Anda di halaman 1dari 11

SHKOLLA 9-VJECARE Deshmoret e lirise

PLANI MSIMOR (2013-2014) Lnda: MATEMATIK KLASA: V (PES) Jav msimore 35 jav x 4 or = 140 or 84 or 22 or 7 or 7 or 20 or 140 or 7 ore 13 ore 7 or 5 or 2 ore 6 or PRANOI ELDA KRISTO 60% 16% 5% 5% 14% 100%

Njohuri t reja Ushtrime dhe problema Testime Perseritje OL Gjithsej OL 1/3 OL 2/3 Or t lira (Perforcim njohurishe) Or t lira . (veprimtari shkollore) Or t lira (teste drejtorie) Or t lira (projekt ) PUNOI SANTA ROQI

1/3 2/3 2/3 2/3

SHKOLLA 9-VJECARE Deshmoret e lirise


Ore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Kreu KAPITULLI 1 Tema per cdo ore mesimi Problema 1 Problema 2 Veprime me arsyetim 3 Numrat e medhenj 4 Numrat e medhenj 5 Rrumbullakimi I numrave ne dhjeteshen me te afert 6 Rrumbullakimi ne qindeshen, mijeshen, dhjetemijeshen me te 7 afert Menyra per gjetjen e shumes 8 Menyra te ndryshme per te gjetur ndryshesen 9 Krahasimi dhe matja e siperfaqeve 10 Siperfaqet 11 Siperfaqet 12 Cfare kam mesuar 13 1 Detyre kontrolli nr. 1 Shumezimi ne menyra te ndryshme 1 Shumezimi me asyetim 2 Shumezimi ne shtylle 3 Thyesat 4 Thyesat 5 O.L Project 1 matematika zbavitese O.L Project 2 matematika zbavitese Thyesat ne vijen e shkallezuar me numra 6 Krahasimi I thyesave 7 Njesite e matjes 8 Cfare kam mesuar 9 Thyesa. Pjesa e plote 1 Mbledhja, zbritja e thyesave 2 Lloji Ushtrime Ushtrime Njohuri e re Njohuri e re Ushtrime Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Ushtrime Perseritje Provim Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Ushtrime o.l 2/3 o.l 2/3 Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Perseritje Njohuri e re Njohuri e re Komente

Kapitulli 2

Kapitulli 3.

SHKOLLA 9-VJECARE Deshmoret e lirise


28 29 30 31 32 33 34 35 36 3 7 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 3 4 5 6 7 8 O.L 2 1 2 3 4 5 6 7 O.L O.L 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O.L 3 1 2 Ndarje dhe grupime Pjesetimi me arsyetim Pjesetimi me arsyetim Riprodhimi I figures me mjete gjeometrie Njesite e gjatesise Njesite e nxenesise Perforcim njohurish Detyre kontrolli nr. 2 Pjesetimi me arsyetim Pjesetimi me nje numer njeshifror Pjesetimi me nje numer njeshifror Pjesetimi me nje numer dyshifror Problema Largesa midis pikave Njesite ne Sistemin Nderkombetar Project 3 matematika zbavitese Project 4 matematika zbavitese Cfare kam mesuar Thyesat dhjetore Thyesat dhjetore ne boshtin numeric Numrat dhjetor Numrat dhjetor ne boshtin numeric Krahasimi I numrave dhjetore Mbledhja e numrave dhjetore Zbritja e numrave dhjetore Largesa e nje pike nga nje drejtez Drejtezat paralele Perforcim njohurish 2 Detyre kontrolli nr 3 Shkronjat si vendmbajtese numrash Shprehjet shkronjore me mbledhje, zbritje Njohuri e re Njohuri e re Ushtrime Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re O.L 1/3 Provim Njohuri e re Njohuri e re Ushtrime Njohuri e re Ushtrime Njohuri e re Njohuri e re O.L 2/3 O.L 2/3 Perseritje Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re O.L 1/3 Provim Njohuri e re Njohuri e re

Kapitulli 4.

Kapitulli 5.

Kapitulli 6.

SHKOLLA 9-VJECARE Deshmoret e lirise


58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8081 82 83 84 85 86 87 88 3 4 5 6 7 1 2 O.l 1 3 4 5 6 7 O.L 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 O.L Shprehjet shkronjore me shumezim e pjesetim Tabela, diagrame Matjet dhe numrat dhjetore Katerbrinjeshat Katerbrinjeshat Barazime, mosbarazime shkronjore Vlera numerike e shprehjeve shkronjore Perforcim njohurish 3 Vleresim ne nivel shkolle Numrat dhjetore te ndermjetem Numrat dhjetore. Perafrimi Rrumbullakimi I numrave dhjetore Siperfaqja e drejtkendeshit dhe e katrorit Llogaritja e siperfaqes dhe e perimetrit Perforcim njourish 4 Detyre kontrolli nr 4 Shkrime te ndryshme te numrit dhjetor Trekendeshat Trekendeshat e vecante Shprehjet pa kllapa Shprehjet me kllapa Matja e kendit Cfare kam mesuar Kohezgjatja ne dite, ore dhe minuta Shumefaqeshat Prizmat e rregullt Ekuacione, Inekuacione Ekuacione, Inekuacione Zgjidhja e ekuacioneve ne baze te kuptimit te veprimit Perforcim njohurish 5 Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Ushtrime Njohuri e re Njohuri e re O.L 1/3 Test drejtorie simestri 1 2/3 Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re O.L 1/3 Provim Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Perseritje Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Ushtrime Njohuri e re O.L 1/3

Kapitulli 7.

Kapitulli 8.

Kapitulli 9

SHKOLLA 9-VJECARE Deshmoret e lirise


89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Kapitulli 10 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 O.L 6 O.L O.L 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 Detyre kontrolli nr 5 Shumefishat Shumefishat Rinderto nje figure Siperfaqja e trekendeshit te drejte si gjysma e siperfaqes se drejtekendeshit ose katrorit Tabela. Diagrame. Grafike. Moda. Mesorja. Mesatarja Probabilitete Njesi te siperfaqes Njesi te siperfaqes Funksionix---x+a, x---x-a Funksioni x---x*a, x---x:a Funksioni. Ushtrime Cfare kam mesuar Perforcim njohurish 6 Detyre kontrolli nr 6 Project 5 matematika zbavitese Project 6 matematika zbavitese Problema Shumefishat Diagram rrethor Ndertime gjeometrike Problema gjeometrie Cfare kam mesuar Zhvendosja paralele Zmadhime Zvogelime Numri dhjetor dhe thyesa Problema me pjesetim Njesite e kohes Vellimi Provim Njohuri e re Ushtrime Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Ushtrime Njohuri e re Njohuri e re Ushtrime Perseritje O.L 1/3 Provim O.L 2/3 O.L 2/3 Ushtrime Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Ushtrime Perseritje Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Ushtrime Njohuri e re Njohuri e re

Kapitulli 11

Kapitulli 12

Kapitulli 13

SHKOLLA 9-VJECARE Deshmoret e lirise


119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Kapitulli 14 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 O.L O.L 5 6 7 8 O.L O.L O.L O.L O.L Detyre kontrolli nr 7 Problema Shpejtesia mesatare Shpejtesia mesatare Grafike Pershkrimi I figurave Simetria boshtore Numrat me shenje Mbledhje dhe zbritje me numrat me shenje Problema Problema Perforcim njohurish 7 Test drejtorie simestri 2 Ushtrime dhe problema Cilindri, koni, sfera Vellimi I kubit, I kuboidit Cfare kam mesuar Veprimtari shkollore Veprimtari shkollore Veprimtari shkollore Veprimtari shkollore Veprimtari shkollore Provim Ushtrime Njohuri e re Ushtrime Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Njohuri e re Ushtrime Ushtrime O.L 1/3 O.L 2/3 Ushtrime Njohuri e re Njohuri e re Perseritje O.L 2/3 O.L 2/3 O.L 2/3 O.L 2/3 O.L 2/3

Kapitulli 15

SHKOLLA 9-VJECARE Deshmoret e lirise


OBJEKTIVAT THEMELORE T PROGRAMIT 1. Njohja dhe t kuptuarit e koncepteve, terminologjis dhe procedurave llogaritse specifike. 2. Zhvillimi i kapaciteteve vzhguese pr zgjidhjen e problemeve. 3. Zhvillimi i kapaciteteve komunikuese nprmjet prdorimit t gjuhs e simboliks matematike. 4. Edukimi i motivimit pr tu marr me matematik si nj mjet pr ta aplikuar n situata t ndryshme.

Linja 1. NUMRI
1.1 Kuptimi i numrit Objektivat N fund t klass s pest nxnsit t jen t aft. T prdorin numrin natyror deri te miliardat, pr t shprehur sasi dhe pr tkrahasuar, radhitur e rrumbullakosur numra natyror; T lexojn dhe t shkruajn numra natyror deri tek miliardat, duke kuptuarlidhjen ndrmjet vendit t do shifre me vlern e saj; T lexojn dhe t shkruajn numra me shenj ( pozitiv ose negativ); T lexojn dhe t shkruajn numra thyesor; T prdorin kuptimin e numrave thyesorw, t numrave dhjetor dhe t numravenegativ n situata konkrete t thjeshta; T krahasojn numrat dhjetor e thyesor; T lexojn dhe t shkruajn numra dhjetor me nj shifr pas presjes, dukekuptuar lidhjen ndrmjet vendit t do shifre me vlern e saj; T rrumbullakosin numrat natyror me jo m shum se 6 shifra n dhjetshe,qindshe, mijshe,dhjetmijshe e qindmijshe t plota. T rrumbullakosin numrat dhjetor me nj shifr pas presjes n numra natyror. Konceptet dhe shprehit kryesore Numri natyror me shum shifra (miliarda); zbrthimi i numrave sipas rendit; krahasimi I numrave natyror, rrumbullakimi i numrave natyror, shifra dhe vlera e saj, numrithyesor, numri dhjetor, shifra dhe vlera mbas presjes, lidhja ndrmjet thyesave dhenumrave dhjetor me nj shifr pas presjesnumrat negativ, krahasimi I numrave negativ. 1.2 Veprimet me numra Objektivat N fund t klass s pest nxnsit t jen t aft T mbledhin me shkrim numra natyror deri te miliardat. T zbresin me shkrim dy numra natyror deri tek miliardat. T mbledhin e zbresin me mend numrat deri nw katr shifra: dhjetshe t plota,qindshe t plota, mijshe t plota, pa kalim e prishje t dhjets, qindshes emijshes. T shumzojn me shkrim n shtyll nj numr natyror me jo m shum se 6shifra me nj numr natyror treshifror.

SHKOLLA 9-VJECARE Deshmoret e lirise


T pjestojn me shkrim numra natyror, nj numr natyror me jo m shum se 6shifra me nj numr trishifror. T kryejn mbledhje e zbritje t numrave thyesor me emrues t njejt. T kryejn mbledhje e zbritje t dy numrave thyesor me emrues t ndryshm T mbledhin e t zbresin dy numra me shenj vetm duke i konkretizuar veprimetn boshtin numerik. T interpretojn veprimet (zbritja si veprim i kundrt i mbledhjes, pjestimi siveprim i kundrt i shumzimit, shumzimi si mbledhje e prsritur ); T prdorin kuptimin e numrit dhe t veprimeve me t, pr t zgjidhur probleme tthjeshta me t dhna nga mjedisi rrethues dhe jeta e prditshme; T kryejn mbledhje dhe zbritje t numrave dhjetor n raste t thjeshta konkrete; T vlersojn paraprakisht rezultatin e veprimeve duke rrumbullakuar numrat. Konceptet dhe shprehit kryesore Mbledhja, zbritja, shumzimi, pjestimi i numrave natyror. Rrumbullakimi; krahasimi I numrave natyror me t njejtin numr shifrash dhe me numr t ndryshm shifrash;mbledhja dhe zbritja e numrave thyesor dhe dhjetor mesatarja e dy numrave t plot.

LINJA 2: MATJA
2.1 Kuptimi dhe prdorimi i matjes Objektivat N fund t klass s pest nxnsit t jen t aft T zgjedhin njsit e prshtatshme jo standarde e standarde t matjes (t gjatsis,mass, siprfaqes, vllimit, kohs,), si dhe veglat e prshtatshme pr t kryer matje nsituata nga jeta e prditshme, apo q lidhen me lndt e tjera q zhvillohen n shkoll; T matin gjatsi duke prdorur njsit standarde milimetrin, centimetrin, metrin,kilometrin, ve e ve ose t kombinuara. T gjejn masn e sendeve (nprmjet vizatimeve me peshore), duke prdorur si njsistandarde gramin, kilogramin, kuintalin dhe tonin, ve e ve ose t kombinuara. T matin kohn duke prdorur njsi standarde sekond minut, or, dit, muaj, vit, shekull. T kmbejn njsit e matjes t gjatsis, mass e kohs n situata t thjeshta konkrete; T kmbejn monedha e kartmonedha; T gjen masn e kndit me raportor; T parashikojn me afrsi prfundimin e nj veprimtarie matse; Konceptet dhe shprehit kryesore Njsit e gjatsis, njsit e mass, njsit e siprfaqes, njsit e vllimit, grada, njsit e kohs, monedhat. Parashikimi i nj veprimtarie matse. Krahasimi i rezultateve. Kmbimi i njsive t matjes n situata t thjeshta. Gjetja e njsis s prshtatshme n nj situat t dhn konkrete. Vlersimi i prmasave, largsive.

SHKOLLA 9-VJECARE Deshmoret e lirise


2.2 Njehsimi i perimetrit, siprfaqes dhe vllimit Objektivat N fund t klass s pest nxnsit t jen t aft T njehsojn duke prdorur formulat, perimetrin e figurave t thjeshta gjeometrike (pr katrorin, drejtkndshin edhe me formul); T njehsojn me formul siprfaqen e figurave gjeometrike katrorin e drejtkndshin; duke prdorur si njsi matse cm2, m3. T njehsojn me formul vllimin e trupave gjeometrik kub, kuboid duke prdorur si njsi matse cm3, litrin, e m3) . T zgjidhin problema t thjeshta me matje; Konceptet dhe shprehit kryesore Shih edhe njher klasn e katrt Perimetri dhe siprfaqja e figurave t thjeshta gjeometrike( katror, drejtkndsh); vllimi i trupave t thjesht gjeometrik (kub, kuboid).

LINJA 3 : GJEOMETRIA
3.1 Gjeometria n plan Objektivat N fund t klass s pest nxnsit t jen t aft T dallojn e t emrtojn figura t thjeshta gjeometrike (katror, drejkndsh, trekndsh, paralelogram, trekndsh, romb, rreth etj) 7 T prcaktojn e prshkruajn figurat me ann e vetive t tyre specifike. T njohin veti t paralelogramit dhe t familjes s tij. (drejtkndsh, katror, romb). T vizatojn me vegla figura gjeometrike, kur jepen element t caktuar t tyre; T emrtojn kndet: i drejt, i ngusht, i gjer, i shtrir. Konceptet dhe shprehit kryesore Ndryshimet ndrmjet figurave t ndryshme. Figurat gjeometrike; vetit e tyre, veti t paralelogramit drejtkndshit, rombit, katrorit; vizatimi i figurave gjeometrike. 3.2 Gjeometria n hapsir Objektivat N fund t klass s pest nxnsit t jen t aft T dallojn dhe t emrtojn trupa gjeometrike (kub, kuboid, prizm, piramid, cilindr, kon, sfer); Te prshkruajn disa trupa t thjesht gjeometrike (kub, kuboid) nprmjet vetive specifike. T modelojn trupa gjeometrike (me hapje t gatshme, me plastelin etj.); ( kub, kuboid). Konceptet dhe shprehit kryesore Ndryshimet ndrmjet trupave t ndryshm.

SHKOLLA 9-VJECARE Deshmoret e lirise


Trupat gjeometrike (kubi, kuboidi, cilindri, koni, sfera etj.), vetit e tyre, kuptimi i vllimit t trupave n hapsir, modelimi i trupave gjeometrike. 3.3 Shndrrimet gjeometrike Objektivat N fund t klass s pest nxnsit t jen t aft. T njohin boshtin numerik, koordinatat e piks; T prdorin koordinatat pr t prcaktuar vendndodhjen n rrjetin koordinativ; T gjejn (shnojn) pikn n rrjetin koordinativ, kur jepen koordinatat e saj. T zmadhojn e zvoglojn figura t dhna n rrjetin koordinativ. T dallojn dhe t emrtojn shndrrime gjeometrike t thjeshta si ( simetria sipas nj drejtze, zhvendosja paralele) gjat veprimtarive praktike (me sende t njohura pr ta, vizatime), si dhe duke vzhguar sendet dhe lvizjet n mjedisin prreth; T dallojn figurat me drejtz simetrie. T vizatoj simetriken e nj figure t dhn n rrjetin koordinativ, n lidhje me nj drejtz.( paralele me boshtet). 8 T zhvendosin paralelisht me an e vizatimit figura t thjeshta n rrjetin koordinativ. Konceptet dhe shprehit kryesore Boshti numerik ( koordinativ), koordinatat e nj pike, rrjeti koordinativ, simetria sipas nj drejtze, zhvendosja paralele, figurat me drejtz dhe pa drejtz simetrie.( katrori, drejtkndshi, trekndshi dybrinjnjshm).Zmadhimi dhe zvoglimi i figuurave. LINJA 4: ALGJEBRA DHE FUNKSIONI 4.1. 4. 2. Kuptimi dhe shndrrimi i shprehjeve shkronjore Objektivat N fund t klass s pest nxnsit t jen t aft T prdorin kutizn dhe shkronjn si vendmbajtse e numrit (pr t gjetur vlern eshprehjeve t thjeshta , pr t paraqitur vetit e veprimeve). T modelojn marrwdhnie t caktuara numerike nprmjet shkronjave(konkretizim me nj veprim ( 2 m i vogl, 3 m i madh etj). T gjejn vlern numerike t shprehjeve t thjeshta shkronjore( me jo m shum se 3veprime) Konceptet dhe shprehit kryesore Shkronja n vend t numrit, vlera e shprehjeve 4.3 Zgjidhja e ekuacioneve, inekuacioneve dhe sistemeve t ekuacioneve Objektivat N fund t klass s pest nxnsit t jen t aft T ndahen ekuacionet nga inekuacionet T zgjidhin ekuacione n bashksin e numrave natyror, me tentativ dhe operator tkundrt dhe sipas kuptimit t veprimit

SHKOLLA 9-VJECARE Deshmoret e lirise


Inekuacionet. T zgjidhin inekuacione me tentativ n nj bashksi t dhn t numrave natyrore, me jom shum se dy veprime. (Psh. Cilt nga numrat {1,2,3,4} jan zgjidhje t inekuacionitx+1>3) Konceptet dhe shprehit kryesore Ekuacioni, inekuacioni. Zgjidhjet e tyre. Mnyrat e zgjidhjes. 4.4 Funksioni Objektivat N fund t klass s pest nxnsit t jen t aft. T plotsojn modele t thjeshta numerike (t dhna n trajt vargu, me tabela, mediagrame shigjetore etj.); T paraqesin e modelojn situata t thjeshta konkrete varsia, me ann e funksionev t trajts: x x a; x x a; x x a; x x a T paraqesin me mnyra t ndryshme funksionet e trajtave t msiprme. T gjejn ifte t radhitur numrash pr funksione t paraqitur me mnyra t ndryshme (me tabel, me diagram shigjetore, me grafik e me formul); Konceptet dhe shprehit kryesore Vargu, diagrama shigjetore, funksionet: x x a; x x a; x x a; x x a , iftet e rradhitura sipasfunksioneve, grafiku, formula etj. LINJA 5: MBLEDHJA, ORGANIZIMI DHE INTERPRETIMI I T DHNAVE. PROBABILITETI. Objektivat N fund t klass s pest nxnsit t jen t aft T klasifikojn me mnyra t ndryshme nj bashksi, sipas kritereve e vetive telementeve t saj; (madhsi, form, ngjyr etj); T grumbullojn t dhna nga burime t ndryshme apo nprmjet anketave dhe t`I paraqesin ato me tabela dhe diagrame; T interpretojn tabela dhe diagrama me t dhna t thjeshta statistikore; T prdorin kuptimin intuitiv t mundsis n eksperimente t thjeshta, konkrete ose timagjinuara. T gjejn mesataren aritmetike t disa t dhnave.(me numra t plot).