Anda di halaman 1dari 29

http://guru-add-maths.blogspot.

com/

MATEMATIK TAMBAHAN
SEK MEN SAINS TELUK INTAN

TUGASAN SEMASA CUTI NOV - DIS 2013


MODUL ULANGKAJI TOPIK-TOPIK TING 4

MATEMATIK TAMBAHAN

NOTA : 1. BUAT SEMUA SOALAN LATIHAN TERSEBUT DALAM BUKU LATIHAN A4 (WARNA BIRU) 2. HANTAR SEMUA LATIHAN PADA HUJUNG MINGGU PERTAMA JANUARI 2014
DISEDIAKAN OLEH : PN ROHAYA MORAT KETUA PANTIA MATEMATIK TAMBAHAN SEK MEN SAINS TELUK INTAN, PERAK

ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013

http://guru-add-maths.blogspot.com/

FUNGSI
4 2

ax+ 11 10

1.

Rajah di atas, menunjukkan sebahagian fungsix [a = 2, b= 12 ]

ax+ . Hitungkan nilai adan b.

2.

Diberi fungsi g :x [ p= 4 ] Diberi fungsi h:x [ (x) =

5x + 3. Carikan nilai p jika g(3) =4p+ 2.

3.

, x -1. Carikan fungsi

(x).

,x 2]

4.

Diberi fungsif(x) = 2x + 3 dan fungsi g(x)= [gf(x) = ,x 0 ]

3. Carikan fungsi gf.

5.

Diberi fungsi f (x) = [f2(x) = , x -7 ]

, x -1. Carikan nilai f2(x).

6.

Diberi fungsi g(x) = 6x+ , x 0. Carikan nilai g-1(17). [x = ataux= ]

-5 7. Rajah di atas, menunjukkan gambar rajah anak panah bagi fungsi f dengan keadaan f (x) = a + b. Carikan nilai a dan b. [ a= -2, b = 3 ] Diberi fungsif (x) = x - 3 dan fungsi gf (x) = 2x 5. Carikan fungsi g. [g(x) = 2x+ 1 ] Diberi fungsif (x) = x + 5 dan fungsi g(x) = 5 3x. Carikan nilaigf(-1). [gf(-1) = -7 ]

8.

9.

ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013

http://guru-add-maths.blogspot.com/

10. Diberi fungsif (x) = x + 5 dan fungsi g(x) = ax2 + b. Jika fungsi gf (x) = 2x2 + 12x + 13, carikan nilai a dan b. [a= 2, b = -5 ] 11. Diberi fungsig(x) = px+ qdengan pdan q ialah pemalar. Carikan nilai p dan q, jika fungsi g(-2) = -9 dan fungsig -1(7) = 6. [p = 2, q = -5 ] 12. Diberikan fungsi f (x) =3x + 2 dan fungsig(x) = x2-3. Carikan fungsi fg. [fg(x) =3 -7 ] 13. Diberi fungsi f (x) =4x - 5. Carikan nilai p dengan keadaanf (2p) = p. [ ]

14. Diberi fungsi g(x) = px+ qdengan p dan q ialah pemalar. Jika fungsi g(4) = 5 dan fungsig(-6) = 0, carikan nilai p dan q. [

] 3. Carikan domain yang sepadan dengan julat f (x) 0.

15. Diberi fungsi f (x) = [0 x 3]

16. Suatu fungsi ditakrifkan dengan g :x Carikan fungsi f. [ f(x) =x2 + 3 ] 17. Carikan julat fungsi f (x) =
f (x ) (1, 3) (-1, 1) -1 0
-

2x- 1. Suatu fungsi lain f bersifat gf (x) = 2x2 + 5.

untuk domain -1

x 1.

x 1

[ 0 f (x) 3 ]

18. Diberi fungsif:x [p=2]

3x 4 dan fungsi g : x

2x + p. Carikan nilai p jika gf (3) = 8.

19. Diberi fungsi f (x) = 4x 3. Carikan nilai xjika f 2(x) = f (x). [x=1]

ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013

http://guru-add-maths.blogspot.com/

x
10

f (x)
15

6 20. Rajah di 0 atas menunjukkan pemetaan fungsi f:x

. Carikan nilai a dan b.

[a =

,b=2]

PERSAMAAN KUADRATIK
1. Carikan punca persamaan 2x2 + 5x= 12. [ x= , -4 ] 2. Diberi satu daripada punca persamaan kuadratik 4x2 -18x+ p = 0 adalah dua kali ganda punca yang satu lagi. Carikan nilai p. [ p= 18 ] Bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca -2 dan 3. [x2-x 6 = 0 ] Carikan punca-punca bagi persamaankuadratik 2x2= 5x + 8 dengan memberi jawapan betul hingga 2 tempat perpuluhan. [x= 3.61, -1.11 ] Diberi 4 ialah satu punca bagi persamaan kuadratik 2x2 -5x+ p = 0.Carikan nilai p. [ p= -12 ] Selesaikan [x= 2, 3 ] S (2x- 1) cm T 7. (3x + 4) cm 4x cm U = x.

3.

4.

5. 6.

Rajah di atas menunjukkan sebuah segi tiga bersudut tegak. Hitungkan nilai x jika luas PQR = 16cm2. [ x= 2 ] Satu daripada punca persamaan x2 +x+ p = 0 ialah 3. Carikan punca yang satu lagi. [ x= -4 ]

8.

ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013

http://guru-add-maths.blogspot.com/

9.

Tanpa menyelesaikan persamaan kuadratik, tentukan sifar bagi punca persamaan kuadratik 4x2+6x 3 = 0. [ 2 punca nyata dan berbeza ]

10. Diberi punca persamaan kuadratik px2 +9x+ 4 = 0 ialah 4 dan . Carikan nilai p. [ p= 2 ] 11. Diberi persamaan kuadratik x2 +px+ 9 = 0 mempunyai dua punca yang sama, carikan nilai p. [ p= 6 ] 12. Diberi beza antara dua punca bagi persamaan kuadratik 2x2 -14x+ p = 0 ialah 3. Carikan nilai p. [ p= 20 ] 13. Rajah di atas menunjukkan segi tiga STU yang bersudut tegak di T. Tentukan nilai x. [ x= 3 ] 14. Ungkapkan 2(x+ 1)2 = 5x+ 3 dalam bentuk am persamaan kuadratik. [ 2x2-x 1 = 0 ] 15. Diberi persamaan x2 -3x+ k = 0 mempunyai punca Hitungkan nilai k. [ k= 18 ] 16. Diberi dan -2 ialah punca bagi persamaan kuadratik. Tuliskan persamaan kuadratik itu dalam bentuk ax2 + bx+ c = 0. [ 3x2+8x 3 = 0 ] 17. Carikan punca persamaan [ x= 2, -6 ] = dan dengan keadaan = -2.

18. Dengan menggunakan rumus, selesaikan 2x2-5x 1 = 0. [ x= 2.686, -0.745 ] 19. Diberi m ialah salah satu punca bagi persamaan kuadratik x2+5x 12 = 0. Tunjukkan m3 = 37m 60. 20. Garis lurus y = mx ialah tangen kepada lengkung y2 =5x 9. Carikan nilai yang mungkin bagi m. [ m= ]

ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013

http://guru-add-maths.blogspot.com/

FUNGSI KUADRATIK Carikan julat nilaix yang memenuhi ketaksamaan kuadratik 3x 4 -x2.
f (x )

1.

-4

0 1

[x

-4 atau x 1 ] 2.

2.

Diberi 4x-2y + 3 = 0. Carikan julat nilai xjika y [x ]

3.

Diberi lengkungan y = p 2(q x)2mempunyai titik maksimum (3, -4). Tentukan nilai pdan q. [q= 3, p = -4 ] Lakarkan graf f (x) = (x 3)2 6 untuk domain 0
f (x ) 3 0 f(x) = (x 3)2 6 (6,3) x 6 (3, -6)

4.

x 6.

5.

Carikan julat nilai xjika (2x +1)(x 3) 0.


f (x )

x 3]

6.

Carikan julat nilai k supaya 2x2 -5x+ k sentiasa positif. [k ]

7.

Carikan julat nilai xjika3y + 1 = 4xdan 2y 1 + x. [x 1] Carikan nilai m supaya persamaan (1 +m)x2 3mx + 3 = 0 mempunyai punca yang sama. [ m= ,2]

8.

9.

Carikan persamaan paksi simetri bagi graf y = 2x2 + 5x+ 3. [x = ]

ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013

http://guru-add-maths.blogspot.com/

10. Carikan julat nilai xjika 8x 3x2.


f (x )

[ x 0 atau x

11. Carikan julat nilai xsupaya 3 2x [ -5 x 2 ]

13 dan3x 2

4.

12. Carikan julat nilai m jika y = mx + 1 tidak bersilang dengan lengkung y = x2 - 3x+ 5.
f(m)

-7

[ -7 m

1]

13. Tentukan titik minimum bagi persamaan y = 2(5x - 3)2 4. [( , -4) ]

14. Rajah di atas menunjukkan graf y = a(x 2)2 + b. Tentukan nilai a dan b. [ a = 4, b = 3 ]
y 19 (2,3) 0 x y = a(x 2)2 + b

15. Diberi y = 2x+ 3 bersilang lengkung y = 3x2+ mx + 6 pada dua titik yang berlainan. Carikan julat bagi m.
f(m)

-4

[ m -4 atau m 8]

16. Tentukan julat xjika3x2 75.


f (x )

-5

[x -5 atau x 5]

ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013

http://guru-add-maths.blogspot.com/

17. Tentukan nilai p jikapersamaan y = x2+ px + 5 merupakan tangen kepada graf y = 4. [ p= 2]

18. Tentukan persamaan kuadratik apabila y = 5 - (x 3)2dipantulkan pada paksi x.


f (x ) (3, 5)

0 -5 (3, -5)

[ y = 5 - (x 3)2 ]

19. Carikan julat nilai xjika x(6x 7) 10.


f (x ) x 2

[x

atau x 2]

y x 4x2y = 3p - px

20. Rajah di atas menunjukkan graf y = 3p - px - x2. Carikan julat bagi p.


f (x ) x [ -12 p

-12

0]

PERSAMAAN SERENTAK

1.

Selesaikan persamaan serentak y = 4 - 2xdany2 - 4x= 0. [x= 1, y = 2 atau x = 4, y = -4 ] Selesaikan persamaan serentak y = 2 - xdan2x2 +y2 - 8= 0. [ x= , y = atau x = 2, y = 0 ]

2.

ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013

http://guru-add-maths.blogspot.com/

3.

Selesaikan persamaan serentak y = 5 - xdanx2 + y2= 1 + 2xy. [ x= 2, y = 3 atau x = 3, y = 2 ] Selesaikan persamaan serentak y = x + 2 dan2x2 + y2= 8 + 5xy. [ x= -1, y = 1 atau x = -2, y = 0 ] Selesaikan persamaan serentak x= y - 4 danx2 + y2= 16. [ x= -4, y = 0 atau x =0, y = -4 ] Selesaikan persamaan serentak x= 1 + 2y danx2 - 2xy + y2= 4. [ x= 3, y = 1 atau x =-5, y = -3 ] Selesaikan persamaan serentakx = 2 - 2y dan2x2 - xy 6 = 0. [ x= -1, y = atau x = 4, y = -1 ]

4.

5.

6.

7.

8.

Selesaikan persamaan serentak x= 3 + ydanx2- xy+ 2y2=14. [ x= , y = atau x = 4, y = 1 ]

9.

Selesaikan persamaan serentak x + y = 1 dan6x2 - y2= 2. [ x= , y = atau x = -1, y = 2 ]

10. Selesaikan persamaan serentak 2x + y = 8 dan4x2 + 3y2= 52. [ x= , y = 3 atau x = , y = 1 ] 11. Selesaikan persamaan serentak x+ 2y = 0 danx2 + y2 + 8x+ 10y 8 = 0. [ x= , y = atau x = -4, y = 2 ]

12. Selesaikan persamaan serentak y -4x= 3 danx2 - y + 2xy= 8. [ x= ,y= atau x = 1, y = 7 ]

INDEKS DAN LOGARITMA

1.

Diberi 3 log3x = 2 log3 y. Ungkapkan x dalam sebutan y.

[ x=
2.

Diberi logm 2 = x dan logm 5 = y. Ungkapkan logm 12.5m dalam sebutan x dan y.

[ 2y + 1x]

ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013

http://guru-add-maths.blogspot.com/ 3. 96 2x 0.

Selesaikan persamaan [ x= 2, -6 ]

4.

Selesaikan persamaan log2x + log4 2x= 3 .

[ x= 2 ]
5. Ungkapkan 5 2n + 1 - 5 2n 15(5 2n 1) kepada sebutan yang teringkas. [ 52n] Selesaikan persamaan = 64.

6.

[ x= 125 ]
7. Nilaikan ungkapan [ 60] 8. Selesaikan log9 [log3 (2x + 1)] = log16 4. [ x= 3 ] 2 log3 (x + y) = 2 + log3x + log3 y. Tunjukkan x +y =7xy.
2 2

9.

10. Selesaikan persamaan 3x - 2 5x = 0. [ x= -4.3 ]


11. Carikan nilai y jika = 3.

[ y= ]
12. Selesaikan persamaan 3(9x + 4) = 27x + 1

[ x= 6 ]
13. Carikan nilai m jika logm 27 = 9.

[ m= 1.442 ]
14. Diberi log10x = m dan log10y = n. Ungkapkan log10 [ (3m 2 n)] dalam sebutan m dan n.

15. Selesaikan persamaan log3 (2x + 1) = 2 + log3(3x 2).

[ x=

16. Diberi log37 = 1.77. Tanpa menggunakan sifir atau kalkulator saintifik, selesaikan 7(3x - 1) = [ x= 0.0575 ]

ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013

http://guru-add-maths.blogspot.com/

17. Nilaikan log33 [ ]

18. Selesaikan persamaan 125x 1 =


[ x= 1 ]

19. Diberi log7 2 = 0.356 dan log7 5 = 0.827. Tanpa menggunakan sifir, carikan nilai log7 2.8.
[ 0.529 ]

20. Tunjukkan 4n +1 + 4n - 4n 1 sentiasa boleh dibahagi oleh 19 untuk sebarang nilai positif n.
[ 4n 1(19) ]

GEMOMETRI KOORDINAT
1. Carikan persamaan garis lurus yang melalui titik A(3, -1) dan selari dengan garis lurus 5x-3y = 8. [ y= x 6 ] 2. Carikan persamaan garis lurus yang melalui titik A(4, 0) dan berserenjang dengan garis lurus 2x-y = 6. [ y= x 2 ] 3. Diberi garis lurus 3y =mx + 1 dan [ m= -5 ] + = 1 adalah selari, carikan nilai m.

4.

Diberi jarak di antara titik A(1, 3) dan B(7, k) ialah 10 unit, carikan nilai k. [ k= -5, atau k = 11 ] Diberi titik P(-2, 12), Q(2, k) dan R(4, 3) adalah segaris, carikan nilai k. [ k= 6 ]
y (4, 5) (-3, 2) 0

5.

6.

Carikan persamaan garis lurus bagi garis lurus di atas.

[ y= x

ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013

http://guru-add-maths.blogspot.com/

7.

Carikan luas segi tiga yang terdiri daripada A(-1, -2), B(1, 8) dan C(5, -3).

[ 31 unit2 ]
8. Carikan persamaan pembahagi dua sama serenjang bagi titik P(1, 6) dan Q(3, 0).

[ y= x+ ]
9.

Koordinat bagi titik A dan B masing-masing ialah (1, 5) dan (5, 15). Jika titik M membahagikan AB dengan 2 : 3, carikan koordinat bagi titik M.
[(
, 9) ]

10. Carikan persamaan lokus bagi titik P yang bergerak supaya jaraknya dari titik A(-3, 4) dan

B(2,-6) adalah sama. [ 2x-4y 3= 0 ]


11. Diberi luas segi tiga PQR dengan bucu P(-3, 0), Q(4, h) dan R(4, -2) adalah 24 unit ,
2

carikan nilai h. [ h= 4, atau h =

12. PQR ialah suatu garis lurus dengan keadaan PQ :QR= 1 : 2. Diberi titik P(-1, 3) dan Q(2,

5), carikan koordinat R. [ R(8, 9) ]


y

B (4, 3) 0

3x -2y = 6

13. Dalam rajah di atas, AB dan BC dua garis lurus yang berserenjang pada titik B. Diberi

persamaan garis lurus AB adalah 3x -2y = 6, carikan persamaan garis lurus BC. [ y= x+ ]

14. Satu titik P bergerak supaya jaraknya dari dua titik tetap A(-2, 0) dan B(2, 3) adalah

dengan keadaan 2PA = 3PB. Carikan persamaan lokus P. [5x2 + 5y2-52x - 54y +101=0 ]
15. Carikan persamaan garis lurus yang melalui titik (1, 5) dan mempunyai kecerunan

Ungkapkan jawapan anda dalam bentuk pintasan.

ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013

http://guru-add-maths.blogspot.com/

=1]

16. Diberi titik P ialah titik persilangan di antara garis lurus y = x + 3 dan x + y = 9. Carikan

koordinat titik P. [ P(4, 5) ]


17. Carikan persamaan garis lurus yang melalui asalan dan berserenjang dengan garis lurus 2x-5y +

6= 0.
[y =

x]

18. Carikan persamaan lokus bagi titik P yang bergerak supaya jaraknya dari titik A(3, 4) adalah

sama dengan jaraknya dari paksi x. [x2 + y2-6x - 8y +25= 0 ]


19. Diberi titik P(1, -3) dan Q(4, 1). Garis lurus PQ dipanjangkan kepada titik R dengan

keadaan PQ = QR. Carikan koordinat R.


[ R(10, 9) ] 20. Diberi titik A(p, -2p), B(-5, 6) dan C(1, 3). Carikan nilai pyang mungkin jika luas segi

tiga ABC ialah 18 unit2. [ p= , -1 ]

STATISTIK 1. Carikan min, mod dan median bagi set data berikut. 8, 13, 14, 10, 13, 6, 9, 13 [ Mod = 13, median = 11.5 ] 2. Min bagi tiga nombor ialah 11. Jika duanombor lainp dan q ditambahkan kepada set nombor itu, min baru ialah 14. Carikan min bagi p dan q. [ 18.5 ] 3. Diberi set data 3, 1, 7, 2, m, n, 1, 1, 7 dengan m dan n ialah integer yang mempunyai min 4. Tunjukkan bahawa m + n = 14. 4. Diberi median dan min bagi x, y dan y + 3 adalah sama iaitu 8. Carikan nilai x dan y. [ x = 5, y = 8 ]

ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013

http://guru-add-maths.blogspot.com/

5. Diberi set data 1, 3, 5, 6, 7 dan x mempunyai min 5. Carikan nilai x. [x=8] 6. Diberi set data 13, 7, 15, 16, x dan y mempunyai mod dan min yang sama, iaitu 13. Carikan nilai x dan y yang mungkin. [ x = 13, y = 14 atau x = 14, y = 13 ] 7. Set nombor 5, 7, 9, 10 dan x telah disusun mengikut tertib menaik. Jika min bagi set nombor itu adalah sama dengan mediannya, carikan nilai x. [ x = 14 ] 8. Carikan median dan julat antara kuartil bagi set data berikut. 18, 14, 11, 15, 20, 13, 21, 17 [ med = 16, j.a.k = 5.5 ] Skor Kekerapan 1 4 2 4 3 m 4 n 5 3 6 2

9. Jadual di atas menunjukkan skor yang diperoleh dengan melambungkan sebiji dadu sebanyak 20 kali. Jika mod skor ialah 4, carikan nilai m dan nilai terkecil n. Seterusnya, carikan median bagi data ini. [ m = 2, n = 5, med = 3.5 ] Jisim (kg) Kekerapan 48 4 49 50 51 52 9 14 13 10

10. Jadual di atas menunjukkan jisim bagi 50 orang pelajar. Carikan mod dan min bagi jisim pelajar itu. [ mod = 50 kg, min = 50.32 ] Markah Bilangan pelajar 30-39 4 40-49 14 50-59 15 60-69 5 70-79 2

11. Jadual di atas menunjukkan markah bagi 40 orang pelajar dalam suatu ujian. Hitungkan min markah bagi para pelajar itu. [ 51.25 ]

ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013

http://guru-add-maths.blogspot.com/

Panjang (cm) Kekerapan

10-14 8

15-19 10

20-24 9

25-29 13

30-34 10

12. Jadual di atas menunjukkan taburan panjang bagi 50 batang rod kayu di sebuah kilang. Hitungkan min panjang bagi rod kayu itu. [ 22.7cm ] Jisim (kg) Bilangan pelajar 46-50 7 51-55 10 56-60 12 61-65 8 66-70 3

13. Jadual di atas menunjukkan jisim bagi 40 orang pelajar di dalam sebuah kelas. Tanpa melukiskan ogif, carikan median bagi jisim kumpulan pelajar itu. [ 56.75kg ] Markah Kekerapan 51-60 3 61-70 5 71-80 12 81-90 8 91-100 2

14. Jadual di atas menunjukkan markah yang diperoleh oleh sekumpulan pelajar dalam suatu ujian tertentu. Lukiskan suatu histogram untuk menentukan markah mod bagi kumpuan pelajar itu. [ mod = 77 markah ] Bilangan buku Bilangan pelajar 1 2 2 4 3 5 4 6 5 3

15. Jadual di atas menunjukkan maklumat tentang bilangan buku cerita yang dibaca dalam sebulan oleh 20 orang pelajar. Carikan min bilangan buku yang dibaca. [ 3.2 ] Bilangan pingat Kekerapan 1 3 2 7 3 12 4 21 5 17

16. Jadual di atas menunjukkan maklumat bilangan pingat yang diperoleh oleh sekumpulan pelajar dalam suatu pertandingan. Carikan julat antara kuartil bilangan pingat yang diperoleh oleh kumpulan pelajar itu. [ 2 pingat ] 17. Diberi set nombor 8, 9, 7, 10 dan 6. Carikan min dan sisihan piawai bagi set nombor itu. [ min = 8, s.p. = 1.414 ]
ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013

http://guru-add-maths.blogspot.com/

18. Carikan dalam sebutan x, min dan varians bagi set empat integer positif berikut. x 2, x, x, 5x 2 [ min = 2x 1, varians =3x2- 2x + 1 ] Skor Kekerapan 6 2 7 5 8 6 9 10 10 7

19. Jadual di atas menunjukkanskor yang diperoleh oleh sekumpulan pelajar dalam suatu permainan. Carikan min dan sisihan piawainya. [ min = 8.5, s.p. = 1.5 ] 20. Set data 3, m, n, m + 6, 15 telah disusun mengikut tertib menaik. Jika median set ialah 6 dan minnya ialah 8, carikan nilai m dan n. [ m= 5, n = 6 ]

SUKATAN MEMBULAT 1. PQ ialah lengkok sebuah bulatan yang berpusat O dan berjejari 5 cm. jika sudut yang dicangkum oleh PQ pada pusat bulatan ialah 1.5 rad, carikan panjang lengkok PQ. [ 7.5 cm ]
M O 70 7cm N

2. Rajah di atas menunjukkan sebuah sektor bulatan OMN yang berpusat O dengan jejari 7 cm. Carikan panjang lengkok MN. [ 8.554 cm ] 3. FG ialah lengkok sebuah bulatan yang berpusat O dan jejari 6 cm. Jika panjang lengkok FG ialah 15cm, carikan sudut FOG dalam radian. [ 2.5 rad. ] 4. Panjang lengkok JK bagi suatu bulatan yang berpusat O ialah 12.5 cm dan sudut JOK ialah 1.84 radian. Carikan jejari bulatan itu. [ 6.793 cm ]

ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013

http://guru-add-maths.blogspot.com/

O 25

5. Rajah di atas menunjukkan suatu bandul ringkas yang berayun dari P ke Q. Jika POQ = 25 dan panjang lengkok PQ ialah 22.4 cm, carikan panjang OQ. [ 51.329 cm ]
L O M

6. Rajah di atas menunjukkan sebuah sektor bulatan OLM yang berpusat O. Diberi OL = 10 cm dan panjang lengkok LM = 14.5 cm, carikan LOM dalam darjah dan minit. [ 83 4 ] 7. Panjang lengkok AB ialah 3.5 cm dan mencangkum satu sudut q radian pada pusat bulatan. Carikan nilai bagi q jika diameter bulatan ialah 9 cm. [ 0.778 rad. ] 8. Sebuah sektor bulatan mempunyai jejari 10 cm dan sudut yang dicangkum pada pusat ialah 2.5 radian. Carikan luas sektor bulatan itu. [ 25 cm2 ]
Q 130 P O 8cm

9. Rajah di atas menunjukkan sebuah sektor bulatan OPQ yang berpusat O dengan jejari 8 cm.Jika POQ = 130 , carikan luas sektor bulatan OPQ. [ 72.608 cm2 ]
V

8cm

10. Rajah di atas menunjukkan sebuah sektor bulatan OVW yang berpusat O dengan jejari 8 cm.Jika luas sektor OVW ialah 64 cm2, carikan VOW dalam darjah dan minit. [ 114 35 ]
ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013

http://guru-add-maths.blogspot.com/

P 8cm O 10cm Q

11. Dalam rajah di atas, O ialah pusat bulatan berjejari 8 cm. Diberi panjang perentas PQ ialah 10 cm. Carikan POQ dalam darjah. [ 64 ]
E 4.2cm O 68 F

12. Rajah di atas menunjukkan sebuah bulatan berpusat O dan berjejari 4.2 cm. Diberi lengkok minor EF mencangkum sudut 68 pada pusat bulatan. Carikan panjang perentas EF. [ 4.698 cm ]
P 10 cm O 60 Q

13. Rajah di atas menunjukkan sebuah bulatan berpusat O dan berjejari 10 cm. Diberi sudut 60 tercangkum pada pusat O oleh lengkok minor PQ. Carikan perimeter tembereng berlorek. [ 20.473 cm ]
P

7cm O 50

14. Rajah di atas menunjukkan sebuah sektor bulatan OPQberpusat O dengan jejari 7 cm.Diberi lengkok PQmencangkum sudut 50 pada pusatO. Carikan luas tembereng berlorek. [ 2.616 cm2 ]

ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013

http://guru-add-maths.blogspot.com/

F 6.4 cm O G

15. Rajah di atas menunjukkan sebuah bulatan berpusat O dan berjejari 6.4 cm. Diberi jarak tegak perentas FG dari pusatO ialah 4.8 cm. Carikan luas tembereng berlorek. [ 82.8 ]
P 12 cm O Q 20 cm

16. Rajah di atas menunjukkan sebuah sektor bulatan OPQ berpusat O dengan jejari 12 cm.Diberi lengkok PQ ialah 20 cm, carikan luas sektor bulatan OPQ. [ 120 cm2 ] 17. Perimeter bagi sebuah sektor bulatan ialah 30 cm. Carikan luas sektor bulatan itu jika jejari bulatan ialah 8 cm. [ 56 cm2 ]
jcm O P

rad
jcm Q

18. Seorang pelajar telah membuat satu rangka sektor bulatan OPQ seperti yang ditunjukkan pada rajah di atas. Diberi panjang dawai yang digunakan untuk membuat rangka itu ialah 20 cm. Carikan luas sektor bulatan OPQ dalam sebutan j. [ 10j j2 ] 19. Carikan jejari bagi sebuah sektor bulatan yang mencangkum sudut 1.5 radian pada pusat dan mempunyai luas 60 cm2. [ 8.944 cm ]

ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013

http://guru-add-maths.blogspot.com/

O 56cm A B

20. Rajah di atas menunjukkan suatu bandul yang panjangnya 56 cm dibiarkan berayun dari A ke B. Jika panjang lengkok AB yang dibentukkan oleh bandul itu ialah 25.2 cm, carikan luas yang dibatasi oleh sektor OAB. [ 705.6 cm2 ]

PEMBEZAAN 1. Carikan nilai bagi [ n= 8 ] 2. Bezakan y = 3x2+ 2x terhadap x. [ 6x+ 2 ] 3. Bezakan ungkapan berikut terhadap x. (a) (2x - 1)3 (b) .

[(a) = 6(2x 1)2, (b) =

4. Bezakan ungkapan berikut terhadap x. (a) 1+ 2x - x3 (b)

[(a) = 2 - 3x2, (b) =

5. Bezakan ungkapan berikut terhadap x. (a) (b) , (b) =

[(a) =

ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013

http://guru-add-maths.blogspot.com/

6. Bezakan x5(2x 1)2 terhadap x. [ x4(2x 1)(14x 5) ] 7. Diberi f(x) = (2x + 3)(x 1)4,carikan f (x). [ 2(x 1)3(5x + 5) ] 8. Diberi f(x) = 2x4 + 3x2 x+1, carikan f (x). [ 24x4 + 6 ] 9. Carikan koordinat titik minimum bagi lengkung y = x2 4x+4. [ (2, 0) ] 10. (a) Bezakan terhadap x.
had
0

(b) Carikan nilai bagi

[(a) =

, (b) =

]
dengan menggunakan prinsip pertama.

11. Diberi y = 3x2, carikan

[ 6x]
12. Diberi y = x2(3x + 2)5, carikan nilai [ 15 625 ] 13. Diberi lengkung y = x2 4x+ 3, carikan (a) kecerunan tangen (b) persamaan tangen pada titik (1, 2). apabila x = 1.

[(a) = -2, (b)y = 2x+ 4 ]


14. Diberi lengkung y = x2 3x+ 2,carikanpersamaan tangen pada titik (-2, 1). [ y = 7x+ 13 ]

ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013

http://guru-add-maths.blogspot.com/

15. Diberi lengkung y = x2 1, carikan (a) kecerunan normal (b) persamaan normal pada titik (1, 2).

[(a) =

, (b)y =

x+

]
dalam sebutanx.

16. Diberi y = 3p2 dan p = 2x 1, carikan [ 12(2x - 1) ] 17. Bezakan ungkapan berikut terhadap x. (a) x + -5 (b)

[(a) = 1

, (b) y=

18. Kecerunan tangen kepada lengkung y = 2x2 ax+ 1 pada titik (2, -5). Carikan nilai a. [ a= 3 ] 19. Lengkung y = 3x + mempunyai kecerunan -1 pada titik (-1, -1). Carikan (a) nilaip (b) titik lain pada lengkung itu yang mempunyai kecerunan -1.

[(a) p = 4, (b) (1, 7) ]


20. Carikan koordinat titik pada lengkung y = (2x - 1)2 di mana kecerunan tangen lengkung pada titik itu ialah 8. [ ( , 4) ]

ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013

http://guru-add-maths.blogspot.com/

PENYELESAIAN SEGITIGA
1. Dalam segi tiga ABC, panjang sisi AC = 13.2 cm, B = 25 dan C = 70 . Carikan panjang sisi AB. [ 29.35 cm ]
C

32 24 cm

65

2. Dalam segi tiga ABC, A = 32 dan B = 65 . Carikan panjang sisi BC. [ 12.81 cm ] 3. Panjang sisi-sisi bagi sesebuah segi tiga ialah 3.5 cm, 4 cm dan 6 cm masing-masing. Carikan nilai sudut terbesar dalam segi tiga itu. [ 106 4 ]
P 10.8 cm Q 68 6.5 cm R

4. Dalam segi tiga PQR, Q = 68 , PQ= 10.8 cm dan QR = 6.5 cm. Carikan panjang sisi PR. [ 10.31 cm ]
A

125 B 10 cm C

5. Rajah di atas menunjukkan sebuah segi tiga ABC dengan BC= 10 cm dan AB = 7 cm. Carikan luas ABC. [ 28.67 cm2 ] 6. Dalam segi tiga ABC, B = 120 , b = 16.8 cm dan a = 7.2 cm. Carikan sudut C. [ 38 13 ]

ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013

http://guru-add-maths.blogspot.com/

A 7.5 cm B 9.5 cm C

8.5 cm

7. Panjang sisi AB, BC dan AC bagi ABC di atas masing-masing ialah 5 cm, 8.5 cm dan 9.5 cm. Carikan luas ABC. [ 30.41 cm2 ]

4 cm A B 7 cm

5 cm C

8. Dalam segi tiga BCD, panjang BC, BD dan CD masing-masing ialah 7 cm, 4 cm dan 5 cm. Carikan ABD. [ 135 35 ]
B 10 cm A 60 7 cm D 48 16 cm C

9. Rajah di atas menunjukkan sebuah sisi empat ABCD dengan AB = 10 cm, AD 7 cm, BC = 16 cm, BAD = 60 dan BDC = 48 . Carikan (a) panjangBD, betul hingga duatempat perpuluhan (b) BCD (c) luas seluruh rajah [ 8.89 cm ] [ 24 23 ] [ 98.09 cm2 ]

ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013

http://guru-add-maths.blogspot.com/

R 4 cm S 5 cm 70 P 7 cm Q

10. Dalam rajah di atas, sin QRS= (a) panjangQS (b) PQS (c) luas seluruh rajah

dengan keadaan QRS ialah sudut cakah. Carikan

[ 9.93 cm ] [ 28 14 ] [ 35.77 cm2 ]


A 10 cm 8 cm 35 C 8 cm D

11. Rajah di atas menunjukkan dua buah segi tiga ABC dengan ACD. BCD ialah satu garis lurus. Carikan (a) ADC (b) panjangCD (c) luas seluruh rajah [ 45 48 ] [ 11.16 cm ] [ 39.49 cm2 ]
S

2 cm T 5 cm P 4 cm Q

6 cm

12. Dalam rajah di atas, PTQ dan PSR ialah dua buah segi tiga. PTS dan PQR ialah garis lurus. Hitungkan (a) SPR (b) panjangSR (c) luas sisi empat TQRS [ 36 52 ] [ 6.08 cm ] [ 15 cm2 ]

ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013

http://guru-add-maths.blogspot.com/

PENGGUNAAN NOMBOR INDEKS 1. Rajah 4 menunjukkan carta palang bagi perbelanjaan mingguan untuk barangan P,Q,R,S dan T pada tahun 1990. Jadual 2 menunjukkan harga dan indeks barangan tersebut
Perbelanjaan Mingguan (RM) 33 30 24 15 12 0

Barangan

Rajah 4

Barangan P Q R S T

Harga pada 1990 x RM2.00 RM4.00 RM6.00 RM2.50

Harga pada 1995 RM0.70 RM2.50 RM5.50 RM9.00 z


Jadual 2

Indeks harga 1995 dengan 1990 sebagai tahun asas 175 125 y 150 120

(a) Cari nilai (i) x (ii)z (iii)y [ RM0.40 ] [ 137.5 ] [ RM3.00 ]

(b) Kirakan nombor indeks gubahan bagi harga barangan itu pada tahun 1995 denagan tahun 1990 sebagai tahun asas. [ 140.9 ] (c) Jumlah perbelanjaan bulanan bagi barangan itu pada tahun 1990 ialah RM456. Hitungkan jumlah perbelanjaan bulanan yang sepadan pada tahun 1995. [ RM642.5 ] (d) Kos barangan itu meningkat 20% pada tahun 1995 ke tahun 2000. Carikan nombor indeks gubahan tahun 2000 dengan tahun 1990 sebagai tahun asas. [ 169.1 ]

ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013

http://guru-add-maths.blogspot.com/ Harga (RM) Tahun 1999 50 40 80 Indeks harga (Tahun asas 1999) y 150 125 Bilangan barangan 200 500 z

Barangan A B C

Tahun 2000 66 x 100


Jadual 3

2. Jadual 3 menunjukkan harga, indeks harga, dan bilangan bagi tiga jenis barangan. (a) Carikan nilai x dan y [ 120 ]

(b) Jika nombor indeks gubahan bagi tiga jenis barangan itu pada tahun 2000 dengan tahun 1999 sebagai tahun asas ialah 136.5, carikan nilai z. [ 300 ] (c) Jika jumlah perbelanjaan bagi barangan tersebut dalam tahun 1999 ialah RM4 800, hitung jumlah perbelanjaan pada tahun 2000. [ RM6 552 ] 3. Seorang penjual menjual tiga jenis radio transistor A, B, C. Dengan menggunakan tahun 1997 sebagai tahun asas, nombor indeks purata harga bagi setiap jenis radio transistor yang dijual oleh peniaga itu dalam tahun 1998, 1999 dan 2000 adalah ditunjukkan dalam Jadual 3. Jenis A 116 124 144 Jenis B 120 145 150
Jadual 3

1998 1999 2000

Jenis C 114 126 132

(a) Jika purata harga jenis Adalam tahun 1997 ialah RM250, hitung harganya pada tahun 1998. [ RM290 ] (b) Jika purata harga jenis B dalam tahun 1999 ialah RM435, hitung purata harganya pada tahun 1997. [ RM300 ] (c) Jika purata harga jenis C dalam tahun 1998 ialah RM441, hitung purata harganya pada tahun 2000. [ RM510 63 ] (d) Dalam tahun 2000, peniaga itu menjual 30 buah transistor jenis A, 18 buah jenis B dan 12 buah jenis C. Hitung nombor indeks gubahan bagi semua purata harga itu dengan menggunakan tahun 1997 sebagai tahun asas. [ 143.4 ]

ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013

http://guru-add-maths.blogspot.com/ 4. (a) Jadual 4 menunjukkan harga dan pemberat untuk beberapa jenis makanan bagi tahun 2000 dan 2001. Bahan Daging Buah-buahan Sayur-sayuran Susu 2000(RM) 5.00 3.00 2.00 1.00 2001(RM) 6.00 3.60 2.50 1.20
Jadual 4

Pemberat 1 2 3 4

(i) Kira indeks harga bagi setiap barangan bagi tahun 2001 dengan menggunakan tahun 2000 sebagai tahun asas. [Id = 120, Ib = 120, Isy = 125,Isusu= 120 ] (ii) Kira indeks gubahan bagi tahun 2001 dengan menggunakan tahun 2000 sebagai tahun asas. [ 121.5 ] (b) Bahan Indeks Pemberat K x w1 L 108 4
Jadual 5

M y w2

Jadual 5 menunjukkan nombor indeks bagi 3 barangan K, L dan M. Jika indeks gubahan ketiga-tiga barangan itu ialah 105.2 apabila w1 = 1 dan w2 = 5 dan indeks gubahan berubah menjadi 106 apabila w1 = 1 dan w2 = 3, hitungkan nilai x dan y. [ x= 110, y = 102 ] Soalan 5 Perbelanjaan Sewa Bil-bil Makanan Lain-lain Indeks 2001 104 105 118 110 Pemberat 2 3 6 4

2002 106 108 121 y


Jadual 3

Jadual 3 menunjukkan nombor indeks bagi perbelanjaan beberapa perkara bagi sebuah keluarga pada tahun 2001 dan 2002 berasaskan tahun 2000 dan pemberat untuk setiap perbelanjaan. (a) Jika perbelanjaan bagi bil-bil bertambah sebanyak RM114 pada tahun 2002 berbanding tahun 2001, cari perbelanjaan bagi bil-bil dalam tahun 2002. [ RM4 104 ] (b) Jika perbelanjaan bagi makanan dalam tahun 2001 ialah RM3 422, cari perbelanjaan bagi makanan dalam tahun 2002. [ RM3 509 ] (c) Perubahan indeks bagi perbelanjaan lain-lain bertambah sebanyak 10% daripada tahun 2001 ke tahun 2002. Cari nilai y. [ y = 121 ] (d) Hitungkan nombor indeks gubahan bagi tahun 2001 dan tahun 2002. ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013 [ 116.4 ]

http://guru-add-maths.blogspot.com/

Soalan 6 Perkara A B C D E Indeks 1998 101 118 105 103 105 Pemberat 3 6 n 4 5

1999 102 121 107 110 120


Jadual 3

Jadual 3 menunjukkan nombor indeks dan pemberat bagi kos beberapa perkara bagi pengendalian sebuah kedai pada tahun 1998 dan 1999 berasaskan tahun 1996. Diberi nombor indeks gubahan bagi tahun 1998 ialah 107.9. (a)Diberi perbelanjaan bagi perkara D bagi tahun 1998 ialah RM2 678, cari perbelanjaan bagi tahun 1999. [ RM2 860 ] (b) Diberi perbelanjaan bagi perkara B bagi tahun 1999 ialah RM3 933. Hitungkan perbelanjaan tambahan pada tahun itu berbanding dengan tahun 1998. [ RM99 ] (c) Hitungkan nilai n. [ n= 2 ]

(d) Dengan menggunakan 1998 sebagai tahun asas, cari indeks gubahan bagi tahun 1999. [ 106.025 ] 7. Jadual 3 menunjukkan indeks harga jualan bagi empat barangan. 1999 (Tahun asas 1995) x 120 130 126 2001 (Tahun asas 1995) 130 y 173 174
Jadual 3

Barangan A B C D

2001 (Tahun asas 1999) 116 124 133 138

Pemberat 2 6 4 3

(a) Barangan D yang berharga RM40 pada tahun 1995 dijual dengan harga RM72 pada tahun 2001. Beri komen tentang kenyataan ini. [ Pernyataan adalah benar ] (b) Carikan nilai x dan nilai y kepada integer terdekat. [ x = 112, y =149 ]

(c) Hitungkan nombor indeks gubahan untuk tahun 2001 dengan menggunakan tahun 1999 sebagai tahun asas. [ 128.1 ]

ROHAYA MORAT SM SAINS TELUK INTAN 2013

Anda mungkin juga menyukai