Anda di halaman 1dari 195

KERTAS 1 dan KERTAS 2 Serta Jawapan SEJARAH

SPM 2013

KERTAS 1 dan KERTAS 2 Serta SKEMA JAWAPAN

BAB 1 SOALAN OBJEKTIF 1.

KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

Antara berikut yang manakah menerangkan Zaman Pra Sejarah ? (Hlm.2) A B C D Manusia masih belum mempunyai kepercayaan Manusia masih belum mengenali sistem tulisan Manusia masih belum mengenali alat batu Manusia masih belum mempunyai petempatan

2.

Ciri-ciri yang terdapat pada masyarakat Paleolitik ialah (Hlm.2) I II III IV Hidup secara nomad Berdagang secara sistem barter Membuat peralatan daripada logam Bergantung kepada sumber makanan yang tumbuh liar A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

3.

Apakah kegiatan utama masyarakat Zaman Paleolitik? (Hlm.2) A B C D Memburu binatang Menanam padi huma Menjual hasil-hasil hutan Membuat barangan tembikar

Manusia pada zaman Paleolitik berpindah randah

4. Berdasarkan pernyataan di atas, kenapakah mereka berpindah randah? (Hlm.2) A B C D Mereka berpegang teguh kepada kepercayaan Mereka bergantung kepada binatang buruan Mereka tidak tahu bercucuk tanam Mereka tidak mempunyai tanah

5. Apakah ciri yang membezakan masyarakat Neolitik daripada masyarakat sebelumnya? (Hlm.2) I II III IV. A B C D Bercucuk tanam Hidup bermasyarakat Tinggal di gua batu kapur Tahu menghasilkan tembikar I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

6. Apakah alat penting yang merupakan ciptaan masyarakat Neolitik? (Hlm.2) A B C D Alat Kayu Alat Batu Alat logam Alat tembikar

Civilization berasal daripada bahasa Greek dan mempunyai kaitan dengan makna tamadun

7. Apakah makna sebenar civilization ? (Hlm.4) A B C D Bandar Daerah Kawasan Perkampungan

8. Menurut masyarakat Barat tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah. Apakah unsur-unsur lahiriah yang dititikberatkan? (Hlm.5) I II III IV A B C D Penulisan Kesenian Kepercayaan Pembandaran I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

9. Mengapakah pandangan Islam tentang konsep tamadun dianggap lebih menyeluruh ? (Hlm.5) A B C D Berasaskan ilmu logik Menggalakkan persaingan ilmu Mengutamakan pembangunan lahiriah Mengimbangi pembangunan rohaniah dan fizikal

10. Apakah pandangan Syed Naquib al-Attas tentang sesebuah masyarakat yang bertamadun ? (Hlm.5) I II III IV A B C D Keunikan senibina Ketinggian tatasusila Keluhuran kebudayaan Kemajuan perkampungan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

11. Kawasan yang dipilih untuk petempatan tetap amat penting untuk memastikan. (Hlm.6) A B C D kestabilan politik keluasan kawasan kepakaran penduduk kelangsungan bekalan makanan

12. Mengapakah lembah sungai menjadi pilihan kepada pengasasan sesuatu tamadun? (Hlm.8) A B C D Mengelakkan ancaman binatang Menyediakan sumber pengangkutan Kelangsungan bekalan makanan Mengalakkan perdagangan antarabangsa Tamadun awal manusia terbentuk di kawasan lembah sungai

13. Manusia memilih kawasan lembah sungai kerana sungai (Hlm.8) I II III IV A B C D dianggap keramat dijadikan jalan perhubungan digunakan untuk pertanian digunakan untuk penternakan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

14. Antara berikut yang manakah ciri-ciri penting untuk mencapai ketamadunan? (Hlm.5-8) I II III IV. A B C D Persamaan taraf sosial Petempatan kekal Peningkatan ekonomi Kehidupan berorganisasi I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Peningkatan penduduk membawa kepada pembentukan masyarakat yang lebih besar

15. Apakah yang diperlukan dalam mengendalikan masyarakat besar yang dimaksudkan di atas ? (Hlm.6) A B C D Petani Pendeta Artisan Pemimpin

.Sumeria .Akkad

. Assyria . Chaldea

16. Apakah persamaan senarai di atas ? (Hlm.11) A B C D Tamadun awal dunia Kerajaan Mesopotamia Negara kota Mesopotamia Pelabuhan antarabangsa

17. Setiap Negara kota di Mesopotamia mempunyai kerajaan yang berasingan tetapi mereka saling bersatu tenaga untuk (Hlm.11) A B C D menentang musuh dari luar membina sistem pengairan memajukan perdagangan mengukuhkan kedudukan raja Kish Nippur Lagash Ur

18. Apakah ciri-ciri yang terdapat pada Negara kota di atas ? (Hlm.11)

I II III IV A B C D

Kawasan utama mempunyai pusat kota, tembok kota, luar kota dan pelabuhan Di dalam istana terdapat istana, rumah kediaman dan rumah kedai Rumah ibadat menjadi lambang kekayaan negara kota Setiap Negara kota mempunyai kubu pertahanan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

19. Mengapakah Raja Naramsin dari kerajaan Akkad mengisytiharkan dirinya sebagai Raja Empat Penjuru Alam (Hlm.13) A B C D Baginda wakil tuhan di bumi Baginda berjaya membina ziggurat Baginda berjaya menguasai wilayah yang luas Baginda berjaya membina Taman Tergantung Babylon

20. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan epik Gilgamesh ? (Hlm.15) A B C D Falsafah hidup Kemajuan ekonomi Ramuan perubatan Kesan peperangan

Sistem pemerintahan beraja di Mesopotamia berbentuk teokrasi 21. Apakah yang dimaksudkan dengan teokrasi ? (Hlm.12) A B C D Raja berkuasa mutlak Raja dianggap sebagai tuhan Raja dilantik secara warisan Raja dibantu oleh golongan bangsawan

22. Apakah prinsip utama Undang-undang Hammurabi ? (Hlm.14) A B C D Hukuman yang sama untuk semua lapisan masyarakat Hukuman yang dikenakan setimpal dengan kesalahan Hukuman yang keras untuk mengawal tingkah laku manusia Hukuman dikenakan tanpa bukti yang sah

23. Apakah fungsi ziggurat ? (Hlm.13) I II III IV A B C D Pusat ibadat Pusat perdagangan Pusat petempatan kerabat diraja Pusat menyimpan khazanah Negara I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Zigurat

Piramid

24. Apakah persamaan kedua-dua senarai di atas ? (Hlm.13) A B C D Kubu pertahanan Tempat tinggal raja Tempat pemujaan tuhan Tempat menyimpan khazanah Negara

25. Antara yang berikut ,manakah berkaitan dengan firaun ? (Hlm.19) I II III IV A B C D Mempunyai kuasa mutlak Merupakan anak Tuhan Matahari Memegang jawatan di zigurat Mewarisi jawatan secara turun temurun I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

26. Bagaimanakah perkembangan ilmu matematik dan astronomi membantu masyarakat Mesir mengendalikan Sungai Nil ? (Hlm.22) A B C D Mengawal pelayaran kapal Meramalkan arah tiupan angin Dapat meramalkan kejadian banjir Membantu meningkatkan peningkatan petani

27. Mengapakah makam mayat orang Mesir purba dipenuhi dengan peralatan dan kelengkapan harian ? (Hlm.20) A B C D Percaya akan kekuasaan firaun Percaya akan kata-kata pendeta Percaya kehidupan selepas mati Percaya kewujudan banyak tuhan

Masyarakat Lembah Indus telah menjalin Hubungan perdagangan dengan Mesopotamia 28. Bukti pernyataan di atas ialah penemuan (Hlm26) A B C D cap mohor gading gajah barangan logam barangan tembikar (Hlm.25)

29. Golongan atasan di Lembah Indus terdiri daripada I II III IV A B C D pujangga petani pendeta pedagang I dan II II dan III III dan IV I dan IV

30. Penemuan apakah yang membuktikan bahawa masyarakat tamadun Indus mempunyai amalan agama ? (Hlm.26) A B C D Cap mohor Gading gajah Barangan logam Patung proto-Siva

31. Bagaimanakah masyarakat Indus menghasilkan batu bata? (Hlm.27) A B C D Menggunakan ceper Menggunakan tanah liat Membakar dengan suhu tinggi Dijemur dengan panas matahari

32. Penempatan awal penduduk Hwang Ho bermula di tapak (Hlm.29) A B C D Banpo Loyang Teluk Bo Hai Selatan Sungai Kuning

33. Mengapakah Bandar Anyang dilengkapi dengan tembok? (Hlm.29) A B C D Mengawal banjir Menghalang pencerobohan musuh Menjadikan kawasan kediaman raja Mengasingkan kawasan kediaman dengan kawasan pertanian

34. Golongan hamba dalam dinasti Shang berfungsi sebagai (Hlm.30) I II III IV A B C D 35. pemilik kota pekerja buruh tentera paksaan korban upacara penyembahan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Mengapakah raja-raja Shang tidak perlu mendapat pengesahan politik untuk memerintah? (Hlm.31) A Berkuasa mutlak B Bersikap adil C Berkebolehan memerintah D Berketurunan pemerintah agama

36. Apakah cara yang dilakukan oleh raja Dinasti Chou untuk memastikan pembesar setia kepadanya ? (Hlm.31) I Ikrar taat setia II Pemberian hadiah III Pengecualian cukai IV Hak sebagai ketua agama A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Bandar X Bandar awal di China Wujud di tanah tinggi Sungai Huan

37.

Apakah kepentingan Bandar X kepada Dinasti Shang ? (Hlm.29) A B C D Menjadi pusat ibadat Menjadi pusat kerajaan Menjadi kota pertahanan Merupakan tempat permulaan Tembok Besar

Dinasti Shang

Dinasti Chou

38. Dinasti Shang digantikan oleh Dinasti Chou. Menurut kepercayaan orang China penggantian dinasti tersebut adalah berasaskan kepada (Hlm.31) A B C D kekuatan dan pengaruh seseorang raja sokongan rakyat sokongan para bangsawan mandat tuhan

39. Fungsi tulang oracle ialah untuk (Hlm.31) A B C D mengubati penyakit menjamin kedaulatan raja meramal sesuatu keadaan menghasilkan barangan kayu

Falsafah perang Sun Tzu diamalkan sehingga hari ini

40.

Falsafah yang dimaksudkan diaplikasikansebagai taktik dalam urusan (Hlm.33) A B C D perniagaan pengiraan tahun pemburuan binatang upacara perkahwinan

SOALAN STRUKTUR

1.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan zaman prasejarah ? [ 1 markah ] (b) Nyatakan empat zaman prasejarah (i).. (ii). (iii). (iv). [ 4 markah ] ( c ) Senaraikan kegiatan ekonomi masyarakat Paleolitik (i). (ii). (iii) [ 3 markah ] (d) Di manakah petempatan masyarakat Paleolitik ? (i). (ii) [ 2 markah ]

(a) Maksud tamadun mengikut (i) bahasa Arab.. (ii)bahasa Greek. (iii) pandangan sarjana Barat. (iv)pandangan Islam [ 4 markah ] (b) Nyatakan ciri-ciri tamadun (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) [ 6 markah ]

3.

(a) Terangkan peranan raja Mesopotamia (i) (ii) (iii) (iv) [ 4 markah ] (b) Apakah sumbangan penting tamadun Mesopotamia kepada peradaban dunia ? (i). (ii) (iii) (iv) (v) (vi) [ 6 markah ]

4.

(a) Di manakah lahirnya tamadun Mesir Purba

[ 1 markah ] (b) Nyatakan empat pembahagian zaman dalam tamadun Mesir Purba

(i) (ii) (iii) (iv) [ 4 markah ]

(b) Nyatakan sumbangan tamadun Mesir Purba

(i) (ii) (iii) (iv) (v) [ 5 markah ]

SOALAN ESEI 1. (a) Nyatakan ciri-ciri tamadun awal manusia [ 10 markah ] (b) Mengapakah petempatan kekal menjadi ciri penting dalam proses pembentukan tamadun ? [ 10 markah ]

2.

(a)

Apakah peranan raja dalam sistem pemerintahan beraja di Mesopotamia ? [ 8 markah ] Huraikan Kod Undang-undang Hammurabi. [ 12 markah ]

(b)

3.

(a)

Jelaskan peranan firaun dalam bidang pemerintahan dan agama [ 8 markah ]

(b)

Apakah keistimewaan Bandar Mohenjo-Daro dan Harappa dalam tamadun Indus ? [ 12 markah ]

4.

(a)

Nyatakan fungsi tulisan ideogram [ 8 markah ]

(b)

Nyatakan sumbangan Dinasti Shang dalam bidang pertanian [ 8 markah ]

(c )

Mengapakah Dinasti Shang mengalami kejatuhan ? [ 4 markah ]

BAB 1- KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA SKEMA SOALAN OBJEKTIF.


NO SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 JAWAPAN B D A C B D A B D B D C D D D C A D C A NO SOALAN 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 JAWAPAN B B B D B C C A C D C A B D D A B D C A

SKEMA SOALAN STRUKTUR. 1. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan zaman prasejarah ? Zaman manusia belum mengenali sistem tulisan. [ 1 markah ] (b) Nyatakan empat zaman prasejarah (i) Zaman Paleolitik (ii) Zaman Mesolitik (iii) Zaman Neolitik (iv) Zaman Logam. [ 4 markah ] (c) Senaraikan kegiatan ekonomi masyarakat Paleolitik (i) Memungut hasil hutan (ii) Memburu binatang (iii) Menangkap ikan [ 3 markah ]

(d) Di manakah petempatan masyarakat Paleolitik ? (i) Di tepi tasik (ii) Di tepi sungai [ 2 markah ]

(a) Maksud tamadun mengikut (i) bahasa Arab : madana bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar (ii)bahasa Greek : civitas bermaksud bandar. (iii) pandangan sarjana Barat : dikaitkan dengan pembangunan lahiriah (iv)pandangan Islam : merangkumi lahiriah dan rohaniah [ 4 markah ] (b) Nyatakan ciri-ciri tamadun (i) Petempatan kekal

(ii) kehidupan berorganisasi (iii) Sistem pemerintahan

(iv) Pengkhususan pekerjaan (v) Agama dan kepercayaan..

(vi) Bahasa dan tulisan [ 6 markah ] 3. (a) Terangkan peranan raja Mesopotamia (i) Raja dianggap sebagai wakil tuhan (ii) Raja pemilik Negara kota

(iii) Raja sebagai ketua petadbir,ketua tentera dan ketua pendeta (iv) Raja berkuasa dalam soal tanah,cukai, hasil pertanian dan perniagaan. [ 4 markah ]

(b)

Apakah sumbangan penting tamadun Mesopotamia kepada peradaban dunia ? (i) (ii) Memperkenalkan Kod undang-undang Hammurabi Mengembangkan bidang astronomi dan matematik

(iii) Menghasilkan kalendar (iv) Mengembangkan ilmu perubatan (v) Mencipta roda

(vi) Mencipta kapal layer [ 6 markah ] 4. (a) Di manakah lahirnya tamadun Mesir Purba Di tebing sungai Nil [ 1 markah ] (b) Nyatakan empat pembahagian zaman dalam tamadun Mesir Purba (i) (ii) (iii) Zaman Awal Zaman Pertengahan Zaman Empayar

(iv) Zaman Keruntuhan [ 4 markah ] (b) Nyatakan sumbangan tamadun Mesir Purba (i) (ii) (iii) (iv) (v) Seni bina Penghasilan kertas Tulisan terpahat Ilmu perubatan Kalendar. [ 5 markah ]

SKEMA SOALAN ESEI. 1. (a) Nyatakan ciri-ciri tamadun awal manusia

TEMA Petempatan kekal Kehidupan berorganisasi Sistem pemerintahan Pengkhususan pekerjaan Agama dan kepercayaan Bahasa dan sistem tulisan

HURAIAN Membawa kepada kehidupan yang sistematik Memastikan kestabilan dan kemakmuran Untuk menjadi panduan dalam menjamin kesejahteraan Membawa kepada peningkatan dan perkembangan ekonomi Manusia cuba memahami dan menyesuaikan kehidupan dengan alam sekeliling Penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan pentadbiran [6 x 2 = max 10 markah]

(b)

Mengapakah petempatan kekal menjadi ciri penting dalam proses pembentukan tamadun ? HURAIAN Langkah permulaan untuk sesuatu masyarakat menumpukan kepada kegiatan pertanian, peternakan struktur pemerintahan yang lebih teratur Mendorong kepada pertambahan penduduk akibat lebihan makanan dan hubungan dengan kawasan lain Membolehkan sesebuah masyarakat mempunyai masa untuk berfikir bagi menyesuaikan kehidupan mereka Manusia boleh mencipta pelbagai ciptaan untuk memudahkan kehidupan harian mereka. Membina sistem pengairan yang baik, mencipta roda dan sebagainya [5 x 2 = 10 markah]

TEMA Langkah Dorong Masa Mencipta Membina

2.

(a)

Apakah peranan raja dalam sistem pemerintahan beraja di Mesopotamia ? [ 8 markah ] HURAIAN Raja sebagai tuhan atau wakil tuhan Raja pemilik negara kota Raja sebagai ketua pentadbir, ketua pendeta Raja berkuasa dalam hal-hal keagamaan Raja berkuasa melantik ahli keluarga untuk memegang jawatan di zigurat Raja berkuasa menentukan bentuk pentadbiran. Raja berkuasa terhadap soal tanah, percukaian, hasil pertanian dan perniagaan Raja wakil tuhan tapi masyarakat Mesopotamia tidak meyembah raja [8 x 2 = max 8 markah]

TEMA Raja Pemilik Ketua Agama Melantik Bentuk Berkuasa Menyembah

(b)

Huraikan Kod Undang-undang Hammurabi. TEMA

[ 12 markah ]

Digubal Teras Setimpal Mengandungi Dipahat Berjaya Membantu

HURAIAN Digubal semasa pemerintahan Raja Hammurabi Undand-undang berteraskan hak rakyat terhadap keadilan Hukuman dan denda mestilah setimpal dengan kesalahan tetapi berbeza berbeza mengikut susun lapis masyarakat Kod mengandungi 282 undang-undang Undang-undang di pahat pada tembok serta tiang besar Undang-undang berjaya mewujudkan perpaduan Undang-undang ini membantu tamadun Mesopotamia bertahan lama [7 x 2 = max 12 markah]

3.

(a)

Jelaskan peranan firaun dalam bidang pemerintahan dan agama [ 8 markah ] TEMA HURAIAN Raja berkuasa mutlak dan dianggap suci Ketua pendeta,pemilik semua tanah, ketua hakim dan ketua pahlawan Jawatan firaun diwarisi turun temurun Firaun dianggap sebagai jelmaan Tuhan Horus Dianggap sebagai Raja Matahari kerana dipercayai anak tuhan matahari [5 x 2 = max 8 markah]

Mutlak Ketua Diwarisi Dianggap Digelar

(b)

Apakah keistimewaan Bandar Mohenjo-Daro dan Harappa dalam tamadun Indus [ 12 markah ] HURAIAN Bandar terbahagi kepada dua bahagian Bahagian utama merupakan pusat keagaman dan pentadbiran Bahagian kedua bandar ialah kawasan perumahan Dikelilingi oleh tembok-tembok Bandar disusun rapi berasaskan blok-blok berbentuk segi empat Setiap blok dipisahkan oleh rangkaian jalan raya yang lurus Sistem kumbahan yang terancang Bandar dihubungkan dengan sungai sebagai jalan perhubungan Menggunakan batu-bata daripada tanah liat Pengetahuan mendalam dari aspek geometri, matematik dan kesenian [10 x 2 = 12 markah]

TEMA Terbahagi Utama Kedua Tembok Disusun Blok Kumbahan Dihubungkan Batu-bata Pengetahuan

4.

(a)

Nyatakan fungsi tulisan ideogram.

[ 8 markah ]

TEMA Bentuk Penilikan Asal Gambar Berubah Diguna

HURAIAN Bentuk tulisan awal di China Pada awal digunakan dalam penilikan nasib Bentuk tulisan ini asalnya berbentuk symbol Dengan gambar seperti kanak-kanak, bulan , matahari dan sungai Tulisan ini berubah bentuk seperti yang terdapat pada hari ini Digunakan dalam bidang tulisan harian [6 x 2 = max 8 markah]

(b)

Nyatakan sumbangan Dinasti Shang dalam bidang pertanian [ 8 markah ]

TEMA Pengairan Banjir Terusan Teknologi Cipta Peralatan

HURAIAN Membina sistem pengairan Sistem kawalan banjir diperkenalkan Sebuah terusan dibina di Szechuan untuk mengairi kawasan pertanian Petani menggunakan teknologi pembajakan Mencipta cangkul dan sabit, batas-batas untuk pertanian mula digunakan Peralatan pertanian dibuat menggunakan logam besi bagi menggantikan peralatan daripada kayu [2 x 6 = max 8 markah]

(c )

Mengapakah Dinasti Shang mengalami kejatuhan ?

[ 4 markah ]

TEMA Pemberontakan Hamba Suku

HURAIAN Pemberontakan yang dilancarkan oleh golongan hamba Hamba tidak puas hati dengan kezaliman pemerintahan Dinasti Shang Suku kaum Chou mengambil kesempatan menjatuhan Dinasti Shang [2 x 3 = max 4 markah]

BAB 2 PENINGKATAN TAMADUN. SOALAN OBJEKTIF. 1. Tokoh sastera Yunani yang terkenal ialah Homer dan Hesiod. Apakah judul epik terkenal yang dihasilkan oleh Homer? (Hlm 61) A History of Persian War B Theology dan Work and Days C Iliad dan Odyssey D Mahabrata dan Ramayana 2. Pendidikan semasa Tamadun Yunani, khususnya di Athens sangat dipentingkan. Apakah teknik pengajaran yang digunakan untuk melahirkan pelajar yang petah bercakap? (Hlm 53) A B C D Seni berpidato Mewarisi bahasa Yunani Mengadakan perbahasan umum Penghasilan karya bermutu

3. Berbanding sistem sosial di India, kelas sosial dalam masyarakat China lebih bersifat fleksibel kerana... (Hlm 63) A B C D Peluang pendidikan mengubah status sosial Kerjaya politik tidak terhad Perkahwinan mengubah status individu Rakyat bebas membantah penindasan sosial

4. Salah satu ajaran penting dalam tamadun China ialah Taoisme. Siapakah pengasas ajaran tersebut? (Hlm 67) A B C D Confucius Lao Tze Shih Huang Ti Siddharta Gautama

5. Sistem peperiksaan awam di China adalah yang tertua di dunia dan dikawal selia secara ketat. Mengapa? (Hlm 55) A B C D Menggalakkan rakyatnya berdisiplin Untuk mengekalkan mandat pemerintahan Persaingan antara wilayah di China Melahirkan pegawai kerajaan yang berwibawa

6. Kewujudan masyarakat pagan di Eropah mendorong perkembangan meluas agama Kristian. Mengapa? (Hlm 66) A B C D Membuat petempatan disekitar tempat ibadat Membantu membina tempat ibadat di Eropah Menjalankan aktiviti penjelajahan untuk menyebar agama Merupakan masyarakat yang belum menganut sebarang agama

7. Athens, Sparta dan Corinth merupakan tiga kota yang penting dalam tamadun Yunani.Apakah bentuk pemerintahan yang diberi penekanan di kota Sparta? (Hlm 43) A B C D Masyarakat bersatu padu Kewujudan masyarakat monumen Persaingan ekonomi Pemerintahan tentera

8. Jalan sutera membuktikan hubungan erat diantara Tamadun India, dengan Alam Melayu, China, Timur Tengah dan Barat. Hubungan ini terjalin melalui (Hlm 52) A B C D Hubungan perdagangan Hubungan diplomasi yang diwarisi Penyebaran agama Buddha Hubungan penjajah dengan tanah jajahan

9. Sistem pemerintahan tamadun Yunani sering bertukar ganti., sistem pemerintahan manakah yang memberi penguasaan kepada konsul di Yunani? (Hlm 42) A B C D Sistem oligarki Sistem teokrasi Sistem monarki Sistem antokrasi

9. Bagaimanakah kod undang-undang Hammurabi dan Hukum Kanun 12 dapat difahami umum? (Hlm 46) A B C D Melalui pendidikan sekolah Dipamerkan ditempat awam Memaksa rakyat menghafalnya Memasukkan nya kedalam ajaran agama

11. Pemerintahan Rom pada abad ke 2M telah mewujudkan majlis x yang menjalankan pentadbiran dan kewujudannya membawa kemajuan dan keselesaan hidup. Apakah Majlis x ? (Hlm 39) A B C D Majlis Perundangan Majlis Daerah Majlis Pembandaran Majlis bandaraya

12. Tahap baru ini telah diperkenalkan oleh orang Aryan kepada masyarakat Indus yang telah melahirkan agama Hindu .Tahap ini dikenali sebagai (Hlm 40) A B C D Zaman Vedik Zaman Batu Zaman Gelap Zaman Empayar

13. Pengasas Dinasti Chin yang telah berjaya membentuk sebuah empayar melalui perluasan jajahan takluknya ialah.. (Hlm 41) A B C D Maharaja Han Wu Ti Maharaja Min Chih Maharaja Shih Huang Ti Maharaja Han Fei Tzu

14. Dalam tamadun Yunani, terdapat sebuah badan yang membantu raja menjalankan pentadbiran. Badan ini dipanggil...(Hlm 42) A B C D Kehakiman Ketenteraan Keagamaan Konsul

15. Semua warga negara lelaki dewasa Athens diberi peluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan antara enam bulan hingga setahun. Sistem ini ialah.... (Hlm 43) A B C D Beraja mutlak Monarki Republik Demokrasi

16. Nama buku yang ditulis oleh Plato yang mengutarakan tentang kepentingan undang-undang. Tajuk buku tersebut ialah.. (Hlm.46) A B C D Democratics Republic Veda Dictator

17. Nama undang-undang pertama yang dikenali sebagai Papan 12 dan diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat ialah...(Hlm.46) A . Hukum Kanun 12 B. Hukum Kanun Rom C. Undang-undang Justinian D. Kod Undang-undang Rom 18. Nama tiang batu yang di letakkan di tepi jalan terukir segala titah perintah di raja pada zaman Dinasti Mourya ialah ... (Hlm 46-47) A. B. C. D. Gurkha Asoka Maurya Dharma sastra

19. Ahli falsafah Han Fei Tzu pada Zaman dinasti Chin telah memperkenalkan undang-undang yang dapat mengawal tingkah laku manusia. Undang-undang ini dipengaruhi oleh falsafah. (Hlm 47) A Legalisme B Liberalisme C Sosialisme D Demokrasi 20. Shih Huang Ti pada zaman Dinasti Chin menghapuskan golongan bangsawan dan melantik gabenor dan panglima untuk mentadbir.Beliau menjalankan pemerintahan secara (Hlm 49) A B C D Monarki Demokrasi Auatokratik Birokrasi

21. Tertubuhnya Persatuan Perdagangan dan Perusahaan disebabkan oleh perkembengan sektor ekonomi yang pesat dalam tamadun Indus.Persatuan ini dipanggil (Hlm 51) A B C D Lethin Sresthin Legalisma Liberalisme

22. Medium jual beli yang digunakan pada Zaman Dinasti Maurya dan Gupta ialah (Hlm 51) A. B C D Cukai Mata wang Sutera Logam

23. Pada Zaman Gupta perdagangan Maritim antara India dengan alam Melayu berkembang dan meningkat.Hasil yang diperolehi daripada alam Melayu ialah (Hlm 52) I. II. III. IV. A B C D rempah Sutera bedak wangi emas I dan II I dan III II dan III III dan IV

24. Dalam tamadun China, diperingkat sekolah rendah tertumpu kepada kegiatan mengenal dan menghafal tulisan . (Hlm 55) A B C. D Ideogram Hiegrolif Cuneiform Hieratik

25. Pada abad ke-4M. lahir sebuah universiti agama Buddha iaitu (Hlm 54) A Nalanda B Kolej Brahman C Parishad D Taxila 26. Negara harus diperintah oleh ahli falsafah kerana mereka cekap , terbaik dan berupaya menggubal undang undang Petikan di atas menceritakan megenai kepentigan undang-undang. Siapakah yang mengutarakan hal tersebut ? (Hlm 56) A B C D Maharaja Justinian Plato Augustus Caesar Asoka

27. Bermula pada tahun 27 s.m , empayar Rom semakin meluas berikutan kejayaan pemerintahan Augustus Caeser. Berikut adalah kawasan-kawasan di bawah empayar Rom kecuali. (Hlm 49) A B C D Britian Sepanyol Turkistan Macedonia

28. Aspek sosial yang terkandung dalam sesebuah tamadun meliputi pekara seperti pendidikan, falsafah, kesenian, kesusasteraan, senibina serta sains dan teknologi. Antara aspek-aspek tersebut yang manakah menjadi asas kepada peningkatan sosial dikalangan rakyat? (Hlm 53) A B C D Kesenian Senibina Kesusasteraan Pendidikan

Herodotus Socrates Aristotle Plato

29. Nama-nama di atas menunjukkan ahli-ahli falsafah yang dimiliki oleh tamadun (Hlm 55) A B C D Tamadun Yunani Tamadun Rom Tamadun India Tamadun China

Pembinaan Piramid di Mesir Pembinaan Ziggurat di Mesopotamia

30. Pembinaan bangunan di atas oleh manusia tamadun awal membuktikan bahawa (Hlm 59) A B C D Mereka sangat mementingkan seni bina Mereka mempunyai tamadun yang paling maju Mereka mahir dalam bidang pembinaan dan kejuruteraan Mereka mempunyai satu sistem kepercayaan dan upacara yang teratur

31. Acropolis, aqueduct, colloseum, Parthenon,dan Tembok Besar China. Perkara-perkara di atas menggambarkan peningkatan sosial sesebuah tamadun dalam bidang (Hlm 59) A B C D Sains dan teknologi Seni bina Bahasa dan kesusasteraan Pendidikan

32. Epik Mahabharata mencerita peperangan antara dua tentera iaitu yang baik dan yang jahat manakala epik Ramayana pula menceritakan inkarnasi Dewa Vishnu sahaja. Rama dan pergaduhannya dengan raja Sri Lanka yang melarikan isterinya, Sita.. Kedua-dua epik tesebut merupakan Sastera agama Hindu dan Buddha yang dimiliki oleh tamadun (Hlm 61) A B C D Tamadun Rom Tamadun India Tamadun Yunani Tamadun China

33. Prinsip demokrasi yang telah diperkenalkan oleh Tamadun Yunani dari segi politik adalah (Hlm 42-43) A. B. C. D. Rakyat asing dibenarkan bergiat aktif dalam politik Yunani Hanya rakyat lelaki yang berhak mengambil bahagian dalam politik Semua rakyat lelaki dan wanita diberikan hak untuk mengambil bahagian politik Penduduk di sesebuah empayar dibenarkan menyuarakan pendapat dan tentangan mereka terhadap raja.

34. Dalam sistem pemerintahan Rom,dua orang konsul dilantik untuk mengetuai sistem pentadbiran .Ini adalah untuk (Hlm.43-44) I. II. III IV A B C D menjamion kedaulatan menjaga kebajikan rakyat mengelakkan pemusatan kuasa mutlak mewujudkan pentadbiran yang cekap dan teratur I,II,dan III I,II,dan IV I,III dan IV II,IIIdan IV

Tokoh Y Karya utama beliau adalah Politics Beliau telah mendalami bidang sains dan falsafah

35. Tokoh Y dimaksudkan ialah (Hlm.56) A B C D Plato Sulon Aristotle Archimedes

36. Antara berikut , yang manakah merupakan cirri-ciri kegunaan Colloseum? (Hlm.59) I II III IV Gelaggangnya besar bagi pelbagai jenis permainan . Memuatkan peninton lebih daripada 45,000 orang. Mementaskan pertunjukan seperti pertandingan di antara pahlawan Rom. Tempat persidangan peminpin kerajaan Rom untuk menyelesaikan masalah Kerajaan . I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

A B C D

Setiap penganut agama Hindu berusaha mencapai Moksha

37. Apakah yang akan berlaku kepada mereka yang telah mencapai tahap persebut ? (Hlm.65) A Akan bebas daripada system kasta . B Tindakan lahir semula selepas kematian. C Akan menikmati kehidupan yang selesa du akhirat. D Berkelayakan menjadi sami dan menduduki pangkat yang paling tinggi . 38. Masyarakat China dibahagikan kepada 4 kelas utama. Kelas tertinggi ialah golongan sarjana, kelas kedua ialah golongan petani, kelas ketiga ialah tukang dan kelas paling bawah ialah pedagang. Siapakah yang membahagikannya (Hlm. 63) A B C D. Confucius. Plato Aristotle Tu-Fu

39. Apakah sumbangan tamadun Yunani dari segi politik kepada dunia secara umum, dan Malaysia khususnya? (Hlm. 42) A B C D. Prinsip demokrasi Confucius. Perancangan negara kota Penggubalan perlembagaan Pembentukan jemaah menteri

40. Seni bina yang teragung dalam sejarah ialah Tembok Besar China. Pembinaan tembok tersebut bertujuan (Hlm. 59) A Menunjukan keagungan seni bina China. B Sebagai hukuman kepada pesalah-pesalah . C Sebagai tembok pertahanan yang menjamin keamanan China D Sebagai sempadan yang memisahkan China dengan Manchuria

SOALAN STRUKTUR 1. Peningkatan tamadun merupakan kemampuan manusia menggunakan pemikiran mengawal dan menggunakan alam persekitaran untuk membentuk kehidupan yang lebih maju dan kompleks. a. Nyatakan 4 kemudahan yang disediakan dalam pembinaan Bandar bagi tamadun rom i. ii. iii. iv. . [ 4 markah ] b. Namakan 2 bentuk kerajaan dalam tamadun India. i. ii. [ 2 markah ] c. Nyatakan 2 keistimewaan sistem saliran di bandar Pompei? i. .. ii. . [ 4 markah ]

2. Aspek-aspek dalam peningkatan tamadun merangkumi bidang politik, ekonomi dan sosial.

Monarki Oligarki Aristokrasi Ditaktor (tirani) Demokrasi demokrasi

a) Berdasarkan sistem perubahan perintahan diatas, nyatakan tamadun yang melalui perubahan tahaptahap berikut. . [1 markah ] b) Apakah yang dimaksudkan dengan republic? [1 markah ] (c) Nyatakan 2 buah benua di bawah pemerintahan Augustus bagi tamadun Rom. [2 markah ] (d) Nyatakan ciri-ciri sistem demokrasi di Athens. i. . ii. . iii. iv. [4 markah ] (e) Nyatakan 2 prinsip undang-undang Rom. i. . ii. . [2 markah ]

3. a) Dalam tamadun China, masyarakatnya menghargai pendidikan, perniagaan dan kesusasteraan dengan matlamat utama pendidikannya adalah untuk lulus peperiksaan awam kerajaan. Terdapat tiga peringkat pendidikan iaitu: i. ii. iii. [6 markah ] b) Kitab Veda di India terdiri daripada: i. .. ii. . iii. .. iv. .. [ 4 markah ]

4. a) Sumbangan tamadun daru segi politik yang paling keatas ialah sistem pemerintahan tersebut ialah: i. ii. ( 4 markah ) b) Jelaskan maksud hukum karma dalam agama Hindu. ( 2 markah ) c) Antara asas ajaran Buddha termasuklah empat kebenaran mulia yang dapat dicapai melalui Lapan Jalan.Empat kebenaran mulia tersebut ialah: i. . ii. . iii. . iv. ( 4 markah )

SOALAN ESEI 1. Majlis perbandaraan Rom telah wujud pada abad ke 2 masihi a) Jelaskan peranan majlis perbandaraan dalam tamadun Rom. b) Nyatakan ciri-ciri sistem demokrasi yang diperkenalkan oleh Athens (10 markah) (10 markah)

2. a).Jelaskan perbezaan prisip undang-undang berasaskan Falsafah legalisme dengan prinsip undangundang berasaskan Confuciis dalam tamadun china . (10 markah) b).Bincangkan kepentigan sistem undang-undang Rom (10 markah)

3. a) Bincangkan perkembangan sistem perundangan dalam zaman Dinasti Chin.

(10 markah)

b) Terangkan usaha-usaha yang dilakukan oleh Shih Huang Ti untuk mengukuhkan pemerintahannya. (10 markah)

4. a) Apakah kepentigan bahasa Sanskrit pada zaman vedik dalam tamadun India b).Jelaskan maksud Hukum karma dalam agama Hindu. c).Mengapakah berlakunya keruntuhan Dinasti Muarya .

(5 markah) (5 markah) (10 markah)

BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN JAWAPAN SOALAN OBJEKTIF. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C A A B D D D A A B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A C B D B A B A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B B B A A B C D A D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B B B C C A B A A C

JAWAPAN SOALAN STRUKTUR. 1. a) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. b) i. ii. c) i. ii. Bekalan air Sistem pemanas Rumah ibadat Teater Sarkas Tempat dialog Rumah mandi awam Istana (Hlm 40) Janapada atau kerajaan kecil mahajanapada atau kerajaan besar (Hlm 40-41) sistem saliran bawah tanah yang menyalurkan air melalui paip sejauh 165km yang melibat 14 buah saliran terusan. bekalan air dapat diberikan kepada penduduk pada waktu aman dan semasa peperangan selain untuk tujuan perindustrian dan pengangkutan. (Hlm 40)

2. a) i.

Tamadun Yunani (Hlm 42)

b) Negara yang ditadbir oleh wakil yang dipilih oleh rakyat melalui pilihanraya dan diketuai oleh presiden (Hlm 43) c) i. ii. iii. Asia Afrika Eropah (Hlm 44)

d) i. ii. iii. iv. v.

Terdapat dewan perhimpunan dan majlis. Semua warga negara lelaki diberi peluang menjadi anggota dewan perhimpunan antara 6 bulan hingga 1 tahun Dewan perhimpunan bersidang 3 kali sebulan Keputusan dewan dikendalikan oleh majlis Ahli majlis, mejistret dan juri dilantik oleh dewan (Hlm 43)

e) i. ii. iii. iv. 3. a) i. ii. iii. b) i. ii. iii. iv. 4. a) i. ii.

Semua manusia sama di sisi undang-undang Seseorang tidak bersalah sehingga terbukti bersalah keadilan terhadap setiap individu hukum berasakan bukti yang kukuh (Hlm 46) Pendidikan rendah Pendidikan menengah Pemdidikan tinggi (Hlm 5) Rig veda Yajur veda Sama veda Atharra veda (Hlm 56) Sistem pemerintahan demokrasi Sistem pemerintahan republic (Hlm 63)

b) kelakuan manusia semasa hidup dan kelahiran semula selepas mati (Hlm 65) c) i. ii. iii. iv. Dukka atau penderitaan. Samudaya atau sebab penderitaan. Nirodha-nafsu yang membawa penderitaan. Marga-cara memadamkan nafsu dan keinginan. (Hlm 66)

JAWAPAN ESEI 1. (a) Kuasa Selesa Terancang Sedia Majlis perbandaran

Majlis mempunyai kuasa tersendiri dalam menjalankan urusan pentadbiran tanpa diganggu oleh pentadbiran pusat Rom. Memberi kehidupan yang lebih selesa kepda penduduk Bandar. Memastikan pengurusan dan perancangan Bandar yang lebih terancang dan sistematik Menyediakan kemudahan bekalan air, sistem pemanas, rumah Ibadat, sarkas, rumah mandi awam dan istana. Segala keperluan penduduk Bandar disediakan oleh Majlis Perbandaran bagi memberikan keselesaan kepada penduduk bandar. (5 x 2 = 10 markah)

1. (b) Dewan Lelaki Bersidang Kemuka Keputusan Dilantik Kuasa penuh

Terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis. Semua warganegara lelaki dewasa Athens diberi peluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan antara 6 bulan hingga setahun. Dewan Perhimpunan bersidang sebanyak 3 kali dalam sebulan. Setiap ahli Dewan Perhimpunan boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan. Segala keputusan Dewan Perhimpunan dikendalikan oleh Majlis. Ahli Majlis, Majistret dan Juri dilantik oleh Dewan Perhimpunan. Dewan Perhimpunan mempunyai kuasa penuh ke atas Majlis , Majistret dan Juri. (7 x 2 = 10 markah)

2. (a) Penguatkuasaan Legalisme berasaskan penguatkuasaan undang-undang yang tegas bagi menjamin keharmonian . Kawal Undang-undang yang tegas dan kukuh dapat mengawal tingkah laku manusia. Pelihara Undang-undang dan penguasaannya harus dipelihara tidak kira dalam apa jua keadaan. Menekankan Confucius menekankan keperluan membentuk budi pekerti. Jaga Menjaga keharmonian manusia dan masyarakat serta tidak mementingkan kekerasan. (5 x 2 = 10 markah ) 2. (b) Seragam Jamin Hukuman Mengetahui Rujukan

Mewujudkan keseragaman undang-undang bagi membentuk kehidupan yang aman dan sejahtera. Menjalin keadilan undang-undang terhadap semua rakyat Rom. Hukuman berasaskan bukti yang kukuh . Memastikan semua rakyat Rom mengetahui undang-undang yang kuatkuasa kan dan diketahui di tempat awam untuk tatapan rakyat. Membentuk undang-undang bertulis yang boleh dijadikan sumber rujukan kepada hadirin-hadirin. (5 x 2 = 10 markah) Mengawal tingkah laku manusia. Hukuman berteraskan 2 prinsip iaitu hukuman berat dan bersifat kolektif. Undang-undang berteraskan falsafah legalisme. Digubal dan diperkenalkan oleh alhi falsafah Han Fei Tzu di zaman Dinasti Chin Menekankan penguatkuasaan undang-undang yang tegas bagi mengawal tindak tinduk manusia dan tidak harus menjadi belas kasihan. Dalam melaksanakan undang-undang tidak harus wujud belas kasihan Undang-undang confucius tekankan raja perlu menpunyai pekerti yang baik bagi menjaga keharmonian masyarakat. Penguatkuasaan undang-undang harus dipelihara dalam apa juga keadaan. Raja harus memiliki kuasa yang utuh dalam melaksanakan undang-undang. (9 x 2 = 10 markah)

3. (a) Kawal Teras Falsafah Gubal Tekan Belas Undangundang Pelihara Utuh

3. (b) Hapus Ganti Sistem feudal Mantap Bakar Bendung Lantik Ancaman Perkenal Bantu

Golongan bangsawan telah dihapuskan Diganti 2 orang pegawai kerajaan dilantik untuk mentadbir wilayah dalam empayar Sistem feudal cuba dihapuskan dan sokongan bangsawan dilumpuhkan. kuasa pusat semakin mantap. Buku-buku Confusius dibakar kerana bertentangan dengan amalan legalisme. Penguatkuasaan undang-undang dan peraturan tegas bagi membendung kebangkitan rakyat. Melantik pemerintah diraja. Membina Tembok Besar China bagi menghalang ancaman luar. Memperkenalkan sistem kakitangan awam yang dilatih dan dilantik serta sistem peperiksaan awam . Maharaja dibantu oleh kaunselor Marshall. (10 x 2 = 10 markah)

4. (a) Pengaruh Sastera lahir 4. (b) Kait Karma Moksya Bersatu Buat baik 4. (c) Kematian Bebas Pemberontakan Brahmin Kacau Cukai Pembunuhan Merosak selepas kematian Asoka tahun 232 sebelum masihi masyarakat berpecah belah akibat ketidakcekapan pemerintah dan perebutan kuasa. Wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan membebaskan diri daripada penguasaan kerajaan pusat. Berlaku banyak pemberontakan oleh ketua-ketua tempatan. Tentangan daripada golongan Brahmin yang tidak berpuas hati dengan dasar pemerintan Asoka. Berlaku kekacauan akibat kelemahan kerajaan pusat. Kerajaan pusat tidak memperoleh cukai dari wilayah-wilayah. Empayar Maurya berakhir dengan pembunuhan Maharaja Birhadratha (7 x 2 = 10 markah) Berkaitan dengan kelakuan manusiasemasa hidup dan kelahiran semula selepas mati. Kelahiran semula bergantung kepada karma. Tujuan hidup adalah untuk mencapai moksya (kebebasan Mutlak) Sesiapa yang mencapai tahap ini akan bersatu dengan tuhan dan tidak akan lahir ke dunia. seseorang perlu berbuat baik semasa hidupnya agar dapat mencapai moksya. (5 x 2 = 5 markah) Mempengaruhi perkembangan dalam bidang penulisan dan kesusasteraan. (Kitab Veda, Epik, Sejarah , Sajak) Menpengaruhi sistem agama hindu dan Buddha (Epik Ramayana , Mahabrata.) melahirkan bahasa lain seperti Hindi, Urdu, Punjabi dan Kasmiri. (3 x 2 = 5 markah)

BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA SOALAN OBJEKTIF 1. Manakah antara berikut BENAR berkaitan dengan kewujudan tamadun awal Asia Tenggara. (Hlm 72) I II III IV A A C D 2. G.Coedes Funan kerajaan Melayu tertua di Asia Tenggara Sumber China raja Funan ialah Houen-Tien G.Coedes Champa wujud tanpa kerajaan sebelum Funan Sumber China lawatan utusan China tidak diterima di Funan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Antara berikut manakah kenyataan yang berkaitan dengan seni arca di Amaravati. (Hlm. 73) I II III IV A B C D Seni pahat arcanya berkembang di India. Sukar diterima seni arcanya di Asia Tenggara Seni arca di sini tidak sama dengan alam Melayu Menumpukan arca agama Buddha I dan II I danIV II dan III III dan IV

X diperbuat daripada batu, tulang ikan dan kac. Ia menjadi hiasan, lambang dan status. Ia juga berperanan untuk tujuan agama dan sosial.

3.

Apakah yang paling sesuai dengan X. (Hlm 74) A B C D Arca Tembikar Mata wang Manik

4.

Antara berikut manakah petempatan awal yang wujud di sungai-sungai utama Asia Tenggara semenjak Zaman Logam. (Hlm 75) I II III IV A B C D Beikhtha-no Chasen Lembah Sungai Musi Lembah Bernam I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

5.

Di manakah sekam dan bijian padi Zaman Neolitik di Asia Tenggara ditemui oleh ahli arkeologi. (Hlm 75) I II III IV A B C D Ban Kao dan Spirit Cave di Thailand Lembah Tembeling dan Gua Cha di Semenanjung Malaysia Gua sireh di Sabah Dongson di Vietnam I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III daqn IV

6.

Kegiatan tanaman padi kerajaan agraria terbahagi kepada dua iaitu tanaman padi sawah dan padi huma. Mengapakah tanaman padi huma di tanah tinggi dan bukit dibuat teres dan relung. (Hlm 75) A B C D Mengekalkan kesuburan tanah Kekurangan bekalan air Menambahkan kepelbagaian nutrien tanah Arahan pakar pertanian

7.

Letakan berikut paling tepat berkait rapat dengan kerajaan maritim di Asia Tenggara. (Hlm 75) A B C D Pesisiran pantai dan kepulauan Delta dan tasik Pedalaman dan hutan Tanjung dan selat

8.

Kegiatan ekonomi kerajaan agraria ialah. (Hlm 75) I II III IV A B C D pertanian penternakan perdagangan di laut pemungutan hasil hutan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Petempatan agraria

Kawasan Lembah Sungai

Kawasan X

9.

Pada pendapat kamu, apakah kegiatan ekonomi masyarakat kawasan X (Hlm 75) A B C D Memungut hasil laut Memungut hasil hutan Menangkap ikan di laut Menjalankan perdagangan

10.

Antara berikut kerajaan yang manakah tergolong dalam kerajaan maritim? (Hlm 75) I II III IV A B C D Kerajaan Srivijaya di Sungai Musi Kerajaan Tiumah di Pulau Tioman Kerajaan Dvaravati di Sungai Menom Kerajaan Kedah Tua di Sungai Merbok I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

11.

Apakah faktor utama Funan berubah daripada kerajaan agraria dan kemudiannya berkembangmenjadi kerajaan maritim. (Hlm 76) A B C D Perkembangan pelabuhan Oc-Eo Makanan yang mencukupi Usaha pihak kerajaan Desakan pedagang antarabangsa

12.

Ekonomi pertanian kerajaan agraria bermula dengan ekonomi sara diri, kemudiannya terdapat lebihan hasil pertanian untuk perdagangan. Siapakah pembeli utama hasil lebihan tersebut. (Hlm 76) A B C D Pedagang asing Kerajaan Orang tengah Penduduk bandar

Perkembangan kerajaan agraria disebabkan Terdapatnya sistem pengairan 13. Mengapakah sistem pengairan dapat dilaksanakan dengan baik. (Hlm 76) I II III IV A B C D 14. Bomoh mmemainkan peranan menjampi Raja terlibat dalam pembinaan sistem pengairan Kerajaan terlibat dalam pengurusan sistem Rakyat mempunyai kemahiran membina tasik I dan II II dan III II dan IV IIIdan IV

Kegiatan pertanian kerajaan Angkor pesat berkembang dengan adanya usahausaha berikut (Hlm 76-77) I II III IV A B C D Meningkatkan perdagangan hasil pertanian Mengutamakan ekonomi sara diri Membina dan mengurus baray Menambah hasil padi untuk keperluan makanan I dan II I dan III II dan III III dan IV

15.

Apakah peranan utama Tasik Tople Sap sehingga ia menjadi nadi perkembangan ekonomi kerajaan Angkor. (Hlm 77) I II III IV A B C D Pusat rekreasi dan lawatan Sumber bekalan air minuman Membekalkan lumpur lanar subur Menampung bekalan air untuk tanaman padi I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

16.

Manakah antara berikut paling tepat mengenai pelabuhan kerajaan awal. (Hlm 78-79) I II III IV A B C D Pelabuhan pembekal-membekalkan bahan logam tempatan Pelabuhan kerajaan-berkembang dan menjadi sebuah negeri Pelabuhan entreport-membekalkan hasil tempatan dan membeli barangan antarabangsa Pelabuhan sungai-menjadi pembekal hasil-hasil dari sungai I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

17.

Apakah yang dimaksudkan dengan bahasa Lingua franca. (Hlm 79) A B C D Dituturkan oleh golongan istana Dituturkan secara meluas dalam pelbagai urusan Dituturkan dengan penuh protokol dan adat istiadat Dituturkan oleh pedagang antarabangsa

18.

Pelabuhan entreport muncul kerana kedudukannya strategik contohnya kedah Tua dan Srivijaya yang terletak di Selat Melaka dan Selat Sunda. Mengapakah tempat ini dikatakan strategik. (Hlm 79) A B C D Menjadi pusat pertahanan penting Menjadi laluan perdagangan antara China dan India Menjadi tempat pedagang berehat Menjadi lokasi tamadun awal

19.

Antara berikut yang manakah merupakan pelabuhan pembekal (Hlm 79) I II III IV A B C D Srivijaya Kuala Berang Jenderam Hilir Kuala Selinsing I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Semenanjung Tanah Melayu dan Sumatera dikenali sebagai Suvarnadvipa Dan Suvarnabhumi. 20. Barang apakah yang dikaitkan dengan pernyataan di atas (Hlm 79) I II III IV A B C D 21. Emas Timah Hasil laut Hasil hutan I dan II I dan III II dan IV III dan IV

Sekiranya kamu ingin mengembangkan kerajaan maritim, kemahiran apakah yang sangat diperlukan di kawasan kamu? (Hlm 80) I II III IV A B C D Membuat perahu Membuat kapal layar Mampu belayar ke kawasan lain Mampu membina sistem pengairan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Tinggalan perahu layar dipamerkan di muzium-muzium seperti muzium negeri Pekan Pahang

22.

Unsur apakah yang ingin diserapkan kepada generasi sekarang melalui pameran ini? (Hlm 80) A B C D Berbangga diri Semangat gigih Bersikap berani Semangat meneroka

. Kerajaan Agrari mendapat


barangan mewah negara luar daripada kerajaan Maritim.

. Kerajan Maritim mendapat


keperluan makanan daripada kerajaan Agraria 23. Pada pendapat kamu, apakah kesimpulan yang boleh dibuat mengenai kerajaan Agraria dan Maritim. (Hlm 83)

A B C D

Saling melengkapi Bantu membantu Berusaha menghasilkan barangan Bergantung pada kegiatan perikanan

Pendapat sejarawan berbeza mengenai Kedatangan pengaruh agama Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara 24. Berdasarkan pernyataan di atas, mengapakah ada yang berpendapat bahawa pengaruh India dibawa oleh golongan Ksyatria?(Hlm 84) A B C D Golongan ini berpengaruh dalam agama Golongan ini mengamalkan kebudayaan Asia Tenggara Golongan ini mempunyai kaitan dengan golongan Brahmin Golongan ini telah membentuk tanah jajahan di Asia Tenggara

25.

Manakah antara candi berikut hasil campuran ciri tempatan dan pengaruh India yang ditemui di Jawa. (Hlm. 84) A B C D Candi Prambanan Candi Angkor Wat Candi Lembah Bujang Candi Padang Lawas

Raja yang terpengaruh sistem Hindu/Buddha membina kompleks kota yang melambangkan alam semesta (orde kosmos ). Negara dianggap alam semesta, raja dan ibu kota ialah pusat alam ( pusat pemerintahan ).

26.

Mengapakah raja memegang kepercayaan yang disebutkan di atas. (Hlm. 86) A B C D untuk mengatur kesejahteraan negara dan rakyat untuk menindas pemimpin negara dan rakyat untuk menjaga sistem sosial negara dan rakyat untuk membina garis pemisah antar pemerintah negara dan rakyat

27.

Apakah peranan golongan Brahmin dalam sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara? (Hlm. 86) A B C D Menjaga keamanan Menggubal undang-undang Memutuskan jenis hukuman Mengetuai upacara keagamaan

Dalam upacara angkat sumpah di Srivijaya, Datu akan meminum air yang disiram pada Batu bersurat.

28.

Apakah tujuan utama upacara di atas? (Hlm. 86) A B C D Menguji kekuatan pembesar Menghapuskan dosa-dosa pembesar Menanam nilai taat setia pembesar terhadap raja Menekan nilai ketahanan diri dikalangan pembesar

29.

Antara berikut siapakah yang tidak boleh dilantik menjadi raja Srivijaya? (Hlm. 87) A B C D Yuvaraja Raja Putra Raja Kumara Pratiyuvaraya

30.

Maklumat berikut berkaitan dengan pengaruh Hindu Buddha di Sumatera. (Hlm. 87) I II III IV A B C D Telaga Batu Inskripsi Srivijaya Candi Prambanan Candi Lembah Bujang I dan II I dan III II dan III III dan IV

31.

Apakah ciri yang terdapat dalam arca Budhha yang ditemui di tapak 16A Lembah Bujang? (Hlm.89) A B C D Campuran adunan tiga agama Campuran unsur agama Campuran antara seni China dengan India Campuran tamadun India dengan tempatan

32.

Apakah bukti Candi Borobodor dibina untuk agama Buddha Mahayana. (Hlm. 90) I II III IV A. B. C. D. Mempunyai menara pada setiap sudut Tahap kehidupan seperti agama Buddha Setiap tingkat mempunyai patung Buddha Mempunyai ukiran cerita Gautama Buddha I, II dan III I, II dan IV I,III dan IV II, III dan IV

33.

Andaikan kamu hidup pada abad ke-3 Masihi dan ingin membuat sebuah patung Hindu. Patung yang dihasilkan akan mempunyai pengaruh apa? (Hlm. 90) A B C D Sailendra Amaravati Ramayana Mahabrata

34.

Candi Borobodur dibina untuk agama Buddha Mahayaana. Bukti kepada pernyataan di atas ialah (Hlm. 90) I II III IV A B C D Sila Panna Samadhi Ramayana I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III daan IV

Panna Samadhi Sila

35.

Apakah agama yang berkaitan dengan tiga konsep di atas. (Hlm. 90) A B C D Hindu Sikh Bahai Buddha

36.

Muzium Arkeologi Lembah Bujang dibina untuk (Hlm. 91) A B C D Menyimpan rekod pemerintahan Mempamerkan patung-patung keagamaan Menyimpan bahan tinggalan lama Memperkenalkan negeri Kedah kepada orang ramai

Candi Bukit Batu Pahat Candi Kampung Pandiat Candi Permatang Pasir 37. Dimanakah candi-candi yang tersebut di atas telah ditemui. (Hlm.92) A B C D 38. Kuala Selinsing Borobudur Lembah Bujang Angkor Wat

Candi-candi di Lembah Bujang dinamai berdasarkan (Hlm. 92) A B C D Penomboran Kepentingan Masa kewujudan Zaman keruntuhan

39.

Bahasa Sanskrit banyak digunakan dalam kosa kata Bahasa Melayu. Antara berikut perkataan bahasa Melayu yang manakah berasal daripada bahasa Sanskrit? (Hlm. 93) I II III IV A B C D Dosa Duka Garpu Pahala I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II , III dan IV

40.

Kemunculan kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara bergantung kepada hubungan yang terjalin dengan tamadun yang lebih besar seperti tamadun India dan China. Mengapa ? (Hlm.94) A B C D Menggalakkan perkahwinan politik Mengelakkan acaman daripada kuasa luar Mengelakkan dasar monopoli perdagangan Membantu meningkatkan hubungan perdagangan

SOALAN STRUKTUR 1. (a) Berikan maksud kerajaan Maritim . [ 1 markah ] (b) Di manakah letaknya kerajaan maritime ? i. ii. iii . . . [ 3 markah ]

(c)

Senaraikan DUA contoh kerajaan Maritim. i. ii [2 markah]

(d)

Nyatakan DUA ciri pelabuhan pembekal? i. ii. ....... [2 markah]

(e)

Nyatakan DUA faktor perkembangan kerajaan maritim. i. ii [ 2 markah ]

2.

(a)

Dari segi geografi, Asia Tenggara terbahagi kepada dua iaitu i. ii. . . [2 markah]

(b)

Apakah kepentingan sumber bertulis dan artifak arkeologi kepada sejarawan tempatan. [1 markah ]

(c)

Nyatakan DUA bukti kewujudan kerajaan Funan pada abad ke-3 M. i. ii . ......... [ 2 markah ]

(d)

Senaraikan DUA buah Negara yang telah menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan awal. i. ii [2 markah ]

(e)

Nyatakan TIGA kerajaan awal di Tanah Melayu. i. ii iii .. .. .. [ 3 markah ]

3.

(a)

Senaraikan EMPAT pendapat berhubung kedatangan agama Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara. i. ii. iii. iv. [4 markah ]

(b)

Senaraikan EMPAT pengaruh Hindu dalam sistem pemerintahan. i. ii. iii. iv. [ 3 markah ]

(c)

Siapakah golongan Brahmin? i. ii. [ 3 markah ]

4.

Terdapat banyak warisan keseniaan yang ditinggalkan kerajaan awal di seluruh Asia Tenggara yang mempunyai pengaruh Hindu terutama dalam kesusasteraan dan bahasa Sanskrit. (a) Apakah TIGA maklumat yang terdapat pada batu bersurat di tapaktapak sejarah awal Asia Tenggara. i. ii. iii. . . . [3 markah]

b)

Senaraikan DUA karya epik kesusasteraan India yang menyumbang kepada unsur mitos kesusasteraan klasik Asia Tenggara. i. ii. ... [2 markah]

c)

Nyatakan DUA contoh karya puisi dan prosa Jawa yang dipengaruhi hasil kesusasteraan India. i. ii. .. .. [2 markah]

d)

Namakan DUA karya unsur tempatan yang dipengaruhi oleh epik Mahabrata. i. ii. .. .. [2 markah]

e)

Namakan karya tempatan yang dipengaruhi epik Ramayana. . [1 markah]

SOALAN ESEI Arahan : Jawab soalan-soalan yang berikut. 1. (a) Huraikan perkembangan petempatan dalam kerajaan maritim (8 markah)

(b) Apakah yang anda faham dengan pelabuhan kerajaan dalam kontek kerajaan awal Asia Tenggara ? (12 markah)

2.

(a)

Huraikan bukti-bukti kewujudan kerajaan Kedah Tua. (12 markah)

(c) Anda sebagai pengkaji kerajaan Kedah Tua. Anda dapati pelabuhannya berkembang pesat. Mengapa ?

(8 markah)

3.

Andaikan anda ialah raja kerajaan Angkor pada abad kesembilan. (a) Huraikan langkah-langkah anda untuk memajukan pertanian padi sawah. (12 markah) Huraikan bagaimanakah kerajaan Angkor menjadi kerajaan agraria yang kuat dan agung. (8 markah)

(b)

4.

(a)

Huraikan cara-cara kedatangan agama Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara. (8 markah) Nyatakan kesan kedatangan agama Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara. (12 markah)

(b)

BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA. SKEMA SOALAN OBJEKTIF 1. A 2. B 3. D 4. B 5. A 6. B 7. A 8. B 9. B 10. B 11. A 12. D 13. B 14. D 15. D 16. A 17. D 18. B 19. D 20. B 21. A 22. D 23. A 24. D 25. A 26. A 27. D 28. C 29. B 30. A 31. D 32. D 33. B 34. A 35. D 36. C 37. C 38. A 39. B 40. D

SKEMA SOALAN STRUKTUR 1. a. Maksud kerajaan maritim kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan perdagangan dan kelautan b. Letak kerajaan maritim i) pesisiran pantai ii) lembah sungai iii) kepulauan c. Senarai dua contoh kerajaan maritim i) Srivijaya ii) Kedah Tua d. Ciri pelabuhan pembekal i) disinggahi pedagang pelbagai keturunan ii) mendapat bekalan hasil tempatan e. Faktor perkembangan kerajaan maritim i) semangat untuk meneroka ii) pandai menggunakan kapal layar

2. a Dari segi greografi, Asia Tenggara terbahagi kepada i) Tanah Besar Asia Tenggara ii) Kepulauan Asia Tenggara

b. Apakah kepentingan sumber bertulis dan artifak arkeologi kepada sejarawan tempatan. i) membuktikan jangka masa kemunculan kerajaan-kerajan awal. c. Dua bukti kewujudan kerajaan Funan pada abad ke-3 M i) sumber dari China ii) data arkeologi d. Kerajaan awal telah menjalin hubungan dengan i) China ii) India e. Senarai kerajaan awal di Tanah Melayu i) Kedah Tua ii) Gangga Negara iii) Langkasuka 3.a. Empat pendapat berhubung kedatangan agama Hindu dan Buddha. i) dibawa oleh golongan Ksyatria ii) dibawa oleh golongan Vaisya iii) dibawa oleh golongan Brahmin iv) melalui asimilasi amalan aspek-aspek kebudayaan India b. Senarai tiga pengaruh Hindu dalam sistem pemerintahan i) raja sebagai ketua ii) raja dianggap dewa raja iii) raja berkuasa mutlak iv) upacara pertabalan c. Golongan Brahmin i) upacaraq keagamaan ii) memimpin upacara pertabalan iii) berperanan menonjol kesaktian raja melalui cerita mitos 4. Warisan kesenian di Asia Tenggara. a. i) ii) iii) b. i) iii) c. i) ii) iii) iv) raja pemerintahan agama Ramayana Mahabrata Sutasomo Arjunwiwaha Kunjarkarna Negarakertagama

d. i) ii) iii) e. i)

Hikayat Pendawa Lima Hikayat Pendawa Jaya Hikayat Sang Samba Hikayat Seri Rama

SKEMA SOALAN ESEI Soalan 1 (a) Tema Kegiatan Perkampungan Bijih Ekonomi Perdagangan Pelabuhan pembekal

Huraian menjalankan kegiatan menangkap ikan dan memungut hasil laut petempatan berkembang menjadi perkampungan nelayan ada petempatan berfungsi sebagai pengeluar bijih timah dan emas aktiviti ekonomi membawa lebihan hasil dan ini didagangkan petempatan telah berkembang sebagai tempat berdagang seterusnya menjadi pelabuhan pembekal [6 X 2 = maksimum 8 markah]

Soalan 1 (b) Tema Maju Peranan Luar Strategik laluan Berjaya Hasil Tertarik Terkenal

Huraian Pelabuhan pembekal berkembang maju dan mendapat Status pelabuhan kerajaan, contoh Champa, Kedah Tua, Langkasuka dan Srivijaya berperanan sebagai pelabuhan pembekal dan tempat berdagang pelabuhan ini dikunjungi pedagang dari pesisir pantaiTeluk Siam, Kemboja, Vietnam, China Selatan, India dan Barat. berperanan sebagai pelabuhan pembekal dan tempat berdagang kedudukan di laluan perdagangan antara India dan China Berjaya muncul sebagai pelabuhan entreport memperdagangkan hasil bumi seperti logam, hasil hutan, dan hasil laut serta hasil dari kerajaan sekitar. pedagang asing tertarik untuk datang ke pelabuhan kerana galian logam dan emas. semenanjung Tanah Melayu terkenal dengan emas sehingga digelar bumi emas oleh orang India dan Golden Khersonse oleh Ptolemy [9 X 2 = mak 12 markah]

Soalan 2 (a) Tema China Terletak Perkembangan Kemunculan Pelabuhan Jumpaan Manik Agama Huraian sumber China mengenali sebagai Chieh-cha, sumber dari India menyebut sebagai Kataha terletak dilembah Bujang berlaku sekitar abad 5 hingga 13 masihi kemunculan berkait dengan Srivijaya pelabuhan berperanan sebagai pelabuhan entreport sebelum Kerajaan Melaka jumpaan seperti pelita tembaga dan tembikar dari Timur Tengah abad ke 9 dan 10 Masihi Pelbagai jenis manik dari India, Sri Lanka dan Burma Penduduk Kedah Tua menganut agama Hindu dan Buddha dengan terjumpanya 9 buah candi berunsur Hindu dan Buddha [7 X 2 = mak 12 markah] Soalan 2(b) Tema Gunung Strategik Kemudahan Kaya Barang Huraian Gunung Jerai menjadi panduan kapal dagang kedudukan strategic di laluan Selat Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun barat daya dan timur laut kemudahan yang lengkap seperti mernyimpan barang, tempat berniaga dan sebagainya kaya dengan hasil hutan seperti damar, rotan, kapur barus, bijih timah dan emas barang dagangan diperolehi dari luar seperti kain kapas, sutera, tembikar, kaca dan manik. [5 X 2 = maksimum 8 markah]

Soalan 3 (a) Tema Sistem Pemerintah Lebihan Bangun Petani Berterusan Bantuan Baja Huraian Membina sistem pengairan yang baik untuk membekalkan air ke kawasan pertanian peranan pemerintah yang cekap- memastikan tanah yang subur/tanah lanar dapat digunakan dengan maksimum Memastikan lebihan tanaman dieksport ke kawasan lain Mendapatkan hasil bagi membangunkan kawasan-kawasan tanaman padi yang lebih luas Memastikan petani dapat mengusahakan tanaman padi dengan menggunakan benih padi yang bermutu /mengeluarkan hasil lebih banyak Memastikan petani dapat menanam padi secara berterusan sepanjang tahun dengan menentukan bila/masa yang sesuai untuk tanam padi Memberikan bantuan nasihat kepada petani tentang cara-cara menanam padi dengan sistematik supaya pengeluaran dapat dipertingkat Menggunakan baja organik/semulajadi yang sesuai untuk tanaman Padi [8 X 2 = maksimum 12 markah]

Soalan 3 (b) Tema Kedudukan Subur Iklim Sumber Mengairi Minuman Huraian Kedudukannya yang berhampiran dengan Tasik Tonle Sap Tanah di sekitar sangat subur Mempunyai iklim panas dan lembap sepanjang tahun Sumber ikan air tawar yang banyak diperoleh dari Tasik Tonle Sap Tasik Tonle Sap menjadi punca air utama untuk mengairi sawah Menjadi punca bekalan air minuman [6 x 2 = maksimun 8 markah]

Soalan 4 (a) Tema Ksyatria Vaisya Brahmin Sesuai Serentak Henti Huraian disebarkan oleh golongan Ksyatria atau tentera semasa penaklukan penyebaran oleh vaisya atau pedagang semasa aktiviti perdagangan penyebaran oleh golongan Brahmin atau pendeta penyesuaian budaya India yang menarik sahaja dengan budaya tempatan (Kedah Tua Buddha), Dieng di Indonesia (Hindu) pengaruh Hindu / Buddha berlaku serentak dengan perdagangan Rom menghentikan perdagangan emas dengan India maka India beralih ke Asia Tenggara [6 X 2 = maksimum 8 markah]

Soalan 4 (b) Tema Gelaran Mutlak Perintah Derhaka Konsep Kukuh Pertabalan Alam semesta Pusat Huraian gelaran raja bermula selepas kedatangan pengaruh sistem beraja di India Raja berkuasa mutlak dalam semua hal semua perintah raja adalah undang-undang rakyat yang engkar dianggap penderhaka konsep dewa-raja iaitu raja mempunyai kuasa sakti unsur mitos dan lagenda digunakan untuk memperkuat kedudukan upacara pertabalan dipimpin oleh golongan Brahmin bertujuan membezakan kedudukan raja dan rakyat raja membina kompleks kota yang melambangkan alam semesta (orde kosmos) raja, ibu kota raja adalah pusat alam, maka raja perlu mengatur kesejahteraan rakyat [9 x 2 = maksimun 12]

BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA SOALAN OBJEKTIF Perkembangan tamadun Islam tidak bergantung kepada potensi lembah sungai seperti tamadun lain.

1. Keadaan ini berlaku kerana ..(hlm. 99) A. B. C. D. kekuatan angkatan tentera. Penggunaan konsep dewa-raja. Pembinaan monumen dan kota pertahanan. Kemantapan pemikiran dan ajaran agama.

2. Mengapakah keruntuhan Empangan Maarib dianggap simbolik kepada gambaran masyarakat Jahiliah di Tanah Arab? A. B. C. D. Kegagalan mewarisi kepentingan ilmu. Kesibukan dalam urusan perdagangan. Kelalaian membaiki empangan Perebutan dalam menguasai empangan.

3. Apakah faktor utama yang menyebabkan masyarakat Zaman Jahiliah gagal membina semula Empangan Maarib yang telah pecah? (hlm. 101) A. B. C. D. 4. Kehidupan mereka tidak bersatu Tiada kemahiran yang mencukupi. Terlalu sibuk dengan perdagangan Gagal membiayai kos pembinaan yang tinggi.

Antara berikut pernyataan manakah berkaitan dengan maksud Zaman Jahiliah? I. II. III. IV. A. B. C. D. Zaman kegelapan, kejahilan, dan kebodohan. Masyarakat Arab yang tidak menerima kebenaran. Tiada kitab suci untuk panduan hidup. Nabi Muhammad s.a.w. belum menyebarkan Islam. I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

5.

Antara berikut manakah ciri-ciri ekonomi masyarakat Arab Jahiliah? (Hlm. 101)
I. II III IV Eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. Wanita hanya mewarisi harta peninggalan ibunya. Jual beli dilakukan dengan cara sistem tukar barang. Merompak merupakan satu kewajipan dalam kabilah.

A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV

6.

Mengapakah wujud diskriminasi yang jelas terhadap golongan wanita pada Zaman Jahiliah? (Hlm. 101)
I. II. III. IV. A. B. C. D. Bayi perempuan ditanam hidup-hidup. Harta pusaka tidak boleh diwarisi. Wanita menjatuhkan maruah keluarga. Perkahwinan sesama kabilah dihalang. I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

Kegiatan ekonomi bagi masyarakat Jahiliah mementingkan keuntungan dan kekayaan semata-mata .

7.

Apakah kesan daripada situasi ini? (Hlm. 101) A. B. C. D. Amalan riba tidak dibenarkan. Masalah kemiskinan dapat diatasi. Ramai golongan Quraisy menjadi kaya. Rompakan tidak menjadi satu kesalahan.

8.

Masyarakat Arab Jahiliah mengamalkan sistem Kabilah dengan semangat assabiah. Apakah yang dimaksudkan dengan semangat assabiah? (Hlm. 102) A B C D Sifat sayangkan ahli keluarga. Perasaan kesukuan yang menebal. Semangat bantu-membantu antara ahli. Wujud kerjasama yang erat antara suku.

9.

Mengapakah amalan sistem kabilah memberi implikasi yang buruk kepada kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? (Hlm. 102) I II III IV A. B. C. D.


Ahli kabilah terpaksa tinggal dalam kelompok masing-masing. Budaya amalan masyarakat tradisi masyarakat Jahiliah terhapus. Berlaku peperangan yang berlanjutan walaupun sebab kecil. Wujud semangat kesukuan yang menebal di kalangan masyarakat Arab Jahiliah. I dan II II dan II III dan IV I dan IV

10. Sistem kabilah berjaya menanamkan semangat kesukuan yang menebal di kalangan ahlnya semasa Zaman Jahiliah. 10. Bagaimanakah sistem kabilah berjaya memupuk semangat tersebut di kalangan ahli? (Hlm 102) A B C D 11. Terikat dengan peraturan yang ditetapkan oleh kabilahnya. Berpeluang mendapat ganjaran yang besar jika setia. Mementingkan semangat persaudaraan antara kabilah. Mengenakan hukuman bunuh kepada ahli yang keluar kabilah.

Apakah kesan peperangan al-Basus yang berlaku antara Bani Taghlib dengan Bani Bakar? (Hlm. 102) A Berlaku perdamaian selama 10 tahun B Kejatuhan kerajaan Arab Zaman Jahiliah. C Pertikaian berlarutan sehingga 40 tahun. D Tertubuhnya pasukan tentera yang kuat.

12.

Apakah faktor kemunculan semangat assabiah? (Hlm 102) I II III IV A B C D Struktur sistem kabilah yang berasaskan kesukuan. Kehidupan mereka terasing daripada kabilah yang lain. Semangat ingin memajukan kawasan masing-masing. Keadaan geografi dan tempat tinggal mereka yang kering-kontang. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

13.

Kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. mengakhiri zaman kegelapan masyarakat Arab. Mengapakah kelahiran nabi atau rasul penting ketika itu? A Memberi petunjuk kehidupan. B Membina semula Empangan Maarib. C Meningkatkan hak dan status wanita. D Menjadi ketua kabilah kaum Quraisy.

Abdul Manaf Qusai Hashim Abdul Muttalib

14. Tokoh yang disenaraikan di atas merupakan (hlm. 103) A B C D bapa saudara Nabi Muhammad s.a..w. yang memelihara baginda. sahabat Nabi Muhammad s.a.w. yang membantu dalam penyebaran Islam. keluarga Nabi Muhammad s.a.w. yang pernah memimpin kota Makkah. orang Quraisy yang menentang ajaran Islam dengan hebatnya.

15. Antara berikut pernyataan manakah mengenai latar belakang Nabi Muhammad s.a.w.? (Hlm.104)
I II III IV A. B C. D. 16. Disusui dan dibela oleh Halimatus Sadiyah. Dilahirkan pada Tahun Gajah sempena serangan tentera bergajah. Mengikuti rombongan perniagaan datuknya ke Syam ketika berusia 12 tahun. Mengembala kambing kepunyaan Abdul Muttalib ketika masih kecil. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Pendeta Nasrani, Buhaira pernah menasihati Abu Talib menyelamatkan Nabi Muhammad s.a.w. daripada ancaman bunuh orang Yahudi ketika masih kecil. Bagaimanakah hal ini berlaku? (Hlm. 104) A B C D Pendeta melihat tanda kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. Abu Talib mendapat maklumat daripada ketua suku Quraisy Arab. Abu Lahab menyuruh Buhaira membunuh Nabi Muhammad s.a.w. Nabi Muhammad s.a.w. menjadi ancaman Yahudi sejak dari kecil.

17.

Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w. digelar al- Amin? (Hlm. 104) A B C D Pemaaf dan pengampun Suka membantu golongan miskin Bersifat amanah dan dipercayai Bergaul dengan semua orang.

18.

Perletakan semula Hajar Aswad ke tempat asalnya oleh Nabi Muhammad s.a.w. menunjukkan kebijaksanaan dan kepimpinan baginda dalam menangani masalah yang timbul. Apakah kesan daripada tindakan baginda itu?. (Hlm. 106) A B C D Mengukuhkan perpaduan masyarakat Makkah. Masyarakat Makkah menerima ajaran Islam. Makkah menjadi tempat pertemuan penyair. Masjidil Haram mula diasaskan.

19.

Surah al-Alaq ayat 1-5 memerintahkan umat Islam supaya membaca. Mengapakah membaca diwajibkan kepada umat Islam? (Hlm. 109) A B C D


Menjadi asas pembentukan tamadun manusia. Menyaingi pencapaian tamadun Rom dan Yunani. Menamatkan kehidupan Jahiliah masyarakat Arab. Membolehkan masyarakat Arab membaca al-Quran.

Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu yang teramat mulia yang mengajar dengan pena. Yang mengajar manusia apa yang tidak diketahui.

Surah al-Alaq: ayat 1 5


20. Apakah kesimpulan daripada ayat di atas? I II III IV A B C D 21. Pensel dan pena penting ketika menuntut ilmu. Pertumpahan darah diharamkan dalam Islam. Amalan membaca penting dan digalakkan dalam Islam. Membuat kajian dan penyelidikan dituntut dalam Islam. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Mengapakah perisytiharan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai Rasulullah melalui surah al-Muddasir memberi rahmat kepada semua umat? (Hlm.108) A B C D Menyeru manusia supaya menunaikan haji di Makkah. Mewajibkan ajaran Islam disampaikan kepada manusia. Menggalakkan manusia mencari rezeki dengan perniagaan. Mewajibkan sembahyang fardu lima waktu kepada umat Islam.

Gua Hirak Terletak di puncak Bukit Nur, utara Makkah Jarak dengan kota Makkah kira-kira 6 km

22. Apakah yang berlaku di Gua Hirak seperti yang dinyatakan di atas? (hlm. 107) I Tempat Nabi Muhammad s.a.w. bertahannuth. II Turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad s.a.w. III Nabi bersembunyi daripada buruan orang Arab Quraisy. IV Termeterai perjanjian antara Nabi Muhammad s.a.w. dengan orang Quraisy. A. B. C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

23. Nabi Muhammad s.a.w. menerima wahyu kedua daripada Allah di Makkah.
Antara berikut manakah perintah wahyu tersebut kepada baginda? A B C D


Membasmi kejahilan. Menyebarkan ilmu pengetahuan untuk membina kemajuan Menyebarkan ajaran Islam termasuk memperluaskan ajaran al-Quran Mewujudkan kerjasama dengan orang bukan Islam

Uthman bin Affan Zubair bin Awam Al-Arqam bin Abu Arqam

24. Apakah kaitan tokoh di atas dengan dakwah Islamiah di Makkah? A B C D Membantu Nabi s.a.w. berlindung di Gua Hirak Memberi sokongan awal kepada Nabi Muhammad s.a.w. Menolong Nabi s.a.w. melakukan Hijrah di Habsyah. Memberi modal kepada perjuangan Nabi Muhammad s.a.w.

Dakwah secara rahsia dan terbuka

25. Mengapakah pendekatan dakwah Islam secara rahsia peringkat awal Nabi Muhammad sangat penting? (Hlm.109) A B C D 26. Menghindari kewujudan nabi-nabi palsu Menjaga hati ketua-ketua kabilah Mengelakkan ancaman bunuh kaum Quraisy Mendapatkan sokongan daripada sahabat karib

Mengapakah dakwah Islamiah pada peringkat awal di Makkah dilakukan secara rahsia? (Hlm. 110) I II III IV A. B. C D. Bilangan umat Islam masih kecil. Ajaran Islam masih belum lengkap Orang ramai tidak dapat mengetahuinya. Satu strategi dalam penyebaran Islam. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

27.

Apakah peristiwa penting yang berlaku kepada Nabi Muhammad s.a.w. ketika dakwah Islamiah disampaikan di Bukit Safa? (Hlm. 109) A B C D Semua pembesar Quraisy memeluk Islam Pemuda Quraisy mengepung daan ingin membunuh Nabi s.a.w. Abu Lahab menghina baginda sehingga terganggu dakwah yang disampaikan. Sekumpulan orang Islam dibunuh dengan kejam oleh pemuda Quraisy Makkah.

28.

Bagaimanakah cara Nabi menjalankan dakwah kepada golongan Quraisy dengan berkesan melalui pendekatan secara hikmah? (Hlm. 110) A B C D Menggunakan akal secara bijak Memujuk rayu supaya memeluk Islam Memberi layanan sekiranya memeluk Islam Merobohkan tempat-tempat penyembahan berhala.

Bilal bin Rabah Amir bin Fuhairah Zunainah

29.

Apakah persamaan tokoh di atas? (hlm. 110) A B C D Pembesar Quraisy yang kaya. Penentang kepada penyebaran Islam. Pernah diseksa oleh orang Arab Quraisy. Panglima tentera Islam yang terkemuka.

29.

Antara yang berikut, pendekatan manakah yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. ketika menyebarkan Islam? (hlm.111) I II III IV A B C D Menunjukkan teladan yang baik Membaca ayat al Quran untuk menjawab pertanyaan sahabat. Memberi ganjaran lumayan kepada sesiapa yang memeluk Islam. Membandingkan nilai akhlak masyarakat Jahiliah dengan Islam I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

31.

Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentang ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. kepada mereka? (Hlm. 111) I II III IV A B C D Menggugat pengaruh dan kedudukan mereka. Islam mengamalkan prinsip persamaan taraf. Sikap dan peribadi Nabi s.a.w. tidak disenangi. Ajaran Islam menggugat perusahaan mengukir patung. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

32.

Mengapakah konsep persamaan taraf sesama manusia dalam ajaran Islam ditentang keras oleh masyarakat Arab Jahiliah? (Hlm. 111) A B C D Bertentangan dengan sistem sosial jahiliah. Melenyapkan sistem politik berasaskan kabilah. Menjejaskan sumber pendapatan pengukir patung. Persamaan hak terhadap kaum wanita tidak wajar.

33.

Bagaimanakah suruhan menyembah Allah Yang Maha Esa telah menggugat ekonomi orang Quraisy? (Hlm.112) A B C D Menghalang amalan riba. Menutup ekonomi pengukir patung. Mengharamkan perniagaaan dalam Islam. Menyekat kegiatan rompakan sebagai sumber rezeki.

34.

Pelbagai usaha dilakukan oleh Arab Quraisy untuk menyekat dakwah Nabi Muhammad s.a.w tetapi gagal. Antara pernyataan berikut yang manakah cara dakwah yang dilakukan oleh Nabi s.a.w.? (Hlm. 112) A B C D


Menunjukkan sifat sedia berkorban dan bantu-membantu . Menanamkan keimanan yang kukuh di jiwa umat Islam. Mempunyai sabar ketika menghadapi cabaran dan halangan. Menjanjikan tempat tinggal dan kedudukan ekonomi yang baik.

Ejekan Ugutan Pemulauan

35.

Bentuk-bentuk penentangan di atas dilancarkan oleh orang Quraisy terhadap Islam. Mengapakah tindakan pemulauan tidak berjaya sepenuhnya? (Hlm.112) A B C D Orang Quraisy yang tidak mematuhi peraturan. Bekalan makanan orang Islam mencukupi. Semangat kabilah menggalakkan kerjasama. Orang Islam bertindak memerangi orang Quraisy.

36.

Semasa berdakwah di Makkah, Nabi Muhammad dan keluarga baginda pernah dipulaukan. Antara pernyataan berikut manakah bentuk pemulauan yang diterima oleh Nabi Muhammad s.a.w.? (Hlm.112) I II III IV A B C D melarang jual beli dengan keluarga baginda. menegah berkahwin dengan anggota keluarga baginda. menghalau baginda bersama keluarga keluar dari kota Makkah. menghalang sebarang pertolongan diberikan kepada keluarga baginda. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Aisyah binti Abu Bakar merupakan Srikandi Islam yang ulung dalam sejarah perkembangan Islam.

37.

Apakah keistimewaan yang terdapat pada Aisyah binti Abu Bakar? (Hlm. 112) I II III IV A B C D. merupakan wanita yang bijak dan kuat ingatan. menjadi sumber rujukan hukum-hukum Islam. mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Islam. menjalankan perniagaan bersama Nabi Muhammad s.a.w. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

38.

Apakah strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dalam menyebarkan Islam setelah menerima tentangan daripada orang Quraisy Makkah? (Hlm. 113) I II III IV A B C D meminta orang Islam berhijrah ke Habsyah. mengarahkan sekumpulan orang Islam berhijrah ke Taif. memberi latihan ketenteraan yang secukupnya kepada orang Islam. melakukan penghijrahan ke Madinah selepas mendapat keizinan daripada Allah. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

39.

Tindakan Nabi Muhammad s.a.w tidak bersama pengikutnya ketik penghijrahan ke Habsyah mencerminkan rasa tanggungjawab baginda kepada pengikutnya. (Hlm.113) Buktikan pernyataan ini. A B C D Khuatir akan kehilangan pengaruh di Makkah Menjamin keselamatan pengikutnya di Makkah. Bimbang ancaman bunuh oleh kaum Quraisy terhadapnya. Mengelakkan kebencian masyarakat Habsyah terhadap ajaran Islam.

40.

Apakah faktor yang mempengaruhi Nabi Muhammad s.a.w. dan umat Islam berhijrah ke Madinah pada tahun 622 Masihi? (Hlm.113) I. II. III. IV. A. B. C. D. Desakan para sahabat Perintah dari Allah. Jemputan suku Aus dan Khazraj. Kedudukan Madinah yang strategik. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

10

SOALAN STRUKTUR

1. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam dikenali sebagai masyarakat Jahiliah. Zaman ini dianggap sebagai Zaman Kegelapan. a. Apakah yang dimaksudkan dengan Jahiliah? . (1 markah) b. Nyatakan sebab-sebab zaman ini dianggap sebagai Zaman Kegelapan. i. .. ii. .. iii. . iv. (4 markah) c. Senaraikan ciri-ciri kegiatan ekonomi masyarakat zaman Jahiliah. i. ii. iii. . (3 markah) d. Apakah kesan amalan sistem kabilah? i. ... ii. (2 markah)

11

2.

Nabi Muhammad s.a.w. mempunyai budi pekerti yang mulia dan seorang pemimpin yang berkaliber. a. Nyatakan 4 sifat terpuji Nabi Muhammad s.a.w. i. ii. . iii . iv. . (4 markah) b. Nyatakan peristiwa penting yang membuktikan Nabi Muhammad digelar al- Amin. i. .. (2 markah) c. Senaraikan peristiwa yang menunjukkan kewibawaan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pemimpin yang unggul sebelum dilantik menjadi rasul. i. . (2 markah) d. Nyatakan sifat-sifat kepimpinan yang ada pada Rasulullah yang perlu dicontohi oleh pemimpin lain. i. . ii. (2 markah)

12

3. Penyebaran Islam di Makkah dilakukan secara rahsia dan kemudiannya secara terbuka. a. Siapakah sasaran utama dakwah Islamiah secara sulit? i. ii. ... (2 markah) b. Namakan tokoh-tokoh yang berjaya diislamkan oleh Rasulullah di peringkat awal. i. ii. .. iii. ... iv. (4 markah) c. Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w. menggunakan strategi secara rahsia di peringkat awal semasa menyebarkan dakwah Islamiah? i. .. ii. .. (2 markah) d. Apakah peristiwa yang menyebabkan Nabi menjalankan dakwah Islamiah secara terbuka? i. (2 markah)

13

4. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. ialah Surah al-Alaq dan wahyu kedua pula adalah Surah al-Muddasir. a. Apakah kepentingan Surah al Alaq ayat 1 5 kepada umat Islam? i. ii. .. (4 markah) b. Mengapakah Islam menggalakkan umatnya membaca dan membuat kajian? i. ... (2 markah) c. Apakah kepentingan Surah al-Muddasir ayat 1-7? i. .. ii. . (2 markah) d. Nyatakan perkara utama yang diberi penekanan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dalam menyebarkan syiar Islam pada tahap awal? i. .. ii. . (2 markah)

14

SOALAN ESEI 1. Masyarakat Arab Jahiliah wujud antara tahun 300 M hingga hingga turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad s.a.w. a) Huraikan cirri-ciri masyarakat Arab Jahiliah. b) Jelaskan keperibadian Nabi Muhammas sebelum dilantik menjadi rasul. (10 markah) (10 markah)

2. Penyebaran Islam di Makkah telah menimbulkan pelbagai reaksi di kalangan masyarakatnya. Ada yang menerima Islam dan ada yang menolaknya. a) Mengapakah dakwah Islamiah dapat diterima oleh orang ramai pada peringkat awal? (10 markah) b) Mengapakah pula sebahagian masyarakat Arab tidak dapat menerima ajaran Islam? (10 markah)

3. Nabi Muhammad s.a.w. bukan sahaja seorang pemimpin yang bijaksana, malah seorang pedagang yang berjaya. a) Jelaskan bukti-bukti yang menunjukkan kebijaksanaan baginda dalam menyebarkan Islamiah kepada orang ramai. (10 markah) b) Huraikan ketokohan Nabi Muhammad s.a.w. dalam bidang perdagangan. (10 markah)

4. Pelbagai tentangan telah dilakukan oleh orang Arab Quraisy termasuk pemulauan terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dan keluarganya. a) Apakah bentuk pemulauan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dan keluarga baginda? (6 markah) b) Mengapakah pemulauan ini tidak bertahan lama? (8 markah)

c) Jelaskan langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk mengurangkan tekanan dan penindasan orang-orang kafir Quraisy. (6 markah)

15

BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN BERKEMBANGNYA DI MAKKAH SKEMA SOALAN OBJEKTIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D A A A D A D B C A

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C D A C A A C A A C

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A B C B D D C A C B

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

B A B B A B A D B B

SKEMA SOALAN STRUKTUR


1. a) Maksud Jahiliah Jahil dan tidak mengetahui atau tidak mempunyai ilmu pengetahuan b) Sebab-sebab dianggap zaman gelap i. Tidak menyembah Allah Yang Maha Esa. ii. Menyembah berhala dan mempercayai animisme. iii. Tiada Nabi dan rasul iv. Tiada kitab suci yang boleh dijadikan petunjuk. v. Berakhlak rendah seperti kejam, angkuh dan degil. c) Ciri-ciri ekonomi masyarakat Arab Jahiliah i. ii. iii. iv. Aktiviti perniagaan berasaskan riba dan penindasan. Mementingkan keuntungan dan kekayaan semata-mata. Merompak dan merampas barangan daripada kafilah. Eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin.

d) Kesan amalan sistem kabilah i. ii. iii. iv. Muncul amalan assabiah/ kesukuan yang melampau. Tercetus peperangan walaupun sebab yang kecil. Tiada perpaduan di kalangan masyarakat arab. Kehidupan tidak aman.

2. a) 4 sifat terpuji Nabi Muhammad s.a.w. i. ii iii iv Siddiq (berkata benar) Amanah (dipercayai) Tabliq (menyampaikan) Fatanah (bijaksana)

b) Peristiwa penting membuktikan Nabi digelar al-Amin i. ii. Siti Khadijah bt Khuwailid menyerahkan modal yang besar kepada baginda untuk diperniagakan. Menyampaikan ajaran Islam dengan bersungguh-sungguh walaupun menghadapi pelbagai rintangan.

c) Peristiwa menunjukkan kewibawaan kepimpinan Nabi s.a.w. sebelum jadi rasul. i. Peristiwa perletakan Hajarul Aswad / menyelesaikan masalah persengketaan di kalangan kabilah Quraisy.

d) Sifat kepimpinan Nabi s.a.w. yang patut dicontohi. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. Ketua keluarga yang pengasih Bertimbang rasa Mengamalkan cara hidup yang sederhana Merendah diri. Bersifat penyayang kepada orang tua dan kanak-kanak Pemaaf Bijaksana dalam menyelesaikan masalah Sabar dan tabah

3. a) Sasaran utama dakwah secara sulit i. ii. iii. ahli keluarga sahabat yang rapat kaum kerabat

b) Tokoh yang berjaya diislamkan oleh Rsulullah peringkat awal. i. Khadijah bt Khuwailid ii. Ali bin Abi Talib iii. Zaid bin Harithah iv. Abu Bakar al-Siddiq

c) Sebab stategi dakwah secara rahsia di peringkat awal i. ii. iii. Islam masih baru diperkenalkan. Bilangan penganut Islam masih sedikit. Mengelakkan penentangan yang membolehkan asas Islam hancur.

d) Sebab Nabi menjalankan dakwah secara terbuka i. Turunnya wahyu yang memerintahkan Rasulullah brbuat demikian iaitu Surah alHijr ayat 94.

4.a) Kepentingan Surah al-Alaq i. ii. iii. iv. Wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Memerintah umat Islam supaya membaca. Menjadi tanda pemisah antara Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam/ menjadi titik tolak dalam perkembangan tamadun masyarakat Jahiliah dengan umat Islam. Islam mementingkan membaca dan membuat kajian tentang sesuatu.

b) Sebab Islam menggalakkan umatnya membaca. i. ii. Sesuatu bangsa akan berilmu dan dengan ilmu dapat mencapai kejayaan yang cemerlang. Meningkatkan tamadunnya.

c) Kepentingan Surah al-Muddasir. i. ii iii Pengisytiharan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pesuruh Allah. Mewajibkan Rasulullah menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia. Ajaran Islam disampaikan dengan bijaksana dan terancang.

d) Perkara utama yang diberi penekanan oleh Rasulullah i. ii. iii. Membetulkan akidah masyarakat Arab. Menanamkan keimanan kepada Allah Taala. Menggesa masyarakat meninggalkan amalan yang keji.

SKEMA SOALAN ESEI 1. a) Ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliah Tema Golongan Huraian Dapat dibahagikan kepada dua golongan iaitu golongan Hadari dan golongan Badwi Amalan Mengamalkan amalan yang tidak bermoral seperti judi, minum arak dan berzina. Wanita Golongan wanita dipandang rendah dan menjatuhkan maruah. Tanam Bayi perempuan ditanam hidup-hidup. Berkahwin Lelaki boleh berkahwin dengan beberapa wanita yang disukai sekaligus. rompak Merompak adalah stu kegiatan ekonomi. Riba Perniagaan yang dijalankan adalah berasaskan riba dan penindasan Eksploitasi Berlaku eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. Kepercayaan Mengamalkan beberapa kepercayaan seperti menyembah berhala, pokok dan tilik nasib. Agama Ada 4 bentuk kepercayaan agama iaitu wathani, animisme, samawi dan kepercayaan. Hanif Sebilangan kecil menganut agama Hanif. Kabilah Hidup alam sistem kabilah / berpuak-puak / bersuku-suku. Assabiah Semangat assabiah / kesukuan yang tinggi. Perang Sering berperang antara kabilah / suku kerana semangat assabiah. (14 isi x 2m=10markah) b) Keperibadian nabi Muhammad s.a.w. sebelum menjadi rasul Tema Sifat Huraian Mempunyai empat sifat terpuji iaitu benar, dipercayai, menyampaikan dan bijaksana. Al-Amin Digelar al-Amin kerana dipercayai dan tidak pernah berbohong. Amanah Amanah terhadap tanggungjawab yang diberikan seperti mengendalikan perniagaan Siti Khadijah. Kepimpinan Mempunyai sifat kepimpinan seperti menyelesaikan peristiwa Hajarul Aswad. Ketua Ketua keluarga yang boleh dicontohi seperti membantu isteri. Teladan Menjadi teladan kepada anak-anak seperti dalam soal pendidikan agama. Merendah Sikap merendah diri seperti suka bergaul dengan semua orang. Sederhana Mengamalkan cara hidup yang sederhana Usaha Berusaha mencari cara untuk mengubah corak hidup masyarakatnya yang terikat dengan cirri-ciri Jahiliah. Sabar Sabar dan tabah dalam pekerjaan seperti mendaki Bukit Nur untuk mencari tempat beribadah. Berserah Sentiasa berserah sepenuh jiwa dan raga kepada Allah s.w.t. Penyayang Bersifat penyayang kepada kanak-kanak dan orang tua. Bertahannuth Suka bertahannuth (mengasingkan diri unruk beribadat) (13 isi x 2m=10markah)

2. a) Sebab Islam dapat diterima. Tema Murni Sama Bijaksana Huraian Kemurnian ajaran Islam Konsep persamaan taraf yang dianjurkan oleh ajaran Islam Kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w. berdakwah, misalnya tidak memaksa orang ramai memelik Islam. Peribadi Sifat dan keperibadian Nabi s.a.w. yang terpuji / ketinggian akhlak Nabi s.a.w. Pembaharuan Pembaharuan-pembaharuan yang diperkenalkan oleh Islam. (5 isi x 2m = 10 markah) b. Sebab masyarakat Arab menentang ajaran Islam. Tema Kepercayaan Taraf Huraian Kepercayaan tradisi dan agama mereka berbeza daripada ajaran Islam. Islam menyarankan prinsip persamaan taraf sesama manusia, sedangkan mereka mementingkan taraf dan kelas dalam masyarakat. Persaudaraan Islam memekankan konsep persaudaraan sedangkan masyarakat arab pentingkan konsep assabiah. Akhlak Amalan dan akhlak yang keji seperti mencuri dan menindas yang menjadi kebiasaan mereka dilarang sama sekali dalam Islam. Tanggapan Beranggapan sekiranya menerima Islam, mereka mesti menerima Nabi s.a.w. sebagai pemimpin masyarakat Arab sedangkan mereka sering bersaing untuk menjadi ketua / tanggapan salah terhadap tugas Nabi s.a.w. Gugat Islam menggugat ekonomi orang Arab- menjejaskan perniagaan pengukir patung berhala kerana Islam mewajibkan penganutnya menyembah Allah Yang Esa. ( 6 isi x 2m = 10 markah)

3. a) Bukti kebijaksanaan Nabi s.a.w. menyebarkan Islam. Tema Lembut Memaksa Banding Baca Teladan Huraian Baginda menyampaikan dakwah secara lemah-lembut dan berhikmah. Tidak memaksa/ memujuk dengan menggunakan akal. Menggunakan pendekatan membandingkan nilai akhlak masyarakat Arab Jahiliah dengan nilai akhlak yang disarankan oleh Islam. Membacakan ayat al-Quran semasa menjawab prtanyaan para sahabat. Beri penerangan / penjelasan dan menunjukkan contoh teladan yang baik. (5 isi x 2m = 10 markah)

b) Pengalaman Nabi Muhammad s.a.w. dalam perdagangan. Tema Kongsi Abu Talib Khadijah Cara Contoh Huraian Baginda pernah menjalankan perniagaan secara perseorangan dan berkongsi dengan teman baginda. Semasa berumur 12 tahun, baginda telah mengikuti rombongan perniagaan bapa saudara baginda, Abu Talib ke Syam. Baginda berkebolehan menjalankan perniagaan Khadijah dengan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Cara baginda berniaga adalah dengan menunjukkan sifat jujur, tutur kata yang baik dan memberikan layanan yang sewajarnya kepada pelanggan. Seorang pedagang yang dihormati dan menjadi contoh kepada masyarakat (5 isi x 2m = 10 markah)

4. a) Bentuk pemulauan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Tema Jual Tolong Kahwin Huraian Orang Arab Quraisy tidak menjalankan aktiviti jual beli dengan keluarga Nabi . Tidak memberi sebarang bentuk pertolongan kepada keluarga Nabi. Tidak berkahwin dengan ahli keluarga Nabi. (3 isi x 2m = 6 markah)

b) Sebab pemulauan tidak bertahan lama. Tema Huraian Pelindung Abu Talib (bapa saudara Nabi sentiasa memberi perlindungan kepada baginda. Bantuan Terdapat orang Quraisy yang tidak mematuhi peraturan pemulauan dengan memberikan bantuan kepada orang Islam. Mampu Golongan Islam yang berkemampuan membantu golongan kurang berada. Khadijah Pengorbanan kaum wanita seperti Khadijah, Aisyah dan Ummu Salamah banyak membantu seperti korbankan harta. (4 isi x 2m = 8 markah) c) Langkah yang diambil oleh Nabi untuk mengurangkan tekanan dan penindasan. Tema Huraian Benar Membenarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah untuk mendapat pelindung. Rancang Baginda dan Zaid bin Harithah mrancang ke Taif untuk menyebarkan Islam. Tidak Tidak berputus asa terhadap dugaan dan rintangan yang ditempuhi. berputus asa Sabar Bersabar, cekal hati dansifat tidak pernah mengalah. Hijrah Nabi dan pengikutnya berhijrah ke Madinah setelah mendapat perintah dari Allah. ((5 isi x 2 m = 6 markah)

BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH SOALAN OBJEKTIF Arahan : Tiap-tiap soalan atau pernyataan yang berikut diikuti oleh empat jawapan pilihan iaitu A, B, C, dan D. pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan.

Bani Quraizah Bani Nadir Bani Qainuqa

1. Apakah persamaan golongan di atas? (Hlm. 118) A B C D Golongan Nasrani di Madinah Golongan Yahudi di Madinah Golongan Arab di Madinah Golongan umat Islam di Madinah

2. Apakah nama Madinah sebelum tahun 622 M.? (Hlm.118) A B C D Taif Syam Yathrib Madain

3. Antara yang berikut, yang manakah janji orang Arab Madinah kepada Nabi Muhammad s.a.w. dalam Perjanjian Aqabah Pertama? (Hlm.118) I. II. III. IV. A B C D Beriman kepada Allah dan Rasul. Taat setia kepada Rasulullah sepenuhnya. Sanggup berperang dengan orang Arab Quraisy. Tidak melakukan amalan-amalan jahiliah. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua ditandatangani antara Nabi Muhammad s.a.w. dengan pemimpin kaum Aus dan Khazraj.

Soalan 4 dan 5 berdasarkan pernyataan di atas. 4. Apakah tujuan utama perjanjian tersebut diadakan? (Hlm. 118) I II III IV A B C D 5. Pengakuan golongan Muhajirin sebagai saudara. Pengakuan Madinah sebagai kerajaan Islam. Pengakuan taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w. Pengakuan kepercayaan kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan agama Islam. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Apakah kesan penting perjanjian ini? (Hlm. 118) A B C D Madinah menjadi pusat perdagangan. Madinah diserahkan kepada orang Islam Madinah diiktiraf oleh Quraisy Madinah menjadi tapak penyebaran agama Islam yang baru. Kami berjanji akan beriman kepada Allah dan rasul. Kami berjanji tidak akan mencuri, minum arak atau membunuh bayi perempuan. Kami berjanji akan membantu perjuangan Nabi Muhammad

s.a.w.
6. Janji-janji di atas telah dilafaz di satu tempat yang bernama Aqabah. Siapakah yang melafazkan janji-janji tersebut? (Hlm 118) I II III IV A B C D Orang Aus Orang Khazraj Orang Yahudi Orang Nasrani I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Perjanjian Aqabah pertama 621 M Perjanjian Aqabah Kedua 622 M

7.

Mengapakah kedua-dua perjanjian di atas penting kepada sejarah Islam? (Hlm 119) A B C D Berlakunya gencatan senjata di antara Nabi Muhammad s.a.w. dengan kaum Quraisy Kota Makkah ditawan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Agama Islam diterima oleh masyarakat Arab Kerajaan Islam yang pertama diasaskan

8.

Mengapakah keadaan di Madinah tidak aman sebelum peristiwa Hijrah? (Hlm.118) A B C D Penyerangan orang Quraisy Pencerobohan orang Yahudi Penguasaan ekonomi orang Yahudi Pergaduhan suku Arab dan Yahudi

9.

Maksud Hijrah dalam konteks tamadun Islam ialah(Hlm 119) A B C D pembentukan negara Islam perpindahan Nabi Muhammad s.a.w. dari Makkah ke Madinah. perjuangan untuk menguatkan kedudukan Islam persetujuan dan jemputan penduduk Madinah

10.

Bagaimana Nabi Muhammad s.a.w. mengetahui niat dan pakatan orang Quraisy untuk membunuh baginda? (Hlm121) A B C D Melalui orang Aus dan Khazraj Melalui Abu Bakar al-Siddiq Melalui wahyu Melalui umat Islam Makkah

11.

Faktor yang mendorong Nabi Muhammad s.a.w. dan Pengikut-pengikut baginda berhijrah ke Madinah? (Hlm 121) I II III IV A B C D Penentangan Kaum Quraisy Ancaman penduduk Taif Jemputan kaum Aus dan Khazraj Bimbingan wahyu I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

12.

Apakah sebab penduduk Madinah menjemput Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah untuk memimpin mereka? (Hlm 118) A B C D Untuk mempertahankan Madinah daripada serang musuh. Untuk mengamankan masyarakat Madinah yang sentiasa bermusuhan Untuk menghapuskan orang Yahudi Untuk meredakan permusuhan mereka dengan orang Quraisy

13.

Apakah faktor yang menyebabkan orang Islam Makkah berhijrah ke Habsyah? (Hlm 121) A B C D Jemputan dan sokongan penduduk Habsyah terhadap mereka Nabi ingin berdakwah ke luar Makkah Raja Habsyah ialah muslim yang baik Penindasan orang Arab Quraisy terhadap Islam

14.

Apakah kepentingan Hijrah dalam perkembangan Islam? (Hlm 122) I II III IV A B C D Penyebaran agama Islam dijalankan secara aman Penyebaran agama Islam dijalankan secara terbuka Penyebaran agama Islam dijalankan tanpa paksaan Memberi taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV


15.

Muhajirin Ansar

Apakah ciri persamaan kedua-dua golongan di atas? (Hlm 122) I II III IV A B C D Berasal dari Makkah Berasal dari Madinah Memeluk agama Islam Memberi taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w. I dan II III dan IV II dan III I dan IV

16.

Apakah peranan orang Ansar terhadap Muhajirin di Madinah? Hhlm 122/123) I II III IV A B C D Menyebarkan agama Islam kepada mereka Menjaga keselamatan mereka Menyediakan tempat tinggal Menyediakan modal untuk berniaga I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

17.

Hijrah telah membawa banyak perubahan penting. Apakah perubahan penting yang berlaku? (Hlm.122) I II III IV A B C D Masjid Quba didirikan Agama Islam disebar tanpa halangan Masyarakat Islam disatukan di bawah satu akidah Semenanjung Arab dikuasai oleh orang Madinah I dan II III dan IV II dan III I dan IV

18..

Menurut pandangan Islam, apakah tujuan Hijrah? (Hlm.121) A B C D Memenuhi Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua Membentuk kerajaan Islam Mendirikan masjid yang pertama Meneruskan penyebaran Islam

19.

Orientalis Barat mentakrifkan Hijrah sebagai suatu pelarian. (Hlm 120) Mengapakah takrifan ini tidak dipersetujui oleh umat Islam? I II III IV A B C D Kerana penghijrahan berlaku berdasarkan jemputan dan persetujuan orang Madinah Kerana Nabi Muhammad s.a.w. dan pengikutnya dari Makkah diberi tempat istimewa di Madinah Kerana Nabi Muhammad s.a.w dan pengikutnya pergi ke Madinah secara terbuka Kerana Nabi Muhammad s.a.w. ingin menyebarkan agama Islam di Madinah I dan II II dan III III dan IV I dan IV

20.

Di Madinah, Nabi Muhammad s.a.w. telah membentuk sebuah kerajaan Islam. Apakah peranan Nabi Muhammad s.a.w.? (kbkk) I II III IV A B C D Ketua pentadbir Ketua tentera Ketua pendidik Ketua agama I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Abdullah bin Abu Bakar Asma binti Abu Bakar Amir bin Fuhairah

21.

Apakah sumbangan tokoh-tokoh di atas dalam peristiwa Hijrah? (Hlm.120) A B C D Mewakili orang Aus dan Khazraj dalam perjanjian Aqabah Bersembunyi di Gua Thur bersama-sama Nabi Muhammad s.a.w. Memberi bantuan kepada Nabi Muhammad s.a.w. semasa baginda bersembunyi di Gua Thur Mengiringi Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah

Hijrah telah menyatu-padukan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan agama. 22. Mengapakah perkara di atas penting kepada kerajaan Madinah? (Hlm 122) I II III IV A B C D Membentuk masyarakat yang harmoni Memakmurkan kehidupan masyarakat Mewujudkan kesejahteraan hidup Melahirkan budaya kebangsaan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

23.

Masjid Al Nabawi merupakan masjid yang pertama dibina oleh Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah. Apakah peranan masjid tersebut pada masa itu? (Hlm 123) I II III IV A B C D Tempat ibadat Tempat belajar Tempat pertemuan dan perbincangan umat Islam Tempat berurus niaga I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

24.

Pada setiap tahun negara kita menyambut Maal Hijrah. Apakah tujuan diadakan sambutan ini? (Hlm 123) A B C D Mengingati kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. Mengingati perjuangan umat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. Mengingati permulaan pemerintahan Khulafa al-Rasyidin. Mengingati kejayaan pembentukan kerajaan Islam yang pertama

Soalan 25 dan 26 berdasarkan maklumat yang berikut. Selepas Hijrah, Nabi Muhammad s.a.w. menukarkan nama Yathrib kepada Madinah al-Munawarah.

25.

Antara berikut, pernyataan manakah dapat menerangkan maksud kota tersebut? (Hlm 123) A B C D Kota perdagangan Kota pentadbiran Islam Kota bercahaya Kota bertamadun

26.

Apakah tujuan Nabi Muhammad s.a.w mengubah nama tersebut? (Hlm 123) A B C D Menjadikan Madinah Menjadikan Madinah pusat tamadun Islam Menjadikan Islam agama rasmi di Madinah Mengukuhkan kedudukannya di Madinah

Soalan 27 dan 28 berdasarkan maklumat yang berikut. Golongan X

Mereka memberikan tempat tinggal untuk umat Islam Makkah. Mereka menyediakan makanan dan keperluan asas untuk umat Islam Makkah Mereka menerima umat Islam Makkah sebagai saudara

27.

Berdasarkan maklumat di atas, siapakah golongan X? (Hlm 122) A Orang Ansar B Orang Muhajirin C Orang Yahudi D Orang Quraisy Apakah nilai murni yang ditunjukkan oleh golongan X? (kbkk) I II III IV A B C D Bertoleransi Bekerjasama Berhemah tinggi Sedia berkorban I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

28.

Abu Bakar al-Siddiq Ali bin Abu talib Abdul Rahman bin Auf

29.

Tokoh-tokoh di atas telah banyak membantu Nabi Muhammad s. a.w. dalam usaha menyebarkan agama Islam. Apakah sumbangan Abdul Rahman bin Auf? (Hlm 123) A B C D Sanggup tidur di katil Nabi Muhammad s.a.w. pada malam penghijrahan. Sanggup menyamar diri sebagai Nabi Muhammad s.a.w. semasa rumah baginda dikepung oleh orang Quraisy Sanggup mengiringi Nabi Muhammad s.a.w. semasa berhijrah Sanggup menyumbangkan harta benda untuk membantu umat Islam.

Menghantar makanan dan minuman Menyampaikan berita tentang gerakan orang Quraisy

30.

Antara berikut, siapakah yang telah membantu Nabi Muhammad s.a.w. seperti di atas semasa baginda bersembunyi di gua Thur sebelum bertolak ke Yathrib? (Hlm 120) I II III IV A B C D Abu Bakar al-Siddiq Amir bin Fuhairah Abdullah bin Abu Bakar Asma binti Abu Bakar I,II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

31.

Apakah sifat-sifat yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah? H(hlm 120) I II III IV A B C D Gigih Bijaksana Tabah Kepimpinan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

32.

Piagam Madinah merujuk kepada kanun, piagam atau perjanjian bertulis tentang hak dan bertanggungjawab pemerintah dengan orang yang diperintah. Mengapakah Piagam Madinah dibentuk? (Hlm 124) I II III IV A B C D Untuk melahirkan sebuah pemerintahan yang stabil Untuk melahirkan sebuah masyarakat yang adil Untuk melahirkan sebuah negara yang maju Untuk melahirkan sebuah masyarakat yang berbilang kaum I, II dan III I, II dan IV I, III danIV II, III dan IV

33.

Antara berikut, yang manakah benar tentang Piagam Madinah? (hlm 125) I II III IV A B C D Mengandungi 47 fasal Isinya berdasarkan wahyu Dijadikan dasar undang-undang kerajaan Madinah Semua anggota piagam beragama Islam I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

34.

Antara berikut, prinsip yang manakah berkaitan dengan anggota Piagam Madinah yang bukan Islam? (Hlm 127) I II III IV A B C D Mereka dianggap bersaudara Mereka diberi hak dan kebebasan beragama Mereka diberi jaminan keselamatan Madinah Mereka bertanggungjawab terhadap keselamatan Madinah I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

35.

Apakah kandungan Piagam Madinah dari aspek agama yang patut dipatuhi oleh semua penduduk Madinah? (Hlm 127) A B C D Menghormati agama orang lain Kepercayaan dan adat resam tradisi dihapuskan Agama Islam tidak boleh disebar secara terbuka Semua penduduk mepertahankan Islam

36.

Perlembagaan Madinah mengakui kedudukan orang Yahudi sebagai rakyat Madinah dan keselamatan mereka juga terpelihara. Apakah tanggungjawab orang Yahudi kepada kerajaan Madinah sebagai balasannya? (Hlm 126) A B C D Memeluk agama Islam Membantu dalam pentadbiran kerajaan Meninggalkan adat tradisi Mematuhi Piagam Madinah

37.

Antara berikut, apakah faktor-faktor Uthman bin Affan dipilih untuk ke Makkah setelah orang Islam disekat di Hudaibiyah? (Hlm 132) I II III IV A B C D Mempunyai harta kekayaan yang banyak Mempuyai ramai saudara mara di Makkah Merupakan sahabat yang matang dan tua berbanding sahabat lain Sifatnya yang lemah lembut dan bertolak ansur I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

38.

Antara berikut, yang manakah merupakan faktor-faktor penting pembukaan semula Kota Makkah pada tahun 630 M. (Hlm 135) I II III IV A B C D Pengislaman Abu Sufian dan Abbas. Jaminan keselamatan kepada mereka yang terkepung Pembunuhan musuh Islam Sifat pemaaf Nabi Muhammad s.a.w. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

39.

Apakah pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. yang tidak akan menjadikan manusia sesat? (Hlm137) A B C D Pembentukan kerajaan Islam Madinah Al-Quran dan sunnah Sistem pemerintahan Islam Tamadun Islam Cara Nabi Muhammad s.a.w. Mendirikan kerajaan berbeza daripada cara yang dilakukan oleh pemimpin dunia yang lain

40.

Mengapakah dikatakan sedemikian? (kbkk) I II III IV A B C D Sistem pemerintahannya meletakkan Allah sebagai kuasa yang paling tinggi. Perlembagaan negara disusun terlebih dahulu sebelum mengasaskan kerajaan Agama Islam dijadikan agama rasmi Mengakui dirinya bersifat ketuhanan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

SOALAN STRUKTUR 1 Pertemuan antara penduduk Madinah dengan Nabi Muhammad s.a.w. di Aqabah pada tahun 621 M. telah membuka lembaran baru dalam sejarah Madinah (hlm.118) (a) Namakan dua suku orang Arab Madinah yang mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad s.a.w. (i). (ii) (b) . (2 Markah) Nyatakan TIGA isi perjanjian Aqabah Pertama (i) (ii) (iii) (c.)

(3 Markah) Nyatakan EMPAT isi perjanjian Aqabah Kedua (i) (ii) (iii) (iv)

(d)

(4 markah) Namakan suku Yahudi yang pertama berhijrah ke Madinah. (1 markah)

2. Peristiwa Hijrah sangat penting dalam sejarah perkembangan agama Islam. (Hlm 119-124) (a) Apakah maksud Hijrah ? (1 Markah) Apakah maksud Hijrah dalam konteks tamadun Islam? . (1 Markah) Namakan gua yang menjadi tempat persembunyian Nabi Muhammad s.a.w sebelum berhijrah ke Madinah. .. (1 Markah) Nyatakan TIGA sebab berlakunya Hijrah. (i) (ii) (iii) (3 Markah)

(b)

(c)

(d)

(e)

Nyatakan EMPAT kepentingan Hijrah dalam perkembangan masyarakat Islam. (i) (ii) (iii) (iv) .................................................................................................... (4 Markah)

3. Piagam Madinah menjadi asas pemerintahan kerajaan Islam Madinah yang terdiri daripada masyarakat Islam dan masyarakat bukan Islam. (Hlm 124-129) (a) Apakah maksud Piagam Madinah? .. (1 Markah) Nyatakan Lima isi kandungan Piagam Madinah . (i) (ii) (iii) (iv) (v)

(b)

(5 Markah) (c) Nyatakan EMPAT kepentingan Piagam Madinah . (i) (ii) (iv) (v) (4 Markah)

4. Perjanjiann Hudaibiyah telah mewujudkan perdamaian dan misi perjuangan Islam dapat dilaksanakan. (Hlm 131-133) (a) Mengapakah orang Islam bercadang untuk menziarahi Makkah pada tahun 628M? . (1 Markah) (b) Nyatakan DUA Peristiwa penting ke arah termeterainya Perjanjian Hudaibiyah. (i) (ii) (c)

(2 Markah) Nyatakan EMPAT kandungan Perjanjian Hudaibiyah. (4 Markah)

(i) (ii) (iii) (iv)

d) Nyatakan TIGA kepentingan Perjanjian Hudaibiyah. (i) (ii) (iii) (3 markah)

SOALAN ESEI 1. Peristiwa Hijrah sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam. (a) Bincangkan sebab-sebab berlakunya peristiwa Hijrah (10 markah) (b) Pada pandangan anda, mengapakah peristiwa Hijrah dikatakan sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam? (10markah)

2.

Piagam Madinah lengkap, menyeluruh dan mengambil kira kepentingan semua pihak. (a) Bincangkan kandungan Piagam Madinah. (10 markah) (b) Apakah kepentingan Piagam Madinah kepada seluruh umat Islam? (10 markah) Islam tersebar berasaskan kekuatan dan dakwah Islamiah bukan kerana peperangan, Berikan alasan-alasan anda. (10 markah) Apakah kepentingan Perjanjian Hudaibiyah? (10 markah)

3.

(a)

(b)

SOALAN OBJEKTIF

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

B C B C D A C D B C

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

C B B A B D C D A B

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

C A A B C B A B D D

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

A A A D A D D B B A

SOALAN STRUKTUR 1. a) i) Aus ii) Khazraj i) Beriman kepada Allah dan Rasul ii) Berjanji membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w. iii) Tidak akan melakukan amalan jahiliah i) Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam ii) Mengukuh taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w. iii) Menjemput Nabi Muhammad s.a.w. dan orang Islam Makkah berhijrah ke Madinah iv) Menyediakan tempat tinggal v) Menjanjikan keselamatan Nabi Muhammad s.a.w. dan orang Islam Makkah vi) Bersedia mempertahankan Islam Yahudi Qainuqa

b)

c)

d)

2. a) Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. b) Perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke Madinah. c) Gua Thur

d) i) Perintah Allah menerusi wahyu ii) Ancaman orang Arab Quraisy Makkah iii) Jemputan masyarakat Arab Madinah iv) Meneruskan penyebaran Islam

e)

i) Dakwah Islamiah dapat dilaksanakan dengan aman. ii)Mendamaikan suku Arab Madinah yang sering bersengketa. iii) Menjalin hubungan persaudaraan antara orang Islam Makkah dengan Madinah iv) Menyatupadukan penduduk Madinah. v) Wujud kiraan tahun hijrah dalam takwim Islam vi) Dapat menunjukkan sikap toleransi kaum

3. a) Perlembagaan bertulis yang telah dirangka oleh Nabi Muhammad s.a.w. pada tahun 622 M, berpandukan wahyu Allah. b) i) Nabi Muhammad s.a.w. pemimpin di Madinah ii) Bebas mengamalkan agama masing-masing iii)Masyarakat Madinah dianggap sebagi satu ummah dan mempunyai tanggungjawab yang sama. iv) Undang-undang Islam diguna secara menyeluruh. v) Penipuan dan riba dihapuskan dalam sistem perniagaan. vi) Menjamin keselamatan orang bukan Islam. vi) Masyarakat Madinah tidak boleh bermusuhan sesama sendiri

c) i) Model kerajaan Islam yang unggul sebagai panduan. ii) Kepintaran Nabi Muhammad s.a.w. dikagumi. iii) Amalan riba, penipuan, rasuah tidak dibenarkan. iv) Masyarakat hidup bersatu padu dan aman. v) Perundangan ini boleh diikuti oleh semua masyarakat. vi) Sistem pemerintahan meletakkan Allah sebagai kuasa tertinggi. vii) Menyusun kehidupan masyarakat lebih sistematik. 4. a) i) Kerana di situ letaknya kaabah yang menjadi pusat ibadat orang Islam ii)Mekah merupakan tempat asal orang muhajirin b) i) Pada tahun 628 M, rombongan orang Islam pergi ke Makkah untuk menunaikan umrah. ii) Disekat di Hudaibiyah dan Nabi Muhammad menghantar Uthman bin Affan sebagai utusan menerangkan tujuan mereka. iii) Orang Islam bersumpah setia Baiah al-ridwan. iv) Nabi Muhammad s.a.w bersedia mengadakan perjanjian c) i) Bersetuju mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun ii) Kabilah Arab yang lain bebas memihak sama ada kepada orang Islam Madinah atau orang Quraisy Makkah. iii) Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan. iv) Orang Quraisy Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan semula. v) Umat Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya (7H)

d) i) Orang Islam boleh mengerjakan haji pada tahun berikutnya. ii) Tempoh perdamaian membolehkan Nabi Muhammad s.a.w. merangka program dakwah. iii)Islam dapat tersebar dengan aman. iv) Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pemimpin yang unggul dan dikagumi. v) Orang Arab Quraisy mengiktiraf kerajaan Islam di Madinah.

SOALAN ESEI 1. (a) Bincangkan sebab-sebab berlakunya peristiwa Hijrah Tema Wahyu Penentangan Strategi Jemputan Sesuai Seksaan Keamanan Kerajaan Huraian Perintah Allah menerusi wahyu Allah s.w.t. Penentangan yang dilakukan oleh orang Arab Quraisy terhadap Islam. Strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk menyebarkan Islam. Jemputan orang Arab madinah terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dan orang Islam Mencari tempat baru dan sesuai untuk menyebarkan Islam Menyelamatkan orang Islam daripada seksaan orang Arab Quraisy. Ingin mewujudkan keamanan dan keharmonian. Untuk mendirikan sebuah kerajaan Islam

(b)

Pada pandangan anda, mengapakah peristiwa Hijrah dikatakan sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam? Huraian Dakwah dapat dilaksanakan dengan aman dan tanpa berselindung lagi Mendamaikan suku arab di Madinah yang sering bersengketa iaitu Aus dan Khazraj. Menyatupadukan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan agama Membina Masjid al-Nabawi sebagai tempat untuk beribadat, belajar dan berbincang Wujud kiraan tahun Hijrah dalam takwim Islam Menukarkan nama Yathrib kepada Madinah al-Munawarah Hijrah membuktikan sikap tolong menolong dalam sebuah Negara Islam perlu diamalkan Hijrah membuktikan wanita juga memainkan peranan dalam kemajuan sesebuah neagara.

Tema Dakwah Bersengketa Penduduk Membina Takwim Nama Tolong-menolong Peranan

2 (a)

Bincangkan kandungan Piagam Madinah. Huraian Nabi Muhammad s.a.w. pemimpin di Madinah Masyarakat Madinah bebas mengamalkan agama masing-masing Masyarakat Madinah dianggap sebagai satu ummah dan mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara Undang-undang Islam diguna pakai secara menyeluruh Kerjasama antara masyarakat Madinah dituntut demi memajukan ekonomi Negara. Semua anggota masyarakat dikehendaki mempertahankan Madinah daripada ancaman luar Keselamatan orang bukan Islam (Yahudi) terjamin selagi mereka mematuhi perlembagaan Madinah.

Tema Pemimpin Agama Tanggungjawab Menyeluruh Ekonomi Ancaman Terjamin

(b) Apakah kepentingan Piagam Madinah kepada seluruh umat Islam Tema Model Dikagumi Huraian Kerajaan Islam di Madinah merupakan model kerajaan Islam yang unggul. Kepintaran Nabi Muhammad s.a.w menggubal satu piagam sangat dikagumi kerana berjaya mengatur sebuah pemerintahan yang lengkap. Ekonomi Islam mementingkan keadilan dan ketelusan dalam perniagaan. Berjaya membentuk masyarakat baru berdasarkan ummah, iaitu masyarakat yang hidup bersatu padu dan aman. Masyarakat Madinah daripada pelbagai keturunan, budaya dan agama dapat mendiami negara yang mempunyai perundangan yang lengkap dan sempurna. Sistem pemerintahan diasaskan oleh Nabi Muhammad s.a.w. yang meletakkan Allah sebagai kuasa yang tetinggi. Piagam Madinah berjaya menyusun kehidupan masyarakat yang sistematik.

Ekonomi Ummah Perundangan

Tertinggi Kehidupan

3 (a)

Islam tersebar berasaskan kekuatan dan dakwah Islamiah bukan kerana peperangan, Berikan alasan-alasan anda. Huraian Nabi Muhammad s.a.w. tidak memaksa mereka memeluk Islam Menggunakan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik Dalam Islam peperangan tidak dibenarkan kecuali untuk mempertahankan diri, agama dan bangsa Peperangan hanya boleh dilakukan dengan izin Allah setelah wahyu diturunkan oleh Allah Islam ialah agama yang menganjurkan perdamaian, oleh itu orang Islam harus memilih perdamaian Islam berkembang secara sukarela dan toleransi, misalnya dalam Perang Badar, walaupun Islam beroleh kemenangan, Nabi Muhammad s.a.w. mengamalkan dasar pengampunan kepada tawanan Arab Quraisy. Tentera Islam yang berjuang di medan peperangan juga dilarang membunuh sesuka hati. Kandungan Perjanjian Hudaibiyah menggambarkan bahawa Islam tersebar dengan aman

Tema Memeluk Diplomasi Peperangan Wahyu Perdamaian Toleransi

Membunuh Aman

(b) Tema Haji Kebebasan Dakwah Penganut

Apakah kepentingan Perjanjian Hudaibiyah? Huraian Orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun berikutnya (629M) Memberi kebebasan kepada orang Islam untuk memasuki Makkah dan melakukan ibadat di Kaabah Nabi Muhammad s.a.w. dapat merangka program dakwah Islamiah ke seluruh Semenanjung Tanah Arab secara aman Selepas dua tahun Perjanjian Hudaibiyah ini dimeterai, bilangan penganut Islam bertambah Pengislaman tokoh-tokoh penting Arab Quarisy seperti Khalid bin al-Walid, Amru bin al-As dan Uthman bin Talhah menjadi ikutan kepada orang Arab Quraisy yang lain Melambangkan ketokohan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pemimpin yang dikagumi. Menunjukkan orang Arab Quraisy mengiktiraf kerajaan Islam di Madinah

Pengislaman

Dikagumi Mengiktiraf

BAB 6 : PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMMBANGANNYA SOALAN OBJEKTIF. 1. Dalam bahasa Arab, perkataan khalifah membawa erti (Hlm 143) A B C D 2. raja pemerintah pengganti pentadbir

Dalam konteks agama, perkataan khalifah bermaksud (Hlm.143) A B C D bertanggungjawab mengawal dan menjaga keamanan Negara bertanggungjawab menjaga kemurnian agama Islam pegawai yang cekap mentadbir dan memelihara agama pegawai yang bertanggungjawab menjaga hal-ehwal politik dan ekonomi negara

3.

Antara yang berikut, yang manakah kriteria yang perlu dipenuhi oleh seseorang calon khalifah? (Hlm.143) I II III IV A B C D Lelaki yang merdeka Beragama Islam Berkeluarga dan rupa paras yang baik Mempunyai akhlak yang baik I,II dan III I,III dan IV I,II dan IV II,III dan IV

4.

Bagaimanakah cara pemilihan khulafa al Rasyidin? ( Hlm.143) I II III IV A B C D Secara musyawarah Pemilihan daripada beberapa calon Warisan daripada ibu bapa Pencalonan oleh sekelompok masyarakat I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

Calon Khalifah

Syura

5.

Dalam rajah di atas, X ialah upacara (Hlm 143) A B C D pengundian perlantikan baiah kesepakatan

6.

Mengapakah syura dan baiah dijalankan? (Hlm.143) A B C D Menjamin pelantikan bakal pentadbir yang tepat Menjamin bakal pentadbir dari keturunan baik-baik Menjamin pegawai tersebut menjaga hal ehwal ekonomi dan politik Menjamin bakal pentadbir mempunyai wawasan

Seorang khalifah perlu menitik beratkan kemajuan pemerintahan dan politik, ekonomi dan kehidupan sosial secara bersepadu 7. Mengapakah mereka perlu bersifat sedemikian? (Hlm.144) A B C D Untuk menjaga kepentingan, kedudukan dan status sebagai pemimpin berwibawa Supaya dihormati dan disanjung tinggi oleh masyarakat Supaya berlaku keseimbangan antara keperluan rohani dan jasmani Supaya sistem pemerintahan dan perundangan Islam dapat dimantapkan

Khalifah Abu Bakar al Siddiq terkenal sebagai penyelamat umat Islam 8. Mengapakah beliau digelar sedemikian? (Hlm 145) I II III IV A B C D Berjaya menghapuskan nabi-nabi palsu Menyelesaikan masalah pelantikan khalifah Membasmi golongan murtad Menyelamatkan negara daripada bencana alam I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

Golongan Nabi Palsu, golongan murtad dan mereka yang enggan membayar zakat. 9. Golongan ini dikenali juga sebagai (Hlm.145) A B C D 10. al Riddah al Ridwan al Baiah al Mudharabah

Mengapakah Khalifah Abu Bakar mengambil inisiatif menghimpunkan tulisan al Quran dan menyalinnya semula ketika pemerintahan beliau? (Hlm.145/146) A B C D Kehilangan ramai hafiz al Quran Banyak catatan al Quran dipinda Catatan al Quran musnah akibat perang Bimbang pengaruh kitab Bible dalam Kristian

Musyawarah Syura 11. Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah adalah berasaskan kepada kaedah di atas Mengapakah kaedah ini wajar dipraktikkan? (Hlm.143) A B C D 12. Menekankan pemuafakatan Mementingkan pewarisan jawatan Menuruti wasiat oleh Nabi Muhammad S.A.W Mengutamakan hubungan dengan Nabi Muhammad S.A.W

Mengapakah Abu Bakar as Siddiq membahagikan daerah-daerah yang dikuasainya kepada sepuluh wilayah? (Hlm 145) A B C D Untuk menentang musuh-musuh Islam yang terdapat di daerah tersebut Untuk mengekalkan tradisi yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW Untuk melicinkan pentadbiran dan pengurusan kerajaan Untuk meletakkan sepuluh pasukan tentera yang terdiri daripada pelbagai kaum

13.

Pelantikan Khalifah Umar al Khattab sebagai khalifah al Rasyidin kedua dilakukan melalui (Hlm 146) A B C D pesanan dan wasiat Nabi Muhammad SAW cadangan Ali bin Abu Talib dicadangkan oleh sekelompok umat Islam cadangan Khalifah Abu Bakar as Siddiq yang sedang sakit

14.

Pembaharuan yang dilakukan oleh Khalifah Umar al Khattab dalam bidang ketenteraan ialah (Hlm 146) I II III IV A B C D membentuk pasukan tentera tetap dan tentera sukarela tentera tetap memakai pakaian seragam pasukan tentera tetap diberi gaji membeli senjata canggih dari Negara barat I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

15.

Pembinaan angkatan tentera laut Islam yang pertama dalam sejarah pemerintahan Islam ditubuhkan oleh khalifah (Hlm 147) A B C D Ali bin Abu talib Abu Bakar asSiddiq Uthman bin Affan Umar al Khattab

Ketahuilah bahawa dunia ini dipenuhi oleh tipu daya. Maka janganlah kamu tertipu oleh kemewahan hidup dan tipu daya manusia 16. Ucapan di atas diucapkan selepas pelantikan beliau sebagai khalifah. Beliau yang dimaksudkan ialah (Hlm 147) A B C D Khalifah Abu Bakar asSiddiq Khalifah Umar al Khattab Khalifah Uthman bin Affan Khalifah Ali bin Abu talib

17.

Khalifah Ali bin Abu Talib merupakan khulafa al Rasyidin yang keempat. Kelebihan yang terdapat pada beliau ialah (Hlm 148) I II III IV A B C D bersifat tegas dan berani hartawan yang sering membantu umat Islam berhijrah ke Madinah bersama-sama Nabi Muhammad SAW berpengetahuan luas dalam perundangan Islam I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Dalam Peperangan Siffin, tentera Syaidina Ali bin Abu Talib hampir mencapai kemenangan.Oleh kerana pihak musuh mengangkat al Quran, Ali telah menghentikan peperangan tersebut

18.

Mengapakah beliau bertindak sedemikian? (Hlm 148) A B C D Merupakan helah dan strategi peperangan Sentiasa mengekalkan keamanan dan ketenteraman negara Ingin mengambil hati Muawiyah iaitu bakal pemimpin Islam Khuatir tenteranya akan berpihak kepada Muawiyah

19.

Selepas pemerintahan Khulafa al Rasyidin, pelantikan ketua kerajaan Islam dilakukan berdasarkan (Hlm 150) A B C D pengundian Syura pewarisan baiah

20.

Sistem pemerintahan monarki mula diperkenalkan ketika pengasasan kerajaan Bani Umaiyyah oleh Muawiyyah bin Sufian Mengapakah sistem ini dilaksanakan? (Hlm 150) A B C D Sistem musyawarah tidak praktikal menerima pengaruh system politik Yunani perebutan kuasa di kalngan bani berpengaruh mementingkan pemerintahan berasaskan warisan

Sistem Hijabah

21.

Mengapakah system pemerintahan Bani Umaiyyah dapat disamakan dengan langkah keselamatan masa kini dalam menghadapi keganasan? (Hlm 151) A B C D Mengelakkan serangan berani mati Menghindari pertikaian antara kabilah Menjaga keselamatan pemimpin Negara Menjamin perbendaharaan negara selamat

Perkembangan bidang kesihatan pada zaman pemerintahan Bani Umaiyyah sangat menggalakkan 22. Pilih pernyataan yang tepat bagi pernyataan di atas (Hlm 152) I II III IV A B C D pembinaan hospital pertama di Damsyik pembinaan hospital penyakit kusta oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pakar bedah Ibn al Nafis menghasilkan buku berkaitan dengan teknik pembedahan pakar bedah wanita dan pakar bedah lelaki saling bekerjasama I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV Baitulmal telah ditubuhkan untuk mengimbangi pendapatan dan perbelanjaan negara 23. Bagaimanakah sumber pendapatan kerajaan diperolehi? (Hlm 153/154) I II III IV A B C D Kharaj Jizyah Ghanimah Cukai pendapatan I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,IIIdan IV

Cordova, selain menjadi pusat ilmu, juga menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan ntarabangsa 24. Apakah kegiatan ekonomi tersebut? (Hlm 154) I II III IV A B C D Membuat tembikar Perhiasan emas dan perak Membuat senjata Perdagangan rempah I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,IIIdan IV

Memanfaatkan keupayaan berfikir untuk menetapkan sesuatu hukum syarak berdasarkan kaedah-kaedah tertentu 25. Mengapakah perundangan islam mementingkan eleman di atas apabila mengenakan hukuman? (Hlm 152) A B C D Hukuman berdasarkan balasan Hukuman berdasarkan ijtihad Hukuman keras amat bersesuaian Hukuman berteraskan pemikiran logik

Cordova Seville Toledo Granada

26.

Bandar-bandar diatas dianggap berpengaruh kepada perkembangan keilmuan semasa ketamadunan islam kerana (Hlm 153) A B C D pusat penyebaran ilmu Islam di Eropah pusat pendidikan tinggi Islam di Tanah Arab bandar dengan kemudahan bercirikan Islam tumpuan pedagang Arab memasarkan karya Islam

27.

Bagi memperkemaskan sistem pentadbiran, kerajaan Bani Umaiyyah telah menubuhkan empat buah jabatan. Antara berikut, yang manakah jabatan tersebut? (Hlm 151) I II III IV A B C D Jabatan Cukai Jabatan Penulisan Jabatan Urusan Am Jabatan Surat Menyurat I,II dan III I,II dan IV I,IIIdan IV II,III dan IV

Golongan Mawali 28. Golongan di atas menyertai Gerakan Abbasiyyah bagi menentang Bani Umaiyyah kerana didorong oleh (Hlm 155) A B C D mobiliti sosial tidak berlaku ditindas kerana kemiskinan diketepikan jawatan sewajarnya sering menimbulkan pertikaian dalam politik

29.

Pada zaman Bani Abbasiyah banyak ulama telah menyusun hadis dan menghasilkan tulisan dalam bidang fikah, tafsir, sejarah dan sebagainya (Hlm 157) Ulama yang dimaksudkan ialah I II III IV A B C D Imam Malik Ibn Ishaq Imam Abu Hanifah Al Makmun I,II dan III I,II dan IV I,IIIdan IV II,III dan IV

30.

Kejayaan kerajaan Turki Uthmaniah meluaskan wilayahnya banyak dibantu oleh golongan Ghazi Mengapakah golongan ini penting? (Hlm 162) A B C D Mengahwini penduduk tempatan Terdiri daripada pahlawan tentera Golongan dermawan membantu ekonomi Islam menyebarkan Islam kepada penduduk setempat

Kumpulan Janissari 31. Kerajaan Islam yang menggunakan factor di atas untuk meningkatkan perluasan empayarnya di Eropah ialah (Hlm 162) A B C D Kerajaan Jahiliah Kerajaan Umaiyyah Kerajaan Abbasiyah Kerajaan Turki Uthmaniah

32.

Pemerintahan kerajaan Uthmaniah di bawah Sultan Selim I sangat berwibawa sehingga kerajaan ini digelar Pelindung kepada Umat Islam Seluruh Dunia Mengapa? (Hlm.160) A B C D Memonopoli perdagangan Eropah Menguasai Bandar suci Makkah dan Madinah Melahirkan ramai golongan cendikiawan Islam Menumpukan kegiatan kesenian dan sastera Islam

33.

Perkembangan Islam di rantau Balkan banyak didorong sikap toleransi dan asimilasi ajaran Islam terhadap orang kristian yang didorong oleh (Hlm.163) A B C D kumpulan sufi para falsafah Islam golongan mualaf Islam golongan tempatan yang bersimpati

34.

Bagaimanakah pengenalan undang-undang Kanun Suleiman mempengaruhi kewibawaan Sultan Selim I membina empayar kerajaan Turki Uthmaniah sehingga ke Eropah? (Hlm.161) A B C D Melarang sistem pewarisan takhta Melahirkan sistem kerajaan berasaskan hukuman Mempertahankan kehormatan setiap individu Menghalang golongan bukan Arab menjadi pentadbir

35.

Kerajaan Uthmaniah berperanan besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Antara berikut manakah sumbangan tersebut? (Hlm.161) I II III IV A B C D Penulisan ensiklopedia Sistem Madrasah Kolej Perubatan Maktab Perundangan I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

36.

Islam telah bertembung dengan tamadun lain di dunia dengan pelbagai cara. Bagaimanakah pertembungan itu berlaku? (Hlm. 164) I II III IV A B C D Perdagangan dan perniagaan Hubungan diplomatik Melalui penaklukan dan ketenteraan Melalui kegiatan berdakwah I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

37.

Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun Eropah memberi manfaat yang besar kepada perkembangan intelektual Islam. Mengapa? (Hlm.156) A B C D Menerbitkan karya terjemahan bahasa Arab Mengambil ilmu bagi kepentingan pedagang Mendalami ilmu berteraskan perspektif Islam Menghimpunkan karya Eropah di pusat kebudayaan Islam

38.

Perkembangan Zaman Renaissance di Eropah turut dipengaruhi oleh peranan yang dimainkan oleh golongan Mudejar Mengapakah golongan ini penting? (Hlm.166) A B C D Kumpulan mubaligh yang berdakwah Menubuhkan institusi pendidikan Islam di Eropah Menyebarkan budaya islam sesame masyarakat kristian Menggalakkan usaha penterjemahan karya Eropah ke dalam bahasa Arab

39.

Perdagangan dan perniagaan menjadi cara yang paling penting terhadap pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia Mengapakah hal ini berlaku? (Hlm.164) A B C D Perdagangan monopoli digalakkan Wujud interaksi dan asimilasi budaya Orang Islam mempelopori perdagangan laut Sistem ekonomi Islam diterima tamadun lain

40.

Perkembangan tamadun Islam di Kota Baghdad, Cordova dan kota lain di Eropah mendorong pemulihan budaya keilmuan di Eropah hingga mencetuskan era (Hlm.167) A B C D Zaman Gelap Zaman Renaissance Zaman Reformation Zaman Pembaharuan Agama Kristian Melaka Cordova

Kaum Baba Kaum Mozarab -

41.

Perkembangan Islam di Sepanyol melahirkan kaum Mozarab di Bandar Cordova. Apakah persamaan di atas? (Hlm.67) A B C D Wujud hasil asimilasi budaya Meningkatkan sentiment keagamaan Penguasaan ekonomi golongan imigran Menimbulkan konflik budaya dan adat resam

BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA SKEMA SOALAN OBJEKTIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B C C C C D A A A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A C D A C C D B C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C A A A B A D C A B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 D B A C A A C C B B A C

SKEMA SOALAN STRUKTUR. 1. a) i) ii) iii) iv) Sistem Khalifah Sistem Wazarah Sistem Urus Setia Sistem Hijabah Kebijaksanaan pemerintah mentadbirnya Pembangunan ekonomi yang pesat Sumbangan tenaga dan kepakaran oleh rakyat Perpaduan rakyat menyumbang kepada perpaduan Rakyat mengamalkan budaya cintai ilmu Pusat perkembangan ilmu pengetahuan Pusat perdagangan antara bangsa Pusat perkembangan seni bina

b) i) ii) iii) iv) v) c) i) ii) iii)

2. a) Baghdad b) i) ii) iii) iv) c) i) ii) Abu Abbas al Saffah Abu Jaafar al Mansur Harun al Rasyid Abdullah al Makmun Diskriminasi iaitu tidak mendapat jawatan dalam pentadbiran Dikenakan cukai yang tinggi berbanding orang Arab Islam

d) Institusi keilmuan yang diasaskan oleh Khalifah Harun al Rasyid e) i) ii) iii) Melahirkan zaman Pemulihan Budaya ( Renaissance ) Meninggalkan warisan kepada generasi kemudian Mempertingkatkan pengetahuan manusia sezaman

3. a) i) ii) Uthman b.Ertughrul b. Sulaiman Shah Sepanyol

b) i ii) iii) iv) v) iv

Uthman b. Ertughrul Urkhan Muhammad II Sulaiman II Murad I Bayazid

c)

I ii) iii) iv) v) *

Marmara Ankara Istanbul Sofia Utara Bulgaria Terima mana-mana jawapan yang terdapat dalam buku teks.

d) I ii) iii) iv)

Pemimpin yang lemah Keruntuhan sistem pungutan cukai Pemberontakan Pertambahan penduduk yang sukar dikawal

4. a) i) ii) b) i) ii) iii) iv) v) c) i) ii) iii) iv) v) vi) i) ii) iii)

Akidah dan akhlak yang tinggi di kalangan orang Islam Semangat kepahlawanan ( semangat ghazi) Perdagangan dan perniagaan Diplomatik Penaklukan dan ketenteraan Kebudayaan Pertembungan intelektual Keagamaan iaitu berdasarkan satu akidah Mempunyai perundangan berdasarkan al Quran dan Hadis Penguasaan ekonomi Perluasan kuasa dan wilayah Islam Proses urbanisasi dan organisasi sosial Perkembangan intelektual Bersifat sarwajagat Tidak terbatas kepada kaum atau bangsa Tidak menghapuskan cara hidup masyarakat setempat

d)

SKEMA SOALAN ESEI 1. a) Kriteria yang perlu ada pada seseorang calon untuk membolehkan dirinya dilantik sebagai khalifah Lelaki Agama Pengetahuan Perintah Hukum Adil Sihat Fikiran Tadbir Calon mestilah lelaki yang merdeka Calon juga mestilah beragama Islam Memiliki pengetahuan tentang Islam Seorang yang mematuhi perintah Allah Sanggup melaksanakan hokum Allah Bersifat adilempunyai akhlak yang baik Mempunyai tubuh yang sihat dan sempurna Berfikiran cerdas Calon mestilah warak dan pandai mentadbir kerajaan [9 x 2 = maksimun 10 markah]

a) Sumbangan Khalifah Abu Bakar al Siddiq Atasi Ancam Hantar Bahagi Amir Gaji Kumpul Penyelamat Berjaya mengatasi masalah perpecahan masyarakat Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW Beliau berupaya mempertahankan Madinah daripada ancaman kuasa luar iaitu Parsi dan Rom Beliau telah menghantar panglima perang, Khalid bin Al Walid dan Usamah bin Zaid Pentadbiran kerajaan Tanah Arab dibahagikan kepada 10 wilayah Amir dilantik sebagai ketua untuk tadbir wilayah Memperkenalkan bayaran gaji untuk tentera Sumbangan terbesar beliau termasuklah usaha mengumpulkan tulisan al-Quran Sebagai pengiktirafan kepada kejayaan dan sumbangan beliau, Khalifah Abu Bakar digelar penyelamat umat Islam [8 x 2 = maksimun 10 markah] Sumbangan Khalifah Uthman bin Affan Berjaya meluaskan wilayah Islam ke Afghanistan Samarkhand, Cyprus dan Tripoli Bertanggungjawab mengukuhkan pertahanan negara dengan dengan membina angkatan tentera laut Islam Mengisytiharkan sebuah naskah al-Quran dikenali sebagai Mushaf Uthmani Membina jalanraya, jambatan dan rumah rehat bagi kemudahan pengembara Mempertingkatkan ekonomi dengan mengukuhkan peranan baitulmal untuk membiayai pembangunan negara Membiayai dan memperkuat angkatan tentera laut Islam seperti membeli senjata dan kapal Jiziah dikenakan kepada penduduk bukan Islam [7 x 2 = maksimun 8 markah]

2.

a)

Wilayah Pertahanan Isytihar Bina Ekonomi Tentera Jiziah

b)

Bukti zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab sebagai zaman keemasan Kerajaan Islam di Madinah. Menubuhkan Majlis Syura Membahagikan jajahan Islam kepada beberapa wilayah dan melantik Gabenor atau Wali sebagai pentadbir Menubuhkan jabatan seperti tentera, polis, percukaian, dan hakim yang diketuai oleh Khatib Membayar gaji kepada jabatan kehakiman untuk mengelak salah laku Mengajar pendidikan al-Quran di masjid Menghantar guru agama ke wilayah seperti Abu Sufian untuk mengajar orang-orang Badwi Memperkenalkan kalendar Hijrah Menyusun sistem ketenteraan seperti tentera tetap dan sukarela Tentera tetap diberi gaji dan pakaian seragam Membina terusan dan tali air Menggalakkan rakyat meneroka tanah dan mengusahakan tanah terbiar Memperkenalkan pelbagai jenis cukai seperti jiziah dan kharaj Menubuhkan baitulmal untuk mengawal pendapatan negara [13 x 2 = maksimun 12 markah] Peranan Baitulmal dalam pemerintahan kerajaan Bani Umaiyyah Merupakan badan kewangan yang mengumpul sumber pendapatan Mendorong pertumbuhan ekonomi Menyediakan pinjaman dan pelbagai bentuk bantuan Merancang pelaburan sosial dan ekonomi bangi menangani masalah sosial Pendapatannya dibelanjakan untuk kebajikan Mengukuhkan kedudukan politik pemerintahan Bani Umaiyyah Wujud konsep Perkongsian Makmur melalui Baitulmal seperti zaman nabi Kutipan cukai dapat membantu Negara dan umat Islam dalam bidang-bidang lain [8 x 2 = maksimun 10 markah] Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang keilmuan. Kota Basrah muncul sebagai pusat pengajaran dan penyebaran ilmu dalam pelbagai bidang Muncul tokoh-tokoh ilmuan terkemuka seperti Khalil ibn Ahmad (pakar bahasa dan fisiologi Arab] Ramai sasterwan muncul seperti al Farazdaq, Jarir, Umar bin Rabiah Bahasa Arab menjadi bahasa ilmu dan bahasa rasmi Negara Ilmu agama mengalami perkembangan yang pesat semasa era Khalifah Umar ibn Abdul Aziz Muncul tokoh-tokoh tertentu dengan bidang masing-masing seperti Ibn Jarih bidang tafsir al Quran, Hasan al-Basri dan Wasil ibn Ata dalam bidang Usuluddin [6 x 2 = maksimun 10 markah]

Syura Bahagi Jabatan Gaji Pendidikan Hantar Kalendar Susun Tetap Bina Teroka Cukai Baitulmal

3.

a)

Badan Tumbuh Sedia Rancang Kebajikan Kukuh Makmur Bantu

b) Pusat Ilmuan Sastera Bahasa Agama Bidang

4.

a)

Pembentukan Kerajaan Bani Abbasiyah.

Asas Gerakan Kempen Pusat operasi Pahlawan Nama

Kerajaan Bani Abbasiyah diasaskan pada tahun 750M selepas Revolusi Abbasiyah berjaya menumbangkan Kerajaan Umaiyah. Gerakan ini ditaja oleh Ali b.Abdullah secara sulit. Namun, bermula dari zaman Khalifah Abd. Aziz, gerakan ini dikenali secara terbuka. Mereka meneruskan kempen atas nama Ahlul Bait (Keluarga Nabi Muhammad SAW) untuk mendapatkan sokongan. Khurasan, Kufah dan Humaimah dijadikan pusat operasi. Gerakan ini diperkukuhkan dengan keanggotaan dua orang pahlawan besar, Abu Salamah al-Khallal dan Abu Muslim al-Khurasani. Kerajaan Bani Abbasiyah ini mengambil sempena nama al-Abbas iaitu nama bapa saudara Nabi Muhammad SAW. [6 x 2 = Maksimum 8 markah]

b) Pusat Baitul Hikmah Terjemah Tulis

Peranan Kota Baghdad dalam bidang ilmu pengetahuan. Kota Baghdad memainkan peranan sebagai pusat intelektual dan penyebaran ilmu Sebuah institiut keilmuan telah diasaskan oleh Khalifah Harun al Rasyid iaitu Baitul Hikmah Kegiatan penterjemahan karya falsafah dan sains terutamanya daripada bahasa Yunani, Sanskrit dan Suriani Kegiatan penulisan dilakukan mengikut 3 tahap . Iaitu pertama mencatat segala idea dan percakapan, kedua mengumpulkan idea yang serupa atau mengumpulkan hadis Nabi Muhammad SAW ke dalam sebuah buku dan yang ke tiga mengarang. Penglibatan golongan ulama dalam penulisan seperti menyusun hadis, menghasilkan tulisan dalam bidang Fikah, Tafsir, Sejarah dan lain-lain Mencipta dan membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Memelihara warisan ilmu daripada lenyap kerana mereka telah menerima hasil itu semasa Eropah dilanda Zaman Gelap Penubuhan dan peranan pusat pengajian tinggi telah mempertingkatkan kegiatan penyelidikan sehingga hasil kajian sarjana islam sampai ke Eropah [8 x 2 = Maksimun 12M]

Ulama Cipta Pelihara Selidik

5.

a)

Sistem pentadbiran Kerajaan Turki Uthmaniah Mengamalkan sistem pemerintahan bercorak monarki ( warisan ), pemerintahnya adalah dari keturunan yang sama Ketua negara ialah sultan yang berfungsi sebagai ketua kerajaan, ketua tentera darat dan laut, ketua agama dan hakim tertinggi Di bawah sultan terdapat jawatan Wazir Agung ( Perdana Menteri). Wazir bertanggungjawab kepada Dewan Kebangsaan Turki yang dianggotai oleh menteri-menteri Dewan Kebangsaan Turki bertanggungjawab menggubal undang-undang negara Pengarah Urusan Agama bertanggungjawab berkaitan akidah dan ibadat Jawatan kadi dan mufti diadakan bagi menjalankan penghakiman dan menyelesaikan maslah fatwa Di peringkat daerah / kawasan terdapat komander tentera, gabenor Di peringkat pusat terdapat Wazir Agung diikuti dengan menteri dan jabatan tertentu 8x2=Maksimun 8 markah

Monarki Sultan Wazir

Gubal Agama Kadi Gabenor Pusat

b)

Faktor-faktor kejayaan kerajaan Turki Uthmaniah menjadi sebuah kerajaan Islam yang cemerlang
Giat memerangi tentera Byzantin Mengadakan hubungan erat dengan Kerajaan Seljuk di Konya Sokongan kuat daripada pendatang baru kaum Turki dari Asia Tengah Sifat berani dan kuat Semangat jihad yang tinggi Pemimpin-pemimpin berkebolehan seperti Uthman, Urkhan, Muhammad II , Sulaiman II , Murad I dan Bayazid Peluasan empayar merangkumi kawasan Saqarya dan Yani serta bandar-bandar Yunani Berjaya menawan benua Eropah, menawan Bandar-bandar seperti Gallipoli, keseluruhan kawasan barat, Constantinople (Istanbul ) & menyatukan kawasan Balkan dalam wilayah Rumelia Menjalin hubungan erat dengan penduduk Kristian Menyebabkan banyak bangsa Rropah memeluk Islam Menubuhkan unit tentera khas dikenali Janissari / Yeni Cheri Memililiki jajahan takluk yang luas Mempunyai tentera yang cekap dan berkebolehan dalam medan peperangan Mempunyai peralatan senjata yang mencukupi Mempunyai tentera laut yang kuat Memiliki tentera yang berdisiplin Mempunyai pemimpin yang cekap dalam mengatur taktik dan strategi peperangan

Giat Seljuk Sokong Kuat Jihad Pemimpin Empayar Eropah

Hubungan Islam Unit Luas Cekap Senjata Laut Disiplin Taktik

18 X 2= maksima 12 markah

6.

a)

Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain Orang Islam terkenal dalam bidang perniagaan dan berlaku interaksi dengan masyarakat bukan Islam. Pertembungan kebudayaan berlaku apabila pedagang, para intelek dan tokoh agama berulang alik antara negeri. Berlaku peperangan Salib Terdirinya pusat ilmu pengetahuan, menterjemah karya Yunani ke bahasa Arab Institusi pendidikan dan perpustakaan penuh dengan karya tokoh Islam Penduduk Islam dipanggil Mudejar di bawah pemeritahan Kristian di Eropah. Memindahkan pengetahuan Islam kepada Barat 6 x 2 = Maksimum 10 markah

Perniagaan Kebudayaan Peperangan Pengetahuan Pendidikan Mudejar

b) Pusat Terjemah Jambatan Seni Ekonomi Pertanian Seimbang

Kesan kemasukan Islam ke Sepanyol Penubuhan pusat pengajian tinggi dan perpusatkaan di Andalusia menjadikan Cordova sebagai pusat ilmu pengetahuan. Cordova sebagai pusat penterjemahan karya tokoh Yunani ke dalam bahasa Arab Cordova menjadi jambatan ilmu antara Islam dan Eropah Masjid Cordova adalah lambang kegemilangan seni bina Islam Cordova menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan antarabangsa. Contohnya pembuatan barangan tembikar, perak dan emas. Berlaku perkembangan dalam sektor pertanian. Contohnya pembinaan sistem saliran dan penyelidikan Mewujudkan sistem kewangan untuk mengimbangi pendapatan dan perbelanjaan negara 7 x 2 = Maksimum 10 markah

BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA SOALAN OBJEKTIF 1. Apakah faktor penting yang membolehkan Melaka muncul sebagai pusat pertemuan pedagang secara tetap mengikut jangka waktu tertentu? (hlm. 174) A. B. C. D. Tiupan angin monsun mengikut musim Kedudukannya di tengah-tengah jalan perdagangan Menyediakan kemudahan perdagangan yang mencukupi Melaka menjalinkan hubungan perdagangan dengan semua kawasan

2. Tiupan angin monsun memberi manfaat kepada kemakmuran pelabuhan Asia Tenggara kerana (hlm. 174) A. B. C. D. Mengelakkan ancaman lanun Mengelakkan bencana di laut Menentukan waktu kedatangan pedagang Menggalakkan kemudahan membaiki kapal

3. Selat Melaka berperanan penting sebagai jalan penghubung antara China dan India. Ini telah membangunkan bandar pelabuhan lain seperti (hlm. 174) I. II. III. IV. A. B. C. D. Srivijaya Cheribon Pattani Jambi I, II dan IV I, III dan IV I, II dan III II, III dan IV

4. Sebelum kemunculan agama Islam, masyarakat Asia Tenggara menganut agama (hlm. 174) I. II. III. IV. A. B. C. D. Confucius Buddha Hindu Kristian I dan II III dan IV I dan IV II dan III

5.

John Crawford Professor Syed Muhammad Naquib Al-Attas

Apakah persamaan pandangan kedua-dua tokoh di atas mengenai teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara? (hlm. 175) A. B. C. D. Islam datang dari India Islam datang dari China Islam datang dari Tanah Arab Islam datang dari Asia Tengah

6. Pendapat John Crawford diperkukuhkan oleh bukti (hlm. 174) A. B. C. D. Catatan China Catatan Ibn Battuta Sumber senibina Arab Kesusasteraaan Nusantara

7. Pendapat sejarawan mengatakan Islam telah sampai ke Asia Tenggara menerusi Tanah Arab Antara berikut manakah bukti yang mengukuhkan pendapat di atas? (hlm. 176) I. Alat Tarian Zapin II. Amalan menghormati tetamu III. Persamaan bahan penulisan sastera IV. Jumpaan batu nisan di Asia Tenggara A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II,III dan IV

Canton dan Amoy

Asia Tenggara

8. X merujuk kepada A. B. C. D. Annam Yunnan Pattani Champa

9. Pendapat bahawa Islam datang dari China dikemukakan oleh (hlm. 177) I. II. III. IV. A. B. C. D. S.Q. Fatimi John Crawford Snouck Hurgronje Emanuel Gadinho Eredia

I dan II II dan III III dan IV I dan IV

10. Emanuel Gadinho Eredia telah mengemukan pendapat bahawa Islam datang ke Asia Tenggara menerusi China. Apakah bukti kukuh yang terdapat di dalam teori tersebut (hlm. 177) A. B. C. D. Batu Bersurat Terengganu Beijing adalah pusat perdagangan Wujudnya ramai ulama di Negeri China Terdapat sebuah kerajaan Islam di China

11.

Batu Bersurat Terengganu


Sumber utama di atas membuktikan? (hlm. 177) A. B. C. D. Ramai pedagang China-Islam berpindah ke Asia Tenggara Menetapkan bahawa Canton adalah pusat perdagangan penting Menunjukkan bahawa Islam sampai ke Terengganu pada abad ke 13 Sebuah kerajaan tua yang bergantung kepada perdagangan telahpun muncul di Terengganu.

12. Antara berikut manakah hujah dan bukti dikemukakan untuk menyokong teori Islam datang dari India? (hlm.178) I. II. III. IV. A. B. C. D. Batu nisan di Gerisik dan Pasai yang mirip dengan batu nisan India Hubungan kebudayaan antara masyarakat Asia Tenggara dengan India Perkampungan India Muslim di Sumatera dan Pantai Barat Tanah Melayu Perdagangan antara India dengan Asia Tenggara sudah lama wujud sejak abad ke-13 I, II, III I, II dan IV I , III dan IV II, III dan IV

13.

Syeikh Ismail
Dalam Hikayat Raja-Raja Pasai menyebut tokoh di atas memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan Islam di Asia Tenggara. Apakah sumbangan beliau? (hlm. 176) A. B. C. D. Tokoh yang mengIslamkan raja Dimakamkan di dalam Istana Pasai Berperanaan sebagai ulama berpengaruh Banyak Menghasilkan karya Islam di Pasai

14. Arab Teori Kedatangan Islam dari China India Apakah persamaan ketiga-tiga teori di atas? A. B. C. D. Dilakukan melalui usaha penaklukan Disebarkan melalui kegiatan perdagangan Raja menjadi penyebar utama dalam negaranya Peranan mubaligh dan ahli sufi sebagai penyebar utama

15. Antara berikut manakah unsur membolehkan pedagang Islam menyebarkan agama Islam dengan berkesan? (hlm.179) I. II. III. IV. Sifat mahmudah (terpuji) yang dimiliki Kebanyakan mereka terdiri daripada ulama Pembinaan perkampungan perdagangan Islam Hubungan baik mereka dengan pemerintah tempatan A. B. C. D. I ,II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

16. Bagaimanakah sifat mahmudah (terpuji) yang dimiliki pedagang memberi kesan ke atas penyebaran agama Islam di Asia Tenggara? (hlm.179) A. B. C. D. Pedagang berhemah dan lemah lembut Agama Islam tersebar ke negara China Islam menjadi agama rasmi di Asia Tenggara Ramai pemerintah tempatan menolak agama Islam

17. Para pedagang Islam yang berada di Asia Tenggara diberikan beberapa keistmewaan oleh pemerintahan tempatan. Apakah keistimewaan tersebut? (hlm.180) A. B. C. D. Dilantik sebagai pembantu raja Diberi jawatan sebagai syahbandar Diberi pangkat dan hadiah yang banyak Dikahwinkan dengan anak raja tempatan

18. Antara cara agama Islam tersebar luas di rantau Asia Tenggara adalah melalui proses perkahwinan siasah. Perkahwinan siasah tersebut biasanya melibatkan (hlm.180) A. B. C. D. Kerabat diraja dengan rakyat biasa yang berpengaruh Pedagang Islam dari Arab dan India dengan kerabat diraja Ulama Islam dari India dan Arab dengan penduduk tempatan Kerabat diraja negara Islam dengan kerabat diraja negara lain

19. Mengapakan pengislaman raja dan golongan bangsawan memainkan peranan penting dalam proses penyebaran Agama Islam di Asia Tenggara? (hlm.180) A. B. C. D. 20. Rakyat dikongkong oleh konsep dewaraja Kuasa mutlak yang dimiliki oleh golongan pemerintah Masyarakat Asia Tenggara amat mentaati golongan pemerintah Kehidupan harian elaun sumber ekonomi dikuasai oleh golongan pemerintah.

Penyebaran agama Islam di kepulauan Melayu turut mendapat saingan dari agama Kristian. Bagaimanakah sultan Iskandar Muda Mahkota Alam, Aceh menanganinya? (hlm.181) I. II. III. IV. Menakluki kerajaan Johor Riau Menakluki negeri-negeri di Tanah Melayu Menaungi negeri-negeri kecil di Sumatera Utara Melancarkan peperangan terhadap penganut Kristian A. B. C. D. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Kitab X dikarang oleh Abu Ishaq dihantar ke Pasai untuk diterjemahkan Makhdum Patakan bertanggungjawab menterjemahkannya

21. Apakah perkara yang dibincangkan dalam kitab ini. (hlm.183) A. B. C. D. Membincangkan budaya Melayu Membincangkan sifat-sifat Allah Membincangkan keindahan kerajaan Membincangkan asal-usul orang Melayu

22 Antara sumbangan terbesar Hamzah Fansuri ialah mengarang prosa dan puisi tentang? (hlm.183) A. B. C. D. pemikiran Islam tokoh ilmuan Islam keistimewaan Islam kedatangan Islam ke Asia Tenggara

Pusat penterjemahan di Kepulauan Melayu Ulamanya menjadi pakar rujuk kepada Melaka

23. Tempat yang dimaksudkan ialah (hlm.183) A. B. C. D. Acheh Perlak Riau Lingga Samudera-Pasai

Pusat kebudayaan Islam pada abad ke-18 Menghasilkan kitab Tuhfat al-Nafis

24. Pernyataan-pernyataan di atas merujuk kepada (hlm.183) A. B. C. D. Kesultanan Acheh Kesultanan Demak Kesultanan Johor-Riau Kesultanan Samudera-Pasai

25. Antara berikut, manakah tokoh mubaligh, ulama dan ahli sufi yang memainkan peranan secara langsung dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara? (hlm.183) I. II. III. IV. A. B. C. D. Syeikh Ismail, Fakir Muhammad Asia Tenggara Malik Al-Salleh, Sheikh Syamsudin al-Sumaterani Sumatera Syarif Amir, Sayyid al-Syirazi, Tajuddin al-Asfahami Pasai Syeikh Abdul Aziz, Maulana Abu Bakar, Maulana Yusof Melaka I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

26. Antara tokoh-tokoh ulama Islam terkenal di Acheh yang menghasilkan banyak karya puisi seperti syair dan juga tulisan bentuk prosa ialah (hlm.184) I. II. III. IV. A. B. C. D. Hamzah al-Fansuri Abdul Rauf Singkel Tajuddin al-Asfahani Syeikh Nurudin al-Raniri I, II, dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

27. Cara berdakwah yang digunakan oleh Wali Songo di Jawa ialah (hlm.184) A. B. C. D. Menghapuskan penduduk bukan Islam Menggembara untuk menyebarkan Islam Menimbulkan kesedaran dan menanam semangat Islam Bertolak ansur terhadap golongan yang malas dan hidup mewah

28. Institusi Kesultanan telah diperkenalkan di Asia Tenggara setelah kedatangan agama Islam. Penggunaan gelaran sultan penting kerana ia boleh (hlm.186) I. II. III. IV. memastikan taat setia yang sepenuhnya daripada rakyat mengukuhkan kedudukan dan menjamin kewibawaan raja memupuk semangat persaudaraan di kalangan umat Islam meletakkan mereka setaraf dengan pemerintah kerajaan Islam yang lain A. B. C. D. I, II dan III I, II dan IV I, II dan IV II, III dan IV

Khalifatul Mukminin Zillulah FilAlam

29. Gelaran-gelaran di atas digunakan oleh sultan untuk menonjolkan konsep raja sebagai (hlm.186) A. B. C. D. jelmaan tuhan di muka bumi pemimpin yang berkuasa mutlak wakil dan pemegang amanah Allah ulama yang bertanggungjawab menyebarkan Islam

menerangkan tanggungjawab raja sebagai pemerintah mencatat adat istiadat dan peraturan tradisi Acheh

30. Pernyataan di atas berkaitan dengan (hlm.186) A. B. C. D. Kanun Wali Songo Kanun Mahkota Alam Undang-undang Kanun Kitab Al-Dur Al-Manzum

31. Menurut agama Islam, semangat jihad merangkumi (hlm.186) I. II. III. IV. A. B. C. D. usaha menentang kemiskinan penentangan terhadap penjajah barat penentangan terhadap orang bukan Islam usaha untuk mencapai kehidupan yang sempurna I, II dan III I, II dan IV II, III dan IV I, III dan IV

32. Syeikh Daud al-Pattani banyak menulis tentang kelebihan berjihad dalam karya-karya beliau. Antara usaha beliau ialah (hlm.187) A. B. C. D. menggalakkan penduduk Siam menentang penjajahan Barat menulis surat kepada pelajarnya di Pattani supaya menentang Siam meningkatkan pendidikan penduduk Siam untuk membasmi kemiskinan memimpin gerakan menghalau penjajah Portugis dan Belanda dari Pattani

33. Aspek pendidikan merupakan kesan utama kemunculan Islam di Asia Tenggara. Ini kerana (hlm.187) A. B. C. D. peluang pendidikan terbuka kepada semua golongan masyarakat kemajuan pendidikan dicapai oleh golongan raja dan bangsawan istana menjadi pusat pendidikan utaman di rantau Asia Tenggara tertubuhnya Universiti Islam dengan tumpuan kepada pendidikan agama

Istana Pondok Pesantren Madrasah Surau

34. Senarai maklumat di atas merujuk kepada (hlm.187) A. B. C. D. Pusat dakwah Institusi pendidikan formal Pusat penterjemahan karya agama Tumpuan gerakan jihad di Asia Tenggara

Dayah Bukit Ce Breek di Pasai Dibina abad ke-9 Masihi

35. Apakah yang anda faham tentang sistem pendidikan pondok berdasarkan pernyataan di atas? (hlm.187) I. II. III. IV. Menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar Mengajar mata pelajaran fekah, usuluddin, tasauf, hadis dan tafsir P elajar menyediakan sendiri keperluan asas seperti makan dan minum Pelajarnya terdiri daripada masyarakat tempatan dan pelajar negeri-negeri lain

A. B. C. D.

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

36. Antara pernyataan berikut, manakah yang berkaitan dengan Acheh? (hlm.188) I. II. III. IV. A. B. C. D. Acheh seringkali disebut sebagai serambi Makkah Sistem pendidikan di Acheh terbahagi kepada tiga peringkat Institusi pendidikan pondok di Acheh dikenali sebagai Pesantren Jamiah Bait al-Rahman merupakan pusat pengajian tinggi di Acheh I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Seramai 22 orang wanita menganggotai Majlis Rakyat Mempunyai 73 orang ahli

37. Senarai maklumat di atas menerangkan kedudukan wanita di Acheh pada zaman pemerintahan (hlm.188) A. B. C. D. Sultanah Safiafudin Sultan Iskandar Thani Permaisuri Mahkota Alam Sultan Iskandar Mahkota Alam

Kedatangan Islam ke Asia Tenggara dapat meningkatkan lagi mutu bahasa dan tulisan masyarakat rantau ini khususnya kewujudan tulisan jawi. Sejarah Tingkatan 4
38. Antara berikut manakah yang menunjukkan pengaruh tulisan jawi dalam kehidupan masyarakat Asia Tenggara? (hlm.188) I. II. III. IV. Menjadi tulisan rasmi dalam pentadbiran Melahirkan istilah bahasa Arab dalam bahasa Melayu Menggunakan huruf jawi untuk membaca dan menulis Kesemua pedagang di pelabuhan Asia Tenggara menggunakan tulisan jawi A. B. C. D. I, II dan III I, II dan IV I, II dan IV II, III dan IV Terdapat tulisan syair puisi Permukaannya dilukis dengan pola hiasan daun

39. Pernyataan di atas merujuk kepada makam (hlm.190) A. B. C. D. Malik Ibrahim Malik al Salleh Naina Hisham al-Din Sultan Iskandar Mahkota Alam

Baitulmal berfungsi sebagai Perbendaharaan Negara


40. Antara berikut manakah merupakan sumber-sumber Baitulmal? (hlm.191) I. II. III. IV. Harta sumber kekayaan alam Hasil kutipan derma dan sedekah Pelaburan saham kepada umat Islam Harta yang diperolehi daripada zakat A. B. C. D. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, II dan IV

SOALAN STRUKTUR

1 (a) Peta di atas berkaitan dengan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Namakan wilayah X? (1markah) (b) Siapakah pengasas teori ini ? . (1 markah) (c) Apakah bukti yang menyokong teori di atas? i. . . ii. . . (4 markah) (d) Siapakah yang memerintah pada masa wilayah X menjadi wilayah yang penting? .. .. (2 markah) (e) Apakah persamaan pendapat para sarjana Barat tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara? . .. (2 markah)

2. (a) Sebutkan cara penyebaran Islam di Asia Tenggara? i. ii. iii. . . (3 markah) (b) Islam mudah diterima oleh masyarakat tempatan kerana? (2 markah)

(c) Siapakah nama pentadbir pelabuhan yang memainkan peranan dalam penyebaran Islam? ... (1 markah)

(d) Namakan 2 tokoh dalam bidang kesusasteraan di Acheh? i. ii. (2 markah)

(e) Mengapakah Acheh terkenal sebagai Serambi Mekah? (2 markah)

Sikap terhadap kepentingan ilmu mula ditanam dalam jiwa golongan masyarakat selepas kedatangan Islam.

3. (a) Nyatakan 3 aspek berkenaan sistem pendidikan pondok di Acheh? i. ii. iii. ... (3 markah)

(b) Jelaskan peranan institusi-institusi pendidikan di bawah i. ii. iii. Istana - .. Surau - ... Madrasah - .. (3markah)

Kedatangan agama Islam telah mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat Asia Tenggara

(c) Nyatakan pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan .. .. (2 markah) (d) Apakah yang dianjurkan oleh Islam untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran ekonomi negara? (2 markah)

4 (a) Nyatakan 3 teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dan tokoh yang mengemukakan teori tersebut i. ii. iii. (3 markah)

(b) Berikan 2 bukti menunjukkan Islam datang dari Tanah Arab. i. .. ii. (2 markah)

(c) Nyatakan 3 cara digunakan pedagang untuk menyebarkan Islam di Asia Tenggara i. ii. iii. .. .. .. (3 markah) (d) Namakan pusat kerajaan Islam yang bertanda W, X, Y dan Z i. ii. iii. iv. W- X - Y - Z - (2 markah)

SOALAN ESEI

Teori Kedua mengatakan bahawa Islam tersebar ke Asia Tenggara menerusi China Emanuel Gadinho Eredia dan S. Q. Fatimi
1. a. Huraikan bukti teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara melalui China (12 markah) b. Bagaimanakah faktor perdagangan mempengaruhi penyebaran Agama Islam di Asia Tenggara ( 8 markah)

2. Kelahiran kerajaan-kerajaan Islam seperti Melaka, Acheh, Demak dan lain-lain telah menambahkan penguasaan kerajaan Islam di Asia Tenggara. a. Terangkan bagaimanakah peranan yang dimainkan oleh Tun Perak dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara (10 markah) b. Nyatakan usaha-usaha yang dijalankan oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam untuk menjadi kuasa yang kuat di Asia Tenggara (10 markah)

Kedatangan Islam telah mencorakkan kehidupan baru yang berbeza daripada zaman sebelumnya
3 a. Huraikan pengaruh Islam dalam bidang politik dan pemerintahan di Asia Tenggara. (12 markah) b. Bincangkan konsep Islam sebagai ad-Din (Cara hidup yang lengkap dan menyeluruh) ialah salah satu perubahan yang dibawa oleh Islam dalam kehidupan masyarakat. (8 markah)

4. a. Pendidikan di rantau Asia Tenggara berkembang maju dengan kedatangan Islam. Setujukah anda dengan pernyataan ini? (10 markah) b. Kesenian Islam telah meresap dalam kehidupan masyarakat Asia Tenggara khususnya dalam seni khat dan seni bina. Bincangkan. (10 markah)

BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM SEBELUM KEDATRANGAN BARAT SKEMA SOALAN OBJEKTIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B A A B A C A C A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A C D C A D A D A B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B A A B D B A B C C 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B C A A D C D C C A

SKEMA SOALAN STRUKTUR

1. (a)

i. Undang-undang bertulis ii. Undang-undang tidak bertulis i. Adat Perpatih digunakan oleh orang melayu Minangkabau di Negeri Sembilan ii. Adat Temenggung digunakan oleh orang Melayu di negeri-negeri lain i. Mewujudkan keamanan ii. Mengawal tingkah laku Tanggungjawab raja : i. Undang-undang keluarga ii. Hukuman jenayah iii. Masalah ibadat i. ii. iii. iv. v. i. ii. iii. iv. Kelakuan Adat resam agama Sopan santun Menjaga maruah Cara berkawan Melalui perundangan Melalui penglihatan Melalui pemerhatian Melalui percakapan

(b)

(c)

(d)

2.

(a)

(b)

(c)

i. Pondok Pulau Condong, Kelantan ii. Pondok Pulau Manis, Terengganu iii. Pondok Langgar, Kedah

3.

(a)

i. ii. iii. iv. v. vi. i. ii. iii. iv.

Hikayat Nabi Muhammad Hikayat Bulan Berbelah Hikayat Nabi Yusof Hikayat Nabi Musa Hikayat Muhamad Ali Hanafiah Hikayat Amir Hamzah Mihrab Mimbar Bumbung Telaga

(b)

(c) (d)

Masjid ialah tempat untuk menunaikan solat dan tempat perjumpaan sosial. Asal bahasa Arab al-Funduq iaitu rumah tumpangan.

4.

(a) (b)

i. Mempunyai tulisan Jawi/Arab Bayaran yang dikenakan oleh pemerintah terhadap aktiviti atau barangan tertentu i. Cukai tetap (cukai import) ii. Cukai diraja i. Menyelenggarakan harta kerajaan ii. Menyimpan pungut zakat Faedah atau pertambahan bayaran dalam urusan perjanjian hutang piutang.

(c)

(d)

(e)

SKEMA SOALAN ESEI 1. (a) TEMA Tingkah laku Jenayah Pentadbiran HURAIAN Undang-undang digubal untuk mengawal tingkah laku masyarakat Undang-undang digubal untuk mengawal dan mencegah jenayah dalam masyarakat Undang-undang digubal untuk memastikan pentadbiran berjalan dengan tersusun

(b) Kandungan fasal-fasal Hukum Kanun Melaka yang mempunyai pengaruh Islam dapat dilihat dalam hukuman jenayah dimana hukuman dikenakan berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat.Pengaruh Islam dapat dilihat dalam aspek undang-undang keluarga dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah ibadat.

2. (a) TEMA Istana HURAIAN Sejarah Melayu mencatatkan peranan istana Melaka sebagai pusat pengajian agama Sultan Mansor Shah menerima pendidikan Islam daripada Maulana Abu Bakar Ramai pendakwah dan ulama asing dari Arab, Parsi dan Gujarat menetap di Melaka. Pemerintah Melaka menaruh minat kepada ilmu pengetahuan. Sultan Mahmud Shah berminat kepada Pengajian Tasawuf. Istana menjadi tempat menyimpan buku Hikayat Amir Hamzah & Hikayat Muhammad Ali Hanafiah

Peranan

Pemerintah

(b) TEMA Masjid & Surau Madrasah HURAIAN Tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Tempat mengajar ilmu lebih formal seperti Fiqah,Tajwid, dan sembahyang kepada kanak-kanak. Melaksanakan pendidikan berdasarkan sukatan pelajaran yang tertentu didalam kelas pendidikan merangkumi tahap pelajar. Mudir bertindak sebagai guru besar Madrasah

3. (a) Pendidikan tidak formal yang berlaku di peringkat keluarga yang menekankan pengajaran nilai-nilai moral serta pembelajaran melalaui pendengaran, penglihatan dan pemerhatian.

(b) TEMA Definisi Golongan Atasan Pengajaran 4. TEMA Kekeluargaan Adab menziarah Hormat /kesopanan Bismillah Bergotongroyong

HURAIAN Pendidikan yang berkaitan dengan keagamaan secara langsung melalui institusi yang tertentu Pendidikan formal hanya diberikan kepada golongan istana dan golongan atasan kerana istana menjadi pusat pengajian Tenaga pengajar terdiri daripada pendeta dan guru yang bertugas memberi pengajaran kepada pemerintah dan pembesar negeri

HURAIAN Hubungan antara individu dengan keluarga yang rapat dengan panggilan tertentu seperti Pak Long dan Mak Long. Islam menyanjungkan orang yang berziarah memberi salam kepada tuan rumah manakala tuan rumah menjawab salam. Para tetamu diberikan hidangan dengan makanan dan minuman. Orang muda becakap dengan suara lemah lembut dan suara rendah. Ketika bersalam kanak-kanak dikehendaki mencium tangan yang lebih tua. Membaca bismillah mestilah di baca semasa hendak makan dan minum. Dalam majlis perkahwinan dan berkhatan semangat bergotong-royong di kalangan anggota masyarakat.

BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM SEBELUM KEDATANGAN BARAT

SOALAN OBJEKTIF
1. Pertapakan Islam di Tanah Melayu telah bermula sekitar abad ke-13 dan ke-14. Pengaruh Islam dalam ekonomi, politik dan sosial menjadi lebih ketara pada zaman kerajaan (hlm.

196)
A. B. C. D. 2. Melaka Perlak Pasai Aceh

Institusi pemerintahan beraja yang dipengaruhi unsur Hindu-Buddha merupakan sistem pentadbiran yang diamalkan di Tanah Melayu sebelum kedatangan Islam dikenali dengan konsep (hlm. 196) A. B. C. D. maha-raja dewa-raja maha-dewa maha-rani

3.

Apakah istilah yang digunakan oleh institusi beraja kesan daripada penerimaan Islam?

(hlm. 197)
A. B. C. D. 4. Zillullah fil-Alam Zillullah fil-Najah Zillullah al-Muslim Zillullah al-Mukminin

Undang-undang tidak bertulis dalam masyarakat Melayu lebih dikenali sebagai (hlm.

198)
A. B. C. D. 5. hukum adat kitab pegangan jurai keturunan kebudayaan rakyat

Masyarakat Melayu Minangkabau mengamalkan Adat Pepatih yang mengutamakan nasab keturunan sebelah ibu. Hal ini berlaku kerana anak perempuan diberi hak (hlm. 198) A. B. C. D. menjadi ketua mewarisi harta menentu wasiat memilih pasangan

6.

Hukuman denda atau ganti rugi dibayar dalam bentuk harta yang dikenakan kepada pembunuh tanpa sengaja dinamakan (hlm. 198) A. B. C. D. diat qisas tulah hudud

7.

Konsep daulat dalam masyarakat Melayu bertujuan untuk (hlm. 197-98) I. II. III. IV. A. B. C. D. menzahirkan kesaktian raja mendewa-dewakan seorang raja mengangkat kedudukan seorang raja menimbulkan penghormatan rakyat terhadap raja I dan II II dan III III dan IV I dan IV

8.

Antara berikut, manakah kitab perundangan yang menentukan corak pemerintahan dan pentadbiran kerajaan kesan daripada kedatangan Islam? (hlm. 200) I. II. III. IV. Undang-Undang Pahang Hukum Kanun Melaka Undang-Undang Perak Hukum Kanun Johor

A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

Nahkoda dalam sebuah kapal diertikan sebagai imam Anak buah kapal sebagai makmun

9.

Pernyataan di atas merujuk kepada (hlm. 202) A. B. C. D. Undang-Undang Johor Undang-Undang Perak Undang-Undang Laut Melaka Undang-Undang Pelabuhan Kedah

10. Perkembangan pesat bidang pendidikan Islam di Melaka dipengaruhi kewujudan ramai (hlm. 202) A. B. C. D. ulama mualaf musafir pedagang

Kitab al-Dur al-Manzun (Mutiara Tersusun)

11. Kitab Tasawuf di atas adalah hasil karangan (hlm. 202) A. B. C. D. Maulana Abu Bakar Maulana Abdul Aziz Maulana Sadar Jahan Maulana Ahmad Jailani

12. Antara berikut, manakah karya yang disimpan di istana Melaka? (hlm. 202) I. II. III. IV. A. B. C. D. Hikayat Seri Rama Hikayat Abu Nawas Hikayat Amir Hamzah Hikayat Muhamad Ali Hanafiah I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Masjid Surau

13. Senarai tempat di atas dijadikan pusat pendidikan fomal kerana kedua-duanya merupakan (hlm. 203) A. B. C. D. tempat selesa dan bersih pusat akitiviti keagamaan tersedia semua kemudahan pusat perkumpulan masyarakat

Tempat
Tanah Melayu Aceh Jawa

Sistem Pendidikan
Sistem X Rangkang Pesantren

14. Sistem X dalam rajah di atas merujuk kepada (hlm. 202) A. tarbiah B. halakah C. pondok D. sekolah 15. Sultan Melaka yang berminat kepada pengajian ilmu tasawuf ialah (hlm. 202) A. B. C. D. Sultan Mansur Shah Sultan Mahmud Shah Sultan Muzaffar Shah Sultan Alaudin Riayat Shah

16. Antara berikut, manakah yang menunjukkan ciri-ciri sistem madrasah sebagai sistem pendidikan formal di Tanah Melayu ? (hlm. 202-03) I. II. III. IV. A. B. C. D. mengikut tahap mempunyai sukatan mempunyai batasan waktu dilaksana secara kelas I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Sebuah Lembaga Jawatankuasa Kewangan

17. Apakah tugas badan di atas kepada perjalanan sesebuah madrasah? (hlm. 203) A. B. C. D. menyelia melatih guru mencetak buku menyediakan pondok

18. Pengaruh Islam yang paling ketara dalam bidang bahasa dan kesusateraan Melayu ialah (hlm. 204) A. B. C. D. kata bidalan tulisan jawi tulisan rumi karya jenaka

19. Antara berikut, manakah perbendaharaan kata bahasa Melayu yang berasal daripada bahasa Arab? (hlm. 204) I. II. III. IV. A. B. C. D. adil daulat hakim puasa I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Hikayat Nur Muhammad Hikayat Bulan Berbelah Hikayat Amir Hamzah

20. Apakah persamaan senarai karya di atas? (hlm. 204-05) A. B. C. D. Berbentuk syair Berbentuk prosa Berbentuk seloka Berbentuk gurindam

21. Hikayat Abu Nawas dan Hikayat Hassan Damsyik merupakan hasil karya saduran dari (hlm. 205) A. B. C. D. India-Arab Arab-Parsi Rom-Mesir Mesir-Parsi

22. Avalokitesvara ialah hasil seni yang berkaitan dengan (hlm. 205) A. B. C. D. arca candi tampak piramid

23. Berdasarkan kepada beberapa kajian, manakah masjid tertua di Tanah Melayu (hlm. 206) I. Masjid Peringgit II. Masjid Tengkera III. Masjid Kampung Laut IV.Masjid Kampung Keling A. B. C. D. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

24. Setelah kedatangan Islam, motif pada seni ukiran Melayu kebanyakannya berasaskan (hlm. 204) I. II. III. IV. A. B. C. D. geometri bunga-bungaan binatang-binatang tumbuh-tumbuhan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Batu bersurat Batu nisan

Senarai di atas ialah satu bentuk kesenian (hlm. 206) A. B. C. D. kufi arca gambus epigrafi

25. Seni tulisan Islam yang banyak digunakan sebagai hiasan di masjid ialah (hlm. 206) A. B. C. D. demotik kaligrafi hieroglif ideogram

27. Tarian dabus terkenal di Perak mengandungi unsur keagamaan yang dikaitkan dengan kepahlawanan (hlm. 207) A. B. C. D. Saidina Ali Saidina Umar Amir Hamzah Saidina Hamzah

28. Sejenis puisi Arab yang memuji-muji kebesaran Islam berkembang di Johor ialah (hlm. 207) A. B. C. D. nazam ghazal gurindam marhaban

29. Bagi tujuan melicinkan pentadbiran di pelabuhan, kerajaan Melaka telah wujudkan jawatan (hlm. 209) A. B. C. D. Kiwi Nahkoda Syahbandar Laksamana

30. Sistem bahara adalah satu sistem timbangan yang digunakan di Melaka untuk menimbang (hlm. 209) I. II. III. IV. emas perak buah pala bunga cengkih

A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV 31. Dalam urusan perdagangan di Melaka terdapat dua kaedah digunakan, iaitu (hlm. 209) I. II. III. IV. A. B. C. D. kaedah pawah kaedah jual beli kaedah bertukar barang kaedah pinjam-meminjam I dan II II dan III III dan IV I dan IV

32. Mata wang di Johor diperbuat daripada timah berbentuk bulat dikenali sebagai wang (hlm. 210) A. B. C. D. rial petis katun soldos

Diperbuat daripada emas Digunakan pada abad ke-16 di Kedah dan Johor

33. Berdasarkan pernyataan di atas, nama gelaran Islam yang tercatat di bahagian belakang mata wang ini dimaksudkan kepada (hlm. 210) A. B. C. D. sultan jajahan kerajaan syahbandar

34. Pedagang-pedagang dari China, India, dan Arab kebanyakannya menggunakan mata wang yang diperbuat daripada (hlm. 210) A. B. C. D. emas timah perak tembaga

Disebut mata wang Kijang Diperbuat daripada emas

35. Negeri manakah yang menggunakan mata wang di atas? (hlm. 210) A. B. C. D. Johor Kedah Melaka Kelantan

36. Aktitiviti perdagangan yang pesat turut memperkembangkan bidang percukaian di Melaka. Sebanyak 6 peratus cukai dikenakan kepada pedagang dari (hlm. 211) I. II. III. IV. A. B. C. D. Siam Jepun Ceylon Tanah Arab I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

37. Terdapat beberapa jenis barang yang dikecualikan cukai oleh kerajaan Melaka iaitu (hlm. 211) A. B. C. D. teh dan tembikar beras dan senjata rempah dan sutera makanan dan beras

38. Tempat yang disediakan untuk urusan jual beli dijalankan di sepanjang sungai Melaka dikenali (hlm. 211) A. B. C. D. gudang pasar bazar kedai

39. Apakah jenis cukai dikenakan ke atas orang asing yang menetap di Melaka? (hlm. 211) A. B. C. D. cukai kepala cukai tetap cukai diraja cukai labuh batu

40. Golongan berada dan berkemampuan dikehendaki membayar zakat dan hasil kutipan ini akan di simpan di (hlm. 211) A. B. C. D. baitulmal balairung masjid istana

SOALAN STRUKTUR 1. (a) Nyatakan dua jenis undang-undang yang diamalkan oleh masyarakat Melayu tradisional di Tanah Melayu. (i) (ii) ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... (2 markah)

(b) Di manakah adat Perpatih dan adat Temenggung diamalkan di Tanah Melayu? Adat Perpatih - ............................................................................................................... Adat Temenggung - .......................................................................................................

(4 markah) (c) Nyatakan perkara utama yang terdapat dalam Hukum Kanun Melaka. (i) (ii) ............................................................................................................................... .......... ............................................................................................................................... .......... (2 markah)

(d) Terangkan 2 kepentingan undang-undang dalam masyarakat Melayu sebelum kedatangan British. (i) (ii) ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... (2 markah)

2.

Pendidikan merupakan aspek sosial yang sangat penting. (a) Nyatakan cara ibu bapa menyampaikan pendidikan kepada anak-anak mereka. (i) (ii) (iii) (iv) ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... (4 markah) (b) Bagaimanakah proses pendidikan tidak formal berlaku dalam masyarakat Melayu tradisional? (i) (ii) (iii) .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... (3 markah) (c) Pendidikan formal dilaksanakan di sekolah pondok. Senaraikan 3 buah sekolah pondok yang wujud di Tanah Melayu sebelum kedatangan British. (i) (ii) (iii) .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... (3 markah)

3. Kedatangan Islam membawa kesan terhadap bahasa dan kesenian Melayu. (a) Namakan hasil karya yang mendapat pengaruh Islam dalam bahasa Melayu. (i) (ii) (iii) .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ......................................................................................................................... (3 markah)

(b) Nyatakan bahagian pada binaan masjid yang bercirikan Islam. (i) (ii) (iii) .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... (3 markah) (c) Apakah fungsi surau dan masjid. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ (2 markah) (d) Apakah maksud pondok? ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... (2 markah)

4. Islam membawa kesan kepada sistem ekonomi di Tanah Melayu. (a) Terangkan ciri-ciri Islam yang terdapat pada mata wang negeri Johor. (i) .......................................................................................................................... (1 markah)

(b) Apakah yang dimaksudkan dengan konsep cukai dalam sistem ekonomi di Tanah Melayu sebelum kedatangan British? ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... (2 markah) (c) Nyatakan jenis cukai yang wujud dalam sistem ekonomi tradisional Melayu. (i) (ii) (iii) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .......................................................................................................................... (3 markah) (d) Nyatakan peranan baitulmal. ......................................................................................................................... (2 markah) (e) Nyatakan maksud riba. .......................................................................................................................... (2 markah)

SOALAN ESEI

1. Dua jenis undang-undang yang diamalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. (a) Mengapakah undang-undang digubal oleh pemerintah Melaka? (b) Analisis kandungan fasal-fasal Hukum Kanun Melaka yang mempunyai pengaruh Islam.

2. Sistem pendidikan dititikberatkan dalam perkembangan pengaruh Islam di Tanam Melayu. (a) Bagaimanakah istana berfungsi sebagai pusat pendidikan di Tanah Melayu? (b) Jelaskan peranan masjid, surau dan madrasah di Tanah Melayu.

3. Sistem pendidikan di Tanah Melayu terbahagi kepada pendidikan secara formal dan tidak formal. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan tidak formal? (b) Jelaskan pendidikan formal di Tanah Melayu sebelum kedatangan Barat.

4. Terangkan nilai-nilai amalan hidup berkeluarga dan bermasyarakat yang diamalkan oleh masyarakat Melayu.

BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA SKEMA SOALAN OBJEKTIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A C C D C A A D D A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D B A B C A B D C B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B A D C C B C D B B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D B A B D B A A C C

SKEMA SOALAN STRUKTUR Soalan 1 a) b) c) d) e) Wilayah Gujerat dan Koromandel Snouck Hurgronje i. Batu nisan di perkuburan Malik Ibrahim di Gerisik, Jawa ii. Batu nisan Malik al-Salih di Pasai Pemerintahan Alaudin Khilji di India Kedatangan Islam melalui perdagangan

Soalan 2 a) i. Perdagangan ii. Perkahwinan iii. Pengislaman raja dan golongan bangsawan iv Kelahiran kerajaan Islam v. Peranan pusat kebudayaan vi. Peranan mubaligh vii.Keistimewaan Islam i. Mudah difahami ii. Mengutamakan keadi iii. Menganjurkan akhlak mulia iv. Pengaruh pembesar atau raja c) d) Syahbandar i. Hamzah al-Fansuri ii. Abdul Rauf Singkel iii Syamsuddin Sumaterani Persinggahan umat Islam sebelum ke Makkah

b)

e)

Soalan 3 a) i. Dinamakan dayah ii. Terbahagi kepada 3 peringkat iaitu rendah, menengah dan tinggi iii. Wanita juga digalakkan belajar di dayah b) i. ii. iii. c) i. ii. iii. iv. v. Istana- tempat ulama berbicara hukum Islam dengan sultan dan pembesar Surau- tempat pengajaran al-Quran secara tidak fomal dan guru mengajar tidak tetap Madrasah- tempat melaksanakan sistem pendidikan formal Wujudnya institusi kesultanan Mufti dilantik sebagai penasihat sultan Undang-undang syariah diamalkan Kadi dan pemungut zakat dilantik Islam sebagai agama rasmi kerajaan Islam Rajin bekerja Mencari rezeki yang halal Mengelakkan riba Berjimat-cermat Amalan zakat dan sedekah

d) i. ii. iii. iv. v.

Soalan 4 a) i. Islam datang dari Arab oleh John Crawford ii. Islam datang dari China oleh Emanuel Gadinho Eredia iii. Islam datang dari Arab oleh Snouck Hurgronje b) i. ii. iii. iv. v. Pedagang Arab singgah di pelabuhan Asia Tenggara dalam perjalanan ke China Wujudnya perkampungan Arab di Sumatera Utara Orang Arab berkahwin dengan penduduk tempatan Adat resam dan kebudayaan Melayu terpengaruh dengan budaya Arab Persamaan bahan penulisan kesusasteraan Asia Tenggara dengan yang terdapat di Arab Pedagang berdagang ketika menjalankan perdagangan Pedagang menunjukkan sikap dan akhlak yang baik Pedagang berhubung baik dengan pemerintah tempatan Pedagang berkahwin dengan gadis tempatan WXYZPatani Acheh Brunai Demak

c) i. ii. iii. iv. d)

SKEMA SOALAN ESEI


1. (a) Tokoh Pusat Peniaga Pindah BBT Nisan Teori ini dikemukakan oleh tokohnya iaitu Emanuel Godinho Eredia dan S. Q. Fatimi Peniaga Arab mula mengunjungi Canton sebagai pusat perniagaan sejak abad ke 19 Masihi Peniaga China yang berdagang ke Asia Tenggara menyebarkan Islam kepada masyarakat Asia Tenggara Berlaku perpindahan beramai-ramai pedagang Islam yang tinggal di Canton ke Asia Tenggara sekitar 876 Masihi Penemuan Batu Bersurat Terengganu mengukuhkan dakwaan teori ini Sepasang batu nisan bertarikh 1928M ditemui di Pekan, Pahang menunjukkan Islam dibawa oleh mubaligh Cina Islam menerusi Laut China Selatan ke Indo China sebelum sampai ke Pahang Terdapat persamaan unsur senibina di China dengan unsur senibina pada masjidmasjid di Nusantara seperti Kelntan, Melaka dan Pulau Jawa ( 7 X 2 = 12 markah)

Senibina

1. (b) Perdagangan Pedagang dari Arab, China dan India berperanan menyebarkan Islam di Asia Tenggara melalui kegiatan perdagangan di pelabuhan utama di Asia Tenggara seperti pelabuhan di Selat Melaka, Teluk Siam dan Indo-China Amalan Kepercayaan dan amalan baru oleh golongan pedagang menjadi ikutan masyarakat setempat Bincang Perkampungan pedagang Islam dijadika pusat perbincangan tentang Agama Islam di kalangan pedagang yang tinggal di situ Dakwah Kedatangan ulama yang menjalankan kegiatan dakwah di bandar pelabuhan Asia Tenggara Mahmudah Sifat mahmudah di kalangan pedagang menarik lebih ramai penduduk memeluk Islam Hubungan Hubungan baik pedagang dengan pemerintah tempatan memudahkan kegiatan dakwah kepada masyarakat tempatan Kejujuran Pedagang menyandang jawatan syahbandar dibeberapa pelabuhan Asia Tenggara kerana sifat jujur dan amanah (2 X 7 = 8 m) 2. (a) Peranan yang dimainkan oleh Tun Perak sebagai bendahara Melaka amat Berpengaruh berpengaruh sekali Beliau telah berjaya menguasai beberapa kawasan baru seperti kawasan Menguasai pesisir pantai Sumatera Utara iaitu Aru, Rokan, Siak, Kampar dan Inderagiri menerusi penaklukan Rakyat yang ingin mendapat keistimewaan dari raja Melaka telah mendorong Istimewa mereka memeluk Agama Islam Beberapa ulama telah dihantar ke kewasan tersebut untuk mengajar mereka Ulama tentang Agama Islam Sebar Melaka telah muncul sebagai pusat penyebaran Islam yang terkenal Tun Perak telah meluaskan kuasa dan penyebaran Islam di kawasan-kawasan Luas baru (6 X 2 = 10 m)

2. (b) Sekat Kristian Menaungi Takluk Kukuh Perdagangan Serambi Makkah 3. (a) Sultan Waris Gelaran Wakil Ganti Mufti Pegawai Rasmi Kerajaan Nama Undangundang 3. (b) Asimilasi Pakaian Sama Akhlak Kerjsama Gotongroyong Bersatupadu Kerajaan Acheh semasa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam berusaha menyekat kehadiran barat dan pengaruh Kristian Agar Agama Kristian tidak berkembang di Asia Tenggara Menaungi beberapa negeri kecil di Sumatera Utara Menakluki negeri-negeri di Tanah Melayu Menjadikan kerajaan Acheh sebagai sebuah kerajaan yang kukuh Merupakan sebuah pusat perdagangan yang terpenting di Asia Tenggara Telah digelar sebagai Serambi Makkah kerana kebanyakan Orang Islam dari Asia Tenggara akan singgah di Acheh dalam perjalanan ke Makkah untuk menunaikan haji (7 X 2 = 10 m) Sistem pemerintahan berasaskan Islam, institusi kesulatanan diperkenalkan Institusi kesultanan diwarisi daripada kerajaan Abbasiyah dan Turki Uthmaniyah Gelaran seperti Zillulah FilAlam atau Bayangan Allah di dalam alam dan Pemimpin Orang Mukmin diberi kepada raja-raja Melaka Sultan dianggap khalifah Allah / wakil Allah di bumi Unsur-unsur Islam telah menggantikan sistem pemerintahan beraja Hindu / konsep dewaraja Mufti dilantik sebagai penasihat sultan dalam hal ehwal agama Islam dan pentadbiran negara Pegawai dan petugas lain dalam pentadbiran negara Islam seperti kadi, khatib, bilal, pemungut zakat Islam dijadikan agama rasmi Unsur-unsur Islam terdapat pada nama kerajaan seperti Acheh Nama raja menggunakan Islam seperti Sultan Mansur Syah Undang-undang Syariah diperkenalkan (11 X 2 mak = 12m) Cara hidup Islam telah diasimilasikan ke dalam budaya masyarakat Asia Tenggara Lahirnya cara hidup yang berorientasikan Islam seperti cara berpakaian iaitu bertudung kepala dan bersongkok Islam telah mengubah sistem sosial masyarakat daripada sistem kelas kepada konsep persaudaraan dan persamaan taraf Nilai-nilai akhlak Islam telah dijadikan panduan dalam kehidupan harian Sifat tolong menolong , hormat-menghormati dan bekerjasama menjadi budaya masyarakat Cara hidup Islam diamalkan seperti amalan gotong-royong di kampungkampung Siap dan amalan bersatu-padu di kalangan masyarakat kampung dapat dipupuk dan diperkukuh (7 X 2 mak 8 m)

4. (a) Terhad Peluang Penting Wajib Formal Perlak Pusat Luas Peringkat Makkah

Sebelum Islam, pendidikan terhad kepada golongan bangsawan sahaja Orang awam tidak berpeluang mendapat pendidikan khususnya pendidikan formal Sikap mementingkan ilmu ditanam di dalam jiwa semua ahli masyarakat Setiap orang Islam wajib menuntut ilmu Wujud institusi pendidikan formal seperti istana, pondok, madrasah, surau Pusat pendidikan Islam formal yang terawal di Asia Tenggara ialah di Perlak, Sumatera Utara Sebuah pusat penterjemahan karya agama muncul di Samudera Pasai Pendidikan pondok yang bermula di Perlak berkembang meluas ke negaranegara Asia Tenggara lain Pendidikan Di Acheh dibahagikan kepada beberapa peringkat iaitu rendah, menengah dan tinggi Pada abad ke 16 dan 17, ramai pelajar bertumpu di Acheh untuk mendalami ilmu pengetahuan dan digelar serambi Makkah (10 X 2 mak 10m)

4. (b) Seni khat Khat Guna Quran Sukai Seni bina Kegunaan Berbeza Indah Hiasan Motif Jenis

Antara jenis khat termasuklah khat thuluth, diwani, kufi, faris dan sebagainya. Digunakan sebagai hiasan di masjid dan madrasah, batu nisan, barang tembikar, mata wang, pakaian dan sebagainya Kebanyakan tulisan khat ini merupakan petikan ayat Al-Quran Jenis tulisan khat yang disukai oleh orang Melayu adalah jenis kufi dan nasakh

Menonjolkan wajah binaan yang sesuai dengan kegunaannya contohnya masjid untuk solat dan aktiviti sosial Sesuatu binaan berbeza dengan binaan lain. Contohnya masjid dibina berbeza dengan binaan lain melambangkan rasa seni yang tinggi Binaan seperti istana raja dibina dengan indah dilengkapi balairung, tempat bersemayam dan sebagainya Setiap binaan dilengkapi hiasan ukiran Hiasan bermotifkan tumbuh-tumbuhan, bunga dan geometri Binaan rumah orang Melayu dibahagikan kepada beberapa jebis seperti rumah perabung panjang, rumah tiang 12, rumah perabung 5, rumah Melaka, rumah Minangkabau dan rumah limas (10 X 2 mak 10 m)

BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH SOALAN OBJEKTIF 1. Keruntuhan empayar Rom menyebabkan golongan Baron menjadi sangat berkuasa terhadap para petani. Mengapakah wujud keadaan sedemikian? (hlm. 215) A B C D Golongan baron memberi petani modal pertanian Golongan baron memberi petani perlindungan Golongan baron merupakan wakil penasihat petani Golongan baron merampas tanah petani
Pada Zaman gelap, kuasa pusat di Rom yang mentadbir wilayah-wilayah telah musnah. Keadaan ini telah membawa kepada kewujudan tuan tanah.

2.

Apakah implikasi daripada keadaan di atas? (hlm. 215) I II III IV A B C D Mereka menyerahkan tanah kepada tuan tanah Mereka membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah Mereka mencari perlindungan daripada tuan tanah Mereka mencari pekerjaan lain I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

3.

Bagaimanakah bentuk tanggungjawab dan hubungan hubungan timbal balas yang diamalkan dalam struktur masyarakat feudal di Eropah? (hlm. 215) I II III IV A B C D Tuan tanah berkongsi kuasa dengan petani Tuan tanah mendapat perlindungan raja Tuan tanah Membayar cukai kepada raja Tuan tanah mendapat khidmat dari petani I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Aktiviti perdagangan di Itali telah membawa kepada kemunculan pedagang kaya

4.

Apakah peranan utama golongan tersebut? (hlm. 218) A B C D Menggalakkan pelayaran awal di kalangan orang Eropah Menjadi penaung kepada pelukis, sains, penulis dan pemuzik Menyediakan modal pembangunan ekonomi Menjadikan Itali pusat perdagangan antarabangsa

Masyarakat Feudal

Bangsawan

Petani

Hamba

5.

Berdasarkan rajah di atas, apakah yang menyebabkan seseorang petani menjadi hamba pada zaman pertengahan? (hlm. 215) A B C D Berkelakuan buruk terhadap majikan Tidak mampu membayar cukai kepada baron Tidak mempelajari ilmu amalan keagamaan Berupaya menderhaka kepada raja

6.

Pada Zaman Pertengahan di Eropah, Gereja katolik merupakan institusi yang amat berkuasa dan memiliki hartanah yang banyak. Apakah fokus kegiatan institusi tersebut? (hlm. 216) A B C D Kegiatan amalan keagamaan Kegiatan pembelajaran ilmu keduniaan Kegiatan perdagangan Kegiatan politik pemerintahan

7.

Antara berikut yang manakah merujuk tentang ciri-ciri zaman gelap di Eropah? (hlm. 216) I II III IV Kegiatan ekonomi yang meluas Kuasa pemerintahan yang lemah Kegiatan masyarakat dikongkong gereja Kelembapan perkembangan ilmu pengetahuan

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

8.

Apakah perubahan politik yang berlaku pada zaman kemuncak pertengahan?(hlm. 216) A B C D Parlimen mula diwujudkan Pembesar berkuasa mutlak Pentadbiran dikuasai oleh raja Pusat pentadbiran dimansuhkan

9.

Pada Zaman Kemuncak Pertengahan, perubahan ekonomi sangat ketara disebabkan oleh. (hlm. 216) A B C D Penggunaan sistem barter Pertambahan bilangan penduduk Peranan serangan orang gasar Pembelajaran ilmu keakhiratan

Pada zaman Renaissance masyarakat Eropah menjadi masyarakat berfikir dan bersedia untuk meneroka bidang-bidang baru.

10.

Mengapakah dikatakan sedemikian ? (hlm. 220) A B C D Kemunculan pengajar berkebolehan Kebebasan menulis karya Kewangan negara bertambah kukuh Kekuasaan raja mulai berkurangan

11.

Renaissance berasal dari perkataan renisciment yang bermaksud (hlm. 217) A B C D Perubahan ketamadunan Peralihan masa Kelahiran semula Kegelapan manusia

12.

Antara berikut, apakah faktor yang mendorong berlakunya gerakan Renaissance di Eropah? (217) I II III IV A. B C D Perkembangan intelektual Perkembangan semangat inkuiri Perkembangan perdagangan Perkembangan bandar baru I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Pemusatan kuasa raja Perkembangan bandar Pertumbuhan ekonomi

13.

Maklumat di atas menjelaskan sesuatu keadaan yang pernah berlaku di Eropah. Maklumat tersebut menunjukkan.. (hlm. 219) A B C D Kemerosotan sistem feudal Perpecahan agama kristian Perkembangan intelektual rakyat Kemerosotan perpaduan masyarakat Eropah

14.

Apakah perubahan yang telah dialami oleh masyarakat Eropah dalam bidang ekonomi akibat zaman Renaissance? A B C D Kemunculan golongan baron Kegiatan ekonomi sara diri semakin pupus Kekuasaan raja terhadap ekonomi Kemerosotan ekonomi dagangan antarabangsa

Kegemilangan tamadun Yunani dan Rom muncul kembali pada zaman Renaissance antara kurun ke 14 hingga kurun ke 17.

15.

Antara berikut, manakah yang dapat dikaitkan dengan zaman Renaissance? (hlm. 217) I II III IV A B C D Penekanan unsur humanisme Penumpuan penghargaan semula ilmu Keupayaan mencari penyelesaiaan masalah Kemunculan institusi Gereja sebagai institusi yang universal I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

16.

Apakah kesan dari pencapaian Renaissance yang didorong oleh kesediaan masyarakat meneroka bidang baru? (hlm.219) I II III IV A B C D Perkembangan keseniaan Perkembangan Ilmu Perkembangan perdagangan Perkembangan agama I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Martin Luther, seorang profesor ilmu teologi, telah mengkritik amalan dan penyelewengan mazhab Katolik

17.

Antara berikut yang manakah merupakan kritikan beliau ? (hlm. 221) A B C D Perlaksanaan cukai Penggunaan Bible Penyalahgunaan kuasa oleh Paus Penyelewengan oleh Counter Reformation

18.

Agama Kristian terpecah dua akibat gerakan Reformation. Mengapakah hal ini berlaku? (hlm. 222) A B C D Kepincangan dalam pentadbiran gereja katolik Kegagalan paderi menghapuskan penyembahan berhala Penjualan indulgences secara terbuka kepada orang bukan kkristian Pengamalan riba dalam perniagaan

19.

Gerakan Reformation di Jerman berpunca daripada .. (hlm. 221) A B C D Perkembangan universiti Perkembangan inkuiri Perkembangan ekonomi Perkembangan mesin cetak

John Calvin Zwingli

20.

Berdasarkan nama-nama tokoh di atas, apakah yang diperjuangkan oleh mereka? (hlm. 222) A. B. C D Kebajikan rakyat Kekuasaan raja Kewibawaan gereja Kesatuan sekerja

21.

Mengapakah orang Eropah hanya berjaya keluar dari benua Eropah selepas kurun ke 15? (hlm. 223) A B C D Galakan kerajaan Kemajuan perkapalan Peningkatan ilmu geografi Peningkatan semangat inkuiri

22.

Apakah yang disarankan oleh Martin Luther dalam gerkan reformation? (hlm. 221) A B C D Amalan riba digalakkan jika berpatutan Amalan penyembahan keramat adalah baik Mengamalkan gaya hidup pemerintah Merujuk bible sebagai ajaran mutlak

Penjelajahan

Portugal Peranchis Sepanyol Britain Belanda

23.

Faktor manakah yang mendorong penjelajahan oleh kuasa-kuasa Eropah di atas? (hlm. 224) I II III IV A B C D Kestabilan politik Semangat pelayar Islam Semangat inkuiri yang meningkat Keadaan ekonomi yang berkembang maju I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

24.

Pada tahun 1453, Istanbul telah jatuh ke tangan kuasa Islam Turki. Apakah implikasinya terhadap orang Eropah? (hlm. 223) A B C D Hubungan perdagangan orang Islam dengan saudagar Islam terputus Kuasa-kuasa Eropah mulai bersatu padu untuk menentang kerajaan Turki Mereka terpaksa mencari jalan laut ke timur kerana jalan melalui Istanbul tidak selamat bagi mereka Orang Eropah terpaksa membeli barang dagangan daripada Kerajaan Turki dengan harga yang tinggi

25.

Faktor utama orang Eropah memulakan penjelajahan ke Timur adalah untuk (hlm. 223) A B C D Menyebarkan agama Kristian Menghapuskan agama Islam Meluaskan kawasan taklukan Mendapatkan barangan rempah ratus

26.

Apakah sebab negara Portugal dan Sepanyol menjadi negara terawal melibatkan diri dalam aktiviti penjelajahan dan penerokaan dunia baru? (hlm. 223) A B C D Mendapat galakan daripada pemerintah Mempunyai bilangan tentera laut yang ramai Mempunyai kapal yang tahan angin monson Adanya ahli pelayaran yang berwibawa

27.

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah negara India dan China menjadi tumpuan orang Eropah pada kurun ke 16 dan ke 17? I II III IV A B C D Mempunyai tamadun yang tinggi Mempunyai pengaruh yang kuat Mempunyai penduduk yang ramai Mempunyai barang dagangan yang mewah I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

28.

Mengapakah agama menjadi unsur penting dalam penjelajahan Portugis dan Sepanyol? (hlm. 225) A B C D Mereka ingin menghapuskan pengaruh Islam Mereka ingin menyebarkan agama Kristian Mereka ingin mendapatkan sokongan daripada Paus di Rom Mereka ingin memecah monopoli perdagangan Saudagar Islam

29.

Mengapakah para tuan tanah mendesak parlimen Inggeris meluluskan akta untuk memudahkan pemagaran tanah awam? (hlm. 228) A B C D Para petani dapat memiliki tanah Para petani boleh menyewa tanah Pemilikan tanah awam dapat dijual beli Pertanian dapat dijalankan bagi tujuan perdagangan

30.

Mengapakah sistem tanaman bergilir yang diperkenalkan pada akhir kurun ke 18 mendapat sambutan baik? (hlm.228) I II III IV A B C D Mineral tanah dapat dikekalkan Pembaziran tanah dapat dielakkan Pertanian campur dapat dijalankan Tenaga manusia tidak perlu digunakan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Revolusi Pertanian

31.

Peralatan di atas banyak membantu dalam bidang pertanian. Apakah keistimewaannya ? (hlm. 229) A B C D Membolehkan tanah digunakan secara maksimum Membolehkan penanaman bijih benih dilakukan dengan pantas Mengelakkan pembaziran tanah Menjadikan tanaman lebih subur

32.

Antara berikut, faktor manakah yang mencetuskan revolusi perindusterian di Britain? (hlm.230) I II III IV A B C D Perkembangan bilangan pekerja Perkembangan revolusi pertanian Perkembangan sains dan teknologi Perkembangan sistem pengangkutan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

33.

Antara berikut, pernyataan manakah yang menjadi kesan Revolusi Perindustrian ke atas Eropah? (hlm.234) I II III IV Penindasan golongan pekerja Penghidupan masyarakat yag mewah Kesihatan bertambah baik Kemunculan bandar- bandar dan institusi kewangan

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Revolusi Pertanian 34.

Revolusi Perindusterian

Apakah sumbangan Revolusi Pertanian kepada Revolusi Perindustrian (hlm. 230) Merintis usaha tanaman dagangan A B C D Merintis usaha tanaman dagangan Membolehkan penciptaan alatan Industri Menyediakan bahan mentah bagi keperluan industri Menampung keperluan makanan pekerja

35.

Akta anti penggabungan diperkenalkan bagi menghalang para pekerja (hlm. 230) A B C D Bekerjasama dalam penghasilan barangan Bermuafakat dalam tuntutan gaji Berganding bahu dalam bidang pertanian Bergabung dalam pengeluaran modal

The white Mans burden Inggeris Mission civilisatrice Peranchis The blessings of anglo-saxon protection - Amerika

36.

Kuasa-kuasa barat menggunakan slogan di atas sebagai alasan untuk.(hlm. 238) A B C D Meluaskan tanah jajahan Memperadabkan masyarakat Asia Membangunkan negara-negara asia Menyebarkan ilmu pengetahuan

37.

Mengapakah Asia Tenggara menjadi sasaran kuasa-kuasa Eropah untuk menguasainya pada kurun ke 19? (hlm. 239) A B C D Kekayaan bahan mentah Keramaian tenaga buruh Kemunduran sebilangan besar penduduk Ketamadunan yang dicapai oleh masyarakatnya

38.

Apakah yang telah dilakukan oleh kuasa barat bagi mengatasi masalah kekurangan tenaga pekerja di negara yang dijajah? (hlm. 239) A B C D Menaikkan gaji pekerja Menggunakan lebih banyak mesin Memperbaiki keadaan hidup pekerja Mengimport buruh dari negara lain

39.

Mengapakah kegiatan penanaman getah di Tanah Melayu dikomersialkan semasa penjajahan British? (hlm. 239) A B C D Membantu kilang tempatan berkembang Memberi pekerjaan kepada penduduk asing Memenuhi keperluan industri di Britain Mengatasi masalah pengimportan buruh

40.

Pada masa penjajahan barat di Tanah Melayu, sistem pendidikan Inggeris adalah bertujuan untuk.. (hlm. 239) A B C D Memajukan ekonomi negara yang dijajah Melatih pentadbir rendahan untuk pentadbiran Memberi pendidikan kepada semua rakyat Memberi latihan ke arah bekerajaan sendiri

SOALAN STRUKTUR Soalan 1

Awal (476-1050 M) Kejatuhan Rom Barat

Zaman Gelap

Kemuncak (1050-1300 M)

Akhir (1300-1450 M)

a)

Merujuk kepada rajah di atas, apakah yang anda faham dengan Zaman Gelap? (hlm. 215) (1 markah)

b)

Nyatakan TIGA ciri penting Zaman Gelap yang berlaku di Eropah. (hlm. 215-216) i. ii. iii. .......... .. .. (3 markah)

c)

Nyatakan DUA bentuk hubungan timbalbalas antara golongan petani dengan golongan baron ( tuan tanah) pada Zaman Gelap? (hlm. 215) i. ii. .. ..... (2 markah)

d)

Berikan EMPAT perubahan masyarakat eropah pada peringkat kemuncak Zaman Gelap ? (hlm. 216) i. ii. iii. iv. .. ...... .. .. (4 markah)

Soalan 2 Antara tahun 1761 hingga 1792 hampir 500,000 ekar tanah telah dipagari melalui Akta Pemagaran Tanah setelah akta diluluskan oleh Parlimen Britain

a)

Bagaimanakah Akta Pemagaran Tanah dapat mempengaruhi bermulanya Revolusi Pertanian di Eropah ? .. .. (2 markah)

b)

Nyatakan kesan daripada Akta Pemagaran Tanah kepada petani kecil ? i. ii. iii. (3 markah)

c)

Nyatakan TIGA faktor yang mencetuskan Revolusi Pertanian di Eropah ? i. ii. iii. (3 markah)

d)

Berikan DUA pengajaran penting pengenalan Akta Pemagaran Tanah ? i. ii . (2 markah)

Soalan 3 Kegiatan pertanian punca ekonomi Peningkatan perdagangan antarabangsa Kemajuan bidang pengangkutan Kemunculan golongan buruh dan majikan

Kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian

Rajah di atas menunjukkan kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian a) Nyatakan maksud bagi setiap perkara berikut : i. ii. Revolusi : .. Revolusi Pertanian : .. iii. Revolusi Perindustrian : .. (3 markah) b) Apakah dua komponen penting dalam perdagangan antarabangsa ? i. ii. (2 markah)

c)

Berikan sumbangan revolusi perindustrian kepada revolusi pertanian ? i. ii. (2 markah)

d)

Nyatakan TIGA kesan positif dari Revolusi Perindustrian ? i. ii. iii. . (3 markah)

Soalan 4

a)

Peta: Penjelajahan orang-orang Eropah Nyatakan DUA sebab berlakunya penerokaan dan penjelajahan ? i. ii. (2 markah)

b)

Senaraikan kesan-kesan penjelajahan orang Eropah terhadap masyarakat setempat berdasarkan aspek berikut: Politik : i. ii.

Ekonomi i. ii.

Sosial i. ii. (6 markah) c) Apakah ikhtibar yang dapat diperolehi melalui perkembangan yang berlaku pada zaman penjelajahan dan penerokaan ? i. .. ii. . .. (2 markah)

SOALAN ESEI Soalan 1

Perubahan Masyarakat Eropah

Zaman Gelap

Zaman Pertengahan awal

Zaman Kemuncak Pertengahan

Zaman Renaissance

a)

Jelaskan pengertian Zaman Renaissance dan kemunculannya di Eropah ? (6 markah)

b)

Huraikan bukti-bukti bagi menyokong pendapat yang menyatakan Zaman Renaissance berpusat di Itali ? (6markah) Jelaskan perubahan-perubahan yang berlaku kesan dari kemunculan Zaman Renaissance? (8 markah)

c)

Soalan 2

Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian telah membawa perubahan yang besar kepada mesyarakat Eropah

a)

Apakah yang anda faham mengenai Revolusi Perindustrian ? (3markah)

b)

Terangkan sumbangan revolusi-revolusi di atas kepada bidang pertanian sebagai punca ekonomi negara ? (7 markah) Jelaskan sebab-sebab Britain dapat menjalankan aktiviti perdagangan antarabangsa pada abad ke 18 dan ke 19 ? (10 markah)

c)

Soalan 3
Imperialisme Barat ke atas negara-negara di Timur telah pun berlaku pada kurun ke 15 dan ke 16. Kegiatan telah dipergiatkan lagi pada kurun ke 19 dan ke 20. Imperialisme telah meninggalkan kesan terhadap politik, sosial dan ekonomi Asia Tenggara

a) Pada pandangan anda, apakah matlamat imperialisme Barat di Asia Tenggara? (10 markah) b) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, huraikan kesan-kesan imperialisme Barat di Asia Tenggara? (10 markah)

Soalan 4

Gerakan Reformation

Martin Luther a)

John Calvin

Raja Henry VIII

Pada pendapat anda, mengapakah muncul gerakan Reformation di Eropah? (5 markah)

b)

Huraikan gerakan Reformation yang diketuai oleh ketiga-tiga tokoh di atas ? (15 markah)

BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH SKEMA SOALAN OBJEKTIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B A D B B A D A B B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A A B A A C A D C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C D C C D A C B D A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B D D D B A D D C B

SKEMA SOALAN STRUKTUR Soalan 1 a) i. i. ii. b) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii i. ii. iii. d) i. ii. iii. iv. v. vi. Eropah mengalami zaman kemunduran. Zaman selepas kejatuhan tamadun Rom di Eropah Peringkat awal zaman pertengahan (3 x 1m = 1 markah) Kemunculan sistem feudal di Eropah kemerosotan ilmu pengetahuan. kemerosotan perdagangan kemerosotan kehidupan bandar kongkongan gereja Kehidupan yang penuh kacau bilau dan peperangan Tidak terdapat pentadbiran pusat yang kukuh Ekonomi dan kehidupan masyarakat meroso t (8 x 1m = maksimum 3 markah) petani terpaksa membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah sebagai tukaran kepada perlindungan. petani yang tidak mampu membayar cukai tanah terpaksa menyerahkan tanah kepada tuan tanah. petani menjadi hamba kepada tuan tanah (3 x 2m = maksimum 4 markah) Gereja menjadi institusi universal dan ejen penyatuan Pertambahan penduduk Peningkatan aktiviti pertanian Perkembangan perdagangan Kemunculan bandar-bandar Lahir golongan kelas menengah (6 x 1m = maksimum 2 markah)

c)

Soalan 2 a) i. ii. Membolehkan tuan tanah membeli dan memiliki tanah yang luas Wujudnya ladang-ladang besar membolehkan teknik pertanian baru dan berkesan digunakan (1 x 2m = 2 markah) Petani mengalami kerugian Menjual tanah kepada golongan kaya. Menjadi pekerja ladang atau buruh kilang Kumpulan petani kecil telah pupus (4 x 1m = maksimum 3 markah) c) i. iii. iv. v. vi. vii. petani tidak mampu mengusahakan tanah secara besar-besaran. Ciptaan alatan baru yang dapat mengurangkan penggunaan tenaga manusia Teknik pertanian baru seperti sistem penggiliran tanaman Penggunaan baja tiruan Sistem saliran dibina dan dibaiki Wujud pengkhususan kerja di ladang-ladang. (6x1M=maksimum 3 markah) Kegiatan pertanian mesti dijalankan secara besar-besaran bagi memaksimumkan keuntungan setiap perubahan mesti mengakibatkan perubahan sosial (2 x 2m = maksimum 2 markah)

b)

i. ii. viii. ix.

d)

i. iv.

Soalan 3 a) i. ii. i. Satu perubahan yang besar, luas dan menyeluruh Perubahan besar-besaran dalam sektor pertanian yang merangkumi aspek penggunaan tanah, pemilikan tanah, teknik pertanian dan kaedah pemasaran. Perubahan dalam sektor perindustrian seperti ciptaan baru yang dapat mempercepatkan pemasaran. (3 x 2m = maksimum 3 markah)

b)

eksport - import (2 x 1m = maksimum 2 markah)

c)

i. ii. iii.

Pengkhususan dalam pengeluaran Sistem pengangkutan Rekaan baru dalam perindustrian (3 x 1m = maksimum 2 markah)

d)

i. ii. iii. iv. v.

Sistem pengangkutan moden seperti keretapi Kapal berkuasa wap menggantikan kapal layar Akta digubal untuk melindungi pekerja Perjuangan menuntut hak Eksport modal ke seberang laut (5 x 1m = maksimum 3 markah)

Soalan 4 a) i. ii. iii. iv. Mendapatkan rempah ratus, emas dan sutera Galakan raja sepanyol dan raja Portugal Menyebarkan agama kristian Semangat kebanggaan bangsa yang dirumus sebagai gold, glory dan gospel. (4 x 1m = maksimum 2 markah)

b)

Politik: i. Penguasa tempatan terpaksa membuat perjanjian dengan wakil kuasa eropah ii. Syarikat berpiagam telah ditubuhkan seperti VOC dan SHTI Ekonomi: i. barangan yang dibawa dari Timur memperkayakan ekonomi dan gaya hidup masyarakat ii. Portugal menguasai jalan perdagangan di lautan Hindi dan Asia Tenggara Sosial: i. ramai masyarakat tempatan telah terpengaruh dengan gaya hidup Eropah ii. Kewujudan masyarakat baru akibat penghijrahan iii. Masyarakat pribumi telah menerima ajaran kristian yang disebarkan mubaligh kristian iv. Eksploitasi buruh dari masyarakat pribumi. (8 x 1m = maksimum 6 markah)

c)

i. ii. Iii

Mesti berani mencetuskan idea baru Kesediaan menghadapi cabaran dan rintangan untuk mencapai tahap negara maju. lain-lain yang difikirkan munasabah diterima. (3 x 1m = maksimum 2 markah)

SKEMA SOALAN ESEI 1(a) Huraian berasal dari perkataan Itali renisciment yang bermaksud kelahiran semula penghargaan semula ilmu yang telah dihasilkan oleh cendikiawan dan pejuang seni Tamadun dalam tamadun Rom dan Yunani Inkuiri - Mengetengahkan sikap inkuiri tentang sesuatu perkara berasaskan ilmu mulai Eropah dikesanmulai dikesan di Itali pada abad ke 14 dan berkembang ke Eropah hingga abad ke 17. Pedagang kemunculan pedagang kaya yang menjadi penaung kepada golongan cendikiawan dan seniman Pulih pemulihan dan pembaharuan pencapaian dalam tamadun Rom dan Yunani [6x2 markah= maksimum 6 markah] Tema Itali

1 (b) Tema strategik pusat Pelabuhan Huraian Kedudukan Itali yang strategik antara jalan perdagangan Barat dan Timur dikelilingi laut Mediterranean yang merupakan persimpangan utama pusat perdagangan Kemunculan bandar pelabuhan seperti Venice dan Genoa membolehkan Itali maju sebagai Pusat perdagangan Menjadi pusat perkembangan idea baru dan budaya ini tersebar melalui pertembungan budaya dan agama Kemunculan bandar-bandar terkenal seperti Venice, Genoa, Florence, Rom dan Milan sebagai Pusat Perdagangan kemajuan yang dicapai Itali membolehkan golongan pedagang kaya menjadi penaung kepada cendikiawan [6 x 2M = Maksimum 6 Markah]

Idea Bandar Penaung 1 (c ) Tema Monarki Sara diri Dagang Jelajah

Huraian Kemunculan monarki baru Kegiatan ekonomi berasaskan sara diri semakin merosot Sistem perdagangan antarabangsa semakin berkembang Berlaku kegiatan penjelajahan dan penerokaan hasil dari kemajuan bidang matematik, goegrafi. Kartografi dan astronomi Gaya Perubahan dalam pemikiran dan gaya hidup manusia dan bersedia menzahirkan emosi mereka melalui muzik, lukisan dan ukiran Yakin Melahirkan masyarakat yang mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri sendiri Pendidikan Melahirkan masyarakat yang mementingkan pendidikan yang menekankan pemikiran logik, saintifik, falsafah dan metafizik Rintis Merintis jalan kepada pembangunan dan perkembangan pelbagai ilmu sains seperti biologi, fizik, kimia dan perubatan Bidang Mempunyai sifat inkuiri dan berani meneroka perkara dan bidang baru [9 x 2M = maksimum 8 markah] 2 (a) Tema Huraian Teknik Perubahan dalam teknik pengeluaran Skala Skala pengeluaran bertambah besar Ganti Penggantian aktiviti ekonomi yang bergantung kepada tenaga manusia kepada mesin [3 x 2 M = maksimum 3 markah] 2 (b) Tema Huraian Komersial Kegiatan pertanian dikomersialkan pada zaman Revolusi pertanian Eksport Lebihan produk pertanian yang dihasilkan telah dieksport Peladang Para peladang besar telah menjadi pedagang antarabangsa Makanan Revolusi pertanian telah menyediakan bahan makanan yang mencukupi Import Dengan bekalan mencukupi, mengelakkan pergantungan kepada import bahan luar Dana Dana yang diselamatkan dapat dilaburkan bagi membantu pertumbuhan dan perkembangan industri dalam negara [6 x 2M = maksimum 7 markah]

2(c) Tema Lebihan Dagang Untung Britain Antara bangsa Bahan Sistem Modal

Huraian Lebihan produk hasil daripada Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian tidak dapat dipasarkan semuanya dalam negara Lebihan produk didagangkan Keuntungan dapat dimaksimumkan Aktiviti perdagangan agak mudah kerana Britain menjadi kuasa maritim yang ulung dan negara penjajah utama Perdagangan antara bangsa mempunyai dua komponen yang saling melengkapi iaitu eksport dan import Bahan mentah diperolehi dari tanah jajahan di asia Tenggara Sistem pengangkutan dalam negara dan antarabangsa dipertingkat dan diperkembangkan Modal dieksport ke seberang laut untuk kegiatan ekonomi [8 x 2M = maksimum 10 markah]

3 (a) Tema Mewah Tinggi Untung Sebar Mentah Pasar Luas Imej

Huraian Untuk menguasai barangan dagangan mewah seperti rempah ratus, teh, sutera dan tembikar barangan mewah mendapat permintaan tinggi di Eropah Penguasaan barang dagangan tersebut membawa keuntungan yang lumayan kepadakuasa Eropah seperti Portugis dan Sepanyol Menyebarkan agama kristian kepada masyarakat di Timur Untuk mendapatkan bahan mentah yang sangat diperlukan dalam bidang perindustrian seperti bijih timah, getah, tebu dan kopi mendapatkan pasaran bagi memasarkan hasil keluaran kilang Ingin meluaskan pengaruh dan empayar mereka Untuk menaikkan imej mereka sebagai kuasa besar dunia [8 x 2M = maksimum 10 markah]

3 (b) Wang Sistem Sungai Ekonomi Tradisi

Perkembangan ekonomi wang Perkembangan sistem perhubungan dan perdagangan antarabangsa landasan kertapi dan jalanraya dibina menggantikan sungai dan laut imperialis mewujudkan sistem ekonomi dual

Sistem ekonomi tradisi yang dijalankan oleh petani dan nelayan berasaskan ekonomi sara diri Bandar Bandar baru yang berkaitan dengan perlombongan, pentadbiran, penemuan minyak dan tanaman diwujudkan Perubatan pusat penyelidikan perubatan didirikan seperti di Saigon dan Hanoi oleh Peranchis Barat Memperkenalkan pendidikan barat [8 x 2M = 10 markah maksimum]

4 (a) Kritik Gaya Intelek Cabaran Perasaan tidak puas hati dan kritikan tentang kepincangan dalam pentadbiran dan amalan gereja Menentang cara dan gaya hidup penguasa gereja yang tidak mencerminkan keagamaan Perkembangan intelektual menyebabkan golongan terpelajar bersedia menggunakan daya intelek dan berani menyoal kepercayaan dan cara pemikiran lama Kesan dari semangat inkuiri menyebabkan mereka berani menghadapi cabaran [4 x 2M = maksimum 5 markah]

(b) 1) Martin Luther Indulgences Tentang Paus Keramat Rujukan Menentang amalan penjualan indulgences atau surat pengampunan dosa Menentang kekolotan, rasuah dan penyelewengan pemimpin gereja katolik Menentang penyalahgunaan kuasa oleh Paus di Rom Menentang penyembahan keramat Menegaskan bahawa hanya Bible sahaja wajar dirujuk sebagai sumber ajaran bagi orang Kristian Seseorang kristian tidak memerlukan perantaraan untuk berhubung dengan Tuhan Perjuangannya memecahkan dunia kristian kepada dua mazhab [7 x 2M = maksimum 8 markah]

Antara Pecah

2) John Calvin Kenal Dekat Riba Rasional Peniagaan Mengenal tuhan melalui Bible dan kejadian alam semesta Mendekati tuhan dengan cara hidup yang berdisiplin dan menolak segala yang memberi keseronokkan semata mata, menggalakkan sifat rajin, berjimat cermat dan waras Amalan riba boleh diamalkan jika berpatutan Pendekatannya yang rasional telah berjaya menyesuaikan etika kristian dengan arus perkembangan masyarakat semasa Ajarannya menggalakkan pertumbuhan perniagaan kerana amalan riba dibenarkan [5 x 2M = maksimum 5 markah]

3) Raja Henry VIII Memutuskan hubungan dengan Gereja di Rom kerana Paus menolak permohonannya menceraikan isterinya dan berkahwin lain Mengisytiharkan Raja Inggeris sebagai Ketua Gereja Inggeris dan disebut Gereja Protestan Anglican [2 x 2M = maksimum 2 markah]

Putus Isytihar

BAB 10: DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA LATIHAN OBJEKTIF
1. Antara berikut, manakah menghuraikan kegiatan ekonomi masyarakat Melayu sebelum kedatangan Britsh? (Hlm 244) I II III IV A B C D Modal yang kecil Buruh yang terhad Teknologi yang moden Pasaran yang kecil I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

2. Ciri-ciri ekonomi dagangan ialah (Hm 246) I II III IV A B C D pemasaran yang luas teknologi yang tinggi modal yang besar hasil yang terhad I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

3. Antara tanaman komersial yang telah digalakkan oleh British di Tanah Melayu ialah (Hlm l247 ) I padi II kopi III ubi kayu IV tembakau A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Sistem Y * Setiap ladang dikenali sebagai kangkar * Saiz setiap satu kangkar ialah sekitar 2500 ekar hingga 20,000 ekar 4. Sistem Y mula diusahakan di negeri (Hlm 247) A B C D Perak Sabah Selangor Johor

5. Pengenalan sistem torehan ibidem yang diperkenalkan oleh H.N. Ridley telah membawa perkembangan dalam perusahaan (Hlm 248) A B C D mengetin perkilangan getah bijih timah

6. Antara galakan yang diberikan oleh Britsh kepada peladang yang mengusahakan tanaman getah ialah (Hlm 249) I II III IV pemberian hadiah tariff cukai yang rendah kadar sewa tanah yang rendah pengecualian cukai pendapatan

A I dan II B II dan III C II dan IV D I dan IV 7. Tujuan utama Rancangan Sekatan Stevenson ialah (Hlm 250) A B C D menjaga kebajikan penoreh getah menghadkan pengeluaran getah menghalang peananaman getah memusnahkan ladang getah

8. Tanah Melayu digelar sebagai Suvarnabhumi oleh (Hlm 250) A B C D India Arab Siam China

9. Apakah tindakan yang diambil oleh pembesar Melayu untuk memperolehi keuntungan dalam pelombongan bijih timah? (Hlm 251) A B C D Membawa ramai buruh asing Menggunakan teknologi moden Memajak lombong kepada saudagar Cina Menjadikan pemodal British sebagai orang tengah

10. Peratusan pengeluaran bijih timah Tahun 1910 1925 1937 Pemodal Cina 78% 56% 32%

Mengapakah peratusan pengeluaran bijih timah oleh pemodal Cina merosot? (Hlm 252) A B C D Kekurangan lombong bijih timah Kekurangan buruh Pengenalan kapal korek Kejatuhan harga

11. Cara kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu adalah melalui (Hlm 253) I II III IV A B C D sistem tiket kredit sistem kontrak sistem pengambilan kakitangan sistem pengambilan rumah kongsi I, II dan III I, III san IV I, II dan IV II, III dan IV Sin Keh merujuk imigran Cina yang dibawa masuk ke Tanah Melayu

12. Bagaimanakah majikan menjamin kesetiaan sin keh ? (Hlm 254) A B C D Mengenakan hukuman berat Mengikat dengan perjanjian hutang Membayar gaji yang lumayan Melindungi dari ancaman musuh

13. Kemasukan imigran Cina berketurunan Foochow secara berkumpulan ke Sarawak berjaya dilaksanakan kerana (Hlm 254) A B C D peranan kheh-tau perlaksanaan sistem tiket kredit persetujuan ketua Foochow dengan Charles Brooke pengenalan sistem pengambilan rumah kongsi

14. Imigran Foochow diperlukan untuk membangunkan sektor pertanian dalam penanaman (Hlm 254) I II III IV A B C D Tembakau Lada hitam Gambir kopi I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Sistem buruh bebas Sistem kontrak Sistem kangani

15. Maklumat di atas berkaitan (Hlm 254) A B C D kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu kemasukan buruh India ke Tanah Melayu kemasukan imigran Foochow ke Sarawak kemasukan imigran Foochow ke Tanah Melayu

16. Mengapakah sistem kontrak digantikan engan sistem kangani pada tahun 1907? (Hlm 255) A B C D Penindasan terhadap buruh Majikan kekurangan modal Kekurangan buruh di India Penyelewengan oleh majikan

17. Fungsi seorang kangani adalah seperti (Hlm 255) A B C D pemilik ladang pengurus agensi pemodal ketua kampung

Jenis mata wang Dinar emas Kupang emas Jongkong tampang 18. X merujuk kepada negeri (Hlm 255) A Kelantan B Kedah C Melaka D Johor

Negeri X Terengganu Pahang

19. Mengapakah kerajaan British menubuhkan Lembaga Pesuruhjaya Wang pada tahun 1897? (Hlm 256) A B C D Memberikan kemudahan pinjaman Mencetak wang syilling Mengawal nilai mata wang asing Mengeluarkan wang kertas

20. Wang kertas yang diperkenalkan pada tahun 1906 dihunakan di negeri-negeri (Hlm 256) A B C D Selat Melayu Bersekutu Melayu Tidak Bersekutu Tanah Melayu

21. Bank yang pertama ditubuhkan di Tanah Melayu ialah (Hlm 256) A B C D Kwong Yik Bank The Chartered Bank Hong Kong and Shanghai Bank Mercantile Bank

22. Pedagang tempatan hanya boleh mendapatkan perkhidmatan bank Eropah melalui (Hlm 257) A B C D Residen Sultan Komprador Ketua kampung

23. Bank-bank yang ditubuhkan oleh pemodal tempatan ialah (Hlm 257) I II III IV A B C D Kwong Yik Bank Bank of Malaya The Chartered Bank Ban Hin Lee Bank I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

24. Insurans Maritim yang diperkenalkan oleh Brtish bertujuan melindungi (Hlm 257) A B C D kapal pedagang harta benda nyawa kedai

25. Antara berikut, manakah syarikat insurans milik tempatan? (Hlm 258) I II III IV A B C D Boustead and Company Straits Insurans Limited Royal Insurance Company Khean Guan Insurance Limited I dan II I dan III II dan III II dan IV

26. Apakah faktor yang diambil kira oleh Residen dalam menentukan jumlah konsesi tanah untuk diberikan kepada pemodal? I kekuatan fizikal II Jumlah modal III Jenis teknologi IV Bilangan tenaga A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

(m/s 260)

27. Dalam Tanah Simpanan Melayu, orang yang berkuasa mengisytiharkan mana-mana kawasan tanah milik orang Melayu ialah (Hlms 260) A B C D Komprador Sultan Residen Gabenor

28. Mengapakah Akta Tanah Simpanan Melayu diperkenalkan pada tahun 1913? (Hlm 260) A B C D Membolehkan orang Melayu menanam tanaman komersial Melindungi orang Melayu daripada penindasan penjual tanah Mengelakkan tanah orang Melayu berpindah kepada orang asing Mempastikan tanah dibahagi secara adil

29. Mengikut Land Order 1948, tanah di Sarawak dibahagikan kepada tiga kawasan iaitu (Hlm 261) I kawasan tanah campuran II kawasan tanah simpanan III kawasan tanah tetap IV kawasan tanah pedalaman A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

30. Apakah tindakan British untuk mengekalkan orang Melayu sebagai golongan petani? (Hlm 261) I II III IV A B C D Memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917 Memperkenalkan Rancangan Sekatan Stevenson Menaikkan premium pemohonan tanah baru Melarang pembukaan tanah baru untuk tujuan penanaman getah I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

31. Bandar Taiping dan Seremban muncul hasil perekmbangan (Hlm 263) A B C D penanaman getah penanaman lada hitam perlombongan bijih timah perlombongan petroleum

32. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem pendidikan vernakular? (Hlm 265) A B C D Sistem pendidikan yang wujud di pedalaman Sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda Sitem pendidikan yang mempunyai pelbagai bahasa Sistem pendidikan yang memberi tumpuan kepada aktiviti ekonomi

33. Sekolah Tamil di kawasan ladang biasanya dibiayai oleh (Hlm 265) A B C D pengurus ladang kerajaan British badan sukarela golongan pendeta

34. Mengapakah British mewartakan Enakmen Pendaftaran Sekolah 1920? (Hlm 265) A B C D Menyekat pengaruh komunis di sekolah Cina Mengawal pembinaan sekolah Cina Menghalang penggunaan dialek Cina di Sekolah Cina Mengawasi pentadbiran sekolah Cina

35. Perusahaan mengetin nanas di Tanah Melayu di asaskan oleh bangsa (Hlm 266) A B C D Peranchis Cina Inggeris Belanda

36. Jalan keretapi pertama di Tanah Melayu telah dibina pada 1885, menghubungkan (Hlm 267) A B C D Kuala Lumpur dengan Port Swettenham Taiping dengan Port Weld Seremban dengan Port Dikson Tapah Road dengan Telok Anson Pembangunan negeri-negeri di Pantai Timur tidaklah sepesat negeri-negeri di Pantai Barat 37. Mengapakah berlakunya keadaan sedemikian? (Hlm 269) A B C D 38. Penjajah kekurangan modal Penjajah mementingkan ekonomi Penjajah terikat dengan perjanjian Penjajah tidak mempuyai pengaruh Institut Penyelidikan Perubatan telah didirikan pada 1900 di Kuala Lumpur Mengapakah institut ini didirikan? (Hlm 269) A B C D Mengkaji punca penyakit Memberi latihan kejururawatan Menyelidik tahap kesihatan awam Menyediakan peluang pekerjaan

39. Apakah peranan utama Sanitary Board? (Hlm 270) A B C D Merawat penyakit berjangkit Mengawal wabak penyakit Menjaga kebersihan bandar Mengkaji punca penyakit

40. Penang Free School di anggap sekolah elit pada zaman penjajah kerana (Hlm 265) A B C D di bina dikawasan bandar dipelopori oleh golongan atasan diajar oleh guru dari barat dibina oleh golongan kaya

SOALAN STRUKTUR SOALAN 1 (Hlm 244-245)

Bertani

Mengumpul Hasil Hutan

EKONOMI TRADISIONAL

Menangkap ikan

Melombong Rajah : Aktiviti ekonomi tradisional masyarakat Melayu

a)

Berdasarkan rajah di atas, kegiatan ekonomi tradisional masyarakat Melayu juga dikenali sebagai (1 markah) Nyatakan empat sebab aktiviti ekonomi tradisional masyarakat Melayu tidak berkembang? i. .. ii... iii. iv. .. (4 markah)

b)

c)

Apakah aktiviti yang dilakukan oleh masyarakat Melayu apabila berlaku lebihan pengeluaran? i. ii. . . (3 markah)

d)

Senaraikan dua peralatan yang digunakan oleh masyarakat Melayu dalam kegiatan penanaman padi. i. ii. .. . (2 markah)

SOALAN 2 ( Hlm 247 250)

Tanaman getah mula diperkenalkan sebagai tanaman komersial di Tanah Melayu pada awal abad ke-20

a)

Dimanakah pokok getah mula di tanam di Tanah Melayu? i. .. (1 markah)

b)

Nyatakan lima faktor yang menggalakkan perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu? i. ii. iii. iv. v. .. . . . (5 markah)

c)

Siapakah yang dilantik sebagai Pengarah Botanical Garden di Singapura pada 1888? Apakah usaha-usaha beliau untuk memperkembangkan perusahaan getah? i. ii. iii. . (3 markah)

d)

Bagaimanakah tindakan British dalam menghadapi kemerosotan harga getah? . (1 markah)

SOALAN 3 (Hlm 253 255)

IMIGRAN CINA

PERLOMBONGAN BIJIH TIMAH

IMIGRAN INDIA

PERUSAHAAN GETAH

a)

Apakah faktor-faktor yang mendorong imigran Cina dan India ke Tanah Melayu? i. ii. ( 2M)

b)

Nyatakan dua cara kemasukan imigran Cina ke Tanah Melayu? i. ii. ( 2M)

c)

Nyatakan maksud bagi konsep berikut: i. Kheh- thau : ii Sin Keh : ( 2M)

d)

Senaraikan dua cara kemasukan imigran India ke Tanah Melayu? i. ii. .. .. ( 2M)

e)

Berdasarkan maklumat sejarah, apakah yang anda faham tentang Kangani? i. ii. .. . (2M)

SOALAN 4 ( m/s260 261)

Tanah Melayu

Undang-undang berkaitan Tanah

Sarawak

Land Order Land Settlement Order

Sabah

a)

Apakah X dan Y X ialah: Y ialah: . (2 markah)

b)

Berikan dua alasan X diwujudkan oleh kerajaan British? i. ii. . . (2 markah)

c)

Senaraikan cara pembahagian kawasan tanah yang diperkenalkan melalui Land Order 1948? i. ii. . . (2 markah)

d)

Apakah kepentingan hak milik tanah peribumi seperti yang ditetapkan dalam Y? i. ii. . (2 markah)

e)

Adakah anda bersetuju dengan dasar undang-undang tanah oleh Kerajaan British? Berikan alasan anda. .. .. (2 markah)

SOALAN ESEI
Soalan 1 a) b) Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi dagangan? ( 6 markah )

Huraikan peranan pembesar Melayu dalam kegiatan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu? ( 6 markah ) Mengapakah pada awal kurun ke-20, penguasaan pembesar Melayu terhadap sektor perlombongan mulai berubah kepada pemodal barat? ( 8 markah )

c)

Soalan 2 a) b) Jelaskan faktor-faktor perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu ( 12 markah ) Huraikan kesan perkembangan perusahaan getah ke atas orang-orang Melayu ( 8 markah)

Soalan 3 a) Huraikan cara kemasukan imigran Cina di Tanah Melayu dari awal abad ke-19 hingga awal abad ke-20. ( 12 markah ) Terangkan peranan institusi kewangan dan insurans dalam perkembangan ekonomi di Tanah Melayu dari tahun 1859 1948. ( 8 markah )

b)

Soalan 4 Sistem pendidikan semasa zaman penjajah telah mengubah sistem pendidikan di Tanah Melayu. Jelaskan. ( 20 markah )