Anda di halaman 1dari 12

Panduan Khas Warga Pendidik: Ketahui Langkah & Teknik Bagaimana Meningkatkan Kredibiliti Seorang Pendidk

Hakcipta Terpelihara Cikgu Azros | Team IMalaysia

Panduan Khas Warga Pendidik: Ketahui Langkah & Teknik Bagaimana Meningkatkan Kredibiliti Seorang Pendidk

PANDUAN KHAS WARGA PENDIDIK BAGAIMANA MENINGKATKAN

KREDIBILITI
SEORANG PENDIDIK

Hakcipta Terpelihara Cikgu Azros | Team IMalaysia

Panduan Khas Warga Pendidik: Ketahui Langkah & Teknik Bagaimana Meningkatkan Kredibiliti Seorang Pendidk

SYARAT & TERMA

Dengan memiliki produk ini, pengguna telah bersetuju dan mengakui untuk mematuhi syarat dan terma penggunaan produk ini. Produk ini diterbitkan oleh Amir Azros dan dilindungi dibawah Akta Hak Cipta 1987. Pengguna tidak dibenarkan untuk menyalin ulang mana mana bahagian dalam produk ini tanpa kebenaran daripada pihak penerbit. Sebarang perlakuan atau perbuatan penyalinan produk ini tanpa kebenaran sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja akan menyebabkan pengguna akan dikenakan tindakan undang undang.

Sesetengah nama produk, syarikat atau perkhidmatan yang dinyatakan di dalam produk ini adalah dilindungi oleh hak cipta atau trademark tersendiri. Pengguna haruslah mematuhi segala syarat dan terma yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkenaan.

Hakcipta Terpelihara Cikgu Azros | Team IMalaysia

Panduan Khas Warga Pendidik: Ketahui Langkah & Teknik Bagaimana Meningkatkan Kredibiliti Seorang Pendidk

PENAFIAN Pihak penerbit dan pengedar telah berusaha sedaya upaya untuk memastikan informasi dan material yang dibekalkan adalah tepat serta lengkap sewaktu produk ini dicipta namun tiada jaminan bahawa segala kandungan yang telah disediakan akan dapat digunapakai selamanya kerana dunia informasi sentiasa berubah mengikut perubahan masa. Pihak penerbit dan pengedar tidak akan bertanggungjawab diatas sebarang maklumat yang disalahgunakan, risiko kerugian, kehilangan liabiliti sama ada secara langsung atau tidak langsung sepanjang penggunaan material serta informasi di dalam produk ini. Tiada jaminan bahawa produk ini mampu mengubah kehidupan pengguna sama ada dari segi pendapatan, kepakaran, kebolehan dan sebagainya kerana ia adalah bergantung kepada usaha yang diletakkan oleh pengguna. Pengguna adalah bertanggungjawab sepenuhnya diatas tindakan sendiri yang dilakukan berdasarkan kandungan di dalam produk ini. Pengguna memahami bahawa pihak penerbit dan pengedar tidak terlibat dalam kegiatan khidmat nasihat secara professional. Pengguna adalah dinasihatkan untuk merujuk kepada pihak yang bertauliah dan professional jika diperlukan. Tujuan utama material yang diberikan adalah untuk perkongsian informasi semata - mata. Informasi yang dibekalkan tidak ada kena mengena dengan mana mana pihak sama ada yang masih hidup mahupun yang telah mati.

Hakcipta Terpelihara Cikgu Azros | Team IMalaysia

Panduan Khas Warga Pendidik: Ketahui Langkah & Teknik Bagaimana Meningkatkan Kredibiliti Seorang Pendidk

PENGHARGAAN

Alhamdulillah hirrabbilalamin, saya memanjatkan sepenuh kesyukuran kehadrat Allah s.w.t dengan limpah dan kurniaNya, dapat saya menerbitkan Ebook Panduan Khas Warga Pendidik : Bagaimana Meningkatkan Kredibiliti Seorang Pendidik ini dengan penuh jayanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada isteri, keluarga dan rakan-rakan yang banyak membantu saya dalam menyiapkan Ebook ini samada secara langsung atau secara tidak langsung.

Amir Azros | Cikgu Azros Pendidik | Penulis Ebook http://facebook.com/amirazros http://facebook.com/amirazrospage

Hakcipta Terpelihara Cikgu Azros | Team IMalaysia

Panduan Khas Warga Pendidik: Ketahui Langkah & Teknik Bagaimana Meningkatkan Kredibiliti Seorang Pendidk

Pendahuluan Dewasa ini terdapat pelbagai tanggapan yang seringkali kita lihat mengenai dunia pendidikan. Tidak kiralah, samaada ianya berbentuk positif mahupun

negatif. Nama seorang guru yang sangat dihormati dan disegani suatu ketika dahulu, kian hilang dimamah zaman di mana ia kian rakus dek masalah-masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat. Proses pengajaran dan pembelajaran daripada seorang tenaga pengajar, tidak lagi seperti dahulu. Banyak cabaran dan juga dugaan yang perlu mereka Tugas seorang guru

tempuhi dalam menabur bakti yang murni lagi suci ini.

dahulunya dianggap sebagai pembakar jiwa dalam membentuk modal insan yang gemilang dan terbilang kini kian terpadam sedikit demi sedikit. Jadi, adalah suatu yang sangat mendukacitakan kita sekiranya terdapat berita-berita yang mengatakan bahawa tugas guru kini tidak lagi dipandang mulia malah dihujani pelbagai tomahan yang dilemparkan oleh sesetengah golongan yang hanya mahu mendengar sebelah pihak sahaja. Ketika ini, terlalu banyak situasi dan masalah yang perlu guru hadapi, sehinggakan meragut sedikit demi sedikit kredibiliti seorang guru. Nama

seorang guru tidak lagi seperti dahulu yang dianggap sebagai insan yang sangat dihormati dan dipuji. Oleh itu, diharapkan panduan ini dapat memberi jalan

penyelesaian, bagaimana cara seorang pedidik dapat membentuk kredibiliti agar profesion perguruan ini dapat kembali ke era kegemilangannya suatu ketika dahulu di mana masyarakat sangat menghormati individu yang bernama PENDIDIK.

Cikgu Amir

Hakcipta Terpelihara Cikgu Azros | Team IMalaysia

Panduan Khas Warga Pendidik: Ketahui Langkah & Teknik Bagaimana Meningkatkan Kredibiliti Seorang Pendidk

ISI KANDUNGAN Pendahuluan Maksud Seorang Guru / Pendidik i. Guru Teras Pelaksanaan Pendidikan .. 10 ii. Guru Sebagai Role Model .. 11 iii. Guru Sebagai Perbentuk Akhlak ... 14 ivl. Pakar Dalam Ilmu Pengetahuan .. 15 Maksud Kredibiliti dalam Perspektif Pendidikan i. Definisi Kredibiliti . 17 Bagaimana Membina Kredibiliti? i. Mengutamakan Akhlak . 27 ii. Mengutamakan Pembelajaran 33 Penutup 40 6

Hakcipta Terpelihara Cikgu Azros | Team IMalaysia

Panduan Khas Warga Pendidik: Ketahui Langkah & Teknik Bagaimana Meningkatkan Kredibiliti Seorang Pendidk

BAB 1 DEFINISI GURU

Hakcipta Terpelihara Cikgu Azros | Team IMalaysia

Panduan Khas Warga Pendidik: Ketahui Langkah & Teknik Bagaimana Meningkatkan Kredibiliti Seorang Pendidk

Guru merupakan pendidik professional dengan tugas utama mendidk, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dari pengertian di atas jelaslah bahawa seseorang guru itu memiliki peranan yang strategik dan merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan kelembagaan sekolah, kerana guru adalalah pengelola bagi para pelajarnya. Kegiatan belajar mengajar akan efektif apabila tersedia guru yang sesuai dengan kelayakannya.

Hakcipta Terpelihara Cikgu Azros | Team IMalaysia

Panduan Khas Warga Pendidik: Ketahui Langkah & Teknik Bagaimana Meningkatkan Kredibiliti Seorang Pendidk

Guru Teras Pelaksanaan Pendidikan


Secara umumnya dapat dikatakan bahawa guru merupakan teras kepada pelaksanaan proses pendidikan walaupun proses pendidikan boleh berlangsung secara tanpa guru. Terdapat persamaan yang perlu dimainkan oleh guru dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pendidik. peranannya yang utama ialah sebagai role model; Antara lain

pembentuk akhlak yang

mulia; pakar dalam pengetahuan yang dimilikinya dan mahir dalam beberapa kemahiran khususnya yang ia ajar kepada para pelajarnya.

Hakcipta Terpelihara Cikgu Azros | Team IMalaysia

10

Panduan Khas Warga Pendidik: Ketahui Langkah & Teknik Bagaimana Meningkatkan Kredibiliti Seorang Pendidk

Guru Sebagai Role Model


Guru ialah seorang pendidik. Tugas utama sebagai seorang pendidik ialah

mendidik. Tugas ini dijalankan bukan sahaja di dalam bilik darjah tetapi juga di luar bilik darjah dan seterusnya di luar sekolah. Guru ialah role model dan

uswatun hasanah bukan sahaja terhad kepada pelajarnya tetapi juga kepada semua termasuk seluruh anggota masyarakat. Sebagai pendidik, guru

mempunyai tanggungjawab untuk dilaksanakan terhadap pelajar, ibubapa, masyarakat, Negara, rakan sejawat dan profesion perguruan itu sendiri. Profesion perguruan ialah profesion yang mulia. Namun, tahap kemuliaannya pada pandangan masyarakat bergantung kepada sejauh mana guru dapat meletakkan diri mereka di peringkat yang tinggi dan terhormat.

Hakcipta Terpelihara Cikgu Azros | Team IMalaysia

11

Panduan Khas Warga Pendidik: Ketahui Langkah & Teknik Bagaimana Meningkatkan Kredibiliti Seorang Pendidk

Peribadi dan sahsiah seseorang akan menentukan kedudukannya di mata masyarakat. Justeru, guru perlu mempunyai sifat profesionalisme yang tinggi. Sebagai pendidik, guru perlu mejadi contoh dan teladan kepada para pelajar dalam perlakuan sehariannya supaya pendidik menjadi anggota masyarakat yang dihormati dan disegani. Pendidik sendiri harus mejadi pengamal disiplin

cemerlang seperti bekerja keras, menepati waktu, berakhlak mulia, mempunyai emosi yang mantap dan disiplin kendiri yang utuh. Etika dan Tatasusila

Profesion Perguruan yang menadi pegangan harus sentiasa difahami, dihayati seterusnya diamalkan.

By learning you will teach; by teaching you will understand. Latin Proverb

Hakcipta Terpelihara Cikgu Azros | Team IMalaysia

12