Anda di halaman 1dari 4

Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL

ICT DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL DEFINISI RASIONAL PENGGUNAAN ICT

ICT DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL

DEFINISI

ICT DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL DEFINISI RASIONAL PENGGUNAAN ICT

RASIONAL PENGGUNAAN ICT

PENGENALAN

Penggunaan Teknologi Komunikasi dan Maklumat atau ICT dalam Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual adalah merentas kandungan kurikulum Pendidikan Seni Visual itu sendiri. Penggunaan ICT mestilah dilihat sebagai satu tambahan kepada alat Pengajaran dan Pembelajaran atau Teknologi Pengajaran yang berkesan. Penggunaan ICT juga mampu menghasilkan kerja seni yang diberi nilai tambah dan juga kerja seni digital bermutu dalam komuniksai visual dan bukan dilihat sebagai alat untuk menggantikan penggunaan media secara manual dalam Pendidikan Seni Visual.

Pendekatan ICT yang terbaik apabila ICT digunakan secara bijak dan terancang mampu meningkatkan proses keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan

Seni Visual. Persoalan seperti kenapa, perisian apa dan bila ICT perlu digunakan mestilah sesuai dengan keperluan sesuatu topik pengajaran Pendidian Seni Visual supaya

dapat

memuaskan.

membuahkan

hasil kerja seni yang dinamik dan

ICT dalam Pendidikan Seni Visual lebih merujuk kepada kemampuan teknologi itu sendiri, yang berfungsi sebagai satu alat kemahiran yang memberi sokongan kepada murid, guru, panitia serta organisasi sekolah bagi menyempurnakan tugas serta kew ajipan yang ada kaitan dengan pengajaran dan pembelajaran serta sebagai salah satu kaedah melaksanakan kegiatan Seni Visual yang terancang dan menarik.

1. Untuk menyediakan w arga pendidik seni visual dalam menghadapi perkembangan ICT masa kini dan akan datang.

2. Untuk menyediakan murid dengan pengetahuan seni digital yang telah menjadi salah satu jurusan yang diminati serta kompetitif di IPT.

3. Sebagai satu tarikan serta salah satu cara penyelesaian masalah seni reka dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang lebih mudah, pantas dan berkesan.

29

Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL CIRI-CIRI PENGGUNAAN ICT 1. Penggunaan ICT adalah
Modul Pengajaran & Pembelaj aran
PENDIDIKAN SENI VISUAL
CIRI-CIRI
PENGGUNAAN ICT
1.
Penggunaan ICT adalah merentas kurikulum Pendidikan
Seni Visual yang mengandungi dua bidang iaitu
Penghasilan Seni Visual dan Sejarah dan Apresiasi Seni
Visual. Dalam kedua-dua bidang utama ini ICT boleh
digunakan secara berkesan dalam pengajaran dan
pembelajaran.
Kurikulum
Penghasilan
Pendidikan
Seni Visual
Seni Visual
Se j arah dan
Apresiasi
Seni Visual
Penggunaan ICT
2.
Penggunaan ICT dalam Pendidikan Seni Visual boleh
dibahagikan kepada 4 bahagian utama.
1
2
3
4
Pengurusan
Aktiviti
Penghasilan
Penghasilan
Seni Digital
Bilik Seni
Seni Visual
(Computer-
based art
work)
Sejarah dan
Apresiasi
Seni
(internet,
sumber
elektronik
dan m edia
lain )
1
Aktiviti Penghasilan Seni Visual
Peringkat aw al
Peringkat Pertengahan
Mendapatkan contoh-
contoh unsur seni dan
motif-motif seperti
jalinan, muka taip, clip art
dan lain-lain daripada
program, cakera padat,
hasil imbasan daripada
mesin pengimbas atau
kamera digital.
Proses eksperimentasi dan
perkembangan idea
menggunakan kemudahan
dari menu dan tools
sesuatu program untuk
membuat arahan seperti
mew arna, copy, cut dan
paste dsb.

30

Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL 2 Penghasilan seni digital (computer-based art work)
Modul Pengajaran & Pembelaj aran
PENDIDIKAN SENI VISUAL
2
Penghasilan seni digital
(computer-based art work)
• Digital catan
• Digital grafik
Peringkat
Peringkat Akhir
awal/pertengahan
Adakalanya perlu
menggabungkan kedua-
dua teknik/kemahairan
manual dan ICT atau
hanya menumpukan
kepada ICT sahaja
Hasil kerja seni digital
catan ataupun grafik
mesti dicetak
menggunakan pencetak
(printer)
3
Sejarah dan Apresiasi Seni
(internet, sumber elektronik
dan m edia lain)
• E-mail
• Laman Web
• CD
• E-book
E-m ail dan Laman Web, CD dan E-book
Kemudahan komunikasi dan perolehan data dan
maklumat berkaitan seni visual secara elektronik antara
murid, guru dan sumber luar sama ada dalam negeri
mahupun di luar negeri.
4
Pengurusan Bilik Seni
Minit mesyuarat, perancangan pengajaran, program seni
visual sepanjang tahun, rekod markah, JPU, data pelajar,
stok/inventori terurus dengan baik

31

   

Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL

 
   
Contoh Pengajaran dan Pembelajaran  

Contoh Pengajaran dan Pembelajaran

 

Tingkatan 4

 

Bidang : Kraf Tradisional dan Dimensi Baru

 

Tajuk

: Batik (Corak berulang)

 

Pengajaran ICT boleh diterapkan di bawah tajuk ini dengan memberi penekanan kepada cara mendapatkan maklumat berkaitan dengan perkara batik seperti sumber rekaan atau motif dan corak, warna yang sesuai untuk sesuatu fungsi batik, atau pun susunan motif menjadi corak. Dengan ICT, kemudahan untuk menjalankan aktiviti rekaan juga akan menjadi mudah dengan memahami beberapa perisian dan manipulasi cara mengaplikasinya.

 

Guru

mudah

membantu

dan

berbincang

tentang

prinsip

rekaan yang digunakan murid.

 

Rekaan

yang

siap boleh diterjemahkan

atau dipindahkan

kepada cara membatik yang dipilih, sama ada teknik batik

lukis atau teknik blok mengikut proses yang berkaitan.

 

32