Anda di halaman 1dari 16

sukatan pelajaran pendidikan al-quran dan al-sunnah kbsm

PENDAHULUAN

‫ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ‬

‫ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ‬

‫ﺃﲨﻌﲔ‬

Mata Pelajaran Pendidikan Islam adalah mata pelajaran wajib bagi


semua pelajar Islam di peringkat sekolah rendah dan menengah.
Tumpuan diberikan kepada Asuhan Membaca al-Quran dan
Rampaian Pendidikan Agama Islam di peringkat sekolah rendah,
Tilawah al-Quran dan ‘Ulum Syariah di peringkat sekolah
menengah. Dengan demikian pelajar dapat menguasai
pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai Islam untuk diamalkan dan
dihayati dalam kehidupan harian.

Pelajar juga dikehendaki mempertingkatkan pengetahuan,


kemahiran dan penghayatan dalam bidang Pendidikan al-Quran
dan al-Sunnah kerana kedua-dua sumber tersebut adalah asas
Perundangan Islam.

Di peringkat menengah atas pelajar diberi pilihan untuk mengambil


mata pelajaran Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai mata
pelajaran elektif. Diharapkan melalui mata pelajaran elektif ini
pelajar dapat memperkayakan lagi pengetahuan, kemahiran dan
penghayatan yang berkaitan dengan al-Quran dan al-Sunnah untuk
diamalkan dan dihayati dalam kehidupan seharian.

1
sukatan pelajaran pendidikan al-quran dan al-sunnah kbsm
Adalah menjadi hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia agar
mata pelajaran ini dapat melahirkan insan yang berilmu, beriman,
beramal salih dan bertaqwa serta bertanggungjawab sebagai
hamba dan khalifah Allah S.W.T. selaras dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Falsafah Pendidikan Islam
(FPI).

MATLAMAT

Matlamat mata pelajaran Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah


adalah untuk mendalami al-Quran dan al-Sunnah, dan ilmu yang
berkaitan dengannya dalam memberi sumbangan kepada
pembentukan dan perkembangan diri serta tamadun untuk menjadi
muslim yang berilmu, beriman, beramal soleh, berperibadi mulia
dan bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah S.W.T.
yang bertaqwa.

OBJEKTIF

Kurikulum Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah membolehkan


murid mendapat:

1. Membaca, menghafaz, memahami, mengamal dan


menghayati kandungan al-Quran dalam kehidupan.

2. Membaca, memahami, mengamal dan menghayati


kandungan Hadis Rasulullah s.a.w.

2
sukatan pelajaran pendidikan al-quran dan al-sunnah kbsm
3. Memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan al-Quran
dari aspek sejarah, sebab-sebab nuzul ayat serta
pengumpulan al-Quran.

4. Mengenali, memahami dan menghurai istilah-istilah tertentu


yang digunakan dalam ‘Ulum al-Hadis.

5. Beradab dan berakhlak mulia dan terpuji, memelihara


perpaduan ummah dan sanggup berkorban untuk agama,
bangsa dan negara.

6. Menghargai dan menghayati perkembangan dan kemajuan


Islam sejak zaman Rasulullah s.a.w. hingga kini dalam bidang
pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan pembangunan.

7. Mengenali, menyanjungi dan mencontohi tokoh dan ahli fikir


Islam yang terkemuka.

ORGANISASI KANDUNGAN:

Tujuan sukatan mata pelajaran Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah


ialah untuk memperkayakan para pelajar dengan ilmu al-Quran dan
al-Sunnah serta memantapkan kefahaman mereka mengenai
konsep-konsep dan huraian ilmu al-Quran dan al-Sunnah melalui
aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang terancang dalam
dan luar bilik darjah.

Mata pelajaran ini mengandungi bidang-bidang Pengajian al-


Quran, ‘Ulum al-Quran, Pengajian al-Hadis, ‘Ulum al-Hadis, Akhlak
dan Tamadun Islam.

3
sukatan pelajaran pendidikan al-quran dan al-sunnah kbsm
Bidang Pengajian al-Quran menekankan aspek membaca,
menghafaz dan memahami ayat-ayat tertentu. Sementara ‘Ulum al-
Quran membicarakan mengenai al-Quran, wahyu dan sejarah
penulisan al-Quran. Manakala Pengajian al-Hadis menghuraikan
hadis-hadis tertentu yang berkaitan dengan aspek budaya ilmu,
budaya kerja, akhlak dan tamadun manusia. ‘Ulum al-Hadis pula
membincangkan kedudukan Hadis sebagai sumber kedua syariat
Islam. Seterusnya bidang akhlak menjuruskan kepada
pembentukan sifat-sifat mulia dan terpuji di kalangan pelajar.
Akhirnya bidang Tamadun Islam memberi tumpuan kepada aspek
perkembangan dan kesan tamadun Islam yang mencorakkan
tamadun manusia dalam kehidupan sosial, pendidikan, politik dan
ekonomi. Bidang ini juga membicarakan sumbangan tokoh-tokoh
Islam terkemuka.

Bidang-bidang tersebut di atas merupakan kesepaduan dan


penggabung-jalinan ilmu yang berpaksikan akidah Islamiah yang
dapat melahirkan generasi yang sanggup mendukung dan
membela keunggulan sumber Syariah Islamiah dan menghayati
budaya ilmu, budaya kerja dan akhlak terpuji berasaskan kepada
amalan risalah yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. dan perjuangan
para sahabat r.a. serta ulama

4
sukatan pelajaran pendidikan al-quran dan al-sunnah kbsm
ISI PELAJARAN:

1. PENGAJIAN AL-QURAN

1.1 Membaca ayat-ayat berikut mengikut hukum tajwid :

1.1.1 Surah al-An‘am, 6 : 1 - 165.

1.1.2 Surah al-Anfal , 8 : 1 - 75.

1.1.3 Surah al-Hajj, 22 : 1 - 78

1.1.4 Surah al-Mu’minun, 23 : 1 - 118.

1.1.5 Surah Luqman, 31 :1 - 34.

1.1.6 Surah Yasin, 36 : 1 - 83.

1.1.7 Surah al-Hujurat, 49 : 1 - 18.

1.1.8 Surah al-Rahman, 55 : 1 - 78.

1.1.9 Surah al-Taubah, 9 : 1 - 129.

1.1.10 Surah al-Nur, 24 : 1 - 38.

1.1.11 Surah al-Sajdah, 32 : 1 - 30.

1.1.12 Surah al-Waqiah, 56 : 1 - 96.

1.1.13 Surah al-Hasyr , 59 : 1 - 24

1.2 Mengetahui latar belakang, fadilat membaca, memahami


pengertian, sebab nuzul, hikmat, pengajaran dan
menghayati surah-surah berikut :

1.2.1 Surah al-An‘am, 6 : 70

1.2.2 Surah al-An‘am, 6 : 141

5
sukatan pelajaran pendidikan al-quran dan al-sunnah kbsm
1.2.3 Surah al-An‘am, 6 : 162 – 163

1.2.4 Surah al-Anfal, 8 : 60-63

1.2.5 Surah al-Hajj, 22 : 11-13

1.2.6 Surah al-Hajj, 22 : 42 - 46

1.2.7 Surah al- Mu’minun, 23 : 1 - 11

1.2.8 Surah Luqman, 31 : 12 –19

1.2.9 Surah Yasin, 36 : 77 - 83

1.2.10 Surah al-Hujurat, 49 : 13

1.2.11 Surah al-Rahman, 55 : 1- 30

1.2.12 Surah al-Taubat, 9 : 6

1.2.13 Surah al-Taubat, 9 : 23 - 24

1.2.14 Surah al-Taubat, 9 : 102

1.2.15 Surah al-Taubat, 9 : 128 – 129

1.2.16 Surah al-Nur, 24 : 1 – 10

1.2.17 Surah al-Nur, 24 : 30 – 31

1.2.18 Surah al-Nur, 24 : 35

1.2.19 Surah al-Sajdah, 32 : 15 – 20

1.2.20 Surah al-Waqiah, 56 : 1 – 96

1.2.21 Surah al-Hasyr, 59 : 21 – 24

6
sukatan pelajaran pendidikan al-quran dan al-sunnah kbsm
1.3 Menghafaz surah-surah berikut mengikut hukum tajwid.

1.3.1 Surah Yasin, 36 : 1 – 83

1.3.2 Surah al-Sajdah, 32 : 1 – 30

2. ‘ULUM AL-QURAN

2.1 ‘Ulum al-Quran dan kepentingannya.

2.2 Al-Quran dan nama-nama lain bagi al-Quran

2.3 Al-Quran sebagai mukjizat.

2.4 Kepentingan wahyu dan cara penurunnya.

2.5 Nuzul al-Quran.

2.6 Makkiyyah dan Madaniyyah.

2.7 Sejarah al-Quran di zaman Rasulullah s.a.w., Khulafa’


al-Rasyidin dan Bani Umaiyyah.

2.8 Ilmu Tafsir dan kitab-kitab tafsir: Tafsir Qurtubi, Tafsir


Ibnu Kathir, Fi Zilali al-Quran dan Tafsir al-Quran al-
Hakim.

3. PENGAJIAN AL-HADIS

3.1 Membaca, memahami dan menghayati matan,


pengertian serta hikmat pengajaran hadis-hadis berikut:

7
‫‪sukatan pelajaran pendidikan al-quran dan al-sunnah kbsm‬‬
‫‪3.1.1‬‬ ‫‪Kelebihan Menuntut Ilmu :‬‬

‫ﺻﻠﱠﻰ‬ ‫ﻋﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﺍﻟ ‪‬ﺪ ‪‬ﺭﺩ‪‬ﺍ ِﺀ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ‪ :‬ﺳ ‪‬ﻤ ‪‬ﻌﺖ‪ ‬ﺭﺳ‪‬ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻪ ‪‬‬
‫ﻚ‬‫ﻚ ﹶﻃﺮﹺﻳﻘﹰﺎ ‪‬ﻳ‪‬ﺒ‪‬ﺘﻐ‪‬ﻲ ﻓ‪‬ﻴ ‪‬ﻪ ‪‬ﻋ ﹾﻠﻤ‪‬ﺎ ‪‬ﺳﹶﻠ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﱠﻠ ‪‬ﻪ ‪‬ﻋﹶﻠ‪‬ﻴ ‪‬ﻪ ‪‬ﻭ ‪‬ﺳﻠﱠ ‪‬ﻢ ‪‬ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ‪‬ﺳﹶﻠ ‪‬‬
‫ﺤ‪‬ﺘﻬ‪‬ﺎ ﹺﺭﺿ‪‬ﺎ ًﺀ‬ ‫ﻀﻊ‪ ‬ﹶﺃ ‪‬ﺟﹺﻨ ‪‬‬ ‫ﺠ‪‬ﻨ ‪‬ﺔ ‪‬ﻭﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﹾﻤﻼ‪‬ﺋ ﹶﻜ ﹶﺔ ﹶﻟ‪‬ﺘ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﱠﻠ ‪‬ﻪ ﹺﺑ ‪‬ﻪ ﹶﻃﺮﹺﻳﻘﹰﺎ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ ‪‬‬
‫ﺕ ‪‬ﻭ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ﻓ‪‬ﻲ‬ ‫ﺴ ‪‬ﻤﻮ‪‬ﺍ ‪‬‬ ‫ﺴ‪‬ﺘ ‪‬ﻐ ‪‬ﻔﺮ‪ ‬ﹶﻟﻪ‪ ‬ﻣ ‪‬ﻦ ﻓ‪‬ﻲ ﺍﻟ ‪‬‬ ‫ﺐ ﺍﹾﻟ ‪‬ﻌ ﹾﻠ ﹺﻢ ‪‬ﻭﹺﺇﻥﱠ ﺍﹾﻟﻌ‪‬ﺎ‪‬ﻟ ‪‬ﻢ ﹶﻟ‪‬ﻴ ‪‬‬
‫‪‬ﻟﻄﹶﺎ‪‬ﻟ ﹺ‬
‫ﻀ ﹺﻞ‬ ‫ﻀﻞﹸ ﺍﹾﻟﻌ‪‬ﺎ‪‬ﻟ ﹺﻢ ‪‬ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻌ‪‬ﺎﹺﺑ ‪‬ﺪ ﹶﻛ ﹶﻔ ‪‬‬ ‫ﺽ ‪‬ﺣﺘ‪‬ﻰ ﺍﹾﻟﺤ‪‬ﻴﺘ‪‬ﺎ ﹸﻥ ﻓ‪‬ﻲ ﺍﹾﻟﻤ‪‬ﺎ ِﺀ ‪‬ﻭﹶﻓ ‪‬‬ ‫ﺍﻷ ‪‬ﺭ ﹺ‬
‫ﺐ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﹾﻟ ‪‬ﻌﹶﻠﻤ‪‬ﺎ َﺀ ‪‬ﻭ ‪‬ﺭﹶﺛﺔﹸ ﺍﻷ‪‬ﻧﹺﺒﻴ‪‬ﺎ ِﺀ ﹺﺇﻥﱠ ﺍ َﻷ‪‬ﻧﹺﺒﻴ‪‬ﺎ َﺀ‬ ‫ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ‪‬ﻤ ﹺﺮ ‪‬ﻋﻠﹶﻰ ﺳ‪‬ﺎ‪‬ﺋ ﹺﺮ ﺍﹾﻟ ﹶﻜﻮ‪‬ﺍ ‪‬ﻛ ﹺ‬
‫ﹶﻟ ‪‬ﻢ ‪‬ﻳ ‪‬ﻮﺭ‪‬ﺛﹸﻮﺍ ﺩ‪‬ﻳﻨ‪‬ﺎﺭ‪‬ﺍ ﻭ ﹶﻻ ‪‬ﺩ ‪‬ﺭ ‪‬ﻫﻤ‪‬ﺎ ﹺﺇ‪‬ﻧﻤ‪‬ﺎ ‪‬ﻭ ‪‬ﺭﺛﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟ ‪‬ﻌ ﹾﻠ ‪‬ﻢ ﹶﻓ ‪‬ﻤ ‪‬ﻦ ﹶﺃ ‪‬ﺧ ﹶﺬ ﹺﺑ ‪‬ﻪ ﹶﺃ ‪‬ﺧ ﹶﺬ‬
‫ﻆ ﻭ‪‬ﺍ‪‬ﻓ ﹴﺮ‪.‬‬‫ﺤﱟ‬ ‫ﹺﺑ ‪‬‬
‫)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ(‬

‫‪3.1.2‬‬ ‫‪Kepentingan ulama :‬‬

‫ﺻﻠﱠﻰ‬ ‫ﺹ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ‪‬ﺳ ‪‬ﻤ ‪‬ﻌﺖ‪ ‬ﺭﺳ‪‬ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻪ ‪‬‬ ‫‪‬ﻋ ‪‬ﻦ ‪‬ﻋ‪‬ﺒﺪ‪‬ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻪ ‪‬ﺑ ﹺﻦ ‪‬ﻋ ‪‬ﻤﺮﹺﻭ ‪‬ﺑ ﹺﻦ ﺍﹾﻟﻌ‪‬ﺎ ﹺ‬
‫ﺍﻟﱠﻠ ‪‬ﻪ ‪‬ﻋﹶﻠ‪‬ﻴ ‪‬ﻪ ‪‬ﻭ ‪‬ﺳﻠﱠ ‪‬ﻢ ‪‬ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻪ ﻻ ‪‬ﻳ ﹾﻘﹺﺒﺾ‪ ‬ﺍﹾﻟ ‪‬ﻌ ﹾﻠ ‪‬ﻢ ﺍ‪‬ﻧ‪‬ﺘﺰ‪‬ﺍﻋ‪‬ﺎ ‪‬ﻳ‪‬ﻨ‪‬ﺘ ﹺﺰﻋ‪‬ﻪ‪ ‬ﻣ ‪‬ﻦ‬
‫ﺾ ﺍﹾﻟ ‪‬ﻌﹶﻠﻤ‪‬ﺎ ِﺀ ‪‬ﺣﺘ‪‬ﻰ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﻟ ‪‬ﻢ ﻳ‪‬ﺒ ﹺﻖ ﻋ‪‬ﺎ‪‬ﻟﻤ‪‬ﺎ‬ ‫ﺍﹾﻟ ‪‬ﻌﺒ‪‬ﺎ ‪‬ﺩ ‪‬ﻭﹶﻟ ‪‬ﻜ ‪‬ﻦ ‪‬ﻳ ﹾﻘﹺﺒﺾ‪ ‬ﺍﹾﻟ ‪‬ﻌ ﹾﻠ ‪‬ﻢ ﹺﺑ ﹶﻘ‪‬ﺒ ﹺ‬
‫ﻀﻠﱡﻮﺍ‬ ‫ﺱ ‪‬ﺭﺀُﻭﺳ‪‬ﺎ ‪‬ﺟﻬ‪‬ﺎ ﹰﻻ ﹶﻓﺴ‪‬ﺌﻠﹸﻮﺍ ﹶﻓﹶﺄ ﹾﻓ‪‬ﺘﻮ‪‬ﺍ ﹺﺑ ‪‬ﻐ‪‬ﻴ ﹺﺮ ‪‬ﻋ ﹾﻠ ﹴﻢ ﹶﻓ ‪‬‬ ‫ﺨ ﹶﺬ ﺍﻟﻨ‪‬ﺎ ‪‬‬ ‫ﺍ‪‬ﺗ ‪‬‬
‫ﺿﻠﱡﻮﺍ‬
‫‪‬ﻭﹶﺃ ‪‬‬
‫)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ(‬

‫‪8‬‬
‫‪sukatan pelajaran pendidikan al-quran dan al-sunnah kbsm‬‬
‫‪3.1.3‬‬ ‫‪Akhlak Yang Mulia :‬‬

‫ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ‪‬ﻪ ‪‬ﻋﹶﻠ‪‬ﻴ ‪‬ﻪ ‪‬ﻭ ‪‬ﺳﻠﱠ ‪‬ﻢ ﹶﺃ ﹾﻛ ‪‬ﻤﻞﹸ‬


‫‪‬ﻋ ‪‬ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻫ‪ ‬ﺮ‪‬ﻳ ‪‬ﺮ ﹶﺓ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ‪‬ﺭﺳ‪‬ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻪ ‪‬‬
‫ﺴﻨ‪‬ﻬ‪ ‬ﻢ ‪‬ﺧﹸﻠﻘﹰﺎ ‪‬ﻭ ‪‬ﺧﻴ‪‬ﺎ ‪‬ﺭ ﹸﻛ ‪‬ﻢ ‪‬ﺧﻴ‪‬ﺎ ‪‬ﺭ ﹸﻛ ‪‬ﻢ ‪‬ﻟﹺﻨﺴ‪‬ﺎ‪‬ﺋ ﹺﻬ ‪‬ﻢ‬‫ﲔ ﹺﺇﳝ‪‬ﺎﻧ‪‬ﺎ ﹶﺃ ‪‬ﺣ ‪‬‬ ‫ﺍﹾﻟﻤ‪ ‬ﺆ ‪‬ﻣﹺﻨ ‪‬‬
‫‪‬ﺧﹸﻠﻘﹰﺎ‪.‬‬
‫)ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ(‬

‫‪3.1.4‬‬ ‫‪Mensyukuri Nikmat Allah :‬‬

‫ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ‪‬ﻪ ‪‬ﻋﹶﻠ‪‬ﻴ ‪‬ﻪ‬ ‫ﺱ ‪‬ﺭﺿ‪‬ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ‪‬ﻪ ‪‬ﻋ‪‬ﻨ ‪‬ﻬﻤ‪‬ﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ‪‬ﻨﹺﺒ ‪‬ﻲ ‪‬‬ ‫‪‬ﻋ ﹺﻦ ﺍ‪‬ﺑ ﹺﻦ ‪‬ﻋﺒ‪‬ﺎ ﹴ‬
‫ﺱ ﺍﻟﺼ‪‬ﺤ‪ ‬ﹸﺔ ﻭ‪‬ﺍﹾﻟ ﹶﻔﺮ‪‬ﺍﻍﹸ‪.‬‬‫‪‬ﻭ ‪‬ﺳﻠﱠ ‪‬ﻢ ﹺﻧ ‪‬ﻌ ‪‬ﻤﺘ‪‬ﺎ ‪‬ﻥ ‪‬ﻣ ‪‬ﻐﺒ‪‬ﻮ ﹲﻥ ﻓ‪‬ﻴ ﹺﻬﻤ‪‬ﺎ ﹶﻛ‪‬ﺜ ‪‬ﲑ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ﺍﻟﻨ‪‬ﺎ ﹺ‬
‫)ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ(‬

‫‪3.1.5‬‬ ‫‪Menjauhi Sifat Yang Buruk :‬‬

‫ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ‪‬ﻪ ‪‬ﻋﹶﻠ‪‬ﻴ ‪‬ﻪ ‪‬ﻭ ‪‬ﺳﻠﱠ ‪‬ﻢ‬‫ﻚ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ‪‬ﺭﺳ‪‬ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻪ ‪‬‬ ‫ﻋﻦ ﹶﺃ‪‬ﻧﺲ‪ ‬ﺑ ‪‬ﻦ ﻣ‪‬ﺎ‪‬ﻟ ‪‬‬
‫ﺠ‪‬ﺒ ﹺﻦ ﻭ‪‬ﺍﹾﻟ ‪‬ﻬ ‪‬ﺮ ﹺﻡ‬
‫ﺴ ﹺﻞ ﻭ‪‬ﺍﹾﻟ ‪‬‬
‫ﺠ ﹺﺰ ﻭ‪‬ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ‪‬‬
‫ﻚ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ﺍﹾﻟ ‪‬ﻌ ‪‬‬
‫‪‬ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠ ‪‬ﻬﻢ‪ ‬ﹺﺇﻧ‪‬ﻲ ﹶﺃﻋ‪‬ﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ ‪‬‬
‫ﺤﻴ‪‬ﺎ‬
‫ﺏ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ‪‬ﺒ ﹺﺮ ‪‬ﻭ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ‪‬ﻓ‪‬ﺘ‪‬ﻨ ‪‬ﺔ ﺍﹾﻟ ‪‬ﻤ ‪‬‬ ‫ﻚ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ‪‬ﻋﺬﹶﺍ ﹺ‬ ‫ﺨ ﹺﻞ ‪‬ﻭﹶﺃﻋ‪‬ﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ ‪‬‬ ‫ﻭ‪‬ﺍﹾﻟ‪‬ﺒ ‪‬‬
‫ﺕ‪.‬‬‫ﻭ‪‬ﺍﹾﻟ ‪‬ﻤﻤ‪‬ﺎ ‪‬‬
‫)ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ(‬

‫‪9‬‬
‫‪sukatan pelajaran pendidikan al-quran dan al-sunnah kbsm‬‬
‫‪3.1.6‬‬ ‫‪Amalan Yang Baik di Sisi Allah :‬‬

‫ﻀﻞﹸ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ‬


‫ﻱ ﺍﻷ ‪‬ﻋﻤ‪‬ﺎ ﹺﻝ ﹶﺃ ﹾﻓ ‪‬‬
‫ﺖ ﻳ‪‬ﺎ ‪‬ﺭﺳ‪‬ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻪ ﹶﺃ ‪‬‬ ‫‪‬ﻋ ‪‬ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﹶﺫ ‪‬ﺭ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹸﻗ ﹾﻠ ‪‬‬
‫ﺠﻬ‪‬ﺎﺩ‪ ‬ﻓ‪‬ﻲ ‪‬ﺳﺒﹺﻴ‪‬ﻠ ‪‬ﻪ‬
‫ﺍﻹﳝ‪‬ﺎ ﹸﻥ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠ ‪‬ﻪ ﻭ‪‬ﺍﹾﻟ ﹺ‬
‫)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ(‬

‫‪3.1.7‬‬ ‫‪Tanggungjawab individu :‬‬

‫ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ‪‬ﻪ ‪‬ﻋﹶﻠ‪‬ﻴ ‪‬ﻪ ‪‬ﻭ ‪‬ﺳﻠﱠ ‪‬ﻢ ﹶﺃﻧ‪ ‬ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺃﻻ ﹸﻛﻠﱡ ﹸﻜ ‪‬ﻢ‬
‫‪‬ﻋ ﹺﻦ ﺍ‪‬ﺑ ﹺﻦ ﻋ‪ ‬ﻤ ‪‬ﺮ ‪‬ﻋ ﹺﻦ ﺍﻟ‪‬ﻨﹺﺒ ‪‬ﻲ ‪‬‬
‫ﻉ‬
‫ﺱ ﺭ‪‬ﺍ ﹴ‬ ‫ﺴﺌﹸﻮ ﹲﻝ ‪‬ﻋ ‪‬ﻦ ‪‬ﺭ ‪‬ﻋ‪‬ﻴ‪‬ﺘ ‪‬ﻪ ﻓﹶﺎﻷ ‪‬ﻣﲑ‪ ‬ﺍﱠﻟﺬ‪‬ﻱ ‪‬ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨ‪‬ﺎ ﹺ‬ ‫ﻉ ‪‬ﻭ ﹸﻛﻠﱡ ﹸﻜ ‪‬ﻢ ‪‬ﻣ ‪‬‬ ‫ﺭ‪‬ﺍ ﹴ‬
‫ﻉ ‪‬ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ‪‬ﻫ ﹺﻞ ‪‬ﺑ‪‬ﻴ‪‬ﺘ ‪‬ﻪ ‪‬ﻭﻫ‪ ‬ﻮ‬ ‫ﺴﺌﹸﻮ ﹲﻝ ‪‬ﻋ ‪‬ﻦ ‪‬ﺭ ‪‬ﻋ‪‬ﻴ‪‬ﺘ ‪‬ﻪ ﻭ‪‬ﺍﻟﺮ‪ ‬ﺟ ﹸﻞ ﺭ‪‬ﺍ ﹴ‬ ‫‪‬ﻭﻫ‪ ‬ﻮ ‪‬ﻣ ‪‬‬
‫ﺖ ‪‬ﺑ ‪‬ﻌ‪‬ﻠﻬ‪‬ﺎ ‪‬ﻭ ‪‬ﻭﹶﻟ ‪‬ﺪ ‪‬ﻩ ‪‬ﻭ ‪‬ﻫ ‪‬ﻲ‬ ‫ﺴﺌﹸﻮ ﹲﻝ ‪‬ﻋ‪‬ﻨ ‪‬ﻬ ‪‬ﻢ ﻭ‪‬ﺍﹾﻟ ‪‬ﻤ ‪‬ﺮﹶﺃﺓﹸ ﺭ‪‬ﺍ ‪‬ﻋ‪‬ﻴ ﹲﺔ ‪‬ﻋﻠﹶﻰ ‪‬ﺑ‪‬ﻴ ‪‬‬ ‫‪‬ﻣ ‪‬‬
‫ﺴﺌﹸﻮ ﹲﻝ ‪‬ﻋ‪‬ﻨﻪ‪ ‬ﺃﹶﻻ‬ ‫ﻉ ‪‬ﻋﻠﹶﻰ ﻣ‪‬ﺎ ﹺﻝ ‪‬ﺳ‪‬ﻴ ‪‬ﺪ ‪‬ﻩ ‪‬ﻭﻫ‪ ‬ﻮ ‪‬ﻣ ‪‬‬ ‫ﺴﺌﹸﻮﹶﻟ ﹲﺔ ‪‬ﻋ‪‬ﻨ ‪‬ﻬ ‪‬ﻢ ﻭ‪‬ﺍﹾﻟ ‪‬ﻌ‪‬ﺒ ‪‬ﺪ ﺭ‪‬ﺍ ﹴ‬
‫‪‬ﻣ ‪‬‬
‫ﺴﺌﹸﻮ ﹲﻝ ‪‬ﻋ ‪‬ﻦ ‪‬ﺭ ‪‬ﻋ‪‬ﻴﺘ‪‬ﻪ‪.‬‬
‫ﻉ ‪‬ﻭ ﹸﻛﻠﱡ ﹸﻜ ‪‬ﻢ ‪‬ﻣ ‪‬‬ ‫ﹶﻓ ﹸﻜﻠﱡ ﹸﻜ ‪‬ﻢ ﺭ‪‬ﺍ ﹴ‬
‫)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ(‬

‫‪3.1.8‬‬ ‫‪Kepentingan Niat :‬‬

‫ﺏ ‪‬ﺭﺿ‪‬ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ‪‬ﻪ ‪‬ﻋ‪‬ﻨﻪ‪‬‬ ‫ﺨﻄﱠﺎ ﹺ‬ ‫ﻋﻦ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺃﰊ ﺣﻔﺺ ﻋ‪ ‬ﻤ ‪‬ﺮ ‪‬ﺑ ‪‬ﻦ ﺍﹾﻟ ‪‬‬
‫ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ‪‬ﻪ ‪‬ﻋﹶﻠ‪‬ﻴ ‪‬ﻪ ‪‬ﻭ ‪‬ﺳﻠﱠ ‪‬ﻢ ‪‬ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹺﺇ‪‬ﻧﻤ‪‬ﺎ‬ ‫ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ‪‬ﺳ ‪‬ﻤ ‪‬ﻌﺖ‪ ‬ﺭﺳ‪‬ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻪ ‪‬‬
‫ﺠ ‪‬ﺮﺗ‪‬ﻪ‪‬‬
‫ﺖ ‪‬ﻫ ‪‬‬‫ﺉ ﻣ‪‬ﺎ ‪‬ﻧﻮ‪‬ﻯ ﹶﻓ ‪‬ﻤ ‪‬ﻦ ﻛﹶﺎ‪‬ﻧ ‪‬‬ ‫ﺕ ‪‬ﻭﹺﺇ‪‬ﻧﻤ‪‬ﺎ ‪‬ﻟ ﹸﻜﻞﱢ ﺍ ‪‬ﻣ ﹺﺮ ﹴ‬‫ﺍﻷ ‪‬ﻋﻤ‪‬ﺎ ﹸﻝ ﺑﹺﺎﻟ‪‬ﻨﻴ‪‬ﺎ ‪‬‬
‫ﺠ ‪‬ﺮﺗ‪‬ﻪ‪ ‬ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻣ‪‬ﺎ ﻫ‪‬ﺎ ‪‬ﺟ ‪‬ﺮ‬‫ﺤﻬ‪‬ﺎ ﹶﻓ ﹺﻬ ‪‬‬‫ﹺﺇﻟﹶﻰ ‪‬ﺩ‪‬ﻧﻴ‪‬ﺎ ‪‬ﻳﺼ‪‬ﻴ‪‬ﺒﻬ‪‬ﺎ ﹶﺃ ‪‬ﻭ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍ ‪‬ﻣ ‪‬ﺮﹶﺃ ‪‬ﺓ ‪‬ﻳ‪‬ﻨ ‪‬ﻜ ‪‬‬
‫ﹺﺇﹶﻟ‪‬ﻴ ‪‬ﻪ‪.‬‬

‫‪10‬‬
‫‪sukatan pelajaran pendidikan al-quran dan al-sunnah kbsm‬‬

‫)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ(‬
‫‪3.1.9‬‬ ‫‪Kerjaya Terbaik :‬‬

‫ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ‪ :‬ﺳﺌﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ‬
‫ﻀﻞﹾ؟ ﻗﺎﻝ‪ :‬ﻋ ‪‬ﻤﻞﹸ ﺍﻟﺮﺟ‪ ‬ﹺﻞ ﹺﺑ‪‬ﻴ ‪‬ﺪ ‪‬ﻩ ‪‬ﻭ ﹸﻛﻞﱡ‬
‫ﺐ ﹶﺃ ﹾﻓ ‪‬‬
‫ﺴ ﹺ‬
‫ﻱ ﺍﻟ ﹶﻜ ‪‬‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‪ :‬ﺃ ‪‬‬
‫‪‬ﺑ‪‬ﻴ ﹴﻊ ‪‬ﻣ‪‬ﺒﺮ‪‬ﻭﺭ‪.‬‬
‫)ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﱪﱐ(‬

‫‪3.1.10 Berpegang Kepada al-Quran dan al-Sunnah :‬‬

‫ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‪،‬‬


‫ﺏ‬
‫ﺴ ﹾﻜ‪‬ﺘ ‪‬ﻢ ‪‬ﻤﺎ‪ :‬ﻛﺘ‪‬ﺎ ‪‬‬
‫ﻀﻠﱡﻮﺍ ﻣﺎ ‪‬ﺗ ‪‬ﻤ ‪‬‬
‫ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ‪ :‬ﺗ ‪‬ﺮ ﹾﻛﺖ‪ ‬ﻓ‪‬ﻴ ﹸﻜ ‪‬ﻢ ﹶﺃ ‪‬ﻣ ‪‬ﺮﻳ‪‬ﻦ ﹶﻟ ‪‬ﻦ ‪‬ﺗ ‪‬‬
‫ﺍﷲ ﻭﺳ‪‬ﻨ ﹶﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‪.‬‬
‫)ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺎﻟﻚ(‬

‫‪3.1.11 Mukmin Yang Kuat Lebih Dikasihi Allah :‬‬

‫ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ‪‬ﻪ ‪‬ﻋﹶﻠ‪‬ﻴ ‪‬ﻪ ‪‬ﻭ ‪‬ﺳﻠﱠ ‪‬ﻢ‬ ‫‪‬ﻋ ‪‬ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻫ‪ ‬ﺮ‪‬ﻳ ‪‬ﺮ ﹶﺓ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ‪‬ﺭﺳ‪‬ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻪ ‪‬‬
‫ﻒ ‪‬ﻭﻓ‪‬ﻲ‬ ‫ﻀﻌ‪‬ﻴ ‪‬‬ ‫ﺐ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻪ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ﺍﹾﻟﻤ‪ ‬ﺆ ‪‬ﻣ ﹺﻦ ﺍﻟ ‪‬‬ ‫ﻱ ‪‬ﺧ‪‬ﻴ ‪‬ﺮ ‪‬ﻭﹶﺃ ‪‬ﺣ ‪‬‬ ‫ﺍﹾﻟﻤ‪ ‬ﺆ ‪‬ﻣﻦ‪ ‬ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹺﻮ ‪‬‬
‫ﺠ ‪‬ﺰ ‪‬ﻭﹺﺇ ﹾﻥ‬‫ﻚ ﻭ‪‬ﺍ ‪‬ﺳ‪‬ﺘ ‪‬ﻌ ‪‬ﻦ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠ ‪‬ﻪ ﻭ‪‬ﻻ‪‬ﺗ ‪‬ﻌ ‪‬‬ ‫ﺹ ‪‬ﻋﻠﹶﻰ ‪‬ﻣﺎ ‪‬ﻳ‪‬ﻨ ﹶﻔﻌ‪ ‬‬ ‫ﹸﻛﻞﱟ ‪‬ﺧ‪‬ﻴ ‪‬ﺮ ﺍ ‪‬ﺣ ﹺﺮ ‪‬‬
‫ﻚ ‪‬ﺷ ‪‬ﻲ ٌﺀ ﻓﹶﻼ ‪‬ﺗ ﹸﻘ ﹾﻞ ﹶﻟ ‪‬ﻮ ﹶﺃﻧ‪‬ﻲ ﹶﻓ ‪‬ﻌ ﹾﻠﺖ‪ ‬ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻛﺬﹶﺍ ‪‬ﻭ ﹶﻛﺬﹶﺍ ‪‬ﻭﹶﻟ ‪‬ﻜ ‪‬ﻦ ﹸﻗ ﹾﻞ‬ ‫ﹶﺃﺻ‪‬ﺎ‪‬ﺑ ‪‬‬
‫ﺸ‪‬ﻴﻄﹶﺎ ‪‬ﻥ ‪.‬‬ ‫ﹶﻗ ‪‬ﺪﺭ‪ ‬ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻪ ‪‬ﻭﻣ‪‬ﺎ ﺷ‪‬ﺎ َﺀ ﹶﻓ ‪‬ﻌ ﹶﻞ ﹶﻓﹺﺈﻥﱠ ﹶﻟ ‪‬ﻮ ‪‬ﺗ ﹾﻔ‪‬ﺘﺢ‪ ‬ﻋ ‪‬ﻤ ﹶﻞ ﺍﻟ ‪‬‬

‫‪11‬‬
sukatan pelajaran pendidikan al-quran dan al-sunnah kbsm

(‫)ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ‬

4. ‘ULUM AL-HADIS

4.1 Pengertian hadis

4.2 Kedudukan hadis sebagai sumber kedua perundangan


Islam.

4.3 Pengertian dan maksud Hadis Dirayah dan Hadis


Riwayah.

4.4 Perbezaan antara Hadis Nabawi, Qudsi dan al-Quran.

4.5 Khabar Mutawatir dan Ahad serta hukum beramal


dengannya.

4.6 Perbezaan antara Hadis Sahih, Hasan, Da’if dan hukum


beramal dengannya.

4.7 Syarat-syarat perawi hadis.

4.8 Huraian istilah-istilah berikut :

Rawi ( ‫ ) ﺭﺍﻭﻱ‬, Sanad ( ‫) ﺳﻨﺪ‬, Isnad ( ‫) ﺇﺳﻨﺎﺩ‬,

Musnad ( ‫ﺪ‬‫)ﻣﺴﻨ‬,Musnid (‫)ﻣﺴﻨﹺﺪ‬ dan Matan ( ‫) ﻣﱳ‬.

4.9 Jenis Hadis dan hukum beramal dengannya :

4.9.1 Marfu‘ ( ‫) ﻣﺮﻓﻮﻉ‬, Mauquf ( ‫) ﻣﻮﻗﻮﻑ‬,

( Mursal ) ‫ﻣﺮﺳﻞ‬
12
sukatan pelajaran pendidikan al-quran dan al-sunnah kbsm

4.9.2 Maqtu’ ( ‫) ﻣﻘﻄﻮﻉ‬, Syaz ( ‫) ﺷﺎﺫ‬,

Maudu‘( ‫) ﻣﻮﺿﻮﻉ‬

4.10 Istilah ahli Hadith :

Muhaddis ( ‫ ) ﺍﶈﺪﺙ‬,Hafiz ( ‫ ) ﺍﳊﺎﻓﻆ‬,Hujjah ( ‫) ﺍﳊﺠﺔ‬,

Hakim ( ‫) ﺍﳊﺎﻛﻢ‬

4.11 Sunan al-Sittah iaitu Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim,


Sunan al-Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan al-Nasa’i dan
Sunan Ibn Majah.

5. AKHLAK

5.1 Adab terhadap Rasul

5.2 Adab berfikir

5.3 Adab amar maaruf nahi mungkar

5.4 Adab berhias diri

5.5 Adab ziarah jenazah

5.6 Adab menjaga orang sakit

5.7 Adab di tempat rekreasi

5.8 Adab menjaga kemudahan awam

5.9 Adab menjaga alam.


13
sukatan pelajaran pendidikan al-quran dan al-sunnah kbsm
5.10 Adab memberi dan menerima sedekah dan hadiah.

5.11 Adab berpidato.

5.12 Adab bernegara.

5.13 Adab musafir.

5.14 Adab berjual beli.

5.15 Adab berjuang.

5.16 Adab dengan pemimpin.

6. TAMADUN ISLAM

6.1 Tamadun Islam pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin dan


kesannya :

6.1.1 Pentadbiran.

6.1.2 Kepimpinan ( ekonomi, politik dan sosial )

6.1.3 Perluasan pengaruh.

6.2 Tamadun Islam pada zaman Khilafah Bani Umaiyah dan


Bani ‘Abbasiyah serta kesannya terhadap tamadun
manusia :

6.2.1 Penyebaran Islam

6.2.2 Ketenteraan

6.2.3 Pendidikan

6.2.4 Kehakiman

6.2.5 Perekonomian

14
sukatan pelajaran pendidikan al-quran dan al-sunnah kbsm
6.2.6 Perkembangan ilmu : Matematik, Sains, Fizik,

Farmakologi, Pertanian, Falsafah dan


Kesusasteraan.

6.3 Tokoh-tokoh Islam :

6.3.1 Al-Imam Abu Hanifah r.a.

6.3.2 Al-Imam Malik r.a.

6.3.3 Al-Imam al-Syafie r.a.

6.3.4 Al-Imam Ahmad bin Hanbal r.a.

6.3.5 Al-Imam al-Ghazali r.a.

6.3.6 Al-Imam Ibn Taimiyah.

6.3.7 Abu A‘la al-Maududi.

6.3.8 Al-Syeikh Mohamad Idris al-Marbawi.

6.3.9 Ibn. Sina.

6.3.10 Al-Khawarizmi.

6.3.11 Ibn Khaldun.

6.3.12 Syeikh Daud Fatoni.

6.3.13 Hasan al-Bana.

6.3.14 Syeikh Tahir Jalaludin.

6.3.15 HAMKA.

6.4 Islam di Nusantara :

6.4.1 Samudera – Pasai.

6.4.2 Acheh.

15
sukatan pelajaran pendidikan al-quran dan al-sunnah kbsm
6.4.3 Melaka.

16