Anda di halaman 1dari 5

Jadual Spesifikasi Ujian (Soalan Objektif)

ARAS KEMAHIRAN BIL. TOPIK PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

PENILAIAN

APLIKASI

ANALISIS

SINTESIS

JUMLAH ITEM

PERATUS ITEM (%)

Menyiasat Bahan

1. Keadaan Bahan

1.1 Memahami bahan wujud dalam keadaan bentuk pepejal, cecair atau gas.

Mengelaskan objek dan bahan kepada tiga rupa bentuk

1 1 1 1

1 1 1 1

5 5 5 5

2 3 4 5

Menyatakan ciri-ciri pepejal Menyatakan ciri-ciri cecair Menyatakan ciri-ciri gas 1.2 Memahami bahan wujud dalam keadaan bentuk pepejal, cecair atau gas.

Membuat kesimpulan air wujud dalam tiga bentuk Mengenalpasti proses terlibat bila

1 2

1 2

5 10

ARAS KEMAHIRAN BIL. TOPIK PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

PENILAIAN

APLIKASI

ANALISIS

SINTESIS

JUMLAH ITEM

PERATUS ITEM (%)

bahan berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain Mengenalpasti faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air 1.3 Memahami kitaran air.

Memerihalkan bagaimana hujan terbentuk 1.4 Menghargai kepentingan sumber air

10

Memerihalkan cara untuk mengekalkan kebersihan sumber air 2. Asid dan alkali

2.1 Memahami sifatsifat bahan berasid, beralkali dan neutral.

11

12

Mengenalpasti bahan berasid, beralkali dan neutral menggunakan kertas litmus Mengenalpasti rasa makanan berasid dan beralkali Membuat kesimpulan

20

25

ARAS KEMAHIRAN BIL. TOPIK PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

PENILAIAN

APLIKASI

ANALISIS

SINTESIS

JUMLAH ITEM

PERATUS ITEM (%)

sifat-sifat bahan berasid, beralkali dan neutral

JUMLAH

20

100

Jadual Spesifikasi Ujian (Soalan Subjektif)

ARAS KEMAHIRAN BIL. TOPIK PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

PENILAIAN

APLIKASI

ANALISIS

SINTESIS

JUMLAH ITEM

PERATUS ITEM (%)

1.2 Memahami bahan wujud dalam keadaan bentuk pepejal, cecair atau gas.

Mengenalpasti faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air 2. Asid dan alkali

1 (a)

1 (b (i) (ii) )

1 (c)

42.86

2.1 Memahami sifatsifat bahan berasid, beralkali dan neutral.

Mengenalpasti bahan berasid, beralkali dan neutral menggunakan kertas litmus Mengenalpasti rasa makanan berasid dan beralkali Membuat kesimpulan sifat-sifat bahan berasid, beralkali dan neutral JUMLAH 1

2 (d)

2 (a)

28.57

2 (b)

14.29

2 (c)

14.29

100