Anda di halaman 1dari 8

,

:--t

pahryr6n l) Ut- L) l\ 3.JD 4) il {} b U} t)}1 rrJC lzjl1 ls) g rqJ ( rilg

s}JZ

YD

t{$ l+
: ! :l

SMKPERMASJAYA SKEMA JAWAPAIY UJIAN PRA.PENTAKSIRAN PRESTASI STPM PENGG-AL PENGAJIANAM BAI{AGIAN B

1'

Tiga perkara yang menyebabkan warganegara secara masukan boleh terlucut Tidak setia atau tidak suka akan Persekutuan samada melalui percapapan atau perbuatanya

i)

ii) iv)
?'

iii) '- - Telah dipeujara-melebihi-

Melalarkanpenipuansemasamemohonkewargane

Telah berhubung atau berniaga de'gan pihatrr musuh wakru peperangan. 12 -bulan -rtr* denda melebihi RMs,000.00 setelah mendapat kearganegaraan Maraysia tidakmerebihi 5

tahun.

Dua maksud kebebasan diri calam kebebasr'.n asasi yang temnaktub dalam perlernbagaan Persekutuan

i) ii) iii) iv)

pembelaan.

untukmendapatperfutah tahananApabila ditangkap oletr pihak potir ro**ng hendaklah diberitahu ,*nr*g ;u"u ditarykap dengan segera bagi msmk)lehkannya berunding dengan peguam untuk

dfuinya kecuali menurut undang-rmdang atas kesalahan yang seseormg warSanegara tidak boleh ditahan oleh pihak plis setelah dibawa ke hadapan seot?ng majismet

Tiada warganegara pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan ravvvv*qrr kebebasan

aihhil.

lebih L4jawrkecuali

perbicaraan.

Apabila ditangkap dengan tiak mengikut undang-undang boleh memohon habeas coryus daripada mahkamah untuk membebaskan dirinya atau melalui proses

3.

Ernpat

i) ii) iii) iv)'

firnpi ut maX(Majlis Ekonomi Negara)


Menyiapkanprogrampembangunanekonominegara Mengemukakan strategi menggarakkm peraburan
asing daram negeri dan pelaburan

Mengkaji semua kawalan harga dan subsidi Mengenalpasti langkahJangka& untuk mengawar inflasi dan merangka strategi untuk mengatasi kenaikan harga batran api, komoditi dan makanan.

4'

Dua peransn dan tanggungiawab


(PEMANDt-r)

unit

Pengurusan prestasi

dan

pelaksanaan

i) ii) iii) iu)

sektor aw'm dan swasta# penyampaian Penyumbang kepada pandangan bebas berkaitan dengan prestasi dan kemajuan kepada perdana Menteri dan menteri_mcnteri.
Pendorong kepada kementerian daram rroses

dan program Transformasi Ekonomi (ET") Pernangkin kepada perubahan dalam peiryampaian

Penyelia pelaksanaan, memacu kernajuan Program Trausformasi Kerajaan (GTp)

p"r***g*

SKEMA JAWAPAN PENTAKSTRATI PRESTAST SEKOLATT 2 '(6R)

BAIIAGIAN C (50 MARKAI{)

l.

Untuk menjadi

sebuah xegara maju, masyarakat kita sewejarnya menjadi sebuah masyarakat pencipta bukannya menjadi masyarakat pengguna sahaja. Jelaskan hepentingan inovasi dalam kehidupan dau usaha-usaha unfuk memupuk budaya inovasi dalam masyarakat [251

Pendabuiuan---' -Inovasi merupakan hasil daripada pelaksanaan idea-idea kreatif yang datang danpada laeativiti seseorang. Inov,asi seflng dikaitkan dengan telorologi kerana ia boleh meniadi satu inrasa yang rnompu. rnengubah cara kcrja.

Ifuraian
Membolehkan sesuatu pekerjaan

meqjadi

lebih mudah

meqiimatkanmasa

Meningkatkan produktivi ti

dan mengirwal prestasi pekerja memudahkan cara petrgurusan - penciptaan perisian HRMIS yang dibangunkan oleh JPA juga boleh pengaksesan maklumat dilakukan di luar waktu atau Kecanggihan teknologi telah mernbuatkan sebuah orgaaisasi lebih produktif Menambahkualiti dan kuantiti sezuatuproduk / perkhidmatan mengeluar dan naengedar - Membangurq produk mereka lebih cepat berbanding

peoggunaan komputer untuk memantau dan

sebel

Meqiaruin kualiti kerja yang lebih baik dalam sesebuah organisasi

l,{encipta dan mengekalkan kelebihan dalam


persarngan

- Meningkatkan tahap penyampaian perkhidrnatan supaya lebih cekap dan


berkesan

Mewujudkan persekitaraa perniagaan yang berdaya maju dan kompetitif

Usahr Memastikan kesinambungan antara sistem

buda

rnoYast

wujudaya berkesau

Sistem persekolahan.rendah dan menengah dengan pengajian tinggr

dan inovasi dalam

pendidikan Frlu ada dalam mata pelafaran di sekolah-sekolah Dapat dijadikan rutin mata pelajaran Rangsangan inspirasi dan mengembang bakat
sedia ada

Pelan

Shaterk Pengqiian finggt

-".

Mengeksploitasi kemampuan kreativiti modal insane negara ke peringkat yang maksimum Rangla kerjajangkapaqiang yang holistik Pemberim pengiktirafarq dorongan, insentif danmotivasi Mewujudkan persekitaran yaog memupuk kreativitidan'daya-saiugyangsihat

Peranan ibu bapa

-' -

Memastikan anak-anak dapat mengikuti


program-Ilrogram sains dan inovasi

Panduan
keluarga

dan bimbiagan daripada

attli

Anak-anak dapat memupuk mioat dalam


bidans sainsteknologi dan inovasi

Kesimpulan
Pengabaian terhadap nitai-nilai kneativiti dan inovasi akan menyebabkan kita ketinggalan dan terus berada di belakang negara pesaing yang mengeluarkan produk atau perkhidmatan yang inovatif selaras dengan perkembangan dunia semasa

Wajara"r :2+3 @3+2

Isu ancaman jenayah bukan konvensional terhadap negara kita sama.seriusnya dengan jenayah konvensional. Bincangkan faktor-faktor bertrakunya ienayah bukan konvensional dan kesannya kepada kerajaan [25]
Pendahuluan
Jenayah bukan konvensional ialah jenayah alam maya atau jenayah siber. Jenayah konvensional pula jenayah berat seperti membunuh dan merompak. Jenayah bukan

konvensional mempullyai kesan yang btrnrk

BiI A
1

Idea X'aktor Sikap materialistik

Huraian
Pe{enayah menggmakan pelbagal cara penipuaa termasuk melakukan ierat ciuta siber .luo m"ogumpan dengan rnenawarkan badiah tertentu Mangsa jerat jenayah id ialah golongan wanita yang kesunyian atau ditinggalkao. Mereka sanggup mernbayar seiurnlah wang lantaran terpenganrh dengan ja4ii cinta yang dibuat-buat oleh sindiket seperti dilakukan oleh warga A&ika di negara ini Peqi enayah melakukar perbuatan ini rrntuk t{idup mewah , keinginan memiliki barangan , menyara keluarga atau pelajaranTerdapat juga peqienayah yang melakukan peras ugUt untuk memgedar garnbar yarrg memalukan jika tuntutan mereka tidak
Sesetengah mangsaa tidak mempunyar iianyak' pengetahuaa teatang internet. Mangsa

Kekuran gan pengetahuan

aplikasi internet atau aplikasi laman sosial

mungkin tidak mematuhi prosedtn penutupan operasi(SOP) d"latq internet atau memarnatkan operasi'yahoo mel' secaxa
salah Pihak ketiga mengambil kesempatan melaksanakan agenda jenayah maya sepcrd memeras ugut Mangsa mendedahkan maklumat diri , keluarga dan kerjaya kepada umum melalui akaun facebook Ivlaklumat ini bcleh dimanipulasi oleh peqi enayah untuk melahrkan perbuatan sabotaj atau

Kelrurangaa perli ndungan keselamatan sYstem

' Penjenayah mahu menguji ilmu pengetahuan

dankekebalansi@-

kesihatan

Meaingkatkan imej negara

Malaysia akan dikenali sebagai pusat


ketinggian teknologi perubata4

Menjadi modal atau promosi mudah


uatuk meaingkatkan lagi sektor kesihatan negara Kepakaran di Hoqpital Kuala Lumpur, Institut Jantung Negara, pusat perubatan swasta seperti Pusat Perubatan Islam, Pusat Perubatan Gleneagles Intan, Pusat Penrbatan Subang Jaya, Pusat Perubatan Pantai dao pelbagai pusat perubhtan bertaraf lima bintane Kejayaan banyak pembedahan jantuag pemindahan penciptaan perubatan Boleh me4iadi hab kesihatan serantau atau hab kesihatan elobal

hati dan

B
5

Lengkah-Iangksh Menyediakan kumpulan tenaga


pakar dalam bidang perubatan

Menyediakan tenaga pakar tempatan dalam pelbagai bidang seperti pakar janttmg pakar sakit puan dan pakar
, bdah

Menggalal*an doktor Malaysia yang berhijrah / berkhidmat di luar negara


kembali se,mula dan berkhidmat di tanah air
beberapa keistimewaan kepada pakar nerubatan. Pelbagai kempw promosi dilaksanakan di luar negara Testimonial kejayaan pakar perubatan tempatan merawat pesakit perlu digeirrbar-gemburlcan Menyediakan pakej istimeura sperti {an rawatan, pakej penginapan Memberikan sumkngan melalui seminar antarabangsa +tau menerbitkan makalatr perubatan dryat' memllromosikan pakm rrerubatan. hospital dan nesara Pakar tempatan akan bekujasama dengan pakar asing untuk menghasilkan produk danteknologi perubatan yang bam Boleh menambah dengan meninekatkan sumbanean oerubatan

- Ker4jaan memberikan
6

Kempen danpromosi

dar

bayaran

Langkah meningkaflcan bidang dan pembangunaa perubatan

penyelidikan

nilai

ffi alternatif.

dan
Dengan penyelidikan

Perubatan

stat$ perubatan
dan

negara mamPu ditingt<atkan


kesihatan.

menggalal*an kemasukaa felancong

Menyediakm

Prasiaxana

@ngan

katil

hosPital

kesihafm Yang berkualiti

yangmencu*uPi

ivldyedi"tan Panekalao data

dan tepat maklumat kesihatan Yang Me,lryediakan lfiidmat pengurussn seperti

' Bolsh menYcdiakan kemudahan penginapan seperti ttota lta1r apartmen meroka boleh datang *"aiti supaya negara dr nesara berkembang di untuk L-Lor,trhano atau swasta perlu benrsaha mernajukan ini. Kerajaan dan pihak [ospital salna ada awaur bidane ini. Wqfaran :2+3 @3+2

ffi

sekeluarga alam

sambil melawat keindahan

""

Jenayah siber yaug merupakan jenayah bukan konvensional boleh terjadi pada sebarang masa. Lebih menyukarkan lagi apabila miagsa tidak depat berhadapan dengan p"tut" kerana jenayah ini dilakukan secara dalam tatian dari jarak yang tidak diketahui.

Wajaran:3+2

3.

Pelancongan kesihatan merupakan'suatu produk pelancongan yang mendatangkan - manfaat kepada-pembangunan-negar:rOleh yxng demikian-useha-memajukannya.

perlu ditingkatkan. Bincangkan penyataan tersebut. [2St


Pendahuluan
Pelancongan kesihatan atau pelancorgan perubatan merupakan satu daripada jenis pelancongan' Malaysia mempunyai reputasi yang tingg dengan adanya ramai pakar perubatan serta peralatan perubatan yang canggih. Dengan ini pelancong ramai
datang dan menguntungkan negara asing

BiI A
I

Idea Faedah Mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara

.r{uraian

Pelancong asing dating membuat rawatan penyakit laonik seperti jantung

Mereka dating dalam satu kumpulan


dalam tempoh tertentu Mereka berbelanja dalarr negara- banyak sektor mendapat manfaat Pendapatan negara bertambah. Kerajaan menambahkan pelbagai
prasarana

mempertrngkatkan prasarana/in fraskuktur kesihatan

.uapal

Hospital swastaturut meningkatkan rnutu menyediakan kemudahan , pakar dan teknologi Bayaran rawatan dan perubatan pesakit seperti sakit jantung boleh digunakan oleh hospital untuk meningkatkan lagi

perktidrnatan dengan

pekerjaan berkaitan sektor


kesihataa

Mewuju&an--- p"lr""g

-_

Ramai pembantu perubatan diperlukan

Memberi peluang dan pengalanar dan


mening!<at kemahiran rakyat ternpatan,

- Rakyat tempatan boleh


f:lrrna<i qtqtt r-a*}^l--IL^-

usahawau dengan membuka kedai


-^-^I^a^-

me4|adi

. -

-'

--

--

talian milik peribadi atau sesebuah orgaaisasi. Terdapatkomunitiantarabangsayring menggelarkan kumpulan mereka sebagai anonymous aiau peaggodam yang serrtiasa menggarggu sistem internet antarabangsa termasuk di Malaysia. Malaysiaperaahmengalamiperkara sedemikian pada awal tahln2012 apabila lramper sepuluh laman web kerqiaan seperti Kementerian Penganglnrtan dan Kementerian Ilengajian Tingg. Bagaimanapun laman web ircrsifat tansaksiperdagangan tidak diceroboii sebagaimana larnan web berbentik perkhidmatan, disebabkan antivirusnya yeag

Mengalami kerugian

Keselamatan negara boleh terjejas Maklumat-maklumat sulit negam boleh bocor kepada pihak tertentu Pe.ugqf aranboleh diambil daripada isu pencerobohan terhadap laman web Pentagon di Amerika Syarikat. Pihak penggodam internet boleh mencuri data{ata penting systdn pertahanan negara kitajika system terseblt tidak dilindrmgi. Operasi computer agensi kerajaan akan terganggu dan tidak dapat melaksanakan fungsi kesiapsiagaan dalam mempertahankan kedaulatan Ir{angsa akan mengalami kerugian akibat jcnayah ini Sesetengalr agansi kerajaan akan mengalzuni kerugian kerana tidak boleh memrmgut hasi.l dan boleh menyebabkan terjejamya pendapakn negara Jika keadaan ini berpaniangan, agensi kerajaan akan mengalami kerugian besar. Kerajaan terpaksa membela4iakan banyak rnang uatuk membaik pulih atau menyelenggara . Kerajaan juga terpaksa menyediakan sistem antivinr.s yrrng lebih kebal. Jika berlalnr kepada syarikal operasi mereka ai.:an terjejas dan negara akan mengalami hasil cukai.

sistem

Kesimpulan