Anda di halaman 1dari 5

J.~,.t ^-t /c.

t
l!||.|. ||||i Iz
I1
!II l .
TE8T L0C|KA F0RH|L
waktu 25 men|t
$oa| ' s/o 20 o| oauan |n| aoa prem|s-prem|s oan 5 kemungk|nan kes|mpu|an. P|||n|an kes|mpu|an ,ang
anoa anggap pa||ng oesar.
1. 3erua pe|erja rarus rergera|ar lop| pergarar. 3ererlara pe|erja rergera|ar sarurg
largar.
a. 3ererlara pe|erja l|da| rerggura|ar lop| pergarar
o. 3erua pe|erja l|da| rergera|ar sarurg largar
c. 3ererlara pe|erja rergera|ar lop| pergarar dar sarurg largar
d. 3ererlara pe|erja l|da| rergera|ar lop| pergarar dar rergera|ar sarurg pergarar
e. 3ererlara pe|erja l|da| rergera|ar lop| pergarar dar l|da| rergera|ar sarurg largar
2. 3erua arggola asos|as| proles| rarus rad|r da|ar rapal. 3ererlara do|ler ada|ar arggola
asos|as|.
a. 3erua yarg rad|r da|ar rapal ada|ar do|ler
o. 3erua arggola rapal ou|ar arggola asos|as| proles|
c. 3ererlara peserla rapal ada|ar do|ler
d. 3erua do|ler rad|r da|ar rapal
e. 3erua yarg rad|r ou|ar do|ler
3. 3erua ser|rar |real|l. 3ererlara ||ruWar l|da| |real|l
a. 3ererlara ||ruWar ou|ar ser|rar
o. T|da| ada ser|rar yarg ||ruWar
c. 3ererlara |rd|v|du yarg |real|l ou|ar ser|rar
d. 3ererlara ||ruWar |real|l
e. 3erua ||ruWar |real|l
1. T|da| serua r|poles|s pere||l|ar lerou|l| oerar. 3ererlara pere||l|ar d|serlas| l|da| rerguj|
r|poles|s
a. 3ererlara doclor l|da| reru||s d|serlas|
o. 3ererlara r|poles|s d|serlas| l|da| lerou|l|
c. 3erua r|poles|s d|serlas| lerou|l| oerar
d. 3erua r|poles|s pere||l|ar lerou|l| oerar
e. 3erua doclor, r|poles|s d|serlas|rya oerar
5. Pergerdara sepeda rolor yarg |eWal ja|ar Prolo|o| rarus rergera|ar re|r. 3ererlara rur|d
yarg oersepda rolor l|da| rerpurya| re|r.
a. 3erua rur|d l|da| oo|er re|eWal| ja|ar proloco|
o. 3erua rur|d oersepeda rolor oo|er |eWal ja|ar proloco|
c. 3erua rur|d oersepeda rolor l|da| oo|er |eWal ja|ar proloco|
d. 3erua rur|d oersepeda rolor rarus rergera|ar re|r
e. 3ererlara rur|d oersepeda rolor oo|er |eWal ja|ar proloco|
J.~,.t ^-t /c.t
l!||.|. ||||i Iz
I1
!II ! .
. 3ererlara sarjara ada|ar doser. 3erua doser rarus rere||l|
a. 3ererlara sarjara ou|ar doser
o. 3ererlara pere||l| ou|ar doser
c. 3ererlara doser l|da| rere||l|
d. 3ererlara pere||l| ada|ar doser
e. 3erua sarjara rarus rere||l|
Z. 3ererlara peryary| ada pada |edudu|ar ulara. 3erua yarg ada pada |edudu|ar ulara
rerdalarg|ar uarg.
a. 3ererlara peryary| l|da| pada |edudu|ar ulara
o. 3ererlara yarg rerdalarg|ar uarg ada|ar peryary|
c. 3ererlara yarg pada |edudu|ar ulara ada|ar peryary|
d. 3ererlara peryary| l|da| rerdalarg|ar uarg
e. 3erua peryary| ada pada |edudu|ar ulara
8. 3erua jer|s ||ar oerralas dergar |rsarg. l|ar paus oerralas dergar paru-paru
a. 3ererlara jer|s ||ar oerralas dergar paru-paru
o. 3erua ||ar paus oeralas dergar |rsarg
c. 3ererlara ||ar paus oerralas dergar |rsarg
d. 3erua ||ar paus lerrasu| ||ar
e. 3erua ||ar paus ou|ar lerrasu| jer|s ||ar
9. 3erua rarus|a l|da| oerlardu|. 3erua |uc|rg l|da| rerarar o|a|
a. Varus|a l|da| rerarar o|a|
o. Kuc|rg l|da| oerlardu|
c. Varus|a dar |uc|rg l|da| rerarar o|a| dar la| oerlardu|
d. Varus|a sara dergar |uc|rg
e. T|da| dapal d|lar|| |es|rpu|ar
10. 3erua perye|ar ada|ar pererarg. 3ererlara perye|ar ada|ar pe|aul
a. 3ererlara pe|aul ada|ar pererarg
o. 3ererlara pererarg ou|ar perye|ar
c. 3erua pe|aul ada|ar pererarg
d. 3ererlara perye|ar ou|ar pe|aul
e. 3ererlara perye|ar ou|ar pererarg
8oa| 11 s|d 15, mas|ng-mas|ng merupakan pena|aran yang terd|r| atas t|ga ka||mat, ya|tu (a}
ka||mat pertama (prem|s mayor}, (b} ka||mat kedua (prem|s m|nor} dan (c} ka||mat ket|ga
(kes|mpu|an}. Untuk mas|ng-mas|ng soa| |tu anda d|m|nta menentukan apakah pena|aran |tu:
a. 8erar
o. 3a|ar pada prer|s rayor
c. 3a|ar pada prer|s r|ror
d. 3a|ar pada prer|s rayor dar prer|s r|ror
e. 3a|ar pada |es|rpu|ar
11. Pada perusaraar A l|da| ada s|sl|r cul| larurar
3| Var|s ada|ar arggola d|v|s| ulara pada perusaraar A
Va|a : s| Var|s oo|er rergaro|| cul| larurar
J.~,.t ^-t /c.t
l!||.|. ||||i Iz
I1
!II ! .
12. 3erua rar|u| Turar l|ada yarg aoad|
Voar |roro du|ur sa|l| |ererg 0. ser|ou
Voar Kroro dapal r|dup aoad|
13. 3erua c|plar Turar l|ada yarg aoad|
lo||s ou|ar c|plaar Turar
lo||s a|ar r|dup aoad|
11. 3eseorarg l|da| dapal ada d| Ja|arla dar d| 8ardurg da|ar Wa|lu oersaraar
Pada rar| ser|r s| Ar|r l|da| ada d| |ola Ja|arla
Pada rar| ser|r s| Ar|r oerada d| |ola 8ardurg
15. 8ararg s|apa l|da| |er||argar, d|a ras|r rerpurya|
3| 8adu l|da| |er||argar roo||
3| 8adu ras|r rerpurya| roo||
soa| 1 s|d 20 ada|ah soa| |og|ka
1. 8||a Adr|ar, 8adu dar C|lra perg| |e |alelar|a d|a se|a|u r|rla oaso alau oa|r|
1. o||a Adr|ar reresar oa|so ra|a 8adu reresar oa|r|
2. sa|ar salu dar| Adr|ar alau C|lra reresar oa|so, lelap| l|da| |eduarya
3. 8adu dar C|lra |eduarya l|da| reresar oa|r|
3|apa ||rarya yarg reresar oa|so |erar|r, dar oa|r| se|ararg?
1Z. 3| A oer|ala: slal R.3 0rarra 0rara lerd|r| dar| 1 orarg lerrasu| saya, yarg lerd|r| dar| do|ler
dar peraWal. Perryalaar d| oaWar |r| rergera| slal R.3 0rarra 0rara ada|ar oerar oa||
rergr|lurg alau la| rergr|lurg saya.
1. |eo|r oarya| peraWal dar| do|ler
5. |eo|r oarya| do|ler pr|a dar| pada peraWal pr|a
. |eo|r oarya| peraWal pr|a dar| pada peraWal War|la
Z. pa||rg |urarg ada seorarg do|ler War|la
Perlaryaar: apa|ar pe|erjaar s| A (do|ler alau peraWal), dar apa|ar jer|s |e|ar|r s| A?
18. F|rrar rergera| 5 War|la: Ade, 8ea, C|rd|, 0eoy dar Eva.
[1| Ada 2 go|orgar urur, ya|lu urur 30 larurar dar urur d|oaWar 30 larurar. Terdapal 3
War|la oerurur d| oaWar 30 larur, dar 2 orarg d| alas 20 larur.
[2| ada dua War|la yarg oe|erja seoaga| guru dar 3 seoaga| se|erlar|s
[3| Ade dar C|rd| rasu| da|ar go|orgar urur yarg sara
[1| 0eoy dar Eva pada go|orgar urur yarg oeroeda
[5| 8ea dar Eva rerpurya| pe|erjaar yarg sara
[| C|rd| dar 0eoy rerpurya| pe|erjaar yarg oeroeda
[Z| F|rrar rer|||r yarg pe|erjaarrya gurudar oerurur d| alas 30 larur
Perlaryaar: 3|apa yarg d|p|||r F|rrar?
J.~,.t ^-t /c.t
l!||.|. ||||i Iz
I1
!II I .
19. Ada 3 War|la, ya|lu Ade, 8erl| dar C|lra
[1| Ada 2 orarg yarg sargal cerdas, 2 orarg sargal carl||, 2 orarg sargal arl|sl|c, 2 orarg
sargal |aya
[2| T|ap orarg rarya rerpurya| s|lal d|alas pa||rg oarya| 3 racar
[3| 0ar| Ade d||elaru| d|a sargal carl|| ra|a d|a sargal |aya
[1| dar| 8erl| dar C|lra o||a d|a sargal carl||, ra|a d|a l|da| arl|sl|c
[5| 0ar| Ade dar c|lra o||a d|a sargal |aya ra|a d|a sargal arl|sl|c
[| 0ar| Ade dar 8erl| o||a d|a sargal carl|| ra|a d|a l|da| cerdas
[Z| 8erl| dar C|lra sargal cerdas
Perlaryaar : 3|apa yarg r|s||r ?
20. Ayuo, 8a|r| dar C|pulra d||rlerogas| alas peroururar dar| 0aud. 8u|l|-ou|l| pada lerpal
|ejad|ar per|ara (TKP) rerurju||ar oarWa rurg||r seorarg pergacara ler||oal pada per|ara
peroururar. Para lersarg|a, sa|ar salurya ada|ar perourur, reroual perryalaar seoaga|
oer||ul.
Ayuo;
[1| 3aya ou|ar pergacara
[2| 3aya la| ler||oal peroururar 0aud
8a|r|
[3| 3aya rerarg seorarg pergacara
[1| Tap| saya la| ler||oal peroururar 0aud
C|pulra
[5| 3aya ou|ar pergacara
[| 3eorarg pergacara yarg rerourur 0aud
Pada perer||saar po||s| d|leru|ar oarWa;
[Z| larya dua dar| perryalaar d| alas yarg oerar
[8| Terryala rarya salu dar| |el|ga orarg |lu yarg ou|ar pergacara
Perlaryaar: 3|apa|ar yarg rerourur 0aud?
JAwA8AN:
8||a (2) dar (1) oerar ra|a C|pulra perourur 0aud. 0ar| perryalaar (Z) ra|a (5) dar ()
ada|ar pa|su. Telap| o||a C|pulra perourur 0aud, ra|a perryalaar (5) dar () l|da| rurg||r
pa|su |eduarya. 0ar| |es|rpu|ar |r| ra|a C|pulra ou|ar peroururrya. Peroururrya pasl|
Ayuo dar 8a|r|. Kerera peroururrya ada|ar pergacara, ra|a () ada|ar oerar. 8||a (1) oerar,
ra|a (2) a|ar oerar (ou|ar pergacara), jad| (1) la| rurg||r oerar. Va|a Ayuo lerlurya
pergacara, o||a (3) oerar
J.~,.t ^-t /c.t
l!||.|. ||||i Iz
I1
!II .
KUN6| JAwAAN
1. C
2. C
3. 0
1. 8
5. E
. A
Z. A
8. E
9. E
10. 0
11. E
12. E
13. C
11. E
15. E
1. KEVARlN 8A0u, 3EKARAN0 A0RlAN
1Z. A PERAwAT wANlTA
18. YAN0 0lPlLll 0E8Y
19. YAN0 Vl3KlN ClTRA
20. YAN0 VEV8uNul 0Au0 A0ALAl AYu8