Anda di halaman 1dari 5

Sub modul 3.

2 Soalan Forum 2: Proses Menyelesaikan Masalah Jika anda ditempatkan sebagai Pengetua/Guru Besar baru di sebuah sekolah berprestasi rendah. Sekolah anda terletak di kawasan pedalaman yang penduduknya berpendapatan rendah. Apakah tindakan awal yang akan anda ambil untuk membangunkan sekolah berkenaan dan membawa sekolah keluar dari kedudukan sekarang? PROSES 1.Memahami masalah CADANGAN TINDAKAN Sebagai pengetua baru, berkenalan dulu dengan guru penolong kanan sedia ada, guru-guru dan kakitangan lain, cuba mendapatkan maklumat melalui perbincangan juga mesyuarat. Mengenali pengerusi PIBG, mungkin anda mendapat maklumat yang boleh membantu mengapa sekolah tersebut dapat mencapai prestasi yang baik. Pengetua perlu membina hubungan yang baik dahulu. Membuat pemerhatian kendiri , teliti data-data berkaitan prestasi juga program-program yang telah dan sedang dijalankan. Buat perbandingan pencapaian prestasi beberapa tahun ke belakang. Kenalpasti guru-guru yang berpotensi untuk menggerakkan progam yang akan dilaksanakan. Mengujudkan jawatankuasa kecemerlangan jika belum ada, jadikan kumpulan brainstorming untuk mendapatkan beberapa penyelesaian yang terbaik untuk meningkatkan prestasi akademik termasuk kos yang diperlukan. Pengetua perlu pandai ambil hati, bertimbang rasa supaya guru-guru terpilih merasa seronok.

2.Menganalisa masalah

3.Kenalpasti penyelesaian masalah

4.Pilih terbaik

penyelesaian Setelah mendapat beberapa program, perlu diperincikan untuk memilih yang paling efektif dan perlu didahulukan. Pertimbangan kos dan masa juga perlu diberi perhatian. Penglibatan komuniti setempat boleh digunakan untuk membantu (jika ada peluang) Setelah mendapat program yang paling efektif, bentuk jawatankuasa pelaksana dengan membina pelan tindakan, pelan kontigensi, jangkaan siap, pelan risiko dan pemantauan juga kos.

5. Bina Pelan tindakan

6. Implement penilaian.

dan Pengetua perlu turun padang dari segi pelaksanaan supaya mendapat penilian segera dengan membuat temubual pada murid-murid dan guru-guru yang terlibat . Keberkesanan program perlu juga dinilai juga melalui soal selidik.

Soalan Forum 1: Konsep Menyelesaikan Masalah Banyak masalah di sekolah diselesaikan oleh pentadbir secara bersendirian, tidak cuba dibincangkan dengan mengambilkira pandangan dan idea guru. Apakah komen anda tentang situasi ini dan impak berkaitan yang mungkin timbul daripada keputusan yang dibuat? Bincangkan bersama rakan anda.

Soalan Refleksi Kendiri: Sila tuliskan refleksi kendiri berkaitan apa yang anda fahami tentang Teknik-teknik Penyelesaian Masalah. Gunakan tidak lebih daripada 100 perkataan

3.3 Soalan Perbincangan Forum - Transformasi Pendidikan: KSSR telah dilaksanakan bagi Tahun 1 mulai 2011. Pada masa yang sama penambahbaikan sistem pentaksiran pendidikan telah ditambah baik melalui pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah. Perubahan sistem pendidikan memerlukan pengetahuan dan kemahiran yang berlainan kepada guru-guru termasuk kebolehan menerima dan menyerap perubahan ini. Bincangkan langkah-langkah yang boleh anda lakukan sebagai pemimpin sekolah bagi membantu guru-guru di sekolah anda meningkatkan kesediaan, pengetahuan dan kemahiran supaya matlamat transformasi pendidikan ini tercapai

3.2 c Soalan Forum: Setiap peserta dikehendaki melaporkan intipati bahan bacaan Book/ Article Review daripada AKTIVITI 2. Gunakan tidak lebih daripada 100 perkataan. Bincangkan laporan tersebut dengan memberi maklum balas terhadap laporan rakan anda.

TUGASAN INDIVIDU (Markah 100%) Sebagai pemimpin sekolah, kita hendaklah sentiasa peka serta mencari ruang dan peluang untuk melakukan penambahbaikan agar prestasi pencapaian murid terus meningkat samada dari segi kuantiti mahu pun kualiti. Sebarang kelemahan atau kekurangan yang dikenalpasti mesti ditangani dengan segera melalui tindakan-tindakan penambahbaikan yang kreatif dan berinovasi yang dirancang dengan rapi serta diterima dengan baik oleh semua warga dalam organisasi.

Arahan kepada peserta: Anda dikehendaki untuk menyedia satu kertas cadangan program penambahbaikan sekolah yang panjangnya tidak kurang daripada 250 patah perkataan. Kertas cadangan anda mestilah mengadungi perkaraperkara berikut: 1. Pendahuluan

Huraikan latarbelakang yang membawa kepada masalah. 2. Masalah yang dikenalpasti

Huraikan apakah yang menjadi punca kepada masalah ini dan bagaimana punca masalah ini dikenalpasti. 3. Cadangan Penyelesaian

Huraikan apakah strategi yang diambil untuk menangani punca masalah ini serta bagaimana dan mengapa strategi ini dipilih berbanding dengan startegistrategi lain. Cadangan penyelesaian hendaklah mengandungi ciri-ciri kreatif dan inovatif. 4. Implikasi

Huraikan implikasi sama ada dari segi kos atau sumber manusia untuk melaksanakan strategi ini.

1.

Pendahuluan

Pencapaian bilangan pelajar mendapat semua A dalam peperiksaan SPM tersangat kecil iaitu tidak sampai satu peratus malahan kadang-kadang tiada langsung pencapaian tersebut. 2. Masalah yang dikenalpasti

Berdasarkan keputusan tahun-tahun lepas, terdapat beberapa orang pelajar yang near mis terhadap mata pelajaran tertentu. 3. Cadangan Penyelesaian

Kenal pasti pelajar berdasarkan peperiksaan pertengahan tahun Cadangan penyelesaian hendaklah mengandungi ciri-ciri kreatif dan inovatif. 4. Implikasi

Huraikan implikasi sama ada dari segi kos atau sumber manusia untuk melaksanakan strategi ini.

Senarai Teknik Penyelesaian Masalah


Alat Kawalan Kualiti 1. 2. 3. 4. 5. 6. Analisis Sebab dan Akibat Kertas atau Lembaran Semak Analisis Pareto Carta Histogram Carta Alir Kerja (Carta dan Graf i.e Pai, Garis, Radar, Bar, Gantt, Alir, Kawalan) Rajah Taburan (Sebaran, Scatter)

Carta Kawalan Alat Kawalan Kualiti Tambahan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rajah Hubung kait (Relationship Diagram) Rajah Pokok Rajah Silang Rajah Matriks Berkepentingan (Prioritization Matrix) Rajah Jaringan Aktiviti (Arrow Diagram atau PERT Chart Programme Evaluation Review Technique) Process Decision Planning Chart

Strategi Penambahbaikan Proses 1. 2. Business Process Reengineering (BPR)/Business Process Improvement (BPI) Strategi Lautan Biru