Anda di halaman 1dari 13

NAMA : _________________________ SULIT Matematik Oktober 2013 1 jam

KELAS : __________________________ 015

PEJABAT PELAJARAN DAERAH


GERAK GEMPUR 4 2013

MATEMATIK TAHUN 1 Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 53 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tulis jawapan dalam ruangan yang telah disediakan. ________________________________________________________________________ Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak [Lihat Sebelah]

A. Bilang objek di dalam petak. Tulis nombor dalam angka dan perkataan.

empat ______________

_________________

__________________

______________

_______________

______________ 10 Markah

B. Isikan nombor yang tertinggal.

6. 16 7. 18

51

48
6 markah

C. Kirakan . 8.

+
9.

=
6 markah

D.

Cari jumlahnya.

10. 1 0 5

11. + 7 2

12. + 2 6 3

13 + 4 3 4 1

14 6 6 5

15 5 6 1 8

6 Markah

E. Tuliskan nilai wang. 16 17.

_______________ sen

RM ____________

18.

________sen

19 .

RM __________

4 markah

F. Tandakan gambar yang betul.

20.
Petang

21.
Tengah hari

22.
Malam

23.
Pagi

4 markah

G. Tuliskan waktu.

26. 24. 31.

25.

26.

27.

H. 28.

Tuliskan hari yang betul.

8 markah

Jumaat

Ahad

2 markah

I. 29 .

Tuliskan bulan yang betul.

September

November

2 markah

J. Isikan tempat kosong dengan pekataan penuh, kosong dan separuh.

30.

31.

32.

6 markah

K. 33.

Isi tempat kosong dengan Suku atau Setengah. 33. 34.

35

36

8 markah

L. Warnakan objek yang berat dengan warna biru dan objek yang ringan dengan warna merah 36 37

38

8 markah

M. 39.

Warnakan nama bentuk 3D yang betul. 40.

kuboid kiub

pyramid silinder piramid cube

41

piramid kon

42.

kuboid sfera

8 markah

N. Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan berikut. panjang rendah 43. pendek dekat 44. tinggi jauh

45.

6 markah

O. Suaikan nama bentuk 2D.

46.

bulat
Segiempat

47.

sama

48.

segitiga
Segiempat

49.

tepat 8 markah

P. 50

Selesaikan soalan masalah di bawah. Ada 10 biji kek cawan. 4 biji sudah dimakan. Tinggal _______lagi kek cawan. =

51.

Ada 6 biji buah ceri dalam pinggan.

Ada 7 biji epal di dalam pinggan. + = =

Semua ada______buah-buahan.

52.

Radi ada 8 biji guli. Abangnya memberi 4 biji guli lagi. Berapa biji guli Chan sekarang? + =

Dia ada________guli sekarang. 53.

Melly ada 20 sen. Bapanya beri 50 sen lagi.

Berapakah duit Sinta sekarang? ____ sen + ____ sen = ____ sen

Dia ada ________sen sekarang.


8 markah

KERTAS SOALAN TAMAT