Anda di halaman 1dari 152

INSTRUMEN KEMAHIRAN INSTRUMEN PENENTU ASASPENGUASAAN MATEMATIK (IKAM) 2M (IPP2M) BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH SEKOLAH RENDAH

DISEDIAKAN OLEH UNIT PEMULIHAN KHAS BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN GURU DISEDIAKAN OLEH UNIT PEMULIHAN KHAS BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

UNTUK KEGUNAAN GURU

INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS MATEMATIK (IKAM) SEKOLAH RENDAH

DISEDIAKAN OLEH UNIT PEMULIHAN KHAS SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

UNTUK KEGUNAAN GURU

Kata Alu-aluan Pengarah Bahagian Pendidikan Khas

Salam Sejahtera. Salam 1 Malaysia. Saya amat bersyukur dan bangga atas kejayaan menerbitkan Instrumen Kemahiran Asas Matematik Rendah (IKAM) ini. Penerbitan instrumen ini merupakan satu usaha yang baik sebagai perkongsian ilmu antara guru-guru pemulihan khas. Diharapkan instrumen ini dapat membantu guru-guru mengatasi masalah kemahiran asas mengira di kalangan murid-murid pemulihan khas . Perlu diingatkan, penerbitan instrumen ini bukanlah sebagai ganti instrumen pemulihan yang sedia ada tetapi sebagai bahan sokongan untuk guru-guru pemulihan khas dalam usaha mereka mendidik muridmurid yang belum menguasai kemahiran asas matematik. Adalah menjadi harapan saya dengan penerbitan instrumen ini, akan membuka ruang pembelajaran dan pengajaran yang lebih luas kepada guru-guru pemulihan khas dalam usaha memastikan semua murid yang berada dalam sistem pendidikan ini mampu bersaing dan berhadapan dengan cabaran dalam era globalisasi. Sekian, terima kasih.

Bong Muk Shin Pengarah Bahagian Pendidikan Khas

Kandungan
Bil 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Perkara Kata Alu-aluan Pengenalan Carta Alir Prosedur Instrumen Soalan Lazim Instrumen Instrumen Saringan Instrumen Pelepasan Tahap 1 I) Set 1 II) Set 2 III) Set 3 Instrumen Pelepasan Tahap 2 I) Set 1 II) Set 2 III) Set 3 Borang Rekod Saringan Borang Rekod Pelepasan Tahap 1 Borang Rekod Pelepasan Tahap 2 Halaman i ii iii iv v-vi 1-18 1-21 1-21 1-21 1-13 1-13 1-13 1-3 1-2 1-3

8)

9) 10) 11)

Pengenalan
Instrumen Kemahiran Asas Matematik Rendah (IKAM) disediakan khusus untuk membantu murid Tahun 4, 5 dan 6 yang masih belum menguasai kemahiran asas mengira. Instrumen ini mengandungi Instrumen Saringan, Instrumen Pelepasan Tahap 1 dan Instrumen Pelepasan Tahap 2. Instrumen Saringan digunakan untuk menentukan tahap penguasaan murid Tahap 2 dalam kemahiran asas matematik. Instrumen Pelepasan Tahap 1 boleh digunakan sebagai latihan bagi melatih murid menguasai kemahiran asas mengira di samping memperkukuhkan pengetahuan sedia ada murid. Instrumen Pelepasan Tahap 2 memuatkan soalan yang dibuat berdasarkan senarai kemahiran yang perlu dikuasai. Soalan yang diberikan adalah untuk mengenal pasti tahap keupayaan asas mengira murid pemulihan. Diharap instrumen ini dapat digunakan sebaik mungkin oleh murid bagi membolehkan mereka menguasai kemahiran yang telah ditetapkan dalam asas mengira.

Latar Belakang
Program pemulihan di sekolah rendah dilaksanakan mengikut konsep KBSR . Pelajar yang dikenalpasti tidak menguasai kemahiran asas matematik akan mengikuti program pemulihan yang dilaksanakan oleh guru pemulihan. Prosedur pelaksanaan adalah seperti carta alir di sebelah.

ii

PROSEDUR PELAKSANAAN IKAM MATEMATIK


Kenal pasti murid yang tidak menguasai kemahiran matematik

INSTRUMEN SARINGAN (IKAM)

LULUS

Kelas Arus Perdana

TIDAK LULUS
Ujian Diagnostik

Guru Pemulihan Modul + Bahan Tambahan

TIDAK LULUS
INSTRUMEN PELEPASAN (IKAM)

LULUS

iii

Prosedur Instrumen
1) Instrumen Saringan Instrumen Saringan perlu diuji kepada murid yang telah dikenalpasti masih tidak menguasai kemahiran asas mengira yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Instrumen Saringan ini ditadbir oleh guru pemulihan atau guru mata pelajaran. Skor Instrumen Saringan adalah mengikut skor setiap item yang diuji. Guru boleh merujuk Rekod Saringan di akhir Instrumen IKAM. Sekiranya murid tidak mencapai wajaran yang ditetapkan, murid dianggap tidak menguasai kemahiran asas matematik . 2) Instrumen Pelepasan Instrumen Pelepasan diuji setelah murid selesai sesi pembelajaran tambah, tolak, darab dan bahagi. Guru perlu memastikan murid lulus skor setiap item yang perlu dipatuhi dalam setiap unit. Guru boleh merujuk Rekod Instrumen Pelepasan IKAM. Sekiranya terdapat murid yang tidak memenuhi syarat skor item , murid tersebut dikira tidak menguasai dan perlu mengulangi P & P di dalam kelas pemulihan. Murid yang memenuhi syarat skor item boleh ke kelas arus perdana.

iv

Soalan Lazim Instrumen 1. Apakah instrumen ini? Instrumen ini ialah Instrumen Saringan dan Instrumen Pelepasan Matematik. 2. Apakah tujuan instrumen ini dijalankan? Instrumen ini adalah kayu pengukur yang digunakan untuk memastikan murid sudah menguasai kemahiran asas mengira. 3. Siapakah sasarannya? Murid tahap 2 yang belum menguasai kemahiran asas mengira. 4. Siapakah yang mentadbir instrumen ini? Instrumen ini ditadbir oleh guru pemulihan atau guru mata pelajaran. 5. Bilakah instrumen ini perlu dilaksanakan? Instrumen Saringan dilaksanakan pada awal tahun. Manakala Instrumen Pelepasan perlu dilaksanakan pada bulan Januari, Jun dan Oktober setiap tahun. 6. Adakah instrumen ini boleh dijalankan pada bila-bila masa? Ya, sekiranya seseorang murid didapati telah menguasai kemahiran asas matematik. 7. Berapakah skor untuk melepasi wajaran dalam instrumen ini? Skor wajaran bagi Instrumen Saringan ini ialah 80/100. Skor wajaran bagi Instrumen Pelepasan ialah 72/90. 8. Apakah tindakan yang perlu dilakukan setelah mendapat data dari instrumen ini? Tindakan yang perlu dilakukan ialah: 8.1. Menghantar laporan data kepada PPD/JPN pada bulan Januari, Jun dan Oktober. 8.2. Salinan disimpan dalam fail pemulihan. v

9. Apakah tindakan yang perlu dilakukan sekiranya murid yang terlibat gagal melepasi wajaran instrumen ini? Sekiranya murid gagal melepasi wajaran instrumen ini, mereka perlu mengikuti program pemulihan. 10. Siapakah yang melaksanakan program pemulihan dalam bilik darjah? Guru matematik kelas tersebut.

11. Apakah peranan guru pemulihan khas? Guru pemulihan khas boleh membantu dari segi pendekatan pengajaran, teknik dan pembinaan ABM.
12. Adakah ujian PROTIM perlu dijalankan? PROTIM dilaksanakan mengikut arahan pekeliling yang masih berkuatkuasa. 13. Adakah instrumen ini SULIT? Hanya Instrumen Pelepasan Tahap 2 sahaja yang sulit. 14. Adakah borang rekod IKAM tahap 2 boleh digunakan untuk semua set ? Ya, borang tersebut boleh digunakan untuk semua set . 15. Adakah Instrumen Pelepasan Tahap 1 boleh dijadikan bahan latihan? Ya, instrumen ini boleh dijadikan bahan latihan. 16. Apakah itu instrumen saringan? Instrumen saringan dijalankan untuk murid yang baru dicalonkan oleh guru kelas. Saringan ini bertujuan mengenalpasti tahap kemahiran asas yang dikuasai bagi menentukan kelayakan murid mengikuti program pemulihan.

vi

INSTRUMEN SARINGAN (IKAM)

INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS MATEMATIK SEKOLAH RENDAH (IKAM)

SARINGAN IKAM

Nama Tahun Tarikh

: ___________________________________ : ___________________________________ : ___________________________________

Topik 1 : Pra Nombor

Arahan:

Warnakan objek mengikut arahan guru.

biru

hijau

hitam

merah

kuning

Saringan IKAM

Topik 1 : Pra Nombor

Arahan:

Tandakan ( X ) pada bentuk yang sama seperti bentuk di sebelah kiri.

Contoh :

Saringan IKAM

Topik 2 : Konsep Nombor

Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang banyak.

Saringan IKAM

Topik 2 : Konsep Nombor

Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang banyak.

Saringan IKAM

Topik 2 : Konsep Nombor

Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang sedikit.

Saringan IKAM

Topik 2 : Konsep Nombor

Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang sedikit.

Saringan IKAM

Topik 2 : Konsep Nombor

Arahan :

Tandakan ( / ) pada kumpulan yang sama banyak.

Saringan IKAM

Topik 3 : Mengecam Nombor

Arahan :

Warnakan gambar mengikut nombor yang diberi.

7
8

Saringan IKAM

Topik 3 : Mengecam Nombor

Arahan : Kira dan tuliskan nombor.

Saringan IKAM

Topik 4 : Nombor Hingga 100

Arahan : Kira dan tuliskan nombor.

Saringan IKAM

10

Topik 4 : Nombor Hingga 100

Arahan :

Susun nombor secara turutan menaik.

a) 11 13 12 14

b) 26 c) 49 52 50 51 24 27 25

d)

78
e) 97
Saringan IKAM

80

81

79

100
11

98

99 10

Topik 4 : Nombor Hingga 100

Arahan :

Susun nombor secara turutun menurun.

a) 15 13 12 14

b) 37 c) 49 52 50 51 34 36 35

d) 88 e) 99
Saringan IKAM

86

87

89

100
12

97

98 10

Topik 5 :

Operasi Tambah

Arahan : Lengkapkan .

+
Saringan IKAM

=
13

Topik 5 :

Operasi Tambah

Arahan : Jumlahkan.

2 + 3 = ______ 7 + 6 = ______

8 + 5 = ______
9 + 8 = ______

1 + 4

4 + 5

8 + 0

3 + 8

7 + 6

9 + 9

10
Saringan IKAM

14

Topik 6 :

Operasi Tolak

Arahan : Lengkapkan.

15

= 3

Saringan IKAM

Topik 6 :

Operasi Tolak

Arahan : Cari hasil tolak berikut.

5 - 1 = ______
12 - 5 = ______

14 - 7 = ______
19 - 9 = ______

5 _ 3 _

9 7 _

1 0 6

1 2

1 5

1 8

Saringan IKAM

16

10

Topik 7 : Darab

Arahan :

Cari hasil darab berikut.

Contoh : 4 X 7 = 28

2 X 2 = ______ 4 X 3 = ______ 5 X 3 = ______ 9 X 5 = ______ 2 X 4 = ______

1 X 2 = ______ 6 X 2 = ______ 7 X 4 = ______

8 X 5 = ______
3 X 3 = ______

Saringan IKAM

17

10

Topik 8 :

Bahagi

Arahan :

Cari hasil bahagi berikut.

Contoh : 14 2 = 7

2 2 = _____ 6 3 = _____ 8 4 = _____ 9 3 = _____ 16 4 = _____

18 3 = _____ 25 5 = _____ 36 4 = _____ 45 5 = _____ 12 2 = _____

Saringan IKAM

18

10

INSTRUMEN PELEPASAN TAHAP 1

INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS MATEMATIK SEKOLAH RENDAH ( IKAM )

INSTRUMEN PELEPASAN TAHAP SATU ( Set 1)

Nama Tahun Tarikh

: ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________

/ 100

Topik 1 : Pra Nombor

Arahan:

Warnakan objek mengikut arahan guru.

coklat

hijau

ungu

merah

kuning

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 1

Topik 1 : Pra Nombor

Arahan:

Tandakan ( X ) pada bentuk yang sama seperti bentuk di sebelah kiri.

Contoh :

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 1

Topik 2 : Konsep Nombor

Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang sedikit.

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 1

Topik 2 : Konsep Nombor

Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang banyak.

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 1

Topik 2 : Konsep Nombor

Arahan :

Tandakan ( / ) pada kumpulan yang sama banyak.

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 1

Topik 3 : Mengecam Nombor

Arahan :

Warnakan gambar mengikut nombor yang diberi.

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 1

Topik 3 : Mengecam Nombor

Arahan : Kira dan tuliskan nombor.

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 1

Topik 4 : Nombor Hingga 100

Arahan : Kira dan tuliskan nombor.

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 1

Topik 4 : Nombor Hingga 100

Arahan :

Susun nombor secara menaik.

a)
11 b) 26 c) 49 d) 52 50 51 24 27 25 13 12 14

78

80

81

79

e) 97
Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 1

100
9

98

99 5

Topik 4 : Nombor Hingga 100

Arahan:

Susun nombor secara menurun.

a)

15

13

12

14

b) 37 c) 49 52 50 51 34 36 35

d)

88

86

87

89

e) 99
Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 1

100
10

97

98 5

Topik 5 :

Operasi Tambah

Arahan : Lengkapkan

+
Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 1

=
11

Topik 5 :

Operasi Tambah

Arahan :

Cari hasil tambah berikut.

9 + 6 = ______
1 + 4 + 1

8 + 5 = ______
2 5 + 1 4 9

6 + 2 0

3 + 1

9 + 4 3

5 + 2

6 8

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 1

12

Topik 6 :

Operasi Tolak

Arahan : Lengkapkan.

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 1

=
13

Topik 6 :

Operasi Tolak

Arahan :

Cari hasil tolak berikut.

7 - 2 = ______ 9 _ 7 _ 1 6 2

15 - 6 = ______

1 _

2 7

6 _

4 9

7 _ 3

0 5

4 _ 2

3 1

9 _ 8

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 1

14

Topik 7 : Darab

Arahan :

Cari hasil darab berikut.

1 X 3 = ______ 4 X 2 = ______ 5 X 3 = ______ 9 X 5 = ______

3 X 4 = ______ 6 X 2 = ______

7 X 5 = ______ 8 X 4 = ______

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 1

15

10

Topik 8 :

Bahagi

Arahan :

Cari hasil bahagi berikut.

5 5 = _____ 9 3 = _____ 8 4 = _____ 10 2 = _____

18 3 = _____ 25 5 = _____ 36 4 = _____

45 5

= _____

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 1

16

10

Topik 9 : Masa Dan Waktu

Arahan :

Tuliskan masa yang ditunjukkan berdasarkan jarum jam dan minit.

Arahan : Lukiskan jarum minit dan jam mengikut masa yang dinyatakan.

8.00

11.30

4.15

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 1

17

Topik 10 : Wang

Arahan : Nombor Soalan Contoh

Lukiskan duit syiling mengikut jumlah yang diberi. Jumlah Duit Syiling

35 sen

20

sen

10

sen

sen

25 sen

50 sen

55 sen

70 sen

95 sen

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 1

18

Topik 10 :

Wang

Arahan :

Bulatkan jumlah wang mengikut nilai yang diberi.

RM 2.00

RM 5.00

RM 7.00

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 1

19

Penyelesaian Masalah

Arahan

Selesaikan masalah berikut.

No 1

Soalan Razak ada 12 ekor anak ayam. Dia beli lagi 7 ekor anak ayam. Berapa ekor anak ayamkah yang Razak ada sekarang?

Jalan Kerja

Farizal ada 34 biji guli. Dia beri 15 biji guli kepada kawannya. Berapa biji gulikah yang Farizal ada sekarang?

Setiap kereta boleh membawa 5 orang. Ada berapa orangkah dalam 7 buah kereta?

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 1

20

Penyelesaian Masalah

Arahan

Selesaikan masalah berikut.

No 4

Soalan Ada 18 biji telur. Setiap pinggan diletakkan 3 biji telur. Berapa biji pinggankah yang diperlukan untuk mengisi 18 biji telur?

Jalan Kerja

Ibu membeli 17 biji epal. Bapa pula telah memberi 26 biji epal lagi kepada ibu. Berapa biji epalkah yang ibu ada sekarang?

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 1

21

INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS MATEMATIK SEKOLAH RENDAH ( IKAM )

INSTRUMEN PELEPASAN TAHAP SATU ( Set 2)

Nama Tahun Tarikh

: ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________

/ 100

Topik 1 : Pra Nombor

Arahan:

Warnakan objek mengikut arahan guru.

coklat

hijau

ungu

merah

kuning

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 2

Topik 1 : Pra Nombor

Arahan:

Tandakan ( X ) pada bentuk dan saiz yang sama seperti bentuk di sebelah kiri.

Contoh :

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 2

Topik 2 : Konsep Nombor

Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang sedikit.

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 2

Topik 2 : Konsep Nombor

Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang banyak.

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 2

Topik 2 : Konsep Nombor

Arahan :

Tandakan ( / ) pada kumpulan yang sama banyak.

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 2

Topik 3 : Mengecam Nombor

Arahan :

Warnakan gambar mengikut nombor yang diberi.

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 2

Topik 3 : Mengecam Nombor

Arahan : Kira dan tuliskan nombor.

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 2

Topik 4 : Nombor Hingga 100

Arahan : Kira dan tuliskan nombor.

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 2

Topik 4 : Nombor Hingga 100

Arahan :

Susun nombor secara menaik.

a)

14

16

13

15

b) 31 c) 69 72 70 71 29 28 30

d) 78 e) 97
Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 2

80

81

79

100
9

98

99 5

Topik 4 : Nombor Hingga 100

Arahan :

Susun nombor secara menurun.

a) 17 19 18 20

b) 52 c) 69 71 70 72 55 54 53

d)

81

83

82

84

e) 99
Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 2

100
10

97

98 5

Topik 5 :

Operasi Tambah

Arahan : Lengkapkan.

+
Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 2

=
11

Topik 5 :

Operasi Tambah

Arahan :

Cari hasil tambah berikut.

7 + 5 = ______ 4 + 3 + 1

6 + 8 = ______ 1 8 + 1 5 6

9 + 3 0

2 + 1

2 6

9 + 3 4

4 + 3

7 9

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 2

12

Topik 6 :

Operasi Tolak

Arahan : Lengkapkan.

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 2

13

Topik 6 :

Operasi Tolak

Arahan :

Cari hasil tolak berikut.

5 - 3 = ______

14 - 5 = ______

8 _ 6 _

7 3 _

4 8

5 _

2 6

6 _ 4

0 5

4 _ 1

3 1

8 _ 7

2 9

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 2

14

Topik 7 : Darab

Arahan :

Cari hasil darab berikut.

1 X 4 = ______ 4 X 5 = ______ 3 X 7 = ______ 5 X 9 = ______

3 X 3 = ______ 7 X 2 = ______ 6 X 4 = ______ 8 X 6 = ______

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 2

15

10

Topik 8 :

Bahagi

Arahan :

Cari hasil bahagi berikut.

15 5 = _____ 21 3 = _____ 45 5 = _____

4 4 = _____ 6 2 = _____ 8 4 = _____ 12 6 = _____

32 8

= _____

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 2

16

10

Topik 9 : Masa Dan Waktu

Arahan :

Tuliskan masa yang ditunjukkan berdasarkan jarum jam dan minit.

Arahan : Lukiskan jarum minit dan jam mengikut masa yang dinyatakan.

9.00
Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 2

10.30
17

2.15
5

Topik 10 : Wang

Arahan : Nombor Soalan Contoh

Lukiskan duit syiling mengikut jumlah yang diberi. Jumlah Duit Syiling

45 sen

20
sen

20
sen

sen

35 sen

40 sen

55 sen

80 sen

95 sen

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 2

18

Topik 10 :

Wang

Arahan :

Bulatkan jumlah wang mengikut nilai yang diberi.

RM 3.00

RM 5.00

RM 8.00

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 2

19

Penyelesaian Masalah

Arahan

Selesaikan masalah berikut.

No 1

Soalan Siti ada 14 biji guli . Dia beli 8 biji guli lagi. Berapa biji gulikah yang Siti ada semuanya?

Jalan Kerja

Farid beli 25 biji oren. Dia beri 18 biji oren kepada kawannya. Berapa biji orenkah yang Farid ada sekarang?

Setiap kereta boleh membawa 5 orang penumpang. Berapa orang penumpangkah yang ada di dalam 6 buah kereta?

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 2

20

Penyelesaian Masalah

Arahan

Selesaikan masalah berikut.

No 4

Soalan Samad ada 21 biji bola. Dia memasukkan 3 biji bola ke dalam sebuah kotak. Berapa buah kotak yang diperlukan untuk mengisi 21 biji bola?

Jalan Kerja

Nenek ada 19 biji manggis. Pak Cik memberi 26 biji manggis lagi kepada nenek. Berapa biji manggiskah yang nenek ada semuanya?

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 2

21

INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS MATEMATIK SEKOLAH RENDAH ( IKAM )

INSTRUMEN PELEPASAN TAHAP SATU ( Set 3)

Nama Tahun Tarikh

: ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________

/ 100

Topik 1 : Pra Nombor

Arahan:

Warnakan objek mengikut arahan guru.

biru

hijau

hitam

merah

kuning

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 3

Topik 1 : Pra Nombor

Arahan:

Tandakan ( X ) pada bentuk yang sama seperti bentuk di sebelah kiri. .

Contoh :

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 3

Topik 2 : Konsep Nombor

Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang banyak.

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 3

Topik 2 : Konsep Nombor

Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang sedikit.

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 3

Topik 2 : Konsep Nombor

Arahan :

Tandakan ( / ) pada kumpulan yang sama banyak.

Contoh:

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 3

Topik 3 : Mengecam Nombor

Arahan :

Warnakan gambar mengikut nombor yang diberi.

8 4

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 3

Topik 3 : Mengecam Nombor

Arahan : Kira dan tuliskan nombor.

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 3

Topik 4 : Nombor Hingga 100

Arahan : Kira dan tuliskan nombor.

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 3

Topik 4 : Nombor Hingga 100

Arahan :

Susun nombor secara menaik.

a) 15 13 12 14

b) 26 c) 53 52 54 51 28 27 25

d)

78

80

77

79

e) 99
Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 3

100
9

97

98

Topik 4 : Nombor Hingga 100

Arahan :

Susun nombor secara menurun.

a) 19 17 18 16

b) 34 33 36 35

c) 49 52 50 51

d) 80 82 83 81

e) 99
Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 3

100
10

97

98

Topik 5 :

Operasi Tambah

Arahan : Lengkapkan.

+
Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 3

=
11

Topik 5 :

Operasi Tambah

Arahan : Cari hasil tambah berikut.

7 + 5 = ______
6 + 3 + 2

9 + 8 = ______
1 8 + 1 7 6

8 + 6 0

2 + 1

5 6

9 + 4 4

5 + 3

7 8

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 3

12

Topik 6 :

Operasi Tolak

Arahan : Lengkapkan.

=
13

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 3

Topik 6 :

Operasi Tolak

Arahan : Cari hasil tolak berikut.

16 - 8 = ______ 5 _ 3 _ 29 7

19 - 9 = ______ 3 8 _ 6

5 2 _ 2 7

3 5 _ 1 8

5 0 _ 9

9 4 _ 6 8

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 3

14

Topik 7 : Darab

Arahan :

Cari hasil darab berikut.

4 X 3 = ______ 5 X 3 = ______ 9 X 5 = ______ 2 X 4 = ______

6 X 2 = ______ 7 X 4 = ______ 8 X 5 = ______ 3 X 3 = ______

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 3

15

10

Topik 8 :

Bahagi

Arahan : .

Cari hasil bahagi berikut.

6 3 = _____ 8 4 = _____ 9 3 = _____ 16 4 = _____

25 5 = _____ 36 4 = _____ 45 5 = _____ 12 2 = _____

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 3

16

10

Topik 9 : Masa Dan Waktu

Arahan : .

Tuliskan masa yang ditunjukkan berdasarkan jarum jam dan minit.

Arahan : Lukiskan jarum minit dan jam mengikut masa yang dinyatakan.

3.00

12.30

2.45

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 3

17

Topik 10 : Wang

Arahan : Nombor Soalan Contoh

Lukiskan duit syiling mengikut jumlah yang diberi. Duit Syiling

Jumlah

45 sen

20

10

sen

sen

10

sen

sen

15 sen

50 sen

65 sen

80 sen

95 sen

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 3

18

Topik 10 :

Wang

Arahan :

Bulatkan jumlah wang mengikut nilai yang diberi.

RM 2.00

RM 5.00

RM 7.00

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 3

19

Penyelesaian Masalah

Arahan

Selesaikan masalah berikut.

No 1

Soalan Razak ada 15 ekor itik. Dia beli lagi 4 ekor anak itik. Berapa ekor itikkah yang Razak ada sekarang?

Jalan Kerja

Farizal ada 54 biji gula-gula. Dia beri 26 biji gula-gula kepada kawannya. Berapa biji gula-gulakah yang Farizal ada sekarang?

Sebuah van boleh membawa 8 orang. Ada berapa orangkah dalam 7 buah van?

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 3

20

Penyelesaian Masalah

Arahan . No 4

Selesaikan masalah berikut.

Soalan Ada 15 biji durian. Setiap bakul diletakkan 5 biji durian. Berapa biji bakulkah yang diperlukan untuk mengisi 15 biji durian tersebut?

Jalan Kerja

Bapa membeli 27 biji oren. Ibu pula telah memberi 66 biji oren lagi kepada bapa. Berapa biji orenkah yang bapa ada sekarang?

Ins. Pelepasan Tahap 1 Set 3

21

INSTRUMEN PELEPASAN TAHAP 2

INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS MATEMATIK SEKOLAH RENDAH ( IKAM )

INSTRUMEN PELEPASAN TAHAP DUA ( Set 1)

Nama Tahun Tarikh

: ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________

/ 90

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PELEPASAN

Kemahiran Yang Diuji

Jumlah Item

1)

PENAMBAHAN

22

2)

PENOLAKAN

22

3)

PENDARABAN

16

4)

PEMBAHAGIAN

15

5)

MASA DAN WAKTU

6)

WANG

7)

PENYELESAIAN MASALAH

JUMLAH

90

Topik 1 :

Operasi Tambah

Arahan :

Cari hasil tambah berikut.

4 + 3 = ______

7 + 6 = ______
6 + 2 = ______ 9 + 7 = ______

2 1 6 +

1 +

4 2

1 +

7 2

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 1

Topik 1 :

Operasi Tambah

Arahan :

Cari hasil tambah berikut.

2 5 + 2 0

4 5 + 1 7

7 5 + 1 8

8 6 + 7 9

1 4 1 + 7 6 7

7 5 6 + 1 6 7

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 1

Topik 1 :

Operasi Tambah

Arahan : Cari hasil tambah berikut.

2 4 3 + 6 5 6

5 3 3 + 3 4 5

4 5 2 + 3 0 6

4 5 1 + 4 2 7

5 5 6 + 2 2 7

3 0 4 + 3 9 9

6 4 1 + 1 5 9

5 8 6 + 3 6 8

2 5 7 + 4 6 7

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 1

Topik 2 :

Operasi Tolak

Arahan : Cari hasil tolak berikut.

- 2 = ______

- 1 = ______

13 - 4 = ______ 16 - 8 = ______ 7 3 9 4 1 0 7

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 1

Topik 2 :

Operasi Tolak

Arahan : Cari hasil tolak berikut.

1 -

2 6 -

5 9 -

3 8

8 - 6

0 0

4 - 2

9 5

6 - 3

4 8

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 1

Topik 2 :

Operasi Tolak

Arahan :

Cari hasil tolak berikut.

4 6 4 - 2 3 3

6 9 0 -4 7 3

5 6 3 -2 2 5

7 1 0 - 5 0 7

8 0 6 -1 3 6

8 3 6 -2 7 0

8 4 1 - 3 1 9

7 0 5 - 3 5 9

9 1 8 -8 6 9

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 1

Topik 3 : Darab

Arahan :

Cari hasil darab berikut.

2 X 0 = ____ 4 X 2 = ____

1 X 4 = ____
6 X 2 = ____

5 X 5 = ____
6 X 3 = ____ 2 X 7 = ____ 9 X 4 = ____ 2 X 9 = ____ 6 X 9 = ____

7 X 6 = ____
8 X 7 = ____ 3 X 8 = ____

3 X 5 = ____
5 X 6 = ____ 5 X 8 = ____

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 1

16

Topik 4 :

Bahagi

Arahan :

Cari hasil bahagi berikut.

4 2 = ____ 12 3 = ____

27 3 = ____ 24 4 = ____ 12 4 = ____ 40 5 = ____ 49 7 = ____ 72 8 = ____ 48 8 = ____ 81 9 = ___

16 4 = ____
21 3 = ____ 45 9 = ____ 24 6 = ____ 63 9 = ____

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 1

15

Topik 5 : Masa Dan Waktu

Arahan :

Tuliskan masa yang ditunjukkan berdasarkan jarum jam dan minit.

Arahan : Lukiskan jarum minit dan jam mengikut masa yang dinyatakan.

9.15

11.40

7.35
5

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 1

10

Topick 6 :

Wang

Arahan :

Kira jumlah wang yang diperlukan.

RM 50.00

RM 15.00

RM 3.00

1.

2.

3.

4.

5.

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 1

11

Topik 7 :

Penyelesaian Masalah

Arahan

Selesaikan masalah berikut.

No 1

Soalan Dalam sebuah balang ada 175 biji guli. Fara menambah 150 biji guli dalam balang itu. Berapa biji guli dalam balang itu sekarang?

Jalan Kerja

Sekolah Seri Bugis mempunyai 125 orang murid. Jika 51 daripadanya adalah murid lelaki,berapakah bilangan murid perempuan sekolah tersebut?

Setiap kereta sorong boleh membawa 12 biji kelapa. Ada berapa biji kelapa dalam 5 buah kereta sorong?

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 1

12

Topik 7 :

Penyelesaian Masalah

Arahan

Selesaikan masalah berikut.

No 4

Soalan Ada 81 biji oren. Setiap bakul diletakkan 9 biji oren. Berapa buah bakul yang diperlukan untuk mengisi 81 biji oren?

Jalan Kerja

Imran membeli 75 biji epal, 35 biji oren dan 100 biji limau mandarin. Berapakah jumlah buah-buahan yang Imran beli?

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 1

13

INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS MATEMATIK SEKOLAH RENDAH ( IKAM )

INSTRUMEN PELEPASAN TAHAP DUA (SET 2)

Nama Tahun Tarikh

: ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________

/ 90

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PELEPASAN

Kemahiran Yang Diuji

Jumlah Item

1)

PENAMBAHAN

22

2)

PENOLAKAN

22

3)

PENDARABAN

16

4)

PEMBAHAGIAN

15

5)

MASA DAN WAKTU

6)

WANG

7)

PENYELESAIAN MASALAH

JUMLAH

90

Topik 1 :

Operasi Tambah

Arahan :

Cari jawapan.

5 + 4 = ______

9 + 7 = ______
3 + 3 = ______ 8 + 6 = ______

3 2 6 +

1 +

5 3

1 +

6 1

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 2

Topik 1 :

Operasi Tambah

Arahan :

Cari jawapan.

3 6 + 3 0

5 4 + 2 8

6 4 + 1 9

6 7 + 5 8

2 4 1 + 7 3 6

3 5 4 + 4 6 7

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 2

Topik 1 :

Operasi Tambah

Arahan : Jumlahkan.

2 4 3 + 6 5 6

4 3 3 + 3 4 5

5 3 4 + 3 0 2

3 6 1 + 3 2 6

4 6 6 + 2 1 8

4 0 4 + 3 9 8

6 4 2 + 2 5 8

5 7 6 + 1 5 8

3 5 4 + 4 6 4

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 2

Topik 2 :

Operasi Tolak

Arahan : Tolakkan.

- 3 = ______

- 5 = ______

15 - 7 = ______ 12 - 6 = ______ 8 5 6 2 1 0 6

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 2

Topik 2 :

Operasi Tolak

Arahan : Tolakkan.

1 -

5 7 -

7 9 -

4 8

9 - 3

0 0

6 - 2

8 5

7 - 3

4 7

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 2

Topik 2 :

Operasi Tolak

Arahan :

Cari jawapan.

5 6 5 - 2 2 2

7 9 0 -4 7 4

5 5 4 -2 3 5

8 2 0 - 5 0 7

9 0 5 -1 3 5

7 3 5 -2 7 0

9 6 2 - 5 1 8

6 0 5 - 3 5 9

8 2 6 -7 6 8

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 2

9
7

Topik 3 : Darab

Arahan :

Cari jawapan.

3 X 0 = ____ 5 X 3 = ____

1 X 4 = ____
6 X 2 = ____

7 X 7 = ____
6 X 3 = ____ 2 X 7 = ____ 9 X 4 = ____ 3 X 9 = ____ 6 X 9 = ____

7 X 6 = ____
8 X 7 = ____ 4 X 8 = ____

3 X 5 = ____
8 X 6 = ____ 5 X 8 = ____

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 2

16

Topik 4 :

Bahagi

Arahan :

Cari jawapan.

6 2 = ____ 12 3 = ____ 16 2 = ____ 21 7 = ____ 54 9 = ____ 30 6 = ____ 63 9 = ____ 81 9 = ____

27 3 = ____ 24 4 = ____ 12 4 = ____ 40 5 = ____ 64 8 = ____ 72 9 = ____

48 6 = ____

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 2

15

Topik 5 : Masa Dan Waktu

Arahan :

Tuliskan masa yang ditunjukkan berdasarkan jarum jam dan minit.

Arahan : Lukiskan jarum minit dan jam mengikut masa yang dinyatakan.

9.15

11.40

7.35

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 2

10

Topick 6 :

Wang

Arahan :

Kira jumlah wang yang diperlukan.

RM 90.00

RM 25.00

RM 5.00

1.

2.

3.

4.

5.

5
Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 2

11

Topik 7 :

Penyelesaian Masalah

Arahan

Selesaikan masalah berikut.

No 1

Soalan Sekolah Seri Alam mempunyai 169 murid lelaki dan 241 murid perempuan. Berapakah bilangan murid sekolah tersebut?

Jalan Kerja

Ibu memasak 120 biji telur. Dia mendapati 14 biji telur telah pecah. Berapa biji telur yang masih ada?

Sebuah van boleh membawa 7 orang penumpang. Berapakah bilangan penumpang dalam 6 buah van?

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 2

12

Topik 7 :

Penyelesaian Masalah

Arahan

Selesaikan masalah berikut.

.
No 4 Soalan Cikgu Mira membahagikan 42 biji gula-gula kepada 6 orang muridnya. Berapa biji gulagula setiap murid akan dapat? Jalan Kerja

Bapa membeli 240 biji oren. Ibu pula membeli 60 biji oren lagi. Berapa biji orenkah yang ada sekarang?

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 2

13

INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS MATEMATIK SEKOLAH RENDAH ( IKAM )

INSTRUMEN PELEPASAN TAHAP DUA (SET 3)

Nama Tahun Tarikh

: ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________

/ 90

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PELEPASAN

Kemahiran Yang Diuji

Jumlah Item

1)

PENAMBAHAN

22

2)

PENOLAKAN

22

3)

PENDARABAN

16

4) 5)

PEMBAHAGIAN MASA DAN WAKTU

15 5

6)
7)

WANG
PENYELESAIAN MASALAH

5
5

JUMLAH

90

Topik 1 :

Operasi Tambah

Arahan :

Cari jawapan.

4 + 3 = ______

7 + 6 = ______
6 + 2 = ______ 9 + 7 = ______

2 1 6 +

1 +

4 2

1 +

7 2

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 3

Topik 1 :

Operasi Tambah

Arahan :

Cari jawapan.

3 6 + 3 0

5 4 + 3 8

6 4 + 1 9

6 7 + 5 8

8 4 1 + 1 3 6

5 5 4 + 2 6 7

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 3

Topik 1 :

Operasi Tambah

Arahan : Jumlahkan.

3 5 2 + 5 4 7

4 4 5 + 3 3 4

5 4 3 + 2 0 6

3 3 2 + 4 4 7

5 4 6 + 1 1 6

3 0 5 + 2 8 8

5 4 2 + 4 3 8

6 5 4 + 1 7 7

2 7 6 + 3 7 7

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 3

Topik 2 :

Operasi Tolak

Arahan : Tolakkan.

- 2 = ______

- 3 = ______

14 - 4 = ______ 17 - 5 = ______ 6 3 6 7 1 0 9

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 3

Topik 2 :

Operasi Tolak

Arahan : Tolakkan.

1 -

3 6 -

7 9 -

3 6

9 - 7

0 0

4 - 2

8 5

5 - 3

4 6

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 3

Topik 2 :

Operasi Tolak

Arahan :

Cari jawapan.

4 6 5 - 1 2 3

6 8 0 -4 4 3

5 6 4 -2 3 5

6 2 0 - 5 0 5

8 0 8 -1 3 8

5 3 7 -2 6 0

8 4 2 - 3 2 7

8 0 6 - 3 2 7

9 1 7 -5 6 6

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 3

9
7

Topik 3 : Darab

Arahan :

Cari jawapan.

3 X 0 = ____ 5 X 3 = ____

1 X 5 = ____
4 X 2 = ____

4 X 6 = ____
5 X 4 = ____ 3 X 6 = ____ 8 X 5 = ____ 3 X 9 = ____ 7 X 8 = ____

8 X 6 = ____
6 X 7 = ____ 4 X 8 = ____

5 X 5 = ____
4 X 7 = ____ 3 X 8 = ____

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 3

16

Topik 4 :

Bahagi

Arahan :

Cari jawapan.

2 = ____

25 5 = ____ 20 4 = ____ 15 3 = ____ 48 6 = ____ 49 7 = ____ 72 8 = ____

14 2 = ____

18 3 = ____
24 6 = ____ 45 9 = ____ 28 7 = ____

72 9 = ____
35 7 = ____

64 8 = ____

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 3

15

Topik 5 : Masa Dan Waktu

Arahan :

Tuliskan masa yang ditunjukkan berdasarkan jarum jam dan minit.

Arahan : Lukiskan jarum minit dan jam mengikut masa yang dinyatakan.

7.25

10.20

8.55

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 3

10

Topick 6 :

Wang

Arahan :

Kira jumlah wang yang diperlukan.

RM 7.00

RM 55.00

RM 120.00

1.

2.

3.

4.

5.

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 3

11

Topik 7 :

Penyelesaian Masalah

Arahan

Selesaikan masalah berikut.

No 1

Soalan Pak Sani telah menanam 465 pokok pisang. Pada tahun ini dia menanam 155 pokok pisang lagi. Berapakah pokok pisang yang ada semuanya?

Jalan Kerja

Farid ada 300 biji oren. Dia menjual 180 biji oren tersebut. Berapakah baki oren yang Farid masih ada?

Kak Maznah membeli 4 kotak aiskrim. Setiap kotak mengandungi 12 batang aiskrim. Berapakah jumlah aiskrim yang dibeli itu?

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 3

12

Topik 7 :

Penyelesaian Masalah

Arahan

Selesaikan masalah berikut.

No 4

Soalan Samad ada 72 biji bola ping pong. Dia memasukkan 9 biji bola ping pong ke dalam sebuah kotak. Berapa buah kotak yang diperlukan untuk mengisi semua bola ping pong itu?

Jalan Kerja

Seramai 315 peserta lelaki dan 78 peserta perempuan menyertai larian merdeka. Berapakah jumlah peserta acara larian itu?

Ins. Pelepasan Tahap 2 Set 3

13

BORANG REKOD SARINGAN DAN PELEPASAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BORANG REKOD SARINGAN

INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS MATEMATIK SEKOLAH RENDAH (IKAM)

BORANG REKOD SARINGAN IKAM


Nama Tarikh Lahir Sekolah Nota Guru : 1. Tanda ( / ) pada jawapan yang betul, dan tanda ( X ) jika jawapan murid salah. 2. Murid dianggap LULUS sekiranya melepasi wajaran 80 / 100. 3. Rekodkan markah bagi jawapan yang betul dalam ruang jumlah markah diperolehi. : _________________________________________________ : __________________ Umur :________ Tahun : ________ : _________________________________________________

NO.

TOPIK Pra nombor

JUMLAH MARKAH DIPEROLEHI

/5 /3

Konsep Nombor

/3

/3

/3

NO.

TOPIK

JUMLAH MARKAH DIPEROLEHI

/3

/2

Mengecam Nombor

/4

/4

Nombor Hingga 100

/4

/ 10

/ 10

Operasi Tambah

/3

/ 10
2

NO.

TOPIK

JUMLAH MARKAH DIPEROLEHI

Operasi Tolak

/3 / 10

7 8

Darab

/ 10

Bahagi

/ 10

Pencapaian : LULUS GAGAL Catatan Guru :

/ 100

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________

_____________________________ ( Tandatangan ) Nama : ___________________________ Tarikh : ___________________________ 3

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BORANG REKOD PELEPASAN TAHAP 1

INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS MATEMATIK SEKOLAH RENDAH (IKAM)

Senarai Kemahiran Diuji


1) Pra-Nombor 1.1 Warna 1.2 Saiz dan Bentuk 2) Konsep Nombor 2.1 Banyak 2.2 Sedikit 2.3 Sama banyak 3) Mengenal nombor 3.1 Nilai nombor 3.2 Menulis nombor 4) Nombor hingga 100 4.1 Membilang dan menulis nombor 4.2 Turutan nombor Menurun 4.3 Turutan nombor Menaik 5) Penambahan 6) Penolakan 7) Pendaraban 8) Pembahagian 9) Masa dan Waktu 10) Wang 11) Penyelesaian Masalah

Jumlah Markah

Markah Diperolehi

5 3

3 3 2 4 4

4 5 5 12 12 10 10 5 8 5

Jumlah 1

100

Skor:

Skor yang perlu dicapai

75/100

Ulasan guru:
___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Tandatangan : ___________________________ Nama Tarikh : _____________________________ : _____________________________

Disahkan

_________________________________

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BORANG REKOD PELEPASAN TAHAP 2

INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS MATEMATIK SEKOLAH RENDAH (IKAM)

BORANG REKOD IKAM


Nama : _________________________________________________

Tarikh Lahir
Sekolah Nota Guru :

: __________________ Umur :________ Tahun : ________


: _________________________________________________

1. Tanda ( / ) pada jawapan yang betul, dan tanda ( X ) jika jawapan murid salah. 2. Rekodkan markah bagi jawapan yang betul dalam ruang jumlah markah diperolehi.

NO

TOPIK Penambahan

MARKAH WAJIB LULUS

JUMLAH MARKAH DIPEROLEHI

7/7 5/6 7/9

/7 /6 /9 /7 /6

Penolakan

7/7
5/6

7/9

/9

NO

TOPIK

MARKAH WAJIB LULUS

JUMLAH MARKAH DIPEROLEHI

3
4 5 6 7

Pendaraban

12 / 16
Pembahagian

/ 16 / 15 /5 /5 /5

11 / 15
Masa dan Waktu

4/5 4/5 3/5

Wang Penyelesaian Masalah

Pencapaian :

72 / 90
LULUS GAGAL

/ 90

Catatan Guru : _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________ ( Tandatangan ) Nama : ___________________________ Tarikh : ___________________________ 2

BORANG REKOD IKAM


Nama : __________________________________________________

Tarikh Lahir
Sekolah

: __________________ Umur :________ Tahun : _________


: __________________________________________________

No

Markah Penuh

Markah Wajib Lulus

Markah Diperolehi

Keputusan LULUS GAGAL LULUS GAGAL LULUS GAGAL LULUS GAGAL LULUS GAGAL LULUS GAGAL LULUS GAGAL LULUS GAGAL

6
2 9 3 4 5 6 7 JUMLAH Catatan: 16 15 5 5 5 90

5
7 12 11 4 4 3 72

LULUS GAGAL
LULUS GAGAL LULUS GAGAL

Murid dianggap menguasai kemahiran asas matematik sekiranya lulus semua item yang diuji.

Panel Penulis Instrumen Kemahiran Asas Matematik Sekolah Rendah Negeri Johor
1) 2) 3) 4) Sazali bin Abd. Hamid - Pengurus Program Ketua Unit Pemulihan Khas, Jabatan Pelajaran Johor Shahiran bin Kamaruddin Penyelia Pemulihan Khas, Jabatan Pelajaran Johor Sharizad bin Razali Jabatan Pelajaran Johor Mohamad Nor Saemi bin Suradi SK Bagan, Batu Pahat Mat Zaidi bin Dahlan SK LKTP Tenggaroh Selatan, Kota Tinggi Maznah bt Hussin SK Bandar Putra, Kulaijaya Mohd Rafain bin Mohamad Fahimi SK. LKTP Pasir Raja, Kulaijaya Era Mayuza binti Endut SK. Parit Setongkat , Muar Mohd. Azwan bin Shaari SK Kemedak, Segamat Dziyaul Afraz bin Abdul Rahman SK. Seri Bali, Segamat Arief Wirajaya bin Mohd Sharipudin SK. Kangkar Pulai 2, Kulaijaya Anis Alia bt Asim @ Hashim SK. Permas Kelapa, Pontian Hayatunur binti Baharom SK. Bugis Benut, Pontian Goh Poey Chen SJK(C) Pandan, Pasir Gudang Tamil Selvi A/P Joseph SJK(T) Masai, Pasir Gudang Faizah binti Abd. Thani SK. Ulu Tiram, Pasir Gudang Tan Siok Ping SJK(C) Kuo Kuang, Johor Bahru Reega A/P Parjunan SJK(T) Ladang Rini , Johor Bahru Reduzuan bin Haron SK LKTP Ayer Hitam, Kluang

5)
6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19)