Anda di halaman 1dari 46

GARIS PANDUAN MANUAL PENGAWASAN TAPAK (MEKANIKAL) 2012

CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL

PRAKATA
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bersyukur ke hadrat Ilahi dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan dan merealisasikan penerbitan Garis Panduan Manual Pengawasan Tapak ini, di mana ia merupakan satu maklumat dan pengajaran yang baik kepada pegawai baru dan lama dalam melaksanakan kerja-kerja penyeliaan projek di peringkat pembinaan yang dilaksanakan secara konvensional khususnya bagi sistem mekanikal. Akhir sekali, saya berharap semoga Garis Panduan Manual Pengawasan Tapak ini akan menjadi dokumen rujukan yang amat penting dan berguna dalam membantu pegawai semasa pengawasan pemasangan sistem mekanikal di tapak selaras dengan hasrat Cawangan dalam menyiapkan dan menyerahkan sistem mekanikal yang menepati kualiti, masa dan kos yang ditetapkan. Wassalam.

SYED ABDULLAH BIN SYED ABDUL RAHMAN Pengarah Kanan Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Ibu Pejabat JKR Malaysia, Kuala Lumpur.

ISI KANDUNGAN

PERKARA PRAKATA ISI KANDUNGAN OBJEKTIF AHLI JAWATANKUASA PENGHARGAAN RUJUKAN GARIS PANDUAN MANUAL PENGAWASAN TAPAK SKOP PRA PEMBINAAN SKOP PEMBINAAN SKOP PASCA PEMBINAAN

MUKA SURAT i ii iii iv v ix

1 9 28

ii

OBJEKTIF
Secara umumnya, penerbitan Garis Panduan Manual Pengawasan Tapak ini adalah bertujuan: menjadi panduan kepada jurutera mekanikal dan kumpulan sub-profesional; memahami skop-skop yang terbabit dalam penyeliaan tapak bina, dan; memastikan pelaksanaan projek adalah berkualiti dan menepati kehendak pelanggan sejajar dengan visi dan misi Jabatan Kerja Raya (JKR) Malaysia.

Bagi memastikan objektif manual ini dicapai, setiap pegawai terlibat perlu menguasai tanggungjawab di tapak seperti berikut: Pemeriksaan keadaan tapak Pematuhan penyerahan lukisan Penyampaian maklumat kepada pihak berkepentingan dalam tempoh yang ditetapkan Meningkatkan pengetahuan berkaitan undang-undang dan piawaian kejuruteraan yang digunapakai dalam pembinaan (UBBL, ASHRAE, MASHRAE, SMACNA, NFPA dsb.) Memahami kaedah penentuan kuantiti peralatan mekanikal dan anggaran kos tambahan projek (jika perlu) Pemantauan projek secara berterusan Pengetahuan dan melaksanakan pentadbiran kontrak

iii

AHLI JAWATANKUASA
PENASIHAT TN. SYED ABDULLAH BIN SYED ABD. RAHMAN PENYELARAS Ir. NASIR BIN ABDUL HAMED JAWATANKUASA Ir. MUSTAFFA BIN TEK Ir. ROKIAH BINTI SALIM Ir. IZANI BIN MUSTAPHA EN. ABD. KHALID BIN CHE. DIN Ir. AZIZAH BINTI KASSIM PN. ZALINA BINTI MOHD YUSUF Ir. MOHAMAD ZAINI BIN BAKAR EN. HASNOL BADRI BIN MOHD YUSOFF EN. MOHAMAD AMIR BIN HASHIM EN. NORIZALUDIN BIN ABD KARIM EN. ZULKIFLI BIN SULIMAN PN. NORIZAN BINTI ALI CIK PUTERI ASNIZA BINTI MEGAT NORMAN EN. ABDUL RAUF BIN ABDUL KADIR EN. MUHAMMAD NAZMI BIN MAT NAAIN EN. MOHD ANUAR BIN IDRIS

iv

PENGHARGAAN

Ir. HABBALI BIN IBRAHIM Ir. MAMAT ROHIZAN BIN ABDULLAH Ir. GOPAL NARIAN KUTTY HJ. JALALUDIN BIN AHMAD Ir. AMINUDDIN BIN MOHD MASHURDIN Ir. ZULKIFLI BIN ABDUL RASHAD Ir. S.M. SALIM BIN ABU YUSOF YM RAJA ISMAIL BIN RAJA UDA Ir. SULAIMAN BIN KAMARI EN. SUHAILI BIN MANSOR Ir. MALEK BIN HISHAM EN. HAMIZAN BIN HUSAIN EN. MOHD NAIMIE BIN MAZID EN. IZZAT ZUMAIRI BIN CHE HARUN EN. ABDUL RAZIF BIN ABDUL RAZAK

SINGKATAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

APK ATO ASHRAE C-Plan CPM CPC

Arahan Perubahan Kerja Approval To Operate American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers Pelan Kualiti Pembinaan (Construction Quality Plan) Critical Path Method Certificate of Practical Completion Central Monitoring System Clerk Of Work Certificate of Making Good Defect Defect Liability Period Pelan Kualiti Rekabentuk (Design Quality Plan) Dokumen Tender Ketua Pasukan Projek (Head of Project Team): Pegawai yang dilantik untuk mengetuai pasukan pelaksanaan sesuatu projek.

7. CMS 8. COW 9. CMGD 10. DLP 11. D-Plan 12. DT 13. HOPT

14. HODT

Ketua Pasukan Rekabentuk/Perolehan (Head of Design Team): Pegawai yang dilantik untuk mengetuai pasukan rekabentuk/perolehan mengikut disiplin kerja yang berkaitan bagi pelaksanaan sesuatu projek.

15. ITP

Inspection Test Plan

vi

SINGKATAN

16. IBS 17. JKKP 18. KPK 19. KU 20. NCR 21. NSC 22. NFPA 23. O&M 24. PP 25. PD

Industrialize Building System Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kelulusan Perubahan Kerja Kontraktor Utama Non Conformance Report Sub Kontraktor Dinamakan (Nominated Sub Contractor) National Fire Protection Association Operation & Manual Pegawai Penguasa mengikut definisi kontrak. Pengarah Projek (Project Director), pegawai yang diberi kuasa untuk menyelia projek mengikut definisi kontrak.

26. PHK 27. PRB

Pelarasan Harga Kontrak Pasukan/Pegawai Rekabentuk: Pegawai yang dilantik oleh HODT untuk rekabentuk mengikut disiplin kerja yang berkaitan bagi pelaksanaan sesuatu projek.

28. PWT 29. PMA 30. PBT

Performance Witness Testing Pendaftaran Mesin Angkat Pihak Berkuasa Tempatan

vii

SINGKATAN

31. Q-Plan 32. R&B 33. RE 34. SPK 35. SBP 36. SOP 37. WPD 38. WPP

Pelan Kualiti Projek (Project Quality Plan) Reka dan Bina Resident Engineer Sistem Pengurusan Kualiti Sistem Pengurusan Bersepadu Standard Operating Procedures Wakil Pengarah Projek mengikut definisi kontrak. Wakil Pegawai Penguasa mengikut definisi kontrak.

viii

RUJUKAN
1. Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) JKR 2. Explanatory Notes CKM 3. Acceptance Criteria 4. Borang Piawaian Testing & Commisioning (T&C) 5. Inspection & Testing Plan (ITP) 6. Garis Panduan Pemasangan Dalam Siling

ix

SKOP PRA PEMBINAAN

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

1.0 TERIMA SURAT PEWAKILAN KUASA Bil


1.1

Perkara
Input Surat Setuju Terima (SST) Kontraktor Utama
Mula Mula

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan

*Explanatory Notes

1.2

Tools/Teknik 1) Fahami kandungan SST Kontraktor Utama Explanatory Notes)* (Rujuk

Terima Terima dan dan fahami fahami SST SST Kontraktor Kontraktor Utama Utama

2) Pastikan ada perlantikan sebagai WPP. Jika tiada semak semula dengan PP. 3) Terima surat perwakilan kuasa 1.3 Output Bertanggungjawab dalam pentadbiran kontrak bagi peringkat penyeliaan dan pasca pembinaan.

Surat Surat Perwakilan Perwakilan Kuasa? Kuasa?

Tidak Tidak

Semak Semak Status Status Dengan Dengan PP PP

Ya Ya

Terima Terima Surat Surat Perwakilan Perwakilan Kuasa Kuasa

Ya Ya

Pengesahan Pengesahan Perwakilan Perwakilan ? ?

Tidak Tidak Tamat Tamat

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

2.0 PELANTIKAN SUB-KONTRAKTOR DINAMAKAN (NOMINATED SUB-CONTRACTOR, NSC) Bil


2.1

Perkara
Input Penerimaan borang-borang SST NSC Tools/Teknik 1) Semak SKALA NSC status perancangan pelantikan NSC untuk maklumat berikut: a) Jenis sistem mekanikal b) Anggaran kos c) Jangkaan ditender 2) Pastikan borang SST NSC yang diterima daripada HODT adalah lengkap. 3) Pastikan borang SST telah lengkap ditandatangani oleh PP, Kontraktor Utama dan NSC dan dihantar ke pejabat HODT dalam masa tidak melebihi 45 hari. 4) Pastikan pegawai yang menandatangan dokumen serta penetapan tarikh dokumen adalah seperti berikut: a) N3 & N6* - Penandatangan: PP - Tarikh dokumen: Tarikh tandatangan PP. b) N4 & N7* - Penandatangan: Kontraktor Utama dan NSC -Tarikh dokumen: Tarikh tandatangan kontraktor utama. c) N5* - Penandatangan: Kontraktor Utama dan NSC - Tarikh dokumen: Tarikh arahan NSC masuk tapak/memulakan kerja. d) JKR 203N** - Penandatangan: Kontraktor utama dan NSC - Tarikh dokumen: Tarikh tandatangan Kontraktor Utama. e) Surat Akuan Pembida Berjaya*** - Penandatangan: NSC - Tarikh dokumen: Tarikh tandatangan NSC 5) Setelah semua borang ditandatangani pastikan: a) buat salinan untuk rujukan; b) semua dokumen asal diserah kepada Unit Kontrak dan Ukur Bahan CKM; c) salinan dokumen N3 diserah kepada kontraktor utama, dan; d) salinan dokumen N4 hingga N7 diserah kepada NSC.

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan

*Borang JKR 203 N3-N7,


Mula

2.2

**Borang 203N
Semak SKALA NSC Jenis & jangkaan tender

Kontrak

JKR

**Surat Akuan Pembida Berjaya

SST Telah Keluar

Tidak

Semak Status Dengan HODT

Ya

Pantau dan Semak SST NSC.

Buat Edaran & Salinan SST difailkan

Tamat

2.3

Output Pengesahan pelantikan NSC

Nota: Borang SPK yang berkaitan Pelan Kualiti Projek (Q-Plan) JKR.PK (O).01-4

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

3.0 SALINAN DOKUMEN TENDER (DT) PETENDER BERJAYA Bil


3.1

Perkara
Input Surat Pelantikan NSC
Mula

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan

*Explanatory Notes
Selepas Terima Salinan SST NSC (dalam masa 14 hari)

3.2

Tools/Teknik 1) Pastikan salinan lengkap DT berikut: a) Schedule of Design Requirement; b) Schedule of Technical Data; c) Equipment Offered; d) Schedule of Prices; e) Schedule of Rates, dan; f) Drawings & Specification diterima dalam tempoh 14 hari selepas NSC dilantik. 2) Semak dan Fahami DT (Rujuk Explanatory Notes).*

Tidak Terima Salinan DT ? Semak Dengan HODT

Ya

3.3

Output Dokumen rujukan awalan pengawasan dan koordinasi bagi kerja-kerja

Terima, Semak dan Fahami salinan DT

Semak keperluan awalan seperti bon & insurans

Tamat

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

4.0 VERIFIKASI HARTA PELANGGAN (PEMBINAAN & PENYELIAAN TAPAK BINA) Bil
4.1

Perkara
Input Selepas SST Kontraktor Utama

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan

Mula

*Borang JKR.PK.(O).04-1, Prosedur SPK dan Explanatory Notes

4.2

Tools/Teknik 1) Rujuk prosedur SPK dan Explanatory Notes.*

4.3

Output

Borang verifikasi disahkan

Verifikasi Harta Pelanggan

Lengkapkan dan Failkan borang SPK

Tamat

Nota: Untuk Kontrak Terus (Direct Contract), Verifikasi oleh PP

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

5.0 C-PLAN Bil


5.1

Perkara
Input Maklumat Penyediaan C-Plan .

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan

* Borang JKR.PK.(O).04-2 Pin. -/2011 SPK


Mula

5.2

Tools/Teknik 1) Beri maklumat kepada PP bagi penyediaan C-Plan (rujuk SPK).* 2) Terima, semak & failkan salinan C-Plan.

Beri Maklumat kepada PP

5.3

Output C-Plan yang disahkan


Terima salinan C-Plan ? Tidak Semak dengan PP

Terima, Semak & Failkan salinan CPlan

Tamat

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

6.0 Q-PLAN Bil


6.1

Perkara
Input Q-Plan HOPT . Tools/Teknik 1) Terima dan failkan salinan Q-Plan*

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan
* Borang JKR.PK.(O).01-4 Pin. -/2011 dan pastikan QPlan sentiasa terkini

Mula

6.2

6.3

Output Maklumat keseluruhan perancangan projek

Semak salinan QPlan dalam fail projek

Tidak Terima salinan Q-Plan ? Cetak dari SKALA

Ya

Terima & Failkan salinan Q-Plan

Tamat

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

7.0 PENGESYORAN BAYARAN INTERIM Bil


7.1

Perkara
Input Permohonan tuntutan dari NSC atau penilaian mengikut keperluan Prosedur Pentadbiran Kontrak*

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan
* Rujuk Prosedur Pentadbiran Kontrak, Borang JKR.PK(O).04A-3: Senarai Semakan Penyediaan Bayaran Interim ** Rujuk Seksyen 21.0 Mengesahkan Pemasangan Sistem Mekanikal di Tapak ***JKR 66- Lampiran A

Mula Mula

7.2

Tools/Teknik 1) Semak & buat penilaian kemajuan kerja di tapak bina** 2) Pastikan buat pelarasan pembayaran balik tuntutan bayaran pendahuluan NSC (jika ada) 3) Hantar surat pengesyoran bayaran interim ke PP dan difailkan

Terima Terima permohonan permohonan tuntutan tuntutan bayaran bayaran interim/mengikut interim/mengikut keperluan keperluan kontrak kontrak

Semak Semak & & buat buat penilaian penilaian kerja kerja bersama bersama NSC NSC ditapakbina ditapakbina

Ya Ya

4) Dapatkan salinan bayaran yang diperakui oleh PP 7.3

Melibatkan Melibatkan Bayaran Bayaran Balik Balik Pendahuluan Pendahuluan

Buat Buat Pelarasan Pelarasan Bayaran Bayaran Balik Balik

Output

Tidak Tidak Hantar Hantar pengesyoran pengesyoran bayaran bayaran interim interim kepada kepada PP. PP. bagi bagi perakuan perakuan bayaran bayaran &salinan &salinan ke ke Kon.Utama Kon.Utama & & NSC NSC

Pengesyoran bayaran Interim mengikut kemajuan kerja di tapak bina***

Pengesyoran Pengesyoran Bayaran Bayaran Interim Interim berikutnya berikutnya

Tamat Tamat

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

SKOP PEMBINAAN

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

8.0 MENGHADIRI MESYUARAT PRA PEMBINAAN (KONTRAKTOR UTAMA) Bil


8.1

Perkara
Input Surat panggilan mesyuarat dari PP Surat lantikan WPP (Mekanikal)

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan

8.2

MULA

Tools/Teknik 1) Pastikan surat jemputan kepada HODT/perunding mekanikal (jka berkenaan) supaya turut hadir. Dapatkan input daripada HODT. 2) Pembentangan maklumat dan keperluan kontrak a) Taklimat dan penerangan skop mekanikal terlibat oleh HODT/WPP Mekanikal (skop projek, milestone, keperluan Kontraktor Utama kepada NSC seperti laluan paip, bukaan lantai dan lain-lain). b) Memaklumkan keperluan salinan CPM Kontraktor Utama untuk ulasan dan persetujuan WPP sebelum diluluskan oleh PP. c) Merekod isuisu yang dibangkitkan dan mengambil tindakan susulan.

Terima surat panggilan mesyuarat

Pastikan HODT/perunding hadir

i.Taklimat dan penerangan skop mekanikal terlibat oleh HODT/WPP Mekanikal ii.Memaklumkan keperluan salinan CPM kontraktor utama untuk ulasan /persetujuan WPP sebelum diluluskan oleh PP iii.Merekod isuisu yang dibangkitkan dan mengambil tindakan susulan

8.3

Output Nota Mesyuarat/Minit Mesyuarat sebagai dokumen rujukan untuk tindakan. Maklumat dan keperluan mekanikal telah disampaikan

TAMAT

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

10

9.0 TERIMA SALINAN DOKUMEN KONTRAK (NSC) Bil


9.1

Perkara
Input Terima salinan dokumen kontrak

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan

MULA

9.2

Tools/Teknik 1) Pastikan menerima salinan dokumen kontrak yang mencukupi 2) Semak dan fahami dokumen kontrak seperti insuran, bon, pegawai yang diberi kuasa, spesifikasi, lukisan dsb.
Bilangan salinan mencukupi?
TIdak

Terima salinan dokumen kontrak

9.3

Output Memahami tangungjawab dan keperluan kontrak untuk penyeliaan

Maklum kepada HODT

Ya

Semak dan fahami dokumen kontrak

Rujuk dokemen kontrak dari masa ke semasa

TAMAT

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

11

10.0 LUKISAN KERJA (CONSTRUCTION DRAWING / WORKING DRAWING/ IBS DRAWING) Bil
10.1 Input 10.2 Terima lukisan kerja yang telah diluluskan oleh HODT/perunding termasuk lukisan keperluan IBS
MULA

Perkara

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan

Tools/Teknik 1) Semak dan fahami lukisan kerja (jka ada keraguan/percanggahan di tapak perlu rujuk kepada HODT/PP). a) Lokasi peralatan b) Laluan servis c) Bukaan d) Susun atur e) Estetik 2) Menyemak keseragaman keperluan mekanikal dengan lukisan pembinaan/IBS daripada Kontraktor Utama. Jika tidak dipenuhi, maklumkan kepada PP. 3) Edarkan salinan lukisan kerja kepada PP, Kontraktor Utama, NSC dan pejabat tapak. 4) Pastikan senarai terkini lukisan kerja yang diluluskan ada di pejabat tapak.
TAMAT
Terima lukisan kerja yang diluluskan

Edar salinan lukisan kerja

Log nombor lukisan kerja dan pastikan salinan ada di tapak

5) Semua kerja pemasangan tidak boleh dimulakan tanpa lukisan kerja yang diluluskan. 10.3 Output Pemasangan mengikut amalan kejuruteraan yang baik, berfungsi dengan baik, kebolehsenggaraan, Menyimpan rekod pengedaran dan penerimaan lukisan kerja kepada pihak berkenaan. Keperluan dan maklumat sistem mekanikal telah diterima oleh semua pihak untuk tujuan pembinaan. Keperluan/komponen mekanikal. IBS memenuhi keperluan Nota : Borang SPK yang berkaitan Senarai semak JKR.PK(O) 4A-4

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

12

11.0 MESYUARAT TAPAK Bil


11.1 Input Surat panggilan mesyuarat tapak
MULA

Perkara

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan

Minit mesyuarat terdahulu Maklumat terkini kemajuan kerja di tapak untuk tujuan pengedaran kepada external stakeholder oleh PP Isu-isu semasa mekanikal Rekod penemuan kualiti/NCR semasa lawatan tapak sebelum mesyuarat 11.2 Tools/Teknik 1) Pastikan NSC dan/atau perunding hadir. 2) Rekod tindakan yang telah diambil terhadap isu terdahulu 3) Melaporkan status kerja-kerja mekanikal yang merangkumi perkara-perkara berikut: a) Kemajuan fizikal dan kewangan skop kerja mekanikal berbanding CPM b) Isu dan masalah berbangkit c) Laporan Ketidakpatuhan (Non-Conformance Report, NCR) 11.3 Output Laporan status terkini fizikal dan kewangan kerja-kerja mekanikal dan kerja-kerja Kontraktor Utama untuk tindakan semua pihak yang terlibat. Rekod NCR untuk tindakan semua pihak yang terlibat.
Rekod tindakan yang perlu terhadap isu-isu berbangkit Rekod tindakan terhadap isu-isu terdahulu Lakukan lawatan tapak dan rekod penemuan kualiti/ NCR Terima surat panggilan mesyuarat

Pastikan NSC/perunding hadir

i.Melaporkan status kemajuan fizikal dan kewangan ii.Membangkitkan isu dan masalah iii.Melaporkan isu kawalan kualiti (NCR)

TAMAT

Nota : Borang SPK yang berkaitan Senarai semak JKR.PK(O) 4A-4

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

13

12.0 MESYUARAT PENYELARASAN/TEKNIKAL MEKANIKAL (Jika perlu) Bil


12.1

Perkara
Input WPP keluarkan surat panggilan mesyuarat Kemajuan terkini kerja kerja mekanikal

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan

MULA

Tindakan diambil terhadap isu terdahulu Isu dan masalah semasa


Terima surat panggilan mesyuarat

12.2

Tools/Teknik 1) Pastikan HODT, Kontraktor Utama, perunding berkaitan (jika perlu) hadir. NSC dan

2) Pastikan dokumen berikut terdapat di tapak seperti: a) Salinan dokumen kontrak b) Method statement berkenaan c) Lukisan kerja dan lain-lain 3) Memastikan semua isu yang dibangkitkan memperolehi keputusan serta direkodkan. 12.3 Output Kaedah penyelesaian isuisu teknikal diperolehi dan diputuskan. Telah mengambil tindakan ke atas NCR yang telah dikeluarkan.

Pastikan HODT, Kontraktor Utama, NSC dan perunding berkaitan hadir

Pastikan keputusan diperolehi bagi isu berbangkit

Minitkan mesyuarat sebagai rekod

TAMAT

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

14

13.0 MESYUARAT PRA PEMBINAAN (NSC MEKANIKAL) Bil


13.1

Perkara
Input Surat panggilan mesyuarat oleh WPP

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan

MULA

Salinan SST NSC yang telah dilantik CPM Kontraktor Utama


Keluarkan surat panggilan mesyuarat

13.2

Tools/Teknik 1) Taklimat skop kerja kepada NSC oleh HODT yang mengandungi maklumat berikut: a) Status semasa projek b) Pematuhan proses kelulusan bahan c) Mengarahkan NSC menyediakan perancangan kerja dan disesuaikan dengan CPM Kontraktor Utama dan NSC SKALA dalam tempoh yang ditetapkan d) Keperluan-keperluan Kontrak (contoh insuran, bon dsb.) e) Penyelarasan kerja antara pihak JKR, Kontraktor Utama dan perunding f) Isu-isu yang mungkin timbul g) Penerangan keperluan pelaksanaan SPK JKR (termasuk objektif kualiti, penggunaan borangborang semakan, penyelarasan peranan dan tanggungjawab pihak JKR, Kontraktor Utama dan NSC). Menerima pertanyaan/maklumbalas daripada NSC Pastikan isu-isu berbangkit diminitkan.

Taklimat Skop kerja kepada NSC oleh HODT: i.Pematuhan proses kelulusan bahan ii.Mengarahkan perancangan kerja NSC disediakan. iii.Menerima kuiri daripada NSC

Memaklumkan dan memberi maklumat berikut: i.salinan CPM Kontraktor Utama yang telah diluluskan ii.status semasa projek. iii.Memberi penekanan ke atas kualiti dan masa penyiapan projek

2) 3) 13.3

Nota: 1. WPP menentukan sama ada kontraktor Utama perlu turut serta dalam mesyuarat ini. 2. Pastikan semua NSC dilantik dalam tempoh 3 hingga 4 bulan.

Output Maklumat kualiti (SPK) telah dimaklumkan kepada NSC Menyesuaikan perancangan kerja NSC melalui CPM kontraktor utama

Minitkan isu-isu yang dibangkitkan

TAMAT

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

15

14.0 SEMAKAN INSPECTION TEST PLAN (ITP) Bil


14.1

Perkara
Input ITP daripada kontraktor Tools/Teknik 1) 2) Semak dan sahkan ITP. Kandungan ITP merangkumi perancangan pengujian, ujian semasa pemasangan yang perlu dijalankan, Testing & Commissioning (T&C), method statement berkenaan dan keperluan pelarasan peralatan. Patuhi ITP setiap sistem. Failkan rekod ITP.

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan

14.2

Mula

Terima ITP dari kontraktor

Semak ITP

3) 4) 14.3

Output Pemasangan mengikut piawai Sistem berfungsi dengan baik Dokumen ITP untuk rekod

ITP dilulus WPP?

Tidak

Ya

ITP dipatuhi semasa pemasangan?

Tidak

Ya Failkan rekod ITP

Tamat

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

16

15.0 PENYEDIAAN LUKISAN KOORDINASI ( OLEH KONTRAKTOR UTAMA ) Bil


15.1

Perkara
Input Lukisan kerja NSC Mekanikal yang telah diluluskan termasuk lukisan keperluan IBS Tools/Teknik 1) Lukisan kerja NSC Mekanikal yang telah diluluskan diserah kepada kontraktor utama. Mengambil maklum semua laluan, bukaan dan perubahan yang dilakukan oleh Kontraktor Utama semasa menyediakan lukisan koordinasi. Memaklumkan sebarang perubahan kritikal kepada HODT untuk tindakan pembetulan. Lukisan koordinasi hendaklah sentiasa berada di pejabat tapak.

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan

15.2

MULA

2)

Serah lukisan kerja yang diluluskan kepada Kontraktor Utama

3)

Mengambil maklum semua laluan, bukaan dan perubahan

4) 15.3

Output Terima lukisan koordinasi yang dipersetujui dan diluluskan

Maklumkan sebarang perubahan kepada HODT

Pastikan lukisan koordinasi sentiasa di tapak

TAMAT

Nota : Borang SPK yang berkaitan Senarai semak JKR.PK(O) 4A-4

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

17

16.0 PINDAAN REKABENTUK / PERUBAHAN PEMASANGAN / PERUBAHAN TAWARAN Bil


16.1

Perkara
Input Dokumen kontrak Maklumat pindaan rekabentuk pemasangan / perubahan tawaran Tools / Teknik 1) Pindaan Rekabentuk:* a) WPP memaklumkan secara bersurat kepada HODT b) Kelulusan secara bertulis daripada HODT termasuk maklumat perubahan harga c) Permohonan kepada jawatankuasa Jawatan Kuasa VO jika terdapat perubahan harga d) Pelaksanaan kerja berdasarkan kelulusan e) Pengesahan oleh WPP Perubahan Pemasangan:** a) Surat permohonan kepada PP b) Kelulusan secara bertulis daripada PP c) Pelaksanaan kerja d) Pengesahan oleh WPP Perubahan Tawaran:*** a) Bidang kuasa dan kelulusan PP b) Permohonan WPP Kepada Jawatankuasa Timbangtara Teknikal CKM untuk pengesyoran (jika perlu) c) Pengesyoran Jawatankuasa Timbangtara Teknikal CKM kepada PP d) Pelaksanaan kerja e) Pemantauan dan pengesahan oleh WPP

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan
* Perubahan rekabentuk perlu bila terdapat perbezaan lukisan tender dengan tapak bina. ** Perubahan pemasangan perlu jika terdapat perubahan ditapak bina selepas lukisan kerja diluluskan. *** WPP perlu menapis terlebih dahulu permohonan perubahan tawaran sebelum ke timbangtara teknikal CKM.

perubahan

Mula Mula

16.2

Keperluan Keperluan pindaan pindaan

Rekabentuk Rekabentuk pemasangan pemasangan jenama jenama

2)

Tidak Tidak Kelulusan Kelulusan Tamat Tamat

Ya Ya Mula Mula kerja kerja

3)

Tamat Tamat

16.3

Output Sistem/peralatan/pemasangan mekanikal berdasarkan keputusan yang diperolehi.

Nota : Borang SPK yang berkaitan JKR.PK(O).02-3

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

18

17.0 PERUBAHAN KERJA Bil


17.1 Input 17.2 Terima APK daripada PP untuk Perubahan* / keperluan skop kerja / rekabentuk di tapak.
Mula

Perkara

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan
* Sebab Perubahan Kerja : i. Teknikal ii. PBT iii. Bencana Alam iv. Permintaan Pelanggan ** Borang KPK

Tools / Teknik 1) Kajian Perubahan Kerja** a) Skop kerja b) Anggaran Harga i. Kadar harga ii. Harga dipersetujui (rujukan sebutharga / tender-tender lain berkaitan) c) Tempoh masa dan CPM, sekiranya ia melibatkan pertambahan masa, perlu dirujuk kepada PP / pelanggan. Rujuk SPK untuk proses kelulusan VO
Rujuk Rujuk SPK SPK untuk untuk keleulusan keleulusan VO VO

Tidak Tidak Kajian Perubahan Kerja Tamat

Ya Ya

2) 17.3

Output Kelulusan VO Pelaksanaan kerja dan penyeliaan tapak oleh kontraktor

Tamat

Nota : Borang SPK yang berkaitan Senarai semak JKR.PK(O) 4A-4

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

19

18.0 MENGEMASKINI REKOD AKTIVITI PENYELIAAN DI TAPAK BINA Bil


18.1

Perkara
Input Dokumen kontrak yang telah ditandatangani Lukisan kerja CPM dan Project Quality Plan (PQP) Kontraktor Utama Tools / Teknik 1) Pastikan pengemaskinian rekod di tapak bina dengan mencatatkan aktiviti harian dalam buku harian tapak (site diary) seperti: a) Pekerja b) Peralatan c) Aktiviti (pemeriksaan berkala, pengesahan peralatan dsb.) d) Lain-lain perkara perlu dalam proses kemaskini kerja :i. Request for Inspection (RFI) Rekod setiap pengujian (berperingkat/penuh) untuk dianalisa. Pastikan semua ujian dan data yang diperolehi memenuhi keperluan rekabentuk dan spesifikasi serta disahkan oleh WPP. Rekod pengujian perlu disimpan untuk rujukan.*

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan
* Rujuk Seksyen 24.0 Pemeriksaan dan Pengujian

Mula

18.2

Kemaskini Rekod * Aktiviti harian dalam site diary * Pengujian

Tidak

2)

Pengesahan

Ya

18.3

Output Semua rekod aktiviti penyeliaan di tapak bina untuk rujukan

Simpan

Tamat

Nota : Borang SPK yang berkaitan Senarai semak JKR.PK(O) 4A-4, JKR.PK(O).04-SKM.3 & JKR.PK(O).01

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

20

19.0 PENGURUSAN NCR Bil


19.1

Perkara
Input Dokumen kontrak Lukisan kerja dan Lukisan koordinasi Tools / Teknik 1) NCR mesti dikeluarkan bila terdapat ketidakpatuhan kepada perkara-perkara berikut: a) Dokumen kontrak, method statement, mock- up, lukisan kerja, lukisan koordinasi dan lain-lain b) Arahan PP c) Amalan kejuruteraan terbaik Satu salinan NCR dimajukan kepada Unit Kualiti / Unit Program Office (PO), CKM

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan
* Tindakan bagi NCR tidak ditutup : 1. Kerja tidak dibayar 2. Kerja berkaitan tidak boleh diteruskan 3. Surat Peringatan kepada NSC

Mula

19.2

Pemeriksaan & semakan

2)

Ketidakpatuhan

3)

Semua NCR yang dikeluarkan perlu ditutup dalam tempoh yang dipersetujui.* Periksa untuk pengesahan NCR telah diperbaiki. Satu salinan NCR yang telah ditutup dimajukan kepada Unit Kualiti / Unit Program Office (PO), CKM) untuk tujuan analisa dan penambahbaikan.
Tidak

4) 5)

NCR

Salinan

19.3

Output Sistem / peralatan / pemasangan mekanikal mengikut spesifikasi yang ditetapkan

Ya

Unit Kualiti CKM

Mula Kerja

Salinan

Tamat

Nota : Borang SPK yang berkaitan JKR.PK(P).04

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

21

20.0 PENERIMAAN BAHAN DAN METHOD STATEMENT Bil Perkara Carta Alir Proses Catatan / Rujukan
* Rujuk Seksyen 3.0 Salinan Dokumen Tender dalam manual ini **Rujuk Seksyen 12.0 Pengurusan NCR dalam manual ini
Terima Bahan / method statement

20.1

Input Dokumen kontrak Permohonan kelulusan bahan (jika daripada dokumen kontrak) Method statement yang berkaitan kontraktor Tools / Teknik 1)

Mula

berlainan daripada

20.2

Pastikan perkara berikut diperolehi sebelum penerimaan barang di tapak bina: a) Dokumen kontrak atau salinan dokumen tender (DT) kontraktor berjaya* b) Lukisan kerja yang telah diluluskan Rujuk CPM / jadual penghantaran barangan. Sahkan penerimaan barang dan method statement menepati dokumen rujukan.

Semak

2) 3)

Kelulusan

Tidak

4)

Keluarkan NCR jika terdapat ketidakpatuhan dengan dokumen rujukan. **


Ya

NCR

20.3

Output Bahan / method statement diterima berdasarkan dokumen rujukan.

Mula Kerja

Tutup

Tamat

Nota : Borang SPK yang berkaitan JKR.PK(O).04-SKM.2

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

22

21.0 MENGESAHKAN PEMASANGAN SISTEM MEKANIKAL Bil


21.1

Perkara
Input Dokumen kontrak Lukisan kerja diluluskan Lukisan koordinasi diluluskan Senarai semak sistem mekanikal Acceptance Criteria Tools / Teknik 1) Pemeriksaan pemasangan berdasarkan dokumen rujukan.* Buat pengesahan pemasangan dan semakan peralatan yang meliputi perkara-perkara berikut: a) Peralatan yang dipasang** b) Amalan kejuruteraan yang baik c) Pematuhan kepada arahan PP seperti Garis Panduan Pemasangan Dalam Siling. Pengesahan pemasangan Keluarkan NCR jika tidak mematuhi spesifikasi pemasangan yang ditetapkan. *** Rekod semua aktiviti pengesahan pemasangan dalam buku harian tapak (site diary).

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan
*Rujuk Seksyen 10.0 Lukisan Kerja

Mula

** Rujuk Seksyen 9.0 Penerimaan Bahan


Penilaian

21.2

***Rujuk Seksyen 12.0 Pengurusan NCR

Semak

2)

Kelulusan

Tidak

3) 4)

Ya

NCR

Rekod

Tutup

5) 21.3

Output Pematuhan kepada pemasangan di tapak bina

Tamat

Nota : Borang SPK yang berkaitan JKR.PK(O).04-SKM.4

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

23

22.0 MOCK-UP & SAMPLE BOARD Bil Perkara Carta Alir Proses Catatan / Rujukan

22.1

Input Senarai mock-up dan sample board yang disediakan oleh kontraktor.

Mula

22.2

Tools/Teknik 1) 2) Pengesahan mock-up dan sample board oleh WPP. Pamerkan mock-up dan sample board yang disahkan di pejabat tapak. Jika mock-up tidak dapat dipamerkan di pejabat tapak (cth: sistem mekanikal bagi sebuah bilik dan sebagainya), failkan rujukan bergambar di pejabat tapak. Pantau pemasangan sistem mengikut mock-up dan sample board yang telah disahkan. Failkan rekod pemeriksaan.

Terima Mock-up

Mock-up menepati keperluan dokumen kontrak

Tidak

3)

Ya Pamer di pejabat tapak

4)

Pantau pemasangan

Nota: Borang SPK yang berkaitan JKR.PK(O).04-5

5) 22.3

Output Penggunaan bahan dan spesifikasi dan tawaran pemasangan mengikut

Ikut mock-up?

Tidak

Ya

Failkan rekod pemeriksaan

Tamat

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

24

23.0 KALIBRASI PERALATAN UNTUK PENGUJIAN Bil


23.1 Input 23.2 Senarai peralatan yang perlu dikalibrasi*
Mula

Perkara

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan

*Pelan Kualiti Pembinaan (C-Plan) **Borang JKR.PK(O).04-4 Contoh peralatan seperti: 1) Air Flow Meter 2) Portable Temperature & Humidity Measurement 3) Decible measuring equipment (noise level measuring equipment) 4) Vibration measuring equipment 5) Tachometer (rpm measurement) 6) dsb.

Tools/Teknik 1) Terima Borang Kalibrasi Peralatan beserta sijil kalibrasi peralatan pengujian yang disahkan oleh makmal yang diiktiraf Jabatan Standard Malaysia. Sahkan Borang Kalibrasi Peralatan yang dikemukakan oleh kontraktor/pembekal dan pastikan tarikh sah laku sijil kalibrasi masih berkuatkuasa. Rekod dan failkan borang kalibrasi.**
Sijil Sijil kalibrasi kalibrasi masih masih sah? sah? Tidak Kenalpasti senarai peralatan perlu kalibrasi Terima laporan kalibrasi peralatan pengujian

2)

3) 23.3

Output Bacaan pengukuran yang jitu

Ya

Sijil kalibrasi diiktiraf?

Tidak

Ya Borang JKR.PK(O).04-4 lengkap? Ya Sahkan borang JKR.PK(O).04-4 dan Failkan rekod kalibrasi

Tidak

Tamat

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

25

24.0 PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SEMASA PEMASANGAN Bil


24.1 Input
Mula

Perkara

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan

24.2

Inspection Test Plan (ITP) Request for Inspection (RFI) daripada kontraktor
Terima RFI

Tools/Teknik 1) 2) Periksa peralatan/komponen yang dihantar ke tapak Laksanakan pemeriksaan/pengujian pemasangan mengikut method statement. semasa
Amaran/NCR Tidak Laksanakan pemeriksaan/ pengujian

3)

Luluskan pemeriksaan/pengujian sekiranya keputusan mematuhi rekabentuk dan spesifikasi. Keluarkan NCR jika ada.

Pemeriksaan/ Ujian Lulus? Ya

4) 5) 24.3

Failkan rekod pengujian.


Sahkan pemeriksaan/ujian

Output Kerja-kerja pengujian semasa pemasangan yang mematuhi rekabentuk dan spesifikasi

Failkan rekod pengujian

Tamat

Nota: 1. Bandingkan RFI yang dikemukakan dengan ITP bagi memastikan setiap pemeriksaan/pengujian yang telah dirancang adalah dilaksanakan. 2. Borang SPK yang berkaitan JKR.PK(O).O.4-SKM.1-4

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

26

25.0 PERFORMANCE WITNESS TESTING (PWT) Bil


25.1

Perkara
Input Perancangan Pengujian Prestasi (Performance Witness Testing, PWT) Standard Operating Procedures (SOP) pengujian yang dipersetujui Tools/Teknik 1) Hadir ujian di kilang. 2) Pastikan laporan ujian di kilang mengandungi: a) Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris sahaja b) Standard Operating Procedure (SOP) yang diiktiraf oleh badan bertauliah berkaitan* c) Spesifikasi peralatan dan equipment datasheets d) Lukisan skematik / diagram peralatan yang diuji e) Rekod penentusah laporan kalibrasi peralatan ujian dari badan bertauliah yang masih berkuatkuasa f) Senarai kecacatan dikenalpasti semasa ujian di kilang serta bukti pembaikan g) Senarai serta nombor siri peralatan-peralatan yang telah diuji h) Prosedur Pemeliharaan dan Pengendalian Peralatan (Preservation and Handling Procedure) di tapak sebelum pemasangan i) Sijil keputusan-keputusan pengujian yang telah disahkan berkaitan peralatan yang diuji** j) Pengesahan oleh pembekal/kontraktor yang bertauliah Sediakan laporan pengesahan pengujian kepada pihak yang berkenaan. Failkan untuk rekod.

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan
*ASHRAE, API, British Standard (BS), Malaysian Standard (MS), SIRIM dsb. **leak test, pressure test, vibration test, functional test, performance test, vacuum test, dsb.

Mula

25.2

Terima SOP pengujian yang telah dipersetujui

Menghadiri ujian dikilang

Peralatan lulus ujian dikilang Ya Terima dan semak kandungan laporan ujian dikilang

Tidak

Keperluan kandungan laporan dipatuhi dan laporan disahkan kontraktor? Ya

Pembetulan laporan oleh kontraktor Tidak

3) 4) 25.3

Hantar laporan pengesahan pengujian

Output Laporan pengujian Peralatan yang diuji mengikut piawaian

Failkan laporan-laporan berkenaan

Tamat

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

27

SKOP PASCA PEMBINAAN

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

28

26.0 PENGUJIAN & PENTAULIAHAN (TESTING & COMMISIONING, T&C) Bil Perkara Carta Alir Proses Catatan / Rujukan

26.1

Input
Mula

26.2

Projek/bangunan dan utiliti tersedia untuk proses T&C Keputusan pra-ujian daripada kontraktor Rekod-rekod pengujian semasa pemasangan

*Rujuk Seksyen 21.0 Semakan Inspection Test Plan (ITP) & method statement **Rujuk surat KPKR Matrik Peranan dan Tanggungjawab JKR dan Kementerian/Agensi

Semak & Sahkan jadual T&C

Tools/Teknik 1) 2) 3) 4) Rujuk ITP.* Semak dan persetujui jadual T&C. Maklumkan jadual T&C kepada PP dan pelanggan.** Pastikan peralatan ujian lengkap dan tarikh sahlaku sijil kalibrasi masih berkuatkuasa disediakan oleh NSC seperti; a) air flow meter b) portable temperature & humidity measurement c) decible measuring equipment (noise level measuring equipment) d) vibration measuring equipment e) tachometer (rpm measurement) f) dsb Uji saksi prestasi peralatan/sistem Analisa keputusan ujian dan pastikan mematuhi keperluan rekabentuk. Sahkan keputusan ujian Bagi sistem LPG dan lain-lain sistem, pengujian dan kelulusan untuk mendapatkan sijil Approved To Operate (ATO) dibuat oleh competent person. Bagi sistem yang melibatkan JKKP, pemeriksaan fizikal dilakukan selepas kelulusan JKKP.
Maklumkan Jadual T&C Kepada Pelanggan/PBT

Sahkan Testing Procedure

Ujian daripada penguatkuasa

perlu

5) 6) 7) 8)

Tidak perlu

JKKP

Laksanakan pengujian

Nota: Borang yang berkaitan: 1. Borang Piawai CKMBPK.FC/BP/09/01 &

9) 26.3

Output Maklum secara bersurat kepada PP kerja pengujian telah dilaksanakan.

Keputusan ujian memenuhi keperluan rekabentuk/spesifikasi ?

tidak

Penggantian/ Pembetulan

2. Borang JKR.PK(O).04SKM.4 3.

ya

Tamat

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

29

27.0 LAWATAN/PEMERIKSAAN PRA PENYERAHAN BERSAMA PELANGGAN

Bil
27.1 Input 27.2

Perkara

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan

Surat pra penyerahan daripada PP

Mula

* Rujuk Borang JKR.PK(O). 051

Tools/Teknik 1) Semua NCR diambil tindakan pembetulan dan ditutup.* WPP hadir bersama semua NSC berkaitan dan memastikan semua rekod seperti dibawah tersedia : a) Rekod berkaitan pengujian, lukisan dan inventori peralatan b) Draf dokumen penyerahan (O&M, as-built drawing dan tools & spares) c) Sijilsijil / kelulusan Suruhanjaya Tenaga, bomba, JKKP dan lain-lain (jika berkaitan) Keluarkan NCR ke atas penemuan ketidakpatuhan baru.
Sediakan rekod pengujian, lukisan & inventori peralatan

2)

Pastikan NSC mekanikal hadir

3) 27.3

Sijil-sijil Berkaitan (ATO & PMA) Tidak

Output Ketersediaan projek untuk diserahkan pelanggan Dokumen O&M (termasuk inventori) dan drawing yang muktamad kepada as-built
Senarai kecacatan diambil tindakan oleh NSC

Ya

Latihan penggunaan sistem dilaksanakan

Tamat

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

30

28.0 SURAT PENGESYORAN SIAP KERJA Bil


28.1 Input * Borang JKR.PK(O).04-SRA.9 28.2 Sistem yang telah siap dan diujiterima
Mula

Perkara

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan

Tools/Teknik 1) 2) Pastikan semua NCR diambil tindakan pembetulan dan ditutup.* Sediakan surat pengesyoran siap kerja bagi kerja mekanikal kepada PP beserta senarai kecacatan jika ada. Pastikan semua dokumen berkaitan CPC seperti O&M, as built drawing dan lain-lain disediakan mengikut terma kontrak dan diserahkan kepada pihak berkenaan. Serahkan salinan as-built drawing kepada Cawangan Kejuruteraan Senggara.
Sahkan borang CPC

3)

Terima kelulusan daripada PBT

4) 28.3

Output Surat pengesyoran siap kerja

Dokumen Berkaitan CPC disediakan

Tamat

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

31

29.0 PENGURUSAN TEMPOH DEFECT LIABILITY PERIOD (DLP) Bil


29.1

Perkara
Input CPC Laporan/aduan kerosakan daripada pelanggan/ JKR/ perunding/ pengguna Keperluan pelarasan prestasi sistem (cth: retuning, rebalancing, readjustment, rechecking, dsb.) Keperluan latihan kepada pengguna Laporan aduan semasa mesyuarat pembaikan kecacatan/pelarasan peralatan Lukisan terbina (as-built drawing), Operation & Maintenance Manual (O&M) serta rujukan-rujukan lain tersedia Tools/Teknik 1) Pastikan perkara-perkara berikut diuruskan: a) Pembaikan dan pelarasan prestasi sistem (cth: retuning, rebalancing, readjustment, rechecking, dsb.)(jika perlu) b) Senarai dan maklumkan kepada pelanggan sistem yang memerlukan pemeriksaan tahunan seperti lif, alat pemadam api, CMS, Pressure Vessel dan sebagainya. c) Latihan kepada wakil pelanggan (jika perlu) d) Menyelaraskan pelaksanaan Post Occupancy Evaluation (POE) untuk sistem mekanikal bersama Cawangan Senggara (jika perlu) e) Pantau, selaras dan sahkan kerja-kerja pembaikan/pelarasan/penyelenggaraan dan buat bayaran berkaitan f) Failkan rekod-rekod berkaitan 2) Pastikan kontraktor melaksanakan kerja-kerja berikut: a) Sediakan method statement untuk pembaikan dan pelarasan prestasi sistem (jika perlu) b) Kerja-kerja senggaraan yang dijadualkan c) Kerja-kerja pembaikan/pelarasan Output Sistem-sistem siap dibaiki dan disenggara dengan baik Senarai kerosakan yang telah dibaiki dan disahkan oleh pelanggan/ pengguna serta PP dan WPP Pembayaran berkaitan dapat diselesaikan

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan

Mula

Memastikan perkara berikut diselesaikan

29.2

Tidak Pembaikan, pelarasan, latihan POE, dsb.

Ya

Memastikan kerja berikut dilaksanakan

Method statement pembaikan, penyelenggaraan berjadual, dsb.

Tidak

Ya

Tamat

29.3

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

32

30.0 PENYEDIAAN CERTIFICATE OF MAKING GOOD DEFECT (CMGD) / SIJIL SIAP BAIKI KECACATAN Bil Perkara Carta Alir Proses Catatan / Rujukan

30.1

Input Tarikh tamat tempoh DLP Senarai kecacatan yang telah siap dibaiki dan disahkan oleh pelanggan / pengguna serta PP dan WPP Tools/Teknik 1) 2) 3) 4) Sahkan senarai kecacatan telah dibaiki. Sediakan pengesyoran untuk penyediaan CMGD. Dapatkan salinan CMGD. Failkan salinan CMGD untuk rujukan.

Mula

30.2

Tarikh tamat tempoh DLP/ Terima senarai kerosakan siap dibaiki

30.3

Sahkan kerosakan siap dibaiki

Output CMGD Prosedur Pentadbiran Kontrak tamat

Syorkan penyediaan CMGD

CMGD Disahkan WPP Ya Failkan salinan CMGD

Tidak

Tamat

Nota: Borang SPK yang berkaitan Prosedur JKR.PK(O).04A

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

33

31.0 LAPORAN PRESTASI KONTRAKTOR/PERUNDING Bil


31.1 Input 31.2 Rekod prestasi kontraktor / perunding dalam melaksanakan projek mengikut peringkat pemasangan Salinan laporan prestasi perunding oleh HODT/WPP
Mula

Perkara

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan

* Lampiran JKR.PK(O).05 & Borang JKR.PK(P).10-2

Tools/Teknik 1) 2) 3) Isi laporan prestasi kontraktor / perunding.* Edarkan salinan kepada HODT dan Unit Program Office, CKM. Kemaskini data dalam SKALA NSC

Menganalisa laporan prestasi kontraktor/ perunding

31.3

Output Laporan prestasi kontraktor / perunding untuk rujukan

Maklum edarkan dan rekod dalam SKALA

Tamat

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

34

32.0 LAPORAN PENUTUPAN AKAUN PROJEK Bil


32.1 Input 32.2 Surat arahan daripada PP untuk laksanakan proses penutupan akaun
Mula

Perkara

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan

Tools/Teknik 1) Hadir bersama PP pemeriksaan bersama kecacatan telah diperbaiki untuk dan membuat mengesah
Hadir bersama PP untuk pemeriksaan

2)

Memastikan kerja-kerja penyelenggaraan dan semua kecacatan telah diperbaiki Pastikan semua APK dan kelulusan pelarasan harga kontrak telah selesai bagi tujuan bayaran akhir (muktamad) Keluarkan laporan pemeriksaan untuk tindakan PP
Pastikan kerja penyelenggaraan & kecacatan diselesaikan Tidak

3)

4) 32.3

Ya

Output Laporan pengesyoran bayaran muktamad Surat perakuan muktamad (jika perlu)

Pastikan APK diluluskan & PHK muktamad

Tidak

Ya

Nota: Borang dan surat berkaitan:

Keluarkan laporan pemeriksaan

1. 2.

JKR. 203s-Pin. 2/83 Surat Arahan KPKR Bil.14/2012 SPP Bil.1 Tahun 2012 Borang SPK yang berkaitan JKR.PK(O).05-4 &

Tamat

3. 4.

JKR.PK(P).10-2

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

35

33.0 PERSEDIAAN BERIKUTAN PENAMATAN KERJA KONTRAKTOR UTAMA Bil


33.1

Perkara
Input Surat penamatan kerja kontraktor utama Salinan surat amaran dan peringatan penamatan kontrak kerja kepada Kontraktor Utama dari PP Laporan kemajuan kerja terkini dari NSC mekanikal

Carta Alir Proses

Catatan / Rujukan

Mula

33.2

Tools/Teknik 1) Buat pemeriksaan di tapak bersama dengan NSC, RE & COW (jika berkaitan), wakil Kontraktor Utama dan WPP (awam) untuk mengesah kemajuan kerja dan peralatan mekanikal yang berada di tapak. 2) Sedia dan serahkan senarai inventori peralatan mekanikal di tapak kepada PP. 3) Maklumkan kepada PP untuk memastikan peralatan mekanikal di tapak dilindungi dengan baik. 4) Buat pengesyoran bayaran kemajuan untuk kerja dan peralatan mekanikal kepada PP dengan kadar segera. 5) Hantarkan satu salinan kepada PP laporan kemajuan kerja-kerja mekanikal terkini NSC bersama-sama dengan gambar peralatan mekanikal yang ada di tapak. 6) Maklumkan kepada PP keperluan perkhidmatan keselamatan untuk menjaga peralatan mekanikal di tapak

Buat pemeriksaan bersama semua wakil berkaitan

Maklum kepada PP: 1) Senarai inventori peralatan mekanikal 2) Keperluan penjagaan peralatan 3) Pengesyoran bayaran 4) Laporan kemajuan kerja mekanikal terkini 5) Keperluan perkhidmatan kawalan keselamatan

33.3

Output Pengesyoran bayaran kemajuan terkini kerja NSC Rekod kemajuan kerja terkini, inventori peralatan mekanikal bersama gambar di tapak disimpan untuk rujukan Keperluan menyediakan perkhidmatan keselamatan untuk peralatan mekanikal telah dimaklumkan kepada PP Sediakan anggaran kos tambahan untuk kerja-kerja dibuat di kilang (jika ada)

Tamat

CKM.SD/PT/PO/12/36

Kemaskini: 25 Oktober 2012 (R:0)

36