Anda di halaman 1dari 22
SULIT 24M Sejarah Ogos 2008 1% Jam GD ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN NEGERI PERLIS DAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN PERLIS PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) TAHUN 2008 SEJARAH Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Bagi iap-tiap soalan, pil satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan, 4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan anda. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru. Kertas soalan ini mengandungi 24 halaman bercetak {Lihat sebelah ai SULIT In Ie IE 5 ‘SULIT 244 Pemyataan di bawah menerangkan pendapat sejarawan tentang pengertian sejarah Sejarah membicarakan tentang masyarakat | manusia, atau peradaban manusia, tentang erubahan-perubahan yang berlaku pada sifat- _| sifat masyarakat tersebut Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya 1 Berdasarkan pernyataan di atas yang manakah berkaitan dengan ciri-ciri sejarah ? 1 Sebab dan akibat i Penting dan bermakna I Unsur dongeng dan mitos 'V Fakta yang tepat dan benar A Aidan ttt Bilan iV Cc iiliidan iv Dili dan tv maka setelah bertemulah segala rakyat antara dua pihak itu, [alu berperangiah terlalu ramai seperti yang dalam Hikayat Iskandar itu.” Sulalatus Salatin ( Sejarah Melayu) 2 Mengapakah petikan sumber di atas tidak boleh dianggap sebagai fakta sejarah ? ‘Mengandungi unsur legenda Mengandung} fakta yang tidak tepat Mengandung} fakta secara kronologi Mengandungi pandangan yang berbeza vom> | © Akhbar + Risalah Xx 3. Senarai di atas merupakan sumber sekunder. Xialah A diari B —manuskrip CC ensikplopedia D fail rasmi jabatan 24/1 © 2008 Hak Cipta Jabatan Peiajaren Negen Penis [Lihat sebelah SULIT 3 2an Peralatan | « Neolitik Pemukul kulit kayu Tulang mawas Logam 4 Jadual di atas merujuk kepada penemuan peralatan prasejarah ‘Apakah nilai yang dapat dicontohi daripada masyarakat tersebut? A Kreatif B Banga © Berdikari D Kerjasama 5 Zaman Paleolik di Malaysia bermula kira-kira 200,000 hingga 300,000 tahun dahulu ‘Apakah kegiatan utama masyarakat zaman tersebut ? 1 Berburu Nl Berdagang lll Menternak binatang IV Memungut hasil hutan dan tt Wdan it lil dan tv. Idan IV voor Mendapatkan bantuan Orang Laut Parameswara ———_—______, yl Menyediakan kemudahan di pelabuhan 6 Rajah di atas menunjukkan langkah membangunkan Melaka oleh Parameswara. ‘Apakah faktor X? A Mempelbagai jenis cukai B — Meluaskan tanah jajahan © — Mewujudkan sistem pemerintahan teratur D ——_Mengadakan perjanjian dengan kerajaan serantau 24/4 © 2008 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negen Peris [Lihat sebelah