Anda di halaman 1dari 2

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

TAJUK

1.0 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL

MASA

60 minit

STANDARD KANDUNGAN

1.1 Mengenal pasti struktur organisasi bengkel 1.2 Mengenal pasti peraturan dan keselamatan bengkel 1.1.1 Menyatakan struktur organisasi bengkel berpandukan arta. 1.1.2 Menyediakan jadual tugas berpandukan struktur organisasi bengkel. 1.2.1 Menyatakan peraturan dan keselamatan am! diri! alatan dan bahan berpandukan arta. 1.2.2 Mengamalkan peraturan dan keselamatan ketika berada di dalam bengkel berpandukan peraturan keselamatan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat " 1. Menyediakan struktur organisasi bengkel. 2. Menyatakan ara menyimpan alatan dan bahan dengan selamat. #. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan Murid dapat mengenal pasti dan menyediakan struktur organisasi bengkel serta dapat mengamalkan peraturan dan keselamatan bengkel

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

RINGKASAN

KEMAHIRAN

1. Boleh berperanan dalam organisasi. 2. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan akti$iti

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. %eusaha&anan'(%)* + Prinsip tanggungja&ab sosial 2. ,ilai murni + berdisiplin dan mematuhi peraturan

BAHAN BANTU MENGAJAR

1. -arta keselamatan 2. %otak pertolongan emas #. .lat pemadam api 4. .pron ). Panel alatan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induks /uru men eritakan kepentingan untuk melantik seorang pemimpin dalam sesebuah organisasi. 0 Pemimpin sebagai ontoh teladan kepada organisasi. L!n"k!# 1 1. /uru menunjukkan satu ontoh arta organisasi bengkel dan menerangkan tugas0tugas bagi setiap ja&atan seperti 1omen! penolong 1omen dan ketua kumpulan. 'Rujuk 2.1* 2. Murid memilih 1omen dan penolong 1omen. #. /uru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. 2etelah itu! setiap kumpulan dikehendaki melantik seorang ketua. ' 34T2 + mengabungkan idea dengan menggunakan pemikiran yang kreati1 untuk menghasilkan idea * L!n"k!# $ 1. /uru mengagihkan tugasan di bengkel seperti menyapu sampah! menyusun kerusi dan meja! memadam papan hitam dan menyusun alatan tangan berpandukan kumpulan yang telah ditetapkan. 'Rujuk 2.1* 2. /uru mengedarkan lembaran peraturan dan keselamatan. 'Rujuk 2.2 dan 2.#* #. /uru menerangkan peraturan dan keselamatan am! diri! alat dan bahan serta meminta murid untuk menampalkan ke dalam buku latihan. 4. /uru menerangkan kepentingan peti pertolongan emas dan alat pemadam api. 'Rujuk 2.6* Penutu% /uru membuat rumusan tentang pelajaran hari ini dan memberi penghargaan kepada murid yang dapat melengkapkan tugasan yang diberi.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1. /uru mengedarkan satu lampiran struktur organisasi bengkel yang kosong kepada setiap murid untuk dilengkapkan. 2. Murid menyenaraikan jenis0jenis tugasan di dalam bengkel. Murid telah didedahkan dengan peraturan0peraturan yang perlu dipatuhi di sekolah.

PENGETAHUAN SEDIA ADA REFLEKSI