Anda di halaman 1dari 11

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013

PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PeraturanPemarkahan September

3756/2

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta JKD Daerah Mersing Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam Peraturan Pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan Pemarkahan ini juga tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua bentuk penulisan dan percetakan.

Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 3 halaman bercetak

Koleksi Trial 2013 Cg Narzuki Online

SKEMA PRINSIP PERAKAUNAN .-TRIAL SPM 2013 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. C B A C A D A B A B B A C D C A C B D C 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. D A D A D A B B A B A D C B B A D C C B

Koleksi Trial 2013 Cg Narzuki Online

Skema Pemarkahan 1(a) Amaun RM200 000 (1 m) Atau Amaun RM250 000 (1m) 1 (b)

Prinsip perakaunan Kos Sejarah (1m) Prinsip perakaunan Pelaporan Berasaskan Nilai Saksama (1m)

Akaun yang didebitkan Akaun Perabot (1m) 1(c) Ekuiti Pemilik = RM11 500 (2m)

Akaun yang dikreditkan Akaun Belian (1m)

1(d) Gaji Bersih = (RM4 000 + RM1 500) RM900 = RM4600 (2 m) 1(e) Pulangan atas Modal = RM2700 RM675 X 100 = 9% (2m) RM22 500 * 1) Terima jawapan yang tiada RM/% 2) Tiada markah untuk jalan kerja jika jawapan salah

Koleksi Trial 2013 Cg Narzuki Online

Skema Pemarkahan 2a) Khaira Enterprise Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Mac 2013 RM RM RM

Jualan Tolak: Pulangan Tolak: Kos Jualan Stok Awal Belian Tolak: Pulangan Diskaun Diterima

RM 47 420

640
46 780 1m 1 750 22 000 480 295 775 21 225

Tambah: Angkutan Masuk Insurans atas Belian Kos Belian Kos Barang Untuk Dijual Tolak: Stok Akhir Kos Jualan Untung Kasar Tambah: Hasil Hutang Ragu/Peruntukan Hutang Ragu /Pengurangan Peruntukan Hutang Ragu Tolak: Belanja Alat tulis ( 320 40 ) Insuran ( 2160 x 9/12 ) Kadar Bayaran Gaji ( 800 x 12 ) Sewa Hutang Lapuk Susutnilai kenderaan ( 10% x 40 000 ) Susutnilai perabot (10% x 30 000 8 130) Untung Bersih

450 310 760 21 985 23 735 2 460 1m@1OF 1m. 21 275 1m 25 505 1m@1OF

170 1m 25 675 280 1 620 480 9 600 3 840 1 300 4 000 2 187 1m 1m 1m 1m 1m 1m 23 307 2 368 2m@1OF (14 mrkh)

Koleksi Trial 2013 Cg Narzuki Online

2b)

Khaira Enterprise Kunci Kira-kira pada 31 Mac 2013 RM RM 40 000 16 000 30 000 10 317 RM

Aset Bukan Semasa Kenderaaan Tolak: SNT Kenderaan ( 12 000 + 4 000 ) Perabot Tolak: SNT Perabot ( 8 130 + 2 187 )

24 000 19 683 43 683

1m@1of 1m@1of

Aset Semasa Bank Penghutang (7 000 1 300) Tolak: Peruntukan Hutang Ragu Stok Akhir Insurans Terdahulu/Insurans

2 500 5 700 285 5 415 2 460 540 10 915 1m 1m@1of 1m 1m@10f

Tolak: Liabiliti Semasa Pemiutang Gaji Terakru Modal Kerja

4 320 800 5 120

5 795
49 478

1m 1m 1m@10f

Ekuiti Pemilik Modal Awal Tambah: Untung Bersih Tolak: Ambilan ( 1 250 + 40 ) Modal Akhir

48 400

2 368
50 768 1 290 49 478 ( 11 markah)

1m@10f 1m

Syarat 1 OF 1. SNT kenderaan & perabot jumlah ditambah dari SN di penyata pendapatan 2. Kos-kos belian - betul 1 drpd 2 item 3. Untung kasar - tiada butiran asing 4. Untung bersih - 2m betul ikut skima @ 1of tiada butiran asing 5. Jika jumlah penghutang salah, PHR betul maka 1OF boleh diberi. 6. Jumlah aset semasa 2 betul sekurang-kurangnya dan tiada butiran asing 7. Modal kerja AS dan LS tiada butiran asing 8. Jumlah untung bersih dibawa dari penyata pendapatan 9. Modal akhir dikira betul walaupun untung bersih salah, syarat modal awal dan ambilan betul

Koleksi Trial 2013 Cg Narzuki Online

3 (a) Van Alatan Pejabat Stok Penghutang Bank (Kos Pembbr)

45 000 5 000 9 000 3 600 100 (1m)

Akaun Realisasi Bank (Alatan Pejabat) (1m) Modal Barney Modal Billy Bank(Penghutang) Pemiutang (Diskaun) Rugi atas Realisasi: Barney Billy Barley 62 700

4 000 (1m) 40 500 (1m) 9 000 (1m) 3 000 (1m) 200 (1m) 3 000 (1/1OF) 1 500 (1/1OF) 1 500(1/1OF) 62 700 (10 markah)

3 (b) Barney Akaun Semasa Realisasi Rugi atas Realisasi Bank 43500 40500* 3000*

Akaun Modal Billy Barley 1 100* 9000* 1500* 1500* 5100 12400 (1/1OF) (1/1OF) 15600 15000

Baki b/b Akaun Semasa Bank

Barney 30000 800* 12700 (1/1OF)

Billy Barley 15000 15000 600*

43500 15600 15000 (6 markah)

*= i) Butir Akaun Semasa Ketiga-tiga butir dan angka betul untuk mendapat 1 markah ii) Butir Realisasi Kedua-dua butir dan angka betul untuk mendapat 1 markah iii) Butir Rugi atas Realisasi - Ketiga-tiga butir dan angka betul untuk mendapat 1/1OF Butir bank angka yang tidak tepat perlu berpasangan dengan angka dalam Akaun Modal untuk mendapat 1OF

3(c) Baki b/b Realisasi Realisasi Modal Barney

6000 4000 3000 12700 (1m)

Akaun Bank Realisasi Pemiutang 1 m Pinjaman Modal Billy Modal Barley 25700

100 (1m) 3100 (1m) 5000 (1m) 5100 (1m) 12400 (1m) 25700

(7 markah) 3(d) Jurnal Am 2013 Jun 30 Realisasi Van Alatan Pejabat Stok Penghutang

62 600 (1m) 45 000 5 000 9 000 3 600 (2 markah) Koleksi Trial 2013 Cg Narzuki Online 1m

4 (a) i. Buku Tunai RM 2 340 Ogos 31 Insurans 360 (1) Faedah atas overdraf 81 (1) Kedai Winner (cek tak layan) 500 (1) 3281 2261 Buku Cek Baki h/b RM 250 50 700

Ogos 31

Baki Dividen

b/b

(1) (1) (1)

Top Enterprise (pembetulan kesilapan) Sewa

20 (1) 2261 (1) 3281 [8 markah]

Baki

b/b

(a) ii

Perniagaan Sejati Penyata Penyesuaian Bank pada 31 Mei 2013 RM RM 2261 (1/1OF)

Baki debit di Buku tunai (1) Tambah Perniagaan Jaya/ No.cek 174516 Syarikat Cekap/ No. cek 174517 280 450 (1) (1)

730 2991 Tolak WyWy Trading Baki kredit di Penyata bank (1) (b). - Cek-cek belum dikemukakan - Simpanan belum dikreditkan - Cek tak layan - Kesilapan di Buku Tunai - Dividen - Faedah atas overdraf - Insurans - Sewa * mana-mana dua (2) jawapan di atas 860 2131 [8 markah] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) [2 markah] (1) (1) (1)

Koleksi Trial 2013 Cg Narzuki Online

(c) Mengenalpasti sebab perbezaan baki di Buku tunai dan di (1) Penyata Bank Menyesuaikan baki di Buku Tunai dengan baki di Penyata Bank (1) Memastikan ketepatan dan kesahihan rekod dalam Buku Tunai (1) mana-mana dua (2) jawapan di atas [2 markah]

Nota: i. ii.

Terima jawapan Penyata Penyesuaian Bank bermula dengan baki Penyata Bank. Tidak terima jawapan direkod 2 kali (dalam Buku Tunai dan Penyata Bank)

(a) i) kos berubah seunit = Jumlah kos berubah Unit keluaran

= Upah langsung + dakwat melukis + bahan mentah 18 000 + 5 000 6 000 + 7 000

= 30 000 6 000

[1 +1 OF]

= RM5.00 [2m]

ii) kos tetap

= Susut nilai Alatan + sewa premis 14 000 = RM20 000 [2m] + 6 000

iii) TPM

= RM20 000 [1/1 OF] ( 13.00 5.00) = 2 500 unit [2]

iv) unit keluaran

= RM20 000+ RM5 400 [1/1OF] RM 8.00

Koleksi Trial 2013 Cg Narzuki Online

= 3 175 unit [2m] Terima jawapan yang tiada unit/RM v) Kos tetap ialah kos yang tidak berubah mengikut pengeluaran (1m) Kos berubah ialah kos yang berubah mengikut pengeluaran (1m)

5-b)i Keuntungan untuk pembayaran dividen (RM) 40 000 32 000 48 000 60 000 Dividen 6% Saham keutamaan (RM) (300 000 X RM2) X 6% = 36 000 (1m) 32 000 (1m) 4 000 + 36 000 = 40 000 (1 + 1OF) 36 000 (1m) Dividen Saham Biasa (RM) 40 000-36 000 = 4 000 (1OF) Tiada 48 000-40 000 = 8 000 (1OF) 60 000-36 000 =24 000 (1OF)

Tahun

2007 2008 2009 2010

NOTA: 1. Markah diberi jika ada jalan kerja yang betul walaupun angka tidak tepat 2. 1 OF diberi kepada dividen saham biasa dengan syarat: a. Ada jalan kerja dan base (rujuk kepada keuntungan yang diagihkan) b. Angka tolak merujuk kepada angka dividen saham keutamaan 3. 1 OF diberi kepada dividen saham keutamaan untuk tahun 2009 jika jawapan calon RM36 000. b) ii

Saham Keutamaan 1. Pemegang saham tidak berhad Mengundi dalam mesyuarat agung tahunan (1m) 2. Kadar dividen tetap setiap tahun

Saham Biasa 1. Pemegang saham berhad mengundi dalam mesyuarat agung tahunan (1m) 2. Kadar dividen tidak tetap bergantung kepada keuntungan syarikat ( Maksimum 2m)

*** Terima jawapan yang bermunasabah. Koleksi Trial 2013 Cg Narzuki Online

6 (a) Jun 30

Baki h/b

Akaun Modal 59 900 Jun 1 59 900 Akaun Stok 25400 Jun30 25400

Baki b/b

59 900 (1m) 59 900

Jun 1

Baki b/b

Baki h/b

25400 25400

Jun 1

Baki b/b

Akaun Kenderaan 36 100 Jun 30 Baki h/b 36 100

36 100 36 100

* Kedua-dua akaun stok dan kenderaan perlu betul untuk mendapat 1 markah Akaun Perabot Jun 23 Syarikat Jati Bhd 340 (1m) Jun 30 Baki h/b 340 Syarikat Jati Bhd 340 Jun 23 Perabot 340 Akaun Belian 5 200 (1m) Jun 30 Baki h/b 5 200 Pamison Sdn Bhd 184 (1m) Jun 13 Belian 1800 (1m) 3216 5 200 Akaun Jualan 4490 Jun 25 Tunai 30 Pelbagai Penghutang 4490 Perniagaan Guzzar 3690 (1m) Jun 24 Bank Diskaun Diberi/Diskaun 30 Baki h/b 3690 Koleksi Trial 2013 Cg Narzuki Online

340 340

Jun 30 i Jun 30

Baki h/b

340 (1m) 340

Pelbagai Pemiutang

5 200 5 200

Jun 15 22 30

Pulangan Belian Bank Baki h/b

5 200 (1m)

5200

Jun 30

Baki h/b

800 (1m) 3690 (1m) 4490

Jun 18

Jualan

2100 160

(1m) 1430 3690

Jun 30

Akaun Diskaun Diberi/Diskaun Pelbagai Penghutang 160 (1m) Jun 30 Baki h/b 160 Akaun Sewa Bank 540 (1m) Jun 30 Baki h/b 540 Akaun Pulangan Belian Baki h/b 184 Jun 30 Pelbagai Pemiutang 184 (15 markah) Imbangan Duga Pada 30 Jun 2013 Butir Debit Kredit Tunai 1 700 (1/1OF) Bank 2 740 (1/1OF) Modal 59 900 Stok 25 400 Kenderaan 36 100 Perabot 340 Syarikat Jati Bhd 340 Belian 5 200 Pamison Sdn Bhd 3 216 (1/1OF) Jualan 4 490 (1/1OF) Perniagaan Guzzar 1 430 (1/1OF) Diskaun Diberi 160 Sewa 540 Pulangan Belian 184 70870 70870

160 160

Jun 30

540 540 184 (1m) 184

Jun 30

6 (b)

*Angka sendiri diberi 1OF dengan syarat sama dengan angka baki h/b dalam akaun di lejar (5 markah)

Koleksi Trial 2013 Cg Narzuki Online