Anda di halaman 1dari 11

SULIT

2280/1

SULIT

UNIT PEPERIKSAAN SMK ABDULLAH II, SEMPORNA TAHUN 2013 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
GEOGRAFI (2280/1) Kertas 1
Tingkatan 5 Masa 1 Jam

Satu jam Lima belas minit

JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan 2. Jawab semua soalan 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru 5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram 6. Anda dibenarkan menggunakan alat geometri.

Kertas ini mengandungi 13 halaman bercetak

1
2013 Unit Peperiksaan Smk Abdullah II

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

SULIT

2280/1

2280/1 2013 Hak Cipta Unit Peperiksaan SMK Abdullah II, Semporna

[ Lihat sebelah

SULIT

Manusia Haiwan Tumbuh-tumbuhan Hidupan seni

1. Sfera bumi yang didiami oleh komponen hidup di atas ialah A. Atmosfera B. Biosfera C. Hidrosfera D. Litosfera 2. Lapisan atmosfera yang manakah penting dalam perkembangan sistem telekomunikasi? A. Stratosfera B. Mesosfera C. Troposfera D. Termosfera

Suhu 800oC hingga 1600oC Terdapat arus pergolakan

3. Maklumat di atas merujuk kepada lapisan bumi yang bertanda A. I B. II C. III D. IV


Batuan Enapan

Proses X

Batuan Metamorfosis

4. Apakah proses X dalam rajah di atas A. Luluhawa dan hakisan B. Tekanan dan haba tinggi C. Pemadatan dan penyimenan D. Penggondolan dan pemendapan

2
2013 Unit Peperiksaan Smk Abdullah II

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

SULIT

2280/1

5. Antara berikut kombinasi manakah benar tentang kepentingan batuan? Jenis batuan Batu kapur Batu pasir Arang batu Batu marmar I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV Kepentingan batuan Membuat simen Membuat kaca Membuat besi dan keluli Membuat mata pengisar

I II III IV A. B. C. D.

6. Kejadian gempa bumi yang kuat boleh mengakibatkan kejadian A. Taufan B. El-Nino C. Jerebu D. Tsunami 7. Pernyataan yang manakah benar tentang lava asid? A. Mengandungi sedikit silika tetapi banyak besi dan magnesium B. Lambat membeku dan mengalir lebih jauh di permukaan bumi C. Mempunyai takat lebur yang rendah dan sangat panas D. Sangat pekat dan mengalir dengan lebih perlahan 8. Apakah bentuk muka bumi yang terhasil daripada proses pemendapan sungai? A. Jeram B. Air terjun C. Tetambak D. Lubang pusar

9. Proses yang manakah melibatkan perubahan batuan A ke B seperti dalam rajah di atas A. Proses larut resap B. Tindakan beku cair fros C. Perubahan suhu yang ekstrem D. Pembasahan dan pengeringan
3
2013 Unit Peperiksaan Smk Abdullah II

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

SULIT

2280/1

10. Pernyataan yang manakah benar tentang pergerakan bumi pada orbitnya? A. Bumi beredar dari barat ke timur B. Bumi beredar mengelilingi matahari C. Bumi berputar dengan kecondongan 231/2o D. Tempoh putaran bumi mengambil masa 24 jam 11. Maklumat berikut adalah proses pembentukan batu karang.
Polip Alga Kalkeria Batu Karang

Apakah faktor yang mempengaruhi proses tersebut A. Laluan arus sejuk B. Air laut kaya dengan Plankton C. Kedalaman laut kurang 55 meter D. Muara sungai berkelodak 12. Apakah langkah pemeliharaan dan pemuliharaan laut dan lautan A. Menambak laut B. Mewartakan taman laut C. Menggalakkan sukan perahu layar D. Menggalakkan pembinaan hotel dipulau

13. Merujuk gambar rajah di atas, air pasang anak berlaku apabila bulan berada di kedudukan A. P dan R B. P dan S C. Q dan S D. Q dan R

4
2013 Unit Peperiksaan Smk Abdullah II

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

SULIT

2280/1

14. Berdasarkan gambar rajah di atas, Bandar Q terletak di longitude A. 45oT B. 60oT C. 75oT D. 90oT Bulan Suhu O C J F M A M J J O S O N D 26 27 28 29 30 31 29 28 27 27 27 27 Stesen M C. 28oC D. 31oC

15. Berapakah julat suhu tahunan di stesen M A. 5oC B. 26oC

16. Antara yang berikut, yang manakah bentuk muka bumi jalar luar I. Sil II. Daik III. Kaldera IV. Tasik kawah A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan I 17. Rajah 2 menunjukkan Mawar Angin mudah bagi bulan Ogos.

Berapakah bilangan hari tenang? A. 2 hari B. 3 hari


5
2013 Unit Peperiksaan Smk Abdullah II

C. 4 hari D. 5 hari

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

SULIT

2280/1

18. Apakah kegiatan manusia yang menyebabkan kandungan karbon dioksida bertambah di udara? A. Penggunaan aerosol B. Pembakaran terbuka C. Penggunaan baja kimia D. Penggunaan insinerator

19. Berdasarkan peta di atas, kawasan yang manakah mempunyai ciri iklim seperti berikut? A. B. C. D. Suhu sekata sepanjang tahun Hujan sepanjang tahun I II III IV

20. Maklumat berikut merupakan ciri tumbuhan semula jadi.


Malar hijau Tumbuhan menumpang

Apakah jenis tumbuhan semula jadi tersebut? A. B. C. D. Hutan Konifer Hutan Hujan Tropika Hutan Monsun Tropika Padang Rumput Sederhana

21. Haiwan manakah adalah pengeluar primer dalam rantai makanan? A. Ular B. Katak C. Helang D. Belalang 22. Apakah usaha pemuliharaan yang dilakukan terhadap kawasan hutan yang telah diteroka?
6
2013 Unit Peperiksaan Smk Abdullah II

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

SULIT

2280/1

A. B. C. D.

Mewartakan taman Negara Melaksanakan penebangan terpilih Melaksanakan penghutanan semula Mengadakan pendidikan alam sekitar

23. Maklumat berikut adalah ciri kependudukan Negara M. Kadar kelahiran : 2.6 % Kadar kematian : 0.4 %

Berapakah kadar pertumbuhan penduduk semula jadi Negara M? A. B. C. D. 3.0% 2.2% 2.6% 0.4%

Semenanjung Malaysia 24. Apakah kegaiatan ekonomi yang menyebabkan kawasan yang berlorek dalam peta di atas berpenduduk padat? A. Pertanian B. Perkilangan C. Pelancongan D. Perlombongan

Piramid penduduk Negara X 25. Berdasarkan piramid penduduk di atas, apakah kesan yang dialami oleh Negara X? I. Kadar pertumbuhan penduduk tinggi II. Taburan penduduk sekata
7
2013 Unit Peperiksaan Smk Abdullah II

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

SULIT

2280/1

III. IV. A. B.

Taraf hidup tinggi Penggunaan teknologi tinggi I dan II II dan III

C. III dan IV D. I dan IV

26. Apakah ciri kependudukan bagi Negara yang mengalami penduduk berlebihan? A. Taraf hidup rendah B. Jangka hayat tinggi C. Taraf teknologi tinggi D. Kemasukan buruh asing ramai 27. Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya migrasi Bandar ke luar Bandar? A. Peluang melanjutkan pelajaran luas B. Peluang pekerjaan luas C. Kadar jenayah tinggi D. Kos hidup tinggi 28. Apakah aktiviti yang boleh dikaitkan dengan petempatan berikut?
KEJORA KESEDAR

A. B. C. D.

Perlombongan Pelancongan Perikanan Pertanian

29. Apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan Bandar Bintulu? A. Pelabuhan perikanan B. Cari gali petroleum C. Pelancongan kapal D. Industri seramik 30. Apakah fenomena yang akan berlaku sekiranya kawasan Bandar mempunyai ciri berikut?
Banyak bangunan konkrit Kurang tumbuh-tumbuhan

A. B. C. D.

Jerebu Hujan asid Pulau haba Kesan rumah hijau

8
2013 Unit Peperiksaan Smk Abdullah II

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

SULIT

2280/1

31. Apakah fungsi Bandar-bandar berikut?


Tanjung Malim, Perak Sintok, Kedah

A. B. C. D.

Bandar diraja Bandar satelit Bandar pendidikan Bandar perlombongan

32. Apakah kesan perkembangan pengangkutan udara terhadap ekonomi di Malaysia? A. Memperluaskan E-dagang B. Menjejaskan pengangkutan lain C. Meningkatkan darjah ketersampaian D. Menggalakkan kemasukan pelancong 33. Penerokaan sumber pantai dan marin terhadap alam sekitar mengakibatkan A. Aras laut berubah B. Pasang surut terganggu C. Suhu air laut meningkat D. Terumbu karang musnah 34. Sumber yang manakah tidak boleh diperbaharui? A. Air B. Biomas C. Geoterma D. Mineral 35. Peta 3 menunjukkan lokasi Bandar di Malaysia.

Bandar bertanda manakah yang berkembang akibat penerokaan sumber petroleum? A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV
9
2013 Unit Peperiksaan Smk Abdullah II

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

SULIT

2280/1

36. Kawasan X dan Y dalam peta 4 menunjukkan lokasi Bandar di Malaysia.

Apakah persamaan kesan penerokaan sumber mineral di kawasan tersebut terhadap alam sekitar? A. Jerebu B. Pencemaran air C. Pulau haba D. Hujan asid 37. Apakah faktor yang mempengaruhi penenaman getah? I. Tanih berpasir II. Suhu kurang 27oC III. Kawasan beralun IV. Hujan tahunan 2600mm A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

38. Maklumat berikut merupakan tarikan pelancong.


Gua Batu Kapur Kepelbagaian flora dan fauna

Apakah jenis pelancongan yang berkaitan dengan faktor berikut? A. Ekopelancongan B. Agropelancongan C. Pelancongan bertema D. Pelancongan sukan dan rekreasi 39. Apakah kepentingan Malaysia menyertai Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO) A. Mengurangkan persaingan B. Meluaskan eksport barangan C. Meningkatkan kemasukan buruh asing D. Meningkatkan mutu barangan Malaysia
10
2013 Unit Peperiksaan Smk Abdullah II

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

SULIT

2280/1

40. Apakah kepentingan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) kepada Negaranegara anggotanya? A. Mengurangkan tarif barangan B. Penggunaan mata wang yang sama C. Kemudahan industri gas dan petroleum D. Kerjasama dalam sektor pembuatan automotif

Kertas soalan tamat.. Skema Boleh diperolehi sms 0138152997 serta email

11
2013 Unit Peperiksaan Smk Abdullah II

[Lihat halaman sebelah]


SULIT