Anda di halaman 1dari 2

CIRI WACANA

KOHESI (tautan)
• Bermaksud keserasian hubungan antara satu unsur linguistik dengan dengan
unsur linguistik yang lain dalam sesuatu wacana untuk menghasilkan wacana
yang lengkap.
• Keserasian hubungan ini lazimnya dilihat melalui
– Hubungan antara satu perkataan
– Frasa atau ayat lain dalam wacana yang sama
– Frasa atau ayat dengan perkataan
• Contoh:-
Muhammad, Fatimah dan Azian ke perpustakan.

Mereka ke sana untuk meminjam buku.


Dalam contoh di atas, terdapat tautan antara kedua-dua ayat tersebut.
Perkataan mereka dalam ayat kedua merujuk kepada Muhammad, Fatimah dan
Azian, sementara sana merujuk kepada perpustakaan.

KOHEREN (runtutan)
• Tatabahasa Dewan (2005:525) menjelaskan ia merupakan kesinambungan
idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadi teks itu
bermakna.
• Contoh:-
Penyakit sindrom kurang daya tahan atau AIDS bukanlah gejala yang baharu.
Penyakit ini telah lama dikesan di beberapa buah negara di Eropah. Walaupun
bidang sains dan teknologi berkembang maju, tetapi masalah ini masih tidak
dapat diatasi.
Contoh di atas jelas menunjukkan kesinambungan idea melalui perkataan
AIDS, gejala, penyakit
dan masalah ini. Kesinambungan idea ini telah menjadikan ayat-ayat tersebut
bertaut di antara satu
sama lain untuk membentuk wacana yang bermakna.

TUJUAN
• Ditentukan oleh penghasil wacana tersebut sama ada penulis atau
pembicaranya.
• Untuk menimbulkan interaksi yang komunikatif.
• Menentukan jenis wacana yang digunakan.
• Jika tujuan seseorang adalah untuk mendapatkan maklumat, ayat yang sering
digunakan ialah ayat tanya.

PENERIMAAN
• Tahap penerimaan seseorang itu tinggi jika pendengar atau pembaca
memahami sepenuhnya wacana yang diujarkan sama ada dalam bentuk lisan
atau tulisan.

MAKLUMAT
• Terbahagi kepada dua; maklumat lama (maklumat yang telah dinyatakan pada
peringkat awal dan diulang semula dalam konteks yang berikutnya) dan
maklumat baharu (maklumat yang baru sahaja dinyatakan dengan anggapan
pendengar atau pembaca tidak mengetahui maklumat itu sebelum ini).
• Contoh:-
Muhammad memandu van. Maklumat lama

Van itu kepunyaan Hassan. Maklumat baharu

KEADAAN
• Sesuatu wacana yang diujarkan perlulah sesuai dengan keadaan.
• Oleh itu, untuk menjadikan sesuatu wacana itu sesuai dengan keadaan,
pemilihan kata, frasa atau ayat adalah penting.

INTERTEKS
• Bermaksud wacana yang bergantung kepada wacana yang lain.
• Wacana-wacana lain turut memainkan peranan penting untuk membantu
seseorang memahami dengan mudah.
• Kefahaman seseorang terhadap sesebuah wacana bergantung kepada
pengetahuannya terhadap perkara yang sedang dibaca atau didengarnya itu.