Anda di halaman 1dari 55

Laporan SIWP September 2013

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA MARUDU SABAH

LAPORAN SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) SEPTEMBER 2013


Disediakan oleh: Disemak oleh:

( KHAIRUDDIN BIN JAMAL ) Kaunselor Organisasi/ Pengurus Kualiti PPD Kota Marudu, Sabah Tarikh : 23 Oktober 2013

JIDIN JANAUN ) Pegawai Pendidikan Daerah Kota Marudu PPD Kota Marudu Sabah Tarikh : 23 Oktober 2013

PPD Kota Marudu, Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

Laporan SIWP 2013

KANDUNGAN LAPORAN

BAHAGIAN A KERTAS CADANGAN 1.0 TUJUAN 2.0 PENGENALAN

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

3.0 LATAR BELAKANG 4.0 OBJEKTIF 5.0 KAEDAH PELAKSANAAN 6.0 IMPLIKASI KEWANGAN 7.0 TENTATIF 8.0 KESIMPULAN B C LAPORAN 1.0 RUMUSAN LAPORAN PENILAIAN 1.0 PENDAHULUAN 2.0 PERSAMPELAN 3.0 ANALISIS KEHADIRAN PESERTA MENGIKUT SEKOLAH 4.0 PENILAIAN 5.0 ULASAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PESERTA D PENCERAMAH 1.0 SENARAI DAN BIODATA RINGKAS PENCERAMAH SEMINAR E LAMPIRAN 1.0 SENARAI SEMAK 2.0 SENARAI KEHADIRAN PESERTA 3.0 IKRAR INTEGRITI MALAYSIA 4.0 CONTOH TENTATIF 5.0 CONTOH BORANG PENILAIAN 6.0 LAIN-LAIN DOKUMENTASI YANG BERKAITAN

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

2 / 55

Laporan SIWP 2013

BAHAGIAN A

KERTAS CADANGAN

SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) FASA II KELOMPOK 4 PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA MARUDU SABAH

2013

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

3 / 55

Laporan SIWP 2013

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA MARUDU SABAH

KERTAS CADANGAN SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) FASA II PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA MARUDU SABAH TAHUN 2013

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

4 / 55

Laporan SIWP 2013

KERTAS CADANGAN SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) TAHUN 2013 1.0 TUJUAN Kertas cadangan ini disediakan bertujuan sebagai panduan pelaksanaan SIWP Fasa II peringkat PPD Kota Marudu tahun 2013. 2.0 PENDAHULUAN Setiap individu yang berintegriti dapat membina jati diri dan identiti dalam sesebuah organisasi sekali gus dapat memastikan penyampaian perkhidmatan terbaik, pengamalan tadbir urus terbaik, membina imej dan keyakinan pelanggan. Sikap integriti dalam diri, akan dapat mewujudkan masyarakat bertatasusila, ikatan hidup berasaskan kesopanan, saling menghormati dan seterusnya akan membawa kepada faktor yang menentukan jatuh bangunnya sesebuah institusi pentadbiran, pemerintahan, kerajaan dan juga ketamadunan negara. Falsafah IIM adalah untuk meningkatkan integriti sebagai suatu cara hidup rakyat Malaysia melalui amalan prinsip-prinsip etika. Pendekatan falsafah ini akan melibatkan seluruh rakyat Malaysia merangkumi sektor awam dan sektor swasta, parti politik, pertubuhanpertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan masyarakat umum. 3.0 LATAR BELAKANG Pelan Integriti Nasional (PIN) ini telah lama diperkenal dan diperluas kepada semua sektor perkhidmatan awam. PIN telah menggariskan prinsip, falsafah, pencapaian dan hala tuju yang harus dipenuhi oleh setiap warga perkhidmatan awam. Sejajar dengan kepentingan integriti perkhidmatan awam, maka Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dengan kerjasama Institut Integriti Malaysia (IIM) telah mengambil inisiatif menganjurkan Seminar Integriti kepada semua warga pendidikan. 4.0 OBJEKTIF 4.1 Meningkatkan tahap kesedaran serta kefahaman warga pendidik dan bakal pendidik mengenai Pelan Integriti Nasional (PIN); 4.2 Meningkatkan komitmen warga pendidik dan bakal pendidik mengenai peranan yang boleh dimainkan dalam mengukuhkan integriti masyarakat; dan 4.3 Mendapatkan kerjasama warga pendidik dan bakal pendidik bagi membantu menyebarluaskan kefahaman mengenai integriti dan PIN dalam kalangan pelajar. 5.0 KAEDAH PELAKSANAAN 5.1 Terdapat 3 Kelompok SIWP Fasa I yang sudah dilaksanakan pada bulan Jun 2013 bagi PPD Kota Marudu. 5.2 SIWP Fasa II, hanya atu (1) Kelompok yang terlibat - Kelompok 4 (SMK Kota Marudu), iaitu melibatkan 2 buah sekolah menengah dan 8 buah sekolah rendah.
PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

5 / 55

Laporan SIWP 2013

6.0

IMPLIKASI KEWANGAN

ANGGARAN PERBELANJAAN SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) FASA II KELOMPOK 4 2013 BIL 1. 2. 3. PERKARA Makan & Minum Peserta SIWP Kelompok 4 Sewa Dewan Komuniti Kota Marudu Sewa P.A. Sistem PERKIRAAN RM8 X 374 orang RM500.00 ( hari) RM500.00 perset JUMLAH KOS (RM) JUMLAH (RM) 2, 992.00 500.00 500.00 3, 992.00

7.0

ATUR CARA

* ATUR CARA SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) FASA II 2013 KELOMPOK 4 ( SMK KOTA MARUDU ) Tarikh Tempat 8:00 pagi : 29 September 2013 ( Ahad ) : Dewan Komuniti, Kota Marudu, Sabah : Ketibaan dan Pendaftaran Peserta. : Nyanyian Lagu Negara Ku. : Nyanyian Lagu Transformasi Pendidikan Negara. : Lagu Guru Malaysia. : Bacaan Ikrar Integriti Malaysia. : Bacaan Doa. : Ucapan Aluan Pengerusi. 9:00 pagi : Ceramah Pelan Integriti Nasional (PIN) dan Pembudayaan Integriti Dalam Pendidikan. 12:00 tengah hari : Makan / Bersurai.

* Tertakluk kepada pindaan urus setia seminar.

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

6 / 55

Laporan SIWP 2013

8.0

KESIMPULAN Adalah diharapkan seminar ini akan dapat memberi kesan yang positif terhadap proses pelaksanaan, proses penerimaan, dan kesan terhadap amalan warga pendidik yang terlibat. Adalah diharapkaan program ini dapat memberikan impak yang besar kepada warga pendidikan Daerah Kota Marudu,Sabah dalam mengamalkan budaya kerja, budaya pengurusan, budaya bermasyarakat dan budaya kehidupan berkeluarga dengan penuh rasa tanggungjawab dan berintegriti tinggi dalam melahirkan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai kerohanian yang terbaik menjelang kehidupan masyarakat negara maju pada tahun 2020 nanti.

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

KHAIRUDDIN BIN JAMAL KOD / Ketua Unit Jaminan Kualiti, Pendidikan Daerah Kota Marudu. Tarikh : 5 September 2013

JIDIN JANAUN Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pejabat Pendidikan Daerah Kota Marudu. Tarikh : 5 September 2013

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

7 / 55

Laporan SIWP 2013

BAHAGIAN B

LAPORAN

SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) FASA II KELOMPOK 4 PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA MARUDU SABAH

2013

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

8 / 55

Laporan SIWP 2013

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA MARUDU SABAH LAPORAN SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) FASA II TAHUN 2013 BIL. NAMA PROGRAM 1. 2. 3. 4. PENGISIAN PENGANJUR PELAKSANA SENARAI NAMA SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK 2013 CERAMAH 3 JAM ANJURAN BERSAMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) DAN INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA (IIM) DENGAN KERJASAMA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI (JPN) PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH (PPD) RUJUK PADA BAHAGIAN E - LAMPIRAN

1.0 JADUAL PELAKSANAAN Tuan Rumah Anggaran Kehadiran Peserta Bilangan Kehadiran Peserta Kos Makan & Minum (RM) Lain-lain Kos (RM)

Bil.

Tarikh

Tempat

1.

SMK Kota Marudu

29 hb. September 2013 (Ahad)

Dewan Komuniti Kota Marudu Sabah JUMLAH

374

222

374 222 JUMLAH KESELURUHAN

RM500.00 (Sewa Dewan) dan 2,992.00 RM500.00 (Sewa P.A. sistem) 2, 992.00 1000.00 3, 992.00

2.0

ULASAN DAN CATATAN Secara keseluruhan, program ini telah berjaya dilaksanakan dan berjalan sebagaimana perancangan yang dijadualkan serta mendapat kerjasama yang baik daripada Tuan Rumah. Walau bagaimanapun kehadiran peserta (guru-guru) yang terlibat mengikut kelompok kurang memuaskan, iaitu hanya 59.36% daripada anggaran kehadiran peserta keseluruhan. Antara sebab ketidak hadiran yang dikemukakan, kebanyakan guru terlibat dengan aktiviti keagamaan dan ada komitmen lain, iaitu terlibat mengikuti kuliah Sarjana Muda dan Sarjana.

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

9 / 55

Laporan SIWP 2013

BAHAGIAN C

PENILAIAN

SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) FASA II KELOMPOK 4 PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA MARUDU SABAH

2013

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

10 / 55

Laporan SIWP 2013

JABATAN PENDIDIKAN DAERAH KOTA MARUDU SABAH PENILAIAN SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) TAHUN 2013 1.0 PENDAHULUAN Penilaian seminar adalah berdasarkan maklumbalas peserta SIWP Fasa II Kelompok 4 (SMK Kota Marudu), iaitu berdasarkan borang penilaian peserta yang dikembalikan kepada pihak urus setia di akhir seminar. Segala dapatan akan dinilai dan diambil perhatian untuk tindakan penambahbaikan dan pencegahan oleh pihak urus setia. Soalan dalam borang penilaian peserta yang terlibat dalam pelaporan penilaian ini adalah BAHAGIAN 1 (B) : PELAKSANAAN Soalan 3 sahaja.

2.0

PERSAMPELAN

PENILAIAN PROGRAM SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) FASA II YANG DIADAKAN PADA 29 SEPTEMBER 2013 (KELOMPOK 4) DI DAERAH KOTA MARUDU, SABAH (PPD KOTA MARUDU) POPULASI DAN SAMPEL Populasi; kumpulan sasaran pengkaji. 1 pusat (Kelompok). Populasi : Peserta : 374. Borang Penilaian : 222 Persampelan : 50 sampel Sampel kajian adalah merujuk kepada responden kajian yang dipilih untuk mewakili sesuatu populasi. 222 borang penilaian, sebanyak 50 borang penilaian dipilih secara persampelan rawak mudah dan berkelompok daripada sepuluh (10) buah Sekolah dalam Kelompok 4 SIWP Fasa II Daerah Kota Marudu 2013

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

11 / 55

Laporan SIWP 2013

PEMILIHAN SAMPEL

METODOLOGI KAJIAN Reka bentuk kajian dipilh adalah kaedah Kuantitatif Tinjauan menggunakan instrumen soal selidik (Borang Penilaian Peserta) yang dibekalkan oleh pihak IIM. Soal selidik diedarkan sewaktu sesi pendaftaran kepada peserta seminar dan borang soal selidik tersebut dikembalikan kepada urus setia di akhir program. Sebanyak 50 borang telah dipilih dipilih secara persampelan rawak mudah dan berkelompok untuk peringkat analisis data. Hasil analisis data adalah dalam bentuk deskriftif menggunakan SPSS versi 16, iaitu melibatkan pengiraan Min dan Sisihan Piawai.

SKALA PENILAIAN Skala penilaian yang digunakan adalah berikut ini : 5 4 3 2 1 Sangat Setuju Setuju Tidak Pasti Tidak setuju Sangat Tidak Setuju

INTERPRETASI JULAT SKOR MIN

Skor Min 1.00 - 2.33 2.34 - 3.66 3.67 - 5.00

Tahap Rendah Sederhana Tinggi


12 / 55

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

Laporan SIWP 2013

3.0

ANALISIS KEHADIRAN PESERTA MENGIKUT SEKOLAH

Sekolah SMK Kota Marudu SMK Bandau SK Timbang Batu SK Talantang SK Ongkilan SK Panaitan SK Lampada SK Marak-Parak SK Gana SK Tagibang

Anggaran Kehadiran Peserta 131 44 35 32 29 26 17 28 20 12

Bilangan Kehadiran Peserta Sebenar 85 37 21 16 8 9 11 25 9 1

Peratus (%) Kehadiran 64.89 84.09 60.00 50.00 27.59 34.62 64.71 89.29 45.00 8.33

4.0 PENILAIAN BAHAGIAN 1 (B): PELAKSANAAN Soalan 3: Secara keseluruhannya, seminar ini berupaya mencapai objektif pada tahap: Mencapai Objektif 1 0 2 1 3 2 4 36 5 11

Skala Jumlah

Sampel 50

Descriptive Statistics N Mean Std. Deviation

B3 Secara keseluruhannya, didapati seminar ini berupaya mencapai objektifnya. Valid N (listwise)

50 50

4.14

0.572

Item ini menunjukkan majoriti responden memilih skala 4 (Setuju) 36 ( 72.00% ) dan kedua tertinggi memilih skala 5 (Sangat Setuju), iaitu 11 ( 22.00% ). Skor min bagi bagi item Secara keseluruhannya, seminar ini berupaya mencapai objektifnya adalah berada pada tahap 4.14 (Tinggi) dengan sisihan piawai 0.572.

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

13 / 55

Laporan SIWP 2013

5.0

ULASAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PESERTA Bil. 1) Ulasan Tempat sangat kondusif 7 Jumlah Cadangan Penambahbaikan Seminar hendaklah dilaksanakan/dijalankan pada hari bekerja (bukan pada waktu hujung minggu) Sarapan pagi dicadangkan disediakan Perlu ada bahan edaran kepada peserta. Perlu ada video selingan. Nama dalam pendaftaran dicadangkan mengikut susunan abjad. Jumlah

2)

3) 4) 5)

Kandungan seminar yang berkaitan tugas dikekalkan. Pengurusan P.A. Sistem perlu dikekalkan Cara pengurusan yang baik dan teratur.

3 3 1

2 10 1

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

14 / 55

Laporan SIWP 2013

BAHAGIAN D

PENCERAMAH

SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) FASA II KELOMPOK 4 PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA MARUDU SABAH

2013

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

15 / 55

Laporan SIWP 2013

Kelompok 4 Tarikh Tempat Tajuk Ceramah

: 29 September 2013 ( Ahad ) : Dewan Komuniti, Kota Marudu, Sabah : Pelan Integriti Nasional (PIN) dan Pembudayaan Integriti Dalam Pendidikan. : KHAIRUDDIN HJ. JAMAL @ JASLEY BIN JAMARI : 30 MAC 1967 : 670330 - 12 - 5483 : Kota Marudu, Sabah : KAUNSELOR ORGANISASI DAERAH / KU JAMINAN KUALITI DAERAH PPD Kota Marudu, Sabah : DG44

Nama Tarikh Lahir No. Kad Pengenalan Tempat Lahir Jawatan Sekarang Gred Jawatan

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN NAMA INSTITUSI MAKTAB SABAH Maktab Perguruan Kuala Terengganu (MPKTBR) UPM, Kuala Lumpur UMS, Kota Kinabalu KELULUSAN SPM Sijil Perguruan Sarjana Muda Pendidikan Sarjana Pendidikan BIDANG Sains PM - SR Bahasa Melayu Pengurusan Pendidikan TAHUN 1984 1991 2001 2006

PENGALAMAN KERJA TEMPAT BERTUGAS SK. Garau Kudat Sabah SK Timbang Batu Kota Marudu JAWATAN Guru Sandaran Tidak Terlatih Guru Akademik BIDANG TUGAS Guru Akademik Guru Matematik & Bahasa Melayu Matematik, Guru B&K, Guru Pembangunan, Guru Data, Setiausaha PIBG dan guru Makmal Komputer. Kaunselor Organisasi Daerah / Pegawai Meja Unit Jaminan Kualiti TAHUN 1987-1989 1991-2000

SMK Bandau Kota Marudu

Guru Akademik/ Guru Bimbingan & Kaunseling

2000-2009

PPD Kota Marudu, Sabah

Kaunselor Organisasi Daerah

2009 sekarang

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

16 / 55

Laporan SIWP 2013

BAHAGIAN E

LAMPIRAN

SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) FASA II KELOMPOK 4 PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA MARUDU SABAH

2013

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

17 / 55

Laporan SIWP 2013

SENARAI SEMAK AHLI JAWATANKUASA SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA MARUDU SABAH TAHUN 2013

BIL. 1.

JAWATANKUASA Penyelaras 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.

TUGASAN Menyelaras pelaksanaan seminar. Menyediakan kertas kerja. Mengendalikan Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana. Menyediakan surat panggilan peserta dan penceramah. Menyediakan senarai nama peserta seminar. Memastikan pengesahan kehadiran peserta. Memberi maklum balas kehadiran kepada KPM dan IIM. Memastikan pelaksanaan tugas seluruh jawatankuasa berjalan dengan lancar. Menyediakan senarai kehadiran dan mengambil kehadiran peserta. Mengemas kini nama-nama peserta dalam bentuk soft copy. Membantu mengedarkan hand out. Merekodkan semua nama jawatankuasa yang terlibat. Mendapatkan sebut harga dan menentukan menu jamuan. Menyediakan tempat makan yang sesuai. Mendapatkan pesanan LO a. Sebut harga. b. Invois. c. Sijil Pendaftaran Syarikat. d. Sijil Pendaftaran Kewangan. e. Salinan buku akaun pembekal.
PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

CATATAN

2.

Setiausaha

3.

Pendaftaran & Persijilan

Tidak ada peruntukan khas untuk penyediaan sijil kepada peserta

4.

Makan & Minum

Peruntukan makan = RM8.00 X anggaran peserta (RM8.00 X 374 = RM2, 992.00)

18 / 55

Laporan SIWP 2013

BIL.

JAWATANKUASA

TUGASAN 4. Memastikan makanan dan minuman mencukupi dan disediakan mengikut menu dan tepat pada masanya. 1. Mengenal pasti kehadiran tetamu jemputan khas (jika ada) dan penceramah. 2. Menjemput tetamu jemputan khas (jika ada) dan penceramah ke bilik menunggu sekiranya waktu ceramah belum bermula. 3. Memastikan bilangan dan susunan tempat duduk jemputan khas (jika ada) dan penceramah serta peserta mencukupi. 1. Mengatur susunan tempat duduk & menyediakan tempat duduk untuk peserta seminar, set meja dan kerusi VIP 2. Menyediakan tagging untuk pengetua dan guru besar. 3. Menyediakan air mineral,alas meja, gelas dan gula-gula 4. Menyediakan meja pendaftaran peserta 5. Memastikan tempat duduk peserta seminar mencukupi dan sesuai 1. Memperbanyakkan salinan brosur/ bahan edaran 2. Memasukkan bahan edaran ke dalam fail dan mengedarkan kepada peserta semasa pendaftaran 3. Menyediakan ucapan perasmian penutup, ikrar integriti dan lainlain 1. Menyediakan LCD dan Skrin - 2 set 2. Menempah sistem siar raya dan berurusan dengan juru teknik Kompleks Kejiranan Presint 16 3. Menempah rostrum untuk penceramah dan juru acara 4. Menyediakan mikrofon yang mencukupi untuk pengacara, penceramah, peserta 5. Menyediakan cordless mike untuk penceramah 1. Memasang banner 2. Menyediakan back drop - komputer
PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

CATATAN

5.

Sambutan

Tidak ada tetamu jemputan khas.

6.

Persiapan Tempat

7.

Penyediaan Bahan

Tidak ada peruntukan khas bahan edaran.

8.

Teknikal & Siar raya

9.

Publisiti & Rakaman

19 / 55

Laporan SIWP 2013

BIL.

JAWATANKUASA

TUGASAN 3. Mengambil gambar dan menyerahkan kepada JK Dokumentasi dan Pencatat Laporan untuk diserahkan kepada IIM 1. Menyediakan atur cara program rujuk urus setia 2. Menyediakan buku program maklumat seminar, ikrar integriti dan lain-lain yang berkaitan. 3. Menyediakan buku program khas 10 set 1. Mendapatkan maklumat penceramah 2. Mengumpul borang penilaian, borang soal selidik dan menyerahkan kepada urus setia 3. Menyediakan laporan dalam bentuk hard copy dan soft copy 4. Laporan hendaklah disiapkan dalam tempoh selewat-lewatnya 2 minggu selepas tarikh seminar kepada urus setia KPM berserta nama peserta 5. Berurusan dengan JK Publisiti dan Rakaman untuk mendapatkan gambar bagi tujuan pelaporan 1. Mendapatkan biodata ringkas penceramah sebelum majlis bermula. 2. Menyediakan teks dan mengacarakan majlis 3. Menyediakan teks dan mengacarakan majlis perasmian penutup 1. Menyediakan teks dan memimpin bacaan doa. 1. Mengetuai bacaan ikrar

CATATAN

10.

Buku Program & Cenderamata

11.

Dokumentasi & Pencatat Laporan

12.

Pengacara

13. 14.

Pembaca Doa Pembaca Ikrar

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

20 / 55

Laporan SIWP 2013

SENARAI KEHADIRAN PESERTA SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA MARUDU SABAH TAHUN 2013 BIL. NAMA TEMPAT BERTUGAS KAD PENGENALAN

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24)

SENARAI KEHADIRAN PESERTA SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) FASA II KELOMPOK 4 TARIKH : 29 SEPTEMBER 2013 ( AHAD ) TEMPAT : DEWAN KOMUNITI, KOTA MARUDU AHMAD FAKHRULRADHI B. SMK BANDAU 841024035831 FAUZI AHMAD SHAMSUHAIMAN BIN SMK BANDAU 820901035045 ABDUL RAHMAN SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU
PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

DORA KUDIK ELLISON DANNY LEINSIN FARIDAH SUPIAN FOLASIA OMBOU FREDDLY BIN SUALIN GRAY CHARLTON BIN JAINIM HALIM BIDIN @ BIBIN RONOLLUIS YEO HENRY BIN JAMUDAH IRINE BINTI JOKILYN MOHD. SYUKRI MAJININ BENEDICT JONIB JAIPEN @ MOHD. FADZIL BIN TUYUNDO JIROD BIN BUNAHAI GANESH SUNDARAN SAKARAN KALIXTUS PURTUNATA LOLI BIN KOPONG KETTY BINTI GODUT LIEW YUN CHIN M. ELIZABETH BT. MASTAN MANGIWAL TEMBUONG @ MAJAWAL TIMBUONG MARCUS DIRI BINTANG BIN KOPONG NECKLOES BIN LORIN

740608126028 841221125525 840125115074 820727125968 810120125209 870609496093 690809125395 861114495043 730222125285 770713125526 890928125239 860712495321 730418125471 800720125641 860124085481 801013125241 810131125570 700217125101 710901125684 690329125329 780116125631 820323125929 21 / 55

Laporan SIWP 2013

BIL. 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53)

NAMA SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SMK BANDAU SK GANA SK GANA SK GANA SK GANA SK GANA SK GANA SK GANA SK GANA SK GANA SK LAMPADA SK LAMPADA SK LAMPADA SK LAMPADA SK LAMPADA SK LAMPADA SK LAMPADA

TEMPAT BERTUGAS NIK NORMASLISDA BINTI NIK MOKHTAR NIK YUSRY B YULIZAR NIUS BIN MAISIN PERRY BIN KUDIK MARJINA BT. MUJI SABINDO BIN BANUT SHAHIR BIN SYAPARUDDIN SHARON BONNIE MOJULIN SIPAWA B. ENGAU SITI NORHAZIAH BT MUHD NOR VENSON GUMPITAK WALIN@ VALEN BIN MAITING @ MATING WELTTER BIN ARIFFIN ALBERT BIN UNING HONI BIN MIAAU JANSAH BIN LABUTAN KASSIM BIN EBIT MOHAMAT BIN AMDAN @ MOHAMAT BAHNAN MOHD. HAIRI BIN MAHAT NOORZIANAH BINTI ONDU LIEW YUN HENN WILFRED JOSEPH BAITIN BIN PELANG HOLEN SAYAMAN MALSON SARUNGKIL MD. NURKHALISH B. MASDUKI MD. HANIF SHAKIRIN B. RAZALI MUHAMMAD ZUFAR BIN ABD RAZAK SYARIFAH HALIZAWATI

KAD PENGENALAN 830725115618 840907035511 710430125759 761008126203 631018125428 871210495835 840109125117 850618125480 620102125777 840207115262 810519125753 640728125013 780311125709 780714125615 831118125827 690313126079 721007125317 600307125019 830525065169 840805126092 790825125275 840221125037 680729125177 711225125236 690311125355 900420125269 891102035401 890318025337 890412112342

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

22 / 55

Laporan SIWP 2013

BIL. 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82)

NAMA SK LAMPADA SK LAMPADA SK LAMPADA SK LAMPADA SK TALANTANG SK TALANTANG SK TALANTANG SK TALANTANG SK TALANTANG SK TALANTANG SK TALANTANG SK TALANTANG SK TALANTANG SK TALANTANG SK TALANTANG SK TALANTANG SK TALANTANG SK TALANTANG SK TALANTANG SK TALANTANG SK PANAITAN SK PANAITAN SK PANAITAN SK PANAITAN SK PANAITAN SK PANAITAN SK PANAITAN SK PANAITAN SK PANAITAN

TEMPAT BERTUGAS NOOAMANINA BT. SUID SAINTIM BIN YANGGIT SATUN @ OSMAN BIN MATARI WERSON GOTOB ASLINAH BINTI BINSON MARLINAH @ LIANA BINTI JAIBIN MOHD HELMI JAFFAR SIDEK ELVINA BTE MANJALIM INORONGKOI @ RUHAIDAH HAMDAN JELOSON@JELESON BIN MASANTUN JULINA BINTI MAIL JUSTINA JAMILIN MOHD. RAFI BIN CHE DAUD NUNAH BTE ALIONG RIAMAH BINTI AMAT ROSLINAH BINTI JAINUDDIN SALIAH BINTI MASALIN SARIMAH BINTI ISMAIL YOPULIN BINTI KUNDAPIT ZAITUN BINTI ABD MAJID ADZHAR BIN ABD RASID IBRAHIM RADI MOHD ZAINUN ANUAR BIN MAT SALLEH MUJINAH BINTI LANGGAP NIZA JUSTIN NORHAYATI BINTI MUSLIE PETER BIN GONSOI ROSNI TIMBUONG SALEH BIN LAPING

KAD PENGENALAN 890904125882 760919125987 691110125599 770520125677 790604125728 780509125376 870530295047 671229125504 670310125400 580107125537 710329125420 690619125298 780922065119 650301125654 660516125896 801105126196 740329125372 670319135840 641208125356 821115125056 810716126085 720420125105 780929035617 640502125280 830608125016 730521125904 651215125097 740102125802 671110125945

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

23 / 55

Laporan SIWP 2013

BIL. 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 109) 110) 111)

NAMA SK TAGIBANG SK ONGKILAN SK ONGKILAN SK ONGKILAN SK ONGKILAN SK ONGKILAN SK ONGKILAN SK ONGKILAN SK ONGKILAN SK TIMBANG BATU SK TIMBANG BATU SK TIMBANG BATU SK TIMBANG BATU SK TIMBANG BATU SK TIMBANG BATU SK TIMBANG BATU SK TIMBANG BATU SK TIMBANG BATU SK TIMBANG BATU SK TIMBANG BATU SK TIMBANG BATU SK TIMBANG BATU SK TIMBANG BATU SK TIMBANG BATU SK TIMBANG BATU SK TIMBANG BATU SK TIMBANG BATU SK TIMBANG BATU SK TIMBANG BATU

TEMPAT BERTUGAS MARLEY BIN KUMIN ALVERINA ANGELLA BTE MITTY GABU NORASMAT BINTI MD NOOR NOOR FARAHIYAH BINTI ABDUL HALIM ROJINA BTE DAUT ROSLITAH GUTASAN RUSNANY OYOH @ SOYOH YANIDAH BINTI MAJANUM CHE MOHD BAKRI ABDUL LATIF B. ABDUL FATTAH ASNINAH BINTI ROSLEE AZIZ BIN SAMBAS DIANNA BINTI KINTIH HARLYANIE BINTI SALLEH HASSNAL @ WINSTON BIN HAJI MOHD. OMAR @ MAJUNING JUBILI INTANG LOUTHY BIN GUNSANAD MAILIN BINTI BAHARI @ NORAZRINAH MARIA BINTI ANGKUT MARIANAH BINTI AMBORAGANG MARY BINTI KUNDALAN MOREEN BINTI JOHNJIN NAIM BIN SAIBIN @ EBIT NOR ASHIKIN BINTI MAT JUSOH NORAH BINTI AWANG YAHYA ROSHALINA SALLEH ROSINAH BINTI YARIG @ YARID MOHD. FIRDAUS ABD. WAHAB WINSIN@VINCENT BIN JOSEPH

KAD PENGENALAN 820110125351 800425125518 870314035468 860521465242 670730125554 680831125632 700303125730 811208125566 840417036183 720531125343 720912125646 620831125283 840117125512 850204125114 661001125699 590506125111 620311125941 690315125600 690831125260 670625125536 741024125528 831201125692 690526125133 820927035828 640612125302 830214115018 680522125508 821124026241 740206125209 24 / 55

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

Laporan SIWP 2013

BIL. 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140)

NAMA SK TIMBANG BATU SK MARAK-PARAK SK MARAK-PARAK SK MARAK-PARAK SK MARAK-PARAK SK MARAK-PARAK SK MARAK-PARAK SK MARAK-PARAK SK MARAK-PARAK SK MARAK-PARAK SK MARAK-PARAK SK MARAK-PARAK SK MARAK-PARAK SK MARAK-PARAK SK MARAK-PARAK SK MARAK-PARAK SK MARAK-PARAK SK MARAK-PARAK SK MARAK-PARAK SK MARAK-PARAK SK MARAK-PARAK SK MARAK-PARAK SK MARAK-PARAK SK MARAK-PARAK SK MARAK-PARAK SK MARAK-PARAK SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU

TEMPAT BERTUGAS ZUBAIDAH BINTI ABDULLAH ALICE CHAN SIAK FONG ANDREW BIN ANGAU LIAU CHIN JING PING EDWARD LAGADAN TINGGO HARRYYAN BIN TOMIN HERWANTY BINTI HAMILAN JOHOYA BAKING KASMAH ABU BAKAR LAYUR @ MAWARRINA BITI RAMPUN MAJUN BIN MAJANGIN SITI HAPDEH HJ SOOD MENSON BIN AJUM JAIKUN KANDALI @ MOHD ZULHAIRI ABDULLAH MOHD HANAFI BIN MERUSIN MOHD ZAID BIN ABDULLAH @ DINGGU AMBORAGANG RAIMAH BINTI MOJULOU RAYMOND MARSHALL MALIGIR REYNOLD SAWANAI ROSELIND BTE AHBIN ROSMAH ABD SAID SAIBIN @ GANDI BT. HAJI JALI SHABANAH BINTI AHMAD THOUPIL BIN MAISI WINNI BT JONIB ZULHADI@ABDUL HAFIS BIN MOHD ZAINEY ABDUL RAZAK BIN ABD MAJID ADLIN BINTI ADANGKU @ GEORGE ALBOT TAM YIN KAU

KAD PENGENALAN 821122115462 670617125210 780317125515 880717605006 540201125465 830619125425 840824125052 640926125452 550417125324 711110125164 831129126075 881119125154 790307125633 690403125475 810414125343 720712126265 630415125056 840823125755 811110125875 690903125674 730208125334 621022125202 800618125784 780528125937 800724125286 810627125515 591025035515 800614125680 790202125995 25 / 55

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

Laporan SIWP 2013

BIL. 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169)

NAMA SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU

TEMPAT BERTUGAS ALEXANDER STANLEY GABAN ANDYWELSH MARTIN BANI ISWADI BIN BANI AMIN BETTY FRANCIS CHIN SIEW YEE DAHLAN BIN BIDIN DAYANG ALINDA BINTI KADIR DAYANG KHURSIAH BINTI DATU KADIR DAYANG SALBIAH BINTI ABD RAHMAN DELINCING BIN LUMASA DYNAWATY BINTI SADIKAH EDDY AWING ERNEST @ ROSDAH KAJUL @ ARIFIN FATIMAH BINTI JUSOH FELIX@SALMAN BIN MAJAMUN FITRIAH MAISARAH @ JUTIAH BINTI ABDULLAH FLORAH BINTI GUMPITAK FRANSISCA CHANDRA VOO FROZALINE HAZEL BANGKUAI HAPISAH BINTI MUHAMAD IDAWATI BINTI IKHWAN JABITA BINTI SATING JAISIN BIN GOPORI JAMILAH BT BAKAR JERENA BINTI YAGANG JESON BIN MAJIMAL JESVI TAISING JOSEPH BIN DANIH JOSEPHINE BINTI SABUT

KAD PENGENALAN 660525125185 780727125091 800325125799 650709125180 791108125416 800215125659 800415125848 730107125378 861128495036 660913125443 830120125610 760404125363 720113125762 700605115060 811126125503 741101125338 850605126214 870329496080 720619125276 730401035912 760110115506 711202125604 660101126985 720625125774 721103125288 660812125487 750817125805 691020125173 770421125778

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

26 / 55

Laporan SIWP 2013

BIL. 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198)

NAMA SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU

TEMPAT BERTUGAS JOSNAH GUNSONGENG @ ALI AMAT JULIAN ABAN JULIKA BINTI MAIBA JUSIP BIN SIBIL LARRY ANDANG LARRY BIN OJINGKIN MADZIM EDWARD BIN KIBUT MALATI A/P THIAGARAJAN MARHANI BINTI IRIN MARIUS BIN MALIBIN MASDILA BINTI MAT HUSSIN @ GHANI MASNITAH BINTI SAPILIN MAZREN BIN TIKUSAN @ MAZREN BIN TAPUSAN MAZZIAH BINTI AHMAD MEIJIL BIN TOTONG MOHAMMAD NAZMI BIN RAMLI MOHD HANAFI BIN SAID NAJIBAH BINTI JAAFAR NASSY BINTI JIMY NATILIE BINTI KUINTIN NELSON MICHAEL JR NIA ERNALISA BINTI NOORJATIN NORHANIM BT ABD JAMIL NUR EL-HANIZAH BINTI NUMAN NURUL AINUN BINTI ABDUL ZABAR PETRONELLA ALBERT PILINAH BINTI YUDING PRINCHERO MAIRON BAHANJA RAIMAH JALUDIN @ TUDIN

KAD PENGENALAN 761220125726 720414125539 871127125526 720418125325 740425125487 820728125919 670424125185 851204086084 780430125736 650709125025 840218035524 840118125602 720822125343 700531125302 720627125655 841104035483 840603036355 850412115500 720316125084 721216125022 851205125903 830920126240 820615075388 811225125920 860127035594 730304125772 750210125534 680718125251 730211125802

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

27 / 55

Laporan SIWP 2013

BIL. 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) 208) 209) 210) 211) 212) 213) 214) 215) 216) 217) 218) 219) 220) 221) 222)

NAMA SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU SMK KOTA MARUDU

TEMPAT BERTUGAS RAPHAEL ANAK WILSON JANA RAZALI BIN ENDOT RIZUAN SHAH BIN ALIHAKATDIN ROKIAH BINTI SPIAN ROSNAH BINTI ZAKARIA ROSNAH JUYOH SALMIZA BINTI MAT ZANGGI SAMEINUL RAHIM BIN MOHAMED SANJERE @ AWANG BIN MUSTAH SAPILING @ MOHD ASRI BIN SITIM @ ABDULLAH SOO YONG HUAT SUTIJARI BT SHUKOR VOO CHUNG LEN WASNAH MATUJAL @ MATUZAL WILBERT BIN UNGGAK @ ALFRED WONG LEE FONG YAU POOL CHERN @ JAU POOL CHERN YAZID BIN MAHADI YUSNIZA BINTI AZALI ZAIDI BIN KABIL VIANAH TOH DAYANG SUTINAH AWANG INI JAYRONE JUSTER JUDIAH MOJIOU

KAD PENGENALAN 810807135155 680410115129 821130125601 760709086422 840411115200 680211125340 770216115386 791204035031 750410125723 711115125665 670702126197 770211125702 700823125267 750304125500 810920126277 670820125048 780219016235 700503055239 741206075226 720221145533 700617125166 891021135564 880404125861 841208125926

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

28 / 55

Laporan SIWP 2013

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

29 / 55

Laporan SIWP 2013

CONTOH TENTATIF SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA MARUDU SABAH TAHUN 2013

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

30 / 55

Laporan SIWP 2013

CONTOH TENTATIF SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA MARUDU SABAH TAHUN 2013

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

31 / 55

Laporan SIWP 2013

CONTOH BORANG PENILAIAN SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA MARUDU SABAH TAHUN 2013

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

32 / 55

Laporan SIWP 2013

CONTOH BORANG PENILAIAN SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA MARUDU SABAH TAHUN 2013

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

33 / 55

Laporan SIWP 2013

CONTOH BORANG PENILAIAN SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA MARUDU SABAH TAHUN 2013

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

34 / 55

Laporan SIWP 2013

CONTOH BORANG PENILAIAN SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA MARUDU SABAH TAHUN 2013

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

35 / 55

Laporan SIWP 2013

CONTOH GAMBAR PELAKSANAAN SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA MARUDU SABAH TAHUN 2013 Sesi Pendaftran Peserta SIWP

Bacaan Ikrar Integriti Malaysia

Ucapan Alua-aluan Tuan Rumah

Penceramah SIWP

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

36 / 55

Laporan SIWP 2013

CONTOH GAMBAR PELAKSANAAN SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA MARUDU SABAH TAHUN 2013 Sesi Ceramah SIWP

Peserta SIWP

Peserta SIWP

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

37 / 55

Laporan SIWP 2013

CONTOH REKOD KEHADIRAN / SENARAI PESERTA SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA MARUDU SABAH TAHUN 2013

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

38 / 55

Laporan SIWP 2013

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

39 / 55

Laporan SIWP 2013

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

40 / 55

Laporan SIWP 2013

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

41 / 55

Laporan SIWP 2013

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

42 / 55

Laporan SIWP 2013

CONTOH SURAT RASMI SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA MARUDU SABAH TAHUN 2013

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

43 / 55

Laporan SIWP 2013

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KOTA MARUDU LOT NO. 3, TAMAN WTK FASA II, PETI SURAT 297, 89108 KOTA MARUDU, SABAH. Tel : 088-661205 / 088-661178 Fax : 088-662582 E-mail : ppd.kotamarudu@moe.gov.my MENERAJUI TRANSFORMASI Ruj. Kami : PPD(KM)100/18/9 ( ) Tarikh : 17 September 2013 Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Marudu Kota Marudu, Sabah Tuan, SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) FASA II KELOMPOK 4 TAHUN 2013 PEJABAT PELAJARAN DAERAH (PPD) KOTA MARUDU Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Dimaklumkan bahawa hasil keputusan mesyuarat di peringkat JPN Sabah, PPD Kota Marudu dan Institut Integriti Malaysia (IIM), serta sekolah tuan yang terpilih sebagai tuan rumah tempat seminar akan menganjurkan bersama seminar yang tersebut di atas mengikut ketetapan berikut ini : Tarikh : 29 September 2013 ( Ahad ) Masa : 8.00 pagi 11.40 pagi Tempat : Dewan Komuniti, Kota Marudu, Sabah Jangkaan Peserta : 374 orang Jumlah peruntukan makan : 374 X RM8.00 = RM2,992.00 3. Sehubungan itu kerjasama tuan juga adalah dipohon untuk menubuhkan Jawatankuasa seperti dalam draf brosur atur acara SIWP yang dilampirkan bersama surat ini, bagi membantu menjayakan program seminar tersebut. Mohon cadangkan pembekal makanan bermasak Islam dan hantar dokumen berkaitan pembekal ke PPD Kota Marudu (u.p: Encik Khairuddin Hj. Jamal ) dengan kadar yang segera untuk tujuan surat tawaran membekal perkhidmatan dan bayaran. 4. Sebarang pertanyaan atau kemusykilan yang berkaitan bolehlah menghubungi Encik Khairuddin Hj. Jamal di talian 019-8509014. Kerjasama dan komitmen tuan untuk menjayakan program ini amat dihargai. Sekian. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

JIDIN JANAUN Pemangku Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Kota Marudu, Sabah
S.K : - Pengarah Pendidikan Negeri Sabah

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

44 / 55

Laporan SIWP 2013

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KOTA MARUDU LOT NO. 3, TAMAN WTK FASA II, PETI SURAT 297, 89108 KOTA MARUDU, SABAH. Tel : 088-661205 / 088-661178 Fax : 088-662582 E-mail : ppd.kotamarudu@moe.gov.my MENERAJUI TRANSFORMASI Ruj. Kami : PPD(KM)100/18/9 ( ) Tarikh : 17 September 2013 SEPERTI DALAM EDARAN (LAMPIRAN A) Tuan/Puan, SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) FASA II (KELOMPOK 4) PEJABAT PELAJARAN DAERAH (PPD) KOTA MARUDU TAHUN 2013 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Dimaklumkan bahawa hasil keputusan mesyuarat di peringkat JPN Sabah dan selaras dengan kehendak Institut Integriti Malaysia (IIM) dan Kementerian Pelajaran Malaysia, PPD Kota Marudu dan Institut Integriti Malaysia (IIM), serta SMK Kota Marudu yang terpilih sebagai tuan rumah tempat seminar akan menganjurkan bersama seminar yang tersebut di atas mengikut ketetapan berikut ini : Tarikh Masa Tempat Pakaian : 29 September 2013 ( Ahad ) : 7.40 pagi 11.40 pagi : Dewan Komuniti, Kota Marudu, Sabah : Batik / Rasmi

3. Sehubungan itu kerjasama tuan/puan adalah dipohon untuk memaklum dan mengarahkan semua guru di sekolah tuan/puan, hadir ke seminar tersebut sebagai salah satu keperluan latihan personel yang wajib dihadiri oleh semua guru. Walau bagaimanapun guru-guru yang pernah menghadiri seminar yang sama bolehlah dikecualikan menghadiri seminar tersebut dengan syarat boleh menunjukkan bukti seperti sijil kehadiran. Mana-mana guru yang tidak dapat hadir bersebab perlu mengemukakan surat rasmi yang akan dikemukakan oleh pihak PPD ke IIM dan KPM apabila laporan pelaksanaan program dibuat. 4. Sebarang pertanyaan atau kemusykilan yang berkaitan bolehlah menghubungi Encik Khairuddin Hj. Jamal di talian 019-8509014. Kerjasama dan komitmen tuan untuk menjayakan program ini amat dihargai. Sekian. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

JIDIN JANAUN Pemangku Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Kota Marudu, Sabah
S.K : - Pengarah Pendidikan Negeri Sabah

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

45 / 55

Laporan SIWP 2013

LAMPIRAN A

SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) FASA II PEJABAT PELAJARAN DAERAH (PPD) KOTA MARUDU TAHUN 2013
KELOMPOK 4

PENGETUA SMK KOTA MARUDU, KOTA MARUDU

PENGETUA SMK BANDAU, KOTA MARUDU

GURU BESAR SK. TIMBANG BATU, KOTA MARUDU

GURU BESAR SK. TALANTANG KOTA MARUDU

GURU BESAR SK. ONGKILAN KOTA MARUDU

GURU BESAR SK. LAMPADA KOTA MARUDU

GURU BESAR SK. MARAK-PARAK KOTA MARUDU

GURU BESAR SK. TAGIBANG KOTA MARUDU

GURU BESAR SK. PANAITAN KOTA MARUDU

GURU BESAR SK. GANA KOTA MARUDU

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

46 / 55

Laporan SIWP 2013

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KOTA MARUDU LOT NO. 3, TAMAN WTK FASA II, PETI SURAT 297, 89108 KOTA MARUDU, SABAH. Tel : 088-661205 / 088-661178 Fax : 088-662582 E-mail : ppd.kotamarudu@moe.gov.my MENERAJUI TRANSFORMASI Ruj. Kami : PPD(KM)100/18/9 ( ) Tarikh : 17 September 2013 Encik Khairuddin Bin Jamal @ Jasley Bin Jamari, Kaunselor Organisasi Daerah/Pengurus Kualiti Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah, Kota Marudu, Sabah Tuan, JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH BAGI SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) FASA II KELOMPOK 4 TAHUN 2013 PEJABAT PELAJARAN DERAH KOTA MARUDU SABAH Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya diarah untuk menarik perhatian tuan/puan kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa PPD Kota Marudu dan SMK Kota Marudu, Kota Marudu akan menganjurkan Seminar Integriti Warga Pendidik (SIWP) anjuran bersama Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Institut Integriti Malaysia (IIM) sebagaimana maklumat berikut: Tarikh Masa Tempat Jangkaan Peserta Pakaian Aturcara : 29 September 2013 ( Ahad ) : 7.30 pagi 11.40 pagi : Dewan Komuniti, Kota Marudu, Sabah : 374 orang : Rasmi : Rujuk Lampiran A

3. Sehubungan ini, pihak PPD Kota Marudu bagi pihak KPM dan IIM dengan sukacitanya ingin menjemput tuan untuk menyampaikan ceramah bertajuk Pelan Integriti Nasional (PIN) dan Pembudayaan Integriti Dalam Pendidikan pada seminar tersebut. 4. Untuk makluman tuan, sebagai tanda penghargaan atas kesudian dan kerjasama tuan memenuhi jemputan ini, IIM akan menyediakan kemudahan bayaran sagu hati berjumlah RM500.00 meliputi bayaran honorarium, tuntutan perjalanan dan penginapan (jika berkaitan). Tiada sebarang tuntutan lain boleh dibuat berkaitan jemputan ceramah ini. 5. Segala perhatian dan kerjasama tuan adalah amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian.

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

47 / 55

Laporan SIWP 2013

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

JIDIN JANAUN Pemangku Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah Kota Marudu. s.k.: i) Kementerian Pelajaran Malaysia Unit Pelan Integriti Nasional Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (u.p.: Pn. Norizah binti Mansor) Faksimile: 03-88847922 Institut Integriti Malaysia (u.p.: En. Mohammad Diah bin Hj. Wahari) Faksimile: 03-62092193

ii)

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

48 / 55

Laporan SIWP 2013

Lampiran A

ATUR CARA PROGRAM SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK ( SIWP ) TAHUN 2013

MASA

ATUR CARA

7.45 pagi : Ketibaan dan pendaftaran peserta 8.00 pagi : Nyanyian Lagu Negaraku Sabah Tanah Airku Transformasi Pendidikan Negara : Bacaan Doa : Bacaan Ikrar Integriti Malaysia : Ucapan alu-aluan Pengerusi 8.40 pagi : Ceramah Pelan Integriti Nasional dan Pembudayaan Integriti Dalam Pendidikan 11.40 pagi : Makan Tengahari/ Bersurai

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

49 / 55

Laporan SIWP 2013

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA MARUDU LOT NO. 3, TAMAN WTK FASA II, PETI SURAT 297, 89108 KOTA MARUDU, SABAH. Tel : 088-661205 / 088-661178 Fax : 088-662582 E-mail : ppd.kotamarudu@moe.gov.my MENERAJUI TRANSFORMASI Ruj. Kami : PPD(KM)100/18/9 ( ) Tarikh : 21 Oktober 2013

INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA Menara Integriti, Persiaran Jalan Duta Of Jalan Duta 50480 Kuala Lumpur ( u.p. : PUAN ROZIAH BINTI HARUN ) Tuan/Puan, BORANG / TUNTUTAN BAYARAN SAGU HATI PENCERAMAH SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) ENCIK KHAIRUDDIN BIN JAMAL @ JASLEY BIN JAMARI Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sehubungan itu, bersama ini disertakan bersama dokumen-dokumen seperti berikut di bawah ini untuk perhatian pihak tuan/puan : 2.1 Borang Bayaran Sagu hati Penceramah SIWP 2.2 Salinan Surat Jemputan Sebagai Penceramah SIWP 2.3 Salinan Kad Pengenalan Penceramah 2.4 Salinan Buku Akaun Bank Penceramah -1 -1 -1 -1 set set set set

3. Untuk makluman tuan/puan, 1 set tuntutan sagu hati penceramah yang dikemukakan adalah untuk tuntutan bayaran sagu hati penceramah untuk satu sesi ceramah Seminar Integriti Warga Pendidik (SIWP) Fasa II (Kelompok 4), Pejabat Pendidikan Daerah Kota Marudu Sabah yang telah dijalankan pada 29 September 2013, di Dewan Komuniti Kota Marudu, Sabah. 4. Segala perhatian dan kerjasama tuan adalah amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

JIDIN JANAUN Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Kota Marudu. s.k.:
i) Kementerian Pendidikan Malaysia ii) Unit Pelan Integriti Nasional Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (u.p.: Pn. Norizah binti Mansor) Institut Integriti Malaysia (u.p.: En. Mohammad Diah bin Hj. Wahari)

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

50 / 55

Laporan SIWP 2013

CONTOH PEMAKLUMAN KETIDAK HADIRAN SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA MARUDU SABAH TAHUN 2013

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

51 / 55

Laporan SIWP 2013

CONTOH PEMAKLUMAN KETIDAK HADIRAN SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA MARUDU SABAH TAHUN 2013

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

52 / 55

Laporan SIWP 2013

SURAT TEMPAHAN DEWAN KOMUNITI KOTA MARUDU SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA MARUDU SABAH TAHUN 2013

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

53 / 55

Laporan SIWP 2013

KELULUSAN TEMPAHAN DEWAN KOMUNITI KOTA MARUDU SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA MARUDU SABAH TAHUN 2013

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

54 / 55

Laporan SIWP 2013

INVOIS DAN RESIT BAYARAN SEWA DEWAN KOMUNITI KOTA MARUDU SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK (SIWP) PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA MARUDU SABAH TAHUN 2013

PPD Kota Marudu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

55 / 55