Anda di halaman 1dari 9

1.

PENGENALAN

Khurafat adalah kepercayaan dan amalan yang masih berleluasa dalam masyarakat di mana ia boleh men erumuskan pelakunya kepada perbuatan syirik dan kerosakan akidah. Kepercayaan dan amalan tersebut masih lagi dipegang atau diamalkan oleh sesetengah masyarakat !slam berpunca daripada pelbagai faktor antaranya kerana ke ahilan atau kurang kefahaman ilmu agama" kerapuhan iman" terpedaya dengan pu ukan ha#a nafsu dan syaitan" terlalu mencintai dunia" #u ud pena#aran dan permintaan dan sebagainya. Kepercayaan dan amalan khurafat yang membelenggu pemikiran masyarakat boleh membantutkan kema uan dan kecemerlangan ummah. $al ini boleh ter adi menerusi halangan%halangan dan sekatan%sekatan psikologi ke atas orang yang meyakini sesuatu unsur khurafat serta tingkah laku yang terikat dengan ramalan%ramalan tertentu sehingga mereka berada dalam keadaan ketakutan dan tidak bebas melaksanakan tuntutan sesuatu tugas dengan sempurna. &ahaya yang paling besar akan dihadapi umat !slam ika mempercayai khurafat dan beramal dengannya ialah ter erumus ke lembah kesyirikan" berleluasanya amalan bid'ah yang menyesatkan" hilang kepercayaan kepada (adha' dan (adar" melahirkan sikap malas berusaha dan mudah berputus asa. 1.1 )E*!N!+! K$,-A*A.

/enurut Kamus )e#an edisi keempat terbitan )e#an &ahasa dan Pustaka" Kuala Lumpur 0001" khurafat bermaksud Kepercayaan yang karut" dongeng atau tahyul. Khurafat menurut definisi yang dipakai oleh 2AK!/ ialah 3cerita%cerita yang mempesonakan dan dicampuradukkan dengan perkara dusta" khayalan" a aran%a aran" pantang larang" adat istiadat" ramalan pemu aan atau kepercayaan yang amat bertentangan dengan a aran !slam. +emua perkara yang berkaitan perlu di auhi oleh semua orang !slam kerana ia merupakan dosa.

/enerusi keputusan /a lis *at#a Negeri /elaka bertarikh 1 2ulai 0011 yang di#artakan pada 14 2anuari 0010 berhubung dengan kepercayaan dan amalan khurafat serta penggunaan a5imat menurut perspektif !slam menyatakan" khurafat ialah semua cerita samada rekaan atau khayalan" a aran" pantang%larang" adat istiadat" ramalan" pemu aan atau kepercayaan yang menyimpang dari a aran !slam. Khurafat uga merangkumi cerita dan perbuatan yang direka dan bersifat karut atau dusta. $adis nabi yang meru uk kepada asal usul perkataan khurafat dan berkaitan dengan alam in 6kebatinan7 dengan manusia" seperti yang disabdakan oleh baginda yang bermaksud8 3Pada suatu malam -asulullah sa# bersembang%sembang dengan para isterinya tentang suatu perkara" lalu salah seorang dikalangan mereka berkata8 perkara ini seperti cerita khurafat. &aginda seraya bersabda8 Adakah kalian tahu apa itu khurafat9 +esungguhnya khurafat itu ialah seorang lelaki dari bani :,5hrah 6 kabilah ;aman 7 yang telah disembunyikan oleh in pada 5aman ahiliyyah" lalu dia tinggal bersama golongan in beberapa ketika kemudian golongan in itu menghantarnya pulang kembali kea lam manusia lalu dia menceritakan kepada manusia tentang apa yang dilihatnya pada mereka 6golongan in7 daripada perkara a aib. /aka sebab itulah manusia berkata 6tentang perkara%perkara pelik sebagai 7 cerita khurafat<" hadis dari !mam Ahmad didalam /usnadnya u5 11 halaman 0=0.

1.>

KEPE-?A;AAN%KEPE-?A;AAN @A/AN 2A$!L!;;A$

KA-,.

;ANG

)!A/ALKAN

)!

Perkara%perkara karut yang diamalkan masyarakat sekarang sebenarnya berasal daripada masyarakat 5aman 2ahiliyyah lagi. +edar atau tidak" masyarakat kita melakukan amalan karut yang telah dilakukan lama dahulu oleh masyarakat 2ahiliyyah. +alah satu kepercayaan karut yang dilakukan oleh masyarakat ahiliyyah ialah

menyembah patung%patung yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Patung%patung itu tidak ada kuasa langsung untuk men adikan atau memberikan sesuatu kepada kita malah

boleh dimusnahkan oleh sesiapa saha a. &anyak lagi fahaman dan upacara yang karut% marut yang diamalkan oleh masyarakat ahiliyyah. !ni adalah kerana adanya penyesat manusia yang pertama masih berleluasa hidup dan menyesatkan manusia serta menagih an inya pada Allah untuk menyesatkan manusia sekeliannya" sepertimana *irman Allah 8

6 +urah al%$i r ayat 0A%=07

Yang bermaksud 8 &erkata iblis8 3 ;a .uhanku" 6kalau begitu7 maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari 6manusia7 dibangkitkan<. Allah berfirman8 36Kalau begitu7 maka sesungguhnya kamu termasuk orang%orang yang diberi tangguh. +ampai hari 6suatu7 #aktu yang telah ditentukan<. Iblis berkata: Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik ( perbuatan maksiat) dimuka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba%hamba Engkau yang mukhlis diantara mereka<. Amalan kepercayaan karut masyarakat ahiliyyah yang seterusnya ialah menganggap kelahiran anak perempuan mendatangkan sial pada keluarga mereka. +ehubungan daripada kepercayaan itu" masyarakat ahiliyyah menanam hidup%hidup bayi perempuan yang dilahirkan. +elain daripada itu" masyarakat ahiliyyah uga mengamalkan tangkal. /ereka

menggantungkan tangkal di rumah" pada badan dan pada tangan bayi bertu uan untuk mengelak sial dan men auhi dari gangguan syaitan. -asulullah +AB bersabda yang bermaksud8 3 +esiapa yang menggantungkan sesuatu 6berupa tangkal7" maka segala urusannya akan diserahkan kepadanya 6kepada tangkal7.< 6-i#ayat Ahmad7.

Amalan karut masyarakat ahiliyyah yang seterusnya ialah :tathayyur' atau meramalkan sesuatu ke adian yang buruk disebabkan oleh sesuatu perkara. +ebagai contoh" sebelum memulakan per alanan" mereka akan melihat pergerakan sesetengah enis binatang seperti burung mahupun busur panah yang dilepaskan samada ke kiri" ke kanan" ke atas atau ke ba#ah. /ereka beranggapan arah gerakan tersebut boleh mempengaruhi keburukan atau kebaikan yang mungkin akan dihadapi dalam per alanan tersebut. +ekiranya pada tanggapan mereka gerakan tersebut menun ukkan alamat yang tidak baik maka mereka membatalkan hasrat untuk meneruskan per alanan tersebut. !slam menyelar budaya tathayyur dan menganggap ia perbuatan yang mencemar

kemurnian tauhid. !slam meletakkan ke adian sesuatu perkara itu bergantung kepada kehendak dan kekuasaan Allah +B. semata%mata. *irmanNya8

6+urah at%.aubah8117

Kebanyakkan orang Arab pada 5aman ahiliyyah beranggapan terdapat kesialan pada bulan +afar. .ernyata pemikiran ahiliyyah ini masih di#arisi oleh segelintir kecil umat !slam pada 5aman ini akibat lemahnya keimanan dalam i#a dan ke ahilan mereka terhadap ilmu tauhid. /ereka beranggapan bulan +afar merupakan bulan di mana Allah menurunkan kemarahan dan hukuman ke atas dunia. Cleh itu banyak musibah dan bencana ter adi" khususnya pada hari -abu terakhir bulan +afar. /enyandarkan sesuatu musibah bakal menimpa terhadap sesuatu perkara seperti kedudukan bintang" #aktu atau masa yang tertentu" gerakan bintang dan lain%lain adalah perbuatan yang tercela kerana segala sesuatu itu ditetapkan oleh Allah +B. tanpa ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan%Nya.

*irman allah +B.8

6+urah al%A'raf D81>17 Cleh itu bagi sesiapa yang membuat sesuatu keputusan berdasarkan tathayyur 6ramalan buruk kerana sesuatu7" maka dia telah ter ebak dalam lembah kesyirikan. Crang%orang Arab 2ahiliyyah uga mempercayai baha#a bila mereka melintasi tempat yang sunyi" mereka meminta perlindungan kepada in yang meeka anggap berkuasa di tempat itu. +ekalipun yang diseur itu datangnya daripada golongan in !slam yang sahih" ini dilihat sebagai bermasalah dari segi pandangan !slam yang murni. )an tentulah akan lebih%lebih dilarang apabila in yang berkaitan datangnya daripada golongan in yang kafir. Perlu ditegaskan baha#a satu sikap yang amat dilarang menurut hokum !slam ialah meminta%minta pelbagai enis ha at daripada makhluk in.)alam konteks ini Allah +B. berfirman8 6surah al%2in8E7

3 )an baha#a sesungguhnya adalah 6amat salah perbuatan7 beberapa orang daripada manusia" men aga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua% ketua golongan in" kerana dengan permintaan itu mereka men adikan golongan in bertambah sombong dan ahat.< 6+urah al%2in8E7

0.0

/ENGANAL!+!+ )AL!L%)AL!L NAFL! )A-!PA)A -,2,KAN ;ANG +A$!$ !A!., K!.A&%K!.A& .A*+!- ;ANG /,K.A&A-

Al%$afi5 !bnu Katsir rahimullah meri#ayatkan dalam tafsirnya8 3 $ud5aifah pernah men enguk seseorang yang terlantar sakit. Lalu beliau melihat seutas tali yang di adikan a5imat pada lengan pesakit. /aka beliau pun memotongnya 6atau mencabutnya7 dan berkata 6 menyebutkan firman Allah" +urah ;usuf" 10810E78')an sebahagian besar daripada mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mensyirikkan Allah'.< 6.afsir !bnu Katsir"=G=147. )alam kitab al H*utuhat al%$a((aniy" penulis kitab tersebut memilih untuk menahan diri dari keluar ber alan pada bulan ini dan menasihati agar semua pengikut terekat tersebut untuk tidak meninggalkan rumah melainkan sekiranya benar%benar perlu. )alam kitab tersebut dikhabarkan baha#a +yaikh tarekat tersebut :Abdullah *ai5 )aghestani berkata8 3 Pada hari -abu terakhir bulan +afar" D0 000 penderitaan 6bala7 akan menimpa dunia. +esiapa yang mengekalkan adab tersebut 6beberapa amalan yang tertentu7" dia akan dilindungi oleh Allah yang /aha Kuasa.<

>.0

L!/A PE-ANAN G,-,%G,-, PEN)!)!KAN !+LA/ +E&AGA! )A'!E &AG! /ENANGAN! /A+ALA$ K$,-A*A. )ALA/ KALANGAN PEN),),K !+LA/ +E.E/PA.

Guru bukan saha a men adi penga ar" tetapi guru merupakan pendidik yang men adi contoh teladan serta memberikan petun uk ke alan yang benar. Cleh yang demikian" guru%guru Pendidikan !slam boleh berperanan sebagai da'ie bagi menangani masalah khurafat dalam kalangan penduduk !slam setempat. )i antaranya ialah 8 6a7 /enyampaikan ilmu mengikut a aran !slam

Guru Pendidikan !slam bolehlah memulakan tugas sebagai da'ie ini dengan memberi penerangan yang se elas% elasnya terutama kepada pela ar%pela ar di sekolah supaya mereka dapat membe5akan yang mana tuntutan agama dan yang mana salah dari segi agama !slam" iaitu diantaranya adalah adat masyarakat setempat saha a seperti adat tepung ta#ar" adat lenggang perut dan mandi bunga. )engan ilmu asas keagamaan

yang mantap dan kukuh yang diperolehi oleh pela ar maka ini akan dapat menangani masalah khurafat dalam kalangan penduduk !slam. 6b7 /engadakan ma lis ilmu di peringkat semua lapisan masyarakat

Guru Pendidikan !slam boleh mengan urkan ma lis ilmu kepada semua lapisan masyarakat untuk menerangkan apa itu kepercayaan karut atau amalan%amalan khurafat dan memberi contoh yang sinonim dengan penduduk setempat" seperti menurun nombor ekor ditempat%tempat tertentu" memberi makan hantu mengikut nenek moyang mereka dahulu dan sebagainya. ,ntuk menangani masalah khurafat ini" guru Pendidikan !slam mestilah memberitahu kepada masyarakat apakah yang sepatutnya mereka boleh buat mengikut !slam dan yang mana kepercayaan karut yang tidak boleh dibuat" iaitu merupakan adat masyarakat setempat saha a. )engan ma lis ilmu ini akan men adikan masyarakat setempat masyarakat yang berilmu dan hidup dengan a aran !slam saha a. I /engadakan risalah Guru Pendidikan !slam uga boleh mengadakan risalah berkaitan dengan perkara% perkara khurafat dan diedarkan ke rumah%rumah penduduk setempat supaya mereka dapat menambah ilmu dan seterusnya dapat menghindari diri masing%masing daripada melakukan perkara%perkara khurafat. Cleh yang demikian" penduduk setempat dapatlah mendekati diri kepada Pencipta ;ang Esa. 6d7 /elalui laman sesa#ang Guru Pendidikan !slam boleh memasukkan a aran dan akidah serta contoh%contoh yang berkait dengan kehidupan masyarakat sekarang ke dalam blog dan :face book'. /elalui cabang !?. ini dapat disebarkan uga akidah yang betul kepada masyarakat setempat kerana masyarakat sekarang secara keseluruhannya sudah celik !.. $ampir setiap rumah sudah ada komputer dan internet. /asyarakat boleh mencari ilmu yang betul melalui laman sesa#ang ini.

6e7 /embanteras Kemungkaran dan Kesesatan dalam kalangan murid dengan cara yang terbaik Guru boleh berperanan sebagai pembanteras kemungkaran dan kesesatan dalam kalangan murid dengan cara memberi nasihat dan tun uk a ar kepada murid%murid apa yang betul dan apa yang tidak boleh diikuti mengikut a aran !slam. Guru%guru uga boleh menun ukkan contoh tauladan yang selari dengan ilmu yang telah disampaikan kepada murid%murid. =.0 -,/,+AN

.erdapat ramai umat !slam yang kurang bersedia dari segi ilmu pengetahuan untuk menger akan ibadah. /alah ada yang tidak memahami #alaupun pada perkara%perkara yang asas. Akhirnya" apabila mereka menger akan satu ibadah ter adilah perlanggaran hukum yang boleh mencacatkan kesempurnaan ibadah tersebut. $al ini berlaku kerana mereka terikut%ikut dengan perbuatan orang yang kurang arif tentang ibadah itu dan malu hendak bertanya kepada orang yang tahu. Apabila masyarakat mempercayai dan mengamalkan perkara%perkara khurafat" ia boleh memba#a kepada kesan negatif kepada seseorang manusia. Khurafat boleh men adikan seseorang itu berlaku syirik kepada Allah +B. kerana mempunyai sesuatu atau ada kuasa yang lain daripada Allah .aala yang mampu memberi pertolongan kepada mereka. !ni menyebabkan seseorang itu terkongkong kerana pantang larang yang diamalkan serta menyekat kebebasan berfikir yang mengakibatkan seseorang itu lemah dan mundur dalam segala hal. &ahkan mereka sanggup menghabiskan #ang" tenaga dan membuang masa mereka dengan sia%sia. Akhirnya perkara tersebut menyebabkan berlakunya huru hara dan perpecahan dalam masyarakat kita. ,ntuk membenteras dan menghalang dari berlakunya kepercayaan khurafat di kalangan masyarakat hari ini usaha%usaha da'ie dan penerangan kepada semua peringkat umat

!slam perlu dilaksanakan dengan lebih meluas. Pihak yang bertanggung a#ab hendaklah mengambil tindakan tegas terhadap golongan yang melakukan perkara khurafat iaitu dengan mengenakan hukuman yang berat. -u ukan Adil Akhyar 600107. Khurafat Alam Melayu. Pustaka Azhar8 2ohor &aharu" 2ohor. Ahmad /ohd +alleh 600117. Kurikulum, Metodologi dan Pedagogi Pengajian Islam. CJford *a ar 8 +elangor )arul Ehsan. Abdullah bin Ahmad /ubarak 614447. Kisah-kisah Para Nabi dan Rasul .Al%$idayah Publishers 8 Kuala Lumpur.