Anda di halaman 1dari 6

Pusat Perkembangan Kurikulum

Kementerian Pendidikan Malays ia


LAMPIRAN B

MODUL PENGAJA RAN DA N PEM BELAJARA N PENDIDIKA N SENI VISUAL


BERDASA RKAN PENDEKATA N PEM BELAJARA N KONTEKST UAL

MATA PELAJARAN : Pendidikan Seni Visual

TINGKATAN :4

BIDA NG : REKABENTUK PERSEKITARA N – LANSKAP

TAJUK : TAMAN MINI SEKOLA H

MASA : 180 min it

OBJEKTIF : 1. Murid dapat menyatakan pengalaman harian


tentang lanskap dan mengkaitkannya dengan
kehidupan masyarakat dan alam pekerjaan
2. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan asas
seni reka dalam pernyataan pendapat dan
pew ujudan idea
3. Murid dapat mengaplikasikan kemahiran asas
melukis –perspektif untuk menyampaikan idea.
4. Murid mengabungjalinkan pengetahuan lain seperti
Sains, Matematik, dan Geografi dalam
pembelajaran Pendidikan Seni Visual.

BAHAN SOKONGA N : Peralatan melukis dan mew arna, set geometri, tali
pengukur, kertas lakaran ( mahjong paper); bahan
membuat model seperti ‘paper clay’, span, ranting,
kayu, ‘plastik ‘overlay’, gam UHU, NT cutter dan lain –lain yang
sesuai.

PERSEDIAAN GURU : contoh gambar lanskap, taman dan model lanskap

BUTIRAN KEGIATA N HASIL KEM AHIRA N GENERIK/


PEMBELAJARA N NILAI

MINGGU 1

Set Induksi/ Aktiviti 1


Guru menunjukkan contoh gambar
lanskap, lukisan dan lakaran yang
berkaitan dengan rekabentuk lanskap

64
LAMPIRAN B

Guru memberi penerangan ringkas


tentang tajuk

Aktiviti 2

Perbincangan mengenai pengalaman murid Murid dapat Memproses maklumat


berkenaan rekabentuk lanskap (taman mini) menceritakan berkenaan pengalaman;
dari aspek : pengalaman melihat kehidupan masyarakat dan
- peranan dan fungsi lanskap taman dan alam pekerjaan
- elemen dan ciri-ciri lanskap mengkaitkannya dengan
- tumbuhan kehidupan masyarakat Maklumat disampaikan
- unsur binaan seperti kolam, air dan alam pekerjaan dari dalam pelbagai kontek
terjun, air pancutan, pagola, perabut aspek : - budaya
taman - budaya - fizikal
- jenis/ bentuk lanskap(taman) seperti - fizikal - sosial
taman Bali, Jepun, Nusantara dan - sosial - psikologi
Inggeris - psikologi

Guru mengemukakan set soalan


yang sesuai

Aktiviti 3 pemahaman – penerangan


konsep, perbincangan,
Guru menerangkan tajuk/ tugasan kajian
yang akan dilakukan oleh mur id
M engala mi- penerokaan,
penemuaan dan
i. Murid di bahagikan kepada Kumpulan beker jasama penciptaan
kumpulan mencari maklumat
ii. Kumpulan membuat kajian dan Kepelbagaian persekitaran
catatan di tapak/ lokasi yang Murid – bilik dar jah luar bilik
dipilih oleh kumpulan atau menggabungjalinkan darjah
ditentukan ole h guru. ilmu yang dipelajari
- ukuran tapak (Matematik, Sains, Mencungkil potensi
- keadaan fizikal tapak Geografi) untuk kecerdasan murid
- unsur lanskap yang sedia ada menganalisa maklumat
dan menjana idea. Pembelajaran merentas
Guru menyeli a aktiviti kumpulan pelbagai disiplin ilmu.

Murid berupaya
melahir kan potensi
pelbagai kecerdasan

65
LAMPIRAN B

Aktiviti 4
I. Berdasarkan maklumat yang Murid mengapliaksi M engaplikasi –
diperolehi murid membuat lakaran kemahiran asas seni dan pengetahuan yang sedia
idea reka bentuk taman mini; asas melukis dalam ada dalam situasi lain
menghasilkan merekabentuk
- lukisan perspektif, Aktiviti Hands- On
- lukisan pelan
- lakaran elemen hiasan taman
seperti jenis-jenis tumbuhan,
pasu, perabut dan la in-lain

Kumpulan membuat keputusan Murid belajar beker ja


reka bentuk taman mini secara dalam kumpulan “team
kolektif w ork’, dan membuat
keputusan
II. Kumpulan membentangkan Murid berkeyakinan
Lakaran idea rekabentuk taman menyatakan idea secara
mini visual dan ‘verbal’ ( lisan)
Guru memberi pandangan

Guru menerangkan aktiviti lanjutan


yang akan dilakukan pada minggu
berikutnya- kemasan lukisan

Guru mengingatkan murid tentang


persediaan alatan dan bahan untuk
aktiviti minggu berikutnya.

Minggu 2- sambungan aktiviti 4 –


membuat kemasan lukisan (rendering);
menyempurnakan rekabentuk

Guru menerangkan teknik-teknik


kemasan lukisan pelan dan luksian
perspektif

Murid dapat
III. Murid menyempurnakan meningkatkan kemahiran Merentas pelbagai disiplin
lukisan – kemasan/ ‘rendering’ mew arna; memahami ilmu
teknik dan media w arna

66
LAMPIRAN B

Mengaplikasikan –
menggunakan imformasi
yang sedia ada dalam
Guru menyelia aktiviti kumpulan situasi lain

IV mur id berbincang antara Murid boleh membuat


kumpulan tentang alatan, persediaan aw al untuk
tentang teknik dan proses aktivit i minggu hadapan
menghasilkan model;
membuat catatan

Guru mengingatkan murid tentang


persediaan murid pada minggu
hadapan

MINGGU 3 – sambungan aktiviti


menghasilkan model (Aktiviti 5)

Aktiviti 5
Guru memberi penerangan ringkas
tentang teknik dan proses
menghasilkan model

I. Kumpulan menghasilkan satu Murid mengaplikasi ilmu Bekerjasama – memberi


model secara kolektif teknikal dan vokasional maklum balas dan
dalam penghasilan komunikasi
model
M emindahkan – membina
Guru menyelia aktiviti kumpulan Meningkatkan kreativ iti daripada apa yang telah
kemahiran murid semasa dipelajari
proses
‘dematerialisation’
Aktiviti 6
Sesi apresiasi hasil kerja - folio (lukisan) dan
model

Kumpulan mempamerkan dan membentang


hasil kerja untuk dibincangkan Imbasan kembali dan
penilaian
Guru membuat rumusan dan penilaian

67
LAMPIRAN B

Aktiviti 7

Menjalankan projek Taman Mini sebenar Murid mengetahui aspek Faedah kepada murid,
ditapak sekolah jika boleh. teknikal/ vokasional guru dan industri
- sebagai aktiviti kokurikulum
Murid didedahkan M emindahkan – daripada
dengan industri lanskap; idea kepada realiti
berinteraksi dengan
pembekal

68