Anda di halaman 1dari 1

KEW.

PA-15

No. Rujukan:
Tarikh:
Kepada:
…………………………
…………………………
(Nama Pegawai yang dilantik)

LANTIKAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSA


PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik Tuan/Puan


sebagai Pengerusi/Ahli Lembaga Pemeriksa untuk memeriksa aset
yang dicadangkan untuk dilupuskan bagi tempoh selama ……………
… (tahun) mulai dari ……………... hingga ………………. .

2. Laporan pemeriksaan hendaklah disediakan dengan


menggunakan borang Laporan Lembaga Pemeriksa
(KEW.PA-17) dan dikemukakan kepada Urusetia Pelupusan
Jabatan dalam tempoh dua (2) minggu selepas pemeriksaan
dijalankan.

……………………………………….
(Tandatangan Pegawai Pengawal)

Nama:…………………………………

Jawatan:………………………………

Cop: