Anda di halaman 1dari 107

Bacaan Al-Quran Di Kubur (Mari Berkongsi siri 11)

Bacaan Al-Qur'an di Kubur


Sahabat yang drahmat Aah,
Peru dsedar bahawa amaan membaca a-Ouran d atas kubur
merupakan permasaahan cabang agama. Ia bukannya permasaahan
tun|ang menyentuh masaaah Iman dan Isam. Amaan cabang (furu')
boeh dbuat atau dtnggakan dan annya tdak men|e|askan aqdah
seseorang Mukmn. Oeh ha yang demkan tu, mengamakannya
dkra satu kebakan. Manakaa mennggakannya bukanah satu
keceaan. Demkan betapa feksbenya hukum syarak daam
permasaahan n.
Tn|auan permasaahan n menemukan kta dengan beberapa da
sama ada darpada ktab suc a-Ouran mahupun a-Sunnah. Uama ada
perseshan pendapat mengena bacaan a-Our'an samada sampa atu
tdak kepada smat. Dsn dkemukakan beberapa pendapat uama
dan da-da men|ad pegangan mereka yang menyatakan bahawa
bacaan a-Our'an dan zkr-zkr tu sampa kepada smat.
Analisis fakta
Peru dketahu secara nsaf bahawa amaan membaca a-Ouran d atas
kubur berteraskan kepada da yang pebaga. Adakaanya berstatus
sahh, hasan, dhaf dan amat dhaf. Sean tu, kta |uga yakn untuk
menoak darpada menggunakan hads-hads pasu. Antaranya aah:
1. Imam Musm merwayatkan: Setiap anggota tubuh kamu berpagi-
pagian dengan sedekah ke atasnya. Setiap tasbih adalah sedekah.
Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap
takbir adalah sedekah. Menyuruh yang makruf adalah sedekah.
Melarang yang mungkar adalah sedekah. Semua itu dapat diperolehi
melalui dua rakaat solat di waktu dhuha. (Musm bn Ha||a| a-
Nesabur, Sahih Muslim, ed : Muhammad Fuad Abd a-Baq, t.th, Dar
Ihya Thurath a-Arab: Berut , hm 498 |uz 1)
1
Imam a-Ourtub mengatakan: "Berdasarkan da nah para uama
menggaakkan menzarah kubur kerana bacaan a-Ouran tu
bagakan
Bacaan Al-Quran Di Kubur (Mari Berkongsi siri 11)
buah tangan untuk s mat yang dbawa oeh penzarah kubur." (a-
Ourtub, al-Tazkirah, Maktabah a-Iman: Mansurah, Mesr, hm. 74)
Imam Abduah bn a-Sddq a-Ghumar mengatakan: "Hads n
member kta satu kefahaman bahawa bacaan a-Ouran |uga termasuk
daam ert kata sedekah menurut syarak." (Abduah bn a-
Sddq, Itqan al-Sunah fi Tahkik Makna al-!idah, 1997, Maktabah a-
Oaherah: Mesr)
2. Imam Musm merwayatkan sebuah hads tatkaa Bagnda s.a.w
dtanyakan tentang soat qasar daam suasana aman. Bagnda s.a.w
bersabda yang bermaksud: Ia adalah sedekah yang disedekahkan
oleh "llah kepada kamu. Maka terimalah sedekahnya. (Musm bn
Ha||a|, Sahih Muslim, hm 478 |uz 1)
A-Ourtub mengatakan: "Asa kepada bab n aah sedekah yang tdak
ada pertkaan pendapat d kaangan uama. Sebagamana pahaa
sedekah sampa kepada s mat maka begtu |ugaah pahaa membaca
a-Ouran sampa kepada s mat. In kerana semua tu termasuk daam
ert kata sedekah. Sedekah bukan terbatas kepada harta benda saha|a.
Sebagamana sabda Rasuuah s.a.w ketka Bagnda dtanyakan
tentang soat qasar daam keadaan aman."
3. Imam a-Thabran merwayatkan: "Mencertakan kepada kam a-
Hussan bn Ishak a-Tustar, mencertakan kepada kam A bn Ha|r,
mencertakan kepada kam Mubasyr bn Isma, mencertakan kepada
kam Abd Rahman bn a-Aa bn La|a| darpada bapanya, katanya :
berkata Abu a-La|a| Abu Khad : "Waha anakku, apaba aku
menngga duna kebumkanah aku. Apaba kamu meetakkan |asadku
d ang ahad, bacaah: "Dengan nama Aah dan atas agama
Rasuuah SAW, Kemudan curahkanah tanah dengan cermat ke
atasku. Kemudan bacaah dss kepaaku permuaan surah a-Baqarah
2
dan penutupnya, kerana aku teah mendengar Rasuuah s.a.w
bersabda sedemkan." (a-Thabran, Mu#am al-$abir, 1982, Maktabah
a-Uum Wa Hkam, hm 220 |uz 19)
Bacaan Al-Quran Di Kubur (Mari Berkongsi siri 11)
Imam a-Hatsam d daam Ma#ma al-%awaid hm 44 |uz 3
mengatakan bahawa rangkaan peraw n terdr dar kaangan peraw
yang dtsqah (dpercaya). Manakaa Imam a-Hakm membawa
kesaksan hads n d daam ktabnya a-Mustadrak hm 512 |uz 3 (a-
Hakm, al-Mustadrak &"la Sahihain, 1990, Dar a-Kutub a-Imyyah).
Imam Ibn Ha|ar a-Asqaan d daam Talkhis al-'abir turut memperaku
hads n. (a-Asqaan, Talkhis al-'abir, 1964, ed: Abduah Hasym a-
Yaman, a-Madnah a-Munawwarah, hm 130 |uz 2). |uga tada
sebarang komentar darpada Imam a-Zaae d daam (usb al-
)ayah hm 302 |uz 2.
Senaro kesaksan n |uga turut dpersetu|u oeh Sayyd Muhammad
Aaw a-Makk d daam ktabnya 'adaya al-"hya *il "mwaat (Hadah
S Hdup Kepada S Mat) haaman 57.
Pemerncan sanad hads n dbuat berdasarkan kepada beberapa
pandangan para pengkrtk hads. |ka para pengkrtk hads bertauah
menermanya. kenapa tdak dengan kta?
Hads d atas secara |eas menaskan kepada kta bahawa Abu a-La|a|
Abu Khad (seorang sahabat) mendengar Nab s.a.w menggaakkan
para sahabat membaca ayat suc a-Ouran d bahagan kepaa dan
kak s mat d atas kubur. Lau mewasatkan amaan tersebut kepada
anaknya supaya berbuat demkan.
Ternyata amaan membaca ayat suc a-Ouran d atas kubur bukanah
sesuatu bdah yang sesat. Bahkan a dwars darpada Nab s.a.w
sendr. |usteru, amaan n merupakan satu sunnah yang terpu|.
3
4. Imam a-Bahaq, a-Thabran dan a-Hakm merwayatkan darpada
Ibn Umar r.a berkata: "Aku mendengar Rasuuah s.a.w: "pabila salah
seorang kamu meninggal dunia+ #angan kamu menahan #enazahnya
dan segeralah membawanya ke kubur. !a,alah di sisi kepalanya
-atihatul $itab .surah al--atihah/ - afaz a - Bahaq berbuny: 0
permulaan surah
Bacaan Al-Quran Di Kubur (Mari Berkongsi siri 11)

al-!aqarah dan di sisi kakinya penutup surah al-!aqarah di kuburnya.
(a-Thabran, Mu#am al-$abir m/s 44 |uz 12, a-Bahaq, Syuab al-
Iman m/s 16 |uz 7)
Imam a-Hatsam d daam Ma|ma a-Zawad, haaman 44 |uz 3
mengatakan: "Hads n drwayatkan oeh a-Thabran d daam Mu#am
al-$abir. Padanya terdapat Yahya bn Abduah a-Babat. Da
merupakan seorang peraw yang emah." Seterusnya a-Hatsam
mengntegraskan sanad yang emah n dengan rwayat a-Bahaq.
Rwayat tu bersumberkan Abd Rahman bn a-Aa bn a-La|a| yang
dperaku kesahhannya.
Kedua-dua hads n secara |eas membuktkan kepada kta bahawa Ibn
Umar dan Abu Khad a-La|a| mendengar gaakan darpada Nab s.a.w
agar dbacakan ayat-ayat suc a-Ouran d tanah perkuburan.
Waaupun rwayat dar Thabran n bertaraf dhaf, namun a dbantu
dengan beberapa rwayat yang sahh darpada Imam Musm dan a-
Bahaq sebagamana d atas.
Tambahan pua, Imam Ibn Ha|r a-Asqaan mendakwa bahawa a
berstatus hasan (bak). (a-Asqaan, Fath a-Bar, 1379H, Dar a-
Makrfah: Berut , hm. 184, |uz 3)
Manakaa Imam a-A|oun ketka membentangkan hads n
menyatakan bahawa hads yang drwayat a-Thabran n
adaah marfuk. (a-A|oun, $asyf al-$hafa, 1405H, Muassasah a-
Rsaah: Berut , cet 4, hmn 192, |uz 1)
4
A-Zurqan mengatakan: "Bahawa hads: "Apaba seseorang kamu
teah menngga duna |angan kamu menahannya... adaah
drwayatkan a-Thabran dengan sanad-sanadnya yang hasan." ( a-
Zurqan, Syarh al-%urqani, 1411H, Dar a-Kutub a-Imyyah: Berut ,
hm 127 |uz 2). Kehasanan hads n |uga turut dperaku oeh a-
Syaukan d daam Subul al-Salam. (a-Syaukan, Subul al-Salam,
1379H, Dar Ihya Thurats a-Arab : Berut , Cet 4, hm. 106, |uz 2)
Bacaan Al-Quran Di Kubur (Mari Berkongsi siri 11)
|usteru, kedhafan sanad pada rwayat a-Thabran secara automatk
dtampung dengan rwayat yang sahih dan dhaif yang an. Hmpunan
|auran sanad yang dhaf men|adkan a bertaraf hasan sebagamana
dperaku uamak. |usteru, stuas n sedkt pun tdak mencacatkan
penghu|ahan terhadap amaan membaca a-Ouran d tanah
perkuburan. Bahkan hu|ahnya keka daam keasnya yang tersendr.
5. Imam Ahmad, Abu Daud, a-Nasae, a-Trmdz dan Ibn Ma|ah
merwayatkan darpada Maq bn Yasar bahawa Nab s.a.w bersabda
(yang bermaksud): 'ati al-1uran adalah 2aasin. Tidaklah diba,a
surah itu oleh seseorang yang mengkehendaki "llah dan hari akhirat
melainkan diampunkan dosanya. !a,alah 2aasin kepada orang mati
kamu.
Hads n dpandang sahh oeh Ibn Hbban dan a-Hakm. Ibn Hbban
menyebutkan bahawa yang dmaksudkan dengan orang mat d daam
hads n aah orang yang hampr mat.. pendapat n dtar|h oeh Ibn
Oayym dengan beberapa aasan yang dberkannya. Akan tetap Ibn
Rfah berpegang kepada zahr hads d atas. Lantaran tu, beau
mengesahkan bahawa surah Yaasn boeh dbacakan kepada orang
yang teah mat. A-Syaukan pua berpendapat bahawa afaz al-
Mauta pada hakkatnya bermaksud orang yang teah mat. Dan
maksud hakkat tdak boeh dpesongkan meankan ada karenahnya.
Syekh Abduah bn a-Sddq a-Ghumar berpendapat bahawa tdak
men|ad haangan dbacakan a-Ouran kepada orang yang hampr mat
supaya da dapat mentadabbur bacaan tu. Manakaa tdak men|ad
haangan dbacakan a-Ouran kepada orang yang teah mat supaya
5
seseorang tu mendapat manfaat pahaanya." (a-Ghumar, Itqan a-
Sunah, hm. 87 )
6. Imam a-Bahaq merwayatkan: "Mencertakan kepada kam Abu
Abduah a-Hafz dar Abu a-Abbas bn Yaqub dar a-Abbas bn
Muhammad, katanya: "Aku bertanya Yahya bn Man tetang membaca
a-Ouran d atas kubur? Lau beau men|awab berdasarkan kepada
rwayat Abd Rahman bn a-Aa bn a-La|a| darpada ayahnya darpada
Ibn Umar yang menggaakkan amaan sedemkan."
Bacaan Al-Quran Di Kubur (Mari Berkongsi siri 11)
Imam Ibn Ha|r a-Asqaan d daam "mali al-"zkar mengesahkan
bahawa hads n bertaraf mauquf dan hasan.
Berdasarkan kepada keterangan d atas, |easah kepada kta bahawa
Imam Yahya bn Man (sar|ana hads yang mashyur) sendr turut
membenarkan amaan membaca a-Ouran d atas kubur.
7. Imam Musm merwayatkan : 3angan kamu #adikan rumah kamu
seperti kawasan perkuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari daripada
rumah yang diba,akan di dalamnya surah "l-!aqarah.Musm, Sahih
Muslim, no: 870, hm. 539, |uz 1).
Imam a-Trmdz mengatakan: "Perkara yang dmaksudkan |angan
kamu |adkan rumah kamu sepert tanah perkuburan bermaksud
|angan |adkan a (rumah) suny dar berzkr dan meakukan ketaatan
(kebakan) sepertmana tanah perkuburan dan orang mat." (a-
Trmdz, Tuhfah al-"hwazi, t.th, Dar a-Kutub a-Imyyah : Berut , hm
146 |uz
Perntah hads n bersfat umum, atu menggaakkan kta untuk
membaca a-Ouran d rumah atau d mana-mana saha|a kta berada
asakan bertun|angkan kepada nat, cara, tempat yang bak dan
munasabah.
Kandungan hads n sama seka tdak men|ustfkaskan arangan
membaca a-Ouran d tanah perkuburan. In kerana kebenaran
6
membaca a-Ouran d tanah perkuburan tsabit dengan pemerncan
hads-hads d atas.
Oeh yang demkan, hads yang bersfat umum tdak boeh dgunakan
hu||ah untuk membatakan gaakan yang bersfat khusus. Ha n
pentng bag mengeak percanggahan hads.
Tambahan pua, gaakkan Rasuuah SAW supaya kta membaca a-
Ouran khususnya surah a-Baqarah ternyata ada keebhan tersendr.
Bacaan surah n dapat menghaau syatan darpada
bermastautn
Bacaan Al-Quran Di Kubur (Mari Berkongsi siri 11)
kerana penghunnya teah menghdupkan suasana rumah dengan
badat.
Mafhum sebaknya, |ka kta tdak membaca a-Ouran d tempat
kedaman, maka |adah tempat kedaman tu suny sep bagakan
tanah perkuburan. Waaupun kedaman dhun makhuk hdup tetap
suasana kedaman tu bagakan dhun orang mat apaba tdak
dserkan dengan badat. Ituah yang dmaksudkan dengan |angan
|adkan rumah kamu sepert tanah perkuburan.
Terdapat beberapa pendapat para uama mengena bacaan a-Our'an
untuk smat akan sampa kepada mereka pahaa bacaan tersebut :
1. Muhammad bn Ahmad a-Muruz berkata: Aku mendengar Ahmad
bn Hanba berkata: "Apaba kamu masuk ke kubur, bacaah fathah a-
Ktab dan ayat Muawwzatan dan surah a-Ikhas. |adkanah pahaanya
untuk penghun kubur tu kerana pahaanya tu sampa kepada
mereka."
2. D daam ktab al-"zkar d bawah ta|uk: "Apa yang peru dbaca
seepas pengebuman?. Imam a-Nawaw menyebutkan: "A-Syafe dan
para sahabat (uamak Syafyyah) mengatakan: "Dsunatkan membaca
dss kubur sesuatu darpada ayat a-Ouran. Mereka mengatakan: |ka
7
mereka mengkhatamkan a-Ouran kesemuanya maka tu adaah
(sesuatu yang) bak." (a-Nawaw, a-Azkar, Dar a-Makrfah: Berut,
1996, hm. 142 )
3. Imam a-Zahab d daam Takzkah a-Huffaz ketka membcarakan
bodata a-Khatb a-Baghdad menyebutkan: "Tatkaa beau menngga
duna orang membacakan a-Ouran d atas kuburnya dengan beberapa
ka dkhatamkan."
4. Imam a-Hassan bn a-Sobbah a-Zafaran berkata: "Aku bertanya
kepada a-Syafe tentang bacaan a-Ouran d kubur. Lau beau
men|awab: "Tdak mengapa. A-Khaa merwayatkan darpada A-
Syabe katanya: "Orang Ansar apaba berakunya kematan
dkaangan
Bacaan Al-Quran Di Kubur (Mari Berkongsi siri 11)
mereka, maka mereka seau mengun|ung kuburnya untuk membaca
a-Ouran d ssnya."
5. A-Kharat d daam ktab a-Kubur menyebutkan: "Men|ad Sunnah
kebasaan ornag-orang ansar apaba mengusung mayat mereka
membaca surah a-Baqarah."
6. A-Ourtub mengatakan: "Sebahagan uama kam mengemukakan
da sampanya bacaan a-Ouran kepada s mat dengan hads
berkenaan peepah tamar yang dbeah dua oeh Nab s.a.w. Kemudan
Bagnda memacaknya satu d atas kubur orang n dan satu ag d atas
kubur yang an. Kemudan Bagnda bersabda: "Mudah-mudahan a
dapat merngankan mereka berdua seag kedua-duanya tdak kerng."
Rwayat a-Syekhan: Bukhar Ktab Wudhu 218 dan Musm a-
Thaharah 111/292)
Bag saya, |ka pacakan peepah tamar yang basah d kubur boeh
member manfaat kepada s mat, bagamana pua hanya dengan
bacaan ayat-ayat suc a-Ouran yang dhadahkan kepada s mat?
Tentunya bacaan ayat suc tu ebh stmewa darpada peepah tamar
8
berkenaan." Cumanya perbuatan Bagnda memacak peepah tamar
tersebut adaah saah satu darpada kepebagaan yang boeh
membantu mereka yang teah menngga duna. Waahuaam.
7. Ibn Oayym (ketka membcarakan pan|ang ebar tentang
sampanya pahaa amaan-amaan yang dhadahkan kepada s mat
beserta danya) mengatakan: "Adapun membaca a-Ouran dan
menghadah kan pahaanya kepada s mat secar sukarea tanpa
mengamb upah maka a sampa kepada s mat sebagamana pahaa
puasa dan ha|." (Ibn a-Oayym a-|auzyyah, al-)uh, hm. 152-159)
8. Imam Ibn a-Soah ketka men|awab penghu|ahan ayat 39 surah a-
Na|m mengatakan: "Apa yang dmaksudkan oeh ayat n aah
seseorang tu tdak mempunya hak atau mendapat baasan meankan
apa yang dusahakannya. In tdak termasuk amaan yang
dakukan
Bacaan Al-Quran Di Kubur (Mari Berkongsi siri 11)
untuknya secara sukarea oeh orang an sepert membaca a-Ouran
dan berdoa."
9. Syekh Ibn Tamyyah mengatakan: "Barangsapa yang
berkeyaknan bahawa manusa tdak dapat mengamb manfaat kecua
dengan amaannya saha|a beert da teah meanggar |mak. Pendapat
tu terbata dengan beberapa sudut." Ibnu Tamyah pernah dtanya
tentang bacaan a-Ouran untuk mayat dan |uga tentang tasbh, tahmd,
tah dan takbr |ka dhadahkan kepada mayat. Sampakah pahaanya
atau tdak? Maka beau men|awab sebagamana tersebut daam ktab
beau; "Sampa kepada mayat pahaa bacaan a-Ouran darpada
keuarganya, dan tasbh, takbr serta seuruh zkr mereka kepada Aah
apaba mereka menghadahkan pahaanya kepada mayat akan sampa
pua kepadanya." (Ibn Tamyyah a-Harran, Ma#mu-ataawa, |d 24
hm. 324)
10. Imam Ibn Mufh a-Hanba d daam al--uru mengatakan: "Tdak
darang untuk membaca a-Ouran d atas kubur atau tanah
9
perkuburan. Teah dnaskan ke atasnya oeh Abu Bakar, a-Oadh dan
sebahagan uama dan a merupakan pandangan mazhab." (Ibn
Mufh a-Hanba, al--uru, hm. 304, |uz 2)
Kesimpulan
1. Amaan membaca ayat-ayat suc a-Ouran d atas kubur
merupakan saah satu dar permasaahan cabang agama. Gaakkan n
bersumber kan da-da yang sahh, hasan dan dhaf.
2. A-Ouran a-Karm sepatutnya d|adkan da utama. Manakaa
sumber hads d|adkan da kedua daam apa |ua permasaahan umat
Isam.
3. Hmpunan da yang ada men|ustfkaskan amaan n sebaga
amaan sunat. Ia dhat sebaga amaan peengkap saha|a.
4. Kta peru memaham permasaahan usul dan furu secara
menyeuruh beserta da-da dan kaedah syarah yang |eas. Ha n
pentng supaya
Jauhi 15 Bahaya Lidah Yang Menca!akkan "eseorang Ke #eraka Jahanna (Mari Berkongsi
siri 11)

sesuatu su yang drumus benar-benar menepat tuntutan syarak. D
sampng boeh mengeakkan dr darpada berskap fanatk dan
meampau.
********************
Jauhi 15 Bahaya Lidah Yang Bleh !encampakkan
"eserang ke #eraka Jahannam
Bsmahrrahmanrrahm.
Segaa pu| bag Aah, Tuhan sekean aam. Seawat serta saam buat
|un|ungan mua Nab Muhammad S.A.W. keuarga serta para sahabat
dan pengkut yang stqamah menurut bagnda hngga ke har kamat.
10
Sahabat yang drahmat Aah,
Setap manusa dkurnakan oeh Aah SWT dah. Ldah adaah dagng
yang embut teretak d daam muut manusa. Waaupun dah tdak
bertuang tetap dah boeh mendatangkan dua akbat (kesan) yang
besar atu sama ada ke syurga atau ke neraka. |ka dgunakan dengan
bak dan |u|ur maka dah akan membawa peakunya nsya Aah ke
syurga atau sebaknya dah yang dsaah gunakan akan membawa
peakunya ke neraka. Nab SAW pernah member syarat kepada
sahabat bahawa dua anggota manusa yang banyak membawa ke
neraka atu dah dan kemauan.
Nab SAW pernah bersabda yang bermaksud : 4...sesiapa beriman
kepada "llah dan hari akhirat+ hendaklah ia mengu,apkan perkataan
yang baik atau diam4. (Hads Rwayat Muttafaq 'aah)
D daam hads sahh rwayat Bukhar Nab SAW bersabda kepada
Mu'az bn |aba samb memegang dahnya yang bermaksud : 45ngkau
wa#ib menahan ini. Maka aku berkata+ ya )asulullah+ kami sentiasa
mengotakan apa yang kami kata. (abi berkata+ 6ibumu telah
kehilangan engkau+ wahai Mu6az. !ukanlah manusia di bantingkan
muka mereka ke
Jauhi 15 Bahaya Lidah Yang Menca!akkan "eseorang Ke #eraka Jahanna (Mari Berkongsi
siri 11)
dalam neraka disebabkan angkara lidah mereka74. (Hads Rwayat
Bukhar)
Rasuuah s.a.w. berpesan kepada Sayydna A k.w|. yang
bermaksud :
48ahai "li 9 "llah tidak men#adikan apapun dalam tubuh manusia yang
paling utama+ ke,uali mulut .lisan/. Sesungguhnya mulutnyalah yang
mengiring dirinya masuk syurga atau masuk neraka. Maka dari itu
pen#arakanlah .#agalah/ mulut kerana mulut itu bagaikan an#ing .gila/4.
Terdapat 15 bahaya yang tmbu akbat ucapan (dah) yang membawa
peakunya ke neraka, perkara tersebut adaah sepert berkut :
11
Pertama : Menguca!kan sesua$u yang $idak !erlu
Kta hendakah menahan dah darpada mengucapkan perkataan yang
tdak berfaedah dan boeh mendatangkan dosa. Ldah peru
dbasahkan dengan zkr kepada Aah SWT
Nab SAW bersabda maksudnya : 4Sebahagian daripada bukti keelokan
Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak
berfaedah4. (Hads Rwayat Muttafaq 'aah)
Kedua : %erdorong enguca!kan !erkara yang ba$il (dosa)
Bermegah-megah dan mencertakan pada orang an perbuatan
maksat yang da akukan.
Nab SAW bersabda maksudnya : 4Sesungguhnya + terdapat orang
yang disebabkan u,apannyalah ia tergelin,ir ke dalam neraka yang
luasnya antara masyrik dengan maghrib4 Dan , daam hads an yang
senada dengan n, 4'anya kerana satu perkataan yang membuat
"llah ben,i+ maka orang itu dimasukkan ke dalam neraka4. (Hads
Rwayat Musm)
Termasuk |uga suka berbantah-bantahan dengan orang am dan tdak
mahu menerma teguran dan mempertahankan pendapatnya yang
|ah.
Jauhi 15 Bahaya Lidah Yang Menca!akkan "eseorang Ke #eraka Jahanna (Mari Berkongsi
siri 11)
Nab SAW bersabda maksudnya : 4*elaki yang paling diben,i "llah
ialah lelaki yang suka perbantahan dan permusuhan4.
Ketga : Bercaka! ebu$a $uli ($idak iku$ huku &sla dan
bercaka! $idak berdasarkan ilu disebabkan ke'ahilannya)
Nab SAW teah menyatakan bahawa orang yang pang dbenc dan
|auh tempatnya dar bagnda pada har kamat nant, aah orang yang
12
banyak bercakap tap tdak tentu arah kerana a tdak berfkr sebeum
bercakap.
Keempat : Meaki haun dan caka! ko$or
Nab SAW bersabda maksudnya : 4 !ukanlah beriman orang yang suka
men,ela+ mengutuk+ menge#i dan ber,akap kotor4.
Nab SAW berpesan kepada Saydna A k.w|. maksudnya :
48ahai "li 9 3anganlah engkau men,a,i-maki orang Islam atau
men,a,i-maki binatang kerana ,a,ian itu akan kembali dirimu sendiri.
8ahai "li 9 $uasailah lisanmu dan biasakanlah dia mengu,apkan yang
baik+ kerana tidak ada yang lebih berbahaya bagi manusia pada hari
kiamat yang melebihi keta#aman lisannya.
8ahai "li 9 3auhilah tukang ,a,i-maki kerana ia suka membuka aib
orang dan ia tidak akan masuk syurga.4
Kema : #yanyian
Nab SAW teah memperngatkannya meau sebuah hads yang
bermaksud : 4(yanyian akan menumbuhkan kemunafikan .nifiq/ di
dalam hati sebagaimana air menumbuhkan sayur-sayuran4. (Hads
Rwayat Bahaq dan Ibnu Abu Dunya)
Jauhi 15 Bahaya Lidah Yang Menca!akkan "eseorang Ke #eraka Jahanna (Mari Berkongsi
siri 11)
Daam hads yang an Nab SAW bersabda maksudnya : 4Selagi akan
ada di kalangan umatku orang-orang yang memakai .menghalalkan/
kain sutera dan nyanyian4 (Hads Rwayat Bukhar)
Frman Aah SWT daam surah Luqman ayat 6 yang bermaksud : 4;an
sebahagian manusia ada yang membeli per,akapan kosong .lahwal
hadis/ untuk menyesatkan .orang lain/ daripada "llah.4
13
Apaba dtanya Ibnu Mas'ud makna 'ahwa hads' daam ayat tersebut,
beau mengatakan 'nyanyan' bukan yang an.
Nyanyan yang dmaksudkan d sn adaah nyanyan yang meekakan
darpada mengngat Aah SWT. Senkata agunya membenarkan per-
buatan maksat. Penyanynya pua seorang wanta yang mendedahkan
aurat, berhas (tabaru|), menggunakan suara yang merdu dan mem-
personakan.
Tetap sekranya nyanyan tersebut berunsur dakwah, tdak meaakan
kewa|pan, tdak menghaakan yang haram dan nyanyan tu dakukan
oeh eak atau mahram kaum eak dan tdak nyarng serta tdak
drng dengan sesuatu yang haram.
Keenam : Bergurau
Bergurau tdak berdosa seag gurauan tu tdak meampau batas,
kerana Nab SAW sendr pernah bergurau tap tdak pernah terkeuar
darpada memperkatakan yang benar. Itu pun |arang dakukan Nab.
Pada umumnya , banyak bergurau akan mengurangkan ketenangan
dan boeh menumbuhkan kedengkan, tap gurauan yang sedkt atau
sekadar menghangkan kebosanan, tdak mengapa.
Ketu|uh : Menge'ek a$au e!erolok-olokkan
Frman Aah SWT maksudnya : 48ahai orang-orang yang beriman+
#angan lah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain .kerana/
boleh #adi mereka . yang diolok-olokkan / lebih baik dari mereka . yang
mengolok <
Jauhi 15 Bahaya Lidah Yang Menca!akkan "eseorang Ke #eraka Jahanna (Mari Berkongsi
siri 11)
olokkan/+ dan #anganlah pula wanita-wanita .mengolok-olokkan/
wanita-wanita lain .kerana/ boleh #adi wanita-wanita .yang diperolok-
olakkan/ lebih baik dari wanita .yang mengolok-olokkan/+ dan
#anganlah kamu men,ela dirimu sendiri dan #anganlah kamu panggil
memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan
14
.ialah/ panggilan buruk sesudah iman+ dan barangsiapa yang tidak
bertaubat+ maka mereka itulah orang-orang yang zalim.4 (Surah a-
Hu|urat ayat 11)
Drwayatkan bahawa ayat datas dturunkan kerana utusan Tamm
teah menghna goonqan fakr mskn dar kaangan sahabat Nab SAW.
sepert Ba, 'Ammar, Shuhab, Khabbab, Ibnu Fuharah, Saman A
Farsy, Sam maua Ab Huzafah dan an an.
Keapan : Menyebarkan (i$nah) su!ah !alsu) berdus$a dan
berbohong*
Sabda Rasuuah SAW yang bermaksud: Tidak masuk syurga orang
yang suka menyebarkan fitnah. (Hads Rwayat Bukhar dan Musm)
Sumpah pasu termasuk perbuatan yang mendapatkan azab besar.
Sean|utnya, daam suatu hads yang drwayatkan Abu Hurarah r.a.
dsebutkan, sumpah palsu termasuk di antara perbuatan yang
berdosa besar (Hads Rwayat Trmdz).
Bahkan, mash menurut rwayat Abu Hurarah, termasuk daam ma
dosa besar yang tdak dampun dengan kafarat aah sumpah pasu
dengan maksud mengamb harta orang an.
Rasuuah S.A.W. bersabda kepada Sayydna A k.w. yang bermaksud
:
48ahai "li 9 !erbuatlah #u#ur sekalipun hal itu akan membahayakan
dirimu didunia. Sesungguhnya ke#u#uran itu bermanfaat di kemudian
hari. ;an #anganlah berdusta sekalipun bermanfaat bagimu ketika itu
kerana kedustaan itu akan menyulitkan kamu di kemudian hari.4
Nab S.A.W. bersabda maksudnya : 5mpat perkara+ siapa yang
terdapat padanya empat perkara ini+ maka ia adalah munafik tulin+
dan siapa yang terdapat padanya salah satu darinya+ maka padanya
ada satu ,iri
Jauhi 15 Bahaya Lidah Yang Menca!akkan "eseorang Ke #eraka Jahanna (Mari Berkongsi
siri 11)
15
kemunafikan= apabila diberi amanah ia berkhianat+ apabila ber,erita ia
berdusta+ apabila membuat #an#i ia mungkiri dan apabila berdebat ia
,urang. (Hads Rwayat Bukhar no. 34, 2459, 3178 dan Musm no.
2635. dar Abduah bn Amr bn Ash r.a.)
Kesemban : %idak engabil undang-undang Allah "+% dala
eu$uskan sesua$u !erkara*
Goongan yang mengunakan dah-dah mereka untuk mengguba,
bersetu|u dan membahaskan dan meuuskan rang undang-undang
cptaan manusa waaupun bertentangan dengan a-Ouran dan sunnah
dan berhukum dengan hukuman yang d cpta oeh manusa
sebenarnya goongan n meetakkan Aah dan Rasu-Nya
dbeakangnya. A-Ouran meebakan goongan n samaada kafr, zam
atau fask.
Frman Aah SWT yang bermaksud :
4!arangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan "llah+
maka mereka itulah orang-orang kafir4 (Surah a-Madah ayat 44)
4!arangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang
diturunkan "llah+ maka mereka itulah orang-orang zalim4 (Surah a-
Madah ayat 45)
4!arangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang
diturunkan "llah+ maka mereka itulah orang-orang fasik.4 (Surah a-
Madah ayat 47)
Kesepuuh : Mengu!a$*
Ketka Ha| Wdak, Nab SAW bersabda maksudnya : 4Sesungguhnya
darah kamu + dan kehormatan kamu adalah haram atas kamu
.men,abulinya/. (Hads Rwayat |amaah)
Rasuuah SAW bersabda yang bermaksud, 4 Tahukah kamu apakah
ghaibah7 |awab sahabat, "Aah dan Rasu yang ebh mengetahu. "
Maka Rasuuah SAW. bersabda , 4>haibah itu #ika kamu menyebut
.membi,arakan/ hal keadaan saudaramu yang tidak suka hal itu
16
disebut atau dibi,arakan kepada orang lain+ maka itu bererti
ghaibah. 4 Lau
Jauhi 15 Bahaya Lidah Yang Menca!akkan "eseorang Ke #eraka Jahanna (Mari Berkongsi
siri 11)
Rasuuah SAW d tanya," Bagamana kaau saudaraku tu memang
begtu? "|awab Rasuuah SAW 4 3ika kamu sebut itu benar ada
padanya maka itu ghaibah. Tetapi #ika ia tidak benar+ itu buhtan
.membuat kepalsuan untuk memburukkan nama orang lain/.
Kesebeas : Mengadu doba (enghasu$)
Nab SAW bersabda maksudnya : 4 Tidak masuk syurga orang yang
mengadu domba.4
Nab S.A.W berwasat kepada Saydna A k.w|: "Waha A ! Saya
mehat tusan pada pntu syurga yang berbuny 4Syurga itu
diharamkan bagi setiap orang yang bakhil .kedekut/+ orang yang
derhaka kepada kedua orang tuanya+ dan bagi orang yang suka
mengadu domba .mengasut/.4
Kedua beas : Lidah bercabang dua
Maksud dah bercabang dua adaah seorang yang beruang ak d
antara dua orang yang bermusuhan, untuk menyampakan ucapan
saah seorang darpada mereka kepada yang seorang ag. Tu|uannya
adaah supaya da dsan|ung oeh kedua-dua phak dan untuk da
mendapat habuan duna, dan supaya kedua-dua phak sentasa
bermusuhan.
Nab SAW bersabda maksudnya : 4Manusia paling #ahat ialah sidua
muka+ apabila ia mendatangi kelompok manusia maka ia membawa
muka yang satu+ dan apabila ia datangi kelompok manusia yang lain
maka ia membawa muka yang satu lagi.4
Ketga beas : Meu'i
17
In |uga termasuk bahaya yang tmbu darpada dah. Sebab , memu|
seseorang yang tdak sepatutnya menerma pu|an tu atau pu|an yang
berebhan yang tdak sesua dengan ha yang sebenarnya sehngga
|atuh kepada dusta atau memu| orang yang sepatutnya dcea.
Jauhi 15 Bahaya Lidah Yang Menca!akkan "eseorang Ke #eraka Jahanna (Mari Berkongsi
siri 11)
Suatu pu|an serng membuat orang yang menermanya besar dr dan
u|ub, sedangkan Nab SAW mearang demkan.
Nab SAW berwasat kepada Saydna A k.w| : 48ahai "li 9 "pabila
engkau disan#ung orang dihadapanmu+ u,apkanlah : 62a "llah+ #adikan
lah aku lebih baik daripada apa yang mereka katakan+ ampunilah dosa
ku apa yang mereka tidak ketahui+ #anganlah aku disiksa tentang apa-
apa yang mereka u,apkan6 . 4
Keempat beas : Bersu!ah se$ia ke!ada selain Allah
Aah SWT teah menerangkan d daam a-Ouran bahawa kta tdak
boeh bersumpah seta kepada sesuatu sebaga tandngan bag
keagungan atau kebesaran Aah. Sumpah seta sepert tu boeh
men|erumuskan orang berkenaan ke daam neraka.
Kema beas : Jangan berka$a ,kalau, !ada ke'adian yang $elah
berlaku*
Nab SAW bersabda yang bermaksud ; 43ika kamu ditimpa oleh sesuatu
maka #anganlah berkata: $alau aku berbuat demikian+ tentu akan
men#adi sekian-sekian akan tetapi katakanlah: Takdir "llah dan apa
yang "llah kehendaki pasti ter#adi. Ini kerana perkataan kalau
membuka pintu perbuatan syaitan.4 (H. Sahh Rwayat Musm , no:
4816)
Sahabat yang dkash,
Marah sama-sama kta men|aga dah kta supaya sentasa bercakap
benar dan |anganah kta menyempang darpada |aan Aah SWT. Aah
SWT sentasa bersfat benar, begtu |uga para rasu bersfat sdek.
18
Mereka memper|uangkan agama yang benar (Isam) dan menga|ak
manusa kepada kebenaran. Mereka ber|uang meupuskan segaa
pendustaan, kepasuan dan kepura-puraan daam hdup. Mereka
memper|uangkan keadan dan na kemansan hdup berteraskan
kebenaran.
Apaba kebenaran d abakan maka muncuah manusa yang sentasa
men|adkan dahnya sentasa buat pendustaan amaan kehdupan
seharan. Secara tdak angsung membawa kepada
kemusnahan
Lia Maksia$ Yang Disegerakan Balasannya (Mari Berkongsi siri 11)
keamanan ummat manusa. Kebenaran tergambar pada sfat khas,
|u|ur dan dedkas. Benar pada nat dan kemahuan fkran dan
tndakkan dan benar pada kata-kata pernyataanya.
Sabda Nab s.a.w. yang bermaksud : 4Sesungguhnya kebenaran mem-
bawa kepada keba#ikkan dan keba#ikan itu membawa kepada Syurga.
Seorang yang sentiasa berlaku benar+ nes,aya akan ter,atat di sisinya
"llah s.w.t sebagai sidek .orang yg benar/ dan sesungguhnya bohong
membawa keburukkan dan keburukkan itu membawa ke neraka.
Seseorang yang suka berbohong+ nes,aya ter,atat disisi "llah S8T
sebagai kazab .pembohong/66
Semoga kta semua patuh dan tunduk kepada semua yang dsuruh-
Nya dan sentasa dreda-Nya d duna dan akhrat dan dmasukan
Aah SWT kedaan syurga-Nya.
********************
Lima !aksiat Yang di "egerakan Balasannya$
Darpada Ibnu Omar r.a. berkata: Berhadap Rasuuah saw. kepada
kam (pada suatu har) kemudan beau bersabda; 48ahai kaum
Muha#irin+ lima perkara kalau kamu telah dibalakan dengannya .kalau
19
kamu telah menger#akannya/+ maka tiada kebaikan lagi bagi kamu.
;an aku berlindung dengan "llah swt.+ semoga kamu tidak menemui
masa itu.
Perkara-perkara tu aah: .
?. Tiada terzahir .nampak/ perzinaan pada suatu kaum sehingga
mereka berani berterus terang melakukannya+ ke,uali mereka akan
ditimpa penyakit Tha6un yang ,epat merebak di kalangan mereka+ dan
mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa
umat-umat yang telah lalu.
Lia Maksia$ Yang Disegerakan Balasannya (Mari Berkongsi siri 11)
@. ;an tiada mereka mengurangkan sukatan dan
timbangan+ ke,uali mereka akan dibalakan dengan kemarau dan
susah men,ari rezeki dan kezaliman daripada kalangan pepimpin
mereka.
A. ;an tiada menahan mereka akan zakat harta benda ke,uali
ditahan untuk mereka air hu#an dari langit. 3ikalau tiada ada binatang
.yang #uga hidup diatas permukaan bumi ini/ tentunya mereka tidak
akan diberi hu#an oleh "llah swt.
B. ;an tiada mereka mungkir akan #an#i "llah dan )asulnya ke,uali
"llah akan menguasakan ke atas mereka musuh mereka+ maka musuh
itu merampas sebahagian daripada apa yang ada di tangan mereka.
C. ;an apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak melaksanakan
hukum "llah yang terkandung dalam al-1uran dan tidak mahu
men#adikannya sebagai pilihan+ maka .di saat ini/ "llah akan
men#adikan peperangan di kalangan mereka sendiri 4.
(Hads Rwayat Ibnu Ma|ah)
Keterangan %
20
Hads d atas menerangkan bahawa:
1. Penyakt Thaun dan Ads adaah berpunca dar banyak beraku
perznaan.
2. Kesukaran mencar rezek dan kezaman pmpnan adaah berpunca
darpada rakyat yang mengurangkan sukatan dan tmbangan.
3. Kemarau pan|ang adaah berpunca dar tdak megeuarkan zakat.
4. Kemampuan musuh mengamb sebahagan dar apa yang dmk
oeh kaum Musmn (sepet hangnya Tanah Peastn dar tangan kaum
Musmn) adaah berpunca darpada mereka mengkhanat |an|-an|
mereka kepada Aah swt.
Jauhi "ika! "aling Mendengki) Mebenci dan Berusuhan (Mari Berkongsi siri 11)
5. Perang saudara yang beraku d kaangan kaum Musmn adaab
berpunca darpada mengenepkan hukumhukum Aah swt. dan tdak
mahu men|adkan A-Ouran sebaga undang-undang d daam
kehdupan.
********************
Jauhi "ikap "aling !endengki& !embenci dan
Bermusuhan dan 'u(udnya )erbe*aan )endapat
adalah "atu +ahmat
Sahabat yang drahmat Aah, .
Isam sentasa menggaakkan sesama Musm agar sentasa hdup
rukun dama, member kash sayang, membna ukhuwah,
menghubungkan saturahm, bantu membantu dan menyuruh
men|auh permusuhan, tdak mendedahkan keaban saudaranya,
men|auh perasaan hasad dengk dan ftnah memftnah.
.
21
Dar Anas bn Mak r.a. bahawa Rasuuah s.a.w. bersabda maksudnya
: 43anganlah kamu saling memben,i+ saling mendengki dan saling ber-
musuhan+ tetapi #adilah kamu hamba-hamba "llah yang bersaudara.
Tidak halal seorang Muslim mendiamkan .tidak menyapa/ saudaranya
lebih dari tiga hari.4(Hads Shahh Rwayat Musm). .
Daam rwayat yang an Abu Ayyub A-Anshar r.a berkata bahawa :
"Sesungguhnya Rasuuah s.a.w. bersabda maksudnya : 4Tidak halal
seorang Muslim mendiamkan .tidak mau menyapa/ saudaranya lebih
dari tiga malam di mana keduanya bertemu lalu yang ini berpaling dan
yang itu berpaling. 2ang terbaik di antara keduanya ialah orang yang
memulai mengu,apkan salam.4(Hads Shahh Rwayat Musm).
.
Berdasarkan dua hads d atas |easah kepada kta bahawa seorang
Musm darang darpada bermusuhan dan tdak bertegur sapa ebh
darpada tga har kerana perbuatan n akan membawa dosa dan
dmurka oeh Aah s.w.t.
Jauhi "ika! "aling Mendengki) Mebenci dan Berusuhan (Mari Berkongsi siri 11)
D daam reat masyarakat kta permusuhan yang beraku sesama ah
keuarga, |ran sesama |ran, pemmpn bersama rakyat bukan setakat
tga har tga maam, maahan berarutan hngga bertahun-tahun
amanya hanya berpunca darpada sesh faham d antara anak-anak,
tdak puas hat pembahagaan harta pusaka, perbedzaan fahaman
potk, tdak terph men|ad pemmpn setempat dan sebab-sebab
yang an.
Nab s.a.w men|easkan ag yang pang bak d antara mereka yang
bermusuhan adaah mereka yang terebh dahuu menghuurkan
tangan persahabatan dan saam ukhwah dan memuakannya dengan
mengucapkan saam. .
Sabda Rasuuah s.a.w yang bermaksud : 4$amu tidak akan masuk
Syurga sehingga kamu beriman. ;an kamu tidak akan beriman
sehingga kamu berkasih sayang. Mahukah kamu saya tun#ukkan
kepada sesuatu #ika kamu lakukan kamu akan berkasih sayang7
22
Sebarkanlah salam antara sesama kamu4. .Hads Rwayat Musm dar
Abu Hurarah r.a). .
Sahabat yang dmuakan, .
Isam mera perbezaan pendapat daam agama. U|an n boeh dru|uk
kepada frman Aah yang bermaksud: .
4;an kalaulah Tuhanmu menghendaki+ tentulah ;ia men#adikan umat
manusia semuanya umat yang satu. .Tetapi ;ia tidak berbuat
demikian/ dan kerana itulah mereka terus-menerus berselisihan.
Tetapi orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanmu+ .mereka
tidak berselisihan/ dan untuk .perselisihan dan rahmat/ itulah "llah
men,iptakan manusia.4 (Surah Hud ayat 118-119). .
Darpada ayat d atas dapat dfaham bahawa: .
Aah SWT berkuasa untuk men|adkan manusa semuanya bersepakat
d atas satu agama, satu pendapat. Akan tetap Aah senga|a tdak
berbuat demkan, maka kerana tuah manusa sentasa berbeza
pendapat. Daam ertkata yang an, men|ad ftrah manusa untuk
sang berbeza pendapat antara satu sama an. .
Jauhi "ika! "aling Mendengki) Mebenci dan Berusuhan (Mari Berkongsi siri 11)
Pengecuaan adaah bag mereka yang dber rahmat oeh Aah SWT,
dmana mereka tdak berbeza pendapat. "Tdak berbeza pendapat"
bukanah berert mereka semua bersepakat d atas satu pendapat,
akan tetap mereka berskap terbuka kepada beberapa pendapat yang
ada sehngga d ss mereka, "perbezaan" tersebut sebenarnya adaah
satu "kepebagaan" dan rahmat. .
Demkan merupakan antara sebab Aah SWT mencpta manusa,
seka gus men|ad u|an bag mereka. Orang yang gaga u|an tersebut
dapat dkena dengan skapnya yang sentasa negatf apaba
berhadapan dengan perbezaan pendapat. Orang yang uus pua, yakn
yang dber rahmat oeh Aah, dapat dkena dengan skapnya yang
sentasa postf apaba berhadapan dengan kepebagaan pendapat.
.
23
Berdasarkan ayat d atas |uga dapat dtegaskan bahawa usaha
sebahagan orang yang cuba menyatukan umat Isam d atas satu
pendapat adaah sa-sa kerana a bertentangan dengan ftrah manusa
dan kehendak Aah. .
Sebaknya usaha sebahagan an yang cuba membuka umat Isam ke
arah bersatu d atas kepebagaan pendapat, mereka tuah yang
berada d atas |aan yang benar, yang akan mendapat rahmat Aah
SWT.
Sahabat yang dkash, .
|auhah perasaan buruk sangka, |anganah bermegah-megahan
dengan harta, pangkat , kuasa dan keturunan kerana kemegahan tu
membawa dosa dan permusuhan. Apaba kta berkuasa daam
pemerentahan |anganah menafkan hak rakyat untuk bersuara dan
menuntut keadan, kerana semua tndakkan dan keputusan yang
tdak ad akan mendapat baasan dhar akhrat nant. .
Mahkamah Aah s.w.t d har akhrat adaah sead-ad mahkamah
tdak tdak terepas waaupun sebesar atom dosa dan kezaman
manusa terhadap manusa yang an. Frman Aah s.w.t. maksudnya :
4Dada hari ini $ami tutup mulut mereka= dan berkatalah kepada $ami
tangan mereka
Jauhi "ika! "aling Mendengki) Mebenci dan Berusuhan (Mari Berkongsi siri 11)
dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu
mereka usahakan.4 (Surah Yasn ayat 65). .
Dar Abu Hurarah r.a bahawa Nab s.a.w. bersabda yang bermaksud :
Tahukah kamu siapakah dia Erang Muflis7 .
Sahabat-sahabat bagnda men|awab : "Orang Mufs d antara kam, ya
Rasuuah aah orang yang tdak ada wang rnggt dan tdak ada harta
benda."
Nab s.a.w. bersabda yang bermaksud : Sebenarnya Erang Muflis dari
kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa
sembahyang+ puasa dan zakat + sedang datangnya itu dengan
24
kesalahan memaki hamun orang ini+ dan menuduh orang itu +
memakan harta orang orang ini+ menumpah darah orang itu dan #uga
memukul orang . Maka akan di ambil dari amal keba#ikannya serta di
beri kepada orang ini dan orang itu+ kemudian kiranya habis amal
keba#ikannya sebelum habis di bayar kesalahan-kesalahan yang di
tanggungnya+ akan di ambil pula dari kesalahan-kesalahan orang yang
di aniayakannya serta di timpakan keatasnya+ kemudian ia di
humbankan kedalam neraka. (Hads Rwayat Musm dan Turmz).
.
Kta peru berhat-hat supaya tdak men|ad orang yang mufs
sebagamana dgambarkan Rasuuah s.a.w. daam hadts d atas.
Datang ke akhrat dengan membawa pahaa ama badah yang begtu
banyak, namun bersamaan dengan tu, a |uga datang ke akhrat
dengan membawa dosa yang bersangkut paut dengan orang an
secara negatf ; mencac, mencea, menuduh, memftnah, memakan
harta tetangganya, mengadu domba dan sebaganya. .
Sehngga pahaa kebakannya habs untuk menutup keburukannya.
Bahkan kerana kebakannya tdak cukup untuk menutup
keburukannya tersebut, maka dosa-dosa orang-orang yang dzamnya
tersebut dberkan pada drnya. Hngga |adah a tdak memk apa-
apa, sean hanya dosa dan dosa, akbatnya a dcampakkan ke daam
ap Neraka. Naudzubah mn zak. .
Jauhi "ika! "aling Mendengki) Mebenci dan Berusuhan) Doa Di'auhkan "eksa (Mari
Berkongsi siri 11)
Sahabat,
Marah kta perbak hubungan kta sesama Musm, buangkanah skap
yang buruk dan negatf sesama kta, |anganah kerana kemegahan dan
na-na dunaw kta sanggup menggadakan na ukhraw kta,
kerana sesungguhnya orang yang b|ak adaah orang yang buangkan
kepentngan dunawnya untuk mencapa kebahagaan d har akhrat.
Renungkanah hads Nab s.a.w. n : Dar Abu Hurarah r.a katanya :
"Bahawa Rasuuah s.a.w. bersabda maksudnya : 6'indarilah oleh
kamu sekalian berburuk sangka kerana buruk sangka adalah u,apan
25
yang paling dusta. 3anganlah kamu sekalian saling memata-matai
.men,ari berita/ yang lain+ #anganlah saling men,ari-,ari aib yang lain+
#anganlah kamu saling bersaing .kemegahan dunia/+ #anganlah kamu
saling mendengki dan #anganlah kamu saling memben,i dan #anganlah
kamu saling bermusuhan tetapi #adilah hamba-hamba "llah yang
bersaudara6.4 (Hads Shahh Rwayat Musm)
********************
,a Agar di Jauhkan ,ari "eksa #eraka& "eksa Kubur&
-itnah .idup dan !ati dan Berlindung ,ari -itnah
,a((al
Bsmahrrahmanrrahm.
Segaa pu| bag Aah, Tuhan sekean aam. Seawat serta saam buat
|un|ungan mua Nab Muhammad S.A.W. keuarga serta para sahabat
dan pengkut yang stqamah menurut bagnda hngga ke har kamat.
Sahabat yang drahmat Aah,
Rasuuah S.A.W. serng member pesanan kepada umatnya supaya
sentasa memohon perndungan darpada Aah S.W.T. darpada segaa
bencana dan ftnah samaada d duna dan har akhrat. Semoga
dengan kekuatan doa yang dpan|atkan kehadrat Aah S.W.T. member
kekuatan untuk kta menghadapa cabaran dan dugaan hdup dengan
hat yang tabah dan stqamah.
Doa Di'auhkan "eksa dan -i$nah (Mari Berkongsi siri 11)
.
Nab S.A.W. menga|ar kta agar sentasa berdoa dan mohon
perndungan Aah S.W.T. ketka habs membaca tasyahhud akhr
kepada empat perkara. Sebagamana sabdanya yang bermaksud :
4!ila seseorang selesai memba,a tasyahhud .akhir/+ hendaklah ia
memohon perlindungan kepada "llah empat perkara+ iaitu: 6 2a "llah+
aku berlindung kepada-Mu dari seksa (eraka 3ahannam+ dari seksa
kubur+ dari fitnah hidup dan mati+ dan dari fitnah al-Masih ;a##al6.
.Selan#utnya+ hendaklah ia berdoa memohon kebaikan untuk dirinya
26
sesuai kepentingannya/4. (Hads Rwayat Musm, Abu 'Awanah, Nasa'
dan Ibnu |arud daam a-muntaqa)
Kenapakah doa khusus n bagnda mnta dbaca semasa dbahagan
akhr tasyahhud akhr atu semasa kta menger|akan soat? Kerana
betapa pentngnya doa n peru dbaca beruang-uang |ka soat fardu
sebanyak 5 ka dan |ka dtambah soat sunat maka ebh banyak ag
doa n dbaca dan d uang-uangkan. Past anya mengandung hkmah
yang besar dan doa seepas tasyahhud akhr sebeum saam adaah
tempat makbunya doa. .
Doa perndungan yang peru dbaca adaah empat perkara : .
1. Berndung dar seksa Neraka |ahannam.
2. Berndung dar seksa kubur.
3. Berndung dar ftnah hdup dan mat.
4. Berndung dar ftnah Da||a.
Berdoaah bersungguh-sungguh dengan penuh khusyuk dan tawaduk
kepada Aah S.W.T. Semoga Da menerma doa yang kta mohon untuk
mendapat perndungan darpada-Nya. .
Doa Di'auhkan "eksa dan -i$nah (Mari Berkongsi siri 11)
Perkara-perkata tersebut adaah sepert berkut :
Pertama % Berlindung dari seksa #eraka Jahanna* .
Frman Aah S.W.T yang bermaksud : &!arangsiapa di#auhkan dari
neraka dan dimasukkan ke dalam syurga maka sungguh ia telah
beruntung.6
(Surah A-Imran ayat 185) .
Neraka |ahanam adaah seburuk-buruk tempat kemba. Sesapa yang
27
dmasukkan ke daam Neraka |ahanam maka da adaah serug-rug
makhuk yang dcptakan oeh Aah S.W.T. Seksaan yang dterma
dsn adaah sedahsyat-dahsyat seksaan. .
Neraka adaah seburuk-buruk tempat kemba.
Sesungguhnya 3ahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan
tempat kediaman.(Surah Furqan ayat 66). .
Sabda Nab S.A.W yang bermaksud : 4 Sesungguhnya seringan-ringan
seksa ahli neraka iaitu seorang yang bersandal .selipar/ dari api
neraka+ dan dapat mendidihkan otaknya+ seolah-olah di telinganya ada
api+ dan giginya berapi dan di bibirnya ada wap api+ dan keluar
ususnya dari bawah kakinya+ bahkan ia merasa bahawa dialah yang
terberat seksanya dari semua ahli neraka+ padahal ia sangat ringan
seksanya dari semua ahli neraka." .
Frman Aah S.W.T maksudnya : ;i hadapannya ada #ahannam dan
dia akan diberi minuman dengan air nanah+ diminumnnya air nanah itu
dan hampir dia tidak boleh menelannya (Surah Ibrahm ayat 16-17).
.
Dber ar nanah yang amatah busuk baunya ag pekat, maka mereka
pun merasa ||k dan tdak mampu meneannya. .
Frman Aah S.W.T maksudnya : ;iberi minuman dengan hamiim .air
yang mendidih/ sehingga memotong ususnya (S. Muhammad ayat
47).
.amiim aah ar yang menddh oeh panasnya ap |ahannam, yang
mampu meeehkan s perut dan mencera berakan kut mereka
yang
Doa Di'auhkan "eksa dan -i$nah (Mari Berkongsi siri 11)
memnumnya. Sebagamana Aah S.W.T. berfrman maksudnya :
;engan air itu dihan,ur luluhkan segala apa yang ada dalam perut
mereka dan #uga kulit .mereka/ (Surah A Ha|| ayat 20). .
28
Kedua % Berlindung dari seksa kubur* *
Sesapa yang mendapat seksaan kubur, maka kuburnya dsemptkan
atasnya sehngga tuang-tuangnya masuk ke daam perutnya antas
ddatang berbaga macam uar yang besar sebesar eher unta, dmana
uar-uar tu makan dagngnya sehngga tdak terssa dagng pada
tuangnya. Kemudan datang kepadanya maakat yang tu, bsu dan
buta dengan membawa cambuk-cambuk dar bes. Mereka memuku
nya dengan cambuk-cambuk tu tanpa mendengar |ertan dan mehat
orang tu sehngga tdak akan tmbu rasa beas kashan kepadanya.
Dsampng tu neraka seau dperhatkan kepadanya bak dwaktu pag
maupun dwaktu petang. .
Muhammad bn Assammaak ketka mehat kubur berkata: "$amu
#angan tertipu kerana tenangnya dan diamnya kuburan-kuburan ini+
maka alangkah banyaknya orang yang sudah bingung didalamnya+
dan #angan tertipu kerana ratanya kubur ini+ maka alangkah #auh
berbeza antara yang satu dengan yang lain didalamnya. Maka
seharusnya orang yang berakal memperbanyakan ingatan kepada
kubur sebelum masuk kedalamnya.4
Sufyan Atstsaur berkata: 4Siapa yang sering .banyak/ memperingati
kubur+ maka akan mendapatkannya kebun dari kebun-kebun Syurga+
dan siapa yang melupakannya maka akan mendapatkannya #urang
dari #urang-#urang api neraka.4 .
Ketga % Berlindung dari (i$nah hidu! dan a$i* *
Duna dengan segaa snya adaah ftnah yang banyak menpu
manusa. Dan Rasuuah S.A.W. teah memberkan perngatan kepada
umatnya daam berbaga kesempatan, bagnda bersabda daam
hadsnya : Dar Abu Sad A-Khudr ra dar Nab S.A.W. bersabda
maksudnya :
Doa Di'auhkan "eksa dan -i$nah (Mari Berkongsi siri 11)
"Sesungguhnya dunia itu manis dan lazat+ dan sesungguhnya "llah
menitipkannya padamu+ kemudian melihat bagaimana kamu
29
mengguna kan nya. Maka hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah
terhadap wanita+ kerana fitnah pertama yang menimpa bani Israil
disebabkan wanita". (Hads Rwayat Musm). .
Secara umum ftnah kehdupan duna dapat dkategorkan men|ad tga
bentuk, atu: .
.ani$a) har$a dan kekuasaan*
-itnah 'anita .
Dahsyatnya ftnah wanta teah dsebutkan daam A-Ouran dan Hads.
Bahkan surah A Imran ayat 14 menempatkan wanta sebaga urutan
pertama yang banyak dcnta oeh manusa dan pada saat yang sama
men|ad ftnah yang pang berbahaya untuk manusa. Rasuuah
S.A.W. bersabda maksudnya : Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang
lebih besar bagi kaum lelaki melebihi fitnah wanita (H. R: Bukhar dan
Musm).
-itnah .arta .
Ftnah duna termasuk bentuk ftnah yang sangat dahsyat yang d
khawatrkan Rasuuah S.A.W. Bagnda bersabda maksudnya :
!erikanlah kabar gembira dan harapan apa yang menyenangkan
kalian+ demi "llah bukanlah kefakiran yang paling aku takutkan
padamu tetapi aku takut dibukanya dunia untukmu sebagaimana telah
dibuka bagi orang-orang sebelummu dan kalian akan berlumba-lumba
mendapatkannya sebagaimana mereka berlumba-lumba+ dan akan
menghan,urkanmu sebagaimana telah menghan,urkan mereka.
(Hads Rwayat Bukhar dan Musm). .
-itnah Kekuasaan
Ftnah kekuasaan n |uga dapat menmpa gerakan dakwah dan
memang teah banyak menmpa gerakan dakwah. Para ah
gerakan
Doa Di'auhkan "eksa dan -i$nah (Mari Berkongsi siri 11)
30
dakwah termasuk para pemmpn gerakan dakwah adaah manusa
basa yang tdak maksum dan tdak terbebas dar dosa dan ftnah.
Yang terbebas dar ftnah dan kesaahan adaah manha| Isam.
Sehngga ftnah kekuasaan dapat menmpa mereka kecua yang
drahmat Aah. Kecntaan untuk terus memmpn dan berkuasa bak
daam organsas maupun daam pentadbran d daam masyarakat.
.
Ftnah kekuasaan yang pang dahsyat menmpa aktvs dakwah adaah
perpecahan, sang men|atuhkan, sang memftnah bahkan sang
membunuh. Dan semua tu pernah ter|ad daam se|arah Isam.
Semoga kta semua dseamatkan dar semua bentuk ftnah n.
.
Ftnah kekuasan |uga beraku kepada para pemmpn negara, yang
bertungkus-umus menge|ar dan mempertahankan kekuasaan yang
ada sehngga sanggup membuat ftnah, |atuh men|atuhkan orang an
dan sanggup member rasuah pada rakyat. Manusa akan hang
pertmbangan aka yang waras apaba hang kuasa dan sanggup
mengunakan apa cara sekapun semata-mata mempertahankan kuasa
untuk terus berkuasa. .
Untuk mehat semua bentuk ftnah duna n, maka kta harus
senantasa mendekatkan dr kepada Aah dan berndung dar
keburukan ftnah duna. Mengukuhkan perbad kta sehngga men|ad
|wa rabban bukan |wa maad (materas) dan |uga bukan |wa rahban
yang suka berpuak-puak. Dsampng tu kta harus mengukuhkan
pemahaman kta tentang hakkat duna, rsaah manusa dan
keyaknan tentang hsab dan har akhrat.
Rasuuah S.A.W. bersabda maksudnya : 3adilah engkau di dunia
seperti orang asing atau musafir. (Hads Rwayat Bukhar dar Ibnu
Umar)
Manusa dcptakan Aah sebaga pemmpn yang harus memakmurkan
bum. Maka mereka harus menguasa duna atau harta bukan dkuasa
oeh harta. Sebagamana doa yang dungkapkan oeh Abu Bakar
31
r.a., 2a "llah #adikanlah dunia di tanganku+ bukan masuk ke dalam
hatiku. Sepert tuah seharusnya seorang pemmpn. Member
contoh
Doa Di'auhkan "eksa dan -i$nah (Mari Berkongsi siri 11)
tauadan tentang pengorbanan yang menyeuruh dengan segaa harta
yang dmk, bukan maah member contoh tauadan kepada
pengkutnya dengan kenderaan dan rumah yang sederhana dan tdak
bermewah-mewah sepert yang dtun|ukkan oeh Khafah ar-Rasydn.
-itnah kematian .
Berndung darpada Aah S.A.W. ftnah d saat kematan atu
terhndar darpada hasutan Ibs ketka nazak kerana d saat nah
keadaan yang cukup krtka. Ibs aknatuah akan memesungkan
akdah orang yang sedang nazak. Ketka n kta mohon Aah s.w.t
member kekuatan kta untuk menangks bskan dan hasutan Ibs dan
d|auh darpada gangguan n dan dapat mengngat Aah dan
menyebut nama-Nya.
Saman A-Fars merwayatkan hads Nab S.A.W. yang bermaksud:
4Derhatikanlah tiga perkara kepada orang yang sudah hampir mati itu.
Dertama: berpeluh pada pelipis pipinya= kedua: berlinang air matanya
dan ketiga: lubang hidungnya kembang kempis. Manakala #ika ia
mengeruh seperti ter,ekik+ air mukanya nampak gelap dan keruh dan
mulutnya berbuih+ menandakan azab "llah sedang menimpa dia.4
(Hads Rwayat Abduah, a-Hakm dan at-Tarmz) .
Orang yang berman kepada Aah S.W.T. hendakah sentasa berdoa
agar kta mat daam keadaan husnu khatmah (penutupan akhr hayat
yang bak). Bukan daam keadaan su'u khatmah (penutup akhr hayat
yang tdak bak). ,
Nab S.A.W. bersabda maksudnya : 4Sesiapa yang mengu,ap u,apan
terakhirnya sebelum mati kalimah . / dia masuk syurga. 4
(Hads Rwayat Abu Daud darpada Mu 'adz) .
32
Keempat % Berlindung dari (i$nah Da''al* .
Dar Ab Umamah A-Bahy, beau berkata: "Rasuuah S.A.W. teah
berkhutbah d hadapan kam. Daam khutbahnya tu Bagnda banyak
menyentuh masaah Da||a. Bagnda teah bersabda:
Sesungguhnya
Doa Di'auhkan "eksa dan -i$nah (Mari Berkongsi siri 11)
tidak ada fitnah .kerosakan/ di muka bumi yang paling hebat selain
daripada fitnah yang dibawa oleh ;a##al. Setiap (abi yang diutus oleh
"llah S.8.T. ada mengingatkan kaumnya tentang ;a##al. "ku adalah
nabi yang terakhir sedangkan kamu adalah umat yang terakhir. ;a##al
itu tidak mustahil datang pada generasi .angkatan/ kamu. Seandainya
dia datang sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kamu+ maka
aku adalah sebagai pembela bagi setiap mukmin. $alau dia datang
sesudah kematianku+ maka setiap orang men#aga dirinya. ;an
sebenarnya "llah S.8.T. akan men#aga orang-orang mukmin."
.
Orang mukmn sentasa men|auhkan dr darpada ftnah yang dbawa
oeh Da||a sama ada ftnah yang beraku sekarang n mahupun ftnah
Da||ah semasa akhr zaman nant. Kta berada d zaman sekarang n
adaah penuh dengan ftnah yang dtaburkan oeh Da||a contoh
apaba kta suka kepada kehdupan duna yang sementara, hburan
yang meekakan, meaksanakan undang-undang bukan darpada
a|aran Isam, perpecahan sesama umat Isam sebenarnya semua cr-
cr n adaah na yang dbawa oeh Da||a d akhr zaman. |ad
bentuknya adaah serupa atu mendatangkan kerosakkan, dosa dan
kemurkaan Aah S.W.T. .
Oeh tu kta mohon perndungan Aah S.W.T. supaya ftnah Da||a n
(semua yang menympang dar a|aran Isam adaah ker|a Da||a) dapat
kta |auh dan sentasa kemba kepada a|aran Isam dan
meaksanakannya daam kehdupan kta. .
Marah sama-sama kta stqamah memohon perndungan Aah S.W.T.
d atas empat perkara pokok yang dnyatakan d atas. Dan bacaah doa
33
perndungan n setap ka kta mendrkan soat sama ada soat fardu
atau sunat semoga kta mendapat hdayah dan rahmat Aah S.W.T. d
daam kehdupan kta d duna n dan mendapat pertoongan Aah d
har akhrat hngga kta ayak memasuk syurga Aah S.W.T. seuas
angt dan bum.
********************
Berhibur "eben$ar "u!aya /a$i "egar (Mari Berkongsi siri 11)
Berhiburlah "ebentar "upaya .ati "egar
Sahabat yang drahmat Aah,
Hendakah kaan bertakwa kepada Aah dengan sebenar-benar takwa
dan hdupah kaan sebaga orang-orang yang berserah dr kepada-
Nya. Taatah Aah dengan meaksanakan semua perntah dan
mennggakan arangan-Nya. Hanya hamba-hamba Aah yang
mengert saha|a yang takut kepada-Nya.
Sahabat yang dmuakan,
Teah kaan makum bahawa ketenangan |wa sangat dha|at oeh
setap orang yang mengharapkan kebahagaan. Dapatkah kaan
peroeh ketenangan dar harta dan kekayaan? Tentu kaan ada
|awapannya bahawa ketenangan |wa bukan dar harta dan kekayaan
tetap a datang dar man yang mendaam kepada Aah s.w.t. dan
Rukun Iman yang an. Iman yang tdak dcampur dengan ragu-ragu
dan kepasuan.
Sahabatku sedarah!
Ketenangan |wa membawakan keteguhan pendran untuk kaan.
Tadak akan ada perasaan cemas dan dukacta maupun tekanan
ketakutan dan kegentaran. Tdak pua dgoncang oeh ragu-ragu dan
keuh kesah. Kaan akan merasa keyaknan dr semasa orang an
34
merasa kegesahan. Kaan akan mampu bersabar ketka orang an
mengaam kegoncangan |wa!
Seteah kaan sedar hakkat kebahagaan dkecap dar kemanan,
bagamana angkah kaan memeharanya? Tentunya kaan tdak
mahu kehangan sesuatu yang sangat berharga kerana dengannya
akan menentukan ke|ayaan masa-masa seterusnya.
Berhibur "eben$ar "u!aya /a$i "egar (Mari Berkongsi siri 11)
Ingatah sahabat!
Kebahagaan man tu mest dkawa dengan takwa. Dengan takwa
kaan akan sentasa berhat-hat daam setap tndakkan supaya tdak
mencacatkan kemanan serta menyebabkan hangnya ketenangan.
Tanpa n semua kebahagaan masa depan seakan-akan pudar serta
sukar dcapa.
Daam ketekunan serta kesungguhan kaan menge|ar kebahagaan,
stuas kebosanan seseka akan cuba mengaahkan kaan. Usah
merasa emah. Hadapah dengan tenang. Berah hak kepada hat
untuk merasa kan suasana strehat dan gembra, supaya beroeh
kesegaran daam meneruskan usaha yang mash pan|ang.
Sayydna A bn Ab Tab r.a. pernah berkata, "Sesungguhnya hat tu
boeh bosan dan eth sepert badan. Oeh tu carah seg-seg
keb|aksanaan dem kepentngan hat." Katanya ag, "Istrehatkanah
hatmu sekadarnya, sebab hat tu apaba teah bosan, boeh pua
men|ad mat."
35
Abu Darda' pua ada berkata, "Sesungguh hatku akan ku s dengan
sesuatu yang rngan supaya ebh dapat membantu untuk menegakkan
yang hak."
Oeh tu, tdak saah sekranya seorang Musm bergurau. berman atau
berhbur yang dapat meapangkan hat. Syaratnya tdak menguasa
seuruh waktunya sepan|ang pag dan petang sehngga menganggu
kewa|pan haran.
Maka tepatah pepatah mengatakan : "Campurkanah perbcaraan tu
dengan sedkt gurauan, sepert makanan yang dcampur dengan
sedkt garam."
Berhibur "eben$ar "u!aya /a$i "egar (Mari Berkongsi siri 11)
Hburan yang dboehkan daam Isam termasukah bentuk-bentuk
permanan yang boeh menyegarkan badan sepert perumbaan dan
oaraga. Boeh |uga meput kegatan memanah, menembak,
menunggang kuda dan 'mencar harta karun'.
Manakaa hburan daam bentuk syar, nasyd, sa|ak dan nyanyan agu-
agu petrotk yang boeh menenangkan hat dan mengenakkan tenga.
Ha n dboehkan oeh Isam, seag tdak dcampur perkataan kotor,
ke| serta cabu yang mengarah kepada perbuatan dosa. Tdak saah
pua kaau dserta dengan muzk yang tdak keterauan. Bahkan
hburan daam bentuk n dsunatkan daam stuas gembra sepert
ma|s perkahwnan, har-har perayaan Isam dan |uga keahran bay.
Sahabat,
Ddaam sebuah hads, Rasuuah s.a.w. ada d|easkan dar Ibnu Abbas
r.a. : "Asyah pernah menghantar pengantn dar seorang kerabatnya
kepada seorang Ansar, kemudan Rasuuah bertanya : 4"pakah ada
dikirim bersamanya orang yang akan menyanyi74
36
Asyah men|awab, "Tdak!." Kemudan Rasuuah berkata+
4Sesungguhnya orang-orang "nsar gemar sekali kepada hiburan. Eleh
itu alangkah baiknya kalau dikirim seorang yang menyanyikan - 6$ami
datang+ kami datang9 Selamat datang kami+ selamat datang kamu....94
(Rwayat Ibnu Ma|ah)
Berdasarkan hads d atas |easah soa hburan menurut kacamata
Isam. Kta ayan ftrah hat untuk merasakan kernganan serta
menyuburkan kesegaran. Bukannya tenggeam daam keekaan.
Barangsapa bernat menghburkan hat supaya kuat berbakt kepada
Aah serta tangkas berbuat keba|kan maka da akan dkra sebaga
hamba yang taat kepada Aah. Manakaa bag hamba Aah yang
berhbur dengan tdak bernat untuk berbakt kepada Aah, da
akan
Berhibur "eben$ar "u!aya /a$i "egar (Mari Berkongsi siri 11)
membuang masa dengan sa-sa. Tetap bag mereka yang berhbur
hngga upa kewa|pannya kepada Aah, percampuran bebas eak dan
wanta dan membuka |aan kepada dosa, maka da danggap fask.
Oeh tu kaan |auhah bentuk-bentuk perbuatan sepert n supaya
terhndar dar kemurkaan Aah s.w.t.
Begtuah hak hat yang peru kta penuh agar a tdak kecewa dan
mat. Supaya nant usaha-usaha yang mendatang akan ebh mantap
daam memburu kebahagaan hakk.
Sahabat yang dhormat,
Kaan sepatutnya hdup dengan hat yang sentasa dama kerana
pengaruh kemanan menmbukan perasaan aman. Zaman bergr dan
masa berubah. Sesudah kecemasan datang keamanan, sesudah
keemahan tmbu kekuatan. Sesudah kesutan datang keapangan,
37
sesudah geap terbtah terang. Dsnah hakkat kebahagaan yang
kaan car?
Marah sama-sama kta berdo'a kepada Aah s.w.t.semoga dbernya
keshatan dan ketenangan |wa sebenarnya daam kta untuk meau
har-har yang mendatang.
42a "llah+ limpahkanlah hati kami dengan belas kasih-Mu pada siang
hari maupun pada saat pagi dan petang yang silih berganti. Tidak
lengah dari hati kami+ semasa tidur ataupun #aga= ke,uali mengingati-
Mu antara #iwa dan nafas kami. Tun#ukkanlah kami pada #alan yang
telah ditempuh oleh hamba-hamba-Mu yang soleh. !imbinglah kami di
dunia dan bahagiakanlah kami di akhirat. Ferahkanlah wa#ah kami
pada saat orang-orang bermuka masam. "min ya )abbal "lamin.4
********************
15 Maksia$ Yang Akan Menurunkan Bala (Mari Berkongsi siri 11)
Lima Belas !aksiat Yang Akan !enurunkan Bala$
Darpada A bn Ab Thab r.a. Rasuuah s.a.w. bersabda
maksudnya : "pabila umat ku telah membuat lima belas perkara+
maka bala pasti akan turun kepada mereka iaitu:
1. Apaba harta negara hanya beredar pada orang-orang tertentu.
2. Apaba amanah d|adkan suatu sumber keuntungan.
3. Zakat d|adkan hutang.
4. Suam memperturutkan kehendak ster.
5. Anak derhaka terhadap bunya,
38
6. Sedangkan a berbak-bak dengan kawannya.
7. Ia suka men|auhkan dr darpada ayahnya.
8. Suara sudah dtnggkan d daam mas|d.
9. Yang men|ad ketua satu kaum adaah orang yang terhna d antara
mereka.
10. Seseorang dmuakan kerana dtakut ke|ahatannya.
11. Khamar (arak) sudah dmnum d merata tempat.
12. Kan sutera banyak dpaka (oeh kaum eak).
13. Para arts-arts dsan|ung-san|ung.
14. Muzk banyak dmankan.
15. Generas akhr umat n meaknat (menyaahkan) generas pertama
0rang Mukin "en$iasa Bersyukurlah Di A$as "egala #ika$ Allah (Mari Berkongsi siri 11)
(sahabat).
Maka pada ketika itu hendaklah mereka menanti angin merah atau
gempa bumi atau pun mereka akan dirobah men#adi makhluk lain4.
********************
/rang !ukmin "entiasa Bersyukurlah ,i Atas "egala
#ikmat Allah
Bsmahrrahmanrrahm.
Segaa pu| bag Aah, Tuhan sekaan aam. Seawat serta saam buat
|un|ungan mua Nab Muhammad S.A.W. keuarga serta para sahabat
dan pengkut yang stqamah menurut bagnda hngga ke har kamat.
39
Sahabat yang drahmat Aah, .
Sesapa yang sentasa bersyukur bermakna drnya mengngat Aah.
Rasa bersyukur terhadap Maha Pencpta yang memberkan segaa
kehdupan n dan rasakan dr sentasa hampr kepada-Nya. Aah SWT
akan membaasnya dengan Da mengngat dan mempahkan nkmat
yang banyak.
Aah SWT berfrman yang bermaksud: Maka ingatlah "ku nes,aya
"ku akan mengingatimu dan syukurilah atas nikmat-$u dan #anganlah
sekali-kali kamu kufuri nikmat-$u. (Surah a-Baqarah, ayat 152).
.
Sesungguhnya Aah member rezek kepada seuruh manusa, tanpa
mengra orang berman atau tdak berman. Orang yang ngkar akan
menanggung kerugan d duna dan ebh-ebh ag d akhrat.
Kehdupan orang yang tdak bersyukur sentasa tertekan dan gaga
memanfaatkan apa yang dmknya. .
Waaupun mendapat banyak kemewahan dan kesenangan, |wa orang
tdak bersyukur sentasa berasa mash tdak mencukup. Semakn
banyak
0rang Mukin "en$iasa Bersyukurlah Di A$as "egala #ika$ Allah (Mari Berkongsi siri 11)
yang dke|ar, semakn drasakan bebanan perasaan dan bertambah
kekufurannya.
Aah SWT ber|an| menambah nkmatnya kepada sesapa yang
sentasa bersyukur. Betapa beruntungnya orang yang bersyukur,
mendapat nkmat d duna dan pembaasan syurga d akhrat nant.
.
Frman-Nya bermaksud: Sesungguhnya #ika kamu bersyukur+ pasti
$ami akan menambah .nikmat/ kepadamu dan #ika kamu mengingkari
.nikmat-$u/+ maka sesungguhnya azab-$u sangat pedih.
(Surah Ibrahm, ayat 7). .
40
Kta dsuruh bersyukur bukan sa|a apaba mendapat kemewahan atau
apa yang dha|at tercapa. Sebaknya, rasa bersyukur |uga d atas
cptaan Aah yang men|adkan duna n untuk kemudahan manusa
serta seuruh kehdupan an d duna n. .
Drwayatkan oeh Musm bahawa Rasuuah SAW pernah
menger|akan sembahyang yang sepan|angnya bagnda menangs
sehngga ber-cucuran ar mata. Ha tu beraku apaba bagnda
menerma wahyu yang men|easkan mengena ke|adan aam n yang
dbentang uas untuk kemudahan dan kenkmatan hdup manusa.
.
Mehat keadaan Rasuuah SAW menangs tu, Asyah bertanya:
"Waha Rasuuah! Apakah yang menyebabkan tuan menangs?
Padaha Aah teah mengampunkan apa-apa yang terdahuu darpada
dosa tuan dan |uga yang terkemudan." .
Lau Rasuuah SAW men|awab: "dakah aku ini bukan seorang hamba
yang bersyukur7 Mengapakah aku tidak berbuat demikian+ sedangkan
"llah telah menurunkan .ayat/ kepadaku. .
Ayat yang dmaksudkan Rasuuah SAW tu aah ayat 164, surah a-
Baqarah bermaksud: Sesungguhnya pada ke#adian langit dan bumi+
dan pada pertukaran malam dan siang dan .pada/ kapal-kapal berlayar
di lautan dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada
manusia.
0rang Mukin "en$iasa Bersyukurlah Di A$as "egala #ika$ Allah (Mari Berkongsi siri 11)
Bahawasanya Nab SAW merasakan betapa besarnya anugerah Aah
kepada seuruh makhuk d muka bum n. Orang berman mehat
seuruh ke|adan aam dar kaca mata kemanan dan ketakwaan, yang
drng dengan rasa kesyukuran, kensafan dan keteguhan man.
.
Sahabat yang dmuakan, .
Sesungguhnya Aah SWT teah mengurnakan kepada kta dengan
nkmat yang tdak terhtung banyaknya, antaranya nkmat umur,
nkmat rezek, nkmat keshatan, nkmat keamanan, nkmat
41
pancandera sepert penghatan, pendengaran, berkata-kata dan
sebaganya. .
Sememangnya kta tdak akan mampu untuk menghtung segaa
nkmat yang teah dberkan oeh Aah SWT kepada hamba-hamba-
Nya. In menun|ukkan betapa kerdnya kta d ss-Nya, sebagamana
frman Aah SWT daam Surah An Nah ayat 18, yang bermaksud :
4;an #ika kamu menghitung nikmat "llah yang dilimpahkan kepada
kamu tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu+
sesungguhnya "llah Maha Dengampun *agi "mat Mengasihi4.
.
Kadangkaa apaba kta berada ddaam kesusahan, peru kepada
pertoongan ada sahabat yang mua hatnya dhantar oeh Aah SWT
untuk membantu dan member pertoongan, hnggakan masaah
tersebut dapat d atas. In sebeanrnya adaah nkmat dan rahmat Aah
SWT kepada hamba-hamba-Nya yang berman dan bertakwa. Dar tu
bersyukurah kerana Aah SWT teah pertemukan dengan sahabat-
sahabat yang bak duna dan akhrat. .
Terdapat enam cara untuk kta mensyukur nkmat Aah SWT atu :
)ertama : Sentasa membaca doa atau memu| Aah SWT daam
setap perbuatan dan tndakan, sepert apaba hendak tdur dan
bangun dar tdur, sebeum dan seepas makan, menak kenderaan
dan sebaganya.
Frman Aah s.w.t yang bermaksud : .
4"pabila hamba-$u bertanya kepada engkau tentang hal-$u+ maka
sesungguhnya "ku hampir. "ku perkenankan doa orang yang
meminta+
0rang Mukin "en$iasa Bersyukurlah Di A$as "egala #ika$ Allah (Mari Berkongsi siri 11)
bila ia meminta kepada-$u+ tetapi hendaklah ia mengikut perintah-$u+
serta beriman kepada-$u+ mudah-mudahan mereka mendapat
petun#uk. (Surah A-Baqarah ayat 186). .
42
Kedua : Dsunatkan meakukan su|ud syukur apaba mendapat
ke|ayaan, kemenangan dan seumpamanya. .
Doa su|ud syukur : 4"ku su#udkan wa#ahku ini kepada yang
men,iptanya dan membentuk rupanya dan yang membuka
pendengarannya dan penglihatannya. Maha su,i "llah sebaik-baik
Den,ipta.4 .
Ketiga : Meakukan segaa perntah-Nya dengan khas dan men|auh
segaa arangan-Nya dengan sabar. .
Darpada Abu Hurarah Abdu Rahman bn Sokhrn r.a. beau berkata:
Aku teah mendengar Rasuuah SAW bersabda maksudnya : 4"pa-
apa yang aku larang kamu melakukannya+ maka hendaklah kamu
men#auhinya+ dan apa-apa yang aku perintahkan kamu melakukannya+
maka lakukanlah seberapa daya kamu. Sesungguhnya umat yang
terdahulu daripada kamu telah binasa lantaran banyak persoalan dan
banyak perselisihan mereka terhadap (abi-nabi mereka.4
(Hads rwayat Bukhar dan Musm). .
Keempat : Memanfatkan pemberan Aah SWT dengan cara yang
betu sepert menggunakan dah untuk berzkr kepada Aah SWT dan
menggunakan nkmat mata untuk membaca a-Ouran dan sebaganya.
Frman Aah SWT maksudnya : ;an sebutlah nama Tuhanmu dalam
hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut+ dan dengan tidak
meninggikan suara+ di waktu pagi dan petang+ dan #anganlah kamu
termasuk orang-orang yang lalai. (Surah A Araf, Ayat 205)
Kelima : Menghuurkan bantuan kepada yang memerukan. Sentasa
bersedekah dan mengnfakkan harta d|aan Aah SWT. .
Sabda Rasuuah s.a.w yang bermaksud : "ku memerintahkan
kamu
0rang Mukin "en$iasa Bersyukurlah Di A$as "egala #ika$ Allah (Mari Berkongsi siri 11)
43
bersedekah. Derumpamaan perkara itu sama seperti seorang lelaki
yang ditawan oleh musuh. Mereka mengikat tangannya terbelenggu
dilehernya. *alu yang lain datang untuk memukul lehernya. Maka
berkatalah .sedekah/: &"ku menebusnya dari kamu banyak atau
sedikit. Sehingga .sedekah/ menebus dirinya dari mereka.
(Hads Rwayat a-Turmudz). .
Keenam : Sentasa memohon kepada Aah SWT agar men|ad hamba
yang sentasa bersyukur, sebagamana doa yang da|arkan oeh
Rasuuah SAW maksudnya : 42a "llah9 !antulah kami supaya dapat
selalu menyebut-Mu .berzikir mengingati-Mu/+ bersyukur dan beribadat
yang sebaik-baiknya kepada-Mu4. .
Sahabat yang dkash, .
Marah sama-sama kta sentasa menanamkan daam |wa dan
sanubar sfat tawaduk dan rendah dr dan sentasa bersyukur d atas
segaa nkmat yang Aah SWT kurnakan kepada kta. Peruah kta
sentasa berdoa kepada Aah SWT agar men|ad hamba-Nya yang
sentasa bersyukur dan mendapat keredaan-Nya d duna dan akhrat.
Frman Aah SWT daam Surah An Nah ayat 78 yang bermaksud :
4;an "llah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan
tidak mengetahui sesuatu pun dan ia mengurniakan kepada kamu
pendengaran dan penglihatan serta hati .akal fikiran/ supaya kamu
bersyukur4.
*******************
"i(a$ Ber$a.akal "en$iasa Men'adi 1akaian 0rang Mukin Dan %idak Ber!u$us asa (Mari
Berkongsi siri 11)
44
"ifat Berta0akal "entiasa !en(adi )akaian /rang
!ukmin dan 1idak Berputus asa
Sahabat yang drahmat Aah,
Aah s.w.t berfrman yang bermaksud : 4;an .ingatlah/+ sesiapa yang
berserah diri bulat-bulat kepada "llah+ maka "llah ,ukupkan baginya
.untuk menolong dan menyelamatkannya/.4 (Surah a-Thaaq ayat 3).
Untuk memaham ebh |eas ag konsep tawaka n pernah Rasuuah
S.A.W. men|easkan kepada seorang eak yang datang ber|umpa
dengan bagnda.
4Telah datang kepada )asulullah S.".8. seorang lelaki yang hendak
meninggalkan untanya begitu saha#a di pintu mas#id tanpa ditambat
terlebih dahulu. *elaki tersebut bertanya kepada )asulullah S.".8. 42a
)asulullah+ adakah unta itu perlu saya tambat dahulu dan kemudian
bertawakal atau saya lepaskan sa#a kemudian bertawakal74 )asulullah
S.".8. men#awab+ maksudnya : 4Tambatlah terlebih dahulu dan
kemudian bertawakal.4 (Hads Rwayat a-Tarmz)
Sfat putus asa hanya ayak bag orang kafr. Aah S.W.T. berfrman
yang bermaksud : 4... dan #anganlah kamu berputus asa daripada
rahmat serta pertolongan "llah. Sesungguhnya tidak berputus asa
daripada rahmat dan pertolongan "llah itu melainkan kaum yang
kafir.4
(Surah Yusof ayat 87).
Aah berfrman maksudnya : 4Sesungguhnya "llah tidak akan
mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.4 (Surah a-Ra'd ayat 11).
Sahabat yang dmuakan,
Terdapat satu ksah d zaman Nab Suaman a.s. bagamana seekor
semut bertawaka kepada Aah S.W.T dan kta boeh bea|ar darpada
darpada ksah n.
45
"i(a$ Ber$a.akal "en$iasa Men'adi 1akaian 0rang Mukin Dan %idak Ber!u$us asa (Mari
Berkongsi siri 11)
Suatu har Nab Suaman a.s. bertanya kepada seekor semut tentang
berapa banyak makanan yang dperukannya untuk hdup daam
setahun. Semut men|awab, a hanya perukan makanan sebesar
sebutr gandum.
Lau Nab Suaman a.s. memasukkan semut tersebut d daam sebuah
boto dengan d etakkan bersamanya gua sebesar sebutr gandum.
Muut boto tu kemudannya dtutup (dber ubang skt untuk udara
masuk ke daamnya).
Cukup tempuh setahun, muut boto tu pun dbuka semua oeh Nab
Suaman a.s. Anehnya, bagnda dapat hanya separuh saha|a darpada
gua sebesar sebutr gandum tu yang habs dmakan oeh semut
tersebut.
Nab Suaman bertanya, mengapa hanya separuh makanan saha|a
yang dhabskan sedangkan semut pernah berkata a perukan
makanan sebesar sebutr gandum?
Sang semut men|easkan bahawa |ka duar boto rezeknya d|amn
sepenuhnya oeh Aah dan da yakn Aah past akan mencukupkan
rezeknya. Sebab tu da tdak peru rsau dengan hakkat tu.
Tetap apaba dkurung oeh manusa (Nab Suaman a.s) da
mengamb angkah ber|aga-|aga dan ber|mat cermat kerana tdak
yakn dengan keprhatnan manusa. Mana tahu kaau-kaau manusa
tu terupa au mengurungnya terebh darpada tempoh satu tahun?
Apa akan |ad padanya?
)enga(aran yang bleh di perlehi %
1. Semut ebh yakn kepada |amnan Aah (bertawaka kepada Aah)
ketka d uar boto berbandng "|amnan" manusa ketka berada d
daam boto. Untuk menghadap kemungknan tuah a mengamb
angkah ber|mat cermat, supaya apaba beraku sesuatu d uar
46
|angkaan da mash mampu bertahan. Mash ada makanan yang boeh
dgunakan.
2. Kenapa kta yang berada d duna n yang mengaku berman
kepada Aah S.W.T. tetap mash ragu-ragu tentang |amnan rezek
dar
"i(a$ Ber$a.akal "en$iasa Men'adi 1akaian 0rang Mukin Dan %idak Ber!u$us asa (Mari
Berkongsi siri 11)
Aah S.W.T.? Oeh tu yaknah dengan sepenuh hat bahawa setap
anak yang ahr ke duna, Aah s.w.t. teah men|amn rezek untuknya,
sama ada bu-bapanya merancang atau tdak merancang untuk anak
tersebut.
Sahabat,
Seseorang yang mempunya sfat putus asa hanya boeh d atas
apaba ndvdu tersebut meawan unsur negatf daam drnya dengan
azam yang kuat dan tawaka kepada Aah. Oeh tu terdapat beberapa
angkah yang peru d amb perhatan serus untuk mengatas sfat
putus asa anya adaah sepert berkut :
1. Tawaka dengan sepenuh hat
2. Yakn dengan |an| Aah dan reda dengan segaa ketentuan-Nya.
3. Semangat |uang yang tngg (strong w).
4. |angan fkr kesusahan akan berpan|angan kerana a akan
menyubur
kan sfat putus asa.
5. Ingatah bahawa Aah mempunya sfat-sfat yang harus atu
harus
meakukan apa sa|a. Oeh sebab tu, kta sebaga hamba tdak
ayak
merasa putus asa atau apa |ua ketetapan Aah untuk kta kerana
Aah Maha Mengetahu dan Maha Ad daam setap perancangan-
Nya.
47
6. Putus asa bukan |aan keuar darpada sebarang masaaah.
Akhr kata marah sama-sama kta bertawaka kepada Aah S.W.T.
tanpa ragu-ragu dan membuangkan segaa sfat mazmumah terutama
sfat putus asa . Kerana sesungguhnya orang yang berman tdak akan
mempersoakan ketentuan Aah, ngatah segaa apa yang dtetapkan
Aah ke atas dr kta adaah sesuatu yang bak dan ada hkmahnya
dan Aah Maha Mengetahu sedangkan kta tdak mengetahunya.
Jauhi Booh Dan "ihir "u!aya %erhindar Dari!ada "yirik (Mari Berkongsi siri 11)
Jauhi Bmh ,an "ihir "upaya 1erhindar ,aripada
"yirik
Sahabat yang drahmat Aah, .
Isam mearang umatnya untuk mebatkan dr dengan shr kerana
shr adaah amaan syatan dan sesapa yang meakukannya adaah
akan mendapat dosa besar. .
Kebasaannya d daam masyarakat kta mempercaya dan mengguna
kan khdmat bomoh untuk menyhr kepada orang yang dbenc atau
menggunakan khdmatnya untuk mendapat rawatan mengubat
penyakt berpunca darpada gangguan shr. .
Isam mearang keras umatnya ber|umpa bomoh untuk mengetahu
perkara-pekara ghab , tenung nasb, mencar-car berta sesapa yang
"buat" atau membencnya dan berubat dengannya maka soatnya
tdak akan dterma oeh Aah s.w.t seama 40 har. Sebenarnya |n dan
syatan akan mencertakan berta bohong kepada bomoh tersebut
supaya beraku perpecahan dkaangan ah keuarga atau |ran
tetangga.
Sabda Nab s.a.w bermaksud: !arangsiapa datang kepada tukang
tenung .bomoh/+ kemudian dia membenarkan perkataannya+ maka
sembahyangnya tidak diterima oleh "llah selama BG hari.
48
(Hads Rwayat Musm). .
Bomoh yang menggunakan khdmat |n atau syatan n sean
mengubat mereka yang sakt, a |uga menawarkan khdmat tanam
susuk, serkan wa|ah, mu pengash, pears pernagaan, pendndng
dr (menggunakan bahan-bahan yang teah dpu|a), mand bunga,
semahan darah ayam htam atau kambng htam (baru buka
geanggang sat atau rumah baru) dan berbaga-baga amaan syrk
yang amat darang keras oeh Nab s.a.w. .
Frman Aah yang bermaksud: 8ahai orang beriman9 Sesungguhnya
arak+ #udi+ penyembahan berhala dan bertilik nasib .menggunakan
khidmat bomoh/ adalah na#is .haram/ dan ia daripada perbuatan
syaitan. (Surah a-Madah, ayat 90).
Jauhi Booh Dan "ihir "u!aya %erhindar Dari!ada "yirik (Mari Berkongsi siri 11)
Frman Aah s.w.t maksudnya : 4;an bahawa sesungguhnya adalah
.amat salah perbuatan/ beberapa orang dari manusia+ men#aga dan
melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua
golongan #in+ kerana dengan permintaan itu mereka men#adikan
golongan #in bertambah sombong dan #ahat.4 (Surah a-|nn ayat 6)
Abu Ra|a' berkata bahawa orang-orang |ahah serng berdo'a : 4$ami
berlindung kepada #in+ penguasa lembah ini4. (amun salah seorang
berkata+ bahawa #alan untuk meraih keselamatan adalah bersaksi
bahawa tiada Tuhan selain "llah+ dan Muhammad adalah )asul-(ya.
Siapa bersaksi demikian+ harta dan keselamatan #iwa orang yang
mengu,apkannya pasti aman. $emudian+ turunlah ayat ini .Surah al-
3inn ayat H/.4 (Hads Rwayat Ibnu Saad. Lhat Tafsr Ibnu Katsr :6/188-
189)
Sahabat yang dmuakan, .
Isam |uga mearang kta mempea|ar mu shr kerana mu shr
adaah amaan syatan kerana segaa ke|adan uar basa yang datang
berpunca darpada shr sebenarnya mempunya katan dengan
pertoongan darpada |n dan syatan. .
49
Frman Aah s.w.t maksudnya : 4Mereka .membelakangkan $itab
"llah/ dan mengikut a#aran-a#aran sihir 2ang diba,akan oleh puak-puak
Syaitan ;alam masa pemerintahan (abi Sulaiman+ padahal (abi
Sulaiman tidak mengamalkan sihir 2ang menyebabkan kekufuran itu+
akan tetapi puak-puak Syaitan itulah 2ang kafir .dengan amalan
sihirnya/= kerana merekalah 2ang menga#arkan manusia ilmu sihir dan
apa 2ang diturunkan kepada dua malaikat: 'arut dan Marut+ di negeri
!abil .!abylon/+ sedang mereka berdua tidak menga#ar seseorang pun
melainkan setelah mereka menasihatinya ;engan berkata:
4Sesungguhnya $ami ini hanyalah ,ubaan .untuk mengu#i imanmu/+
oleh itu #anganlah 5ngkau men#adi kafir .dengan mempela#arinya/4.
;alam pada itu ada #uga orang-orang mempela#ari dari mereka
berdua: ilmu sihir 2ang boleh men,eraikan antara seorang suami
;engan isterinya+ padahal mereka tidak akan dapat sama sekali
memberi mudarat .atau membahayakan/ ;engan sihir itu seseorang
pun melainkan ;engan izin "llah. ;an sebenarnya mereka
mempela#ari perkara 2ang hanya
Jauhi Booh Dan "ihir "u!aya %erhindar Dari!ada "yirik (Mari Berkongsi siri 11)
membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka.
dan ;emi Sesungguhnya mereka .kaum 2ahudi itu/ telahpun
mengetahui !ahawa sesiapa 2ang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi
mendapat bahagian 2ang baik di akhirat. ;emi Sesungguhnya amat
buruknya apa 2ang mereka pilih untuk diri mereka+ kalaulah mereka
mengetahui.4
(Surah a-Baqarah ayat 102). .
Shr adaah kesepakatan antara tukang shr dan syatan dengan
ketentuan bahwa tukang shr akan meakukan berbaga keharaman
atau kesyrkan dengan mbaan pemberan pertoongan syatan
kepadanya dan ketaatan untuk meakukan apa sa|a yang dmntanya.
Imu shr boeh dpea|ar meau tukang shr atau bomoh-bomoh.
Mempea|ar shr boeh men|adkan seseorang syrk kepada Aah
s.w.t. Shr basanya dgunakan untuk mendatangkan mudharat kepada
seseorang dengan bantuan |n dan syatan tetap kesemuanya adaah
dengan zn Aah. .
50
Ibnu Oudamah A-Maqds mengatakan," Shr adaah katan-katan,
|amp-|amp, perkataan yang dontarkan secara san maupun tusan,
atau meakukan sesuatu yang mempengaruh badan, hat atau aka
orang yang terkena shr tanpa bernteraks angsung dengannya. Shr
n mempunya hakkat, dantaranya ada yang boeh mematkan,
membuat sakt, membuat seorang suam tdak dapat mencampur
sternya atau memsahkan pasangan suam ster, atau membuat
saah satu phak membenc annya atau membuat kedua beah phak
sang mencnta nya"
Sahabat yang dkash, .
Marah sama-sama kta men|auh bomoh yang menggunakan khdmat
|n atau syatan, |ka kta menghadap sakt berpunca darpada
gangguan makhuk haus maka |umpaah pakar perubatan Isam yang
mengguna kan ayat-ayat a-Our'an dan do'a dan |amp-|amp yang
damb darpada amaan Nab s.a.w. dan para sahabat. Dengan n kta
akan dapat menyeamatkan aqdah kta darpada d pesongkan oeh
para bomoh yang mencar keuntungan dan kepentngan dr.
Bui Akan Men'adi "aksi A$as 1erbua$an Manusia (Mari Berkongsi siri 11)
Amakanah zkr a-Mathurat yang d susun oeh a-Imam Syahd Hasan
a-Banna yang dhmpunkan darpada beberapa ayat-ayat a-Our'an
dan do'a-do'a amaan Nab s.a.w waktu pag dan petang. Amakanah
waktu epas subuh dan epas magrb supaya dah dan hat kta hdup
dengan zkr dan mengngat Aah dan dapat terhndar darpada
gangguan |n dan syatan. .
Sean darpada berzkr banyakkan membaca a-Our'an d daam
rumah kta supaya maakat rahmat akan sentasa hadr mendengar
bacaan a-Our'an dan syatan akan men|auhkan drnya |ka para
maakat sentasa bersama kta, nsya Aah.
********************
51
Bumi Akan !en(adi "aksi Atas )erbuatan !anusia
Drwayatkan darpada Abu Hurarah r.a katanya: Rasuuah s.a.w
membaca ayat n: "Yang bermaksud: 6Dada hari itu bumi men,eritakan
beritanya6. $emudian baginda bertanya:4 "dakah kamu tahu apakah
yang akan diberitahu oleh bumi itu nanti74 .
Para sahabat men|awab:" Aah s.w.t. dan Rasu-Nya yang ebh
mengetahu."
Bagnda s.a.w. bersabda: 4Sesungguhnya berita yang akan
disampaikan oleh bumi ialah bumi men#adi saksi terhadap semua
perbuatan manusia+ sama ada lelaki ataupun perempuan terhadap apa
yang mereka lakukan di atasnya.4 .
Bum akan berkata: 'Da teah meakukan tu dan n pada har tu dan
n'. Ituah berta yang akan dbertahu oeh bum." (H. rwayat Imam
Trmz).
Kesmpuan Hads: .
1- Dorongan supaya meakukan amaan soeh dan men|auhkan dr
dar
meakukan maksat. .
2- Kemampuan Aah s.w.t men|adkan benda-benda yang keras
dapat
Bui Akan Men'adi "aksi A$as 1erbua$an Manusia) 2ara "yai$an Me!engaruhi +ani$a (Mari
Berkongsi siri 11)
bercakap d mana bum akan member saks terhadap setap
perkara
yang beraku. .
3- Larangan keras terhadap orang yang meakukan maksat,
waaupun
da |auh dar pandangan orang an tetap bum tetap akan
member
saks d hadapan Aah s.w.t yang men|ad hakm d har kamat
keak.
52
********************
2ara "yaitan )engaruhi 'anita
Bsmahrrahmanrrahm.
Segaa pu| bag Aah, Tuhan sekean aam. Seawat serta saam buat
|un|ungan mua Nab Muhammad S.A.W. keuarga serta para sahabat
dan pengkut yang stqamah menurut bagnda hngga ke har kamat.
Sahabat yang drahmat Aah, .
Syatan memk berbaga cara strateg daam menggoda manusa, dan
yang serng dekspotas sebak-baknya oeh mereka adaah dengan
memanfaatkan hawa nafsu yang memang memk kecenderungan
menga|ak kepada keburukan. Syatan tahu kecenderungan nafsu kta,
da terus berusaha agar manusa keuar dar gars yang teah
dtentukan Aah, termasuk meepaskan h|ab atau pakaan musmah.
.
Berikut adalah cara bertahap%
3$ !enghilangkan ,efinisi .i(ab
Daam tahap n syatan membskkan kepada para wanta, bahawa
pakaan apapun termasuk h|ab (penutup) tu tdak ada katannya
dengan agama, a hanya sekadar pakaan atau gaya hasan bag para
wanta. |ad tdak ada pakaan syar, pakaan, dengan apa pun bentuk
dan namanya tetap pakaan. Sehngga akbatnya, ketka zaman teah
berubah, atau kebudayaan manusa teah bergant, maka tdak
ada
2ara "yai$an Me!engaruhi +ani$a (Mari Berkongsi siri 11)
masaah pakaan kut gant |uga. Demkan pua ketka seseorang
berpndah dar suatu neger ke neger yang an, maka harus
menyesua kan dr dengan pakaan penduduknya, apapun yang
mereka paka.
53
Berbeza hanya |ka seorang wanta berkeyaknan, bahawa h|ab adaah
pakaan syar (dentt keIsaman), dan memakanya adaah badah
bukan sekadar gaya ( fesyen ). Barpun hdup ba sa|a dan d mana
sa|a, maka h|ab syar tetap dpertahankan. Apaba seorang wanta
mash bertahan dengan prnsp h|abnya, maka syatan berah dengan
strateg yang ebh haus. Caranya?. .
Pertama: !embuka Bahagian 1angan
Teapak tangan mungkn sudah kebasaannya terbuka, maka syatan
membskkan kepada para wanta agar ada sedkt penngkatan mode
yakn membuka bahagan hasta (sku hngga teapak tangan). "Ah
tdak apa-apa, kan mash paka |bab dan paka ba|u pan|ang?" Begtu
bskan syatan. Dan benar s wanta akhrnya memaka pakaan mode
baru yang menampakkan tangannya, dan ternyata para eak
mehatnya |uga sepert basa sa|a. Maka syatan berbsk," Tu.. tdak
apa-apa kan?
Kedua: !embuka Leher dan ,ada
Seteah menampakkan tangan men|ad kebasaan, maka datangah
syatan untuk membskkan perkara baru ag. "Kn buka tangan sudah
men|ad umrah, maka peru ada penngkatan mode pakaan yang
ebh ma|u ag, yakn terbuka bahagan atas dada kamu.". .
Tap |angan sebut sebaga pakaan terbuka, hanya sekadar sedkt
untuk mendapatkan hawa, agar tdak panas. Cubaah! Orang past
tdak akan pedu, sebab hanya sebahagan kec saha|a yang terbuka.
.
Maka dpakaah pakaan fesyen terbaru yang terbuka bahagan eher
dan dadanya dar yang fesyen setengah ngkaran hngga yang fesyen
bentuk huruf "V" yang tentu men|adkan ebh terhat ag bahagan
senstf ag dar dadanya. .
2ara "yai$an Me!engaruhi +ani$a (Mari Berkongsi siri 11)
54
Ketga: Berpakaian 1api 1elan(ang
Syatan berbsk ag, "Pakaan mu peru car fesyen atau bahan an
yang ebh bagus! Tap apa ya? S wanta berfkr. "Banyak fesyen dan
kan yang agak tps, au bentuknya dbuat yang agak ketat bar ebh
sedap/cantk dpandang," syatan member dea baru. .
Maka tergodaah s wanta, d carah fesyen pakaan yang ketat dan
kan yang tps bahkan transparent. "Mungkn tak ada masaah, kan
potongan pakaannya mash pan|ang, hanya bahan dan fesyennya sa|a
yang agak berbeza, bar nampak ebh femnn," begtu da menokok-
tambah. Wahas pakaan tersebut akhrnya membudaya d kaangan
wanta musmah, makn har makn bertambah ketat dan transparent,
maka |adah mereka wanta yang dsebut oeh Nab sebaga wanta
kasyat aryat (berpakaan tetap tean|ang). .
Keempat: Agak di Buka "edikit
Seteah para wanta musmah mengenakan pakaan yang ketat, maka
syatan datang ag. Dan sebagamana basanya da menawarkan dea
baru yang sepertnya "coo" dan "vogue", yakn dbsk wanta tu,
"Pakaan sepert n membuat susah ber|aan atau duduk, soanya
sempt, apa tak sebaknya d beah hngga utut atau mendekat paha?"
Dengan tu kamu akan ebh seesa, ebh kehatan ncah dan
energk." Lau dcubaah dea baru tu, dan memang benar dengan
dbeah mua dar bahagan bawah hngga utut atau mendekat paha
ternyata membuat ebh seesa dan rasa ebh uas, terutama ketka
akan duduk atau nak kenderaan. "Yah.. tersngkap sedkt tak apa-
apa ah, yang pentng en|oy," katanya. .
Inah tahap awa syatan merosak kaum wanta, hngga tahap n
pakaan mash tetap utuh dan pan|ang, hanya fesyen, corak, potongan
dan bahan sa|a yang dbuat berbeza dengan h|ab syar yang
sebenarnya. Maka kn muaah syatan pada tahap berkutnya.
55
2ara "yai$an Me!engaruhi +ani$a (Mari Berkongsi siri 11)
33$ 1erbuka "edikit ,emi "edikit
Kn syatan meangkah ag, dengan tpu daya an yang ebh "power",
tu|uannya agar para wanta menampakkan bahagan aurat tubuhnya.
Pertama: !embuka 1elapak Kaki dan 1umit
Syatan Berbsk kepada para wanta, "Ba|u pan|ang benar-benar tdak
seesa, kaau hanya dengan membeah sedkt bahagannya mash
kurang euasa, ebh eok kaau dpotong saha|a hngga atas mata kak.
" In baru agak onggar. "Oh.. ada yang yang terupa, kaau kamu
paka ba|u sedemkan, maka |bab/tudung yang besar tdak sepadan
ag, sekarang kamu car |bab/tudung yang kec agar ebh seras dan
sepadan, aa... orang tetap menamakannya dengan |bab/tudung."
Maka para wanta yang terpengaruh dengan bskan n terburu-buru
mencar fesyen pakaan yang dmaksudkan. Tak ketnggaan kasut
tumt tngg, yang kaau untuk ber|aan, dapat menark perhatan
orang.
Kedua: !embuka "eperempat .ingga "eparuh Betis
Terbuka teapak kak teah basa a akukan, dan ternyata orang yang
mehat |uga tdak begtu amb pedu. Maka syatan kemba berbsk,
"Ternyata kebanyakan manusa menyuka apa yang kamu akukan,
buktnya mereka tdak ada reaks apa-apa, kecua hanya beberapa
orang. Kaau angkah kakmu mash kurang euasa, maka cubaah
kamu car fesyen an yang ebh menark, bukankah kn banyak skrt
separuh bets d|ua d pasaran? Tdak usah terau terdedah, hanya
terhat kra-kra sepuuh centmetre sa|a." Nant kaau sudah basa,
baru kamu car fesyen baru yang terbuka hngga separuh bets."
.
Benar-benar bskan syatan dan hawa nafsu teah men|ad penashat
perbadnya, sehngga apa yang sa|a yang dbskkan syatan daam
|wanya da turutkan. Maka terbasaah da memaka pakaan yang
56
terhat separuh betsnya kemana sa|a da perg. .
2ara "yai$an Me!engaruhi +ani$a (Mari Berkongsi siri 11)
Ketga: 1erbuka "eluruh Betis
Kn d mata s wanta, zaman benar-benar teah berubah, syatan teah
berhas membakkan pandangan |ernhnya. Terkadang s wanta
berfkr, apakah n tdak menyesh para wanta d masa Nab dahuu.
Namun bskan syatan dan hawa nafsu menyahut, "Ah |eas tdak, kan
sekarang zaman sudah berubah, kaau zaman duu para eak
mengangkat pakaannya hngga setengah bets, maka wantanya harus
menyesh dengan men|uurkannya hngga menutup teapak kak, tap
kn an, sekarang banyak eak yang menurunkan pakaannya hngga
bawah mata kak, maka wantanya harus menyesh mereka atu
dengan mengangkatnya hngga setengah bets atau kaau peru ebh
ke atas ag, sehngga nampak seuruh betsnya." .
Tetap? apakah tu tdak men|ad ftnah bag kaum eak," bersungut.
"Ftnah? Ah.. tu kan zaman duu, d masa tu kaum eak tdak suka
kaau wanta menampakkan auratnya, sehngga wanta-wanta mereka
ebh banyak d rumah dan pakaan mereka sangat tertutup. Tap
sekarang sudah berbeza, kn kaum eak kaau mehat bahagan
tubuh wanta yang terbuka, maah senang dan mengatakan ooh atau
wow, bukankah n berert sudah tdak ada ag ftnah, kerana sama -
sama suka? Lhat sa|a fesyen pakaan d sana-sn, dar yang d pasar
maam hngga yang ber|enama d pusat membe beah, semuanya
memperagakan fesyen yang drancang khusus untuk wanta ma|u d
zaman n. Kaau kamu tdak mengkutnya, akan men|ad wanta yang
ketnggaan zaman." .
Demkanah, maka pakaan yang menampakkan seuruh bets akhrnya
men|ad kebasaan, apaag rama yang memakanya dan sedkt seka
orang yang mempersoakannya. Kn tbaah saatnya syatan meancar
kan tahap terakhr dar tpu dayannya untuk meucut h|ab wanta.
57
333$ "erba !ini
Seteah pakaan yang menampakkan bets men|ad pakaan sehar-
haran dan drasa basa-basa sa|a, maka datangah bskan syatan
yang
2ara "yai$an Me!engaruhi +ani$a (Mari Berkongsi siri 11)
an. "Pakaan memerukan varas, |angan yang tu-tu sa|a, sekarang
n fesyen skrt mn, dan agar sepadan, rambut kepaa harus terbuka,
sehngga benar-benar kehatan ndah." .
Maka akhrnya skrt mn yang menampakkan bahagan bawah paha
da paka, ba|unya pun bervaras, ada yang terbuka hngga engan
tangan, terbuka bahagan dada sekagus bahagan punggungnya dan
berbaga fesyen an yang serba pendek dan mn. Koeks pakaannya
sangat beraneka ragam, ada pakaan untuk berpesta, bersosa,
pakaan ker|a, pakaan rasm, pakaan maam, petang, musm panas,
musm se|uk dan an-an, tak ketnggaan seuar pendek separuh paha
pun da mk, fesyen dan warna rambut |uga kut bervaras,
semuanya teah dcuba. Begtuah sesuatu yang sepertnya mustah
untuk dakukan, ternyata kaau sudah dhas oeh syatan, maka
segaanya men|ad serba boeh dan dterma oeh manusa.
.
Hngga suatu ketka, muncu dea untuk mand d koam renang
terbuka atau mand d panta, d mana semua wantanya sama, hanya
dua bahagan pang ketara sa|a yang tertngga untuk dtutup,
kemauan dan buah dada. Mereka semua mengenakan pakaan yang
serng dsebut dengan "bkn". Kerana semuanya begtu, maka harus
kut begtu, dan naudzubah bskan syatan berhas, tu|uannya
tercapa, "Menean|ang Kaum Wanta." .
Sean|utnya terserah kamu waha wanta, kamu sekean semua sama,
tean|ang d hadapan eak an, d tempat umum. Aku berepas dr
kaau nant keak kamu sekean sama-sama d neraka. Aku hanya
menun|ukkan |aan, engkau sendr yang meakukan tu semua, maka
tanggung sendr semua dosamu" Syatan tak ngn amb rsko.
58
.
)enutup
Demkan haus, cara yang dgunakan syatan, sehngga manusa
ter|erumus daam dosa tanpa terasa. Maka hendakah kta semua,
terutama orang tua |ka mehat ge|aa menympang pada anak-anak
gads dan para wanta kta sekec apapun, segera dengan
secepatnya
1erasaan 2in$a Mnecin$ai 1erlu Di Asaskan Dengan &an Dan %a3.a Ke!ada Allah (Mari
Berkongsi siri 11)
mengamb tndakan. |angan barkan berarut-arutan, kerana kaau
dbarkan dan teah men|ad kebasaan, maka seakan men|ad sukar
bag kta untuk mengatasnya. Membarkan mereka membuka aurat
berert mereakan mereka mendapatkan aknat Aah, kashanah
mereka, seamatkan para wanta musmah, |angan |erumuskan
mereka ke daam kebnasaan yang menyengsarakan, bak d duna
mahupun d akhrat.
********************
)erasaan 2inta !encintai )erlu di Asaskan ,engan
3man dan 1ak0a Kepada Allah
Bsmahrrahmanrrahm.
Segaa pu| bag Aah, Tuhan sekean aam. Seawat serta saam buat
|un|ungan mua Nab Muhammad S.A.W. keuarga serta para sahabat
dan pengkut yang stqamah menurut bagnda hngga ke har kamat.
Sahabat yang drahmat Aah,
Setap eak dan wanta yang shat aka fkran teah dkurnakan oeh
Aah SWT perasaan cnta dan kash sayang daam |wanya. Cnta dan
kash sayang n adaah satu ftrah yang ada pada setap nsan.
59
Aah memk sfat Ar-Rahman dan Ar-Rahm. Sfat n pang banyak
dsebut kerana mengatas sfat an. Aah sendr mencptakan aam
semesta agar makhuk-Nya boeh merasakan cnta dan kash sayang-
Nya.
Cnta dan kash sayang sesama makhuk hanyaah sebahagan kec
ba dbandngkan cnta dan kash sayang Aah yang akan dberkan-
Nya pada saatnya nant. Daam hads yang dbuat oeh Musm Ibn a-
Ha||a| a-Ousyayr, menyebutkan bahawa Aah SWT memk seratus
rahmat (kash sayang), dan satu d antaranya Aah SWT berkan
kepada |n, manusa, dan seuruh makhuk hdup yang ada d bum.
Sedangkan 99 rahmat
1erasaan 2in$a Mnecin$ai 1erlu Di Asaskan Dengan &an Dan %a3.a Ke!ada Allah (Mari
Berkongsi siri 11)
(kash sayang) Aah yang an, Aah smpan untuk dtun|ukan d har
kamat keak.
Manusa adaah makhuk cptaan Aah kerana dber potens berupa
pemberan ruh angsung oeh Aah SWT . Ha n Aah terangkan daam
surat Saad ayat 72 maksudnya : 4$emudian apabila telah "ku
sempurna kan ke#adiannya dan "ku tiupkan ruh .,iptaan/ $u
kepadanya = maka tunduklah kamu dengan bersu#ud kepada-(ya.4

Daam ayat tersebut, Aah SWT menupkan ruh cptaan-Nya kepada
manusa. Sehngga, manusa memk ftrah untuk menyayang dan
mencnta kepada apa pun |uga, sepert sfat Aah atu Ar-Rahman dan
Ar-Rahm.
Cnta dan kash sayang n |uga sebahagan dar ftrah makhuk Aah.
Aah SWT sendr mencptakan makhuk-Nya berpasang-pasangan agar
boeh meahrkan dan menyambung zurat keturunannya.
Manusa sendr dftrahkan memk rasa cnta dan kash sayang,
khususnya d antara eak dan wanta. Ha n merupakan sunatuah
dan tdak boeh dnafkan . Namun, agama mengatur cara untuk
meahrkan nya dengan cara-cara dan adab yang mua dan bukan
berdasarkan nafsu dan fkran semata-mata. Bagamana pun, Aah
60
mencptakan aam semesta n sesua dengan ukuran-ukurannya. Ada
batasan yang tdak boeh danggar. Ha n sesua dengan frman Aah
SWT daam surat A Oamar ayat 49 yang bermaksud : 4Sesungguhnya
$ami men,iptakan segala sesuatu menurut ukuran4.
Cnta dan kash sayang yang ada pada eak dan wanta yang
bercadang mencar pasangan hdup peruah dkendakan dengan bak
dan benar sesua dengan peraturan syarak . Ba tdak, anya boeh
membawa kepada kerosakan . Aturan cnta dan kash sayang n peru
dpehara, sehngga boeh terpehara dan kendahannya seau ter|aga
serta men|ad benteng yang kukuh.
1erasaan 2in$a Mnecin$ai 1erlu Di Asaskan Dengan &an Dan %a3.a Ke!ada Allah (Mari
Berkongsi siri 11)
Cnta dan kash sayang n peruah dasaskan dengan man dan takwa
kepada Aah SWT. Daksanakan semata-mata mencar keredaan Aah
SWT. Seseorang yang mengendakan cnta dan kash sayang n |ka
berawanan dengan syarat Isam maka cnta dan kash sayang tu
adaah kerana nafsu semata-mata dan anya adaah pasu dan tdak
akan keka ama.
|ka cnta dan kash sayang n d bena d atas asas man dan takwa,
maka semasa pengendaannya tdak akan berawanan dengan syarat
Isam. Bercnta sebeum berkahwn dbenarkan syarak tetap mestah
meau syarat yang ketat. Sebak-baknya bercnta seepas akad nkah
adaah ebh bak supaya mereka ter|amn darpada meakukan maksat
sebeum berkahwn.
Sahabat yang dmuakan,
Terdapat rama dkaangan eak dan wanta musm yang sedang
damun cnta tdak memaham batas-batas yang dbenarkan oeh
syarak. Mereka bercnta semata-mata mengkut emos dan perasaan
darah muda. Mereka bersembang dan berchatng ber|am-|am amanya
meau teefon dan facebook. Bag yang emah mannya dan tdak
berakhak Isam sanggup berdatng berdua-duaan , menonton dan
makan bersama tanpa ada mahram.
61
Nab S.A.W bersabda maksudnya : ;an barangsiapa yang beriman
kepada "llah dan hari kiamat+ maka #angan sekali-kali dia berkhalwat
dengan perempuan yang tidak ada bersamanya mahramnya+ .kerana/
sesungguhnya syaitan adalah orang ketiga bersama kedua mereka
itu.
(Hads rwayat Ahmad)
Perbuatan dan skap yang bermudah-mudah untuk men|aga syaksah
Isam akhrnya boeh membawa padah dengan meakukan per-
hubungan terarang atu berzna dan meahrkan anak-anak uar nkah.
Waaubagamanapun Isam menggaakkan mehat dan mengena
perbad setap pasangan supaya tdak menyesa apaba teah d|ab-
kabukan. Per|umpaan yang dbenarkan syarak adaah per|umpaan
yang
1erasaan 2in$a Mnecin$ai 1erlu Di Asaskan Dengan &an Dan %a3.a Ke!ada Allah (Mari
Berkongsi siri 11)
dserta oeh mahram supaya untuk mengeakkan hawa nafsu dan
syatan mengamb kesempatan untuk menggoda pasangan tersebut.

Leak dan wanta tdak boeh berada secara berdua-duaan tanpa
dteman mahram kerana apaba berduaan eak dan perempuan yang
ketganya aah syatan.
Leak dan wanta |uga wa|b men|aga aurat, akhak dan adab
pergauan. |ka semua tu d|aga rap, pakaan menutup aurat dengan
sempurna, tdak berdua-duaan sehngga menmbukan ftnah, men|aga
adab tutur bcara, tdak meunak atau meman|akan suara hngga boeh
menmbukan kengnan pada sang eak.
Bagamana caranya? Kta seda makum kehdupan har n kompeks
dan menuntut persedaan dr yang mantap bukan sa|a dar sudut
emos tetap |uga kepemmpnan keuarga, keupayaan ekonom,
penguasaan mu, sebeum seseorang tu meangkah masuk ke
gerbang rumah tangga.
62
Sudah tentu persedaan tu memerukan masa. Contohnya,
menyedakan keupayaan ekonom. Seseorang tu mungkn terpaksa
mean|utkan pea|aran d unverst seama empat tahun, seepas tamat
penga|an, peru mengumpu wang bag meengkapkan keperuan
untuk berumah tangga.
Daam tempoh berkenaanah cnta yang berputk antara dua nsan
peru dpupuk dan peru meau syarat. |ka keperuan untuk
ber|umpa, bertandang ke rumah keuarga perempuan ketka bu
bapanya ada d rumah, atau |ka peru untuk bersemuka d uar,
pastkan pertemuan tu beraku dengan kehadran seorang teman yang
dpercaya, sebaknya mahramnya.
Sahabat yang dkash,
Daam Isam sebak-bak perhubungan semasa sedang 'cnta
mencnta' sebeum berkahwn adaah pengsan tarbah Isam, mu
yang bermanfaat dan nashat menashat yang berguna. Bertaaruf
dengan
1erasaan 2in$a Mnecin$ai 1erlu Di Asaskan Dengan &an Dan %a3.a Ke!ada Allah (Mari
Berkongsi siri 11)
mengena keuarga dengan ebh dekat ag kedua-dua beah phak.
Ketka nah masng-masng peru meengkapkan dr dengan mu
fardu an bab munakahat supaya mereka mengetahu hak-hak sebaga
suam dan ster yang dtetapkan daam Isam.
Cnta adaah ftrah atau perasaan semua |ad. Cnta peru dmetera
dengan perkahwnan sepert frman Aah SWT yang bermaksud:
0;an di#adikan untukmu pasanganmu dan di#adikan antara kamu
mawaddah .kasih sayang/ dan rahmah .belas kasihan/0 (Surah Rum,
ayat 21)
Nab SAW bersabda maksudnya : "da empat perkara yang termasuk
sunnah para )asul+ iaitu= perasaan malu+ memakai wangi-wangian+
bersiwak+ dan berkahwin .menikah/.
(Hads Rwayat at-Trmdz, (no. 1086) d daam ktab an-Nkah,
menurut beau hads n hasan sahh)
63
Dan dketahu |uga, bahawa men|ankan hubungan meau katan
perkahwnan tu adaah suatu perbuatan yang dan|urkan oeh Nab
kta SAW sendr dan merupakan sunnah yang wa|ar kta amb serta
contoh.
D daam keadaan tertentu sekranya perkahwnan dusa muda
dperukan untuk menyeamatkan dr darpada perbuatan perznaan,
maka bukanah masanya untuk kta rasa mau untuk berkahwn d usa
yang awa atau usa rema|a. Maah, tada saahnya dar sudut syarak
sekapun untuk mengamb keputusan berkahwn awa waau mash
berada d nsttus-nsttus penga|an tertentu.

Perkahwnan awa dapat mengeakkan perbuatan zna yang dtegah
oeh Isam. Peharaah keturunaan kta supaya dahrkan mengkut
peraturan syarak atu meau perkahwnan yang sah. Tnggakanah
amaan dan cara hdup |ahaah yang mengaakkan pergauan bebas
hngga boeh merosakkan nstts kekeuargaan Isam.
Oeh tu marah sama-sama kta |aga akhak kta supaya sentasa
berakhak dengan akhak Isam. Kta |aga hat kta supaya tdak
wu|ud
2in$ailah 4asulullah "A+ (Mari Berkongsi siri 11)
ftnah hat atu hat yang cenderung untuk buat maksat dan
kemungkaran. Sentasaah memohon ampun kepada Aah SWT dengan
berstghfar dan bertaubat kepada Aah SWT.
Sabda Nab s.a.w. yang bermaksud : .
4Sesungguhnya "llah membuka tangan selebar-lebarnya pada waktu
siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan dosa pada
waktu malam+ dan membuka tangan selebar-lebarnya pada waktu
malam untuk menerima taubat mereka yang melakukan dosa pada
waktu siang. 'al ini berkekalan sehinggalah matahari terbit dari
sebelah barat.4
64
*********************
2intailah +asulullah "$A$'$
Dar Usman bn Affan dar Abbas, Rasuuah bersabda, "ku adalah
orang yang paling awal dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat yang
tiada kebanggaan. !agiku ada syafaat pada hari kiamat yang tiada
kemegahan. !endera pu#ian di tanganku dan nabi-nabi
keseluruhannya berada di bawah benderaku. Imatku adalah umat
yang terbaik. Mereka adalah umat yang pertama dihisab sebelum
umat yang lain. $etika mereka bangkit dari kubur+ mereka akan
membuang tanah yang ada di atas kepala mereka. Mereka semua
akan berkata+ &$ami bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan "llah dan
kami bersaksi bahwa Muhammad itu )asulullah. Inilah yang telah
di#an#ikan oleh "llah serta dibenarkan oleh para rasul.
.
Ibnu Abbas berkata, "Orang yang pertama dbangktkan dar kubur d
har kamat aah Muhammad. Maakat |br akan datang kepadanya
bersama seekor Buraq. Israf pua datang dengan membawa bersama
bendera dan mahkota. Izra pua datang dengan membawa
bersamanya pakaan-pakaan syurga." .
Maakat |br akan menyeru, " Waha duna! D mana
kubur
2in$ailah 4asulullah "A+ (Mari Berkongsi siri 11)
Muhammad?" Bum men|awab, "Sesungguhnya, Tuhanku teah
men|adkan aku hancur. Teah hang segaa ngkaran, tanda dan
gunung-ganungku. Aku tdak tahu dmana kubur Muhammad."
Rasuuah bersabda, *alu diangkatkan tiang-tiang dari ,ahaya dari
kubur (abi Muhammad ke awan langit. Maka+ empat malaikat berada
di atas kubur. Israf bersuara, "Waha roh yang bak! Kembaah ke
tubuh yang bak!" Maka, kubur terbeah dua. Pada seruan yang kedua
pua, kubur mua terbongkar. Pada seruan yang ketga, ketka
Rasuuah berdr, beau teah membuang tanah d atas kepaa dan
65
|anggut beau. Rasuuah mehat kanan dan kr. Beau dapat, tada
ag bangunan. Beau menangs sehngga mengar ar matanya ke
pp. .
Maakat |br berkata kepada Rasuuah, "Bangun waha Muhammad!
Sesungguhnya kamu d ss Aah d tempat yang uas." Rasuuah
bertanya, $ekasihku 3ibril9 'ari apakah ini7 |br men|awab, "Waha
Muhammad! |anganah kamu takut! Inah har kamat. Inah har
kerugan dan penyesaan. Inah har pembentangan Aah." .
Rasuuah berkata, $ekasihku 3ibril9 >embirakanlah aku9 |br
bertanya, "Apakah yang kamu hat d hadapanmu?" Rasuuah
berkata, !ukan seperti itu pertanyaanku. |br berkata, "Adakah
kamu tdak mehat bendera kepu|an yang terpacak d atasmu?"
Rasuuah berkata, !ukan itu maksud pertanyaanku. "ku bertanya
kepadamu akan umatku. ;i mana per#an#ian mereka7 |br berkata,
"Dem keagungan Tuhanku! Tdak akan terbongkar oeh bum darpada
manusa, sebeummu?" Rasuuah berkata, (es,aya akan+ kuatlah
pertolongan pada hari ini. "ku akan mensyafaatkan umatku. |br
berkata, "Tunggangah Buraq n waha Muhammad dan pergah ke
hadapan Tuhanmu!" .
Maakat |br datang bersama Buraq ke arah Rasuuah. Buraq
meronta-ronta, au |br berkata kepadanya, "Waha Buraq! Adakah
kamu tdak mau dengan makhuk yang pang bak dcpta oeh Aah?
Sudahkah Aah perntahkan kepadamu agar mentaatnya?" Buraq
men|awab, "Aku tahu semua tu. Akan tetap, aku ngn da
mensyafaatku agar memasuk syurga sebeum da
menunggangku. Sesungguhnya, Aah
2in$ailah 4asulullah "A+ (Mari Berkongsi siri 11)
akan datang pada har n daam keadaan marah. Keadaan yang beum
pernah ter|ad sebeum n." Rasuuah bersabda kepada Buraq, 2a9
Sekiranya kamu berha#atkan syafaatku+ nes,aya aku memberi syafaat
kepadamu.
Seteah berpuas hat, Buraq membenarkan Rasuuah menunggangnya
66
au da meangkah. Setap angkahan Buraq se|auh pandangan mata.
Apaba Rasuuah berada d Batu Maqds d atas bum dar perak
yang puth, maakat Israf menyeru, "Waha tubuh-tubuh yang teah
hancur, tuang-tuang yang teah reput, rambut-rambut yang
bertaburan dan urat-urat yang terputus-putus! Bangktah kamu dar
perut burung, dar perut bnatang buas, dar dasar aut dan dar perut
bum ke perhmpunan Aah Yang Maha Perkasa. .
Roh-roh teah detakkan d daam sangkakaa. D daamnya ada
beberapa tngkat dengan bangan roh makhuk. Setap roh, akan
ddudukkan berada d daam tngkat. Langt d atas bum akan
menurunkan hu|an dar autan kehdupan akan ar yang sangat pekat
sepert ar man eak. Dengan demkan, tersusunah tuang-tuang,
urat-urat meman|ang, dagng kut dan buu akan tumbuh. Sebagan
mereka akan keka ke atas sebagan tubuh tanpa roh. .
Aah berfrman, 8ahai Israfil9 Tiup sangkakala tersebut dan hidupkan
mereka dengan izin-$u akan penghuni kubur. Sebahagian mereka
adalah golongan yang gembira dan suka. Sebahagian dari mereka
adalah golongan yang ,elaka dan derita. Maakat Israf men|ert,
"Waha roh-roh yang teah hancur! Kembaah kamu kepada tubuh-
tubuhmu. Bangktah kamu untuk dkumpukan d hadapan Aah."
Aah berfrman, ;emi keagungan dan ketinggian-$u9 "ku kembalikan
setiap roh pada tubuh-tubuhnya9 Apaba roh-roh mendengar sumpah
Aah, roh-roh pun keuar untuk mencar |asad mereka. Maka,
kembaah roh pada |asadnya. Bum pua terbongkar dan
mengeuarkan |asad-|asad mereka. Apaba semuanya seda, masng-
masng mehat. .
Rasuuah duduk d padang pasr Batu Maqds, mehat makhuk-
makhuk.
2in$ailah 4asulullah "A+ (Mari Berkongsi siri 11)
Mereka berdr sepert beaang yang berterbangan. 70 umat berdr.
Umat Rasuuah merupakan satu umat. Rasuuah berhent
memperhat kan ke arah mereka. Mereka sepert geombang autan.
67
|br menyeru, "Waha sekaan makhuk, datangah kamu semua ke
tempat perhmpunan yang teah dsedakan oeh Aah." .
Umat-umat datang d daam keadaan satu-satu kumpuan. Setap ka
Rasuuah ber|umpa satu umat, beau akan bertanya, ;i mana
umatku7 |br berkata, "Waha Muhammad! Umatmu adaah umat
yang terakhr." Apaba nab Isa datang, |br menyeru, "Tempatmu!"
Maka nab Isa dan |br menangs. .
Rasuuah bertanya, Mengapa kamu berdua menangis. |br berkata:
"Bagamana keadaan umatmu, Muhammad?" Rasuuah bertanya, ;i
mana umatku7 |br men|awab, "Mereka semua teah datang. Mereka
ber|aan ambat dan perahan." .
Apaba mendengar certa demkan, Rasuuah menangs au
bertanya, 8ahai 3ibril9 !agaimana keadaan umatku yang berbuat
dosa7 |br men|awab, "Lhatah mereka waha Muhammad!" Apaba
Rasuuah mehat mereka, mereka gembra dan mengucapkan
seawat kepada beau dengan apa yang teah Aah muakannya.
Mereka gembra kerana dapat bertemu dengan beau. Rasuuah |uga
gembra terhadap mereka. Rasuuah bertemu umatnya yang berdosa.
Mereka menangs serta memku beban d atas beakang mereka
samb menyeru, "Waha Muhammad!" Ar mata mereka mengar d
pp. Orang-orang zam memku kezaman mereka. Rasuuah
berkata, 8ahai umatku. Mereka berkumpu d ssnya. Umat-umatnya
menangs. .
Ketka mereka d daam keadaan demkan, terdengar dar arah Aah
seruan yang menyeru, "D mana |br?" |br berkata, "|br d hadapan
Aah." Aah berfrman d daam keadaan Da amat mengetahu
sesuatu yang tersembuny, "D mana umat Muhammad?" |br berkata,
"Mereka adaah sebak umat." Aah berfrman, 8ahai 3ibril9
$atakanlah kepada kekasih-$u Muhammad bahwa umatnya akan
datang untuk ditayangkan di hadapan-$u. .
2in$ailah 4asulullah "A+ (Mari Berkongsi siri 11)
Maakat |br kemba d daam keadaan menangs au berkata,
68
"Waha Muhammad! Umatmu teah datang untuk dtayangkan kepada
Aah." Rasuuah berpang ke arah umatnya au berkata,
Sesungguhnya kamu telah dipanggil untuk dihadapkan kepada "llah.
.
Orang-orang yang berdosa menangs kerana terke|ut dan takut akan
azab Aah. Rasuuah memmpn mereka sebagamana pengembaa
memmpn ternakannya menu|u d hadapan Aah. Aah berfrman,
8ahai hamba-$u9 ;engarkanlah kamu baik-baik kepada-$u tuduhan
apa-apa yang telah diperdengarkan bagi kamu dan kamu semua
melakukan dosa9 .
Hamba-hamba Aah terdam. Aah berfrman, 'ari ini+ $ami akan
membalas setiap #iwa dengan apa yang telah mereka usahakan. 'ari
ini+ "ku akan memuliakan siapa yang mentaati-$u. ;an+ "ku akan
mengazab siapa yang durhaka terhadap-$u. 8ahai 3ibril9 Dergi ke arah
Malik+ pen#aga neraka9 $atakanlah kepadanya+ bawakan 3ahanam9
|br perg ber|umpa Mak, pen|aga neraka au berkata, "Waha Mak!
Aah teah memerntahkanmu agar membawa |ahanam." Mak
bertanya, "Apakah har n?" |br men|awab, "Har n adaah har
kamat. Har yang teah dtetapkan untuk membaas setap |wa dengan
apa yang teah mereka usahakan." Mak berkata, "Waha |br! Adakah
Aah teah mengumpukan makhuk?" |br men|awab, "Ya!" Mak
bertanya, "D mana Muhammad dan umatnya?" |br berkata, "D
hadapan Aah!"
Mak bertanya ag, "Bagamana mereka mampu menahan kesabaran
terhadap kepanasan nyaaan |ahanam apaba mereka mentasnya
sedangkan mereka semua adaah umat yang emah?" |br men|awab,
"Aku tdak tahu!" Mak men|ert ke arah neraka dengan seka |ertan
yang menggerunkan. Neraka berdr d atas tang-tangnya. Neraka
mempunya tang-tang yang keras, kuat dan pan|ang. Ap dnyaakan
sehngga tada keka mata seorang dar makhuk meankan
bercucuran ar mata mereka (semuanya menangs). Ar mata sudah
terhent manakaa ar mata darah manusa mengamb ah. Anak-anak
mua beruban rambutnya. Ibu-bu yang memku anaknya
mencampakkan mereka. Manusa kehatan mabuk padaha mereka
sebenarnya tdak
69
2in$ailah 4asulullah "A+) 2iri-2iri Kese!urnaan &an (Mari Berkongsi siri 11)
mabuk.
Har kamat adaah waktu terakhr semua manusa, tdak ada ag
kesempatan untuk bertaubat, padaha Aah Maha Pengampun. Satu-
satunya penoong hanyaah syafaat Rasuuah, dan syafaat tu beraku
untuk umat Rasuuah S.A.W yang mengkut sunnahnya. Oeh kerana
tu, marah kta cnta dan kut Rasuuah mua sekarang sebeum
datangnya har kamat tu, |angan menganggap har akhr tu mash
ama datangnya, tdak usah menunggu tanda-tanda kamat dahuu
untuk bertaubat, kerana dosa sebesar apa pun akan dampun oah
Aah seag hayat mash d kandung badan. Semoga kta terhndar dar
keganasan maakat Mak dan Neraka |ahannam.
.
Amn Ya Rabb A-'Aamn.

********************
2iri-ciri Kesempurnaan 3man
Assaamuaakum Warahmatuah Wabarakatuh
Hads : .
Rasuuah s.a.w bersabda yang bermaksud:4 Tidak sempurna iman
seseorang hamba sehingga dia memiliki tiga sifat iaitu: menafkahkan
harta tanpa kedekut+ berlaku adil terhadap diri dan memberi salam
kepada orang lain.4 (Hads Rwayat Ahmad). .
.uraian %
1. Harta benda atau wang rnggt adaah kurnaan Aah kepada
hamba-Nya. Harta benda yang dmk adaah suatu hmpunan amanah
70
dan tanggung|awab yang peru durus dan dbean|akan
sewa|arnya.
2iri-2iri Kese!urnaan &an (Mari Berkongsi siri 11)
Oeh tu manusa yang suka menympan harta kerana takut akan
kehabsan dan tdak sanggup mengeuarkan sebahagannya ke |aan
yang hak sepert berzakat dan membean|akan ke |aan yang
bermanfaat past tdak akan mendapat keberkatan dan rahmat Aah
waaupun danugerah nkmat yang mempah ruah. .
2. Frman Aah bermaksud: 4Sesungguhnya Tuhanmu yang
meluaskan rezeki terhadap sesiapa #ua yang dikehendaki-(ya
.menurut undang-undang dan peraturan-(ya/ dan ;ia #uga yang
menyempitkan .menurut yang demikian/. Sesungguhnya ;ia Maha
Mendalam Dengetahuan-(ya lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-
(ya.4 (A-Israk ayat 30).
3. Ad dengan dr sendr bermaksud seseorang tu
menyembangkan antara keperuan sprtua (rohan) dan dan fzka
(matera, nteektua d) d mana semua komponen n sang berkat
rapat dan sangat pentng bag men|adkan kehdupan seseorang
sembang, tenang dan dama.
4. Member saam pua adaah smbo kekuatan ukhuwwah yang
dtuntut oeh Isam untuk damakan seau oeh setap musm daam
men|aan kehdupan bermasyarakat. In bag memastkan masyarakat
yang dhun tu berkeadaan sang hormat menghormat d sampng
mewu|udkan perpaduan dan kash sayang tanpa berakunya cara hdup
yang bersfat ndduastk, menyombong dr, mementngkan dr dan
sebaganya tanpa menghraukan orang an.
********************
71
2iri-ciri "eorang Musli) Mu$$a3in) -asik Dan Musyrik (Mari Berkongsi siri 11)
2iri-ciri "erang !uslim& !utta4in& -asik dan !usyrik
Sahabat yang drahmat Aah, .
Marah sama-sama kta muhasabah dr sendr se|auh mana kta teah
patuh dan tunduk kepada a|aran-a|aran Isam yang dbawa oeh
Rasuuah s.a.w. Sebaga seorang Musm adakah kta teah memenuh
tuntutan sebaga seorang Musm daam ertkata sebenarnya? Kta |uga
peru memaham cr-cr seorang Muttaqn, Fask dan Musyrk, semoga
kta terhndar darpada amaan dan perbuatan orang-orang Fask dan
Musyrk.
Musli,
Ertnya tunduk, patuh, serta menyerahkan dr kepada Aah
sepenuhnya. Seseorang yang tunduk dan patuh segaa perntah dan
hukum hakam Aah s.w.t., maka tuah dsebut sebaga Musm.
.
2iri-ciri Musli*(4ukun &sla)
1. Mengucap dua kamah syahadat.
2. Mendrkan soat.
3. Menger|akan puasa d buan Ramadan.
4. Mengeuarkan zakat.
5. Menger|akan ha| ke Batuah..(|ka ada kemampuan)
2ara hidu! orang Musli
1. Mencnta orang mskn, fakr, anak yatm serta orang emah.
2. |angan mehat kemewahan beaka.
3. Mengeratkan hubungan saturahm dan ukuwah Isamyah.
72
4. |angan menanyakan dan membuat perkara yang tdak bermanfaat.
5. Menyatakan kebenaran waaupun paht d dengar (berdakwah).
6. Tdak takut dcac mak dan dhna oeh orang yang suka mencea.
7. Mengucapkan kata-kata hauqaah atu "Tada daya kekuatan
kecua Aah"
2iri-ciri "eorang Musli) Mu$$a3in) -asik Dan Musyrik (Mari Berkongsi siri 11)
Mu$$a3in (orang ber$ak.a)
Ertnya orang yang bertaqwa. Men|auh arangan Aah dan mematuh
perntah Aah. Da sentasa berhat-hat d daam kehdupan d duna
n. Da buat semua yang wa|b mennggakan yang semua yang
haram. Dan pada masa yang sama memperbanyakkan yang sunat dan
menngga kan yang syubha dan makruh. .
-asik
Orang fask adaah orang Mukmn atau orang Musm yang secara
sedar meanggar a|aran Aah (Isam) atau dengan kata an orang
tersebut percaya akan adanya Aah, percaya akan kebenaran Isam
yang dbawa oeh Nab Muhammad SAW tetap daam tndak
perbuatannya mereka mengngkar terhadap Aah dan hukumNya,
seau berbuat kerosakan dan kemaksatan. .
Frman Aah s.w.t yang bermaksud : .
Erang -asik adalah orang yang melanggar per#an#ian itu teguh+ dan
memutuskan apa yang diperintahkan "llah .kepada mereka/ untuk
menghubungkannya dan membuat kerosakan dimuka bumi. Mereka
itulah orang yang rugi (Surah A Baqarah ayat 27). .
"llah telah ber#an#i kepada orang yang beriman diantara kamu serta
menger#akan amal soleh+ bahawa Ia ."llah/ akan men#adikan mereka
khalifah dimuka bumi+ sebagaimana ia telah men#adikan orang yang
sebelum mereka men#adi khalifah. ;an Ia menggantikan . keadaan /
mereka sesudah mereka dalam ketakutan men#adi aman sentosa
.selama/ mereka tetap menyembah-$u dengan tidak
73
mempersekutukan sesuatu apapun dengan "ku. ;an barangsiapa
yang kafir sesudah #an#i itu+ maka mereka itulah orang yang fasik
(Surah An Nur ayat 55)
"Dan |ka Aku (Aah) hendak membnasakan suatu neger, maka Aku
perntahkan kepada orang yang hdup mewah dneger tu (supaya
mentaat Aah), tetap mereka meakukan kederhakaan (fask) daam
neger tu, maka sepantasnya beraku terhadap mereka (ketentuan-
Ku)
2iri-ciri "eorang Musli) Mu$$a3in) -asik Dan Musyrik (Mari Berkongsi siri 11)
kemudan Aku hancurkan neger tu sehancur-hancurnya" (S:A Isra' :
16)
Balasan orang -asik .
Orang Isam yang berbuat fask, berbuat kerosakan, ke|ahatan dan
maksat dmuka bum n, maka Aah menyedakan seksa Neraka yang
pedh.
Musyrik
Musyrk adaah orang yang mempersekutukan Aah, mengaku akan
adanya Tuhan sean Aah atau menyamakan sesuatu dengan Aah.
Perbuatan tu dsebut Musyrk. Syrk adaah perbuatan dosa yang
pang besar, kerana tu kta harus men|auh perbuatan yang
men|erumuskan kepada syrk. .
Frman Aah s.w.t. yang bermaksud : Ingatlah *uqman berkata
kepada anaknya+ diwaktu ia memberi pela#aran kepadanya:'ai
anakku9 3anganlah kamu mempersekutukan "llah+ sesungguhnya
mempersekutu kan "llah adalah benar-benar kezaliman yang besar.
(S. Luqman : 13)
Dengan demkan orang Musyrk dsampng menyembah Aah
mengabdkan kepada Aah, |uga mengabdkan drnya kepada yang
sean Aah. Sfat orang Musyrk tu aah mereka yg mempersekutukan
74
Aah bak daam bentuk tkad (kepercayaan), ucapan mahupun daam
bentuk ama perbuatan. Mereka (orang Musyrk) men|adkan mahkuk
yang dcptakan Aah n bak yang berupa benda mahupun manusa
sebaga Tuhan dan men|adkan hawa nafsunya sebaga ah-ah yang
dsembah sean darpada Aah s.w.t. Begtu |uga mereka men|adkan
Ahah, Andad, Thoghut dan Arbab sebaga tuhan sean Aah.
1. Alihah aah suatu kepercayaan terhadap benda dan bnatang
yang menurut keyaknannya dapat memberkan manfaat serta dapat
menoak bahaya. Msanya kta memaka cncn merah dema, dan kta
yakn bahawa dengan memakanya dapat menghndarkan bahaya.
Adapun kepercayaan memehara burung Terkukur dapat
memberkan
2iri-ciri "eorang Musli) Mu$$a3in) -asik Dan Musyrik (Mari Berkongsi siri 11)
kema|uan daam bdang pernagaannya. Dan tuah dnamakan Ahah,
yakn menyekutukan Aah dengan bnatang dan benda (Kepada
Makhuk).
2. Andad, sesuatu perkara yang dcnta dan dhormat meebh
darpada cntanya kepada Aah, sehngga dapat memangkan
seseorang dar meaksanakan ketaatan terhadap Aah dan RasuNya.
Msanya sa|a seorang yang senang mencnta kepada benda, keuarga,
rumah dan sebaganya, dmana cntanya meebh cnta terhadap Aah
dan RasuNya, sehngga mereka meaakan daam meaksanakan
kewa|ban agama, kerana terau cntanya terhadap benda tersebut
(makhuk tersebut) .

3. %hoghu$ aah orang yang dtakut dan dtaat sepert takut
kepada Aah, bahkan meebh rasa takut dan taatnya kepada Aah,
waaupun kengnan dan perntahnya tu harus berbuat derhaka
kepadaNya.

4. Arbab, aah para pemuka agama (para uama) yang suka
memberkan fatwa, nashat yang menyaah ketentuan (perntah dan
arangan) Aah dan RasuNya, kemudan dtaat oeh para pengkutnya
tanpa dtet duu sepert mentaat terhadap Aah dan RasuNya. Para
75
pemuka agama tu teah men|adkan drnya dan d|adkan para
pengkutnya Arbab (Tuhan sean Aah). .
Bentuk musyrk n menyesatkan terhadap peraku manusa. Dan
dengan memk aqdah sepert tu dapat menghangkan Kemanan.
)eringkat "yrik
Antara tahap-tahapnya..
1. Menyebah sesua$u selain Allah .
Menyembah sesuatu sean Aah adaah termasuk syrk yang pang
berat dan tngg. Mereka n menyembah benda-benda, patung, batu,
kayu, kubur bahkan manusa dan an-annya. Mereka percaya bahawa
benda-benda (makhuk) tersebut adaah tuhan - tuhan yang
dapat
2iri-ciri "eorang Musli) Mu$$a3in) -asik Dan Musyrik (Mari Berkongsi siri 11)
mendatangkan kebakan dan keburukan. Termasuk daam tahap syrk
sepert n adaah mengadakan pemu|aan seseorang tokoh pepmpn.
2. Me!erseku$ukan Allah* .
Ertnya mempercaya bahawa makhuk sean Aah tu mempunya
sfat-sfat sepert yang ada pada Aah. Daam kategor
mempersekutukan Aah n adaah faham Trnt menurut kepercayaan
Krstan, begtu faham Trmurt menurut kepercayaan agama Hndu,
yang mempercaya bahawa Tuhan tu ada tga, atu Brahman (tuhan
mencptakan aam sesnya),Wsnu(Tuhan yang memehara Aam) dan
Sywa (Tuhan yang menghancurkan aam). .
3. Me!er$uhankan Manusia* .
Mempertuhankan manusa atau men|adkan manusa sebaga
tuhannya adaah termasuk syrk atau mempersekutukan Aah. Ia tu
apaba seseorang mematuh, meyakn dan meaksanakan undang-
undang dan peraturan yang dbuat oeh ketua mereka (atau pun ketua
mereka mengamb peraturan cptaan manusa) dan mereka
mematuhnya n bermakna mereka teah mengamb manusa men|ad
76
tuhan sean Aah.
Bahaya "yrik .
Frman Aah s.w.t yang bermaksud : .
Maka apakah orang kafir .musyrik/ menyangka bahawa mereka
.dapat/ mengambil hamba-hamba-$u men#adi penolong selain "ku7
Sesungguhnya $ami telah menyediakan (eraka 3ahanam tempat
tinggal bagi orang-orang kafir.musyrik/ (Surah A Kahf ayat 102) ,
Sesungguhnya "llah tidak akan mengampunkan dosa syrik+ dan ;ia
mengampuni dosa-dosa selain dari syrik itu bagi siapa yang
dikehendaki (ya. !arangsiapa yang mempersekutukan .sesuatu/
dengan "llah+ maka sesungguhnya ia telah tersesat se#auh-#auhnya
(S: At Taubah ayat 113).
Sabda Rasuuah: .
Sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kamu sekalian ialah
syrik
2iri-ciri 5laa6 1e.aris #abi (Mari Berkongsi siri 11)
yang paling ke,il. $etika (abi s.a.w. di tanya:"pa syrik ke,il itu7+(abi
s.a.w. bersabda: )iyak
********************
2iri-ciri 5lama' )e0aris #abi
Ibnu Abbas berkata : Uama aah orang-orang yang mengetahu
bahawa sesungguhnya Aah Maha Berkuasa atas setap sesuatu. Dan
tambahnya ag : Orang am tentang Aah Maha Penyayang aah
orang yang tdak meakukan syrk dengan Aah sesuatu pun serta da
menghaakan apa yang dhaakan dan mengharamkan apa yang
77
dharamkan. Da turut memehara wasatNya dsampng yakn bahawa
da tetap akan menemuNya dan Da baka menghtungkan amaannya.
Manakaa Hasan a-Basr pua berkata : " Orang am aah orang yang
takutkan Aah yang Maha Pemurah semasa da tdak dhat orang an
atau semasa da tdak mehat Aah atau tdak mehat azab Aah serta
da gemarkan perkara yang dsuka Aah dan da menoak perkara
yang dmurka Aah." .
Cr-cr uama pewars nab aah yang pertama bersfat takutkan Aah
sebagamana Frman Aah daam ayat 28 surah Fathr : .
Maksudnya : 40.. Sesungguhnya golongan yang paling takut kepada
"llah di antara hamba-hamba(ya ialah para ulama. Sesungguhya
"llah Maha Derkasa lagi Maha Dengampun.4 .
Ibnu Abbas berkata : Sesapa yang takutkan Aah maka da adaah
orang am. .
Cr kedua aah berama dengan segaa munya sebagamana sebuah
hads daam Sunan Ad-Darm : .
Maksudnya : Sesungguhnya orang alim itu adalah orang yang
beramal dengan apa yang dia ketahui
2iri-ciri 5laa6 1e.aris #abi (Mari Berkongsi siri 11)
Sayydna A berkata : Waha orang yang mempunya mu! beramaah
kamu dengannya kerana sesungguhnya orang yang am tu adaah
orang yang berama dengan mu yang da ketahu serta searas antara
munya dengan amaannya. .
Cr ketga aah hatnya bersh darpada syrk dan maksat serta tdak
tamak kepada habuan duna. Ibnu Umar berkata : Tadaah seseorang
eak tu danggap am sehnggaah da tdak hasad dengk kepada
orang yang ebh am darpadanya dan tdak menghna orang yang
kurang darpadanya serta tdak mencar dengan munya upahan
kebendaan.
Cr keempat aah uama n meneruskan tugas nab atu menga|ar,
78
menddk, membershkan hat umat darpada syrk dan maksat serta
berdakwah dan memerntah mengkut perundangan Aah
sebagamana kta faham darpada ayat 2 surah a-|umaah :
.
Maksudnya : 4 ;ialah ."llah/ yang telah mengutuskan kepada
kalangan orang-orang arab yang buta huruf seorang rasul dari bangsa
mereka sendiri yang memba,akan ayat-ayat "llah yang membuktikan
keesaan "llah dan kekuasaan(ya. ;an membersihkan mereka
daripada aqidah yang sesat serta menga#arkan mereka kitab "llah dan
hikmat pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syariat.
;an sesungguhnya mereka sebelum kedatangan nabi Muhammad
s.a.w adalah dalam kesesatan yang nyata4 .
Hads drwayatkan oeh mam Bukhar dan Musm daam sohh
darpada Abduah bn Umar teah berkata : Aku mendengar Rasuuah
s.a.w teah bersabda yang bermaksud : Sesungguhnya "llah tidak
menarik ilmu dengan menariknya se,ara menge#ut sebaliknya "llah
akan menarik ilmu itu dengan mematikan para ulama sehingga tiba
suatu masa yang tiada lagi ada ulama maka manusia akan memilih
ketua-ketua mereka dari kalangan orang #ahil lalu apabila mereka
ditanya maka dikeluarkan fatwa yang sesat maka sesatlah mereka
serta menyesatkan pula orang lain.
2iri-ciri 5laa6 1e.aris #abi) Da''al Meba.a -i$nah Yang 1aling Besar di Muka Bui (Mari
Berkongsi siri 11)
Frman Aah daam ayat 79 surah A Imran : .
Maksudnya : Tidak sepatutnya seseorang yang "llah anugerahkan
kepadanya $itab+ hikmah dan sifat kenabian lalu dia menyeru kepada
manusia : $amu hendaklah men#adi penyembahku bukan
penyembah "llah. Sebaliknya dia mesti menyeru : $amu hendaklah
men#adi ulama rabbani yang benar-benar faham agama serta
mengamalkan apa yang kamu sentiasa a#arkan tentang isi $itab dan
dengan apa yang kamu sentiasa mempela#arinya.
********************
79
,a((al !emba0a -itnah Yang )aling Besar di !uka
Bumi
Sahabat yang drahmat Aah, .
Sapakah Da||a sebenarnya? Kenapakan Nab s.a.w sentasa
memperngatkan kepada umatnya bahawa ftnah yang pang besar
dmuka bum n seteah Aah s.w.t mencptakan Nab Adam a.s adaah
ftnah yang dbawa oeh Da||a? .
4!ila seseorang selesai memba,a tashahhud .akhir/+ hendaklah ia
memohon perlindungan kepada "llah empat perkara+ iaitu: 6 2a "llah+
aku berlindung kepada Mu dari siksa (eraka 3ahannam+ dari siksa
kubur+ dari fitnah hidup dan mati+ dan dari fitnah da##al6. JSelan#utnya+
hendaklah ia berdoa memohon kebaikan untuk dirinya sesuai
kepentingannyaK4. (Hadth rwayat Musm, Abu 'Awanah, Nasa' dan
Ibnu |arud daam a-muntaqa |27|.) .
Daam rwayat Abu Daud dan Ahmad dengan sanad yang sahh, Nab
s.a.w. seau membaca doa tersebut daam tasyahudnya. .
D daam do'a tersebut mengandung permohonan kepada Aah s.w.t.
supaya dndung darpada A-Mash Da||a. .
Past anya mengandung rahsa dan setap perkara ghab yang
dnyata
Da''al Meba.a -i$nah Yang 1aling Besar di Muka Bui (Mari Berkongsi siri 11)
kan oeh Nab s.a.w. peru dnyakn akan kemuncuannya dakhr
zaman yang akan membawa kerosakkan dan ftnah yang besar. .
Daam Musnad Imam Ahmad Rasuuah s.a.w. bersabda maksudnya :
4 "yah dan ibu ;a##al itu melalui perkahwinannya selama tiga puluh
tahun tanpa melahirkan seorang anak pun. $emudian lahirlah dari
mereka seorang anak lelaki yang buta sebelah matanya. Ia men#adi
seorang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya. $edua
matanya tertidur tetapi hatinya ter#aga.4 .
80
Keuarga Da||a adaah satu kaum penyembah berhaa. Dahuu mereka
menyembah sebuah berhaa mrp embu betna. Keturunan bu
bapanya adaah darpada keturunan Ban Israe dar keturunan
Yahudza (Anak Nab Yaakub a.s.).Kaum n teah sesat dengan
mennggakan a|aran yang pernah dbawa oeh para Nab kepada
kaumnya. Kaum n teah dbnasakan Aah s.w.t dan Aah s.w.t teah
menyeamatkan anak kec n (Da||a ) dan beau teah detakkan
dsebuah puau dautan Hnd dekat dengan negara Yaman oeh
maakat |br. .
Kemudan |br kemba membawa makanan untuk anak tu dar rezek
Aah dan dem meaksanakan perntah-Nya tanpa batas, tanpa
pertanyaan dan permohonan pen|easan dar-Nya. Aah s.w.t berfrman
maksudnya : 4'ai 3ibril+ anak itu adalah hamba$u. Tetapi diakhir
zaman ia mengaku sebagai tuhan yang disembah di muka bumi. "ku
akan mengutuskan orang yang akan menyiksanya dengan siksaan
pedih+ dan akan membunuhnya pada suatu saat tertentu yang tidak
akan diingkari oleh hamba$u. Erang tersebut adalah seorang (abi
yang di utus pada suatu masa dan ia men#adi wali+ tanpa wahyu+ pada
men#elang akhir zaman.4
Dengan zn Aah s.a.w, Da menghantar seekor bnatang besar, buu
yang sangat teba, dan mempunya dua mata menon|o sepert mata
embu. Tba-tba bnatang tu berbcara kepadanya dengan bahasa
yang dapat dfaham Da||a secara bak. Bnatang tu berkata :
"Engkau adaah seorang anak yang dseamatkan oeh Aah dar
gempa
Da''al Meba.a -i$nah Yang 1aling Besar di Muka Bui (Mari Berkongsi siri 11)
bum yang dahsyat ketka bum terbak, yang ter|ad dneger Samrah
(neger bu bapa Da||a). Engkau dbawa oeh maakat agung yakn
|br. Ia membawamu kesn. Dan a |uga mengurus makan mnummu.
Oeh kerana tu , |anganah engkau mengkhanat |an|mu dengan
Aah, sebab pada hat setap anak Adam teah tertanam ketundukan
kepada Aah dan kemanan kepada-Nya seama a mash berada daam
81
ftrah kesucannya. Oeh tu, engkau sendr mest men|ad Musm dan
Mukmn yang yakn dan taat kepada Tuhan Pencpta aam n. Daah
Tuhan yang Maha Esa." .
Seteah Da||a men|ad dewasa da teah keuar kepuau tu dan da
engkar d atas pesanan bnatang yang dutus oeh Aah s.w.t untuk
menddk Da||a supaya men|ad orang yang berman. Da teah
mendatangkan banyak kerosakan dmuka bum dar satu neger
keneger an dawatnya dan da menga|ak menyembah patung
berhaa dan syatan dan beau mempunya kemahran daam mu
shr.
Sebaga tanda kemuaan Aah s.w.t kepada Nab Muhammad s.a.w.
dengan keahran bagnda Da||a teah dtangkap oeh maakat d kat
dsebuah puau d daam gua tempat asa beau dbesarkan . Ksah
sahabat Rasuuah s.a.w bernama Tamm ad-Dar dan beberapa orang
sahabat teah hanyut dpuk ombak seama sebuan dan sampa ke
satu puau berhamptan Yaman teah dcertakan daam sahh Musm .
"Tamm ad-Dar teah dhanyutkan ombak besar, mereka teah sampa
ke satu puau. Lau mereka nak kepuau tu. Maka mereka d datang
oeh seekor bnatang yang banyak buunya, yang mereka tak dapat
bezakan mana bahagan depan dan mana bahagan beakangnya.
Mereka berkata : "Ceaka kamu, apa kamu n?" .
Bnatang tu men|awab : "Aku adaah mata-mata." .
Ia men|awab : "Waha kaum, pergah kepada seorang yang berada d
daam gua, kerana a merndukan berta dar kamu." .
Da''al Meba.a -i$nah Yang 1aling Besar di Muka Bui (Mari Berkongsi siri 11)
Tamm ad-Dar berkata : "Ketka bnatang tu menyebutkan kepada
kam seseorang, kam mennggakannya kerana mungkn a adaah
syatan betna."
82
Sean|utnya a berkata : "Lau kam berangkat segera hngga
memasuk gua. Tba-tba d daamnya ada seorang manusa yang
pang besar badannya dan dkat dengan ranta yang kuat. Kedua
tangannya dan ehernya dsatukan dan dkat dengan bes d antara
hngga kedua mata kaknya.

Kam katakan :"Ceaka kamu, makhuk apa kamu n? .
Ia men|awab : "Kamu semua teah mengetahu perhaku, kn
bertahukan kpadaku, sapakah kamu n? .
Mereka men|awab : "Kam adaah manusa dar Arab. Kam beayar
perahu kam dpuku geombang aut besar", dan ombak
mempermankan kam seama sebuan." .
Maka kam duduk-duduk dekat perahu, au memasuk puau n. Kam
ddatang seekor bnatang yang berbuu ebat sehngga tdak dketahu
mana bahagan muka dan mana bahagan beakangnya. Kam bertanya
: "Ceaka kamu, bnatang apa kamu n?" .
"Saya adaah mata-mata" .
"Mata-mata apa?" .
"Pergah kepada orang yang ada dgua n, kerana a sangat
merndukan berta dar kamu semua." .
Maka kam pun bersegera men|umpamu. Kam takut pada bnatang
tu, dan kam tdak tenang |angan-|angan a adaah syatan betna.
Orang tu berkata : "Bertahukan kepadaku tentang kurma Basan?
(Basan adaah kota ama Paestn dekt dengan Syra). .
Da''al Meba.a -i$nah Yang 1aling Besar di Muka Bui (Mari Berkongsi siri 11)
"Tentang apa yang engkau tanyakan?" .
"Aku bertanya kepada kamu, apakah kurma berbuah?" "Ya"
83
.
"Sesungguhnya pohon kurma tu hampr tdak akan berbuah" .
Lau a berkata ag ; "Bertahukan kepadaku tentang task Tabaryah!"
(Task besar teretak 100 batu dar Batu Mukads) .
"Tentang apa engkau tanyakan?" .
"Apakah task tu mash berar?" .
"Sesungguhnya ar task tu hampr habs" .
Ia berkata : "Bertahukan kepadaku tentang mata ar Zughar!"
.
"Ya , mata ar tu mash memancarkan banyak ar, dan penduduknya
bercucuk tanam dar ar tersebut" .
"Terangkan kepadaku tentang Nab yang dutus kepada orang-orang
buta huruf, apa yang dakukannya" .
"Ia keuar dar Makkah menu|u Yathrb" .
"Apakah orang Arab memerangnya?" .
"Ya" "Bagamana caranya a memperakukan mereka?" .
"Ia menundukkan orang-orang Arab terdekatnya, sehngga mereka
mengkutnya."
"Apakah demkan?" .
"Ya" "Lebh bak bag mereka untuk mengkutnya."
Da''al Meba.a -i$nah Yang 1aling Besar di Muka Bui (Mari Berkongsi siri 11)
Aku akan membertahukan kepada kamu mengena drku. Aku n
84
adaah a-Mash (Da||a) Aku hampr akan keuar. Lau aku akan
ber|aan dmuka bum. Aku tdak meewat suatu kampung meankan
aku tngga dstu seama empatpuuh maam kecua kota Makkah dan
Tabah (Madnah). Kedua kota tu dharamkan atasku. Setap aku akan
memasuk saah satu kota tu, aku dhaang oeh maakat yang
memegang pedamg untuk memenggaku. D setap ceah kedua-dua
kota tu d|aga oeh para maakat"
Seteah ber|umpa Da||a dan berdaog dengannya Tamm ad-Dar terus
mennggakan puau tersebut dan bak ke Madnah. Dan mencertakan
perstwa tersebut kepada Rasuuah s.a.w. ,
Satu ketka semasa sedang berkhutbah samb memuku tongkatnya
pada mmbar Rasuuah s.a.w. bersabada : 4Ini adalah Taibah+ yakni
kota Madinah. Ingatlah+ apakah hal ini telah aku sampaikan kepada
kamu semua74
Mereka men|awab : " Benar" .
Nab s.a.w bersabda ; 4 Sungguh ,erita Tamim itu sesuai dengan apa
yang telah aku sampaikan kepada kamu+ #uga mengenai kota Makkah
dan Madinah. $etahuilah+ sesungguhnya ;a##al itu berada dilaut Syam
atau laut 2aman+ bukan dari arah timur+ bukan dari arah timur+ bukan
dari arah timur.4 (Lhat sahah Musm dengan syarah Imam an-
Nawaw, Mtba'ah a-Msryyah XVIII, haaman 78-83) .
Sahabat yang dmuakan, .
Pada satu ketka, Rasuuah s.a.w teah bangun d kaangan orang
rama, dan teah menyebut tentang kebesaran Aah s.w.t dengan
seayaknya, dan menyebutkan tentang perha Da||a A- Mash dengan
sabdanya: 4 ;aku memberi amaran kepada kamu tentangnya yakni
;a##al dan tiada satu nabi pun yang tidak memberi amaran kepada
umatnya tentang ;a##al. (abi (uh telah memberi amaran kepada
kaumnya tentangnya+ tetapi daku memberitahu kamu satu kenyataan
yang tiada seorang (abi pun yang tidak mengingatkan kaumnya.
$amu haruslah
Da''al Meba.a -i$nah Yang 1aling Besar di Muka Bui (Mari Berkongsi siri 11)
85
ketahui bahawa ia adalah bermata satu dan "llah tidak bermata satu.4
|Asa hads n teah drwayatkan oeh A-Bukhar, d atas autort Sam.
( Hads Sahh yang drwayatkan oeh A-Bukhar, |d 3, Musnad Ahmad
57, 1353-1355 dan Musm, 2930-2931)|. .
Musm |uga teah merwayatkan Hads Ubaduah Ibnu Umar A Amr
d atas autort Naf', d atas autort Ibnu Umar bahawa Rasuuah
menyebutkan Da||a d hadapan orang rama bersabda: 4 "llah s.w.t
tidak bermata satu+ tetapi ;a##al "l- Masih buta sebelah kanan
matanya dan matanya kelihatan seperti buah anggur yang terkeluar.4 (
Hads sahh yang drwayatkan oeh Musm, ms. 2247-2248 dan A
Bukhar, Musnad Ahmad, 3439-7123).
Rasuuah s.a.w bersabda: .
Dar Ab Umamah A-Bahy, beau berkata: )asululah s.a.w telah
berkhutbah di hadapan kami. ;alam khutbahnya itu !aginda banyak
menyentuh masalah ;a##al. Bagnda teah bersabda: Sesungguhnya
tidak ada fitnah .kerosakan/ di muka bumi yang paling hebat selain
daripada fitnah yang dibawa oleh ;a##al. Setiap (abi yang diutus oleh
"llah S8T ada mengingatkan kaumnya tentang ;a##al. "ku adalah nabi
yang terakhir sedangkan kamu adalah umat yang terakhir. ;a##al itu
tidak mustahil datang pada generasi .angkatan/ kamu. Seandainya dia
datang sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kamu+ maka aku
adalah sebagai pembela bagi setiap Mukmin. $alau dia datang
sesudah kematianku+ maka setiap orang men#aga dirinya. ;an
sebenarnya "llah S8T akan men#aga orang-orang Mukmin.
.
;a##al itu akan datang nanti dari satu tempat antara Syam dan Iraq.
;an mempengaruhi manusia dengan begitu ,epat sekali. 8ahai
hamba "llah+ wahai manusia+ tetaplah kamu. ;i sini akan saya
terangkan kepada kamu ,iri-,iri ;a##al+ yang belum diterangkan oleh
nabi-nabi sebelumku kepada umatnya. .
Dada mulanya nanti ;a##al itu mengaku dirinya sebagai nabi. Ingatlah+
tidak ada lagi nabi sesudah aku. Setelah itu nanti dia mengaku sebagai
86
Tuhan. Ingatlah bahawa Tuhan yang benar tidak mungkin kamu
lihat
Da''al Meba.a -i$nah Yang 1aling Besar di Muka Bui (Mari Berkongsi siri 11)
sebelum kamu mati. ;a##al itu ,a,at matanya sedangkan "llah S8T
tidak ,a,at+ bahkan tidak sama dengan baharu. ;an #uga di antara dua
mata ;a##al itu tertulis &kafir+ yang dapat diba,a oleh setiap Mukmin
yang pandai memba,a atau buta huruf. .
;i antara fitnah ;a##al itu #uga dia membawa syurga dan neraka.
(erakanya itu sebenarnya syurganya sedangkan syurganya itu neraka+
iaitu panas. Sesiapa di antara kamu yang disiksanya dengan
nerakanya+ hendaklah dia meminta pertolongan kepada "llah dan
hendaklah dia memba,a pangkal surah al-$ahfi+ maka nerakanya itu
akan se#uk sebagaimana api yang membakar (abi Ibrahim itu men#adi
se#uk.
;i antara tipu dayanya itu #uga dia berkata kepada orang "rab:
Seandainya aku sanggup menghidupkan ayah atau ibumu yang sudah
lama meninggal dunia itu+ apakah engkau mengaku aku sebagai
Tuhanmu7 Erang "rab itu akan berkata: Tentu. Maka syaitan pun
datang menyamar seperti ayah atau ibunya. )upanya sama+ sifat-
sifatnya sama dan suaranya pun sama. Ibu bapanya berkata
kepadanya: 8ahai anakku+ ikutilah dia+ sesungguhnya dialah
Tuhanmu.
;i antara tipu dayanya #uga dia tipu seseorang+ iaitu dia bunuh dan
dia belah dua. Setelah itu dia katakan kepada orang ramai: *ihatlah
apa yang akan kulakukan terhadap hambaku ini+ sekarang akan
kuhidupkan dia semula. ;engan izin "llah orang mati tadi hidup
semula. $emudian *aknatullah "laih itu bertanya: Siapa Tuhanmu7
Erang yang dia bunuh itu+ yang kebetulan orang beriman+ men#awab:
Tuhanku adalah "llah+ sedangkan engkau adalah musuh "llah.
Erang itu bererti lulus dalam u#ian "llah dan dia termasuk orang yang
paling tinggi dar#atnya di syurga.
Kata Rasuuah s.a.w ag: ;i antara tipu dayanya #uga dia suruh
87
langit supaya menurunkan hu#an tiba-tiba hu#an pun turun. ;ia suruh
bumi supaya mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya tiba-tiba tumbuh.
;an termasuk u#ian yang paling berat bagi manusia+ ;a##al itu datang
ke perkampungan orang-orang baik dan mereka tidak mengakunya
sebagai Tuhan+ maka disebabkan yang demikian itu tanam-
tanaman
Da''al Meba.a -i$nah Yang 1aling Besar di Muka Bui (Mari Berkongsi siri 11)
dan ternakan mereka tidak men#adi. .
;a##al itu datang ke tempat orang-orang yang per,aya kepadanya dan
penduduk kampung itu mengakunya sebagai Tuhan. ;isebabkan yang
demikian hu#an turun di tempat mereka dan tanam-tanaman mereka
pun men#adi. .
Tidak ada kampung atau daerah di dunia ini yang tidak didatangi
;a##al+ ke,uali Makkah dan Madinah. $edua-dua kota itu tidak dapat
ditembusi oleh ;a##al kerana dikawal oleh Malaikat. ;ia hanya berani
mengin#ak pinggiran Makkah dan Madinah. (amun demikian ketika
;a##al datang ke pergunungan di luar kota Madinah+ kota Madinah
bergon,ang seperti gempa bumi. $etika itu orang-orang munafik
kepanasan seperti ,a,ing dan tidak tahan lagi tinggal di Madinah.
Mereka keluar dan pergi bergabung dengan orang-orang yang sudah
men#adi pengikut ;a##al. Inilah yang dikatakan hari pembersihan kota
Madinah.
Daam hads yang an, di antara fitnah atau tipu daya yang
dibawanya itu+ ;a##al itu lalu di satu tempat kemudian mereka
mendustakannya .tidak beriman kepadanya/+ maka disebabkan yang
demikian itu tanam-tanaman mereka tidak men#adi dan hu#an pun
tidak turun di daerah mereka. $emudian dia lalu di satu tempat
menga#ak mereka supaya beriman kepadanya. Mereka pun beriman
kepadanya. Maka disebabkan yang demikian itu ;a##al menyuruh
langit supaya menurunkan hu#annya dan menyuruh bumi supaya
menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Maka mereka mudah
mendapatkan air dan tanam-tanaman mereka subur. .
88
Dar Anas bn Mak, katanya Rasuuah s.a.w bersabda: Men#elang
turunnya ;a##al ada tahun-tahun tipu daya+ iaitu tahun orang-orang
pendusta diper,ayai orang dan orang #u#ur tidak diper,ayai. Erang
yang tidak amanah diper,ayai dan orang amanah tidak diper,ayai.
Dar |abr bn Abduah, katanya Rasuuah s.a.w ada bersabda: !umi
yang paling baik adalah Madinah. Dada waktu datangnya ;a##al nanti
ia
Da''al Meba.a -i$nah Yang 1aling Besar di Muka Bui (Mari Berkongsi siri 11)
dikawal oleh malaikat. ;a##al tidak sanggup memasuki Madinah. Dada
waktu datangnya ;a##al .di luar Madinah/+ kota Madinah bergegar tiga
kali. Erang-orang munafik yang ada di Madinah .lelaki atau
perempuan/ bagaikan ,a,ing kepanasan kemudian mereka keluar
meninggalkan Madinah. $aum wanita adalah yang paling banyak lari
ketika itu. Itulah yang dikatakan hari pembersihan. Madinah
membersihkan kotorannya seperti tukang besi membersihkan karat-
karat besi. .
Drwayatkan oeh Ahmad, hads yang dterma dar Asyah r.a.
mengatakan: "Pernah satu har Rasuuah s.a.w masuk ke rumahku
ketka aku sedang menangs. Mehat saya menangs beau bertanya:
Mengapa menangis7 Saya men|awab: "Ya Rasuuah, engkau teah
mencertakan Da||a, maka saya takut mendengarnya." Rasuuah
s.a.w berkata: Seandainya ;a##al datang pada waktu aku masih hidup+
maka aku akan men#aga kamu dari gangguannya. $alau dia datang
setelah kematianku+ maka Tuhan kamu tidak buta dan ,a,at. .
Dar |abr bn Abduah, katanya Rasuuah s.a.w bersabda: ;a##al
mun,ul pada waktu orang tidak berpegang kepada agama dan #ahil
tentang agama. Dada zaman ;a##al ada empat puluh hari+ yang mana
satu hari terasa bagaikan setahun+ ada satu hari yang terasa bagaikan
sebulan+ ada satu hari yang terasa satu minggu+ kemudian hari-hari
berikutnya seperti hari biasa. .
Ada yang bertanya: "Ya Rasuuah, tentang har yang terasa satu
tahun tu, apakah boeh kam soat ma waktu |uga?" Rasuuah s.a.w
89
men|awab: Ikurlah berapa #arak solat yang lima waktu itu.
Menurut rwayat Da||a tu nant akan berkata: "Akuah Tuhan sekaan
aam, dan matahar n ber|aan dengan znku. Apakah kamu
bermaksud menahannya?" Katanya samb dtahannya matahar tu,
sehngga satu har amanya men|ad satu mnggu atau satu buan.
.
Seteah da tun|ukkan kehebatannya menahan matahar tu, da
berkata kepada manusa: "Sekarang apakah kamu ngn supaya
matahar tu ber|aan? " Mereka semua men|awab: " Ya, kam
ngn. " Maka da
Da''al Meba.a -i$nah Yang 1aling Besar di Muka Bui (Mari Berkongsi siri 11)
tun|ukkan ag kehebatannya dengan men|adkan satu har begtu
cepat ber|aan.
Menurut rwayat Musm, Rasuuah s.a.w bersabda: "kan keluarlah
;a##al kepada umatku dan dia akan hidup di tengah-tengah mereka
selama empat puluh. Saya sendiri pun tidak pasti apakah empat puluh
hari+ empat puluh bulan atau empat puluh tahun. $emudian "llah
mengutus Isa bin Maryam yang rupanya seolah-olah Irwah bin Masud
dan kemudian membunuh ;a##al.4 .
Daam hads rwayat Musm d akhr zaman akan muncu 10 tanda-
tanda besar dan saah satunya adaah ahrnya Da||a yang akan
membawa kerosakkan dan ftnah yang besar. .
Dar Huzafah bn Asd A-Ghfar ra. berkata: "Datang kepada kam
Rasuuah saw. dan kam pada waktu tu sedang berbncang-bncang.
Lau beau bersabda: 4"pa yang kamu perbin,angkan74. Kam
men|awab: "Kam sedang berbncang tentang har qamat". Lau Nab
saw. bersabda: 4Tidak akan ter#adi hari qiamat sehingga kamu melihat
sebelumnya sepuluh ma,am tanda-tandanya4. Kemudan beau
menyebutkannya: 4"sap+ ;a##al+ binatang+ terbit matahari dari tempat
tenggelamnya+ turunnya Isa bin Maryam alaihissalam+ 2a#u# dan
Ma6#u#+ tiga kali gempa bumi+ sekali di timur+ sekali di barat dan yang
90
ketiga di Semenan#ung "rab dan terakhir adalah api yang keluar dari
arah negeri 2aman yang akan menghalau manusia menu#u Dadang
Mahsyar mereka4. (Hads Rwayat Musm). .
Sahabat yang dkash, .
Oeh tu marah kta sentasa berpegang teguh kepada a|aran Isam
dan tetap stqamah d |aannya. Yaknah dengan |an|-|an| Aah dan
Aah bersama hamba-hamba-Nya yang berman dan berama soeh.
Berdasarkan hads-hads d atas dan rwayat yang sahh sebenarnya
Da||a teah wu|ud dmuka bum dan tunggu masa dan saatnya da
akan muncu secara fzka dan membawa kerosakkan dmuka bum.
Peru dngat bahawa semua kerosakkan besar yang teah dan sedang
beraku d duna n manusa menyembah berhaa, memu|a syatan,
mengama
Da''al Meba.a -i$nah Yang 1aling Besar di Muka Bui) Di "ebalik Dua Ma$a (Mari Berkongsi
siri 11)
kan mu shr, adaah ftnah yang dbawa oeh Da||a tetap a akukan
dbak tabr. Da||a dan Ibs aknatuah sebenarnya adaah dua
makhuk yang dtangguhkan kematannya dan mereka past teah
membuat persefahaman untuk menghancurkan aqdah umat Isam dan
men|adkan mereka berdua sebaga tuhan. Oeh tu berpegang
teguhah dengan agama Aah dan |angan bercera-bera.
.
."rtikal di atas dipetik daripada buku tulisan Muhammad Isa ;aud dari buku berta#uk : 4;a##al
akan mun,ul dikera#aan 3in di Segitiga !ermuda4 dan kitab hadis sahih !ukhari+ Muslim dan
Musnad "hmad/
********************
,i "ebalik ,ua !ata
ALLA. mengurnakan semua manusa dengan dua mata. Mata adaah
antara nkmat |asadah yang terbesar, |uga merupakan ubang dugaan
yang pang hebat bag nsan. Dengan mata manusa mampu mehat,
91
seka gus men|ana akanya untuk berfkr pebaga perkara. .
Namun dengan mata |uga manusa mudah bermaksat dan akhrnya
dar apa yang dhat, akanya berfkr pebaga perkara yang
merosakkan. D sampng dua mata yang Aah SWT berkan kepada
manusa, terfkr pua 'dua mata' ag manusa hakkatnya peru
wu|udkan daam dr mereka. Satu mata yang mehat masa beakang.
Satu mata ag mehat masa hadapan.
!ata melihat masa belakang % !uhasabah
Keemahan manusa antaranya adaah membuat kesapan yang sama
beruang-uang. Dengan menguang kesapan yang sama,
penngkatan manusa daam hdupnya akan terganggu. Manusa yang
bak, adaah manusa yang tdak menguang kesapannya. .
Di "ebalik Dua Ma$a (Mari Berkongsi siri 11)
Sebab tu Rasuuah SAW bersabda yang bermaksud : 4Seorang
mukmin itu tidak akan disengat kala pada lubang yang sama sebanyak
dua kali.4
D sn perunya kta, sebaga seorang yang ngn mendekatkan dr
kepada Aah SWT, dan men|aan kehdupan dengan bak, hdup daam
ketaatan, seka gus menggapa redha-Nya, peru mempunya Mata
Mehat Masa Beakang. Dengan mata n, kta bermuhasabah dan
merenung saah sap kta. Rama manusa mengngat keebhannya,
kebakannya dan kegemangannya. Namun amat sedkt yang
mengngat kekurangannya, ke|ahatannya dan kerendahannya.
Satu ag keemahan manusa adaah tdak mempunya perancangan.
Hdupnya tdak drancang, pengurusan drnya tdak drancang,
keuarganya tdak drancang, peker|aannya tdak drancang, tarbah
anak-anaknya tdak drancang, pea|arannya tdak drancang dan
begtuah daam kebanyakan ss kehdupannya. Apakah perbezaan
manusa yang merancang dengan yang tdak merancang?
92
Manusa yang merancang akan berseda. Persedaan adaah pake|
perancangan. |angan samakan merancang dengan harapan, atau
sembang kemas atau cakap omong kosong. Merancang bermakna
punya pan, punya strateg. .
Apaba kta teah berseda dan tdak mendapat apa yang drancang,
sekurang-kurangnya persedaan kta tad punya makna pada medan
an. Contohnya, seorang eak merancang hendak berkahwn dengan
s Fuanah bnt Fuan. Maka eak tu mua mengumpu wang. Sampa
pada masanya, s Fuanah tdak mahu berkahwn dengan eak
tersebut. Apa yang drancang oeh eak tersebut tdak ber|aya. Dan
dut tu boeh |ad bermakna d medan an pua. Kegagaan satu
perancangan, bukan penamat pada kehdupan. Begtuah |uga daam
men|ad hamba Aah SWT.
Apakah perancangan kta? D mana strateg kta hendak menggapa
redha-Nya? Apakah |aan yang kta hendak amb? Pernahkah anda
merancang? Aah SWT |uga menggaakkan perancangan.
Di "ebalik Dua Ma$a (Mari Berkongsi siri 11)
48ahai orang-orang yang beriman+ bertaqwalah kamu kepada "llah+
dan hendaklah setiap kalian memerhatikan apa yang telah dia
sediakan untuk hari esok...4 (Surah A-Hasyr, ayat 18). .
"edar sebelum terlambat
Muhasabah dan perancangan adaah amat pentng. Tdak guna
merancang sesuatu yang akan menguang kesapan yang sama pada
masa yang au. Bersama manusa, ada masa. Masa n tdak akan
dapat dkembakan.
Bag yang tdak bermuhasabah dan asyk menguang kesapannya
yang sama, maka da teah kehangan masa-masanya yang berharga.
Bag yang tdak merancang dan kehdupannya terhambur, tunggang-
anggang, da |uga teah kehangan masa-masanya yang berharga.
Inah da kerugan. Sebab tu Aah SWT berfrman : 4;emi masa+
sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian.4 (S: A-Asr, ayat 1-
93
2)
Dan ebh merugkan, apaba kta tdak bermuhasabah, kta
menguang kesapan kta yang sama, dan mewarskan pua kesapan
tu pada anak-anak kta, pada keturunan kta, pada sahabat-sahabat
kta dan manusa d sekeng kta. Lebh merugkan, kerana kta tdak
merancang, keuarga kta rosak, pea|aran kta terbengkaa dan dr
kta terhumban ke daam kerosakan. Na'udzubah. Inah kerugan
yang nyata. 4$atakanlah : Sesunggguhnya orang yang rugi itu adalah
mereka yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka di
akhirat.4 (Surah Az-Zumar, ayat 15)
Bukankah duna n adang akhrat? D sn kta menanam, d sana kta
menua? Maka rug d sn, maka d akhrat sana |uga menant hasan
kerugannya. Bagamana? Hendak mewu|udkan dua mata n daam
kehdupan? Atau memh untuk tdak meakukan apa-apa
penngkatan?
Semuanya d tangan kta. Tada paksaan. Namun |eas mana yang
akan mencapa kegemangan, atau mana yang akan menu|u
kehancuran.
Dua 7olongan Manusia) Dua /al Yang Mebahagiakan (Mari Berkongsi siri 11)
,ua 6lngan !anusia
Sabda Rasuuah s.a.w. bersabda yang maksudnya : 4Tiap-tiap
manusia berpagi-pagi atau bangun pagi+ ada yang men#ual dirinya+
lalu di-merdekakannya atau dibinasakannya 4 ( Hads Rwayat
Musm). .
Manusa tu terbahag kepada dua bahagan : .
)ertama : Yang men|ua drnya kepada Aah dengan cara
menger|akan ama soeh. Maka dengan perbuatannya n Aah
merdekakakan mereka dar kesengsaraan azab. .
Kedua : Yang men|ua drnya kepada syatan dan kepada hawa nafsu
94
dengan mengkut kehendaknya. Maka dengan usahanya n da sendr
membnasakan drnya. .
Maka nyataah bahawa tap-tap manusa ada yang berusaha untuk
membak drnya dan ada pua yang berusaha untuk merosakkannya.
Orang yang berusaha untuk taat kepada Aah bermakna men|ua
drnya kepada Aah , dan a dbebaskan dar sengsara. Sebaknya
orang yang beker|a untuk meakukan maksat kepada-Nya bermakna
men|ua drnya dan menukarnya dengan kebnasaan. Akbatnya a
menerma kesusahan.
********************
,ua .al Yang !embahagiakan
Dua ha yang tdak akan keka pada dr seseorang adaah masa muda
dan kekuatannya. .
Dua ha yang tdak akan berubah pada dr seseorang adaah tabat
dan bentuk tubuhnya. .
Dua ha yang tdak akan besar bersamanya adaah aka dan
amanya.
Dua /al Yang Mebahagiakan (Mari Berkongsi siri 11)
Dan manusa tdak akan mau terhadap dua ha yatu mengs perutnya
dan keperuannya. .
Manusa tu seau mau pada dua ha atu mencur dan berkhanat.
Adapun dua ha yang bermanfaat bag setap manusa adaah akhak
yang bak dan |wa yang bertmbang rasa. .
Dua ha yang membahayakan bag setap manusa adaah menghasad
orang yang memperoeh nkmat dan dengk terhadap orang yang
95
berwbawa.
Dua ha yang apaba bertambah atau berkurang akan berakbat buruk
pada seseorang atu makanan atau mnuman. .
Dua ha yang apaba bertambah tdak berbahaya tetap apaba
keduanya berkurang akan membawa kepada kesan yang ebh bak
atu kebasaan dan skap kut-kutan. .
Dua ha yang apaba berkurang akan berbahaya |ka bertambah akan
memberkan kesan yang ebh bak atu badah dan hsan (berbuat
bak).
Dua ha yang membahayakan manusa secara matera tetap member
manfaat untuk orang banyak atu membean|akan harta untuk
kemuaan dan mengorbankan |wa ke |aan Aah. .
Dua ha yang mendatangkan manfaat bag manusa secara ahraah
akan tetap menmbukan bahaya untuk kebanyakan orang a tu
mendung rahsa suatu tugas dan menympan atas keberhasan suatu
penetan. .
Dua ha yang d suka manusa atu harta dan kendahan. .
Dua ha yang tdak d suka manusa atu pemerntahan kuku bes dan
kerosakan.
Dua /al Yang Mebahagiakan (Mari Berkongsi siri 11)
Dua ha yang menyaukan atau meaakan semua manusa atu hawa
nafsu dan anak-anak. .
Dua ha dmana manusa semua khuatr terhadapanya
atu kemsknan dan kematan. .
Dua ha yang seau d perukan oeh semua manusa atu hausnas
dan hayaan.
96
Dua ha yang seau d hndar oeh semua manusa atu penyakt dan
keaparan.
Dua ha dmana manusa sangat suka mehatnya atu pahawan dan
para peawak. .
Dua ha yang seau d harapkan manusa agar sentasa ada daam
drnya atu keshatan dan kesenangan. .
Dua ha yang suka d dengarkan manusa atu suara yang merdu dan
berta yang mengembrakan. .
Dua ha yang d mana semua manusa ngn mendapatkannya
atu ketenangan dan pu|an dar orang an. .
Dan yang terakhr...... .
Dua ha yang keak manusa akan d tempatkan d akhr kehdupannya
atu"Y5+6A atau #7+AKA.
Semoga bermanfaat catatan n member manfaat kepada kaan
semua.
********************
Jarak Dunia Dengan Akhira$ "e!er$i Mee'a Ma$a (Mari Berkongsi siri 11)
Jarak ,unia ,engan Akhirat "eperti !eme(am !ata
Sahabat yang drahmat Aah,
Hdup d duna n adaah sementara waktu saha|a dan hdup d har
akhrat adaah kehdupan yang keka abad. Nab s.a.w menganggap
bahawa |arak duna n dengan har akhrat adaah sepert
meme|amkan mata.
97
|abr bn Abduah berkata : "Pada suatu har sewaktu saya bersama
bagnda Rasuuah s.a.w. maka tba-tba datang seorang eak yang
berwa|ah puth bersh, rambutnya sangat cantk dan da memaka
pakaan yang puth. Lantas da menghampr Rasuuah s.a.w. dengan
berkata : "Assaamuaakum ya Rasuuah, apakah ertnya duna tu?
Maka Rasuuah s.a.w. pun berkata : 4 ;unia itu adalah impian orang
yang tidur4
Bertanya orang tu ag : "Apakah ertnya akhrat tu ya Rasuuah
s.a.w.?"
Berkata Rasuuah s.a.w. : 4 Satu kumpulan manusia yang berada
dalam Syurga dan satu kumpulan lagi berada di dalam (eraka Sa6ir4
Orang tu bertanya ag : "Apakah Syurga tu?"
Berkata Rasuuah s.a.w. : 4Sebagai ganti dunia untuk mereka yang
men#auhkan dunia+ kerana sesungguhnya nilai harga Syurga itu sama
dengan men#auhkan dunia ini4
Bertanya orang tu ag ; "Apakah |ahannam tu?"
Maka berkata Rasuuah s.a.w : 43ahannam itu adalah sebagai ganti
dunia bagi mereka-mereka yang men,arinya.4
Bertanya orang tu ag : "Sapakah sebak-bak umat n?"
Jarak Dunia Dengan Akhira$ "e!er$i Mee'a Ma$a (Mari Berkongsi siri 11)
Berkata Rasuuah s.a.w : 4Sebaik-baik umat ialah yang taat kepada
"llah s.w.t4.
Orang tu bertanya ag : "Bagamana yang dkatakan orang yang taat
tu?"
98
Berkata Rasuuah s.a.w : 4Erang yang berusaha bersungguh-sungguh
sebagaimana orang men,ari kafilah.4
Orang tu bertanya ag : "Seberapakah ketentuan taat tu?"
Berkata Rasuuah s.a.w.: 4Seperti kira-kira perbezaan dari kafilah4
Bertanya orang tu ag : "Berapa |arak |auhnya Duna dengan akhrat
tu?"
Berkata Rasuuah s.a.w : 4'anya sekadar meme#amkan mata sa#a.4
|abr mean|utkan certa : "Seteah orang tu perg kam tdak ag
mehat orang tu sepert tu."
Rasuuah s.a.w bersabda maksudnya ; 4Erang lelaki yang datang tadi
adalah 3ibril a.s.+ dia datang kepada kamu supaya kamu semua
men#auhkan diri dari dunia dan supaya kamu men,intai akhirat.4
Berkata Rasuuah s.a.w ag : 4Sesungguhnya "llah s.w.t. tidak
men,ipta kan makhluk yang lebih diben,i selain dunia+ bahkan ;ia
."llah/ tidak melihatnya se#ak men,iptakannya4.
Sahabat yang dmuakan,
Duna n adaah aam khayaan yang mana satu masa nant anya akan
musnah, |ad apaah gunanya kta menge|ar duna seteah kta tahu
bahawa akhrat saha|a yang keka. Orang yang menge|ar duna atu
mencar harta duna dan mencar pangkat dan kedudukan sekranya a
meupakan akhrat semasa a mencarnya dan tdak pedu haa atau
haram atau merampas hak orang an sebenarnya a sedang d kuasa
oeh duna dan akan hanyut dbawa arus kebnasaan. Tetap
sekranya
Jarak Dunia Dengan Akhira$ "e!er$i Mee'a Ma$a (Mari Berkongsi siri 11)
seseorang mencar harta d duna n dengan mengkut peraturan Aah
s.w.t, tdak meupakan kewa|pan terhadap-Nya, tdak menpu,
menndas, mengamb rasuah dan tdak mengamb hak orang an
99
maka harta tu akan membawa keberkatan dan dsaurkan pua harta
tu untuk zakat, sedekah |arah, nfak d |aan Aah dan membantu fakr
mskn maka harta tu sebaga aat yang akan membantunya mendapat
keredhaan Aah dan akan men|ad saham akhrat.
Orang yang b|ak adaah orang yang merasa bahawa hdup d duna n
adaah sementara sa|a, a tdak memburu duna sang maam hngga
meupakan ama soeh, ama badah dan meaksanakan amanah dan
tanggung|awabnya sebaga hamba Aah s.w.t d muka bum n. Sebab
a tahu satu har nant a akan mat dan mennggakan duna yang fana'
n. Ia akan mennggakan anak-anak, ster-ster, rumah, kenderaan,
adang-adang pertanan,saham-saham dan gedung-gedung
pernagaan. Ba mat yang dbawa bersama adaah ama soeh yang
teah dker|akan semasa d duna duu.
|ka sekranya seseorang tu mash memkrkan cara-cara untuk
mendapat kan kebendaan duna tanpa mendekatkan dr kepada Aah
s.w.t., meupakan soat dan zkr kepada-Nya, maka tdakah ada
makhuk Aah yang pang rug adaah nsan sepert nya kerana setap
apa yang Aah cptakan tu bak tumbuh-tumbuhan, bnatang-bnatang
atau apa saha|a makhuk cptaan Aah semuanya berzkr memu|
kebesaran Aah. |ad sapakan makhuk yang pang rug? Tdak an
meankan manusa tu sendr.
Ingatah ! Hdupah cara Isam, cara yang dtun|ukkan oeh Rasuuah
s.a.w. |angan mengkut cara an sean dar Isam. Sean cara Isam
semuanya adaah penpuan keatas manusa. Orang yang mengaku
Isam tetap tdak mengamakan Isam adaah mereka tu orang-orang
yang tdak redha kepada apa yang teah Aah s.w.t tetapkan. Dan bag
mereka yang tdak redha kepada perntah Aah maka sudah
semestnya mereka tu berasa mau sebab mash menduduk d bum
Aah dan hendakah mereka tu tdak memakan sesuatu pun yang
keuar dar bum Aah.
&ku$ilah 8!a$ 7olongan Yang Diberi #ika$ 0leh Alla "+% (Mari Berkongsi siri 11)
Sahabat yang dkash,
100
|anganah tangguh ag, segeraah menyembah Aah dan akukanah
ketaatan kepada-Nya kerana a|a tu tdak ada tarkh atau masa yang
tetap yang kta ketahu, semuanya men|ad rahsa Aah. Umur muda
bukan dan tdak seka-ka men|amn kta hdup hngga umur yang tua,
maut tu adaah sepert teur dhu|ung tanduk.
Apaba sudah sampa saat dan masanya a|a sampa, maka kta akan
bertemu Aah d aam barzakh dan segaa |awapan yang akan
dberkan nant adaah amaan yang kta ker|akan ketka d duna n.
|ka banyak amaan yang bak maka amaan tersebut akan toong
member |awapan dan sebaga peguam bea, tetap |ka amaan
keburukan yang banyak maka tdak ada sapa yang dapat
membantunya dan termaah baasan azab sksa kubur yang amat
dahsyat sksaannya.
Yang amat maang ag seepas aam barzakh ada aam an yang ebh
dahsyat sksaan dan pendertaan yang akan dtanggung atu d
Padang Mahsyar dan sksaan apa Neraka |ahannam.
Oeh tu marah kta muhasabah dr kta sendr ambah duna
seadanya dan saurkanah apa yang ada d duna n untuk akhrat dan
perbanyak kan ama soeh dan ama badah sebaga bekaan kta ba
kta bertemu Aah s.w.t nant.
********************
3kutilah 7mpat 6lngan Yang di Beri #ikmat /leh
Allah "$'$1
Sahabat yang drahmat Aah, .
Aah S.W.T teah memh dkaangan hamba-hamba-Nya yang berman
dan bertakwa, daam hdupnya sentasa mentaat Aah S.W.T dan
Rasu-Nya. Kedudukan mereka adaah sama dengan kekash Aah
S.W.T. yang teah dmuakan dan dber nkmat d duna dan akhrat,
atu para nab, para sddqun, orang-orang yang mat syahd, dan
orang-orang soeh.
101
&ku$ilah 8!a$ 7olongan Yang Diberi #ika$ 0leh Alla "+% (Mari Berkongsi siri 11)
Frman-Nya yang bermaksud : 4;an barangsiapa yang menaati "llah
dan )asul-(ya+ mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang
yang dianugerahi nikmat oleh "llah+ iaitu para nabi+ para siddiqun+
orang-orang yang mati syahid+ dan orang-orang soleh. ;an mereka
itulah teman yang sebaik-baiknya. 2ang demikian itu adalah kurnia
dari "llah+ dan "llah ,ukup mengetahui.4 (Surah An-Nsa': 69 -- 70).
.
Sahabat yang dmuakan, .
Sekranya kta ngn ber|aya dan berbahaga d duna dan akhrat
peruah kta mencontoh per|uangan dan pengorbanan empat
goongan yang dmuakan oeh Aah S.W.T. atu : .
Pertama : 1ara #abi dan 4asul. .
Semua para Nab dan Rasu yang dutuskan oeh Aah S.W.T. adaah
hamba Aah yang pang mua dan mendapat kedudukan yang pang
tngg d har akhrat nant atu Syurga Frdaus. Para Nab dan Rasu
sentasa d u| oeh Aah S.W.T. untuk menga|ak kaum mereka untuk
mentauhdkan Aah S.W.T. dan mennggakan sembahan-sembahan
mereka.
Rasu (para rasu yang dber rsaah oeh Aah). atu, para nab yang
dutus untuk sekeompok umat manusa atau kepada seuruh umat
manusa. Hanya Nab Muhammad S.A.W. yang dutus untuk seuruh
umat manusa untuk menyampakan perntah Aah, sebagamana
dnyatakan daam frman-Nya yang bermaksud : 4'ai )asul+
sampaikanlah apa yang telah diturunkan Tuhan kepadamu4 (Surah A-
Madah ayat 67). .
Frman-Nya ag yang bermaksud : 4$ewa#iban )asul tidak lain
hanyalah menyampaikan risalah 4 (Surah A-Madah ayat 99).
.
Frman Aah S.W.T. yang bermaksud : .
4;an berapa ramai para nabi yang berperang bersama-sama mereka
102
se#umlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak men#adi
lemah .mental/ kerana ben,ana yang menimpa di #alan "llah+ tidak
lesu . dalam penampilan /+ dan tidak menyerah . dalam
aktiLiti /. "llah
&ku$ilah 8!a$ 7olongan Yang Diberi #ika$ 0leh Alla "+% (Mari Berkongsi siri 11)
menyukai orang-orang yang sabar.4 (Surah A Imran ayat 146).
Setap para Nab dan Rasu teah dhna, dsakt dengan berbaga
serangan fzka dan menta tap mereka tetap bersabar. Sebahagan
darpada para Rasu ada yang dbunuh oeh kaumnya sendr.
Kedua : 1ara siddi3un* .
Sddqun (orang-orang yang meyakn Aah dan Rasu-Nya). Aah teah
menganugerah mereka keyaknan kepada Aah dan Rasu-Nya,
sebagamana dnyatakan daam frman-Nya yang bermaksud : 4Erang-
orang yang beriman kepada "llah dan )asul-(ya+ mereka itulah orang-
orang siddiqin (Surah A-Hadd ayat 19). .
Saah seorang sahabat Nab S.A.W yang mendapat gearan sddq
adaah Saydna Abu Bakar as-Sddq kerana beau orang eak yang
pertama menerma Isam . .
Saydna Abu Bakar As-Sddq merupakan sahabat Nab Muhammad
s.a.w. yang pang rapat seka. Semasa Nab Muhammad S.A.W.
berh|rah dar Makkah ke Madnah pada tahun 622, hanya beau
seorang yang mengkut Rasuuah S.A.W. tanpa dteman oeh orang
an.
Beau mendapat gearan as-sddq kerana sentasa membenarkan
setap perkataan dan tndakan Rasuuah S.A.W. Perstwa yang
membawa kepada gearan n aah apaba berakunya perstwa Israk
dan Mkra| yang teah daam oeh Rasuuah S.A.W. Apaba orang
rama mengatakan bagnda berdusta, maah ada dkaangan sahabat
yang ragu-ragu tentang perstwa tersebut, Saydna Abu Bakar
men|ad orang pertama membenarkan dan mempercaya perstwa
103
tersebut dengan penuh keyaknan tanpa ragu-ragu. .
Sddq (bentuk tungga dar shddqun) adaah orang yang berman
kepada Aah dan Rasu-Nya kerana perkataan yang dsampakan
Rasuuah S.A.W. .
&ku$ilah 8!a$ 7olongan Yang Diberi #ika$ 0leh Alla "+% (Mari Berkongsi siri 11)
Ketga : 0rang-orang yang a$i syahid (!ara syuhada)* .
Syuhada (orang-orang yang syahd). Aah menganugerahkan
'kesaksan' kepada mereka, yakn orang-orang yang dekat dengan
Aah, yang seau menghadap Aah dengan pengetahuan yang uas
tentang-Nya. Aah berfrman maksudnya : 4"llah menyatakan
bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan ;ia+ yang menegakkan
keadilan. Dara malaikat dan orang-orang yang berilmu #uga
menyatakan hal itu (Surah A-Imran : 18).
Frman Aah S.W.T. maksudnya : 4;an #angan sekali-kali 5ngkau
menyangka orang-orang yang terbunuh .yang gugur syahid/ pada
#alan "llah itu mati+ .mereka tidak mati/ bahkan mereka adalah hidup
.se,ara istimewa/ di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki= .dan
#uga/ mereka bersuka,ita dengan kurniaan "llah .balasan mati syahid/
yang telah dilimpahkan kepada mereka+ dan mereka bergembira
dengan berita baik mengenai .saudara-saudaranya/ orang-orang
.Islam yang sedang ber#uang/+ yang masih tinggal di belakang+ yang
belum .mati dan belum/ sampai kepada mereka+ .iaitu/ bahawa tidak
ada kebimbangan .dari berlakunya ke#adian 2ang tidak baik/ terhadap
mereka+ dan mereka pula tidak akan berduka,ita. Mereka bergembira
dengan balasan nikmat dari "llah dan limpah kurnia(ya= dan
.ingatlah/+ bahawa "llah tidak menghilangkan pahala orang-orang
yang beriman4.
(Surah A-Imran ayat 169-171). .
Ibnu Abbas men|easkan bahawa suatu saat, Rasuuah S.A.W.
bersabda maksudnya : 4"llah telah men#adikan roh saudara-
saudaramu yang gugur di medan Ihud berada di dalam rongga
104
burung berwarna hi#au yang berada di pinggir sungai di syurga.
!urung itu memakan buah-buahan syurga+ kemudian bertenggek di
atas lampu-lampu yang terbuat daripada emas yang tergantung di
bawah "rasy. Saat mereka telah mendapat makanan+ minuman+ dan
tempat tidur yang menyenangkan+ mereka berkata : 43ika saudara kita
yang masih hidup di dunia mengetahui apa-apa yang "llah berikan
kepada kita+ mereka tidak akan meninggalkan #ihad di #alan "llah dan
tidak akan lari dari medan perang.4 Lau turunah ketga-tga ayat n
(ayat 169, 170 dan 171) (H. Sahh menurut Hakm drwayatkan
Ahmad, Abu Daud, Hakm & Trmdz)
&ku$ilah 8!a$ 7olongan Yang Diberi #ika$ 0leh Alla "+% (Mari Berkongsi siri 11)
Sabda Nab S.A.W. maksudnya : !arangsiapa sungguh-sungguh
memohon mati syahid kepada "llah+ maka "llah menghantarkannya ke
kedudukan orang-orang yang mati syahid+ sekalipun dia mati di atas
tempat tidurnya. .
Keempat : 0rang-orang soleh* .
Orang-orang soeh adaah orang-orang yang tdak mempunya cacat
daam perbuatan dan kemanan mereka kepada apa yang berasa dar
Aah. Apaba ada cacat, maka bataah kedudukannya sebaga orang
soeh. Kesoehan sepert nah yang dsuka para nab. |ad, setap
orang yang tdak ada cacat daam keyaknan, kesaksan, dan sentasa
patuh kepada Aah S.W.T dan Rasu-Nya maka a termasuk orang yang
soeh.
Rasuuah S.A.W. bersabda maksudnya : Derumpamaan teman yang
soleh dan teman yang buruk adalah ibarat pen#ual minyak wangi dan
peniup tungku. Den#ual minyak wangi boleh memberimu tanpa kita
harus membeli+ atau .paling tidak/ engkau akan mendapatkan bau
harum darinya. Sedangkan peniup tungku boleh membakar pakaianmu
atau engkau akan men,ium bau busuk darinya. (Hads Rwayat
Bukhar dan Musm)
Daam men|easkan hads n Imam An-Nawaw berkata, "Hads n
berbcara tentang keutamaan bergau dengan orang-orang yang soeh,
105
peaku kebakan, akhak mua, warak, bermu, dan mempunya sopan
santun. Sebaknya, hads n mearang kta bergau dengan peaku
ke|ahatan, pembuat bdah, suka mengumpat, berbuat dosa, dan skap
tdak terpu| annya." .
Saydna A bn Ab Thab k.w. berkata, "Hat-hatah kaan daam
memh teman, sesungguhnya teman adaah beka d duna dan
akhrat."
Sahabat yang dkash, .
Marah sama-sama kta mencontoh empat goongan yang dnyatakan
d atas yang akan menyeamatkan kta darpada azab Aah S.W.T. |ka
kta ngn mendapat nkmat man dan nkmat Isam dan
mendapat
&ku$ilah 8!a$ 7olongan Yang Diberi #ika$ 0leh Alla "+% (Mari Berkongsi siri 11)
keredaan dan goongan yang d kash Aah S.W.T. maka kta peru
mentaat suruhan Aah S.W.T dan mennggakan arangan-Nya dan
mengkut sunnah dan a|aran Rasuuah S.A.W daam kehdupan kta.
Doa n serng kta baca semasa kta membaca surah a-Fathah
maksudnya : 4Tun#ukilah kami #alan yang lurus iaitu #alan orang-orang
yang 5ngkau telah kurniakan nikmat kepada mereka+ bukan .#alan/
orang-orang yang di murkai ke atas mereka+ dan bukan pula .#alan/
orang-orang yang sesat.4 (Surah a-Fathah ayat 6-7)
********************
106
Semoga perkongsian yang sedikit ini dapat kita manfaatkan bersama untuk
mendekat kan diri kita kepada "llah swt. $ongsikanlah bersama orang tersayang
kerana pesan (abi saw: Sampaikan dari$u walaupun satu ayat . Tempatkanlah
diri kita sebagai penyambung tugasan (abi saw dalam amar maaruf nahi mungkar
untuk di#adikan bekalan ketika mengadap "llah azzawa#alla. 3ika perlu+
perbanyakkanlah untuk dikongsikan agar dapat dimanfaatkan seramai
mungkin... !ertekadlah untuk men#adi pewaris (abi saw selagi hayat masih ada.
Insya "llah #ika diizinkan "llah kita akan bertemu lagi dalam Mari !erdiskusi : Siri ?@
. Sekiranya pemba,a mempunyai artikel untuk dimuatkan+ sila e-mail kan ke
ramsyah?AMyahoo.,om agar dapat kita kongsikan bersama.
107

Anda mungkin juga menyukai