Anda di halaman 1dari 2

SENARAI TAJUK TUGASAN KURSUS (HIQ 3033 KAJIAN TEKS AL-QURAN DAN AL-HADITH) TUGASAN 2 INDIVIDU (20 MARKAH)

Bil. 1.

Tajuk Bincangkan secara terperinci konsep istiqamah menurut perspektif Islam berdasarkan kajian ilmu tafsir maudhuie serta nyatakan sumber alsunnah dalam menyokong konsep tersebut. Bincangkan perbezaan di antara tafsir bil-Mathur dan tafsir bil-Rayi dalam konteks methodologi dan skop perbincangan ulum al-Quran serta jelaskan implikasi perbincangan tersebut menurut pandangan fuqaha dan mufassirin. Jelaskan secara terperinci konsep dakwah menurut perspektif Islam berdasarkan kajian ilmu tafsir maudhuie serta nyatakan sumber al-sunnah dalam menyokong konsep tersebut. Bincangkan secara terperinci konsep rezeki menurut perspektif Islam berdasarkan kajian ilmu tafsir maudhuie serta nyatakan sumber al-sunnah dalam menyokong konsep tersebut. Jelaskan secara terperinci konsep budaya ilmu menurut perspektif Islam berdasarkan kajian ilmu tafsir maudhuie serta nyatakan sumber alsunnah dalam menyokong konsep tersebut. Jelaskan secara terperinci konsep menjaga maruah dan kehormatan diri menurut perspektif Islam berdasarkan kajian hadith maudhuie serta nyatakan sumber al-Quran dalam menyokong konsep tersebut. Bincangkan aplikasi ilmu takhrij al-hadith kontemporari terhadap sumber rujukan al-sunnah sebagai alternatif kepada umat Islam mengelakkan diri dari terlibat dalam penggunaan hadith daif dan maudu dalam kehidupan. Bincangkan faktor-faktor yang mendasari disiplin, sistem dan methodologi dalam periwayatan sesuatu hadith untuk membolehkan Muhaddithin menyediakan kitab hadith yang tersusun secara sistematik dengan pengkhususan topik dan pengkelasan darjat hadith. Jelaskan secara terperinci konsep kekuatan teknonogi dan ketenteraan menurut perspektif Islam berdasarkan kajian ilmu tafsir maudhuie serta nyatakan sumber al-sunnah dalam menyokong konsep tersebut.

Nama Pelajar (No Matrik)


D2010204 XXX0

2.

D2010204 XXX1

3.

D2010204 XXX2

4.

D2010204 XXX3

5.

D2010204 XXX4

6.

D2010204 XXX5

7.

D2010204 XXX6

8.

D2010204 XXX7

9.

D2010204 XXX8

10.

11.

Muhaddithin menggunakan berbagai metodologi untuk memahami maksud isi kandungan hadith dengan mendalam dan tepat. Bincangkan metodologi utama dalam kajian teks hadith. Jelaskan secara terperinci konsep ekonomi menurut perspektif Islam berdasarkan kajian ilmu tafsir maudhuie serta nyatakan sumber al-sunnah dalam menyokong konsep tersebut. Hadith Maudhui adalah istilah kajian kontemporari yang telah meluas penggunaannya dalam kalangan pengkaji teks hadith kontemporari. Bincangkan aplikasi methodologi kajian teks hadith yang dilakukan oleh muhaddithin ini dalam menjelaskan al-hadith sebagai epistemologi Islam Jelaskan secara terperinci konsep dakwah menurut perspektif Islam berdasarkan kajian ilmu tafsir maudhuie serta nyatakan sumber al-sunnah dalam menyokong konsep tersebut. Jelaskan secara terperinci konsep kekuatan teknonogi dan ketenteraan menurut perspektif Islam berdasarkan kajian ilmu tafsir maudhuie serta nyatakan sumber al-sunnah dalam menyokong konsep tersebut. Jelaskan secara terperinci konsep amanah dan integriti menurut perspektif Islam berdasarkan kajian ilmu tafsir maudhuie serta nyatakan sumber al-sunnah dalam menyokong konsep tersebut. Bincangkan secara terperinci skop penyelidikan dan methodologi kajian ilmu tafsir al-Thabari serta nyatakan sumbangan dan peranannya dalam pembentukan syariat Islam. Bincangkan perbezaan di antara tafsir fi dzilal al-Quran oleh Syed Qutb dan tafsir al-Azim oleh imam al-Qhartubi dalam konteks methodologi dan skop perbincangan serta jelaskan implikasi perbincangan tersebut menurut pandangan fuqaha dan mufassirin. Penganalisaan baru terhadap hukum Islam amat diperlukan bagi memenuhi keperluan kehidupan masyarakat moden yang semakin komplek. Bincangkan peranan dan fungsi mufassirin dalam menjelaskan sumber epistomologi Islam. Jelaskan secara terperinci konsep amanah dan integriti menurut perspektif Islam berdasarkan kajian hadith maudhuie serta nyatakan sumber al-Quran di dalam menyokong konsep tersebut. Jelaskan secara terperinci konsep kepimpinan menurut perspektif Islam berdasarkan kajian ilmu tafsir maudhuie serta nyatakan sumber al-sunnah dalam menyokong konsep tersebut.

D2010204 XXX9

D2010204 XXX0

12.

D2010204 XXX1

13.

D2010204 XXX2

14.

D2010204 XXX3

15.

D2010204 XXX4

16.

D2010204 XXX5

17.

D2010204 XXX6

18.

D2010204 XXX7

19.

D2010204 XXX8

20.

D2010204 XXX9