Anda di halaman 1dari 17

Rosle Yasin

Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2013

SEMINAR PEPERIKSAAN SPM 2013


TINGKATAN 4
BAB/
TAHUN
Bab 1
Bab 2
Bab 3
Bab 4
Bab 5
Bab 6
Bab 7
Bab 8
Bab 9
Bab 10

2004
1
1

2005

#1

ESEI (X) / Struktur (#)


2007
2008
2009
X5

2006
X5

X5

X5

#1

X6

#2
X5

#2
X6

#2

X6

#1
#2

X6
#2
3

X5

X5

#2

X6
X7
#3
3

12

#1
#2

X5

X5

X6
2

2011
#1

#1
#1

#2

2010
#1

X8
2

#2
X6
2

X6
#4
3

X6
2

ANALISA SOALAN BAB 1

BAB/
TAHUN
Bab 1

2004
1

2005

ESEI (X) / Struktur (#)


2006
2007
2008
2009
X5
X5

2010
#1

2011
#1

Contoh soalan bab Satu


1. Sungai Indus menjadi penyumbang utama kepada pembinaan tamadun awal di India sehingga terbentuknya bandar
terancang
a. Apakah faktor utama pembentukan tamadun Indus
i.

ii.

iii.

b. Namakan dua bandar terancang dalam Tamadun Indus


i.

...

ii.

c. Senaraikan tiga ciri bandar terancang dalam Tamadun Indus

i.

..

12

Rosle Yasin

Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2013

ii.

..

iii.

..

d. Pada pandangan anda, apakah yang menjadikan Tamadun Indus sebagai sebuah tamadun yang matang?

i.

..

ii.

..

2. Masyarakat Lembah Sungai Indus menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi seperti perdagangan, pertanian,
pertukangan dan pembuatan. Kejayaan tersebut melambangkan kegigihan masyarakat tamadun Indus.
a. Senaraikan tiga hasil perdagangan utama tamadun Indus
i.

ii.

iii.

b. Nyatakan dua sumbangan besar Tamadun Indus kepada perkembangan Tamadun Manusia
i.

ii.

c. Senaraikan dua faktor masyarakat Indus berupaya membina bandar terancang


i.

ii.

d. Pada pandangan anda, apakah iktibar yang boleh diperoleh daripada kemajuan Tamadun Indus untuk kemanjuan
negara dan bangsa Malaysia?

i.

ii.

iii.
.
3. Masyarakat dalam tamadun Hwang Ho telah memberi sumbangan kepada sejarah tamadun manusia
a.

Senaraikan tiga pembaharuan yang dilakukan oleh Tamadun hwang Ho dalam bidang pertanian.

i.

ii.

..

iii.

Rosle Yasin

Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2013

b. Berikan dua unsur utama yang terdapat dalam falsafah perang Sun Tzu.

i.

ii.

..

c. Senaraikan dua perubahan yang berlaku dalam unsur pemujaan yang dijalankan sejak zaman Dinasti Shang

i..

ii.

..

d. Pada pandangan anda, bagaimanakah masyarakat Malaysia boleh berjaya dalam bidang pertanian?

i.

ii.

..

iii.

..............................................................................................................

ANALISA SOALAN BAB 2


BAB/
TAHUN
Bab 2

2004
1

2005
#1 X5

2006

ESEI (X) / Struktur (#)


2007
2008
2009
#1

2010

2011

1. Dalam tamadun India, aktiviti perdagangan mengalami perkembangan yang agak pesat sehingga membawa kepada
perdagangan luar.
a. Senaraikan tiga pusat perdagangan yang penting di India.
i.

..

ii.

................................................................................................................

iii.

................................................................................................................

b. Nyatakan dua persatuan perdagangan dan perusahaan yang wujud di India pada masa itu.
i.

..

ii.

................................................................................................................

c. Berikan dua matlamat penubuhan persatuan sresthin


i.
3

..

12

Rosle Yasin

ii.

Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2013

................................................................................................................

d. Pada pandangan anda, bagaimanakah kita boleh mencapai kejayaan dalam bidang yang
kita ceburi?
i.

..

ii.

................................................................................................................

iii.

................................................................................................................

2. Bidang sains dan teknologi juga berkembang semasa dalam tamadun Yunani, Rom,
India dan China.
a.

b.

c.

d.

Senaraikan nama tokoh-tokoh yang terlibat dalam bidang sains dan teknologi dalam tamadun-tamadun di atas
i.

..

ii.

................................................................................................................

iii.

................................................................................................................

Nyatakan konsep keseimbangan antara dua kuasa dalam tamadun China


i.

..

ii.

................................................................................................................

Apakah bahan yang digunakan untuk membuat kertas dalam tamadun China
i.

..

ii.

................................................................................................................

Pada pandangan anda, apakah faktor yang membolehkan perkembangan bidang sains dan teknologi pada zaman
tersebut?
i.

..

ii.

.................................................................................................................

iii.

................................................................................................................

3. Tamadun Yunani, Rom, India dan China banyak menyumbang kepada tamadun hari
ini.
a.

b.

Senaraikan sumbangan tamadun-tamadun Yunani, Rom, India dan China dalam bidang pembinaan
i.

..

ii.

................................................................................................................

iii.

................................................................................................................

Nyatakan dua hasil kesusasteraan dalam tamadun Yunani dan India yang masih dibaca dan menjadi rujukan
sehingga ke hari ini

Rosle Yasin

Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2013

i.

..

ii.

................................................................................................................

c. Senaraikan negara kota yang terlibat bersaing dalam sukan olimpik yang diadakan di
Olympia, Yunani.
i.

..

ii.

................................................................................................................

iii.

................................................................................................................

d. Pada pandangan anda, bagaimanakah cara untuk mencapai kejayaan dalam bidang
sukan yang kita ceburi?
i.

..

ii.

................................................................................................................

BAB 5

BAB/
TAHUN
Bab 5

2004
#2

2005
#2

2006

ESEI (X) / Struktur (#)


2007
2008
2009
#2

2010

2011

Contoh soalan

Jadual berikut menunjukkan Perjanjian yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad s.a.w dengan
penduduk Madinah
Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua merupakan
peristiwa penting dalam sejarah perkembangan Islam.
a.

Nyatakan lokasi Aqabah

i.

............................................................................................................................
1 markah

b.

Senaraikan tiga isi kandungan perjanjian aqabah yang pertama

i.
ii.
iii.

12

Rosle Yasin

Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2013

3 markah

c.
i.
ii.
iii.
iv.

Senaraikan tiga isi kandungan perjanjian aqabah yang kedua


..

..
..
3 markah

d.

i.
ii.
iii.
iv.

Pada pandangan anda, mengapakah perjanjian aqabah penting dalam sejarah perkembangan agama
Islam.
.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3 markah

2
a.

Peristiwa Hijrah sangat penting dalam sejarah perkembangan agama Islam yang dibawa oleh nabi
Muhammad s.a.w.
Jelaskan dua konsep hijrah.

i.
ii.
iii.
iv.

..
.
.
..
2 markah

b.

Jelaskan sebab berlakunya peristiwa hijrah

i.
ii.
iii.

.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2 markah

c.

Nyatakan dua kepentingan hijrah.

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
.

..
..
..
..
..
..
..

d.
i.
ii.
iii.

2 markah

Huraikan dengan ringkas pembaharuan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s.a.w setelah
berhijrah ke Madinah
..
..
..

Rosle Yasin
iv.

Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2013

..
4 markah

3
a.
i.
ii.
iii.

Nabi Muhammad s.a.w telah merangka perlembagaan bertulis berpandukan wahyu Allah s.w.t pada
tahun 622 M. yang dikenali sebagai Piagam Madinah
Apakah perkara asas yang terkandung dalam perlembagaan tersebut
..
..
..
2 markah

b.

Jelaskan dengan ringkas satu daripada perkara asas dalam (a) di atas
Sosial

i.
ii.
iii.
iv.

..
..
..
..
Undang-undang

i.
ii.

..
..
2 markah

c.
i.
ii.

Nyatakan kedudukan orang yahudi seperti yang terkandung dalam perlembagaan tersebut.
..
..
2 markah

d.
i.
ii.

Nyatakan kepentingan Piagam madinah dari segi ekonomi


..
..
2 markah

4
a.

Nabi Muhammad s.a.w telah mengutus surat kepada Raja Qibti Mesir, al-Muqauqis dan maharaja Rom
Timur, Hercules mengajak mereka mentaati perintah dan beriman kepada Allah.
Apakah reaksi Raja Qibti Mesir apabila menerima surat daripada Nabi Muhammad s.a.w?

i.

..
1 markah

b.

Nyatakan dua cara yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w untuk menyebarkan ajaran Islam

i.
ii.
iii.
iv.

..
..
..
..
2 markah

Rosle Yasin

Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2013

c.
i.
ii.
iii.

Senaraikan tiga sebab berlakunya peperangan dalam sejarah perkembangan Islam


..
..
..
.

d.

Apakah tindakan yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w terhadap tawanan perang Badar.

i.
ii.

..
..

2 markah

2 markah
4

e.

Senaraikan dua garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan

i.
ii.
iii.
iv.
v.

..
..
..
..
..
3 markah

5.

Jadual berikut menerangkan tentang Perjanjian Hudaibiyah


Tahun
628 masihi bersamaan 6 Hijrah
a.
i.
ii.

Peristiwa
Perjanjian Hudaibiyah di meterai

Senaraikan dua pihak yang menandatangani perjanjian tersebut.


..
..
2 markah

b.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Nyatakan dua peristiwa ke arah termetrainya perjanjian itu


..
..
..
..
..
..
2 markah

c.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan Perjanjian Hudaibiyah kepada


perkembangan Islam
..
..
..
..
..
..
3 markah

d.

Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada perjanjian Hudaibiyah demi memperkukuhkan
perpaduan dan keamanan negara kita Malaysia

i.

..

Rosle Yasin
ii.
iii.
iv.

Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2013

..
..
..
3 markah

Jadual dibawah menunjukkan rentetan peristiwa yang membawa kapada peristiwa pembukaan semula
Kota Makkah

Tahun
622 M
628 M
630 M
a.
i.
ii.
iii.

Peristiwa
Hijrah ke Madinah
Perjanjian Hudaibiyah
Pembukan semula Kota Makkah

Senaraikan tiga sebab berlakunya pembukaan semula kota Makkah


..
..
..
3 markah

b.

Nyatakan dua faktor yang telah membantu kejayaan pembukaan semula Kota Makkah

i.
ii.
iii.
iv.

..
..
..
..
2 markah

c.

Senaraikan dua tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w setelah berjaya menguasai Kota
Makkah

i.
ii.

..
..
2 markah

d.

Berikan tiga kesan pembukaan semula kota Makkah

i.
ii.
iii
iv
i

..
..
..
..
2 markah

Rosle Yasin
BAB/
TAHUN
Bab 7
Bab 8

Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2013

2004

2005

2006
X6

ESEI (X) / Struktur (#)


2007
2008
2009
X5
#1

2010
#2

2011
#2

Contoh soalan bab Tujuh


1.

Kedatangan Islam ke Asia Tenggara berkait rapat dengan para pedagang dan perkembangan
perdagangan di Asia Tenggara.
m/s 174

a.

Apakah faktor yang mempertemukan pedagang dari pelbagai pelusuk kawasan di Asia
Tenggara?
i
ii
[2 markah]

b.

Senaraikan dua buah pelabuhan penting di Lautan Hindi yang mempunyai hubungan dengan
pelabuhan di Asia Tenggara?

.....................................................................................................................................

ii

..........................................................................................................................
[2 markah]

c.

Nyatakan empat buah pelabuhan penting yang terdapat di Asia Tenggara.

.......................................................................................................................

ii

.......................................................................................................................

iii

........................................................................................................................

iv

......................................................................................................................
[4 markah]

d.

Pada pandangan anda, mengapakah Asia Tenggara menjadi tumpuan pedagang dari luar?

....................................................................................................................
i
....................................................................................................................
ii
[2 markah]

2.

10

Jadual di bawah menunjukkan tentang teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara

12

Rosle Yasin

Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2013

Islam dari Semenanjung Arab


Teori kedatangan Islam ke Asia
Tenggara

Islam dari India


Islam dari China

a.

Namakan tokoh yang mengemukakan teori kedatangan Islam:


i

dari Semenanjung Tanah Arab


.................................................................................................................

ii

dari China
...................................................................................................................

iii

dari India
....................................................................................................................
[3 markah]

b.

Senaraikan dua bukti tentang kedatangan Islam dari Semenanjung Tanah Arab

.....................................................................................................................

ii

....................................................................................................................
[2 markah]

c.

Senaraikan dua bukti kedatangan Islam dari China


i

....................................................................................................................

ii

...................................................................................................................
i
Senaraikan dua bukti kedatangan Islam dari India

d.
i

........................................................................................................................

ii

..........................................................................................................................

[2 markah]

[2 markah]
e.

Pada pendapat anda, mengapakah para pedagang Islam menyebarkan ajaran Islam kepada
penduduk setempat?
......................................................................................................................
[1 markah]

11

Rosle Yasin
3.

Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2013

Perkembangan Islam di Asia Tenggara berlaku menerusi pelbagai cara. Bagaimanapun para sarjana
berpendapat para pedagang banyak berperanan menyebarkan ajaran Islam.
a.

Nyatakan tiga faktor yang membolehkan para pedagang menyebarkan ajaran Islam di Asia
Tenggara?
i

..............................................................................................................................

ii

..............................................................................................................................

iii

..............................................................................................................................
[3 markah]

b.

Berikan dua negeri yang berjaya di Islamkan oleh Melaka melalui perkahwinan putera-puteri
Sultan Mansur Shah dan Sultan Muzaffar Shah.
i

...........................................................................................................................

ii

..........................................................................................................................
[2 markah]

c.

Senaraikan tiga cara penyebaran Islam di Asia Tenggara.

.......................................................................................................................

ii

.......................................................................................................................

iii

........................................................................................................................
[3 markah]

d.

Pada pandangan anda, apakah nilai murni yang diamalkan oleh pendakwah Islam yang boleh
dijadikan contoh untuk meransang jiwa anak bangsa Malaysia menjadi seorang warganegara
yang bertanggungjawab?

....................................................................................................................

ii

....................................................................................................................
[2 markah]

12

Rosle Yasin
4.

Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2013

Islam juga turut berkembang di Asia Tenggara hasil daripada kelahiran kerajaan-kerajaan Islam.

a.

Senaraikan tiga kerajaan


Tenggara?

Islam yang muncul hasil daripada penyebaran Islam di Asia

..............................................................................................................................

ii

..............................................................................................................................

iii

..............................................................................................................................
[3 markah]

b.

Berikan dua cara kerajaan Melaka menyebarkan ajaran Islam di rantau Asia Tenggara
...........................................................................................................................
i
..........................................................................................................................
ii

[2 markah]
Apakah bukti yang menunjukkan Islam telah bertapak di Brunei ?.

c.
.......................................................................................................................
i

[1 markah]
Nyatakan tiga cara yang digunakan oleh Acheh untuk mengembangkan ajaran Islam.

d.
....................................................................................................................
i

....................................................................................................................
[2 markah]

ii
Pada pendapat anda, apakah yang boleh meransang kesedaran jiwa anak bangsa Malaysia
untuk memartabatkan ilmu pengetahuan di negara kita?
e.
....................................................................................................................
i

....................................................................................................................
[2 markah]

ii

5.

Jadual di bawah menunjukkan tentang peranan Pusat Kebudayaan Islam di Asia Tenggara

Melaka
Pusat Kebudayaan Islam
Acheh
Samudera-Pasai

13

Rosle Yasin

Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2013

a.

Senaraikan tiga aktiviti penterjemahan yang dilakukan oleh kerajaan Samudera Pasai.
.................................................................................................................
i
...................................................................................................................
ii
....................................................................................................................
iii

b.

[3 markah]
Nyatakan dua buku kesusasteraan yang mempunyai pengaruh gaya penulisan Arab padan
zaman Kesulatanan Melayu Melaka

.....................................................................................................................

ii

....................................................................................................................
[2 markah]

c.

Senaraikan dua dua ciri kitab al- Dur al-Manzum


i

....................................................................................................................

ii

...................................................................................................................
i
Senaraikan peranan kerajaan Johor-Riau pada abad ke-18.

d.

[2 markah]

........................................................................................................................

ii

..........................................................................................................................
[2 markah]

e.

Pada pendapat anda, bagaimanakah kegiatan penulisan boleh melahirkan masyarakat yang
berpengatahuan?
......................................................................................................................
[1 markah]

BAB/
TAHUN
Bab 10

2004
X6

2005
#3

2006
#2

ESEI (X) / Struktur (#)


2007
2008
2009
X8

2010

Contoh soalan bab Sepuluh

i.
14

1.
a.

H.N Ridley telah dilantik sebagai pengarah Botanical Garden, Singapura pada tahun 1888.
Terangkan dua sumbangan H.N Ridley dalam perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu.

i.

................................................................................................................................

ii.

...............................................................................................................................

b.

Senaraikan tiga sebab utama perkembangan perusahaan di Tanah Melayu


................................................................................................................................

2011
#4
X6

12

Rosle Yasin

Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2013

ii.

...............................................................................................................................

iii.

................................................................................................................................

c. Nyatakan tiga syarikat Eropah yang melabur modal dalam perusahaan getah di
Tanah Melayu
i.

................................................................................................................................

ii.

...............................................................................................................................

i.

................................................................................................................................

d. Berdasar pengetahuan sejarah anda, apakah langkah yang diambil untuk mengatasi
kejatuhan harga getah?
i.

................................................................................................................................

ii.

...............................................................................................................................
2.

a. Senaraikan tanaman baru yang diperkenalkan oleh Bitish dalam usaha mereka untuk mengeksplotasi
ekonomi Tanah Melayu.

i.

................................................................................................................................

ii.

...............................................................................................................................

iii.

..............................................................................................................................

b. Nyatakan tiga ciri undang-undang tanah yang diperkenalkan oleh kerajaan British
i.

................................................................................................................................

ii.

...............................................................................................................................

iii.

...............................................................................................................................

c. Namakan akta tanah yang diperkenalkan di Sarawak bagi melindungi hak milik
tanah masyarakat bumiputera
i.

................................................................................................................................

ii.

...............................................................................................................................

d. Pada pandangan anda, mengapakah British memperkenalkan akta tanah Simpanan


Melayu?
i.

................................................................................................................................

ii.

...............................................................................................................................

15

Rosle Yasin

Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2013

3. Pembangunan dan kepesatan ekonomi Tanah Melayu telah mendorong pihak penjajah memperkenalkan beberapa
perubahan.
a.
i.

Apakah perubahan yang dilakukan oleh British untuk melicinkan urusan kewangan?
................................................................................................................................

b. Nyatakan kesan pengenalan sistem kewangan moden terhadap tanah Melayu

i.

................................................................................................................................

ii.

...............................................................................................................................

c. Senaraikan bank-bank Eropah yang membuka cawangan di Tanah Melayu

i.

................................................................................................................................

ii.

...............................................................................................................................

iii.

..............................................................................................................................

d. Senaraikan pemodal tempatan yang mngambil inisiatif menubuhkan bank mereka


sendiri di Tanah Melayu

i.

................................................................................................................................

ii.

..............................................................................................................................

e. Pada pendapat anda, bagaimana bank dapat membantu memesatkan perkembangan


ekonomi negara.
i.

................................................................................................................................

ii.

..............................................................................................................................

4. Sistem pendidikan yang wujud semasa zaman penjajah telah mengubah sistem pendidikan tradisional di Tanah
Melayu.
a. Sebelum kedatangan penjajah, dimanakah kanak-kanak Melayu mendapatkan pendidikan?
i.
................................................................................................................................
ii.

..............................................................................................................................

b. Senaraikan sekolah venakular Melayu yang ditubuhkan di negeri-negeri Selat

i.
16

................................................................................................................................

Rosle Yasin

ii.

Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2013

..............................................................................................................................

c. Namakan sekolah aliran Inggeris yang ditubuhkan di Tanah Melayu sebelum tahun
1900.

i.

................................................................................................................................

ii.

..............................................................................................................................

d. Pada pendapat kamu, mengapakah orang Melayu enggan menghantar anak mereka
ke sekolah Inggeris?
i.

................................................................................................................................

ii.

..............................................................................................................................

iii.

................................................................................................................................

iv.

..............................................................................................................................

17