Anda di halaman 1dari 6

Sem 1 2013/14

PENILAIAN KURSUS (PPGPJJ)


KRB 3023 PRINSIP PENGAJARAN PENULISAN

ABU BAKAR BIN YUSUF (PENYELARAS KURSUS) FAKULTI PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN MANUSIA Jabatan Pengajian Pendidikan

PENGENALAN Kursus ini bermatlamat untuk mendedahkan pelajar tentang selok-belok pengajaran penulisan Bahasa Melayu KBSR/KSSR. Antara bidang yang diberi fokus ialah kajian terperinci tentang kemahiran menulis yang tersenarai dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu KBSR/KSSR . Pelajar juga akan didedahkan dengan pelbagai teori, kaedah, teknik dan strategi penulisan serta prinsip pengajaran penulisan yang berkesan. Aspek tanda baca, ejaan, pemilihan kosa kata, morfologi dan sintaksis serta format turut ditekankan dalam menghasilkan karangan yang baik. Pelajar juga akan dilatih untuk menilai karangan pelajar berdasarkan pelbagai kaedah. Pada akhir kursus pelajar dapat menyediakan satu persediaan mengajar yang baik berkaitan dengan kemahiran menulis.

2.0

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS 1 2 3 Menjelaskan teori, pendekatan, kaedah dan strategi pengajaran penulisan di sekolah rendah.(A1,C4) Memilih dan mengaplikasikan pendekatan, kaedah, strategi dan teknik penulisan dalam pelbagai jenis penulisan.(P1,A1,C3) Mentafsir kemahiran penulisan berdasarkan sukatan pelajaran Bahasa Melayu KBSR,KSSR supaya releven dengan usaha untuk memperkembang kemahiran menulis murid.(C4,CT3) Merancang program pengajaran penulisan secara bijaksana dengan mengaitkannya dengan proses membacadan kemahiran yang lain. (C2,P2, CS4)

3.0

PENILAIAN KURSUS 3.1. Pemberatan


Kategori Kerja kursus Peperiksaan Akhir JUMLAH Pemberatan 60% 40% 100%

3.2.

Agihan Pemberatan Kerja Kursus


Bentuk Kerja Kursus Individu JUMLAH Jenis Tugasan Esei Ilmiah E-Forum Agihan Markah (Peratus) 30% 30% 60%

4.0

BENTUK KERJA KURSUS SECARA INDIVIDU

Sila baca SEMUA perkara yang terdapat di bawah supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda.

Tugasan 4.1. ESEI ILMIAH

Arahan Tugasan 1 : Jawab soalan di bawah. Berdasarkan pengalaman pembelajaran dan pengajaran di sekolah, buat kajian tentang peringkat pengajaran menulis. Bincangkan dari segi teori, model, pendekatan, kaedah dan teknik yang digunakan. Laporkan hasil kajian anda dalam bentuk penulisan ilmiah. ARAHAN: Tugasan anda mesti mengandungi: Pengenalan Topik/subtopik/isi Kesimpulan / penutup Rujukan Sertakan bukti/bahan bagi menyokong esei anda. Gunakan cover tugasan yang diberi(Rujuk lampiran 1) Tugasan MESTI dihantar melalui tapak yang dibina di Portal MyGuru di ruangan Assingment mengikut tarikh yang ditetapkan. Penghantaran yang lewat daripada tarikh yang ditetapkan tidak akan dilayan.

Tarikh Akhir Minggu 10

% 30

5.2 EFORUM

1. Tutor E-Learning bagi setiap kumpulan akan memuat naik (upload) 5 soalan untuk dibincangkan bersama dalam kalangan ahli kumpulan masing-masing di dalam portal MyGuru (Group Forum). 2. Setiap pelajar MESTI menjawab setiap soalan tersebut dengan mengemukakan 3 isi penting (lebih kurang 200 patah perkataan) bagi setiap jawapan. Jawapan mestilah dalam bentuk hujah yang ilmiah. 3. Selain dari menjawab soalan tersebut, setiap pelajar juga perlu membuat komentar terhadap sekurang-kurangnya dua (3) jawapan yang dikemukakan oleh rakan sekumpulan yang lain bagi setiap soalan yang dikemukakan. 4. Pelajar perlu peka dengan tarikh-tarikh yang ditetapkan. Kelewatan untuk menjawab dan memberi komentar mengikut tarikh yang ditetapkan akan menjejaskan markah kerja kursus yang disediakan. 5. Tajuk E-Forum ditentukan oleh tutor E-Learning mengikut kumpulan masing-masing.

Minggu 10

30

JUMLAH

60

5.

PANDUAN MENULIS ESEI ILMIAH. Penulisan mestilah mematuhi format berikut: i. Format APA ii. Font: Times New Roman iii. Saiz: 12 iv. Spacing: 1.5 v. Margins: Atas 1 (inci) ATAU 2.5 cm Bawah 1" (inci) ATAU 2.5 cm Kanan 1 (inci) ATAU 2.5 cm Kiri 1.5 (inci) ATAU 3.0 cm vi. Bibliografi/ Sumber rujukan mestilah ada sekurang-kurangnya: 5 buah buku ilmiah 4 artikel dari jurnal (bercetak/ atas talian) 4 Sumber internet yang berwibawa. Dinyatakan di dalam esei dan bahagian bibliografi vii. Panjang: 18 - 20 halaman.

6.
A

SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS


E-Forum (30%) Tahap perbahasan secara ilmiah yang cemerlang, penyampaian yang cemerlang & kemas, menarik & kreatif, idea yang bernas, ada elemen interaksi yang baik.

Artikel Ilmiah (30%) Penulisan ilmiah yang cemerlang, menepati format, isi mencukupi, isi di olah dan dikembangkan dengan baik, ada contoh yang baik dan konkrit. Ada idea asli yang bernas, kreatif dan kritis. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa. A- Penulisan ilmiah yang baik, menepati format, isi mencukupi, isi dikembangkan dengan baik, ada contoh yang konkrit. Ada idea asli yang bernas. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa. B+ Penulisan ilmiah yang sederhana, menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan bahasa. B Penulisan ilmiah yang sederhana, menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Kesalahan bahasa minima

Tahap perbahasan secara ilmiah yang baik, penyampaian yang baik, menarik & kreatif, idea yang bernas, ada elemen interaksi yang baik. Tahap perbahasan ilmiah yang sederhana, penyampaian yang baik, menarik & kreatif, idea yang bernas, ada elemen interaksi. Tahap perbahasan sederhana, penyampaian yang baik, menarik dan idea yang bernas.

(tidak lebih dari 3 perkara). Penulisan secara ilmiah, kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea sendiri. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara). C+ Penulisan secara ilmiah, kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkara). C Penulisan secara ilmiah, kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa tidak melebihi 7 perkara. D Penulisan lemah, kesalahan format melebihi 5 perkara. isi tidak mencukupi, isi tdak dihuraikan. Tiada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa melebihi 8 perkara. E Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Tidak lengkap. B-

Ada perbahasan secara ilmiah, penyampaian yang baik & menarik dan ada idea yang kemas

Ada penjelasan, penyampaian yang sederhana, Ada idea sendiri yang baik.

Tahap perbincangan yang rendah, penyampaian sederhana dan sekadar ada, ada idea tetapi kurang kemas.

Tidak ada penjelasan, penyampaian yang tidak berkesan, idea yang tidak jelas.

Gagal melengkapkan tugasan & Tidak menjawab soalan.

6.

PERHATIAN & PERINGATAN!!!!!!! Segala perkara yang berkaitan dengan kursus ini adalah merujuk dan mengikut arahan Tutor E-Learning anda. Kehadiran dan penglibatan pada setiap tutorial adalah WAJIB. Ketidakhadiran boleh menyebab anda dihalang (bar) dari menduduki peperiksaan akhir. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. Sentiasa AWAS dan PEKA dengan tarikh-tarikh yang berkaitan dengan penghantaran tugasan secara on-line. Sentiasa rujuk kepada pengumuman dari masa ke semasa. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan secara on-line. Serahan pos tidak dianggap sebagai bukti penghantaran. Kegagalan anda melengkapkan & menghantar tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri dan menjejaskan markah & gred anda. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing.

PEMARKAHAN

RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS

PPGPJJ SEMESTER 1 SESI 2013/2014


KRB 3013: PRINSIP PENGAJARAN PENULISAN TAJUK ESEI ILMIAH

DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. MATRIK

PUSAT PEMBELAJARAN: EL-_________

NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________