Anda di halaman 1dari 1

LANGKAH-LAGKAH MENGATASI JEREBU Oleh: Tan Hui Lian Mutakhir ini, negara kita e!ang "ergelut !

engan #a alah $en%e#aran u!ara iaitu &ere"u 'ang e#akin #e#"i#"angkan( Be"era$a "uah negeri telah !ikenal $a ti e"agai negeri 'ang $aling teruk ter&e&a aki"at &ere"u teruta#an'a negeri J)h)r( *+, "uah ek)lah !i "e"er$a !aerah !i J)h)r ter$ak a !itutu$( Be"era$a la$angan ter"ang &uga !itutu$ #anakala $ener"angan !ari Senai, J)h)r !i&a!ual e#ula( -aling #e#"i#"angkan, $e akit 'ang "erkaitan $erna.a an #eningkat !engn #en!a!ak( -er )alann'a, a$akah langkah-langkah #engata i #a alah 'ang #en&a!i duri dalam daging "agi negara kita/ Me#ang ti!ak !ina.ikan, tin!akan egera untuk #enghentikan $e#"akaran hutan e%ara ter"uka !an e%ara "e ar-"e aran !i$erlukan( Tin!akan e%ara k)lekti. !engan $enggunaan alat $e#a!a# a$i 'ang %anggih !an ainti.ik ")leh #e#"antu #engurangkan #a alah &ere"u( 0i a#$ing itu &uga un!ang-un!ang ketat $erlu !ikenakan terha!a$ $ihak atau 'arikat tertentu 'ang enga&a #e#"akar hutan untuk tu&uan $ertanian( Selain itu, "ahan $en%e#aran u!ara haru lah !ikurangkan untuk #engelakkan #a alah &ere"u !i negara kita( Ke e akan lalu linta #ena#"ahkan kar"1n !i)k i!a, kar"1n #)n)k i!a !an e"again'a 'ang #ena#"ahkan kea!aan "er&ere"u( Oleh 'ang !e#ikian, "ilangan ken!eraan 'ang #enggunakan &alan ra'a, khu u n'a !i ka2a an-ka2a an 'ang terli"at e$erti Kuala Lu#$ur haru lah !i ekat atau !ikurangkan( Seteru n'a, &ere"u ")leh !ihilangkan !engan u aha $e#"enihan a2an "agi #enurunkan hu&an( Hu&an a!alah $e#"er ih u!ara e#ula &a!i 'ang ter"aik( -ihak Ja"atan Ala# Sekitar telah "eker&a a#a !engan -un%ak Niaga S!n( Bh! telah #elakukan "e"era$a iri $e#"enihan a2an khu u n'a !i ekitar Le#"ah Klang !an negeri Selang)r( Ta#"ahan $ula, #a alah &ere"u &uga ")leh !ikurangkan !engan #enggunakan In!ek -en%e#aran U!ara 3I-U4 untuk #engenal $a ti ka2a an 'ang "er#a lah !an #enga#"il tin!akan u ulan untuk #engata i #a lah &ere"u( -e#"a%aan in!ek haru lah !ilakukan !ari e#a a ke e#a a agar u aha #engeha!kan kilangkilang !ari$a!a $engeluaran a a$ atau ga 'ang "erle"ihan !a$at !iata i Ma alah &ere"u &uga ")leh !i ele aikan #elalui $er e$akatan "er a#a antara negara &iran !an $a!a $eringkat gl)"al !i$erlukan untuk #enangani #a alah ala# ekitar ( Ker&a a#a ")leh !ilakukan !ari egi $erlin!ungan ala# ekitar e%ara k)lekti. !an ka&ian ainti.ik !an ka&ian ainti.ik !igiatkan untuk #enangani #a alah ini( Intihan'a, e#ua $ihak ter#a uklah rak'at Mala' ia haru lah "er inergi !an "ergan!ing "ahu !ala# #en'ele aikan #a alah &ere"u !i Mala' ia, 5"agai aur !engan te"ing(6 Sekiran'a #a alah ini !i$an!ang enteng, n'a2a #)!al in an negara kita akan #en&a!i 5 e$erti telur !i hu&ung tan!uk(6 Sekiran'a #a alah &ere"u !i negara kita ti!ak !iata i !engan egera, la#a-kela#aan e.ek "urukn'a akan #en&a!i "er$an&angan !an "erkekalan erta ukar untuk !i ele aikan !an ketika itu kita akan "era a #en'e al teta$i sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna lagi(