Anda di halaman 1dari 15

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA (OUM)

HBSC 2203

TOOLS FOR LEARNING

SCIENCE

DISEDIAKAN OLEH:

SITI MARINI BTE TAHIR 780212045404001

PENSYARAH:

DR. SIVARAO S/O SUBRAMONIAN


PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS) (KAMPUS MELAKA)

SITI MARINI BTE TAHIR, 780212045404001______________________________________________HBSC2203 - Tools For Learning S ien e

2013
PENGHARGAAN

Alhamdulillah, disini saya ingin melahirkan rasa syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wataala di atas limpah kurnia dan hidayah-Nya kerana saya dapat menyiapkan tugasan kerja kursus ini untuk memenuhi syarat seperti dalam performa subjek HBSC2203 - Tools For Learning S ien e, sekaligus memberi pengalaman dan menambah pengetahuan saya! Saya ingin merakamkan u apan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada ibu bapa ter inta dan keluarga yang turut memberikan semangat dan etusan idea! Tidak lupa kepada pensyarah subjek ini iaitu "r! Si#arao s$o Subramonian kerana banyak memberi dorongan, tunjuk ajar, bimbingan dan segala adangan yang beliau telah berikan sepanjang menyiapkan kerja khusus ini! Sikap kesabaran, dedikasi serta minat yang beliau tunjukkan amat saya hargai! %utaan terima kasih juga saya u apkan! kepada ka&an-ka&an sekelas sahabat saya yang sama-sama membantu dan berkongsi ilmu mahupun idea saya dalam melengkapkan kerja kursus ini! 1.0 PENDAHULUAN

Sains

merupakan

sebuah

proses

pengumpulan

ilmu

atau

maklumat

dan

penyusunannya! 'erkataan sains datang daripada bahasa Latin, scinetia, yang bermakna mendapatkan ilmu atau maklumat! "an seperti proses mendapatkan maklumat yang lain, sains bermula dengan pengalaman, dan kemudiannya mendapatkan fakta dan peraturanperaturan umum dalam bidang-bidang yang dikaji akan terbentuk daripadanya! 'erkataan sains berasal dari bahasa latin (s ientia) yang bererti pengetahuan! *erdasarkan +Webster New Collegiate Dictionary definisi dari sains adalah (pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian) atau (pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum dari hukum-hukum alam yang terjadi misalnya didapatkan dan dibuktikan melalui kaedah ilmiah)! Sains dalam hal ini merujuk kepada sebuah sistem untuk mendapatkan pengetahuan yang dengan menggunakan pengamatan dan eksperimen untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di alam ini! 'engertian sains juga merujuk kepada susunan pengetahuan yang orang mendapatkan maklumat melalui
2

SITI MARINI BTE TAHIR, 780212045404001______________________________________________HBSC2203 - Tools For Learning S ien e

kaedah-kaedah penyelidikan tersebut! Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, sains adalah ara ilmu pengetahuan yang didapatkan dengan menggunakan kaedah-kaedah tertentu! ,aedah-kaedah tertentu itulah yang dipanggil kemahiran saintifik! ,urikulum sains pada masa kini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik! "alam kurikulum ini, hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis se ara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik! "alam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu menitikberatkan penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik! 'engalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid! Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai murni seperti yang berikut .inat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling! %ujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data! /ajin dan tabah dalam menjalankan atau men eburi sesuatu perkara! *ertanggungja&ab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar! .enyedari baha&a sains merupakan satu dripada ara untuk memahami alam! .enghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat! .enghargai keseimbangan alam semula jadi! *erhemah tinggi dan hormat-menghormati! .enghargai sumbangan sains dan teknologi! .ensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan! *erfikiran kritikal dan analitis! Lu&es dan berfikiran terbuka! *ersifat objektif, adil dan saksama! Sistematik dan boleh bekerjasama! *erani men uba, yakin dan berdikari! *erfikir se ara rasional! 'enerapan sikap saintifik dan nilai murni se ara umum berlaku mengikut peringkat berikut iaitu menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai
!

SITI MARINI BTE TAHIR, 780212045404001______________________________________________HBSC2203 - Tools For Learning S ien e

murni, memberi perhatian serta respons, menghayati, mengamalkan dan seterusnya menjadikan sikap saintifik dan nilai murni sebagai budaya kehidupan! 'eringkat ini perlu diambil kira semasa meran ang akti#iti pengajaran danbpembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku se ara berkesan! 2.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah! "alam proses inkuiri dan penyelesaian masalah, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan! ,emahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang akti#iti mengikut kaedah saintifik! ,emahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif! ,emahiran proses sains dikenali sebagai kemahiran kognitif manakala kemahiran manipulatif dikenali sebagai kemahiran psikomotor! 0ksperimen adalah satu kaedah yang la1im dijalankan dalam pelajaran sains! .urid menguji hipotesis se ara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu! ,aedah saintifik digunakan semasa eksperimen! .enjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir, kemahiran proses dan kemahiran manipulatif! Se ara kebiasaan, langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah seperti yang berikut .engenal pasti masalah .embuat hipotesis .eran ang eksperimen menga&al pemboleh ubah menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan menentukan langkah menjalankan eksperimen, kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data .elakukan eksperimen .engumpulkan data .enganalisis data .entafsirkan data .embuat kesimpulan .embuat pelaporan

SITI MARINI BTE TAHIR, 780212045404001______________________________________________HBSC2203 - Tools For Learning S ien e

3.0

KEMAHIRAN PROSES SAINS (sps) DAN KEMAHIRAN MANIPULASI SAINS (sms)

2!3

,emahiran 'roses Sains ,emahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk men ari ja&apan

kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan se ara bersistem! 4a merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran se ara kritis, kreatif, analitis dan sistematik! 'enguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir se ara berkesan! ,emahiran proses sains membolehkan murid mempersoalkan tentang sesuatu perkara dan men ari ja&apan se ara bersistem! 'enerangan tentang setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut,0.A54/AN .emerhatikan '0N0/AN6AN .enggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena! .enggunakan .engkelaskan .engukur menggunakan nombor .embuat inferens pemerhatian untuk mengasing dan

mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan iri yang sama! .embuat pemerhatian se ara kuantitatif dengan sebagai unit rujukan! .embuat kesimpulan a&al yang munasabah, yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristi&a atau pemerhatian! .embuat jangkaan tentang sesuatu peristi&a berdasarkan

.eramalkan *erkomunikasi

pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau berdasarkan data! .enerima, memilih, menyusun dan mempersembahkan
5

SITI MARINI BTE TAHIR, 780212045404001______________________________________________HBSC2203 - Tools For Learning S ien e

maklumat atau idea dalam bentuk tulisan, lisan, jadual, graf, .enggunakan perhubungan ruang dan masa .entafsirkan data .endefinisikan se ara operasi rajah atau model! .emerihalkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, sai1, isipadu, berat dan jisim dengan masa! .emberi penerangan yang rasional tentang objek, peristi&a atau pola daripada data yang dikumpulkan! .emberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan! pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan! "alam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah bergerak balas! 'ada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan!2 .embuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara .embuat hipotesis pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristi&a! 'ernyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya! .eran ang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji .engeksperimen sesuatu hipotesis, mengumpulkan data, mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada penyiasatan itu!

.engenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan,

2!7

,emahiran .anipulatif ,emahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains

yang membolehkan murid melakukan perkara berikut .enggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul! .enyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat! .embersihkan peralatan sains dengan ara yang betul! .engendalikan spesimen dengan betul dan selamat! .elakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat! ,emahiran manipulatif adalah perlu untuk memberi pengalaman sebenar serta memberi peluang kepada pelajar melakukan sesuatu akti#iti dan menggunakan sesuatu

"

SITI MARINI BTE TAHIR, 780212045404001______________________________________________HBSC2203 - Tools For Learning S ien e

peralatan sains dengan teknik yang betul! 4ni bermakna, setiap akti#iti sains perlu diran ang dengan teliti dengan menggabungkan ketiga-tiga domain kognitif, afektif dan psikomotor! .atlamat negara untuk menjadi negara industri dan negara yang maju seiring dengan perkembangan sains dan teknologi memerlukan rakyatnya yang bukan sahaja boleh menggunakan malah boleh menyumbangkan penghasilan teknologi melalui penyelidikan yang dilakukan! 8leh itu, pelajar perlulah diberikan pengukuhan terhadap kemahiran manipulatif sejak peringkat sekolah dalam usaha untuk melahirkan tenaga mahir yang terlibat dalam penyelidikan dan pen iptaan teknologi yang boleh menyumbang kepada kemajuan negara!

SITI MARINI BTE TAHIR, 780212045404001______________________________________________HBSC2203 - Tools For Learning S ien e

.0

ANALISIS KEMAHIRAN BERFIKIR DAN SAINTIFIK 7 akti#iti telah dipilih untuk dianalisis dalam tugasan ini! Akti#iti-akti#iti yang dipilih

melibatkan eksperimen didalam makmal! 4a merupakan akti#iti eksperimen bagi pelajar sains tahun 9! 'erin ian eksperimen yang dipilih adalah seperti di ba&ah! .1 AKTI!ITI 1" 9$7$;$;!3$2 ;! 5eat

A ti#ity :ode Learning Area -

Learning 8bje ti#e - ;!3 <nderstanding that temperature is an indi ator of degree of hotness Learning 8ut omes - ;!3!2 .easure temperature using the orre t te hni=ue! .ethod Apparatus S#$ps " 3! 'our 79?ml of &ater into a beaker! 7! 'la e a thermometer in the &ater! .ake sure the end of the thermometer does not tou h the bottom of the beaker! 2! 5eat the &ater in the beaker! ;! /ead the temperature e#ery t&o minutes and re ord the result in the table belo&! 9! Turn off the *unsen burner and read the temperature e#ery t&o minutes &hile the &ater ools! /e ord the result in the table belo&! The resultsTime @minuteA Water temp @ :A
@S'S2- :3,:7,:2A
o

0>periment 79? ml of &ater, beaker, thermometer, bunsen burner!

Water being heated ? 7 ;

Water being ooled C 3? 37

3;

3! "is ussion @aA State D iA What is kept the same - EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE


8

SITI MARINI BTE TAHIR, 780212045404001______________________________________________HBSC2203 - Tools For Learning S ien e

iiA What is hanged iiiA What is obser#ed 7! The on lusion-

- EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE - EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

@S'SB-:2A

@aA When &ater being heated - EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE @S'S2-:;A @S.S3-:3,:7,:2,:;A @bA When &ater is ooled - EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE @S.S;-:3,:7,:2A

*agi Akti#iti 3, ,emahiran 'roses Sains yang boleh di apai oleh pelajar ialah Sps@2A F :3 .enggunakan alat yang betul untuk mengukur panjang, isipadu, jisim, masa, Sps@2A F :7 Sps@2A F :2 Sps@2A F :; Sps@BA F :2 suhu dan kelajuan .erekod ba aan menggunakan nombor dan unit pia&ai yang betul .erekod ba aan dengan tepat .enyatakan pertambahan atau pengurangan sesuatu ba aan .enyatakan pemboleh ubah berdasarkan apa yang dilakukan

*agi ,emahiran .anipulasi Sains yang boleh di apai pula adalahSms@3AF :3 Sms@3AF :7 Sms@3AF :2 Sms@3AF :; Sms@;AF :3 Sms@;AF :7 Sms@;AF :2 .enggunakan sekurang-kurangnya lima peralatan dengan betul dan ermat .engendalikan peralatan dan bahan dengan betul dan ermat .enyusun peralatan dan menyediakan bahan dengan teratur .enjalankan eksperimen mengikut prosedur yang betul .embersih peralatan dengan ara yang betul .embuang sisa dan bahan buangan dengan ara yang betul .embersihkan peralatan @sentiasa, kadang-kala, jarangA

.2

AKTI!ITI 2" - 9$9$3!7$; - Strength And Stability! - <nderstanding The Strength And Stability 8f A Stru ture - 0>plain ho& height affe ts stability!
#

A ti#ity :ode Learning Area Learning 8bje ti#e Learning 8ut omes

SITI MARINI BTE TAHIR, 780212045404001______________________________________________HBSC2203 - Tools For Learning S ien e

.ethod Apparatus Steps -

- 0>perimenting! - B plasti ups, masking tapes, s issors and ne&spaper

3! <se masking tape to hold t&o ups together and four ups together! 7! 'la e the t&o stru tures near ea h other on a table! 2! <se ne&spapers to fan the stru tures! ;! :ontinue fanning until one of them falls! 9! /e ord your obser#ation ! 8bser#ation! 3! Whi h stru ture falls first G EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! @S'SB-:3,:7,:2,:;A 7! What to @aA hange @bA measure - EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE - EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE @S.S;-:7A, @S.S9-:3A

2! What is the relationship bet&een the height and the stability of the stru ture G EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE :on lusion! The stability of an obje t depends on its EEEEEEEEEEEEEEEEEEE and EEEEEEEEEEEEEEEEEEE!

*agi Akti#iti 7, ,emahiran 'roses Sains yang boleh di apai oleh pelajar ialah Sps@BA F :3 Sps@BA F :7 Sps@BA F :2 Sps@BA F :; .enyatakan konsep berdasarkan apa yang diperhatikan .enyatakan konsep berdasarkan apa yang dilakukan .enyatakan pemboleh ubah berdasarkan apa yang diperhatikan .enyatakan pemboleh ubah berdasarkan apa yang dilakukan
10

SITI MARINI BTE TAHIR, 780212045404001______________________________________________HBSC2203 - Tools For Learning S ien e

*agi ,emahiran .anipulasi Sains yang boleh di apai pula adalahSms@;A F :7 Sms@9A F :3 .embuang sisa dan bahan buangan dengan ara yang betul .enyimpan peralatan dan bahan dengan betul dan selamat

,edudukan dimana S'S dan S.S diterapkan didalam akti#iti telah dilabelkan dengan kod-kod S'S dan S.S di dalam kurungan bagi kedua-dua akti#iti!

%.0

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN 'enambahbaikan kadangkala perlu dijalankan dari masa kesemasa untuk menjadikan

akti#iti- akti#iti dalam 'H' terus menarik perhatian pelajar! Selaras dengan perkembangan dunia dan pelajar itu sendiri, kaedah penilaian yang dilakukan untuk sesuatu akti#iti hendaklah dipertingkatkan kualitinya! "iba&ah adalah beberapa adangan yang dirasakan boleh mempertingkatkan minat pelajar dalam melaksanakan sesuatu akti#iti!
11

SITI MARINI BTE TAHIR, 780212045404001______________________________________________HBSC2203 - Tools For Learning S ien e

%.1

A&#'('#' 1 " S'S yang boleh dimasukkan kedalam kriteria penilaian akti#iti ini adalah seperti

dalam jadual di ba&ah! S'S@;A F :3 S'S@;A F :7 S'S@9A F :7 U)*s*+ .erekod maklumat daripada sesuatu kajian .empersembahkan data atau maklumat dalam bentuk lukisan, jadual dan arta palang! .enyatakan hubungan antara jarak yang dilalui dengan masa yang diambil ,riteria pertama yang dirasakan perlu untuk dimasukkan bagi mempertingkan

kemahiran murid adalah S'S@;A F :3, yang memerlukan pelajar belajar merekodkan ba aan maklumat yang diperolehi dengan kaedah yang betul! ,riteria kedua adalah S'S@;A F :7 yang mengkehendaki pelajar belajar mempersembahkan data dalam format yang lebih kemas dan mudah difahami seperti jadual dan graf! .anakala irri ketiga adalah S'S@9A F :7 yang mengkehendaki pelajar memerhatikan dan mengkaji korelasi antara kadar kenaikan dan penurunan suhu berbanding masa! ,riteria-kriteria ini diperkenalkan adalah untuk mempertingkatkan kemahiran pelajar dalam mempersembahkan data dalam bentuk yang lebih menarik perhatian dan mudah difahami! <ntuk S.S terdapat 7 penambahan yang amat sesuai dilaksanakan, seperti dalam jadual di ba&ah! S.S@2A F :2 .elukis apa yang diperhatikan S.S@9A F :3 .enyimpan peralatan dan bahan dengan betul dan selamat! U)*s*+ " 'erubahan yang uba diperkenalkan bagi kemahiran manipulati#e adalah bertujuan untuk menjadikan pelajar lebih peka dan berdisiplin dalam mempersiapkan akti#iti yang diran ang dan dilaksanakan! S.S@2A F :2 diperkenalkan supaya pelajar peka dengan apa yang mereka lakukan dari segi penyusunan alatan semasa eksperimen sedang berlangsung dan S.S@9A F :3 untuk memastikan pelajar ukup berdisiplin untuk diberi keper ayaan menyusun sendiri alatan yang telah digunakan setelah di u i bersih! %.2 A&#'('#' 2 "

12

SITI MARINI BTE TAHIR, 780212045404001______________________________________________HBSC2203 - Tools For Learning S ien e

S'S yang boleh dimasukkan kedalam kriteria penilaian akti#iti ini adalah seperti dalam jadual di ba&ah! S'S@3A F :2 S'S@;A F :3 S'S@9A F :2 U)*s*+ .enyatakan pemerhatian mengikut urutan .erekod maklumat daripada sesuatu kajian .enyatakan perubahan kuantiti yang berlaku berdasarkan kadar perubahan 'enambahbaikan yang di adangkan untuk S'S bagi akti#iti ini adalah S'S@3A

F :2 yang menggalakkan pelajar menajamkan pemerhatian mereka supaya mereka akan lebih mudah mengingati turutan peristi&a berlakunya sesuatu eksperimen! S'S@;A F :3 pula diperkenalkan supaya pelajar tahu bagaimana merekod data dalam jadual dan melukis graf bar mudah, supaya penonton berasa tertarik untuk mengetahui maklumat selanjutnya! <ntuk S.S terdapat 2 penambahan yang amat sesuai dilaksanakan, seperti dalam jadual di ba&ah! S.S@3A F :7 S.S@3A F :2 S.S@3A F :; U)*s*+ .engendalikan peralatan dan bahan dengan betul dan ermat .enyusun peralatan atau menyediakan bahan dengan teratur .enjalankan eksperimen mengikut prosedur yang betul perubahan yang di adangkan untuk S.S akti#iti 7 adalah untuk melatih

disiplin pelajar didalam makmal terutamanya semasa menjalankan eksperimen dijalankan! S.S@3A F :7, S.S@3A F :2 dan S.S@3A F :; mengkehendaki pelajar mengendalikan peralatan dan bahan dengan lebih ermat, menyusun kesemuanya dengan teratur sertaa menjalankan eksperimen dengan mengikut prosedur yang betul! %ika pelajar boleh mengikut semua kriteria yang telah ditetapkan mereka akan boleh mendidik diri emnjadi seorang pelajar yang emerlang di masa akan datang!

,.0

KESIMPULAN Aspirasi negara untuk menjadi negara maju menjelang tahun 7?7? banyak

bergantung kepada &arganegara yang mampu menjadi modal insan yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi mengenai sains dan teknologi! 5al ini lebih mudah terlaksana apabila kita berjaya dalam menyediakan pendidikan sains yang berkualiti untuk rakyat
1!

SITI MARINI BTE TAHIR, 780212045404001______________________________________________HBSC2203 - Tools For Learning S ien e

.alaysia dari usia muda untuk menjadi tonggak bangsa 3 masyarakat yang berpengetahuan dan berdaya saing di arena global! 4ni telah terbukti, negara yang maju dalam sains dan teknologi akan menghasilkan negara yang amat kompetitif dalam pembangunan dan perdagangan! Akhirnya, diharap dengan program tranformasi yang diran ang untuk sistem pendidikan di .alaysia akan memberi penekanan yang lebih besar untuk pendidikan sains, dan ia diharap boleh menjadi pemangkin dalam pembangunan negara supaya menjadi lebih maju pada masa akan datang!

-.0

RU.UKAN &&&!moe!go#!my$bpk$spEhsp$sains$kbsr$hspEs EyB!pdf http-$$kemayangambai!blogspot! om$7?32$?3$pendidikan-seni-#isual-men orak dan!html 8pen <ni#ersity .alaysia, @7??IA, HBSC2203 - Tools For Learning Science, <N4T0. Sdn!*hd! 5uraian Sukatan 'elajaran Sains ,*S/ Tahun 0nam! @7??3A! 'usat 'erkembangan ,urikulum, ,ementerian 'endidikan .alaysia!

14

SITI MARINI BTE TAHIR, 780212045404001______________________________________________HBSC2203 - Tools For Learning S ien e

15