Anda di halaman 1dari 3

SENARAI TAJUK TUGASAN KURSUS (HIQ 3033 KAJIAN TEKS AL-QURAN DAN AL-HADITH) TUGASAN 1 BERKUMPULAN (20 MARKAH)

Bil.

Tajuk

Nama Pelajar (No Matrik)

1.

Bincangkan secara terperinci skop penyelidikan dan methodologi kajian ilmu tafsir serta nyatakan kepentingan manahij mufassirin dan peranannya dalam pembentukan syariat Islam. Bincangkan perbezaan di antara tafsir bil-Mathur dan tafsir bil-Rayi dalam konteks methodologi dan skop perbincangan ulum al-Quran serta jelaskan implikasi perbincangan tersebut menurut pandangan fuqaha dan mufassirin. Penganalisaan baru terhadap hukum Islam amat diperlukan bagi memenuhi keperluan kehidupan masyarakat moden yang semakin komplek. Bincangkan peranan dan fungsi mufassirin dalam menjelaskan sumber epistomologi Islam. Apakah terdapat prinsip tertentu untuk berinteraksi dengan al-Quran? Bagaimanakah cara yang terbaik untuk beramal dengan al-hadith? Sila rujuk buku Bagaimana berinteraksi dengan al-Quran karangan alSheikh Yusuf al-Qardawi berkaitan cara yang terbaik untuk beramal dengan al-Quran. Bincangkan perkembangan penafsiran al-Quran dan pada zaman Rasulullah SAW dan zaman Khulafa al-Rashidhin serta kepentingan dalam pembentukan hukum yang sesuai dengan perubahan masyarakat dan tempat. Apakah yang mendasari disiplin, sistem dan methodologi dalam kajian terhadap teks hadith?. Bincangkan peranan dan kepentingan kajian teks hadith dalam syariah Islam. Bincangkan aplikasi ilmu takhrij al-hadith kontemporari terhadap sumber rujukan al-sunnah sebagai alternatif kepada umat Islam mengelakkan diri dari terlibat dalam penggunaan hadith daif dan maudu dalam kehidupan.

D2010204 XXX1

2.

D2010204 XXX2

3.

D2010204 XXX3

4.

D2010204 XXX4

5.

D2010204 XXX5

6.

D2010204 XXX6

7.

D2010204 XXX7

8.

Bincangkan faktor-faktor yang mendasari disiplin, sistem dan methodologi dalam periwayatan sesuatu hadith untuk membolehkan Muhaddithin menyediakan kitab hadith yang tersusun secara sistematik dengan pengkhususan topik dan pengkelasan darjat hadith. Hadith, Sunnah dan Athar bukanlah sesuatu yang asing di dalam masyarakat Islam. Namun setiap ungkapan tersebut memiliki pelbagai makna yang tersendiri dari segi bahasa dan istilah berdasarkan kesesuaian tempat dan konteks penggunaan. Bincangkan implikasi klasifikasi perkataan ini dalam kajian terhadap matan dan sanad. Muhaddithin menggunakan berbagai metodologi untuk memahami maksud isi kandungan hadith dengan mendalam dan tepat. Bincangkan metodologi utama dalam kajian teks hadith. Kedudukan al-Sunnah dalam Islam adalah sesuatu yang tidak dapat diragukan kerana terdapat banyak penegasan di dalam al-Quran tentang al-Sunnah. Bincangkan peranan dan fungsi al-Sunnah sebagai sumber epistomologi Islam. Hadith Maudhui adalah istilah kajian kontemporari yang telah meluas penggunaannya dalam kalangan pengkaji teks hadith kontemporari. Bincangkan aplikasi methodologi kajian teks hadith yang dilakukan oleh muhaddithin ini dalam menjelaskan al-hadith sebagai epistemologi Islam Apakah terdapat prinsip tertentu untuk berinteraksi dengan al-Sunnah? Bagaimanakah cara yang terbaik untuk beramal dengan al-hadith? Sila rujuk buku Bagaimana berinteraksi dengan al-Sunnah karangan alSheikh Yusuf al-Qardawi berkaitan cara yang terbaik untuk beramal dengan al-Sunnah. Bincangkan implikasi methodologi penyampaian hadith yang dilakukan oleh seseorang perawi terhadap kesahan al-hadith sebagai epistemologi Islam Autoriti al-Sunnah dalam Islam adalah sesuatu yang tidak dapat diragukan kerana terdapat banyak penegasan di dalam al-Quran tentang al-Sunnah. Bincangkan peranan dan fungsi autoriti al-Sunnah sebagai sumber epistomologi Islam. Hadith Dhaif tidak mencapai taraf Sahih atau Hasan ini adalah hadith mardud iaitu tertolak dan ia mempunyai batasan dan tatacara dalam periwayatan dan pengamalan. Bincangkan implikasi hadith dhaif ini dalam epistemologi Islam.

D2010204 XXX8

9.

D2010204 XXX9

10.

D2010204 XXX0

11.

D2010204 XXX1

12.

D2010204 XXX2

13.

D2010204 XXX3

14.

D2010204 XXX4

15.

D2010204 XXX5

16.

Bincangkan secara terperinci skop penyelidikan dan methodologi kajian ilmu tafsir al-Thabari serta nyatakan sumbangan dan peranannya dalam pembentukan syariat Islam. Bincangkan perbezaan di antara tafsir fi dzilal al-Quran oleh Syed Qutb dan tafsir al-Azim oleh imam al-Qhartubi dalam konteks methodologi dan skop perbincangan serta jelaskan implikasi perbincangan tersebut menurut pandangan fuqaha dan mufassirin. Penganalisaan baru terhadap hukum Islam amat diperlukan bagi memenuhi keperluan kehidupan masyarakat moden yang semakin komplek. Bincangkan peranan dan fungsi mufassirin dalam menjelaskan sumber epistomologi Islam. Apakah terdapat prinsip tertentu untuk berinteraksi dengan al-Quran? Bagaimanakah cara yang terbaik untuk beramal dengan al-hadith? Sila rujuk buku Bagaimana berinteraksi dengan al-Quran karangan alSheikh Yusuf al-Qardawi berkaitan cara yang terbaik untuk beramal dengan al-Sunnah. Bincangkan perkembangan penafsiran al-Quran dan pada zaman Rasulullah SAW dan zaman Khulafa al-Rashidhin serta kepentingan dalam pembentukan hukum yang sesuai dengan perubahan masyarakat dan tempat.

D2010204 XXX6

17.

D2010204 XXX7

18.

D2010204 XXX8

19.

D2010204 XXX9

20.

D2010204 XXX0