Anda di halaman 1dari 9

PAU XUO 2010 BIOLOXA

Cdigo: 21

A proba componse de das opcins: 1 e 2. S se poder contestar a unha das das opcins, desenvolvendo integramente o seu contido.

OPCIN 1
1. Cuestins (Valoracin: 8 puntos, 2 puntos por cuestin). 1 Representa a formula xeral dun aminocido e indica qu tipo de enlace se forma entre dous aminocidos. Que un enzima? Cales son os principais factores que afectan actividade enzimtica? Razoa a resposta. Cita das propiedades dos enzimas polas que se poidan considerar como biocatalizadores. 2 Na fotosntese: Indica o papel da auga, luz e CO2 Explica o papel dos fotosistemas e sinala a sa localizacin no orgnulo correspondente. Que produtos orixinados na fase luminosa son utilizados no ciclo de Calvin e con que fin? 3 Explica brevemente o proceso de transcricin en eucariotas. En que consiste a maduracin do ARN mensaxeiro? Dada a seguinte secuencia de ARN mensaxeiro maduro e utilizando a representacin do cdigo xentico adxunto na Figura 1, cal sera a cadea peptdica formada? Que acontecera se fosen eliminados os dous nucletidos sinalados en negria? 5-AUGUCCCAAGAUAGAAACGUAUCAAGUUAUAUUUGA-3 4 En relacin coa SIDA, que virus a provoca e a que grupo pertence? Fai unha representacin esquemtica do ciclo vital deste virus. Como afecta ao sistema inmune? Como se transmite a enfermidade? 1.5 Terminoloxa Agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos relacionados (Valoracin: 1 punto, 0,2 por frase correcta). cromosomas, protenas, gradiente, enzima, NADPH, organismo, sntese, substrato, pasivo, fotosntese, cariotipo, ribosomas, transporte, centro activo, ATP 1.6 Test As respostas errneas puntan negativamente (Valoracin: 1 punto, 0,1pX10). 1.6.1 A queratina unha protena abundante en uas e pelo 1.6.6 Os virus son clulas procariotas 1.6.7 Os linfocitos T participan na inmunidade celular 1.6.2 A desnaturalizacin das protenas ten lugar cando rompen os enlaces peptdicos 1.6.8 Os macrfagos son clulas devoradoras de fagos. 1.6.3 A celulosa forma parte da parede celular animal 1.6.9 As vacinas producen inmunidade artificial activa 1.6.4 Os enlaces de van der Waals son de tipo covalente 1.6.10 A descondensacin dos cromosomas prodcese na 1.6.5 Unha clula plasmolzase se se atopa nun medio telofase hipertnico

OPCIN 2
2. Cuestins (Valoracin: 8 puntos, 2 puntos por cuestin). 1 Representa e describe a estrutura da molcula de auga. Indica 3 propiedades fsico-qumicas da auga e relacinaas coas sas funcins biolxicas. 2 Debuxa unha mitocondria vista ao microscopio electrnico, e ponlle nome aos seus compoentes estruturais. Indica qu procesos metablicos teen lugar no seu interior e en qu parte da mitocondria se realizan. 3 Nun cruzamento entre unha cobaia negra e unha branca, todos os individuos da xeracin F1 son negros. A xeracin F2 est formada aproximadamente por 75% de cobaias negras e 25% de cobaias brancas. Fai un esquema do cruzamento indicando os xenotipos e fenotipos e as sas proporcins. Se se cruzan das cobaias brancas da F2, como sern fenotipicamente os seus descendentes? E se cruzas das cobaias negras da F2? 4 Indica a qu se refiren estes termos: biotecnoloxa, enxeara xentica, plsmido, prin, fermentos. Que proceso metablico se produce na elaboracin da cervexa? 2.5 Terminoloxa Agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos relacionados (Valoracin: 1 punto, 0,2 por frase correcta). Sntese, mitocondrias, NADPH, reproducin, membrana, anablica, sexual, ciclo, plasmtica, gametos, Krebs, oxidorreducin, reaccin, NADH, glicoclix 2.6 Test Indica (no teu caderno de exame) se as seguintes afirmacins son verdadeiras ou falsas. As respostas errneas puntan negativamente (Valoracin: 1 punto, 0,1pX10). 2.6.1 As substancias hidrosolubles son as que conteen grupos lipfilos 2.6.6 O interfern unha protena antiviral 2.6.2 O enlace inico un tipo de enlace covalente 2.6.7 Todas as protenas teen estrutura cuaternaria 2.6.3 Na gliclise consmese O2 2.6.8 A cromatina consiste en ARNm e protenas 2.6.4 O aparato de Golgi est formado por dictiosomas 2.6.9 O anticodn un triplete de bases que se localiza no 2.6.5 A teora endosimbitica refrese orixe de cloroplastos ARNm e mitocondrias nas clulas eucariotas 2.6.10 Os virus con ARN son sempre retrovirus

PAU XUO 2010 BIOLOXA


OPCIN 1 FIGURA 1

Cdigo: 21

Segunda base 1* Base U C


UUU Phe UUC UCC UCA Leu UUG CUU Leu CUC CCC CCA Leu CUG AUU Ile AUC ACC Ile Met Val GUC GCC GCA Val GUG GCG Ala ACA Thr AUG GUU ACG GCU Ala CCG ACU Thr Pro UCG CCU Pro Ser UCU Ser

3* Bas e A
UAU Tyr UAC UAA Stop UAG CAU His CAC CAA Gln CAG AAU Asn AAC AAA Lys AAG GAU Asp GAC GAA Glu GAG GGG GGC GGA Gly AGG GGU Gly AGC AGA Arg CGG AGU Ser CGC CGA Arg UGG Trp CGU Arg UGC UGA Stop

G
UGU Cys

U C A G U C A G U C A G U C A G

U
UUA

C
CUA

A
AUA

G
GUA

PAU XUO 2010 BIOLOXA

Cdigo: 21

Estrutura da proba: a proba componse de das opcins: A e B. S se poder contestar a unha das das opcins, desenvolvendo integramente o seu contido. Puntuacin: a cualificacin mxima total ser de 10 puntos, estando indicada en cada cuestin a sa puntuacin parcial. Tempo: 1 hora e 30 minutos

OPCIN A
Cuestins (Valoracin: 8 puntos, 2 puntos por cuestin). 1 Indica a qu tipo de lpido pertencen as seguintes macromolculas, sinalando en cada caso as sas unidades estruturais bsicas: a) fosfolpidos; b) ceras; c) carotenoides; d) triglicridos. Que tipo de lpidos non poden formar por si micelas nun medio polar? Razoa a resposta. Cales son as funcins biolxicas destes lpidos non formadores de micelas? 2 No interior celular pdense atopar os seguintes orgnulos: ncleo, ribosomas, aparato de Golgi, retculo endoplsmico liso, lisosomas, cloroplastos e mitocondrias. Indica a funcin principal de cada un dos orgnulos citados. Cales deles poderan estar presentes nas clulas procariotas? Cales deles conteen cidos nucleicos? 3 En relacin co proceso de replicacin do ADN, indica de xeito breve, qu funcin desempean os seguintes enzimas: ADN polimerasa, helicasas, ligasas e topoisomerasas. Que son os fragmentos de Okazaki? 4 Cita tres caractersticas do sistema inmune. Que a inmunidade celular e a humoral? En que consiste a resposta inmune primaria e secundaria? Que o sistema de complemento? 5 Terminoloxa Agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos relacionados (Valoracin: 1 punto, 0,2 por frase correcta). microscopio, protns, fecundacin, daltonismo, xenoma, locus, microtomo, diploides, gradiente, mostras, fotosntese, cromosoma X, haploides, xentica, xene. 6 Test Indica (no teu caderno de exame) se as seguintes afirmacins son verdadeiras ou falsas. As respostas errneas puntan negativamente (Valoracin: 1 punto, 0,1pX10). 1.6.1 As protenas son polmeros formados pola 1.6.6 As mutacins somticas nunca se transmiten combinacin de solo 20 -aminocidos descendencia, salvo nos vexetais 1.6.2 O retculo endoplasmtico liso intervn na sntese de 1.6.7 Un bacterifago un virus que infecta bacterias protenas 1.6.8 O interfern unha protena antivrica producida por 1.6.3 En canto sa estrutura, o ATP un nuclesido clulas animais 1.6.4 A finalidade do ciclo de Krebs formar 1.6.9 Os antxenos nense aos anticorpos polas sas transportadores electrnicos oxidados rexins hipervariables 1.6.5 A rubisco un enzima que pode actuar como 1.6.10 Durante a gliclise obtense un composto de 3 carboxilasa ou como hidrolasa tomos de carbono, o piruvato

OPCIN B
Cuestins (Valoracin: 8 puntos, 2 puntos por cuestin). 1 Identifica o tipo de macromolcula que aparecen na Figura 1. Indica cales son as sas unidades estruturais e describe o tipo de enlace que as mantn unidas. Explique a funcin desta macromolcula nos seres vivos. 2 Que un fotosistema? Cita os produtos finais da fase luminosa da fotosntese e indica para qu se utilizarn posteriormente. En que parte da clula ten lugar a fase luminosa? Que a fotlise da auga? 3 O sistema AB0 dos grupos sanguneos est controlado por tres alelos (A, B e 0) dun xene, sendo A e B codominantes e o 0 recesivo. Indica os xenotipos dos individuos dos grupos sanguneos A, B, AB e O. Cales sern os grupos sanguneos posibles dos descendentes dunha parella con xenotipos A0 e B0? Algn dos descendentes dunha parella cos grupos sanguneos AB e 0 pode ser do grupo 0? Xustifica a resposta. 4 Realiza un esquema para indicar a estrutura dun virus sinalando os seus compoentes. Por que se consideran os virus parasitos intracelulares obrigados? Que un retrovirus? Cita un exemplo. 5 Terminoloxa Agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos relacionados (Valoracin: 1 punto, 0,2 por frase correcta). ATP, substrato, cido, recombinacin, descendencia, fotorrespiracin, somtica, meiose, rubisco, KM, alcohol, entrecruzamento, mutacin, velocidade, ster 6 Test Indica (no teu caderno de exame) se as seguintes afirmacins son verdadeiras ou falsas. As respostas errneas puntan negativamente (Valoracin: 1 punto, 0,1pX10). 2.6.1 Durante a metafase da mitose prodcese a 2.6.6 Por medio da endocitose penetran na clula separacin das cromtidas partculas de pequeno tamao 2.6.2 Nas clulas procariotas os cidos nucleicos atpanse 2.6.7 A gliclise s pode producirse en ambientes no citoplasma aerbicos 2.6.3 A heterocromatina son porcins de cromatina que se 2.6.8 O alelo dun xene cada unha das alternativas que mantn desespiralizada, formando masas densas no pode ter o devandito xene ncleo interfsico 2.6.9 A hibridacin consiste na mestura de das molculas 2.6.4 A fosforilacin oxidativa a sntese de ATP diferentes de ARN 2.6.5 Os oocitos de 1 orde son sempre clulas diplodes 2.6.10 O ciclo de Calvin prodcese no estroma do cloroplasto

PAU SETEMBRO 2010 BIOLOXA


OPCIN B FIGURA 1

Cdigo: 21

CONVOCATORIA DE XUO
OPCIN 1 1. Cuestins (Valoracin: 8 puntos, 2 puntos por cuestin). 1.1 Formula xeral dun aminocido Frmase un enlace peptdico entre o grupo carboxilo dun aminocido e o grupo amino doutro (0,5p). Un encima unha protena con funcin catalizadora que aumenta a velocidade dunha reaccin (ou dimine a enerxa de activacin) mediante a sa asociacin pasaxeira co substrato. O encima nin se modifica nin se consome (0,5p). Son a temperatura, o pH e os inhibidores. En xeral, o aumento de temperatura incrementa a velocidade da reaccin. A valores moi altos, a protena desnaturalizase e perde a sa actividade Existe un pH ptimo, para cada encima, ao que se produce a mxima actividade cataltica. Cambios de pH afectan distribucin de cargas elctricas da molcula e s interaccins electrostticas que fixan a estrutura nativa. Os inhibidores son sustancias que diminen a actividade dun encima (0,5p). Capacidade de rexeneracin: precsanse pequenas cantidades; necesidade dun medio de reaccin ptimo: T e pH; especificidade: tanto respecto ao substrato como ao tipo de reaccin que catalizan; non alteran o equilibrio da reaccin (0,5p). 1.2 A auga achega protns, electrns e osxeno. Os protns contriben sntese de ATP, os electrns permiten que o fotosistema II volva ao estado orixinal. A luz a fonte de enerxa capaz de excitar a molcula de clorofila. O CO2 o substrato que se utiliza para sintetizar hidratos de carbono (0,5p). Nos fotosistemas prodcese a excitacin da molcula de clorofila (centro de reaccin), seguida da cadea de transporte de electrns que conducir reducin do NADP e a sntese de ATP (0,5p). Localzanse na membrana dos tilacoides (0,5p). Utilzanse o NADPH2 e o ATP. O ATP durante a fase de reducin e rexeneracin do substrato inicial e o NADPH2 na fase redutora do ciclo (0,5p). 1.3 A transcricin a sntese de ARN tomando como molde o ADN e significa o paso da informacin xentica do ADN cara ao ARN. Para iso interveen ADN, ribonucletidos trifosfato e ARN-polimerasas. As ARNpolimerasas percorren a cadea de ADN en sentido 3-5, engadindo nucletidos complementarios aos da cadea do ADN. A molcula de ARN crecer en sentido 5-3 (0,5p). eliminacin dos intrns e empalme dos exns. Ten lugar no ncleo. A maduracin est catalizada polos complexos de empalme (0,5p). A cadea polipeptdica formada sera: Met-Ser-Gln-Asp-Arg-Asn-Val-Ser-Ser-Tyr-Ile (0,5p). Ao cambiaren os dous nucletidos marcados, cambiariamos a secuencia de nucletidos e, polo tanto, o patrn de lectura. Obteriamos unha nova secuencia de aa e polo tanto unha nova protena. Met-Ser-Arg (0.5). 1.4 Provcaa o VIH ou virus da inmunodeficiencia humana, un retrovirus (0,3p). 1. Fusin do virus coa membrana da clula receptora. 2. Liberacin do ARN vrico 3. Accin da transcriptasa inversa formando ADN a partir do ARN vrico. 4. Sntese de novas cadeas de ADN vrico. 5. Integracin das dobres cadeas de ADN vrico no ADN do receptor. Estado de inactividade do ADN vrico como provirus. 6. Expresin do ADN vrico formndose ARNm viral. 7. Formacin das protenas do virus. 8. Ensamblaxe de novos virus 9. Liberacin de novas partculas vricas. (0,9p). A infeccin do virus xera unha diminucin da capacidade de defensa das clulas do sistema inmune debido a que infecta fundamentalmente aos linfocitos T4 (colaboradores). Anda que inicialmente a enfermidade asintomtica (seropositivo), co tempo o sistema inmune debiltase tanto que sern xeneralizadas as infeccins microbianas e desenvolveranse certos tipos de tumores: a fase sintomtica (inmunodepresin) (0,5p). A enfermidade transmtese a travs do sangue, mediante relacins sexuais, (secrecins vaxinais e no esperma), contaxio materno-filial (0,3p) 1.5 Terminoloxa Durante a fase luminosa da fotosntese prodcese ATP e NADPH (0,2p) O cariotipo o conxunto de cromosomas dun organismo (0,2p) O transporte pasivo prodcese a favor de gradiente (0,2p) O substrato nese ao centro activo do encima (0,2p) A sntese das protenas ten lugar nos ribosomas (0,2p) 1.6 Test 1.V, 2F, 3F, 4F, 5V, 6F, 7V, 8F, 9V, 10V

OPCIN 2 2. Cuestins (Valoracin: 8 puntos, 2 puntos por cuestin). 2.1 Debuxo (0,25p). O osxeno da molcula de auga atrae os electrns que comparte cos hidrxenos, de tal forma que xera unha carga parcial negativa no osxeno e outra parcial positiva no hidrxeno. Isto causa que a molcula de auga sexa unha molcula asimtrica, bipolar, cunha gran tendencia a crear pontes de hidrxeno (0,75p). A auga acta no metabolismo e transporta gran cantidade de sustancias debido sa natureza polar, e a sa capacidade para formar pontes de hidroxeno. Regulador da temperatura, grazas ao seu elevado calor de vaporizacin; amortecedor trmico debido sa elevada calor especfica, que lle permite absorber ou perder gran cantidade de calor con pequenos cambios de temperatura; a auga acta como reactivo qumico. En estado slido, nos lagos e no mar, ao xearse s a superficie, protexe e permite a vida no interior; permite o desprazamento de insectos sobre a sa superficie debido sa tensin superficial; capilaridade grazas sa elevada cohesin interna e sa capacidade de adhesin (1p) . 2.2 Debuxo (0,3p) Compoentes estruturais da mitocondria: membrana externa, espazo intermembrana, membrana interna, matriz mitocondrial, crestas mitocondriais, ribosomas libres, material xentico (ADN) (0,7p). 1) O ciclo de Krebs na matriz mitocondrial, 2) a fosforilacin oxidadora (a cadea respiratoria e sntese de ATP na crista mitocondrial), 3) a -oxidacin de cidos graxos (catabolismo de lpidos) na matriz mitocondrial (1p). 2.3 Alelos, N: negro, n: branco. Cruzamento F1 x F1, Nn x Nn. Xenotipos da F2: NN, Nn, nn. Fenotipos: negros, brancos. Proporcins dos xenotipos da F2: NN, 2/4 Nn, nn. Proporcins dos fenotipos: negros, brancos (1p). Tdolos descendentes das cobaias brancas da F2, sern brancos (0,25p). Se se cruzan das cobaias negras da F2, hai varias opcins. 1) NN x NN, toda a descendencia negra; 2) NN x Nn, toda a descendencia negra e 3) Nn x Nn, un 75% da descendencia negra e un 25% branca (0,75p). (non se valorarn aqueles problemas que non empreguen a nomenclatura axeitada). 2.4 Biotecnoloxa: aplicacin de procedementos cientficos e tcnicos transformacin de certas materias por axentes biolxicos para producir bens e servizos. Os axentes biolxicos son esencialmente microorganismos, clulas vexetais ou animais e encimas (0,3p). Enxeera xentica: tecnoloxa que permite o illamento de material xentico de seres vivos e a sa posterior modificacin e control da expresin. Esta modificacin permite producir individuos transxnicos, as como compostos con actividade biolxica (hormonas, antibiticos, vacinas etc.) (0,3p). Plsmido: molcula de ADN bacteriano extracromosmico, que se replica de forma independente (0,3p). Prin: agregados supramoleculares (glucoprotenas) patxenas, que se caracterizan por producir enfermidades que afectan ao sistema nervioso central, denominadas encefalopatas esponxiformes (0,3p). Leveduras: Fungos unicelulares microscpicos que son importantes pola sa capacidade para realizar a descomposicin mediante fermentacin de compostos orgnicos, principalmente azucres (0,3p). Durante a elaboracin da cervexa prodcese a fermentacin alcohlica a partir de grans xerminados e tostados de cebada. A fermentacin alcohlica produce a descarboxilacin do piruvato, desprendndose CO2 e formndose como produto acetaldehdo. A continuacin prodcese a reducin do acetaldehdo, reoxidndose o NADH e producndose etanol. (0,5p) 2.5 Terminoloxa O glucocalix localzase na parte exterior da membrana plasmtica (0,2p) Os gametos interveen na reproducin sexual (0,2p) O ciclo de Krebs ten lugar na mitocondria (0,2p) Unha reaccin anablica unha reaccin de sntese (0,2p) O NADH e o NADPH son produtos de reaccins de oxidorreducin (0,2p) 2.6 Test 1.F, 2F, 3F, 4V, 5V, 6V, 7F, 8F, 9F, 10F

CONVOCATORIA DE SETEMBRO
OPCIN A Cuestins (Valoracin: 8 puntos, 2 puntos por cuestin). 1 Indica a que tipo de lpido pertencen as seguintes macromolculas, sinalando en cada caso as sas unidades estruturais bsicas: a) fosfolpidos; b) ceras; c) carotenoides; d) triglicridos. Que tipo de lpidos non poden formar por si micelas nun medio polar? Razoa a resposta. Cales son as funcins biolxicas destes lpidos non formadores de micelas? a) Fosfolpidos: lpidos saponificables formados por glicerol, cidos graxos e cido fosfrico (0,2p). b) Ceras: lpidos saponificables formados pola unin dun cido graxo e un alcohol (0,2p). c) Carotenoides: lpidos insaponificables formados pola unin de unidades de isoprenoides (0,2p). d) Triacilglicridos: lpidos saponificables formados pola unin de cidos graxos e glicerina (0,2p). Os lpidos insaponificables que non conteen cidos graxos na sa molcula e non dan reaccins de saponificacin. A capacidade de formar micelas nun medio acuoso vn determinada pola presenza de molculas que tean un carcter anfiptico, como o caso dos cidos graxos. Os cidos graxos orintanse na auga, xa que presentan unha parte polar (hidrfila) e outra non polar (hidrfoba). Esta caracterstica determina a formacin espontnea de micelas nun medio acuoso. Dentro deste grupo estaran os esteroides e os terpenos (0,8p). As funcins mis importantes destes lpidos son: funcin reguladora, funcin fotosinttica, funcin estrutural e funcin de transporte (0,4p). 2 No interior celular pdense atopar os seguintes orgnulos: ncleo, ribosomas, aparato de Golgi, retculo endoplsmico liso, lisosomas, cloroplastos e mitocondrias. Indica a funcin principal de cada un dos orgnulos citados. Cales deles poderan estar presentes nas clulas procariotas? Cales deles conteen cidos nucleicos? Ncleo: regulacin da expresin xnica e da replicacin do DNA. Ribosomas: traducin do ARNm. Aparato de Golgi: procesado de protenas e lpidos, transporte, distribucin e exportacin de sustancias. Retculo endoplsmico liso: sntese de lpidos, detoxificacin e control da concentracin de Ca, transporte e exportacin de molculas. Lisosomas: dixestin celular de macromolculas. Cloroplastos: lugar de realizacin da fotosntese: fase luminosa e Ciclo de Calvin, fotorrespiracin. Mitocondria: ciclo de Krebs, fosforilacin oxidadora, -oxidacin de cidos graxos (0,2x7p). As clulas procariotas son as mis simples e primitivas, non tendo orgnulos propiamente ditos ags ribosomas (0,3p). Os orgnulos que conteen cidos nucleicos son: ncleo, mitocondrias e cloroplastos (0,3p). 3 En relacin co proceso de replicacin do ADN, indica, de xeito breve, que funcin desempean os seguintes encimas: ADN polimerasas, helicasas, ligasas e topoisomerasas. Que son os fragmentos de Okazaki? As ADN polimerasas son os encimas encargados de incorporar desoxirribonucletidos cadea de ADN que se est a sintetizar, utilizando unha das febras de ADN como molde. Este proceso prodcese sempre en direccin 5>3 (0,4p). As helicasas rompen os enlaces de H entre as das cadeas de ADN e sepranas permitindo que poidan ser utilizadas como moldes para a sntese de cadeas complementarias (0,4p). Ligasas: unen fragmentos de ADN adxacentes mediante enlaces fosfodister. No proceso de replicacin do ADN son as encargadas de unir os fragmentos de Okazaki (0,4p). Topoisomerasas: eliminan as tensins xeradas na dobre hlice polo desenrolamento producido pola helicasa (0,4p). Fragmentos de Okazaki: son fragmentos de ADN relativamente curtos que se forman na denominada cadea retardada durante a replicacin do ADN (0,4p). 4 Cita tres caractersticas do sistema inmune. Que a inmunidade celular e a humoral? En que consiste a resposta inmune primaria e secundaria? Que o sistema de complemento? Especificidade, diversidade, memoria, especializacin, autolimitacin e ausencia de autorreactividade (0,6p). A inmunidade celular depende principalmente da activacin de linfocitos T. Unha vez activados, os linfocitos T son capaces de destrur clulas estraas e de liberar citoquinas e outras sustancias que atraen e activan outras clulas inmunes. Na inmunidade humoral a resposta propiciada polos anticorpos, que son sintetizados polos linfocitos B e liberados ao torrente sanguneo. Ademais tamn participan outras molculas non especficas como o interfern, complemento etc. (0,6p). Resposta inmune primaria: a que se produce ante o primeiro contacto cun determinado antxeno. Resposta inmune secundaria: cando o sistema inmunolxico detecta por segunda vez a presenza do mesmo antxeno, orixinando unha resposta mis rpida e mis intensa (0,6p). O sistema de complemento est constitudo por un grupo de protenas plasmticas, producidas fundamentalmente polo fgado, que interaccionan entre si a modo de fervenza para atacar patxenos extracelulares, amplificando as accins dos anticorpos. (0,2p). 5 Terminoloxa. Valoracin: 1 punto, 0,2 por frase correcta. Daranse s por vlidas as frases con significado biolxico. O micrtomo utilzase para preparar mostras que se van observar ao microscopio (0,2p)

Durante a fotosntese, xrase un gradiente de protns (0,2p) Mediante a fecundacin, obtense unha clula diploide a partir de das clulas haploides (0,2p) O daltonismo unha alteracin xentica ligada ao cromosoma X (0,2p) O locus o lugar que ocupa un xene nos cromosomas do xenoma (0,2p) 6. Test. 1V; 2F; 3F; 4F; 5F; 6V; 7V; 8V; 9V; 10V OPCIN B Cuestins (Valoracin: 8 puntos, 2 puntos por cuestin). 1 Identifica o tipo de macromolcula que aparecen na Figura 1. Indica cales son a sas unidades estruturais e describe o tipo de enlace que as mantn unidas. Explica a funcin desta macromolcula nos seres vivos. Trtase dunha molcula de cido ribonucleico, ARN (0,4p). Os cidos nuclicos son polinucletidos. Cada nucletido est formado por tres compoentes: cido fosfrico, ribosa e unha base nitroxenada (adenina, guanina, uracilo ou citosina) (0,6p). un polmero de ribonucletidos unidos mediante enlace fosfodister que se establece entre o grupo fosfato dun nucletido e o carbono 3 da pentosa do seguinte nucletido. (0,5p). A funcin do ARN mensaxeiro recoller a informacin xentica do ADN (transcricin) e transportala aos ribosomas onde ser traducida (traducin) a protenas. O ARN de transferencia o encargado de portar os aminocidos durante o proceso de traducin. O ARN ribosmico un dos compoentes dos ribosomas. (vlida calquera das tres opcins) (0,5p). 2 Que un fotosistema? Cita os produtos finais da fase luminosa da fotosntese e indica para que se utilizarn posteriormente. En que parte da clula ten lugar a fase luminosa? Que a fotlise da auga? Un fotosistema un complexo de protenas e pigmentos fotosintticos, localizados nas membranas tilacoidais no interior dos cloroplastos e que constiten a sede dos procesos fotosintticos (0,6p). Os produtos finais da fase luminosa da fotosntese son o ATP e o poder redutor NADPH2, que sern utilizados durante a fase escura da fotosntese para a fixacin do CO2 e a sntese de triosas fosfato (0,8p). A fase luminosa da fotosntese ten lugar nas membranas tilacoidais presentes no lumen do cloroplasto, onde se atopan os fotosistemas I e II que participarn nesta fase da fotosntese (0,2p). A fotlise do H2O o proceso polo cal a auga se oxida e libera protns, electrns e osxeno molecular (0,4p). 3 O sistema AB0 dos grupos sanguneos est controlado por tres alelos (A, B y 0) dun xene, sendo A e B codominantes e o 0 recesivo. Indica os xenotipos dos individuos dos grupos sanguneos A, B, AB e O. Cales sern os grupos sanguneos posibles dos descendentes dunha parella con xenotipos A0 e B0? Algn dos descendentes dunha parella cos grupos sanguneos AB e 0 pode ser do grupo 0? Xustifica a resposta. FENOTIPO A B AB O GENOTIPO I AI A, I AI O IBIB, IBIO I AI B I OI O

(1,0p) Os xenotipos poden ser IAIO, IBIO, IAIB e IOIO, os cales se corresponde cos grupos sanguneos A, B, AB e 0 todos na mesma proporcin (0,5p). Non, porque ao ser o 0 recesivo, necesita recibir os dous alelos, e este s est presente nun dos proxenitores (0,5p). 4 Realiza un esquema para indicar a estrutura dun virus sinalando os seus compoentes. Por que se consideran os virus parasitos intracelulares obrigados? Que un retrovirus? Cita un exemplo. Na estrutura dun virus distinguimos das partes: o cido nucleico e a cpside. Algns, ademais, presentan envoltura. cido nucleico: contn a informacin xentica do virus. Pode ser ADN ou ARN. Cpside: cuberta de natureza proteica que rodea ao cido nucleico, organzase en subunidades denominadas capsmeros. Envoltura: algns virus presentan unha cuberta membranosa externa formada por unha bicapa lipdica. (1,0p). Considranse parasitos intracelulares obrigados porque os virus s poden multiplicarse no interior dunha clula viva, xa que necesitan as estruturas sintticas (ribosomas) e as produtoras de enerxa (mitocondrias) da clula hspede. Se non hai clula hospedadora, o virus inactivo. (0,5p).

Un retrovirus un virus cuxo material hereditario o ARN monocatenario que se replica a travs de intermediarios de ADN bicatenario grazas ao encima transcriptasa inversa. Exemplo: o virus da inmunodeficiencia humana (VIH) (calquera exemplo correcto vlido). (0,5p). 5 Terminoloxa. Valoracin: 1 punto, 0,2 por frase correcta. Daranse s por vlidas as frases con significado biolxico. As ceras resultan da unin ster dun cido graxo e un alcohol (0,2p) Durante a meiose ten lugar o entrecruzamento das cromtidas, que permite a recombinacin xnica (0,2p) Unha mutacin nunha clula somtica non se transmite descendencia (0,2p) (Nunha reaccin encimtica), a KM a concentracin de substrato que se acada a metade da velocidade mxima (0,2p) Durante a fotorrespiracin, a rubisco capta O2 e consome ATP (0,2p). 6. Test. 1F; 2V; 3F; 4V; 5V; 6V; 7F; 8V; 9F; 10V