clbninove.be Bijzetel: Vierwindenstraat 1a - 9500 Geraardsbergen - Tel. & Fax 054 41 17 75 - E-mail: geraardsbergen@clbninove.be Maatsch. zetel: Gezondheidscentrum vzw - Kluisweg 13 - 9400 Ninove

heeft. Die collega moet uiteraard ook het beroepsgeheim naleven.

Stel dat het CLB samenwerkt met andere hulpverleners, dan mag met hen informatie uitgewisseld worden, maar ook voor hen geldt beroepsgeheim. Het beroepsgeheim geldt niet bij:

gevaar voor iemands leven gevaar voor iemands eigendom gevaar voor de openbare veiligheid noodsituaties in eigen verdediging Wanneer iets uit dat lijstje gebeurt, moet de CLB-medewerker dat melden. Als een CLB-medewerker getuigt voor de rechtbank, mag de CLB'er spreken of zwijgen. Dat weegt hij zelf af met het belang van de leerling als leidraad. Misdaden waarvan de CLB'er op de hoogte gebracht is, mag hij niet aangeven. In geval van kindermishandeling bij minderjarigen mag de CLB-medewerker dat melden, op voorwaarde dat hij zelf door het kind in vertrouwen genomen is of de mishandeling vastgesteld heeft. Afspreken: Soms kan het delen van sommige informatie toch goed zijn voor de leerling. Als je uitdrukkelijk toestemming geeft om die informatie te delen, dan mag de CLB'er zijn beroepsgeheim doorbreken. Let wel: dit kan enkel als de leerling oud genoeg is en dat zelf weldoordacht en zonder druk kan beslissen. In praktijk spreken leerling en CLB'er dat met elkaar af. Ambtsgeheim op school: Voor schoolpersoneel geldt geen beroepsgeheim zoals voor CLB'ers, maar wel ambtsgeheim. Buiten de schoolmuren geldt discretieplicht, maar binnen de school geldt spreekrecht: informatie mag uitgewisseld worden. Dat wil uiteraard niet zeggen dat leerkrachten of leerlingenbegeleiders van de school ook alle gesprekken delen. Wel goed om weten, is dat het schoolpersoneel geen zwijgrecht heeft tegenover de schooldirectie. Een schooldirecteur mag vragen om op de hoogte gesteld te worden.

3.4 Respect voor je gezin


Hulpverleners moeten respect hebben voor je gezin. Je gezinsleven is erg belangrijk. Je ouders hebben daarom recht op hulp bij jouw opvoeding. Soms is het niet mogelijk om bij je ouders te blijven wonen. Als bekwame minderjarige mag je daarover mee beslissen. Alleen een jeugdrechter kan je verplichten om (een tijdje) ergens anders te gaan wonen. KLUISWEG 13 - 9400 NINOVE Tel. 054 33 90 19 - Fax 054 32 99 77 - E-mail: ninove@clbninove.be Bijzetel: Vierwindenstraat 1a - 9500 Geraardsbergen - Tel. & Fax 054 41 17 75 - E-mail: geraardsbergen@clbninove.be Maatsch. zetel: Gezondheidscentrum vzw - Kluisweg 13 - 9400 Ninove

Je ouders mogen je dan bezoeken tenzij dat bezoek voor jou niet goed is. De jeugdrechter kan dat bezoek verbieden.

3.5 Je hebt inspraak


Als leerling heb je inspraak. Dat wil zeggen dat je altijd mag zeggen wat je denkt over de hulp die je krijgt. Je mag ook altijd zeggen hoe je je erbij voelt. Bij beslissingen moet daar zo veel mogelijk rekening mee gehouden worden. Heb je een klacht dan luisteren we er graag naar. Elk centrum heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert een gelijke behandeling van elke klacht. Vraag ernaar bij je CLB.

3.6 Bijstandspersoon
Het kan zijn dat je niet graag alleen op gesprek komt. Dan mag je iemand meebrengen waarbij jij je goed voelt en die jij vertrouwt. Dat is dan je bijstandspersoon. Let op: je mag niet zomaar eender wie kiezen! Je bijstandspersoon moet ofwel beroepsgeheim hebben ofwel iemand van je school zijn. En die mag niets te maken hebben met de hulp die je krijgt.

3.7 Bekwame minderjarige


Vanaf 12 jaar ben je een "bekwame minderjarige", op voorwaarde dat je in staat bent redelijk te oordelen wat in je eigen belang is. Kan je dat niet, dan moet de hulpverlener dat aantonen. Dan ben je een "onbekwame minderjarige". Voor "onbekwame" leerlingen of leerlingen jonger dan 12 jaar zijn het de ouders of voogd die voor je tussenkomen. Dat mag alleen als dat in jouw belang is en niet in strijd met het beroepsgeheim. Of je al dan niet "bekwaam" bent, kan verschillen van situatie tot situatie. Het is dus niet zo dat een "onbekwame" leerling dat ook voor alles is en dat dat zo blijft. Ben je jonger dan 12 jaar, dan mag je aantonen dat je "bekwaam" bent om zelf te beslissen. Praat er over met je hulpverlener. Als bekwame minderjarige mag je...

meestal zelf beslissen of je hulp wil of niet; mee beslissen of je een tijdje ergens ander gaat wonen samen met je hulpverlener je dossier inkijken.

KLUISWEG 13 - 9400 NINOVE Tel. 054 33 90 19 - Fax 054 32 99 77 - E-mail: ninove@clbninove.be Bijzetel: Vierwindenstraat 1a - 9500 Geraardsbergen - Tel. & Fax 054 41 17 75 - E-mail: geraardsbergen@clbninove.be Maatsch. zetel: Gezondheidscentrum vzw - Kluisweg 13 - 9400 Ninove

3.8 CLB en je school


Om de begeleiding af te stemmen op de leerlingen in de school, maakt elke school afspraken met n centrum voor leerlingenbegeleiding. In grote lijnen is de werking overal dezelfde, maar lokaal kan er naargelang de afspraken wel eens wat verschillen.

Zelf naar het CLB Ongeacht de afspraken tussen de school en het CLB kunnen leerlingen en ouders los van de school bij het CLB aankloppen. Let wel: dat kan enkel in het centrum dat verbonden is met de school waar de leerling ingeschreven is. Dat staat in de schoolagenda of het schoolreglement. Je kan het ook opzoeken op www.ond.vlaanderen.be .

Interne leerlingenbegeleiding op school Op school werkt ook de interne leerlingenbegeleider aan het welzijn van de leerlingen. De interne leerlingenbegeleider behoort tot de school en

is het meest geschikt om het welzijn van de leerlingen als groep op school te bewaken heeft geen beroepsgeheim en heeft geen multidisciplinair team achter zich De interne leerlingbegeleiding en de CLB-begeleiding worden nauw op elkaar afgestemd en vullen elkaar aan.

In vertrouwen en onafhankelijk Wie bij het CLB aanklopt, kan dat in het volste vertrouwen. CLB en school werken inderdaad samen, maar het individueel belang en het vertrouwen van de leerling staan voorop. Het beroepsgeheim garandeert dat wat je aan een CLB-medewerker vertelt tussen het CLB en de leerling blijft.

KLUISWEG 13 - 9400 NINOVE Tel. 054 33 90 19 - Fax 054 32 99 77 - E-mail: ninove@clbninove.be Bijzetel: Vierwindenstraat 1a - 9500 Geraardsbergen - Tel. & Fax 054 41 17 75 - E-mail: geraardsbergen@clbninove.be Maatsch. zetel: Gezondheidscentrum vzw - Kluisweg 13 - 9400 Ninove

Je dossier
Wanneer een leerling in begeleiding komt, maakt het CLB een dossier. Daarin komt alles wat met de leerling en de begeleiding te maken heeft. Gegevens over je gezondheid worden apart bijgehouden. We houden ons uiteraard aan enkele regels:

In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding. We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid. We houden ons aan het beroepsgeheim. We volgen de Wet op de Privacy.

Het dossier inkijken?


Vanaf 12 jaar mag je als "bekwame minderjarige" je dossier inkijken. Je ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met jouw toestemming. Dat gebeurt dan wel altijd met een gesprek om uitleg te geven. Ben je jonger dan 12 jaar, dan mogen je ouders het dossier inkijken. Het recht op inzage geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Je hebt het recht te weten:

dat er een dossier bestaat welke gegevens over hen in hun dossier staan waarom het CLB die gegevens bijhoudt; wat er met die gegevens gebeurt.

Uitzondering daarop is informatie:

bezorgd door iemand anders die dat vertrouwelijk wil houden; over iemand anders tenzij de leerling er mee samenwoont; die de leerling zou schaden;

KLUISWEG 13 - 9400 NINOVE Tel. 054 33 90 19 - Fax 054 32 99 77 - E-mail: ninove@clbninove.be Bijzetel: Vierwindenstraat 1a - 9500 Geraardsbergen - Tel. & Fax 054 41 17 75 - E-mail: geraardsbergen@clbninove.be Maatsch. zetel: Gezondheidscentrum vzw - Kluisweg 13 - 9400 Ninove

in documenten bestemd voor het gerecht. Indien noodzakelijk kan je een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp. Bijvoorbeeld als je ouders scheiden mag een kopie van het dossier niet gebruikt worden.

Gegevens over je gezondheid kan je alleen inkijken in overleg met de arts. Je mag zelf gegevens laten toevoegen of verbeteren in je dossier. Als je ernstige redenen hebt om gegevens niet in je dossier te zetten, dan kan je dat vragen. Het mag niet gaan om gegevens die erg belangrijk zijn voor je begeleiding of die het CLB verplicht in je dossier moet zetten, zoals gegevens uit de medische onderzoeken en leerplichtbegeleiding. Je bekijkt dat in ieder geval altijd samen met je hulpverlener. Indien je als leerling van school verandert, en de nieuwe school werkt met een ander CLB, zal de directeur van het CLB je dossier overdragen, tenzij er daartegen verzet wordt aangetekend: De leerling of de ouders kunnen zich echter niet verzetten tegen de overdracht van: de identificatiegegevens; de gegevens in het kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen; de vaccinatiegegevens; de gegevens in het kader van de algemene, de gerichte en de bijzondere consulten en de medische onderzoeken

En later?

We houden je dossier minstens 10 jaar bij, te tellen vanaf het laatste medisch consult. Daarna vernietigen we het dossier. Dat gebeurt nooit voor je 25 jaar bent (of 30 jaar voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs). Je dossier houden we bij op de hoofdzetel van het CLB. Daar kan je ook terecht voor inzage en afschrift.

KLUISWEG 13 - 9400 NINOVE Tel. 054 33 90 19 - Fax 054 32 99 77 - E-mail: ninove@clbninove.be Bijzetel: Vierwindenstraat 1a - 9500 Geraardsbergen - Tel. & Fax 054 41 17 75 - E-mail: geraardsbergen@clbninove.be Maatsch. zetel: Gezondheidscentrum vzw - Kluisweg 13 - 9400 Ninove