Anda di halaman 1dari 3

IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRU PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN TUGASAN PROJEK TAJUK PROGRAM:

PISMP NAMA PELAJAR:

NAM KURSUS

KOD KURSUS TARIKH MULA

: PENGAJARAN GEOMETRI, UKURAN DAN PENGENDALIAN DATA. : MTE 3111 4.7.2013 TARIKH HANTAR

SEMESTER : 6 (Ambilan Januari 2011)

22.8.2013

Hasil Pembelajaran Kursus

: yang berkaitan dengan geometri, sukatan serta

1. Menunjukkan kefahaman terhadap amalan utama pengendalian data

2. Merancang secara berkesan perkembangan dalam pengajaran geometri, sukatan dan pengendalian data. 3. Membuat refleksi terhadap amalan bilik darjah bagi tajuk berkenaan. 4. Mengaplikasikan pengetahuan geometri, sukatan dan pengendalian data dalam kehidupan seharian. Kerja kursusu ini bagi menilai hasil embelajaran 2,3 dan 4

Objektif Projek: 1. Mengkaji isu-isu atau miskonsepsi dalam pengajaran geometri, sukatan dan pengendalian data. 2. Mengukuhkan konsep matematik kanak-kanak dalam geometri, sukatan dan pengendalian data dengan resos pembelajaran yang berfungsi dan relevan 3. Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran geometri, sukatan dan pengendalian data yang berkesan dan kreatif 4. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam geometri, sukatan, pengendalian data melalui pengajaran mikro.dan membuat refleksi

Tugasan Projek (100%) Resos pengajaran dan pembelajaran adalah penting untuk membantu murid memahami sesuatu isi pelajaran dan menguasai sesuatu konsep atau kemahiran. Pengajaran yang dirancang dengan baik akan membantu guru melaksanakan sesuatu topik pengajaran dengan berkesan. Jikalau kedua-dua perkara ini diintegrasikan dengan baik sudah tentu murid-murid akan mencapai hasil pembelajaran dengan lebih mudah. Sebagai seorang guru permulaan, diharapkan anda dapat menguasai kemahiran merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dengan berkesan. Dalam perancangan aktiviti

pengajaran, anda seharusnya mempertimbangkan teknik dan resos pembelajaran yang digunakan serta pengetahuan kandungan dan idea matematik yang terlibat dalam memperkembangkan pembelajaran matematik Markah projek 100% dengan wajaran 60%. Projek ini mengandungi dua tugasan. Tugasan 1 (30 %) Dalam kumpulan 3-4 orang, anda dikehandaki 1 2 3 4 Mengambil gambar atau membuat fotokopi kerja murid mengenai miskonsepi / kesilapan murid dalam pembelajaran geometri, ukuran atau pengendalian data Sediakan satu penulisan secara analitik tentang maklumat yang telah anda kumpulkan dalam (1) Beri cadangan resos/strategi yang boleh diambil untuk membantu murid mengatasi miskonsepsi yang dihadapi. Tunjukkan bukti rujukan telah dibuat dalam penulisan anda

Tugasan 2 (70%) Secara individu, anda dikehandaki 1 2 3 Mengambil video klip satu aktiviti pengajaran anda (lebih kurang 20 minnit) mengenai geometri, ukuran atau pengendalian data semasa praktikum. Kongsikan video klip ini dengan guru pelatih lain/guru/pensyarah pembimbing dan dapatkan maklumbalas mereka Berdasarkan maklumbalas yang diberikan dan refleksi anda sendiri, buat catatan refleksi tentang aktiviti pengajaran yang telah dilaksanakan. Dalam refleksi, anda seharusnya dapat mengenal-pasti kekuatan dan kelemahan anda serta mencadangkan langkah-lamgakah penambahbaikan secara anlitik dan kritik. Akhirnya dengan merujuk kepada refleksi anda, sediakan rancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang telah diperbaiki Hantar laporan anda beserta dengan video klip, maklumbalas dari gurupelatih/guru/pensyarah pembimbing, refleksi serta rancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang telah diperbaiki

4 5

Panduan Pelaksanaan Kerja kursus 1. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut: i. Font Arial ii. Saiz huruf 11 iii. Langkau 1.5 baris iv. Rujukan mengikut format APA (American Psychological Association) v. Jawab dalam Bahasa Melayu. Amalan plagiat tidak dibenarkan Tugasan ini membawa markah 100% dan wajaran 60% Semua rajah dan gambar hendaklah berlabel dan tersusun Muka depan laporan anda seharusnya mempunyai maklumat yang berikut: a) Nama b) Angka Giliran c) Nombor Kad Pengenalan d) Kumpulan/Opsyen e) Kursus/ kod kursus f) Nama Pensyarah g) Tarikh hantar

2. 3. 4. 5.

Tugasan yang baik haruslah menunjukkan kriteria berikut: 1. Liputan kandungan yang menyeluruh dan terperinci 2. Bukti-bukti, bahan-bahan dan citation yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan 3. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheran 4. Penulisan harus menunjukkan kefasihan bahasa, laras bahasa yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan. 5. Rujukan perlu dari pelbagai sumber ( buku, internet, bahan bercetak, jurnal) dan relevan

Disediakan oleh :

Disemak oleh:

........................................... (YEOH CHEW LAN) Penyelaras Kursus Pengajaran geometri, ukuran dan pengendalian data Jabatan Matematik IPGKTI

........................................ Pakar Bidang (SME) Jabatan Matematik IPGKTI

Disahkan oleh:

............................................ Ketua Jabatan Matematik Jabatan Matematik IPGKTI