LAPORAN RANCANGAN TAHUNAN PERSATUAN BULAN SABIT MERAH 2013 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUNYI

Berikut merupakan rancangan tahunan aktiviti persatuan Bulan Sabit Merah yang saya perolehi daripada Sekolah Kebangsaan Sungai Bunyi semasa menjalani PBS Fasa 3. Saya sertakan sekali laporan asli daripada sekolah tersebut untuk dijadikan rujukan di bahagian Lampiran. Bilangan 1 Mesyuarat !gong "#$3 dan Perlantikan ja%atankuasa baru "#$3. Kesemua guru penasihat bagi setiap persatuan akan terlibat dan juga guru di sekolah tersebut.

Bilangan 2 Pengenalan kepada sejarah dan ikrar Persatuan Bulan Sabit Merah

Bilangan 3 Menyalin lagu PBSM dan pengenalan kepada lirik lagu PBSM. Mengha&al lagu PBSM.

Bilangan 4 Pengenalan kepada !sas Pertolongan 'emas. Menyalin nota mengenai !sas Pertolongan 'emas

Bilangan 5 Pengenalan kepada (katan !nduh dan Balutan. Belajar cara)cara ikatan dan balutan

Bilangan 6 Pengenalan kepada Ka%ad Kaki dan Belajar asas ka%ad kaki

Bilangan

Kui* Kesihatan. +erbuka kepada umum

Bilangan ! Pengenalan kepada ,enis)jenis Penyakit. Menyalin nota mengenai penyakit yang akan dikenalkan

Menyalin nota mengenai ubatan yang dikenalkan.bat)ubatan.Bilangan " Panduan -a%atan Kecemasan. +eori dan praktikal untuk ra%atan kecemasan Bilangan 10 Pengenalan kepada . Bilangan 11 /otong) royong bilik darjah dan persekitaran sekolah Bilangan 12 Mesyuarat Penutup "#$3) Laporan aktiviti "#$3 dan perancangan "#$0 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful