Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH MENENGAH LODGE, KUCHING SENARAI SEMAK STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN SATU NAMA PELAJAR :

Kod B1D1E1 B1D1E2 B1D1E3 B1D1E4 B1D1E5 B1D1E6 B1D1E7 B1D1E8 B1D1E9 B1D2E1 B1D2E2 B1D3E1 B1D4E1 Evidens BAND 1
Menamakan jenis not dan tanda rehat Menamakan meter Menamakan rentak Menyatakan pic tinggi dan rendah Menyatakan warna ton suara Menamakan tekstur nipis dan tebal Menamakan simbol-simbol dinamik Menyatakan tempo cepat dan lambat Menamakan tanda isyarat, tanda kromat dan terminologi muzik Menamakan register suara Menyatakan postur semasa menyanyi Menamakan bahagian-bahagian alat muzik konvensional (alat muzik pilihan) dan tradisional (kompang) Menyenaraikan etika persembahan (bekerjasama, menepati masa, berdisiplin, bertolak ansur, kerajinan dll) semasa latihan atau persembahan

TINGKATAN : 1
Instrumen

BAND 2
Menjelaskan jenis not, nilai not dan tanda rehat

B2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B2D1E4 B2D1E5 B2D1E6 B2D1E7 B2D1E8 B2D1E9 B2D1E10 B2D1E11 B2D1E12 B2D2E1 B2D2E2 B2D3E1 B2D3E2 B2D4E1
Menjelaskan meter 2 3 4 4 4 4

Mengenal pasti rentak yang diperdengar Menyatakan perbezaan pic tinggi dan rendah pada baluk Menamakan not-not pada baluk (klef trebel dan bes) Menerangkan tetrakord dalam pembinaan skel C major, G major dan F major Membezakan aliran bertangga, aliran melompat dan aliran mendatar Membezakan kualiti suara berat dan ringan Menerangkan tekstur monofoni dan homofoni Menerangkan makna simbol dinamik Menerangkan maksud tempo Andante, Allegro dan Moderato Menerangkan maksud tanda isyarat dan terminologi muzik Mengenal pasti register suara Menjelaskan postur semasa menyanyi Mengenal pasti julat bunyi alat muzik konvensional (alat muzik pilihan) Mengenal pasti bunyi paluan kompang Menerangkan etika persembahan (bekerjasama, menepati masa, berdisiplin, bertolak ansur, kerajinan dll ) semasa latihan atau persembahan

BAND 3 B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D1E4 B3D1E5 B3D1E6 B3D1E7 B3D1E8


Menepuk semula corak irama tidak kurang dari dua bar Mengisi meter pada keratan skor yang di beri dengan betul. 2 3 4 4 4 4 Menepuk semula rentak yang diperdengarkan Menotasikan not-not pada baluk (klef trebel dan bes) Menotasikan skel C major dan A minor harmonik Mengenal pasti frasa pada lagu yang diperdengarkan Menandakan simbol / istilah dinamik pada skor lagu Menandakan tempo Andante, Allegro atau Moderato pada skor melalui lagu yang diperdengarkan

Kod B3D1E9 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D2E4 B3D2E5 B3D3E1 B3D3E2 B3D3E3 B3D4E1

Evidens
Menandakan tanda isyarat dan terminologi muzik pada skor Menyanyi dengan postur yang betul Menyanyi dengan teknik pernafasan dan penghasilan ton (register) yang baik Menyanyikan melodi aliran bertangga, aliran melompat dan aliran mendatar tidak kurang dari empat bar Menyanyi melodi solfa do, re, mi berdasarkan skor Menyanyi secara unison dalam tekstur monofoni dan homofoni dengan kawalan imbangan suara yang baik Memainkan alat muzik konvensional (alat muzik pilihan) dengan postur, embouchure, touguing (penglidahan) dan posisi tangan mengikut kesesuaian alat muzik Memperagakan postur dan cara memegang kompang Memainkan paluan pak dan bung Mengamalkan etika persembahan (bekerjasama, menepati masa, berdisiplin, bertolak ansur, kerajinan dll ) semasa latihan atau persembahan

Instrumen

BAND 4 B4D1E1 B4D1E2 B4D1E3 B4D1E4 B4D1E5 B4D1E6 B4D1E7 B4D1E8 B4D1E9 B4D1E10 B4D1E11 B4D2E1 B4D2E2 B4D2E3 B4D2E4 B4D2E5 B4D2E6 B4D3E1 B4D3E2 B4D4E1 B4D4E2 B4D4E3 B5D1E1 B5D1E2 B5D1E3 B5D1E4 B5D1E5 B5D1E6
Menotasikan corak irama yang diperdengarkan tidak kurang dari dua bar Meletakkan garis bar berdasarkan meter yang diberi Meletakkan tanda rehat dan not berdasarkan meter yang diberi Mengecam dan memainkan rentak yang diperdengarkan Menggunakan nama teknikal bagi not (not tonik, subtonik, median, subdominan, dominan, submedian, subtonik / not pimpin) dalam skel mengikuti urutan Menentukan kedudukan pic yang sama pada klef trebel dan klef bes Menotasikan skel G major dan F major Menotasikan jeda major ke 3, minor ke 3 dan perfek ke 5 Membanding beza kualiti suara yang diperdengarkan Menandakan frasa pada skor lagu Memberi ulasan tentang ensembel vokal dan muzik kamar Menerangkan postur, teknik pernafasan dan penghasilan ton (register) yang betul ketika menyanyi Menyanyikan semula keratan melodi dalam nada yang berbeza dengan iringan muzik Menyanyi melodi solfa do, re, mi , fa dan soh berdasarkan skor dengan betul Menyanyi secara berharmoni dua suara dengan mengekalkan pic dan tempo Andante, Allegro atau Moderato berdasarkan skor lagu dengan betul Mengaplikasikan simbol / istilah dinamik berdasarkan skor lagu dengan betul Mengaplikasikan tanda isyarat dan terminologi muzik pada skor dengan betul Memainkan alat muzik konvensional (alat muzik pilihan) dengan teknik penjarian yang betul mengikut kesesuaian alat muzik Memainkan paluan pak dan bung dengan teknik dan ton yang betul Mengamalkan etika persembahan (bekerjasama, menepati masa, berdisiplin, bertolak ansur, kerajinan dll ) semasa latihan atau persembahan Mematuhi arahan dan isyarat pemimpin semasa latihan atau persembahan Mengendali dan menjaga kebersihan serta keselamatan alat muzik dengan baik

BAND 5
Memadankan lirik pada 1 frasa corak irama yang diberi dengan baik Menotasikan corak irama rentak dengan betul menggunakan nama teknikal not (not tonik, subtonik, median, subdominan, dominan, submedian, leading note / not pimpin) dalam keratan melodi yang diberi dengan betul dan tepat Membanding beza nada major dan minor harmonik berdasarkan skor lagu dengan tepat Mengecam jeda major ke 3 dan perfek ke 5 yang diperdengarkan dengan betul Membina triad tonik berdasarkan skel C major, G major, F major dan A minor dalam kedudukan perdu dengan betul dan tepat

Kod B5D1E7 B5D1E8 B5D1E9 B5D2E1 B5D2E2 B5D2E3 B5D2E4 B5D3E1 B5D3E2 B5D3E3 B5D4E1 B5D4E2 B5D4E3 B6D1E1 B6D1E2 B6D1E3 B6D1E4 B6D1E5 B6D1E6 B6D1E7 B6D1E8 B6D1E9 B6D2E1 B6D2E2 B6D2E3 B6D2E4 B6D3E1 B6D3E2 B6D3E3 B6D3E4 B6D4E1 B6D4E2

Evidens
Menotasikan kord primer dalam nada C major dan G major dengan betul dan tepat Menentukan bahagian lagu yang diperdengarkan dengan betul dan tepat Memberi penceritaan tentang muzik rakyat Malaysia dan muzik klasik Barat secara lisan dan bertulis dengan betul Menyanyikan melodi mudah dengan teknik pernafasan, penghasilan ton dan penggunaan register, sebutan, artikulasi, ekspresi dan memfrasa dengan betul Menyanyikan semula skel, jeda dan arpeggio secara solfa dengan betul Menyanyi secara berharmoni dua suara dengan mengekalkan pic dan tempo Andante, Allegro atau Moderato berdasarkan skor lagu dengan betul dan tepat Menyanyikan lagu yang diberi secara bacaan skor mengikut tanda isyarat dan terminologi muzik pada skor dengan betul Memainkan skel yang tepat dengan teknik yang betul mengikut kesesuaian alat muzik Memainkan lagu lapan bar mengikut tanda isyarat dan terminologi muzik pada skor dengan betul dan tepat Memainkan paluan melalu dan menyilang dengan teknik yang betul dan tepat Menghayati etika persembahan (bekerjasama, menepati masa, berdisiplin, bertolak ansur, kerajinan dll ) semasa latihan atau persembahan Mematuhi arahan dan isyarat pemimpin semasa latihan atau persembahan dengan betul dan tepat Melaksanakan tugas jawatankuasa dalam persembahan dengan bertanggungjawab

Instrumen

BAND 6
Mencipta corak irama dua bar dengan betul dan tepat Menghasilkan gubahan pelbagai bunyi daripada bahan bukan alat muzik ( botol, belon, kunci, perkusi badan dll.) mengiringi lagu Menghasilkan lirik pada satu rangkap melodi yang diberi dengan betul dan tepat Menyatakan nada major atau minor harmonik berdasarkan skor lagu dengan betul dan tepat Mengecam dan menotasikan jeda major ke 3, minor ke 3 dan perfek ke 5 yang didengar berpandukan not tonik yang diberi dengan betul dan tepat Mengisikan kord-kord primer pada skor lagu yang diberi dengan betul dan tepat Menyatakan kord primer dalam nada C major, G major, F major dan A minor Mengecam bentuk lagu binari atau ternari daripada lagu yang diperdengarkan dengan betul dan tepat Menyatakan ciri-ciri positif dan negatif tentang muzik ensembel vokal dan muzik ensembel kamar dengan jelas Menyanyikan melodi dengan teknik pernafasan, penghasilan ton dan penggunaan register, sebutan, artikulasi, ekspresi dan memfrasa dengan betul dan tepat Menyanyikan semula skel, jeda dan arpeggio secara solfa dengan betul dan tepat Menyanyi secara berharmoni dua suara dengan keseimbangan yang baik, mengekalkan pic dan tempo Andante, Allegro atau Moderato berdasarkan skor lagu dengan betul dan tepat Membaca dan menyanyi lagu mengikut tanda isyarat dan terminologi muzik pada skor dengan betul dan tepat Memainkan skel dengan lancar dan tepat secara konsisten mengikut kesesuaian alat muzik Memainkan lagu sepanjang lapan bar mengikut tanda isyarat dan terminologi muzik pada skor dengan lancar, berkeyakinan, ekspresif dan kreatif Memainkan alat muzik secara bacaan semerta (sight reading) sepanjang lapan bar Memainkan paluan melalu, menyilang dan meningkah dengan tepat serta teknik yang betul secara ensembel Mengamalkan etika (bekerjasama, menepati masa, berdisiplin, bertolak ansur, kerajinan dll ) semasa latihan atau persembahan Memimpin pasukan semasa latihan atau persembahan