Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 5

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN LIMA

TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
Murid dapat melibatkan 1..Menyanyi lagu yang.digemari. Menyanyi dan
1 Nyanyian dan diri secara aktif dan membuat gerakan lagu
Muzik gembira dalam kegiatan 2. Mendengar dan bergerak atau unit 1-
2 Dgn. Gerakan. nyanyian dan muzik beraksi secara spontan mengikut lirik Hati Mulia.
gerakan. lagu sambil menyanyi. .

1.Murid dpt bermain alat 1Mengenal warna ton dan mengecam Bermain alat perkusi
muzik tidak bermelodi. bunyi serta menamakan alat muzik seperti tamborin,
3 Permainan alat yang telah diperkenalkan termasuk : loceng mengiringi lagu
muzik 2.Murid dapat mengenal rekoder alto, alat muzik tradisional. Hati Mulia
Dan Teori. dan menulis notasi muzik
seperti 2.Mengesan dan mengenal :
4
-Tangganada Bb major. -Tangganada Bb major
-triad tonik C dan G -Triad tonik C dan G major.
major.

1.Murid dapat menyanyi 1.Menyanyi lagu dalam meter 2 ,4. Lagu unit 2
5 Nyanyian dan dan bergerak dan bermain 4 4
Muzik dengan alat muzik secara muzikal (Hidup Berjiran)
Gerakan. dan terkawal. 2.Mendengar dan bergerak mengikut
6 bacaan puisi lagu.

____________
1.Murid dapat 1.Mengenal, dan mengkelaskan alat ____________________
____________________
mengelaskan alat muzik muzik mengikut bunyi yang dihasilkan ____________________
____________________
7. Permainan alat mengikut bunyi yang tinggi atau rendah. D major
muzik dan Teori. tepat. ____________
2. Triad tonik D major dan F major. ____________________
2.Murid dapat mengesan ____________________
____________________
8 dan mengenal not ____________________

-triad tonik D major dan F F major


major.

1.Murid dapat menyanyi 1.Menyanyi lagu rentak Mac dengan


lagu berentak mac dengan baik.
9 Nyanyian dan tepat.
Teori 2.Mengesan dan mengenal :
2.Murid dapat mengesan - triad tonik Bb major,
10 dan mengenal Triad - Jeda major ke 2 dan major ke 3.
tonik Bb major,Jeda
major ke 2 dan ke 3.

11 Muzik dengan 1.Murid dapat memberi 1.Melihat gambar dan memberi respon
Gerakan dan respon yang baik terhadap berpandukan ransangan corak irama
12 Teori. gambar yang ditunjukkan. yang diperdengarkan.
Melalui kegiatan muzik.

Muka surat 1
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 5
TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG

1.Murid dapat menyanyi 1.Menyanyi lagu pusingan dan lagu


lagu pusingan dengan berkembar mengikut kumpulan. C,D,E#, Bb,C# E’,F’
13 Nyanyian dan penuh semangat.
Muzik dengan 2.berlatih bermain rekoder soprano dan
gerakan. 2.Murid dapat mengenal kedudukan not.
14 mengamalkan semangat
kerjasama dan berdisiplin
antara satu sama lain.

1.Murid dapat mengenal, 1.Memainkan rekoder alto sambil Tangganada D minor


rekoder alto sambil menyanyi dan mengenal
15 Permainan alat mengenal kedudukan not. not.,kedudukan not pada baluk. D,E,F,G,A,Bb,C, D
muzik dan Teori
2.Murid dapat mengenal 2.Mengesan dan mengenal tangganada
16 tangganada D minor D minor (Harmonik)
(harmonik)

1.Murid dapat menyanyi 1.Menyanyi lagu patriotik dan lagu Contoh lagu.
17 Nyanyian dan lagu patriotik dengan rakyat. -Loi,loi loi kra ton-Lai
Muzik dengan baik. mengalai.
Gerakan. 2.Membuat latihan menepuk untuk
2. Murid dapat melibatkan merasai detik ,tekanan dan corak
18 diri secara aktif dan irama yang betul.
gembira dalam muzik
dengan gerakan.

1.Murid dapat mengesan 1.Jeda major ke 2, major ke 3 dan Tekanan


dan mengenal jeda major minor ke 3.
19 ke 2 dan ke 3 dan minor 2
ke 3 serta pola irama. 2.Pola irama 4
Teori dan
permainan alat muzik 2.Murid dapat melibatkan 3.Membuat latihan menepuk untuk .
20 diri dan bekerjasama merasai detik, tekanan dan corak irama
menepuk tangan untuk dengan betul.
merasai detik dan
tekanan pada lagu.

1.Murid dapat menyanyi 1.Menyanyi lagu dari luar negara. Contoh lagu dari
lagu dari luar negara negara Jepun
21 Nyanyian dan dengan baik. 2.Membuat pergerakan secara bebas (Shuki no uta’)
Muzik dengan atau berpandu sebagai respon kepada
Gerakan. 2.Murid dapat membuat pic lagu, jeda, skel dan dinamik lagu
pergerakan secara bebas untuk merasai pergerakkan.
22 untuk memberi respon
kepada pic, jeda, skil,
dinamik dengan baik.

Muka surat 2
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 5
TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG

1.Murid dapat melibatkan 1.Membuat gerakan secara bebas atau


diri secara aktif dalam berpandu menunjukkan rangkai lagu
aktiviti muzik dengan berentak Mac.
23 Muzik dengan gerakan.
gerakan dan 2.Tanda masa 6
Teori. 2.Murid dapat mengesan 8
dan mengenal meter 6 dan -jeda perfek ke 4 dan perfek ke 5.
24 juga 8
perfek ke 4 dan ke 5.

.
1.Murid dapat menyanyi 1.Menyanyi lagu bahasa Inggeris
lagu bahasa inggeris secara spontan dan hafalan dengan
25 Nyanyian. Dan dengan tepat. baik.
Teori
2.Murid dapat mengesan 2.Pengukuhan pengajaran pembelajaran
26 dan mengenal serta teori lepas.
membuat pengukuhan
teori minggu lepas.

1.Murid dapat melibatkan 1.Membuat dalam bentuk permainan –


27 Muzik dengan diri secara aktif dalam tindak balas kepada perubahan meter
gerakan dan aktiviti muzik dengan dan tempo
Permainan alat gerakan dan pemainan
muzik. alat muzik 2. Membuat latihan merasai pelabagai
28 corak irama dengan cara menepuk.
2. Murid dapat Tumpuan kepada nilai not dan tanda
mewujudkan semangat rehat. (menggunakan rekoder)
kerjasama dan berdisiplin
dalam kumpulan

.
1.Murid dapat melibatkan 1.Menyanyi lagu pilihan sukaramai
diri secara aktif dan semasa yang bersesuaian dengan
gembira dalam kegiatan mereka.
29 Nyanyian dan nyanyian dan
Teori. menyanyi lagu pilihan 2.Membuat latihan teori.
dengan baik.
30
2.Murid dapat membuat
latihan teori dengan
bantuan dari guru.

1.Melibatkan diri secara 1.Membuat gerakan memperlihatkan


aktif dan gembira dalam ekspesi diri sebagai respon kepada
31 Muzik dengan kegiatan muzik dengan murid.
Gerakan dan gerakan. -menghayunkan tangan dan badan
Teori. mengikut tempo muzik dengan rasa
2.Murid dapat mengenal tenang dan damai.
32 dan membuat latihan teori
dengan bantuan oleh guru. 2.Membuat latihan teori dalam buku
teori.

Muka surat 3
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 5
TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG

1.Murid dapat menyanyi 1.Menyanyi dengan cara Lagu Unit 3 ‘Taman


dengan cara spontan dan - spontan dan hafalan Negara’
33 Nyanyian dan mengikut skor muzik - mengikut skor muzik
permainan alat yang betul
muzik 2.Membuat latihan bermain alat muzik
34 2.Murid dapat bemain perkusi mengiri nyanyian mengikut
perkusi mengiringi lagu skor muzik
Taman Negara dengan
betul

1.Murid dapat menyanyi 1.Menyanyi secara muzikal Lagu Unit 4 ‘ Bukit


sambil merasai detik lagu - menyanyi lagu sambil merasi Bendera’
yang diperdengarkan. detik lagu
35 Muzik dengan
gerakan dan 2.Membuat gerakan 2.Memberi reaksi pergerakan secara
nyanyian secara spontan kepada spontan kepada pelbagai bunyi yang
36 bunyi dengan tepat diperdengarkan
- Bunyi air hujan – berdeum &
berkocak
- Menggeletar – mengecilkan
diri
- Bunyi ribut dan petir

1.Murid dapat berlatih 1.Membuat latihan rekoder untuk


37 Permainan alat rekoder dengal skel-skel merasai
muzik dan Teori yang ditunjuk oleh guru - Skel diatonic
dengan betul - C major, G major, F major
38 - Triad minor G B D ( Main 1
. not sahaja secara kumpulan.

1.Murid dapat mengenal 1.Mengenal nilai not, nama not dan


nilai not, nama not dan tanda rehat berikut dalam lagu
tanda rehat berdasarkan
39 Nyanyian dan lagu unit 4 ‘Bukit - Not
muzik dengan Bendera’
gerakan. 2. Bergerak bebas dengan secaaar
40 2.Murid dapat bergerak spontan berpandukan pelbagai corak
dengan bebas secara irama, rentak, meter, tempo
spontan berpandukan
kepada corak, rentak,
meter, tempo lagu dengan
tepat

1.Murid dapat membuat 1.Membuat latihan bermain rekoder


41 Permainan alat latihan rekoder mengiri untuk mengiringi nyanyian dengan cara
muzik dan teori lagu tahap 1 dengan teori memainkan
yang ditetapkan oleh guru - dron yang ditetapkan
42 dengan tepat - triad tonik minor G, B, D
2. Murid dapat membuat (main 1 not sahaja secara
latihan dengan betul kumpulan
2.Membuat latihan teori

Muka surat 4
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 5
TAJUK/
OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
WEEK BIDANG

1.Murid dapat menyanyi 1.Menyanyi lagu yang mengandungi Membuat gerakan


lagu yang mengandungi sinkopasi sambil merasainya badan setempat
sinkopasi sambil menggunakan ruang
Nyanyian dan merasainya dengan tepat - lagu kain songket
muzik dengan
43
gerakan 2.Membuat gerakan 2.Membuat gerakan anggota badan
anggota badan secara secaara setempat atau menggunakan
setempat dan melibatkan ruang mengikut kemampuan dan
44
diri dengan bekerjsama keadaan
sesama murid

1.Murid dapat melibatkan 1.Berlatih bermain rekoder untuk


diri secara aktif dalam mendengar dan merasai jeda pada
permainan rekoder. rangkai lagu yang dimainkan
Permainan alat
muzik dan teori 2.Dapat bekerjasama
45
dalam kegiatan meniup
rekoder

3.Murid dapat mengetahui 2.Teori – jeda dalam baluk


46
contoh-contoh jeda Perfek ke 5
dalamlagu

1.Murid dapat membuat 1.Membuat gerakan bebas atau Bergerak mengikut


gerakan bebas mengikut berpandu dengan rangsangan irama lagu dari
corak irama dari rakaman permainan corak irama atau muzik oleh rakaman muzik
47
Muzik dengan muzik guru atau dari rakaman muzik
gerakan dan
nyanyian 2.Murid dapat 2.Mendengar dan membuat
bekerjasama dan latihansebutan irama dengan cara
berdisiplin menyebut berikut
sebutan irama perancis - menyebut lirik lagu mengikut
48
irama melodi
- mengikut sebutan irama
perancis

1.Murid dapat bermain 1.Bermain alat muzik yang ada secara


alat secara gabungan gabungan sambil menyanyi untuk
49 sambil menyanyi dengan merasai permainan jalinan homotoni
Permainan alat penuh kegembiraan dan polifoni (mengikut kemampuan
muzik dan Teori. dan kebolehan murid)
2.Murid dapat
50 memahirkan diri dengan 2.Membuat latihan teori
notasi muzik dengan
selaku membuat latihan

Muka surat 5
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 5

TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
1.Murid dapat mendengar 1.Mendengar dan membuat latihan pic Membuat latihan solfa,
dan membuat latihan solfa dan skel menaik dan menurun sambil -do,re,mi,fa,so,la,ti,do.
dengan betul. melakukan isyarat tangan solfa
51 Nyanyian dan -do,ti,la,so,fa,mi,re,do.
muzik dengan 2.Murid dapat membuat 2.Membuat gerakan secara bebas,
gerakan gerakan dengan individu atau berpasangan dan
52 berdisiplin dan berkumpulan
bekerjasama

1.Murid dapat memain 1.Memegang dan memainkan alat


53 dan memegang alat muzik muzik dengan cara konvensional
Permainan alat dengan cara yang betul
muzik dengan 2.Memainkan alat muzik tidak
54 teori 2.Murid dapat melibatkan bermelodi dengan pelbagai cara untuk
diri dalam aktiviti dengan menghasilkan bunyi
bekerjasama dalam
kumpulan 3.Membuat latihan Teori Muzik

1.Murid dapat melibatkan 1.Menyanyi mengikut tanda dinamik


diri dalam aktiviti dan isyarat:
55 Nyanyian dan nyanyian yang mengikuut
muzik dengan tanda dinamik dengan - beransur kuat crescendo
gerakan betul
- sederhana kuat
56 2.Murid dapat membuat
gerakan yang 2.Membuat gerakan yang menunjukkan
menunjukkan jalinan jalinan dalam muzik
muzik dengan penuh
minat

1.Murid dapat bermain 1.Bermain dram samping dengan Cara menggenggam


dram samping dengan teknik yang betul kayu dram dan
57 Teori dan postur yang tepat membuat paluan duaan
permainan alat 2. Menyanyi mengikut tempo lagu
muzik 2.Murid dapat menyanyi - Lagu Unit 5
Nyanyian dengan tempo lagu yang
58 tepat

1.Murid dapat melibatkan 1.Menyanyi mengikut tempo dan Lagu Unit 6


diri secara aktif dalam merasai detik lagu
59 aktiviti nyanyian dan
Nyanyian dan muzik dengan gerakan 2.Membuat gerakan yang tersusun
muzik dengan mengikut koreografi, berpasangan atau
gerakan 2.Murid dapat menyanyi berkumpulan berdasarkan cerita aatau
60 mengikut tempo lagu dan tema dengan iringan muzik
merasai detiknya

Muka surat 6
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 5

TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
61 1.Murid dapat 1.Memainkan alat muzik yang ada
bekerjasama didalam termasuk alat improvasasi bagi
Teori dan kumpulan menyelenggara mengiringi melodi dengan cara
Permainan alat alat muzik membaca skor
muzik.
62 2.Murid dapat memainkan 2.Berlatih menyelenggara alat muzik
alat muzik dengan
membaca skor muzik.

1.Murid dapat mengetahui 1.Membuat latihan persediaan diri Melihat tayangan


63 cara persediaan untuk untuk menyanyi. video.
Nyanyian dan menyanyi.
muzik dengan 2.Mendengar dan merasai muzik
gerakan. 2.Murid dapat mengenali tradisional dan mengenal gerakan yang
muzik tradisional berkaitan dengannya melalui
64 Malaysia. persembahan sebenar atau video.

65 1.Murid dapat mengecam 1.Mengecam bunyi yang dihasilkan


bunyi seperti oleh alat,nama alat dan pengkelasannya
Teori dan gong,seruling,trompet dan melalui rakaman muzik.
permainan alat tabla.
66 muzik. 2.Membuat latihan teori muzik.
2.Murid dapat membuat
latihan teori muzik seperti
yang dipelajari.

1.Murid dapat menyanyi 1.Membuat latihan vokal sebelum


dengan latihan vokal yang menyanyi untuk mendapatkan ton yang
67 cukup. baik dan memahami konsep muzik
Nyanyian dan yang berkaitan.
Muzik dengan 2.Murid dapat membuat -latihan pic
gerakan. gerakan secara tersusun -latihan skel.
mengikut rentak tempo -diatonik dan harmonik.
68 muzik dan kiraan lagu.
2.Membuat gerakan secara tersusun
dalam pelbagaian formasi mengikut
rentak, tempo muzik dan kiraan.

1.Murid dapat menjawab 1.Membuat latihan improvasi dengan


corak irama yang cara menjawab corak irama .
69 Teori dan diperdengarkan oleh guru
permainan alat dengan tepat. 2.Membuat latihan teori.
muzik.
2.Murid dapat membuat
70 latihan dan menjawab
soalan dengan tepat.

Muka surat 7
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 5

TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
1.Murid dapat membuat 1.Membuat latihan sebutan lirik yang
pergerakan dan jelas mengikut dinamik, pembentukan
71 Nyanyian dan pembentukkan mulut mulut mengikut a,e,i,o,u.
muzik dengan dengan tepat.
gerakan. 2.Meneroka dan mengenal muzik
2.Murid dapat meneroka dengan gerakan.
72 dan mengenal muzik
dengan gerakan.

Muka surat 8