Anda di halaman 1dari 23

KOD: PJM3110

Bahagian A

Angka Giliran :

1.

Pendidikan Jasmani di Malaysia pada zaman kolonial sebelum merdeka

banyak menitikberatkan kepada aspek-aspek berikut KECUALI

(A)

aktiviti berkebun

(B)

latihan fizikal tubuh

(C)

sukan riadah mengisi masa lapang

(D)

perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor

2.

Kanak-kanak yang berumur enam tahun dikehendaki oleh masyarakatnya

melakukan aktiviti jasmani untuk memenuhi objektif ketenteraan.

Perkara ini berlaku di negara

(A)

Mesir

(B)

China

(C)

Parsi

(D)

India

3.

Pendidikan Jasmani ditakrifkan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk

meningkatkan prestasi manusia melalui aktiviti-aktiviti fizikal terpilih.

Apakah matlamat Pendidikan Jasmani?

(A)

Membantu seseorang untuk bersenam dengan betul.

(B)

Supaya setiap individu mempunyai kemahiran motor.

(C)

Supaya setiap individu cergas dari segi fizikal dan mental.

KOD: PJM3110

Angka Giliran :

4. Melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani, seseorang individu adalah

diharapkan untuk memperolehi faedah dari aspek kognitif, afektif dan

psikomotor.

Pilih pernyataan yang paling tepat berkaitan dengan faedah yang diperolehi

dari aspek psikomotor.

(A)

Pemahaman berkaitan dengan komponen kesihatan

(B)

Perkembangan saingan dalam pelbagai kemahiran fizikal untuk tubuh berfungsi dengan berkesan

(C)

Penguasaan kemahiran khusus dalam sukan, aktiviti lasak dan rekreasi, peralatan serta aktiviti manipulasi khusus

(D)

Memperolehi pengetahuan berkaitan dengan pencapaian kemahiran motor dan pemeliharaan kecergasan

5. Pendidikan Jasmani yang berkesan adalah melalui penglibatan murid yang

aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran.

Pengalaman yang diperolehi melalui penyertaan yang aktif dalam proses

pembelajaran adalah seperti berikut :

i. memperkembangkan proses mental

ii. membentuk perhubungan yang sihat

iii. peluang untuk meluahkan emosi secara bebas

iv. melakukan aktiviti fizikal dalam keadaan yang selamat

v. mewujudkan interaksi yang tidak terbatas antara ahli kumpulan

(A)

i, ii, dan iv sahaja

(B)

iii, iv, dan v sahaja

(C)

i, ii, iii, dan v sahaja

KOD: PJM3110

Angka Giliran :

6. Konsep dan proses pendidikan jasmani dilaksanakan dalam KBSR melalui tiga tunjang utama iaitu kecergasan, permainan dan kesukanan.

Yang mana antara berikut bukan aktiviti dalam tunjang kecergasan ?

(A)

Menyatakan tiga jenis aktiviti lompatan

(B)

Berlari ulang alik pada jarak lima meter

(C)

Melambung bola melepasi kepala sambil tepuk tangan dua kali

(D)

Melakukan dirian bangau di atas bangku gimnastik selama dua saat

7.

Sukatan

pembelajaran.

Pelajaran

Pendidikan

Jasmani

disusun

mengikut

tiga

tunjang

Setiap tunjang pembelajaran mengandungi tajuk atau topik pembelajaran yang membolehkan murid-murid berpeluang untuk

(A)

meneroka alam sekeliling mereka

(B)

melibatkan diri dalam pelajaran secara aktif dan selamat

(C)

menyesuaikan diri dengan bahan, alat dan rakan secara terhad.

(D)

menekankan kepada kecergasan sesuai dengan keperluan sekolah

8. Proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu permainan memberi penekanan kepada langkah-langkah keselamatan.

Antara langkah keselamatan yang boleh diamalkan oleh guru ialah

(A) pembahagian kepada kumpulan kecil

KOD: PJM3110

Angka Giliran :

(B)

kawasan yang luas supaya risiko pelanggaran menjadi minimun

(C)

peralatan yang baru dan menepati piawaian kebangsaan

(D)

kumpulan pelajar diketuai oleh pelajar yang berkemahiran tinggi

9. Variasi merupakan pelbagai aktiviti yang dirancang untuk mengajar sesuatu kemahiran dalam kelas Pendidikan Jasmani.

Berikut adalah ciri-ciri variasi kecuali

(A)

Murid melakukan penguasaan kemahiran yang diajar.

(B)

Penglibatan murid-murid ditentukan mengikut minat dan kebolehan

(C)

Guru mempelbagaikan aktiviti yang diajar tetapi kemahiran tetap sama.

(D)

Murid didedahkan kepada pergerakan yang yang mungkin dilakukan atau dilalui dalam situasi permainan sebenar.

10. Dalam merancang program Pendidikan Jasmani untuk Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR), beberapa aspek penting perlu diberi perhatian kecuali

(A)

penekanan kepada prinsip-prinsip

(B)

penekanan kepada Falsafah Pendidikan Negara dalam aktiviti mental

dan fizikal

(C)

penekanan kepada aspek sosiologi yang menjurus kepada aspirasi

dan kehendak negara

(D)

penekanan kepada prinsip-prinsip fisiologi selari dengan peringkat

umur serta aktiviti yang bersesuaian dan mencabar mereka

KOD: PJM3110

Angka Giliran :

KOD: PJM3110

Angka Giliran :

11. Pernyataan objektif dalam bentuk tingkah laku murid amat penting untuk

memastikan samada tercapai atau tidak.

Objektif yang manakah berbentuk objektif tingkahlaku dalam domain kognitif?

(A)

Murid memahami cara melakukan hantaran paras dada

(B)

Murid mengetahui cara melakukan hantaran paras dada

(C)

Murid dapat menerangkan teknik melakukan hantaraan paras dada

(D)

Murid dapat melakukan hantaras paras dada tepat kepada rakan sejauh 3 meter sebanyak 8 dari 10 percubaan

12. Rajah 1 menunjukkan lakaran kedudukan pelajar di dalam kelas pendidikan

Jasmani. Susunan pelajar yang paling sesuai dalam pengajaran

menggunakan teknik demonstrasi ialah pada lakaran

1 2 3 4 Rajah 1 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
1
2
3
4
Rajah 1
(A)
1
(B)
2
(C)
3
(D)
4

KOD: PJM3110

Angka Giliran :

13. Seorang guru bercadang melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan

Jasmani. Antara aktviti yang dicadangkan ialah melambung, menyambut,

membaling, menampar dan menggolek.

Objektif yang difikirkan sesuai ialah :

I. Menggalakkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambilkira dalam melakukan aktiviti pergerakan manipulasi alatan

II. Menggayakan aktiviti pergerakan manipulasi alatan dengan gaya yang betul dan selamat

III. Melakukan aktiviti pergerakan manipulasi alatan

IV. Mengenalpasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti manipulasi alatan

V. Menjelaskan satu rangkaian pergerakan yang menggambarkan aktiviti-aktiviti manipulasi alatan

Kenyataan berikut menggambarkan objektif kognitif.

(A)

I, II, dan III

(B)

I, II dan IV sahaja

(C)

II, III, dan V sahaja

(D)

I,

IV,

V sahaja

14. Pelajar yang hiperaktif dan suka mengganggu rakan-rakannya semasa

kelas Pendidikan Jasmani. Kadang-kadang berkelakuan lebih buruk lagi

apabila ditegur oleh guru.

Apakah tindakan yang paling sesuai untuk mengatasi masalah ini?

(A)

Denda

(B)

Amaran

(C)

Ganjaran

(D)

Kaunseling

KOD: PJM3110

Angka Giliran :

15.

Apakah

asas

sains

dalam

Pendidikan

Jasmani

yang

 

melibatkan aspek psikologi ?

 

(A)

menganalisis perkembangan fizikal dengan kaedah penilaian dan

 
 

pengukuran

 

(B)

kajian pergerakan menggunakan pelbagai teknik yang menghasilkan

 

daya paling optimum

 

(C)

penerangan mengenai perubahan yang dialami oleh tubuh dari segi

 

biokimia hasil dari senaman

 
 

(D)

pengajaran bagaimana memupuk keyakinan diri dan motivasi untuk

 

mempercepatkan pembelajaran sesuatu kemahiran sukan

 

16.

Semua pendekatan dalam kandungan sukatan pelajaran PJPK (KBSR), adalah betul kecuali

(A)

penilaian yang berterusan.

(B)

penyimpanan rekod kegiatan murid.

(C)

penglibatan murid secara aktif dan selamat.

(D)

interaksi yang kreatif dengan bahan, alat dan rakan.

KOD: PJM3110

Angka Giliran :

17. Guru pelatih telah didedahkan dengan kemahiran Pengajaran Mikro sebelum

dihantar ke sekolah bagi menjalani latihan mengajar dengan harapan mereka

dapat mengajar secara berkesan dan mengikut prosedur yang telah

ditetapkan.

Berikut adalah faedah Pengajaran Mikro.

I.

Menggambarkan pengajaran sebenar

III.

Menambah keyakinan diri dan menilai prestasi diri

IV.

Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan diri dan rakan

V.

Latihan

organisasinya

praktikal

yang

dimudahkan

dari

segi

skop

dan

VI. Pensyarah sahaja yang memberi maklumbalas tentang prestasi pengajaran guru pelatih

(A)

I, dan II sahaja

(B)

II, III, IV sahaja

(C)

I, II, dan V sahaja

(D)

III, IV dan V sahaja

18. Seorang guru pendidikan jasmani semestinya mahir dalam menekankan

aspek butiran mengajar untuk memastikan para pelajar dapat menguasai

kemahiran dengan baik. Perkara berikut perlu diberi perhatian, kecuali

(A)

Tahap umur

(B)

Kebolehan kendiri

(C)

Kemudahan asas

(D)

Pengetahuan sedia ada

KOD: PJM3110

Angka Giliran :

19. Satu kemalangan telah berlaku sewaktu pengajaran dan pembelajaran

Pendidikan Jasmani. Walaupun guru tersebut telah mengambil semua

langkah keselamatan, pihak berkepentingan masih boleh mendakwa

pihak sekolah kerana

(A)

murid terlalu aktif dan sukar dikawal

(B)

murid ingkar peraturan yang telah ditetapkan

(C)

kerjasama antara guru dan murid kurang memuaskan

(D)

kecuaian perancangan semasa pembinaan struktur kemudahan

20. Selepas melalui sesi aktiviti secara individu dan kumpulan, pelajar didapati masih lagi melakukan kesilapan memukul dan menahan dalam permainan hoki.

Sebagai seorang guru pendidikan jasmani apakah kaedah yang paling baik untuk mengatasi masalah tersebut?

(A)

Kaedah stesen

(B)

Kaedah kumpulan

(C)

Kaedah demonstrasi

(D)

Kaedah penyelesaian masalah

KOD: PJM3110

STRUKTUR :

Angka Giliran :

Dalam pelaksanaan kurikulum Pendidikan Jasmani di sekolah, seseorang guru akan menghadapi pelbagai masalah.

(a) Senaraikan lima perkara yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan kurikulum Pendidikan Jasmani di sekolah.

Jawapan:

Kemudahan

peralatan

Peruntukan

Kaki tangan/pakar

Persekitaran

Jawapan-jawapan lain yang sesuai

1 perkara = 1 markah 5 perkara x 1 markah = 5 markah

SOALAN STRUKTUR

1. Objektif Pendidikan Jasmani memberi sumbangan positif terhadap kesegaran dan pertumbuhan fizikal, mental, emosi dan sosial.

Jelaskan kenyataan di atas dari aspek-aspek berikut :-

i. Fizikal

ii. Mental

iii. Emosi

KOD: PJM3110

Angka Giliran :

iv.

Sosial

Jawab semua soalan.

(8 Markah)

1. Domain psikomotor merupakan salah satu domain penting dalam Pendidikan Jasmani.

Apakah aspek-aspek penting yang terkandung dalam domain tersebut?

PMM

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(8 markah)

Aspek-aspek penting yang terkandung dalam domain psikomotor.

(i)

Pergerakan refleks

(ii)

Keupayaan persepsi

(iii)

Keupayaan fizikal

(iv)

Kemahiran asas

KOD: PJM3110

Angka Giliran :

(4 jawapan x 2 markah = 8 markah

1. Sebagai seorang guru Pendidikan Jasmani, jelaskan 4 prinsip yang boleh dijadikan sebagai panduan bagi memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah.

i)

ii)

iii)

iv)

( 6 markah )

KOD: PJM3110

Angka Giliran :

ESEI

1. Anda adalah salah seorang ahli panel untuk menggubal kurikulum Pendidikan Jasmani.

Cadangkan enam (6) pertimbangan yang anda akan ambil semasa penggubalan kurikulum tersebut.

Jawapan:

(20 markah)

Enam (6) pertimbangan penggubalan Kurikulum PJ

- berpusat kepada murid

- berdasarkan kepda tahap dan pergerakan murid

- mengikut aliran zaman (Sains & Teknologi & Inggeris)

- keperluan masyarakat

- mempunyai nilai-nilai murni

- berdasarkan kepada Falsafah Pendidikan Negara

- berpandu kepada Rukun Negara

- aspirasi rakyat

- bersifat progresif

- agen pembahan

- kreativiti, daya cipta dan estetika

- prospek baru

- pembinaan perwatakan dan sahsiah kendiri.

(6 fakta x 1 markah = 6 markah) (6 huraian x 2 markah = 12 markah) (Pengolahan = 2 markah) (Jumlah = 20 markah)

“ Kurikulum Pendidikan Jasmani digubal untuk memenuhi pertumbuhan dan perkembangan individu bagi membentuk masyarakat yang cergas, sejahtera dan

KOD: PJM3110

Angka Giliran :

produktif. Di samping itu ia juga membantu murid menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif”.

Huraikan lima objektif dan lima nilai yang terkandung dalam Kurikulum Pendidikan Jasmani .

Jawapan

(a) Objektif Pendidikan Jasmani

i. Mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor.

ii. Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri.

iii. Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian

iv. Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal.

v. Membentuk sahsiah dan disiplin diri

vi. Membuat keputusan bijak dalam kehidupan

1 huraian = 2 markah

5 huraian x 2 markah = 10 markah

“ Kurikulum Pendidikan Jasmani digubal untuk memenuhi pertumbuhan dan perkembangan individu bagi membentuk masyarakat yang cergas, sejahtera dan produktif. Di samping itu ia juga membantu murid menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif”.

Huraikan lima objektif dan lima nilai yang terkandung dalam Kurikulum Pendidikan Jasmani .

Jawapan

(b) Nilai-nilai murni.

i. disiplin

ii. berdaya saing

iii. kepimpinan

iv. penyertaan

v. bertanggungjawab

vi. kerjasama

vii. permainan bersih

viii. toleransi

ix. semangat kesukanan

x. semangat berpasukan

xi. dan lain-lain

1 huraian = 2 markah

KOD: PJM3110

Angka Giliran :

5 huraian x 2 markah = 10 markah

“ Kurikulum Pendidikan Jasmani digubal untuk memenuhi pertumbuhan dan perkembangan individu bagi membentuk masyarakat yang cergas, sejahtera dan produktif. Di samping itu ia juga membantu murid menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif”.

Huraikan lima objektif dan lima nilai yang terkandung dalam Kurikulum Pendidikan Jasmani .

Jawapan

(b)

Nilai-nilai murni.

xii.

disiplin

xiii.

berdaya saing

xiv.

kepimpinan

xv.

penyertaan

xvi.

bertanggungjawab

xvii.

kerjasama

xviii.

permainan bersih

xix.

toleransi

xx.

semangat kesukanan

xxi.

semangat berpasukan

xxii.

dan lain-lain

1 huraian = 2 markah

5 huraian x 2 markah = 10 markah

Semua pendekatan dalam kandungan sukatan pelajaran PJPK (KBSR), adalah betul kecuali

(A)

penilaian yang berterusan.

(B)

penyimpanan rekod kegiatan murid.

(C)

penglibatan murid secara aktif dan selamat.

(D)

interaksi yang kreatif dengan bahan, alat dan rakan.

KOD: PJM3110

Angka Giliran :

13. Maklumat berikut menunjukkan objektif satu fasa dalam pengajaran.

Mendapatkan perhatian murid

Memotivasikan murid

Membuat perkaitan antara yang telah dialami dengan yang di luar Pengalaman murid

Fasa yang dimaksudkan di atas ialah

(A)

penutup

(B)

kemuncak

(C)

permulaan

(D)

perkembangan

14. Dalam mengajar sesuatu kemahiran permainan, seseorang guru menggunakan pendekatan berikut :

Bermula dari kemahiran yang mudah kepada kemahiran yang sukar

Bermula dengan jarak yang dekat dikuti dengan jaraak yang jauh

Bermula dengan tahap yang rendah kepada tahap yang lebih tinggi

Pendekatan di atas merujuk kepada

(A)

latih tubi

(B)

ansur maju

(C)

focus mengajar

(D)

pemindahan pembelajaran

KOD: PJM3110

Angka Giliran :

bertambaha aktif dan merangsangkan

Prinsip manakah yang harus diamalkan untu menjayakan kemahiran menyoal?

(A)

Soalan direka secara spontan

(B)

Menyoal murid mengiku susunan kedudukan dalam kelas

(C)

Soalan dikemukakan setelah menyebut nama murid yang perlu menjawab

(D)

Soalan hendaklah sesuai dengan umur dan kebolehan murid yang berbeza dalam kelas.

16. Semua di bawah adalah aktivit penilaian pendidikan jasmani dalam program KBSR melainkan

(A)

penilaian untuk penguasaan

(B)

penilaian mengesan kemajuan

(C)

penilaian mengesan pencapaian

(D)

penilaian untuk menentukan kematangan

17. Guru pelatih telah didedahkan dengan kemahiran Pengajaran Mikro sebelum dihantar ke sekolah bagi menjalani latihan mengajar dengan harapan mereka dapat mengajar secara berkesan dan mengikut prosedur yang telah ditetapkan.

Berikut adalah faedah Pengajaran Mikro.

I.

Menggambarkan pengajaran sebenar

 

VII.

Menambah keyakinan diri dan menilai prestasi diri

 

VIII.

Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan diri dan rakan

 

IX.

Latihan

praktikal

yang

dimudahkan

dari

segi

skop

dan

organisasinya

KOD: PJM3110

Angka Giliran :

X. Pensyarah sahaja yang memberi maklumbalas tentang prestasi pengajaran guru pelatih

(E)

I, dan II sahaja

(F)

II, III, IV sahaja

(G)

I, II, dan V sahaja

(H)

III, IV dan V sahaja

18.

Pengajaran Mikro memberi guru pelatih pengalaman dan kemahiran yang hampir sama dengan situasi sebenar.

Terdapat beberapa objektif dalam pengajaran dan pembelajaran bertujuan

 

I. menilai kemahiran spesifik

II. menjimatkan masa dalam pengajaran

III. mengurangkan risiko guru dan pelajar

IV. membekalkan situasi pengajaran yang realistik

V. mengaplikasikan teori pengajaran dan pembelajaran

 

(A)

I, II dan III sahaja

(B)

I, III dan IV sahaja

(C)

I, IV dan V sahaja

(D)

II, III dan V sahaja

19.

KOD: PJM3110

SOALAN STRUKTUR

Angka Giliran :

1. Objektif Pendidikan Jasmani dapat membantu guru memantapkan lagi kaedah pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancang.

(a)

Berikan lima (5) objektif Pendidikan Jasmani yang telah ditetapkan

(b)

2. (a)

(b)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(5 markah)

Bagi memenuhi aspirasi dan keperluan yang digariskan oleh Falsafah Pendidikan Negara, guru perlu memahami kepentingan Pendidikan Jasmani.

Nyatakan kepentingan Pendidikan Jasmani.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(5 markah)

KOD: PJM3110

Angka Giliran :

Nyatakan lima (5) kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam Pendidikan Jasmani.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(b) Gaya pembelajaran adalah cara bagaimana sesuatu isi pelajaran itu disampaikan oleh guru. Guru mestilah bijak memilih gaya pembelajaran yang terdiri daripada gabungan kaedah dan teknik untuk mencapai objektif pengajaran.

Nyatakan lima (5) faktor yang perlu diambil kira dalam menentukan gaya pembelajaran?

4. (a)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(5 markah)

Penilaian adalah proses mengesan kemajuan dan perkembangan pelajar yang dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Senaraikan lima (5) tujuan penilaian dalam pendidikan jasmani.

KOD: PJM3110

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Angka Giliran :

(5 markah)

(b) Dua bentuk penilaian yang boleh dijalankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani ialah penilaian sumatif dan penilaian formatif.

Nyatakan lima (5) ciri penilaian formatif.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(5 markah)

BAHAGIAN C

1.

Anda adalah salah seorang ahli panel untuk menggubal kurikulum Pendidikan Jasmani.

Cadangkan enam (6) pertimbangan yang anda akan ambil semasa penggubalan kurikulum tersebut.

2.

Berdasarkan satu kemahiran asas

(20 markah)

KOD: PJM3110

Angka Giliran :

perkembangan murid dan persekitaran. Ketiga-tiga faktor jika diurus dengan baik akan menjadi aset bagi kejayaan pelaksanaan aktiviti Pendidikan Jasmani di sekolah.

Huraikan satu (1) daripada faktor yang tersebut di atas.

(20 markah)