Anda di halaman 1dari 1

Rancangan Pengajaran Tahunan/Semester (RPT/S)

Bahasa Melayu, Tahun 3 (Minggu Pertama Sahaja)

Unit/Minggu: Unit 1, Minggu: 1


Tema/Tajuk: Alam Sekitar, Kebersihan: Sekolahku, Rumahku
(Kita boleh mencipta dua lajur di sebelah kiri untuk butiran ini. Kedua-dua butiran ini sengaja dipisahkan
demi meningkatkan kebolehbacaan dengan kemudahan di Scribd. )

Hasil Pembelajaran dan Huraian Sistem Bahasa dan


Cadangan Aktiviti
Hasil Pembelajaran P. Kurikulum
1.1 Berbual tentang sesuatu perkara 1. Berbual tentang Sistem Bahasa
berkaitan kehidupan seharian dengan pengalaman
menggunakan kata, ungkapan, ayat, membersihkan Kata adjektif
sebutan, intonasi dan nada yang rumah dan sekolah. Kata ganti nama
sesuai.
2. Melakukan Kosa kata
Aras 1 … i. Berbual tentang sesuatu simulasi perbualan Pengisian
perkara yang dialami dan didengar yang menggunakan Kurikulum
dengan menggunakan bahasa yang kata panggilan.
sesuai. Nilai
3. Menceritakan
Aras 2 … i. Menggunakan kata persekitaran Kebersihan fizikal
panggilan yang sesuai. sekolah selepas dan mental
lawatan.
1.4 Menyatakan permintaan secara Kerjasama
berterus terang dan meyakinkan 4. Main peranan Semangat
dengan menggunakan intonasi dan situasi yang bermasyarakat
unsur paralinguistik yang sesuai untuk berkaitan dengan
menguatkan permintaan. gotong-royong. Kemahiran Berfikir

Aras 1 (i) Memilih dan menggunakan 5. Mengecam kata Membandingkan dan


kata dan ayat yang sesuai untuk adjektif, kata ganti membezakan
menyatakan sesuatu permintaan. nama dan kosa
Ilmu
kata istilah dalam
7.2 Membaca dan mengenal pasti bahan yang dibaca. Kepentingan
perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya
menjaga alam sekitar
bahasa yang terdapat dalam teks 6. Membina ayat
kita
sastera dan bukan sastera. tunggal dengan
menggunakan Kajian Masa Depan
Aras 1 … i. Mengecam perkataan, perkataan/bahan
istilah dan ayat dalam karya prosa dan rangsangan yang Ramalan akibat
puisi yang dibaca. diberikan. bersih dan kotor.
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal Pembelajaran
dan ayat majmuk dalam sesuatu Kontekstual
penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Menghubung kait
pengalaman dengan
Aras 1 … i. Membina ayat tunggal
isi pelajaran
berdasarkan pelbagai bahan
rangsangan yang diberi.

MIAR 19 Julai 2007

23