Anda di halaman 1dari 6

zainol abidin bin musa/skr2013/nota/rujukan epic /saidi

Kelas inklusif
PERLAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN. Perlaksanaan program ini dijalankan dengan cara: 1. Program Percantuman. Dimana pelajar pendidikan khas akan belajar didalam persekitaran kanak-kanak normal. Tetapi pelajar hanya belajar dalam kelas khas sahaja. Mereka borkongsi mengunakan segala kemuadahan sekolah. 4.2 Program Inklusif Sepenuhnya Pendidikan Inklusif dalam konteks pendidikan khas adalah pendidikan yang diberikan kepada murid-murid dengan keperluan pendidikan khas yang belajar bersama-sama dengan murid-murid normal, di dalam kelas yang sama dan diajar oleh guru biasa.(Haji Sabri Salleh. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan. 1996) Pendidikan Inklusif menumpukan perhatiannya ke arah pengsealiran pelajar-pelajar berkeperluan khas di sekolah-sekolah normal. Matlamatnya ialah memberi peluang kepada pelajar-pelajar tersebut menerima pengajaran, pembelajaran dan menyertai semua aktiviti-aktiviti yang terdapat di sekolah bersama-sama pelajar normal. Matlamat selanjutnya supaya pelajar-pelajar berkepeluan khas dapat menyesuaikan diri dari awal-awal lagi dalam semua aspek kemasyarakatan yang terdapat di sekolah dan di dalam komuniti setempat dengan tujuan menjadikan mereka lebih berupaya mampu berdikari dan menjadi anggota masyarakat yang menyumbang.(Mohd Siraj Awang. 1996) Pendidikan Inklusif bukanlah satu perkara baru di Malaysia. Yang baru hanyalah istilahnya, dan istilah inilah yang telah mengelirukan kita semua. Pada masa dahulu istilah "Program Percantuman atau Integrated telah digunakan. Negara Malaysia telahpun mengamalkannya sejak 1962 lagi (Norani, 1980) Matlamat utama pendidikan inklusif ialah untuk mengsealirankan pelajar-pelajar berkeperluan khas dengan pelajar-pelajar normal di sekolah biasa. Harus diingatkan di sini tidak semestinya semua pelajar berkeperluan khas boleh disealirankan begitu sahaja kerana setiap individu mempunyai kemampuan dan keperluan yang berbeza. Deno (1970), telah menghasilkan sebuah model tahap perkhidmatan pendidikan khas yang berupaya menampung tujuh pilihan yang berupa satu "Cascade" untuk menempatkan pelajar-pelajar seperti yang dicadangkan. 3. Program Pendidikan Separa Inklusif (Intergrasi)

zainol abidin bin musa/skr2013/nota/rujukan epic /saidi

Program ini dilaksanakan kepada pelajar yang telah mempunyai kebolehan belajar mata pelajaran tertentu yang sama dengan kanak-kanak normal, dilaksanakan kepada pelajar yang berkeupayaan di Sekolah Menengah Seri Kota adalah berbentuk 1. Integrasi Sosial Integrasi Akedemik (Kepada yang mempunyai kemajuan) Intergrasi Kemudahan Fizikal Sekolah 4.3.1. Rasional Pendidikan Spara Inklusif (INTERGRASI) Kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran berupaya untuk menerima pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mereka secara menyeluruh. Mereka hanya sekadar kurang bertindakbalas kepada strategi pengajaran dan pembelajaran biasa. Oleh itu, satu program khas perlu disediakan untuk memenuhi keperluan murid-murid ini dengan mengambilkira aspek-aspek seperti masa, bahan, budaya kelas, teknik mengajar, bantuan kepakaran dan penglibatan masyarakat. Dengan ini diharapkan pendidikan inklusifkan akan dapat:
o o o o o o o

Pengongsian kemudahan serta alat-alat dengan sepenuhnya. Peluang berinteraksi yang lebih positif antara pelajar-pelajar berkepeluan khas dengan pelajar-pelajar normal. Pengagihan perkhidmatan yang lebih adil Pengagihan sumber yang lebih meluas. Pengurangan masalah tempat bagi pelajar-pelajar yang berkepeluan khas. Pemberian peluang untuk pelajar-pelajar berkepeluan khas menyesuaikan diri di dalam masyarakat Pengalak kewujudan masyarakat penyayang yang dihasratkan di dalam wawasan.

4.3.1.2 Matlamat Pendidikan Spara Inklusif (Integrasi)


o

Pendidikan spara inklusif menumpukan perhatian ke arah pengsealiran pelajarpelajar berkeperluan khas di sekolah-sekolah normal. Dengan ini memberi peluang kepada pelajar-pelajar tersebut menerima pengajaran, pembelajaran dan menyertai semua aktiviti-aktiviti yang terdapat di sekolah bersama-sama pelajar normal.

Akan dapat menyesuaikan diri dari awal-awal lagi dalam semua aspek kemasyarakatan yang terdapat di sekolah dan di dalam komuniti setempat dengan tujuan menjadikan mereka lebih berupaya, mampu berdikari dan menjadi anggota masyarakat yang menyumbang.

zainol abidin bin musa/skr2013/nota/rujukan epic /saidi


o

Kurikulum Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran adalah bertujuan melengkapkan kanak-kanak yang Bermasalah Pembelajaran dengan kemahirankemahiran tertentu bagi membantu mereka mencapai perkembangan yang menyeluruh. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek, rohani, jasmani, emosi, bakat, akhlak, nilai-nilai estetika dan sosial agar mereka boleh menjadi satu ahli masyarakat yang berguna dan berdikari.

KELAS INKLUSIF DI SK JELAI 1 (FELDA) Latar Belakang Pendidikan Inklusif menyediakan peluang bagi murid-murid yang mempunyai kecacatan seperti Slow Learner, terencat akal ringan, Down Sindrom, Autisme, Epilepsi dan sebagainya supaya dapat belajar di dalam kelas normal bersama rakan sebaya. Mereka diberikan alat sokongan khas seperti mendapat bimbingan dari guru kelas yang bekerjasama dengan guru kelas khas bagi membolehkan mereka mengikuti pelajaran Pendidikan Jasmani, Pendidikan Seni dan lain-lain mata pelajaran dengan lebih berkesan. Kelas Pendidikan Khas mempunyai seramai 43 orang murid. Seorang murid difikirkan layak mengikuti Program Pendidikan Inklusif ini. Rasional Pendidikan Inklusif menjadi satu faktor terpenting dalam usaha meningkatkan intelek, taraf hidup dan budaya untuk meluaskan peluang pendidikan kepada semua warganegara. Program Inklusif akan dapat memastikan : i. ii. iii. iv. v. vi. lain. Matlamat Pendidikan Inklusif adalah merujuk kepada percampuran ( mainstreaming ) kanak-kanak Pendidikan Khas di sekolah-sekolah normal. Hakikatnya, ini memberi peluang kepada kanakkanak istimewa untuk belajar di sekolah-sekolah normal dan menyertai aktiviti-aktiviti yang ada. Dengan ini, peluang untuk mereka menyesuaikan diri dari awal lagi dalam semua aspek kemasyarakatan biasa dapat dialami dan seterusnya mewujudkan golongan yang berupaya, mampu berdikari dan berkeyakinan. Perkongsian kemudahan serta alat-alat tertentu dengan sepenuhnya. Peluang berinteraksi antara kanak-kanak Istimewa dengan kanak-kanak lain. Pengagihan perkhidmatan yang lebih adil. Pengagihan sumber yang lebih luas dan adil. Peluang kanak-kanak Istimewa menyesuaikan diri dalam masyarakat. Menerapkan nilai-nilai murni antara kanak-kanak istimewa dengan kanak-kanak

zainol abidin bin musa/skr2013/nota/rujukan epic /saidi

Objektif Kanak-kanak dapat belajar dengan kadar lebih berkesan dalam kelas biasa daripada mereka berada dalam situasi yang terpisah. Ini kerana pertambahan peluang-peluang untuk belajar dan mempraktikkan kemahiran-kemahiran baru dalam konteks yang lebih natural dengan wujudnya model-model rakan sebaya ( role model ).

Apabila semua kategori kanak-kanak ditempatkan dalam kelas biasa bersama, mereka dapat membina suatu hubungan yang bermakna dan saling menguntungkan bersama. Murid-murid normal mendapat keuntungan daripada usaha-usaha mereka menyokong dan membantu mengendalikan rakan-rakan Khas sekelas mereka. Mereka juga dapat belajar memahami rakan-rakan Khas ini tanpa mengira perbezaan, kekurangan dan kecacatan. Pendidikan Inklusif menyediakan peluang yang lebih kepada kanak-kanak istimewa untuk berdikari dan memperolehi peluang pekerjaan.

Pada peringkat permulaan Pendidikan Inklusif dijalankan secara Partikal Integration sahaja. Perlaksanaan yang dijalankan secara berperingkat ini bertujuan bagi memudahkan pihak pentadbiran mengenal pasti guru-guru kelas normal yang sesuai dan inovatif sebagai guru integrasi. Pilihan yang tepat ini sangaat penting dalam menjayakan Program Pendidikan Inklusif. Pada tahun 2006 sebagai tahun permulaan, Program Pendidikan Inklusif ini dijalankan secara Partikal Inclusion. Berikut disenaraikan langkah-langkah yang telah dijalankan dalam perlaksanaan Pendidikan Inklusif di sekolah ini. 1. Mengadakan sesi perbincangan dengan pihak pentadbir dan guru-guru kelas normal yang akan terlibat dengan perlaksanaan Program Pendidikan Inklusif. 2. Mengumpul, menganalisis data dan maklumat murid-murid Khas yang akan mengikuti Program Pendidikan Inklusif. 3. Mengadakan sesi suai kenal di antara Kanak-kanak khas dan kanak-kanak normal. 4. Menyediakan kemudahan bagi memenuhi keperluan fizikal kanak-kanak khas dalam bilik darjah biasa. 5. Meninjau sejauh mana kemahiran yang telah diajar di kelas normal. 6. Guru Pendidikan Khas menyusun strategi pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan keperluan kanak-kanak khas ini. 7. Menyediakan alat bantu mengajar mengikut keperluan kanak-kanak khas. 8. Kanak-kanak khas ini ditempatkan dalam kumpulan kanak-kanak normal semasa mengikuti sesi P&P di dalam kelas normal. 9. Menjalani P&P mengikut jadual yang telah ditetapkan.

zainol abidin bin musa/skr2013/nota/rujukan epic /saidi

10. Penilaian keberkesanan Program Pendidikan Inklusif dijalankan secara berperingkatperingkat. Kelas ini adalah bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada murid yang berpotensi untuk menduduki Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Murid akan di inklusifkan secara sepenuh masa atau separa masa. Murid akan diinklusifkan di dalam kelas yang dirasakan sesuai dengan kebolehan mereka. Sebagai contohnya Murid A, yang berusia 12 tahun tetapi mempunyai kebolehan akademiknya searas tahun 5. Maka Murid A tadi akan diinklusifkan di kelas Tahun 5 dan akan mengambil peperiksaan UPSR apabila usianya 13 tahun. Murid-murid pendidikan khas sekolah rendah yang berkemampuan belajar hendaklah diberikan peluang untuk menduduki Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Walau bagaimanapun had umur untuk menduduki peperiksaan berkenaan adalah sehingga 14 tahun sahaja. Murid PPKI/BP yang di inklusifkan akan berada di kelas aliran perdana dan mengikuti jadual pembelajaran mereka. Walau bagaimana pun murid akan sentiasa diambil perhatian oleh guru Inklusif yang telah dilantik. Sekolah hendaklah menubuhkan satu Jawatankuasa Program Inklusif bagi tujuan menyelia pelaksanaan program inklusif di sekolah. Keputusan peperiksaan murid pendidikan khas berkenaan hendaklah dihantar ke Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran N.Sembilan dan salinan kepada Pejabat Pelajaran Daerah dalam masa 7 hari selepas keputusan rasmi UPSR diumumkan. Jawatankuasa Program Inklusif Pengerusi Naib Pengerusi Penyelaras Pen. Penyelaras Setiausaha 1 Setiausaha 2 AJK-AJK Pn Hjh Zaharah Bt Sarbini (Guru Besar) Pn Norrahmah Bt Hanafi (GPK PK) Pn Ku Mimi Khaimiza Bt Ku Md Ahir (Penyelaras Kurikulum) En Rosli B Mohamad (Penyelaras HEM) Pn Siti Zakiah Bt Abd Rahman (Guru Inklusif) Pn Norasikin B. Supardi (PPM) Pn Raja Rozidah Bt Raja Salim (Guru B.MelayuTahun5) Pn Noradlina Yeow Bt Abdullah(Guru B. Inggeris Tahun 5) En Mehad B Mahzan (Guru Science Tahun 5) Cik Siti Wahidah Bt Zabbri (Guru Mathematics Tahun 5)

Fail Program Inklusif Penyelaras Kelas Pendidikan Khas bersama dengan guru-guru dalam Jawatankuasa Program Inklusif bertanggungjawab menyedia dan mengemaskinikan Fail Program Inklusif. Fail ini mengandungi dokumen-dokumen seperti :

Jawatankuasa Program Inklusif, Kertas kerja perancangan dan pelaksanaan Program Inklusif, Jadual Waktu guru dan murid yang terlibat,

zainol abidin bin musa/skr2013/nota/rujukan epic /saidi


Biodata murid yang diinklusifkan, Rekod kehadiran murid ke kelas inklusif, Salinan surat menyurat berkaitan dengan pelaksanaan Program Inklusif, Laporan semasa pelaksanaan Program Inklusif, Rekod prestasi murid, Lain-lain dokumen semasa yang berkaitan.

Tugas Guru Inklusif 1.

Sebelum : Jawatankuasa Program Inklusif di peringkat sekolah membuat pemilihan murid berdasarkan hasil laporan penilaian pencapaian oleh guru kelas khas, Mengadakan perbincangan dengan pihak pentadbir sekolah dan guruguru di aliran perdana yang terlibat, Mengadakan perbincangan dengan ibu bapa atau penjaga, Berbincang dengan murid berkenaan, Menyediakan Fail Program Inklusif bagi setiap murid yang diinklusifkan, Menyediakan jadual waktu kelas yang disesuaikan dengan kelas inklusif.

2.

Semasa : Guru Pendidikan Khas bertindak sebagai Guru Pendamping kepada murid, Membuat pemerhatian dari masa ke semasa, Guru Pendamping mendapatkan maklum balas dan berbincang dengan guru-guru yang terlibat serta mengambil tindakan susulan.

3.

Selepas : Guru Pendamping menilai kemajuan murid dan mencatatkan pencapaian akademik dan perkembangan kemahiran ke dalam Rekod Prestasi Murid, Guru Pendamping memberi khidmat bimbingan dan kaunseling kepada murid, Guru Pendamping memaklumkan perkembangan murid kepada ibu bapa atau penjaga.