Anda di halaman 1dari 21

PSS3107 NILAI DAN ETIKA DALAM PENGAJIAN SOSIAL

TAJUK 1 DOMAIN AFEKTIF DALAM PEMBENTUKAN SIKAP POSITIF


1.0 SINOPSIS Tajuk ini memberi fokus kepada disiplin Pengajian Sosial untuk pemupukan domain afektif yang merangkumi nilai murni, nilai patriotik dan nilai alam sekitar.

1.1 1. 2. 3.

HASIL PEMBELAJARAN Menjelaskan domain afektif dalam pembentukan sikap positif Menerangkan dengan contoh nilai murni, unsur patriotisme dan nilai alam sekitar dalam kehidupan seharian Mencadangkan langkah langkah yang perlu diambil bagi meningkatkan kesedaran umum terhadap nilai murni, unsur patriotisme dan alam sekitar

1.2

KERANGKA TAJUK !"S"P#"$ P%$&'("'$ S)S"'# *$T*+ P%M*P*+'$ !)M'"$ ',%+T",

!isiplin Pengajian Sosial untuk pemupukan domain afektif

$ilai Murni

*nsur Patriotisme

$ilai 'lam Sekitar

PSS3107 NILAI DAN ETIKA DALAM PENGAJIAN SOSIAL 1.2.1 $"#'" M*.$" $ilai murni boleh ditakrifkan sebagai perlakuan yang baik, peradaban dan tatasusila indi/idu manusia dalam hubungannya sesama manusia, alam dan Tuhan. 0an 1aid 213456 menyatakan nilai murni merupakan tanggapan berkenaan perkara perkara yang dihajati dan pada masa yang sama juga menjadi kriteria atau ukuran. $ilai nilai murni sesuatu masyarakat biasanya diasaskan kepada agama. Menjadi tujuan semua agama untuk membentuk kehidupan penganutnya bersikap baik dan berakhlak mulia. !i sekolah guru guru memainkan peranan sebagai ibu bapa dalam membentuk kanak kanak selaras dengan penerapan yang terkandung dalam ,alsafah Pendidikan $egara. $ilai nilai murni hendaklah diterapkan bermula daripada pendidikan prasekolah hinggalah kepada proses pembelajaran dan perkembangan kanak kanak dalam membentuk peribadi dan amalan murni. !alam (adual berikut ialah contoh contoh nilai murni dan subnilai yang bukan sahaja boleh diterapkan melalui akti/iti pengajaran dan pembelajaran malah boleh juga diterapkan secara sama ada secara langsung atau tidak langsung melalui akti/iti kokurikulum dan akti/iti khidmat komuniti.

$"#'" M*.$" Baik Hati Sikap yang sentiasa mengambil berat terhadap perasaan dan kebajikan orang lain secara tulus ikhlas. Sikap baik hati ini boleh dilihat dengan menilai tindak tanduk seseorang terhadap orang lain. Berdikari +ebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung pada orang lain

S*7$"#'" 7elas kasihan 7ertimbang rasa Murah hati

7ertanggungja8ab 7erupaya bertindak sendiri 9akin pada diri sendiri

PSS3107 NILAI DAN ETIKA DALAM PENGAJIAN SOSIAL He a! Ti"##i 7udi pekerti dan tingkah laku yang mulia dan lemah lembut serta budi bahasa yang patut diamalkan oleh seseorang indi/idu dalam hubungannya dengan anggota masyarakat yang lain. H$r at% e"#!$r ati Menghargai dan memuliakan seseorang dan institusi sosial dengan memberikan layanan yang sopan.

+esopanan Mengakui kesalahan diri .amah mesra

:ormat kepada ibu bapa, guru, rakan dan pemimpin :ormat kepada raja dan negara Patuh kepada undang undang Sayang kepada nya8a Sayang kepada alam sekeliling ;inta kepada negara ;inta kepada keamanan 'dil Saksama +ebebasan di sisi undang undang +ebebasan dalam sistem demokrasi

Ka&i! Sa'a"# Perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan yang lahir daripada hati yang rela terhadap sesuatu

Keadi(a" Tingkah laku, pertuturan serta keputusan yang saksama dan tidak berat sebelah Ke)e)a&a" 7oleh melakukan sesuatu tanpa batasan asalkan kebebasan itu tertakluk kepada peraturan dan undang undang yang ditentukan oleh agama, masyarakat dan negara. Ke)era"ia" +esanggupan seseorang untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah hati. +eberanian itu perlu ada pada setiap orang tetapi ia harus tahu batas dan keupayaannya kerana keberanian yang melulu boleh mengakibatkan bencana Ke*+*+ra" Sikap dan perlakuan yang menunjukkan niat baik, amanah dan ikhlas tanpa mengharapkan balasan.

7erani dengan tidak membuta tuli 7erani kerana benar 7erani mempertahankan +eberanian 7erani bertanggungja8ab 'manah 7ercakap benar "khlas

<

PSS3107 NILAI DAN ETIKA DALAM PENGAJIAN SOSIAL Ke)er&i!a" Fi,ika( da" Me"ta( +ebersihan diri merupakan kebersihan tubuh badan yang perlu dijaga oleh setiap ind/idu. Pemeliharaan alam sekeliling supaya bebas daripada kekotoran dan pencemaran. Pandangan, cadangan, pendapat, dan pemikiran yang bernas harus dipupuk untuk kebaikan diri dan masyarakat. Kera*i"a" *saha berterusan yang penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan daya usaha dalam melakukan sesuatu perkara. Ker*a&a a Semua pihak sedia bantu membantu, berkongsi dan rela menjalankan tugas masing masing. *saha yang baik dan membina yang dilakukan secara bersama pada peringkat indi/idu, komuniti, masyarakat dan negara untuk mencapai sesuatu matlamat. Ke&eder!a"aa" Sikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau tingkah laku supaya sesuai dengan norma dan nilai Ke&'+k+ra" +esyukuran bermaksud kita harus berterima kasih dan bersyukur di atas kemudahan kemudahan yang kita peroleh. +esyukuran merujuk kepada perasaan dan perlakuan yang dilahirkan kerana nikmat dan kesenangan yang diperoleh seseorang itu. Se a"#at Ber a&'arakat +esediaan melakukan sesuatu dengan semangat kekitaan bagi kepentingan bersama untuk me8ujudkan keharmonian hidup dalam masyarakat.

+ebersihan diri +ebersihan persekitaran Pertuturan dan kelakuan yang sopan Pemikiran yang sihat dan membina

;ekal usaha !edikasi &igih Tekun Persaudaraan Tanggungja8ab bersama Toleransi &otong royong +ebaikan bersama

Sederhana dalam menimbang kepentingan diri dan orang lain Tidak keterlaluan dalam pertuturan dan tingkah laku 7erterima kasih Mengenang budi Memberi penghargaan

7ermuafakat +ejiranan Peka kepada isu isu sosial dalam masyarakat isu sosial

PSS3107 NILAI DAN ETIKA DALAM PENGAJIAN SOSIAL Ra&i$"al .asional bererti boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata serta dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang 8ajar tanpa dipengaruhi oleh emosi. )rang yang rasional boleh membuat pertimbangan dan penaakulan serta berfikiran secara logik dan terbuka.

Sikap rasional asas pertimbangan yang 8ajar +esudian memberi teguran membina dan bersedia menerima teguran orang lain. Pemikiran rasional penting dalam menangani konflik

Me )+at N$ta 1. 2. $yatakan tiga domain afektif dalam pembentukan sikap positif seseorang murid. Terangkan dengan contoh yang sesuai tentang nilai murni dalam kehidupan seharian anda.

Tahniah = anda telah berjaya menyiapkan tugasan di atas. Re!at

1.2.2 *$S*. P'T.")T"SM% Pada umumnya, patriotisme ditakrifkan sebagai sikap sikap positif dan menolong terhadap negara oleh indi/idu indi/idu dan kumpulan kumpulan. Patriotisme juga berkaitan dengan bangsa dan negara itu sendiri. Patriotisme juga merujuk sikap sikap seperti bangga akan pencapaian dan budaya bangsa melalui pemeliharaan ciri ciri bangsa dan dasar budayanya, identifikasi dengan ahli ahli lain dalam bangsa itu. Patriotisme juga membayangkan baha8a seseorang itu 8ajar mengutamakan kepentingan negara berbanding kepentingan diri dan kelompoknya. Patriotisme boleh dikategorikan kepada patriotisme peribadi dan patriotisme rasmi. Sebagai contoh, menghormati bendera adalah patriotisme 3

PSS3107 NILAI DAN ETIKA DALAM PENGAJIAN SOSIAL peribadi kerana seseorang itu berperasaan dan sukarela untuk mematuhi nilai nilai patriotik. Patriotisme rasmi biasanya penuh dengan simbolik dan istiadat untuk kepentingan negara itu sendiri supaya memperoleh kesahan bersama komuniti politik. Sebagai contoh, :ari Pahla8an dan Tugu $egara ialah patriotisme rasmi yang diatur oleh protokol dengan tujuan tertentu. 7erikut ialah beberapa contoh unsur patriotisme yang boleh diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial.

;)$T): ;)$T): *$S*. P'T.")T"SM% 7ersyukur dan berbangga dengan rumah sendiri 7erterima kasih kepada keluarga kerana menyediakan rumah yang selesa 7erbangga dengan keistime8aan tempat sendiri 7ersama bertanggungja8ab untuk meningkatkan imej tempat sendiri Menghormati ketua ketua pentadbiran setempat Menyedari baha8a masyarakat setempat terdiri daripada pelbagai kaum 7ekerjasama dengan negara jiran untuk kepentingan bersama. Menghormati negara negara lain untuk menjamin keamanan dunia. Menghargai jasa pengasas kerajaan Melaka Menyedari pentingnya menuntut ilmu +esedaran bersama untuk mempertahankan negara 7ersatu padu mempertahankan negara Memupuk semangat kekitaan serta perpaduan menentang penjajahan Menjaga alam sekitar merupakan tanggungja8ab bersama. Menghormati amalan dan kepercayaan setiap kaum Menyemaikan semangat cinta akan negara Menyemaikan semangat integrasi nasional 7ersama bertanggungja8ab memelihara 8arisan sejarah. Menghargai kemajuan teknologi ke arah kemakmuran ekonomi negara.

1>

PSS3107 NILAI DAN ETIKA DALAM PENGAJIAN SOSIAL

Me )+at N$ta Terangkan dengan contoh yang sesuai tentang unsur patriotisme dalam kehidupan seharian anda. Tahniah = anda telah berjaya menyiapkan tugasan di atas. Re!at

1.2.3 $"#'" '#'M S%+"T'. Pendidikan alam sekitar bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang kualiti alam sekitar supaya generasi masa hadapan dapat menga8al kehidupan mereka dan memakmurkan masa hadapan. Pelajar diharapkan dapat menghargai betapa pentingnya usaha usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. 7agi mencapai matlamat tersebut maka seseorang guru khususnya guru mata pelajaran Pengajian Sosial perlu menerapkan nilai alam sekitar dalam akti/iti pengajaran dan pembelajaran. !i samping itu, penerapan nilai alam sekitar juga boleh dilakukan melalui akti/iti kokurikulum dan juga akti/iti khidmat komuniti. 7erikut ialah beberapa contoh nilai alam sekitar yang boleh diterapkan melalui akti/iti akti/iti tersebut.

$"#'" '#'M S%+"T'. Prinsip bekerjasama

:*.'"'$ $"#'" '#'M S%+"T'. Peranan kita adalah untuk memahami, bekerjasama seiring jalan serta hidup berharmoni dengan alam tabii dan bukan untuk mena8an, menjajah serta mengeksploitasinya. Semua spesis sama ada berguna atau tidak kepada manusia mempunyai hak untuk hidup ? sekurang kurangnya berjuang untuk hidup 11

Prinsip menghormati alam ? bumi

PSS3107 NILAI DAN ETIKA DALAM PENGAJIAN SOSIAL

Prinsip kehidupan seimbang Prinsip kerosakan minima

+ebahagiaan hidup diperolehi daripada kemajuan dalam aspek kebendaan dan kerohanian tanpa mengabaikan kemajuan alam sekitar. 'pabila kita terpaksa melakukan perubahan kepada alam ? bumi untuk memenuhi keperluan kita, kita mestilah memilih cara yang mengakibatkan kerosakan yang minima. 7umi bukanlah milik manusia sahaja@ kita adalah sebahagian daripada bumi ? alam ini. +ita harus meninggalkan bumi dalam keadaan yang sama kalau tidak pun lebih baik daripada apa yang kita temui pada mulanya Setiap orang mestilah bertanggungja8ab ke atas pencemaran dan degrasi alam sekitar yang diakibatkan olehnya. Membuang bahan cemar di tempat orang lain, seumpama kita racuni orang yang mendiami tempat itu. +ita mestilah melindungi ekosistem yang masih liar dan memperbaiki semula yang telah rosak.

Prinsip rendah diri Prinsip mengiktiraf hak generasi akan datang Prinsip tanggungja8ab setiap indi/idu

Prinsip perlindungan dan pemuliharaan ekosistem

Me )+at N$ta Terangkan dengan contoh yang sesuai tentang nilai alam sekitar dalam kehidupan seharian anda.

Re!at Lati!a" 1 ;adangkan langkah langkah yang perlu diambil bagi meningkatkan kesedaran umum terhadap nilai nilai berikutA 1.1 $ilai murni 1.2 *nsur patriotisme 1.3 $ilai alam sekitar

12

PSS3107 NILAI DAN ETIKA DALAM PENGAJIAN SOSIAL

TAJUK 2 PERANAN GURU DALAM PEMUPUKAN NILAIMORAL DAN ETIKA


2.0 SINOPSIS Tajuk ini memberi fokus kepada peranan guru dalam pemupukan nilai moral dan etika serta pentaksiran penerapannya dalam pengajaran dan pembelajaran, kegiatan kokurikulum dan akti/iti khidmat komuniti.

2.1

HASIL PEMBELAJARAN

2.1.1 Menggunakan kemahiran berfikir mengenai pemupukan nilai murni, unsur patriotisme dan nilai alam sekitar seseorang guru. 2.1.2 Mensintesis dan mencadangkan cara cara bagi pembentukan sikap positif semasa pengajaran dan pembelajaran. 2.1.3 Menulis refleksi kendiri sejauh manakah amalan positif ini telah diterapkan dengan jayanya dalam pengajaran dan pembelajaran. 2.1.B Mencadangkan beberapa langkah yang boleh digunakan oleh guru bagi menerapkan nilai, moral dan etika semasa pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. 2.1.- Memperjelaskan akti/iti akti/iti yang boleh diserapkan dengan unsur penerapan nilai. 2.1.4 Menghubungkaitkan akti/iti kurikulum dengan penerapan kokurikulum. 2.1.< Menunjukkan cara bagaimana penerapan nilai boleh diaplikasikan di dalam kokurikulum. 2.1.5 Menyusun kokutikulum. 2.1.3 Mengenal pasti beberapa langkah bagi tujuan penilaian nilai murni, unsur patriotisme dan nilai alam sekitar dalam kokurikulum. 2.1.1> Menganalisis cara membuat pentaksiran strategi bagi memanfaatkan penerapan nilai dalam

13

PSS3107 NILAI DAN ETIKA DALAM PENGAJIAN SOSIAL 2.1.11 Mengaplikasikan beberapa akti/iti yang boleh dinilai menggunakan kaedah temubual dan pemerhatian 2.2 KERANGKA TAJUK P%.'$'$ &*.* !'#'M P%M*P*+'$ $"#'", M).'# !'$ %T"+'

Peranan &uru !alam Pemupukan $ilai, Moral dan %tika

Penerapan nilai murni, unsur patriotisme dan nilai alam sekitar dalam Pengajaran C Pembelajaran

Penerapan nilai murni, unsur patriotisme dan nilai alam sekitar dalam +egiatan +okurikulum

Penerapan nilai murni, unsur patriotisme dan nilai alam sekitar dalam 'kti/iti +hidmat Masyarakat

Pentaksiran Penerapan nilai murni, unsur patriotisme dan nilai alam sekitar

&uru memainkan peranan yang amat penting dalam pemupukan nilai murni, unsur patriotisme dan nilai alam sekitar dalam kalangan murid. Selain daripada menerapkan nilai murni, unsur patriotisme dan nilai alam sekitar dalam pengajaran dan pembelajaran, kegiatan kokurikulum dan akti/iti khidmat masyarakat guru juga perlu membuat pentaksiran terhadap keberkesanan penerapan nilai nilai tersebut.

1B

PSS3107 NILAI DAN ETIKA DALAM PENGAJIAN SOSIAL

2.2.1 P%$%.'P'$ $"#'" M*.$", *$S*. P'T.")T"SM% !'$ $"#'" '#'M S%+"T'. !'#'M P%$&'('.'$ !'$ P%M7%#'('.'$ *saha membangunkan nilai nilai sosial di dalam diri pelajar amat penting. $ilai sosial adalah nilai yang dianuti oleh sesuatu masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat itu. Sebagai contoh, seseorang yang menolong orang lain yang berada di dalam kesusahan diterima sebagai nilai baik, manakala mencuri harta benda orang lain adalah nilai buruk. M.1. #a8ang menyatakan nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, berharga, dan dapat mempengaruhi perilaku sosial daripada orang yang bernilai tersebut. Mengikut 0oods, nilai sosial sebagai petunjuk umum yang telah lama berlaku dan mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari hari. 0.'. &reen pula mengatakan nilai sosial adalah kesedaran yang secara relatif berlangsung disertai emosi terhadap objek. !i samping itu, Menurut :endropuspito nilai sosial ialah segala sesuatu yang dihargai masyarakat kerana mempunyai daya guna fungsional bagi perkembangan kehidupan manusia.

&uru boleh membentuk sikap positif dan menerapkan nilai murni, unsur patriotisme dan nilai alam sekitar dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial melalui cara cara berikut.

Pembentukan sikap positif dan penerapan nilai boleh dilakukan melalui akti/iti pengajaran dan pembelajaran yang realistik. "si pelajaran hendaklah berupaya membangunkan pemikiran pelajar hasil daripda pemerolehan pengetahuan. Sesuatu yang dipelajari itu hendaklah rele/an dengan kehidupan seharian. !i samping itu, bahan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran 1-

PSS3107 NILAI DAN ETIKA DALAM PENGAJIAN SOSIAL yang digunakan hendaklah berunsur stimulatif, iaitu dapat merangsang minat dan respons pelajar. &uru hendaklah memastikan baha8a akti/iti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat menggalakkan perlakuan yang bermatlamat. "ni bererti strategi pengajaran dan pembelajaran itu berorientasikan akti/iti dan berpusatkan pelajar serta mengambil kira aspek pencapaian matlamat selaras dengan hasil pembelajaran yang ditetapkan. &uru juga perlu melibatan pelajar dalam perancangan dan pelaksanaan akti/iti pengajaran dan pembelajaran supaya dapat memupuk rasa tanggungja8ab dalam kalangan pelajar. !i samping itu, guru perlu menyediakan ruang untuk para pelajar membuat refleksi kendiri terhadap amalan nilai selepas sesuatu langkah pengajaran dan juga dalam penutup.

Seseorang guru hendaklah merancang bagaimana sesuatu nilai itu dapat diterapkan dalam mana nama langkah pengajaran yang sesuai. Pelaksanaan sesuatu akti/iti penerapan nilai murni, unsur patriotisme dan nilai alam sekitar dalam prosedur pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial boleh dibuat sama ada secara langsung atau tersirat.

Penerapan nilai nilai tersebut hendaklah berpandukan hasil pembelajaran berkaitan nilai yang ingin dicapai, berpusatkan pelajar dan berpusatkan bahan. Penerapan nilai perlulah berbentuk akti/iti 2acti/ity based6, berpusatkan pelajar 2student centered6, berbentuk inkuiri dan akti/iti penyelesaian masalah.

Me )+at N$ta !alam bentuk grafik, nyatakan empat cara untuk membentuk sikap positif semasa pengajaran dan pembelajaran. Tahniah = anda telah berjaya menyiapkan tugasan di atas. 14

PSS3107 NILAI DAN ETIKA DALAM PENGAJIAN SOSIAL

Re!at 2.2.2 P%$%.'P'$ !'#'M +%&"'T'$ +)+*."+*#*M !'$ '+T"D"T" +:"!M'T +)M*$"T" &uru perlu menerapkan nilai murni, unsur patriotisme dan nilai alam sekitar melalui kelab dan persatuan, badan beruniform dan sukan dan permainan serta akti/iti khidmat komuniti dan projek khas sukarela8an. Sebagai contoh, nilai menghormati sesuatu keputusan mesyuarat harus 8ujud dalam diri murid bagi memantapkan pengurusan dan pentadbiran. Murid hendaklah diberi tanggungja8ab untuk mengurus kelab dan persatuan, badan beruniform dan sukan dan permainan mengikut peranan murid murid tersebut. ;ontohnya, seseorang murid yang dipilih menjadi pengerusi sesuatu persatuan harus diberi tanggungja8ab untuk mempengerusikan sesuatu mesyuarat dan membuat keputusan berdasarkan keputusan bersama. Penerapan nilai murni, unsur patriotisme dan nilai alam sekitar juga perlu diterapkan sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam akti/iti berbentuk amali ke arah pemantapan nilai dan etika dalam diri murid. $ilai murni seperti kerjasama, guru penasihat yang membuat pemantauan terhadap akti/iti berbentuk amali hendaklah berupaya mengesan penerapan nilai murni, unsur patriotisme dan nilai alam sekitar menggunakan kaedah pentaksiran yang sesuai.

Me )+at N$ta !alam bentuk grafik, jelaskan bagaimana penerapan nilai murni, unsur patriotisme dan nilai alam sekitar boleh diaplikasikan di dalam akti/iti akti/iti berikutA a6 'kti/iti kokurikulum b6 'kti/iti khidmat komuniti

1<

PSS3107 NILAI DAN ETIKA DALAM PENGAJIAN SOSIAL Tahniah = anda telah berjaya menyiapkan tugasan di atas. 2.2.3 P%$T'+S".'$ P%$%.'P'$ $"#'" !'$ %T"+' !'#'M P%$&'('.'$ !'$ P%M7%#'('.'$ !'$ '+T"D"T" +) +*."+*#*M. Pentaksiran penerapan nilai dalam pengajaran dan pembelajaran dan akti/iti kokurikulum bertujuan untuk menilai perkembangan dan kemajuan setiap murid secara menyeluruh dan berterusan dari segi nilai murni, unsur patriotisme dan nilai alam sekitar. Pentaksiran penerapan nilai hendaklah bersifat formatif dan menekankan perkembangan indi/idu. Maklumat yang diperoleh memberi maklum balas tentang tahap dan kesan penerapan nilai dalam kalangan murid.

Pentaksiran dikendalikan oleh guru secara bersistem iaitu merancang, mengurus, merekod, melapor dan membuat tindakan susulan. Pentaksiran ini menggunakan pelbagai kaedah seperti senarai semak, rekod anekdot, pemerhatian, temu bual dan soalan subjektif.

Me )+at N$ta Terangkan secara ringkas lima kaedah yang boleh digunakan oleh seseorang guru untuk membuat pentaksiran terhadap penerapan nilai murni, unsur patriotisme dan nilai alam sekitar dalam pengajaran dan pembelajaran dan akti/iti kokurikulum.

Tahniah = anda telah berjaya menyiapkan tugasan di atas. Re!at

15

PSS3107 NILAI DAN ETIKA DALAM PENGAJIAN SOSIAL

SENARAI SEMAK Senarai semak engandungi akti/iti yang disusun dengan teliti bagi

membolehkan guru menilai tahap penerapan yang berlaku semasa akti/iti pengajaran dan pembelajaran dan akti/iti kokurikulum. +andungan senarai semak berdasarkan nilai nilai yang telah dirancang dalam prosedur pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran serta juga akti/iti kokurikulum. Senarai semak boleh disediakan secara indi/idu atau berkumpulan seperti contoh berikut. B$ra"# Se"arai Se ak . Sika/ M+rid Ter!ada/ Jira" 'rahan A Tandakan 2 E 6 pada ruang yang sesuai. Bi(. 1. 2. 3. B. -. Pe"'ataa" Saya menyapa jiran apabila bersua dengan mereka Saya tidak akan mengambil barang kepunyaan jiran Saya tidak mengotorkan ka8asan rumah jiran. Saya berka8an baik dengan anak jiran Saya berbuat bising sehingga mengganggu jiran Ada Tiada

Akti0iti 'nalisis kekuatan dan kelemahan +aedah Senarai Semak untuk membuat pentaksiran terhadap nilai murni, unsur patriotisme dan nilai alam sekitar.

Tahniah = anda telah berjaya menyiapkan tugasan di atas. Re!at

13

PSS3107 NILAI DAN ETIKA DALAM PENGAJIAN SOSIAL

REKOD ANEKDOT .ekod 'nekdot ialah suatu alat pemerhatian yang menunjukkan tahap dan kualiti penguasaan serta pencapaian tingkah laku murid dalam perkara tertentu. .ekod ini sesuai digunakan untuk mengesan atau memerhati tahap perkembangan murid terutamanya tahap penerapan nilai murni, unsur patriotisme dan nilai alam sekitar yang diharapkan. I"&tr+ e" Pe"i(aia" . Rek$d A"ekd$t 1 U"&+r Patri$ti& e Akti0iti Tarik! . Per!i /+"a" Sek$(a! . .....................................

Bi(. 1 2 3

Na a M+rid Murid ' Murid 7 Murid ;

Me"#!$r ati La#+ Ke)a"#&aa" 7erdiri tegak semasa menyanyikan lagu +ebangsaan 7erbual bual dengan ka8an semasa menyanyikan lagu +ebangsaan Tidak berdiri tegak Menyanyi dengan penuh semangat 7erdiri tegak

2atata"

Akti0iti 'nalisis kekuatan dan kelemahan +aedah .ekod 'nekdot untuk membuat pentaksiran terhadap nilai murni, unsur patriotisme dan nilai alam sekitar. Tahniah = anda telah berjaya menyiapkan tugasan di atas

Re!at

2>

PSS3107 NILAI DAN ETIKA DALAM PENGAJIAN SOSIAL

TEMU BUAL Temu bual ialah suatu kaedah untuk memperoleh maklumat tentang pandangan, pemikiran, idea dan prinsip diri responden tentang sesuatu isu atau perkara. Temu bual boleh digunakan oleh seseorang guru untuk membuat pentaksiran terhadap penerapan nilai murni, unsur patriotisme dan nilai alam sekitar yang hendak dinilai. 'kti/iti A Perkhemahan *nit 7eruniform Tempat A FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF Tarikh A FFFFFFFF $ama Murid A FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF +elas?Tahun A FFFFFFFF Soalan Temu 7ual A $ilai 'lam Sekitar 7il. 1 Soalan 7agaimanakah sampah sarap diurus sepanjang tempoh perkhemahanG 'pakah peraturan berkaitan dengan alam sekitar yang harus diikuti semasa mendirikan khemahG $yatakan akti/iti yang dijalankan untuk memelihara alam sekitar sepanjang tempoh perkhemahanG (a8apan Murid

Akti0iti 'nalisis kekuatan dan kelemahan +aedah Temu 7ual untuk membuat pentaksiran terhadap nilai murni, unsur patriotisme dan nilai alam sekitar.

Tahniah = anda telah berjaya menyiapkan tugasan di atas.

21

PSS3107 NILAI DAN ETIKA DALAM PENGAJIAN SOSIAL

Re!at PEMERHATIAN 'malan nilai murni, unsur patriotisme dan nilai alam sekitar boleh ditaksir melalui +aedah Pemerhatian sama ada dalam atau di luar bilik darjah. Melalui kaedah ini guru akan dapat memperoleh pelbagai maklumat berkaitan dengan sikap dan tingkah laku murid semasa pengajaran dan pembelajaran, akti/iti kokurikulum dan akti/iti khidmat komuniti. $ama Murid A FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF +elas?Tahun A FFFFFFFF Perkara A ;ara Murid Mempraktikkan (adual 0aktu $ilai A 7ertanggungja8ab Perkara 7%.T'$&&*$&('0'7 Murid menggunakan 8aktu belajar dengan bertanggungja8ab. Murid menggunakan 8aktu riadah dengan bermanfaat. Murid memilih rancangan TD yang sesuai. Murid membantu keluarga dengan bertanggungja8ab. 'da?Tiada

*#'S'$ ? +)M%$ A

Akti0iti 'nalisis kekuatan dan kelemahan +aedah Pemerhatian untuk membuat pentaksiran terhadap nilai murni, unsur patriotisme dan nilai alam sekitar.

Tahniah = anda telah berjaya menyiapkan tugasan di atas.

22

PSS3107 NILAI DAN ETIKA DALAM PENGAJIAN SOSIAL

Re!at

SOALAN SUBJEKTIF Melalui soalan subjektif kita akan memperoleh banyak maklumat tentang nilai yang ingin diketahui dengan lebih mendalam kerana responden bebas mengemukakan pelbagai pandangan dan pendapat. )leh itu, guru akan lebih mudah mentaksir tahap amalan nilai yang dikehendaki. $ama Murid A FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF +elas?Tahun A FFFFFFFF Tajuk A Semangat +ejiranan $ilai A :ormat menghormati 7il. 1 2 3 Soalan 7agaimanakah anda mengenali jiranG 'pakah akti/iti kejiranan yang pernah anda ikutiG 7erapa kerapkah anda mengunjungi rumah jiran dan apakah tujuan andaG Pernahkah anda menHiarahi rumah jiran semasa hari perayaanG ;eritakan pengalaman anda. (a8apan Murid

Akti0iti 'nalisis kekuatan dan kelemahan +aedah Soalan Subjektif untuk membuat pentaksiran terhadap nilai murni, unsur patriotisme dan nilai alam sekitar.

23

PSS3107 NILAI DAN ETIKA DALAM PENGAJIAN SOSIAL Tahniah = anda telah berjaya menyiapkan tugasan di atas. Re!at

Lati!a" 2 Sediakan satu langkah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai digunakan oleh guru bagi menerapkan nilai nilai berikut semasa proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. 2.1 $ilai murni Ker*a&a a 2.2 *nsur patriotisme Me"#!$r ati a a(a" da" ke/er3a'aa" &etia/ ka+ 2.3. $ilai alam sekitar Pri"&i/ ker$&aka" i"i a

F$r at La"#ka! Pe"#a*ara" da" Pe )e(a*ara" #angkah Pengajaran dan Pembelajaran 2.1. a. b. c. $ilai murni Ker*a&a a 7ahan Sumber PCP

Peri"#ata" Setelah anda menyiapkan segala tugasan di dalam modul ini anda hendaklah menyimpannya dalam portfolio untuk tujuan semakan oleh pensyarah dan juga digunakan untuk sesi interaksi di "P&. Tahniah = anda telah berjaya menyiapkan kesemua tugasan dalam modul ini. (umpa anda semasa sesi interaksi di "P& nanti. 2B

PSS3107 NILAI DAN ETIKA DALAM PENGAJIAN SOSIAL

Ta at

2-