Anda di halaman 1dari 5

PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TrNGGI (ADTEC)

5934, BATU 6, JALAN BUKIT KEMUNING, SEKSYEN 34


40470 SHAH ALAM, SELANGOR
PENYEGERAKKANJANAKUASA
Penyegerakan adalah satu proses dimana satu janakuasa hendak diselarikan dan
disegerakkan dengan janakuasa yang telah beroperasi atau qengan janakuasa
janakuasa di basbar. Biasanya penyambungan beberapa Jan'akuasa selari dan
. disegerakkan ialah untuk membekal beban yang sarna. Oi station penjana, daripada
mengadakan satu janakuasa berkeupayaan besar, adalah tebih baik diadakan
beberapa janakuasa kedt dimana punca keluamya disambung secara setari.
SYARA T -SYARAT PENYEGERAKAN
Sebelurn dua jariakuasa disagerakkan, syarat-syaratyang perlu dipatuhi adalah:
, .
1) Turutan ,fasa mestilah sarna
2) Punca vQltan mestilah sarna
3) Ulangan mestilah sarna
4) Voltan sefasa
Apabifa syarat-syarat di atas diperolehi, maka kedua-dua janakuasa yang
beroperasi berada dalam sagerakkan. Ini bermakna, kelajuan medan magnet putar
pada gelung angker adalah sarna dengan kelajuan putaran medan magnet DC (Le:
kelajuan rotor), yang dijalankan oleh kuasa enjin diesel atau turbin stirn.
Sebelum janakuasa disagerakkan dengan janakuasa lain, turutan fasanya mestilah
diperiksa uhtuk menentukan ianya sarna dengan janakuasa yang sedia ada. Ini
biasanya dilakukan dengan mengguna' alat penguji yang dinamakan Penunjuk
Turutan Fasa (Phase sequence meter). penunjuk turutan fasa ini adalah penting
bagi menentukan arah putaran tiga fasa pada satu arah untuk turutan sefasa atau
disebaliknya. Biasanya penentuan turutan fasa janakuasa ditentukan sernasa
janakuasa baru dipasang bagi tujuan penyegerakan. Setelah ditentukan turutan fasa
,,- janakuasa adalah bersamaan dengan sistem dan sambungan kekal dibuat antara
-.....
keduanya. Untuk membuat penyegerakkan seterusnya tidak perJu untuk menyemak
turutan fasa setiap kali janakuasa itu hendak disegerakkan. Satu lagi cara untuk
menentukan turutan fasa adalah dengan menggunakan cara tiga lampu gelap.
LAMPUPENYEGERAKANJANAKUASA
Cara tiga lampu gelap
Pemasangan lampu penyegerakkan dengan cara tiga lampu gelap. Lampu
penyegerakkan disarnbung terus melalui suis ke busbar janakuasa. Cara tiga lampu
gelap ini boleh diguna untuk menentukan turutan fasa janakuasa. Rajah A
menunjukkan sambungan cara tiga lampu gelap untuk menentukan turutan fasa.
Cara ini juga digunakan sebagai penunjuk apabila janakuasa berada dalam keadaan .
segerakkan .
u v w
Rajah A. Cara tiga lampu gelap
Cara dua lampu terang, satu gelap:
u
v w
Rajah B. Cara dua lampu terang,
satu lampu gelap
Cara yang lain menggunakan lampu penyegerakan dEmgan dua lampu terang, satu
gelap Rajah B Caraini tidak sesuai untuk penentuan turutan fasa. la hanya sesua;
untuk kedua-dua janakuasa berada didalam keadaan segerakan.
Apabila janaku8sa yang hendak diselarikan berada dalam segerakan (1) dua lampu
yang disambung pada fasa Y dan fasa B akan menyala terang, (2) lampu yang
disambung pada fasa R akan gelap
SKOPPENYEGERAKANJANAKUASA
Apabila turutan fasa didapati betul dan sambungan tetap tefah ditentukan, skop
) . penyegerakan boleh digunakan. Alat satu fasa ini menunjukkan keadaan segerakan
... -- .'yang tepat. Skop penyegerakan adalah penunjuk yang tepat berkenaan dengan
.. . perbezaan ulangan dan antara dua voltan berkaitan fasa. Voltan pada satu fasa dari
janakuasa yang hendak diselarikan, disambung pada set gelung skoppenyegerakan
yang Jain. Satu penunjuk dipasang pada rotor skop penyengerakan. Arah putaran
penunjuk ini sarna ada mengikut arah pusingan jam atau berfawanan dengannya,
ini, bergantung pade ulangan janakuasa yang hendak dimasukkan sama ada tinggi
atau rendah dengan berpandukan uJangan pada basbar. Apabila penunjuk terhenti,
ulangan pda kedua-dua janakuasa adalah sarna. Apabila pula penunjuk berhenti
tegak pada posisi jam 12, skop penyegerakan menunjukkan yang ulangan adalah
sarna dan voltan adalah sefasa.
2
..... , ..
I, I)
SKOPPENYEGERAKAN
I ~ o " .......sr AI<C\,I
,ig. ou'r 01 "-11
FIC_IO
KENDALIAN SElARr
Untuk membuat penyegerakan, ulangan pada janakuasa yang hendak
disegerakkan, dan masukkan pada basbar di sistem, sama ada diturun atau
dinaikkan, untuk disamakan dengan janakuasa di basbar. Tinggi dan rendahnya
ulangan di janakuasa bergantungkan pada kelajuan penggerak utamanya yang
memusingkan janakuasa terse but. ApabiJa penunjuk skop penyegerakan terhenti
menegak dan kedua-dua bacaan meter voltan adalah sarna, dengan itu, pemutus
litar janakuasa tersebut bolehlah ditutup untuk disegerakkan dengan janakuasa di
bas bar.
3
c
, Pada biasanya, kelajuan janakuasa yang hendak disegerakkan masuk adalah sukar
untuk dilaraskan supaya penunjuk skop penyegerakkan terhenti tepat pada posisi
yang betuL Oleh yang demikian, ulangan janakuasa yang hendak disegerakkan
masuk itu hendaklah dilaraskan hampir sama dengan ulangan basbar, dan pemutus
litar ditutup sebelum saja penunjuk skop penyengerakkan itu sampai pada posisi
", f!!enegak, semasa ianya bergerak perlahan-Iahan mengikut arah pusingan jarum
, skop. Ini disebabkan janakuasa tersebut segera memikul sedikit beban selepas saja
pemutus litar ditutup, dan terjadilah kendalian penyegerakan yang stabil apabi/a
jarum skop sampa! tepat pada posisi tegak jam 12.
JANAKUASA 01 BASBARTANPA BEBAN (FLOATS)
..
Setelah disegerakkan, daya-gerak elektrik (EMF) yang terjana dari janakuasa itu
adalah sama dengan voltan pada basbar dan tanpa beban (floats), iaitu, ia tidak
menjana atau menerima kuasa. (Janakuasa yang dipandukan oleh penggerak
utamanya hanya membekal beban yang tidak diguna). la juga akan berada dalam
segerakkan bersama dengan janakuasa yang lain. Sebarang gangguan pada
perkara di atas akan kiJas oleh adanya arus berlegar tanpa beban pada
janakuasa tersebut.
BERKONGSI BEBAN OUA JANAKUASA OISEGERAKKAN
ApabiJa janakuasa disambung selarikan, sebahagian jumlah beban kuasa hendaklah
oleh janakuasa tersebut mengikut kadar MVAlKVA. Cara yang betul untuk
membahagikan beban antara janakuasa ialah dengan melaraskan pengawal imbang
(governor) bagi kuasa masl.,lk di penggerak utama. Ini dilakukan dengan mengawal
pembukaan pelaras (throttle) yang membenarkan sama ada kurang atau lebih
bahan api pada enjin atau' stim masuk ke turbin, pengawalan penggerak utama di
station hydro berpandukan allr masuk ke turbin air. Suis pengawal dipasang di
papan'suis supaya dapat memerhatikan alat-alat jangka di papan suis semasa
pelarasan beban dilakukan. ,
KESAN PERUBAHAN NAIK-TURUNNYA PENGUJAAN
" ....",.'
Jika anda cuba meninggikan voltan dengan menambah pengujian arus terus, voltan
terminal masih sama. Yang sebenamya, anda meningkatkan penajaan voltan.
Voltan yang dijana berlebihan itu menghasilkan arus regangan yang mengalir ke
bas, atau dalam ertikata, perubahan beban angkadar kuasa pada setiap janakuasa.
Pada amnya, kadar medan pengujian yang sebenar untuk janakuasa beroperasi
selan ialah jumlah pengujian yang diperlukan dari setiap janakuasa tersebut jika
ianya membawa beban sendirian pada voltan dan ulangan yang sama.
Jika pengujian pada janakuasa beroperasi selari dengan janakuasa yang lain,
angkadar kuasanya akan berubah kearah menyusul dan arus keluaran akan
meningkat dengan tidak mengubahkan beban MW/I<JN.
4
Sarna juga jika janakuasa. tersebut kurang pengujaan, angkadar kuasanya akan
lebih mendulu dan arus keluaran akan meningkat dengan tidak mengubahkan
keluaran MW/l<JN. Arus yang meningkat semasa kurang atau lebih pengujian tidak
dibekal pada beban keluaran tetapi ianya ber/egar antara janakuasa-janakuasa . yang
bersambung pada sistem, ianya akan menyebabkan keupayaan sebenar janakuasa
aka
ll
. menurun dan kehilangan tenaga bertambah. Oleh yang demikian, setiap
janqkuasa beroperasi pada angkadar kuasa yang sama amatlah digalakkan supaya
arus berlegar dapat diminimakan. .
PROSIDUR PENYEGERAKAN JANAKUASA
1. Janakuasa No. 1 membekal tenaga ke basbar di station pada Kadar voltan dan
ulangan.
2 .. Untuk pertama kali, kemasukkan janakuasa No.2 yang hendak disegerakkan.
Kelajuan janakuasa No. 2 ditambah sehingga putarannya sampai pada tahap
ulangan yang diperlukart Voltan pad a janakuasa No. 2 itu juga dilaraskan dengan'
(
menggunakan pelaras medan sehingga voltannya bersamaan dengan janakuasa
no. 1. .
i Ketiga-tiga' voltan sefasa pada janakuasa yang hendak dimasukkan mestifah
sarna dengan voltan janakuasa . No.1 Untuk mencapainya, turutan fasa pda kedua
dua janakuasa dan ulangnya. mestilah sama. Dengan menggunakan lampu-Iampu
pada skop penyegerakan, ini adalah salah satu cara yahg mudah untuk menyemak
perbedaan tersebut.
KEBAIKAN MENYAMBUNG SELARI JANAKUASA
1) Senggaraan dan pembaikkan pada unit janakuasa individu boleh dilakukan
mengikut masa yang telah ditetapkan, sementara unit lain masih memberi bekalan.
2} Janakuasa boleh dikendalikan pada tahap kecekapan maksima untuk beban
penuh. Tidak begitu ekonomi jika janakuasa yang besar beroperasi pda beban yang
rendah. (adalah lebih baik jika ada beberapa janakuasa berkadaran kecillsederhana
boleh digunakan, maka janakuasa itu boleh dihenti dan disambungkan bila-bila
masa mengikut keperluan beban).
3) Penambahan unit set boleh diselari dan disambungkan untuk menampung
permintaan beban, oleh itu, kos pembelian unit besar dapat dikurangkan apabila
permintaan beban meningkat.
4) Rekabentuk fizikal temad yang menyebabkan muatan janaku8sa sukar untuk
dibina. Permintaan beban pada satu station janakuasa boleh jadi setinggi 1200
MVA la tidaklah begitu sesuai untuk membina satu janakuasa yang berkadaran
. begitu tinggi disebabkan. ekonomi dan sais rekabentunya.
5