Anda di halaman 1dari 9

PERSEPSI MASYARAKAT PEKAN POKOK SENA TERHADAP PERKHIDMATAN BAS MARA LINER

SIPNOSIS Bas awam adalah sangat penting dalam pengangkutan awam.Kajian ini b e r t u j u a n u n t u k m e l i h a t p e r s e p s i m a s ya r a k a t t e r h a d a p p e r k h i d m a t a n S ya r i k a t K e n d a r a a n B a s M a r a L i n e r . T u m p u a n k a j i a n i n i a d a l a h u n t u k m e l i h a t p a n d a n g a n m a s ya r a k a t s e t e m p a t t e r h a d a p p e r k h i d m a t a n k e n d e r a a n b a s m a r a i n i . I a j u g a d a p a t m e m b a n t u p i h a k ya n g b e r k e p e n t i n g a n u n t u k meningkatkan mutu perkhidmatan bas tersebut. Kajian ini juga melihat p e r s e p s i m a s ya r a k a t t e r h a d a p f a k t o r - f a k t o r ya n g m e n ye b a b k a n m a s ya r a k a t di Pekan Pokok Sena menggunakan perkhidmatan syarikat bas Mara L i n e r . L o k a s i i n i d i p i l i h k e r a n a i a n y a m e r u p a k a n l o k a s i ya n g s t r a t e g i k u n t u k m e n d a p a t k a n p e n d a p a t m a s ya r a k a t t e r h a d a p p e r k h i d m a t a n s ya r i k a t M a r a L i n e r i n i . K a e d a h k a j i a n ya n g d i g u n a k a n i a l a h b o r a n g s o a l s e l i d i k (30 orang responden),pemerhatian dan rujukan perpustakaan.Soal selidik i n i m e n g e n a i p e r s e p s i m a s ya r a k a t d a n d a t a t e l a h d i a n a l i s i s m e n g g u n a k a n k a e d a h p e r a t u s a n d a n p u r a t a . F a k t o r m a s a m e n u n g g u d a n l a l u a n ya n g s e d i k i t d i d a l a m d a e r a h P o k o k S e n a , k e b a n ya k k a n p e n g g u n a t i d a k b e r p u a s h a t i . P e n u m p a n g j u g a m e n ya t a k a n s e s e t e n g a h p e m a n d u b a s m e m a n d u a g a k b e r b a h a ya . D a r i p a d a s e g i t a h a p k e s e l e s a a n b a b , k e b a n y a k k a n p e n u m p a n g berpuas hati.

KANDUNGAN HALAMAN SIPNOSIS KANDUNGAN PENGHARGGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. PENGENALAN OBJ EKTIF KAJ IAN LOKAS I KAJ IAN KAEDAH KAJ IAN PENSAMPELAN PENGUMPULAN DATA 6.1 DATA SEKUNDER 6.2 TEKNIK PENGANALISAN DATA 7. HASIL KAJ AN DAN PERBINCANGAN 8. RAJAH RESPONDEN 8.1 UMUR 8.2 BANGSA 8.3 JANTINA 8.4 PEKEERJAAN 9. ANALIS IS FAKTOR -FAKTOR YANG MENYEBABKAN PENDUDUK PEKAN POKOK SENA MENGGUNAKAN BAS 9.1 SEBAB PENDUDUK MENGGUNAKAN BAS MARA LINER 9.2 KEMUDAHAN KETIBAAN 9.3 MAKLUMAT LALUAN YANG JELAS 9.4 KETEPATAN MASA 9.5 KESELESAAN PENUMPANG 9.6 PEKERJA MESRA PENUMPANG 9.7 PILIHAN PENGANGUTAN TERHAD 10. TAHAP KEPUASAN PENUMPANG TERHADAP PERKHIDMATAN BAS 10.1 PENGGUNAAN BAS MARA LINER DALAM SEMINGGU 10.2 MASA MENUNGGU BAS TIBA 10.3 KESELAMATAN MENGGUNAKAN BAS 10.4 TAHAP KESELESAAN BAS 1 2

11. 12.

RUMUSAN LAMP IRAN

PENGHARGAAN

PENGENALAN Perkhidmatan Kenderaan Bas RIDA sejak awal 1960 -an telah memainkan peranan penting dalam pembangunan sosio -ekonomi m a s ya r a k a t l u a r b a n d a r , k h u s u s n ya m a s ya r a k a t B u m i p u t e r a . P e r a n a n KBM menjadi menjadi teras dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh dengan penumpuan kerajaan terhadap peningkatan akses kepada infrastruktur asas fizikal dan sosial yang berkualiti dan mampu milik t e r u t a m a k e p a d a m a s ya r a k a t l u a r b a n d a r . Bahagian Kenderaan MARA (BKN) telah ditubuhkan pada tahun 1960 di b a w a h L e m b a g a K e m a j u a n K a m p u n g d a n I n d u s t r i ya n g d i k e n a l i s e b a g a i R I D A ( R u r a l I n d u s t r y D e v e l o p m e n t A u t h o r i t h y) . T u j u a n p e n u b u h a n BKN adalah untuk memberi perkhidmatan pengangkutan kepad a p e n d u d u k - p e n d u d u k d i l u a r b a n d a r t e r u t a m a n ya b a g i p e n e r o k a - p e n e r o k a F E L D A d a n s e t e r u s n ya m e m b a n t u b u m i p u t e r a m e l i b a t k a n d i r i d a l a m industri pengangkutan. Pada ketika itu Bahagian Kenderaan dikenali sebagai Bahagian Kenderaan RIDA dan perkhidmatan pengang kutan yang dijalankan oleh bahagian ini dikenali sebagai Bas RIDA. Pengalaman MARA (Kenderaan Bas MARA) dalam memberikan perkhidmatan kepada penduduk luar bandar telah melihat pelbagai perubahan dari segi perlaksanaan. Pada 1 September 1985, MARA Holdings Sdn. Bhd. telah ditubuhkan dengan mengambil alih Kumpulan K e n d e r a a n M A R A B e r h a d ( K K M B ) s e r t a l a i n - l a i n s ya r i k a t M A R A d a n k e m u d i a n n ya t e l a h d i s w a s t a k a n k e p a d a N a d i C o r p . S d n . B h d . p a d a t a h u n 2000. Pada 17 April 2012, MARA Liner Sendirian Berhad (MLSB) telah didaftarkan bagi melaksanakan aktiviti -aktiviti harian dalam usaha m e n a m p u n g p e r k h i d m a t a n s o s i a l ya n g d i j a l a n k a n . M L S B m e r u p a k a n s a l a h s a t u a n a k s ya r i k a t M A R A . T e r d a p a t 5 l a l u a n b a s M a r a L i n e r ya n g d i s e d i a k a n o l e h p i h a k s ya r i k a t

1. OBJEKTIF KAJIAN 1.1Terdapat dua objektif kajian dalam menjalankan kajian ini iaitu M e n g e n a l p a s t i f a k t o r - f a k t o r ya n g m e n ye b a b k a n p e n d u d u k menggunakan perkhidmatan bas Mara Liner ini Mengkaji tahap keselesaan penumpang terhadap perkhidmatan bas Mara Liner.

2. LOKASI KAJIAN Sejarah awal Daerah Pokok Sena dikesan melalui kisah kunjungan peneroka pertama iaitu Tuan Guru Haji Wan Abdul Samad seorang ulama berasal dari Pattani sekitar awal tahun 1920an. Telah diceritakan bahawa r o m b o n g a n T u a n G u r u H a j i W a n A b d u l S a m a d t e l a h m e n yu s u r i S u n g a i Nawa sehingga tiba di satu tempat di mana terdapat sepohon Pokok Sena yang besar. Tuan Guru kemudiannya membangunkan tempat tersebut sebagai kawasan penempatan dan mendirikan sebuah sekolah pondok untuk mengajar ilmu agama kepada penduduk sekit ar. Dari aspek p e n t a d b i r a n , e n a m m u k i m d a l a m d a e r a h P o k o k S e n a y a n g p a d a a s a l n ya adalah sebahagian dari daerah Kota Setar justeru terletak di bawah pentadbiran Pejabat Daerah Kota Setar dan Pejabat Tanah Kota Setar. M a n a k a l a p e r k h i d m a t a n p e r b a n d a r a n t e r l e t a k d i b a w a h M a j l i s B a n d a r a ya Alor Setar (MBAS). Mulai tahun 1992 Daerah Pokok Sena telah dinaik taraf menjadi sub district kepada Daerah Kota Setar dengan Pejabat T a n a h P o k o k S e n a b e r o p e r a s i s e p e n u h n ya s e b a g a i P e j a b a t T a n a h D a e r a h mulai 2 Januari 1993. T etapi urusan pentadbiran daerah, perlaksanaan program pembangunan luar bandar, perjawatan dan kawalan kewangan masih terletak di bawah Pegawai Daerah Kota Setar manakala pentadbiran k e r a j a a n t e m p a t a n b e r a d a d i b a w a h k a w a l a n M a j l i s B a n d a r a ya A l o r S e t a r . Daerah Kecil Pokok Sena berkeluasan 24,241.20 hektar bersamaan 93.595 b a t u p e r s e g i t e r b a h a g i k e p a d a 6 m u k i m ya n g m e n g a n d u n g i 1 2 2 k a m p u n g , 21 taman perumahan dengan jumlah penduduk seramai anggaran 50,000. Bagi tujuan meningkatkan keberkesanan perkhidmatan si stem p e n ya m p a i a n j e n t e r a k e r a j a a n , M a j l i s M e s yu a r a t K e r a j a a n N e g e r i p a d a 2 6 September 2001 telah memperakukan cadangan menaik taraf Daerah Kecil P o k o k S e n a s e b a g a i s e b u a h D a e r a h P e n u h . C a d a n g a n i n i k e m u d i a n n ya t e l a h d i r e a l i s a s i k a n m e l a l u i k e p u t u s a n J e m a a h M e n t e r i M a l a ys i a p a d a 2 6 N o v e m b e r 2 0 0 6 ya n g t e l a h b e r s e t u j u m e n a i k t a r a f D a e r a h K e c i l P o k o k Sena sebagai daerah penuh iaitu daerah ke 12 Negeri Kedah Darul Aman.

B e r i k u t a n i t u , P e j a b a t D a e r a h P o k o k S e n a m e m u l a k a n o p e r a s i n ya p a d a 2 D i s e m b e r 2 0 0 7 d a n M a j l i s P e r i s yt i h a r a a n D a e r a h P o k o k S e n a s e r t a Perasmian Kompleks Pejabat Daerah dan Tanah Pokok Sena telah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al Sultan Almu Tasimubillahi Muhinnudin Tuanku Alhaj Abdul Halim Muadzam Shah ibni Almarhum Sultan Badlis hah pada 5 Februari 2009. Walau bagaimanapun urusan dan perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan masih b e r a d a d i b a w a h M a j l i s B a n d a r a ya A l o r S e t a r .

3. KAEDAH KAJIAN Tujuan m e n ye d i a k a n reka bentuk kajian adalah untuk menghubungkaitkan objektif kajian dengan hasil kajian. Reka bentuk kajian ini adalah menggunakan kaedah pensampelan rawak.Kaedah pensampelan ini digunakan kerana mudah untuk mendapatkan maklumat y a n g t e p a t d a n r e l e v a n d e n g a n o b j e k t i f ya n g t e l a h d i t e t a p k a n . K a e d a h ini menggunakan borang soal selidi k yamg mana mudah digunakan oleh responden. 4. PENSAMPELAN Kajian ini menggunakan pensampelan secara rawak iaitu teknik p e r s a m p e l a n b e r t u j u a n u n t u k m e n j a w a b o b j e k t i f ya n g d i u t a r a k a n oleh pengkaji.Seramai 30 orang responden telah dipilih untuk menjawab borang soal selidik ini. Antara ciri-ciri yang diambil kira semasa proses pemilihan r e s p o n d e n a d a l a h m e r e k a s e h a r u s n y a p e n d u d u k t e m p a t a n ya n g t i n g g a l b e r d e k a t a n k a w a s a n k a j i a n . H a l i n i k e r a n a m e r e k a ya n g menggunakan perkhidmatan bas tersebut.

5. PENGUMPULAN DATA P e n g u m p u l a n d a t a ya n g d i g u n a k a n d a l a m k a j i a n i n i a d a l a h menggunakan kaji selidik dan pemerhatian.Soalan kaji selidi telah dibentuk untuk mendapatkan persepsi terhadap perkhidmatan bas Mara Liner di Daerah Pokok Sena a) BORANG KAJI SELIDIK Soal selidik ialah kaedah utama dalam pengumpulan data kerana i a n ya b e r h u b u n g t e r u s d e n g a n k u m p u l a n s a s a r a n