Anda di halaman 1dari 26

RBT 3103

PENDAHULUAN

Kurikulum adalah rancangan pendidikan yang sentiasa mengalami perubahan. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, perancangan dan pembentukan kurikulum (khususnya KBSR dan KSSR) adalah didasari oleh falsafah dan matlamatpendidikan negara yang menentukan arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepadasemua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan.

Kurikulum atau pun skop kandungan sesuatu pelajaran adalah asas penting dalamsistem pendidikan sesebuah negara. Sebagai sebuah negara yang sedang pesatmembangun, Malaysia memerlukan suatu kurikulum yang kemas dan sesuai untukmewujudkan sistem pendidikan yang dinamik serta selaras dengan cita-cita dankehendak negara (Kamaruddin Haji Hussin, 1994).

Perkembangan

kurikulum

tidak

berlaku

dengan

sendiri

tanpa

sebab

yangmempengaruhinya. Ia berlaku sejajar dengan kemajuan masyarakat dan negara dania dianggap sebagai satu proses yang dinamik dan seimbang.

RBT 3103

TUGASAN 1 : PEMEROLEHAN ILMU

1.1

RINGKASAN

BERSTRUKTUR

INOVASI KURIKULUM 1.2 PENGURUSAN GRAFIK

RBT 3103 1.1 RINGKASAN BERSTRUKTUR INOVASI KURIKULUM

MAKSUD INOVASI Sesuatu yang baru diperkenalkan (kaedah, sistem, adat dan lain-lain yang baru) Kamus Dewan, Edisi 4 terbitan DBP Sesuatu pembaharuan untuk menjadikan sesuatu itu lebih baik dan berkesan

MAKSUD INOVASI KURIKULUM kurikulum yang sedia ada akan diperbaharui. Ia menjadi lebih berkesan dengan memasukkan elemen-elemen baru yang tidak terdapat pada kurikulum tertentu.

TEORI PERUBAHAN INOVASI KURIKULUM Teori Kurikulum Budaya dan ilmu pengetahuan sentiasa berkembang maka kurikulum perlu diubah agar dapat merentasi masa dan sesuai dengan konteks sosial, politik dan ekonomi semasa. Inovasi terhadap kurikulum KHSR dilakukan dengan memperkenalkan aktiviti amali yang berunsurkan teknologi Teori Disiplin Mental Kurikulum perlu sentiasa diperhalusi / diperbaharui untuk membolehkan apa jua ilmu pengetahuan dapat diajar kepada kanak-kanak sebagai latihan pembinaan disiplin, keupayaan menaakul. Perubahan terhadap kurikulum KHSR

menambaikbaik Teori Kurikulum Saintifik

beberapa

matapelajaran

berkaitan

seperti

ketukangan,

keusahawanan serta pengurusan diri dan keluarga Franklin Bobbit: sekolah merupakan kilang yang memproses murid sebagai bahan mentah agar menjadi output yang bersedia dan berupaya memikul peranan dalam kehidupan .Teori ini menegaskan kepentingan kanak-kanak dibezakan mengikut darjah kecerdasan, agar mereka mendapat latihan yang spesifik selaras dengan peranan mereka dalam masyarakat Teori Fungsi Kurikulum yang digubal perlu ke arah penyediaan kemahiran pekerjaan sesuai dengan keperluan tenaga manusia melibatkan pelbagai jenis pekerjaan yang melibatkan latihan peningkatan kemahiran dari semasa ke semasa. Inovasi terhadap kurikulum matapelajaran ini dilakukan dengan tumpuan utamanya adalah kepada penguasaan kemahiran dalam bidang Reka Bentuk Teknologi

RBT 3103 serta Perniagaan dan Keusahawanan.

FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN KURIKULUM

Kewujudan ilmu-ilmu yang baru, atau perkembangan atau penemuan ilmu baru Kurikulum yang telah dibentuk perlu sentiasa dikemaskini supaya murid-murid tidak akan mempelajari ilmu yang sudah ketinggalan zaman Pengaruh inovasi untuk memperbaiki kurikulum yang sedia ada mengambil kira atau memasukkan ilmu-ilmu yang terakhir ditemui kedalam kurikulum itu Keperluan masyarakat dan negara yang berubah KHSR telah diterapkan atau dimasukkan dengan satu matapelajaran yang dapat memberi kemahiran kepada murid-murid iaitu RBT Membolehkan murid mereka bentuk dan menghasilkan produk berasakan kepada ideaidea yang kreatif. Kehendak masyarakat dan Negara melatih lebih banyak tenaga mahir Kurikulum KHSR turut diperbaharui dengan memasukan pengetahuan tentang teknologi, bahan binaan dan komponen elektrik dan elektronik juga diterapkan bagi membentuk minda kreatif dan inovatif Perkembangan Sains dan Teknologi Memberi tumpuan kepada matapelajaran yang dapat mengaplikasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran murid-murid Komputer didapati banyak kurikulum yang telah sedia ada dibentuk, dirombak untuk membawa masuk ilmu komputer ke dalam kurikulum Ilmu keusahawanan, perniagaan, perkebunan dan perindustrian turut diperkenalkan Pembentukan masyarakat yang produktif tumpuan negara mencapai matlamat Wawasan 2020 Perkembangan Dasar Kerajaan Ingin melahirkan murid yang seimbang dari semua aspek iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sahsiah 4

RBT 3103 Kurikulum KHSR telah dimasukkan unsur-unsur dari segi perkembangan individu memenuhi naluri ingin tahu murid terhadap alatan, bahan dan mesin Memberi peluang untuk mencuba, mereka cipta, mengubahsuai, mengendali dan meneliti hasil teknologi, sesuai dengan perkembangan intelek murid Pedagogi Sebarang perubahan dalam strategi p & p mempengaruhi reformasi kurikulum Kaedah pengajaran baru diperkenalkan dan dipelbagaikan apabila KBSR dan KBSM diwujudkan Dahulunya kaedah pengajaran hanya berpusatkan guru kini berubah kepada berpusatkan murid Penyusunan tempat murid penglibatan murid dalam p & p dipertingkatkan dengan wujudnya suasana yang kondusif bagi merangsang pemikiran murid Keperluan Sumber Manusia Wawasan 2020 iaitu menjadikan negara kita sebagai sebuah negara perindustrian setanding negara maju Tenaga rakyat berilmu, berwibawa dan berketrampilan perlu dilatih bagi memenuhi kehendak wawasan Kurikulum KHSR turut mengalami perubahan bagi memenuhi kehendak ini.

Kelemahan Pelaksanaan Kurikulum Sedia Ada Pelaksana kurikulum gagal memilih objektif atau isi kandungan kurikulum dengan sempurna bersesuaian dengan keadaan semasa Alat yang digunakan untuk memilih objektif kurikulum tidak lagi sesuai digunakan dan dengan itu menyebabkan objektif yang dicapai oleh sesuatu kurikulum tidak tepat

RBT 3103 TEKNIK DAN KONTEKS INOVASI KURIKULUM

Perubahan Homeostatik Perubahan yang dibuat tanpa memasukkan elemen-elemen pembaharuan yang bermakna Contohnya: Guru Besar B menggantikan Guru Besar A disebabkan Guru Besar A telah bersara Perubahan homeostatik ini membawa perubahan yang berciri atau bersifat kebiasaan Perubahan Perkembangan Perubahan ini bercorak pembaharuan kepada yang lama dan dalam konteks bentuk kurikulum yang telah dibentuk Dilaksanakan untuk mengatasi aktiviti-aktiviti yang lemah setelah dikenalpasti Contoh: Penukaran dalam beberapa objektif kurikulum tersebut Perubahan Neomobilistik Wujud berdasarkan faktor-faktor luaran seperti perkembangan ilmu dan penemuan teori baru serta prinsip baru Idea-idea atau pengetahuan baru itu perlu diambil kira atau dimasukkan ke dalam kurikulum yang sedia ada Kurikulum tersebut akan selari dengan keadaan semasa serta lebih berfaedah Perubahan Metamorphistik Wujud disebabkan kemasukan idea-idea baru kepada kurikulum Faktor-faktor perubahan: Terdapat orientasi baru atau persepsi baru mengenai fungsi dan objektif pendidikan Perubahan kurikulum : perkembangan mental atau kognitif kepada penekanan ke atas bidang-bidang afektif, psikomotor dan kerohanian

RBT 3103 MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM INOVASI KURIKULUM

Kenalpasti Keperluan, Situasi & Masalah

Diagnosis & Analisis Sebab

Pemilihan Alternatif

Pembentukan Alternatif

Pelaksanaan Alternatif

Penilaian & Maklum Balas

Kenalpasti Keperluan, Situasi & Masalah

Kepentingan Darjah kepentingan masalah tersebut Kerumitan penyelesaian Masa Jangka masa yang akan didapati daripada Bagaimanakah rumitnya untuk mencari

menyelesaikan masalah tersebut Sumber Sumber yang diperlukan Diagnosis & Analisis Sebab Dalam menganalisis sesuatu masalah, kita boleh mengumpulkan semua data dan mempamerkan maklumat yang berkaitan supaya membantu dalam membuat keputusan dalam inovasi kurikulum Pembentukan Alternatif Kita boleh mengembang atau satukan alternatif atau mencipta alternatif baru. Dicadangkan supaya membincangkan setiap idea dan juga mempertimbangkan alternatif lama kepada masalah yang sama

RBT 3103 Kesesuaian Adakah alternatif ini menyelesaikan masalah tersebut? Faedah Adakah ia berfaedah? Kebolehterimaan menerimanya? Pelaksanaan Alternatif Kebolehterimaan Bagaimanakah kita boleh mendapatkan penerimaan dari orang lain? Jangkaan Apakah tentangan yang boleh kita jangka kepada alternatif ini? Bantuan Bagaimanakah kita boleh mendapat bantuan dari orang atau kumpulan lain? Penilaian & Maklum balas Ukuran Maklumat apakah yang perlu dikumpulkan? Ujian Apakah ujian atau trial run yang akan kita awasi untuk melihat keberkesanan alternatif itu? Bagaimanakah akan kita menilai keputusannya? Keputusan Apakah kriteria yang akan kita gunakan? Apakah bukti alternatif kita berkesan? Adakah ahli dalam organisasi akan

Pemilihan Alternatif

RBT 3103 PEMBANGUNAN DAN PEMUPUKAN PEMIKIRAN DALAM INOVASI KURIKULUM Pembangunan dalam kurikulum: -idea baru

Terdapat 4 peringkat yang terlibat dalam pembangunan kurikulum :

Peringkat Atasan

Terdiri daripada Menteri Pelajaran, Ketua Pengarah Pelajaran dan Pengarah Pelajaran Memikirkan idea-idea baru jika kurikulum sedia ada kurang berkesan
Terdiri daripada pendidik iaitu guruguru, pensyarah, pengetua dan pegawai pendidikan Mengesyorkan pembaharuan berdasarkan pengalaman jika terdapat kelemahan dalam sistem pendidikan Terdiri daripada murid-murid sekolah Kumpulan yang menjadi sasaran dalam menerima kurikulum Terdiri daripada ibu bapa, pihak swasta, dan syarikat firma Memberi cadangan tentang keperluan murid-murid sekolah yang perlu dipenuhi

Peringkat Pertengahan

Peringkat Bawahan

Pihak Luar

RBT 3103 1.2 PENGURUSAN GRAFIK

10

RBT 3103

TUGASAN 2 : PENGUASAAN ILMU DAN KEMAHIRAN

2.1 ANALISIS STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN RBT TAHUN 4 2.2 KESESUAIAN PENEMPATAN TAJUK DALAM KSSR RBT TAHUN 4 2.3 CADANGAN INOVASI KSSR RBT TAHUN 4

11

RBT 3103 2.1 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGENALAN Kurikulum Standard Reka Bentuk dan Teknologi bertujuan supaya murid memperoleh

pengetahuan dan menguasai kemahiran asas praktis, mereka bentuk, keusahawanan serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. Kurikulum Standard RBT ini menyediakan murid dengan pengetahuan dan kemahiran asas bagi membolehkan mereka menyambung pelajaran dalam bidang teknikal dan vokasional di peringkat lebih tinggi. Kurikulum RBT memberi fokus kepada ilmu dalam bidang teknikal, pertanian dan sains rumah tangga dan memberi penekanan asas kemahiran dengan aplikasi teknologi & asas keusahawanan serta TMK bagi melahirkan murid yang kreatif & inovatif. Kurikulum ini juga mencakupi aplikasi dalam abad ke-21 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN Kurikulum Transformasi Sekolah Rendah digubal berasaskan standard kandungan dan kepelbagaian kemahiran selaras dengan keperluan

standard pembelajaran. Berikut ialah definisi standard kandungan dan standard pembelajaran.

12

RBT 3103 ANALISIS STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHUN 4 Bidang Kandungan Bidang 1.0 Organisasi Bengkel Memberi pendedahan kepada murid dengan suasana bengkel RBT di sekolah rendah Memberi peluang kepada murid untuk mengetahui, memahami dan mengamalkan peraturan dan aspek keselamatan semasa mereka berada dalam bengkel Jumlah masa 60 minit (2 waktu ) Standard Pembelajaran

Standard Kandungan

1.1 Mengenal pasti struktur 1.1.1 Menyatakan struktur organisasi bengkel berpandukan carta. organisasi bengkel ( 30 1.1.2 Menyediakan jadual tugas berpandukan struktur organisasi minit ) 1.2 Mengenal bengkel pasti 1.2.1 Menyatakan peraturan dan keselamatan am, diri, alatan dan

peraturan dan keselamatan bahan berpandukan carta. bengkel 1.2.2 Mengamalkan peraturan dan keselamatan ketika berada di dalam bengkel berpandukan peraturan keselamatan.

Murid dapat : Mengetahui tentang struktur organisasi dan keselamatan bengkel. Menyatakan dua jawatankuasa dalam struktur organisasi bengkel. Menyatakan tiga peraturan dan keselamatan bengkel.

Mengetahui dan memahami tentang struktur organisasi dan keselamatan bengkel. Menerangkan satu tugas jawatankuasa dalam struktur organisasi bengkel.

Bidang Kandungan Bidang

2.0 Asas Teknologi Kemahiran memasang dan membuka kit model berfungsi secara mekanikal berpandukan manual.

13

RBT 3103 Membaca dan memahami manual Mengenal pasti fungsi komponen Kemahiran memasang, menguji dan membuka kit model berpandukan manual. Jumlah masa Penyimpanan dan keselamatan komponen

120 minit ( 4 waktu )

Standard Kandungan 2.1 Memasang kit

Standard Pembelajaran dan 2.1.1 Membaca dan memahami manual.

membuka berfungsi 2.1

model 2.1.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan untuk memasang dan membuka kit model seperti pemutar skru dan mata rata, pemutar skru Philip, playar muncung tirus dan sepana model hujung terbuka. 2.1.3 Mengenal pasti nama dan fungsi komponen kit model seperti motor, gear, gandar, roda, kerangka, suis dan pemegang bateri. 2.1.4 Memasang komponen kit model berpandukan manual. 2.1.5 Menguji kefungsian kit model. 2.1.6 Membuka dan menyimpan komponen kit model.

Memasang kit

membuka berfungsi

Murid dapat : Mengetahui tentang kit model berfungsi. Menyatakan dua alatan tangan yang digunakan untuk memasang dan membuka kit model. Menyatakan empat komponen kit model.

Mengetahui dan memahami tentang kit model berfungsi. Menerangkan dua komponen kit model dari segi fungsinya.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kit model berfungsi. Memasang komponen kit model berpandukan manual. 14

RBT 3103 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kit model berfungsi secara sistematik. Memasang komponen kit model berpandukan manual mengikut prosedur.

Bidang Kandungan Bidang

3.0 Reka Bentuk Menyatakan masalah berdasarkan situasi Pengumpulan maklumat Menjana idea kreatif Membuat lakaran projek Mengenal pasti jenis alatan dan bahan Proses pembinaan, pengujian & penambahbaikan Pendokumentasian

Jumlah masa

180 minit ( 6 waktu )

Standard Kandungan 3.1 Mereka bentuk

Standard Pembelajaran projek 3.1.1 menyatakan masalah berpandukan situasi yang diberi. 3.1.2 Mengumpul maklumat berkaitan penyataan masalah. 3.1.3 Menjana idea kreatif dalam bentuk lakaran bagi menyelesaikan masalah. 3.1.4 Memilih satu lakaran untuk projek eksperimental. 3.1.5 Mengenal pasti jenis alatan dan bahan berdasarkan projek eksperimental. 3.1.6 Membina, menguji dan menambah baik projek eksperimental 3.1.7 Membuat persembahan projek eksperimental secara lisan. 3.1.8 Mengumpulkan catatan dan lakaran mengenai projek eksperimental sebagai dokumentasi projek 15

eksperimental

RBT 3103 Murid dapat : Mengetahui tentang mereka bentuk projek eksperimental. Menyatakan masalah berpandukan situasi yang diberi.

Mengetahui dan memahami tentang mereka bentuk projek eksperimental. Menerangkan idea dalam bentuk lakaran bagi menyelesaikan masalah

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang mereka bentuk projek eksperimental. Membina, menguji dan menambahbaik projek eksperimental.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang mereka bentuk projek eksperimental secara sistematik. Membina, menguji dan menambahbaik projek eksperimental mengikut prosedur.

Bidang Kandungan Bidang

4.0 Penghasilan Projek Murid akan menghasilkan projek menggunakan: bahan bukan logam dengan litar elektrik; bahan logam dan bukan logam dengan litar elektronik; dan bahan bukan logam dengan litar elektrik dan elektronik. seperti mengukur, menanda dan memotong,

Kemahiran

menggunakan alatan dan membuat anggaran kos.

Jumlah masa

420 minit ( 14 waktu )

Standard Kandungan 4.1 projek bahan

Standard Pembelajaran

Menghasilkan 4.1.1 Mengenal pasti projek berpandukan manual. berasaskan 4.1.2 Menyatakan bahan bukan logam yang akan digunakan seperti kayu, bukan logam papan lapis, medium-density fireboard ( MDF ), plastic dan mounting board. 4.1.3 Membuat anggaran kos bahan dan komponen. 4.1.4 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan untuk

dengan litar elektrik.

16

RBT 3103 membina projek iaitu pita pengukur, pembaris keluli, sesiku L, pensel tukang kayu, gunting serba guna, gergaji putting, gergaji rencong manual ( manual mitre saw ), apit G, gerudi mudah alih, gerimit, tukul warrington, tukul kuku kambing, pemotong sisi dan pelucut wayar. 4.1.5 Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti paku, skru, glu, bol dan nat. 4.1.6 Menyediakan alatan dan bahan. 4.1.7 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang digunakan untuk membuat projek. 4.1.6 Menyediakan alatan dan bahan. 4.1.7 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang digunakan untuk membuat projek. 4.18 Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan pencantum. 4.1.9 Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu cat sembur atau pelekat. 4.1.10 Menyatakan nama, simbol dan fungsi komponen elektrik iaitu mentol, bateri dan suis. 4.1.11 Membuat penyambungan litar elektrik. 4.1.12 Membaca litar skematik dan litar bergambar berdasarkan manual 4.1.13 Membuat penyambungan litar elektrik pada projek. 4.1.14 Menguji kefungsian projek. 4.1.15 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan.

Murid dapat : Mengetahui tentang penghasilan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik. Menyatakan empat alatan tangan yang digunakan untuk membina projek. Menyatakan dua komponen elektrik

Mengetahui dan memahami tentang penghasilan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik. Menerangkan tiga alatan tangan penghasilan projek dari segi fungsinya. Menerangkan dua komponen elektrik dari segi fungsinya.

17

RBT 3103 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang penghasilan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik. Mengukur, menanda dan memotong bahan projek. Membuat penyambungan litar elektrik pada projek.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang penghasilan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik secara sistematik Mengukur, menanda dan memotong bahan projek mengikut prosedur Membuat penyambungan litar elektrik pada projek mengikut prosedur

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang penghasilan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik secara berinisiatif. Membuat penyambungan litar elektrik pada projek dengan daya usaha

Bidang Kandungan Bidang

6.0 Sains Rumah Tangga Dua komponen utama : 1. Jahitan Penghasilan artikel mudah merangkumi proses seperti menentukan jenis bahan dan kuantiti, mengenal pasti alatan tangan, menyusun dan memindahkan pola, menjahit artikel dan menghias artikel. 2. Masakan Penyediaan sajian ringkas, pengenalpastian alatan dan bahan sajian , langkah penyediaan, menghidang dan membungkus.

Jumlah masa

300 minit ( 10 waktu )

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

6.1 Menghasilkan 6.1.1 Menyatakan artikel jahitan dan kegunaannya seperti beg pensel, sarung artikel jahitan kusyen, kusyen mini dan penggantung surat. 6.1.2 Mengenal pasti alatan jahitan iaitu gunting kertas, gunting fabrik, pembaris lurus, pita pengukur, roda surih, kertas karbon tukang jahit, kapur tukang jahit,

18

RBT 3103 peretas jahitan, jarum peniti dan jarum jahit tangan. 6.1.3 Menyatakan jenis bahan jahitan iaitu fabrik dan benang. 6.1.4 Mengenal pasti jenis mata jahitan tangan iaitu jahitan kia, jelujur kasar dan jelujur halus. 6.1.5 Memilih artikel jahitan berpandukan manual. 6.1.6 Menyediakan alatan dan bahan berdasarkan manual yang dipilih. 6.1.7 Menyusun atur pola, menggunting fabrik dan memindahkan tanda pola. 6.1.8 Menjahit artikel jahitan dengan jahitan tangan. 6.1.9 Menyatakan jenis bahan hiasan seperti butang, renda dan riben. 6.1.10 Memilih bahan hiasan mengikut artikel jahitan. 6.1.11 Menghias artikel jahitan menggunakan bahan hiasan yang dipilih.

Murid dapat : Mengetahui tentang penghasilan artikel jahitan. Menyatakan tiga alatan yang digunakan untuk membuat artikel jahitan.

Mengetahui dan memahami tentang penghasilan artikel jahitan. Menerangkan dua alatan jahitan dari segi fungsinya.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang penghasilan artikel jahitan. Menjahit artikel jahitan dengan jahitan tangan. Menghias artikel jahitan mengunakan bahan hiasan yang dipilih

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang penghasilan artikel jahitan secara sistematik. Menjahit artikel jahitan dengan jahitan tangan mengikut prosedur Menghias artikel jahitan mengunakan bahan hiasan yang dipilih mengikut prosedur

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang penghasilan artikel jahitan secara berinisiatif. Menghias artikel jahitan mengunakan bahan hiasan yang dipilih dengan daya usaha

19

RBT 3103 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang penghasilan artikel jahitan secara kreatif dan inovatif. Menghias artikel jahitan mengunakan bahan hiasan yang dipilih dan melahirkan idea baharu sebagai nilai tambah. 2.2 KESESUAIAN KANDUNGAN DAN PENEMPATAN TAJUK TAJUK DI DALAM KSSR RBT TAHUN 4

Berdasarkan gambar rajah pemetaan tersebut, terdapat beberapa perubahan yang besar yang dilakukan dalam penempatan tajuk tajuk di dalam kurikulum ini. Antaranya ialah : Pecahan Bidang Di dalam KBSR tahun 4, hanya terdapat dua bidang besar iaitu Reka Bentuk dan Teknologi dan Perniagaan dan Keusahawan. Di dalam KSSR pula, bidang Reka Bentuk dan Teknologi yang dahulunya dipecahkan kepada 6 bidang iaitu Organisasi dan Keselamatan Bengkel, Asas Teknologi, Reka Bentuk, Penghasilan Projek, Teknologi Pertanian dan Sains Rumah Tangga.

20

RBT 3103 Manakala bidang yang kedua di dalam KBSR iaitu Perniagaan dan Keusahawanan dimansuhkan. Seperti yang kita tahu, di dalam KSSR elemen keusahawanan ditambah sebagai elemen merentas kurikulum, mungkin oleh kerana itu, topik terus digugurkan. Tajuk tanaman hiasan yang ditukar nama kepada Teknologi Pertanian tidak lagi diajar kepada tahun 4. Bidang : Organisasi dan Keselamatan Bengkel Terdapat perubahan susunan di dalam bidang ini dimana di dalam KBSR, topik peraturan keselamatan diajar terlebih dahulu kemudiannya topik organisasi bengkel. Di dalam KSSR pula ianya sebaliknya. Hal ini secara rasionalnya dapat kita fikirkan bahawa dalam setiap sebuah organisasi itu haruslah diperkenalkan terlebih dahulu kemudian peraturan sesebuah organisasi diterapkan. Perubahan ini adalah sesuatu perkara yang memang patut dilakukan.

Bidang : Asas Teknologi Di dalam KBSR, bidang ini diletakkan di bawah tajuk kreativiti dan reka cipta dimana ianya bercampur dengan bidang reka bentuk dan perkara ini mengelirukan. Bidang ini kemudiannya diletakkan di bawah satu bidang yang lebih jelas dan mudah untuk difahami susun aturnya. Bidang ini menyentuh kemahiran memasang dan membuka kit model berfungsi secara mekanikal berpandukan manual, membaca dan memahami manual, mengenal pasti fungsi komponen , kemahiran memasang, menguji dan membuka kit model berpandukan manual, penyimpanan dan keselamatan komponen Bidang : Reka Bentuk Bidang ini meliputi perkara menyatakan masalah berdasarkan situasi, pengumpulan maklumat, menjana idea kreatif, membuat lakaran projek, mengenal pasti jenis alatan dan bahan, proses pembinaan, pengujian & penambahbaikan, dan pendokumentasian Antara perubahan ketara yang berlaku di dalam bidang ini ialah murid tidak diperkenalkan lagi dengan asas reka bentuk seperti bentuk 2D dan 3D. Hal ini kerana di dalam matapelajaran Matematik KSSR tahun 2, murid telah diperkenalkan dengan asas bentuk yang mempunyai kandungan yang sama dengan KBSR KH dahulu. Perkara ini menjimatkan waktu pelajaran, dan murid tidak bosan mengulang perkara yang sama.

21

RBT 3103 Malah, di dalam KSSR ini, standard pembelajarannya mengikut aliran proses reka bentuk yang betul iaitu daripada lakaran idea awal hingga pendokumentasian. Di dalam KBSR, aliran proses reka bentuk itu tidak jelas dinyatakan di dalam hasil pembelajaran. Bidang : Penghasilan Projek Di dalam bidang ini murid akan menghasilkan projek menggunakan bahan bukan logam dengan litar elektrik; bahan logam dan bukan logam dengan litar elektronik; dan bahan bukan logam dengan litar elektrik dan elektronik. Murid juga dapat memahirakan diri dengan kemahiran seperti mengukur, menanda dan memotong, menggunakan alatan dan membuat anggaran kos. KSSR RBT menggabungkan dua topik di dalam KBSR iaitu Reka Bentuk dan Penghasilan Projek dan Elektrik dan Elektronik di dalam bidang ini. Apa yang jelas di dalam bidang ini ialah pengenalan kepada alatan tangan di dalam penghasilan tiga projek ini digabungkan. Bidang : Sains Rumah Tangga Bidang ini ada dua komponen utama iaitu jahitan dan masakan. Murid akan menghasilkan artikel mudah merangkumi proses seperti menentukan jenis bahan dan kuantiti, mengenal pasti alatan tangan, menyusun dan memindahkan pola, menjahit artikel dan menghias artikel serta menyediakan sajian ringkas, mengenalpasti alatan dan bahan sajian serta langkah penyediaan, menghidang dan membungkus. Dahulunya bidang ini tidak diajar kepada murid tahun 4, ianya diajar pada murid tahun 5 dan 6 sahaja. Bidang ini dahulunya hanya terdiri daripada satu komponen iaitu jahitan tapi kini ditambah dengan komponen masakan.

22

RBT 3103 2.3 CADANGAN INOVASI Berdasarkan standard kandungan dan standard pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi serta Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup, terdapat beberapa cadangan

penambahbaikan yang mungkin boleh ditimbal balik. Antaranya ialah : Bidang Perniagaan dan Keusahawan dimasukkan kembali di dalam kurikulum.

Mengikut standard kandungan di dalam KSSR RBT, bidang perniagaan dan keusahawanan dimansuhkan. Tindakan ini mungkin agak kurang sesuai kerana transformasi kurikulum ini ditambah dengan tiga elemen yang baru diantaranya ialah elemen keusahawanan. Oleh itu mengapa harus topik ini digugurkan. Murid patut didedahkan dari kecil tentang keusahawanan. Murid patut didedahkan untuk menyediakan jualan,mempromosi dan mengurus jualan. Elemen keusahawanan ini mungkin ada diterapkan di dalam matapelajaran yang lain namun, murid tidak dapat belajar secara ilmiah tentang ilmu perniagaan dan keusahawanan yang betul. Sekiranya bidang ini tidak dijadikan sebagai satu bidang yang besar, pihak penggubal mungkin perlu memasukkan elemen keusahawanan di dalam topik topik RBT seperti penghasilan projek, teknologi pertanian, dan sains rumah tangga. Projek yang dihasilkan murid seperti litar elektronik, tanaman yang ditanam, artikel jahitan mungkin boleh dijual dan dipromosikan di dalam sekolah. Penambahbaikan prasarana sekolah

Seperti yang sedia maklum, tidak semua sekolah di Malaysia mempunyai kemudahan prasarana yang baik dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Matapelajaran ini yang memerlukan prasarana seperti bengkel, kawasan untuk cucuk tanam dan alat bantu mengajar memerlukan dana yang besar untuk ditambahbaik oleh sekolah. Kekurangan ini menjadi rungutan para guru yang mengajar di sekolah seperti di sekolah pedalaman dan sekolah kurang murid. Kementerian haruslah sentiasa memantau dan member dana kepada pihak sekolah dalam menyediakan yang terbaik kepada murid supaya objektif pembelajaran tercapai. Pemantapan guru

Berdasarkan kajian yang telah dibuat di antara guru guru kemahiran hidupp di sekolah, terdapat beberapa perkara berbangkit yang diutarakan oleh mereka antaranya : 23

RBT 3103 Kekurangan guru lelaki mengajar Kemahiran Hidup. Guru tidak menepati opsyen yang diperlukan. Tiada peruntukan komputer dan kemudahan ICT untuk guru KH. Tiada peruntukan waktu masa untuk menyelenggara bilik KH. Tiada pembantu pengurusan bengkel sepertimana pembantu makmal sains. Masalah kenaikan pangkat bagi guru cemerlang KH.

Masalah ini membebenkan guru- guru kemahiran hidup, antara cadangan untuk menyelesaikan masalah ini ialah : 1. Kenaikan pangkat bagi guru cemerlang KH PPPLD ke DGA38. 2. Kenaikan pangkat bagi guru cemerlang KH PPPS dilanjutkan ke pangkat JUSA C. 3. Pertambahan guru lelaki. 4. Hanya guru opsyen mengajar KH. 5. Menyediakan pembantu pengurusan bengkel. 6. Mengwujudkan elaun penyelenggaraan bengkel. 7. Peruntukan penggunaan ICT. 8. Diberikan waktu penyelenggaraan bengkel seperti guru pusat sumber sekurang-kurangnya 2 waktu seminggu. GURU OPSYEN & BUKAN OPSYEN KEMAHIRAN HIDUP DI RENDAH & MENENGAH MENGIKUT NEGERI DATA PADA 31 MEI 2011

24

RBT 3103 Berdasarkan data, bilangan guru bukan opsyen yang mengajar kemahiran hidup amat tinggi dan guru opsyen yang tidak mengajar kemahiran hidup juga amat tinggi. Pihak kementerian perlu mengambil berat perkara ini. Adalah satu kerugian sekiranya guru opsyen tidak dapat mengajar KH kerana mereka mempunyai kepakaran di dalam bidang berbanding guru bukan opsyen. Kadangkala guru bukan opsyen yang terpaksa mengajar KH menjadikan perkara ini sebagai satu beban dan menyebabkan PnP menjadi sesuatu yang tidak seronok ataupun sambil lewa Sekiranya perkara ini tidak dapat diselesaikan, pihak kementerian juga boleh mengadakan kursus khas kepada guru-guru bukan opsyen ini supaya mereka memahirkan diri dalam bidang KH.

25

RBT 3103

TUGASAN 3 : PEMINDAHAN PEMBELAJARAN

26

Anda mungkin juga menyukai