Anda di halaman 1dari 5

Aktiviti 1:

Laksanakan kajian dokumen mengenai pendidikan khas yang merangkumi:


kategori individu berkeperluan khas; cara untuk mengenalpasti individu berkeperluan khas; aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang bertepatan dengan keperluan setiap individu khas; keperluan fizikal atau infrastruktur khas seperti peralatan; bahan dan lain-lain; lain-lain perkara yang difikirkan bersesuaian.

Peringatan:
Anda dinasihatkan untuk muat naik (upload) laporan Aktiviti 1 sebelum atau pada 26 November 2013 (5.00pm). Namakan fail laporan anda sebagai T1A1.

Aktiviti 2:
Anda perlu membangunkan satu set instrumen penilaian dan proses saringan bagi mengenal pasti dengan tepat tahap kompetensi murid dan menempatkan mereka dalam opsyen persekolahan yang sesuai. Anda perlu melaksanakan perkara berikut:

tetapkan kriteria penilaian berdasarkan kajian dokumen dalam aktiviti 1; bangunkan instrumen penilaian yang diperlukan; sediakan carta alir proses saringan (langkah-langkah membuat saringan)

Peringatan:
Anda dinasihatkan untuk muat naik (upload) laporan Aktiviti 2 sebelum atau pada 31 Disember 2013 (5.00pm). Namakan fail laporan anda sebagai T1A2.

Aktiviti 3:
Berdasarkan instrumen yang anda bangunkan dalam aktiviti 2, seterusnya anda perlu melaksanakan perkara berikut:

pilih satu kelas (mana-mana Tahun atau Tingkatan) murid-murid di sekolah sendiri lakukan proses penilaian menggunakan instrumen yang anda bangunkan lakukan proses saringan mengikut carta alir yang anda sediakan laporkan hasil saringan yang dilaksanakan

Peringatan:

Anda dinasihatkan untuk muat naik (upload) laporan Aktiviti 3 sebelum atau pada 25 Febuari 2014 (5.00pm). Namakan fail laporan anda sebagai T1A3.

Aktiviti 4:
Anda perlu menyediakan satu penulisan refleksi berdasarkan kepada pengalaman menyiapkan tugasan ini. Antara perkara yang boleh direnungkan adalah:

terdapatkah murid-murid dengan pelbagai keperluan khas dalam pembelajaran di kelas yang anda saring; apakah ilmu pengetahuan yang telah anda perolehi berkaitan pendidikan khas melalui kursus ini; adakah anda bersedia dan yakin untuk memberi pembelajaran dan pengajaran yang berkualiti bagi membantu murid-murid berkeperluan khas dalam program pendidikan inklusif ataupun SEIP; lain-lain perkara yang berkaitan.

Peringatan:
Anda dinasihatkan untuk muat naik (upload) laporan Aktiviti 4 sebelum atau pada 11 Mac 2014 (5.00pm). Namakan fail laporan anda sebagai T1A4 (RJ).

Aktiviti 1 Dalam aktiviti ini, anda dikehendaki melaksanakan satu kajian dokumen mengenai pendidikan khas. Dalam kajian dokumen tersebut, anda perlu memberikan penerangan tentang (i) kategori individu yang berkeperluan khas (boleh dapat daripada rujukan), (ii) cara-cara untuk mengenalpasti individu yang berkeperluan khas, (iii) aktiviti-aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang bertetapan dengan keperluan setiap individu khas, (iv) keperluan fizikal atau infrastruktur khas seperti peralatan, bahan dan lain-lain, (v) lain-lain perkara yang difikirkan bersesuaian.

Aktiviti ini lebih kepada pengumpulan dokumen atau maklumat berkaitan pendidikan khas. Banyak maklumat boleh anda dapat daripada internet.

PELAJARBERKEPERLUAN KHAS 2. Dasar Pendidikan Kebangsaan menyatakan bahawa semuapelajar berhak diberi pendidikan selama 12 tahun. UPKmenghuraikan penyataan ini dalam Garis Pandu DasarPendidikan Khas, 1997, bahawa penyataan ini juga termasukkanak-kanak yang memerlukan perhatian khusus atau yangberkeperluan khas.Garis Pandu Dasar Pendidikan Khas menerangkan bahawapelajar-pelajar berkeperluan khas juga boleh menjadi ahlimasyarakat yang berguna dan dapat menyumbangkanperanan dalam pembangunan negara jika mereka diberikanprogram pendidikan yang bersesuaian dengan keupayaan dankebolehan mereka. 3. Press Here 4. Memastikan murid berkeperluan khas mendapat akses danekuiti kepada pendidikan yang berkualiti selaras denganpembangunan pendidikan kebangsaan, termasuklah SPN21yang telah diluluskan oleh Kementerian Pendidikan.Menurut SPN21, Program Pendidikan Berkeperluan Khas adalahbagi pelajar yang: kurang penglihatan dan pendengaran. mempunyai tantangan mental. mempunyai tantangan fizikal. mempunyai kesukaran pembelajaran yang spesifik. 5. Antara matlamat lain ialah: Mengenalpasti kanak-kanak yang berkeperluan khas. Memberi program pendidikan dan perkhidmatan yang berkualiti bagi pelajar-pelajar berkeperluan khas dalam sistem sekolah inklusif. Meningkatkan kesedaran guru-guru dan warga sekolah dalam menjayakan usaha pendidikan inklusif bagi pelajar- pelajar berkeperluan khas. Menyediakan keperluan/sumber-sumber untuk kanak- kanak berkeperluan khas; Menyelenggara data/maklumat pelajar-pelajar berkeperluan khas; 6. Menilai keberkesanan program-program pendidikan khas dan perkhidmatanperkhidmatan yang disediakan dalam sistem sekolah inklusif; Menjalankan penyelidikan berterusan, khasnya mengenai pendidikan khas dan keseluruhan pendidikan amnya; Berhubung/berkerjasama dengan agensi-agensi tempatan dan luar mengenai Pendidikan Inklusif;Meningkatkan kesedaran awam melalui media massa. Press Here 7. Press Here 8. SASARAN KEGIATAN MENGIKUT BATASAN MASA SUMBER KAJI SEMULA TARGET ACTIVITIES WITH THE TIME FRAME RESOURCES PERIODIC REVIEW Mengenal-pasti Mengadakan Ujian Saringan dan Ujian Kertas Ujian Saringan kelemahan dan Diagnostik. dari UPK dan kertas Ujian kekuatan murid dalam Menyediakan jadual waktu dan senarai murid PPI Diagnostik. pembelajaran. dan RPI 2010 pada guru-guru darjah & subjek, Jadual Waktu, Senarai Melatih murid-murid serta pada murid yang berkenaan mengikut nama murid-murid dan untuk hadir ke bilik LAC kumpulan yang disediakan. Buku Catatan Kehadiran tepat pada masa yang Mengadakan aktiviti permainan bahasa seperti murid. ditetapkan. kuiz, aktiviti berkumpulan, mencantumkan kad Buku Menarik minat murid kad abjad, mengeja perkataan dan Komunikasi/Communic dalam mempelajari memadankan gambar dengan perkataan, serta ation Book (Guru SENA pelajaran yang menggunakan benda-benda konkrit supaya dengan Ibu diajarkan di dalam bilik murid lebih ingat isi pelajaran yang diajarkan. Bapa/Penjaga). LAC. Menggunakan kaedah pengajaran secara Buku Memberi penghayatan berperingkat-peringkat iaitu dari peringkat Ganjaran/Rewards dan penerapan bagi mudah ke peringkat sukar mengikut tahap Book. menguasai pencapaian murid secara individu serta Carta, Model, Kad-Kad perbendaharaan kata menyediakan bahan bacaan untuk murid-murid. Imbas (Kad Perkataan, dan penggunaan Memberi galakkan dan motivasi dengan Gambar. Ayat, dll.), bahasa standard. mengadakan pelbagai aktiviti susulan yang tanah liat, benda- Meningkatkan

berkaitan dengan pengajaran serta benda maujud/konkrit, pencapaian murid mempamerkan alat bantu mengajar.hasil kerja kad manila, filem, buku dalam bacaan, murid di bilik LAC. cerita, suratkhabar/ pelajaran Bahasa majalah, permainan, Melayu dan Matematik. dan lainlain yang berkaitan. 9. Menggalakkan murid- Menyediakan buku catatan yang mengandungi Buku Teks/Rujukan, buku murid untuk tarikh dan tempoh penghantaran kerja perpustakaan sekolah menyiapkan dan sekolah/rumah, dan akan ditandatangani oleh dan kertas latihan. menghantar kerja guru SENA dan ibu bapa/penjaga. Buku Catatan kerja sekolah dan kerja Guru akan menyediakan ruang untuk murid. rumah tepat pada mempamerkan hasil kerja murid di bilik LAC Kertas Latihan/kerja masa yang ditetapkan. sebagai salah satu usaha untuk menghargai hasil yang dibuat oleh murid Mengwujudkan pencapaian murid di dalam bilik LAC. di dalam bilik LAC. persaingan yang sihat Mengawasi perkembangan, perubahan dan Hadiah galakkan dan di antara murid-murid peningkatan murid dengan mencatat perkara sijil galakkan. yang mengikuti yang berfaedah, dan jika perlu diberikan hadiah Program Pendidikan galakkan atau diberi peluang untuk menonjolkan Khas. diri mereka seperti dilantik menjadi ketua Menghargai kebolehan kumpulan, peluang untuk ikut serta dalam dan bakat semulajadi bersukan, peluang untuk menaikkan bendera murid-murid samada sekolah atau peluang untuk membaca teks doa dari segi akademik dan sekolah, dan sebagainya. disiplin. Press Here 10. Setiap pelajar berkeperluan khas dibekalkan dengan programbersesuaian yang dijangka dapat memenuhi keperluan-keperluankhas mereka mengikut peringkat usia dan tahap keupayaanmasing-masing. Program dan perkhidmatan berkenaandiselenggarakan dan dikemaskinikan dari semasa ke semasa olehpegawai-pegawai UPK dengan bantuan Guruguru PembantuPembelajaran (SENA), Guru-guru Home Room, Komiti PeringkatSekolah (KPS), guru-guru darjah dan guru mata pelajaran sertaagensi luar.Untuk mendokong Pendidikan Inklusif, UPK telah merancang danmenyediakan berbagai program pendidikan dan perkhidmatanbantuan bagi pelajar-pelajar berkeperluan khas di sekolah inklusif,bagi membantu perlaksanaan dan panduan aktiviti Guru SENA. 11. Antaranya ialah:1. Program Pendidikan Khas - Program Bantuan Pembelajaran; Program Pra-Vokasional; - Program Pengayaan. 2. Perkhidmatan /Khidmat Bantu Perkhidmatan Psikologi Pendidikan; - Khidmat Bantu bagi Pelajar Berkeperluan Khas Tahap Tinggi; - Perkhidmatan Pemulihan Pendengaran; - Perkhidmatan Pemulihan Penglihatan; Perkhidmatan Pemulihan Pertuturan dan Percakapan. 12. Rancangan aktiviti Guru SENA adalah seperti: 13. Press Here 14. Dalam pendidikan khas, bilik SENA merupakan satu daripadakeperluan asas yang utama yang perlu disediakan keranamengikut konsep pemulihan khas. 15. Murid-murid yang ketinggalan / lemah dalam pelajaran di kelasbiasanya akan dibawa keluar dari kelas dan dimasukkan ke bilikyang disediakan khas untuk pengajaran dan pembelajaranpendidikan pemulihan. Dengan yang demikian dalam menentukanbilik / kelas yang sesuai dan paling ideal, beberapa ciri / keperluanberikut perlu diambil kira.TUJUANMasa, tenaga dan alat-alat pengajarandapat digunakan dengan sebaik-baiknyauntuk mencapai objektif pengajaran.- Dapat menggunakan kemudahan yangterdapat dalam kelas dengan berkesan.- Dapat mengadakan suasanapembelajaran yang menggalakkan.
engurusan Kelas Akademik Pendidikan Khas 1. Menjaga Hal Ehwal Murid Pendidikan Khas 2. Pengurusan Bilik Darjah/Bangunan Pendidikan Khas 3. Pengurusan Dokumen dan Stok Pendidikan Khas 4. Perjalanan Pengajaran dan Pembelajaran

5. Pengurusan / Pergerakan 6. Tugas Sewaktu Cuti Sekolah

dan

Aktiviti

Murid

Pendidikan

Khas

(Mobiliti)