KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

VISI

MISI

“Mewujudkan sistem pendidikan yang terbaik untuk menghasilkan insan yang mempunyai daya ketahanan tinggi bagi memenuhi aspirasi dan kehendak individu, masyarakat dan negara.”

OBJEKTIF

Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia

JABATAN PELAJARAN PERAK

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

VISI

Menjadikan negeri Perak komuniti berilmu yang bertaraf dunia menjelang 2010
MISI
Kami bersama-sama melaksanakan sistem pendidikan berteraskan ilmu pengetahuan untuk melahirkan kecemerlangan yang bertaraf dunia dalam bidang:

Pengurusan dan kepimpinan yang cekap, berkesan, telus dan tulus Akademik yang berasaskan pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti bagi mencapai keputusan peperiksaan awam yang terbilang Sahsiah yang berasaskan program pembangunan insan Sukan yang berasaskan pendekatan saintifik dan inovatif

Kokurikulum yang berasaskan pembinaan generasi bestari, jati diri dan integrasi nasional

SLOGAN

“Komuniti Berilmu Perak Terbilang”

SMK METHODIST TANJONG MALIM
VISI SEKOLAH
SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

Berusaha ke arah menjadikan SMK Methodist (MES) Tanjong Malim, Sekolah ’Primier’ terbilang di Negeri Perak Menjelang 2010
MISI SEKOLAH
Menjana setiap warga sekolah ini memperkembangkan potensi individu ketahap yang maksimum dalam bidang Kurikulum, Kokurikulum, Disiplin, Agama dan Integrasi Kaum dalam suasana persekitaran yang sesuai dan selesa untuk pengajaran dan pembelajaran ke arah menghasilkan murid yang menepati visi sekolah.

PIAGAM PELANGGAN
• . • • • • • • • • • Menyediakan pendidikan bermutu serta peluang-peluang bagi memperkembangkan potensi individu untuk memajukan negara berasaskan Sains dan Teknologi. Membentuk murid-murid mengikut acuan Malaysia, seimbang dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. Mewujudkan suasana sekolah untuk membolehkan murid-murid belajar dalam keadaan selamat. Mewujudkan suasana masyarakat sekolah yang menjurus ke arah integrasi kaum dan hidup bantu-membantu. Mewujudkan suasana sekolah yang kondusif untuk mendorong murid-murid menimba ilmu secara berkesan. Melahirkan murid-murid yang berilmu, berdisiplin, bermoral serta berketrampilan, dan sentiasa berusaha ke arah kecemerlangan. Melengkapkan murid-murid dengan pelbagai kemahiran untuk institusi pendidikan tinggi atau memasuki dunia pekerjaan. Melatih murid-murid berfikiran analitik, kreatif dan inovatif. Memberi penekanan kepada ‘budaya membaca’ dikalangan murid-murid. Menjanakan generasi yang menitikberatkan ‘Life Long Learning’

SLOGAN (MOTTO)

MES : Magnanimous, Efficient, Significant
OBJEKTIF SEKOLAH
1. Bidang Pengurusan dan Kepimpinan

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009 1.1 1.2 Meningkatkan pemahaman segenap lapisan warga sekolah terhadap peranan dan tanggungjawab kepada sekolah dan persekitarannya. Mempergiatkan pemuliharaan infrastruktur fizikal sekolah untuk menjadikan sekolah lebih ceria, bersih, selamat, selesa dan kondusif untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Mempergiatkan budaya mesra, berhemah, bekerjasama dan saling hormat-menghormati tanpa batasan kaum, pegangan agama dan budaya. Melahirkan suasana riang dan ceria semasa menjalankan tugas serta menimbulkan rasa sayang akan sekolah dan organisasi. Membudayakan amalan berhemah dalam merancang perbelanjaan, sentiasa tulus, telus, bersih dan cekap dalam pengurusan kewangan. Meningkatkan kompetensi guru-guru dalam ilmu Bahasa Inggeris dan kemahiran TMK (ICT). Mempergiatkan langkah-langkah kearah ‘Pembestarian Sekolah’ demi mendekatkan murid dengan TMK secara terkawal dan bertanggungjawab, menjurus kepada peningkatan kemahiran P&P. Mengekalkan perhubungan akrab dengan ibubapa, bekas murid, jabatan dan institusi pendidikan berhampiran dan masyarakat setempat. Bidang Kurikulum Meningkatkan prestasi kelulusan peperiksaan awam (PMR dan SPM) sekurang-kurangnya sebanyak 5% bagi semua mata pelajaran terutamanya bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik. Memantapkan perlaksanaan Dasar PPSMI (Pengajaran dan Pembelajaran Sains Matematik dalam Bahasa Inggeris). Memantapkan lagi perlaksanaan Dasar 60 : 40 (mensasarkan 60% murid Aliran Sains). Memantapkan lagi P & P dalam kelas yang berteraskan kepada penerapan nilai-nilai murni dan integrasi kaum. Memantapkan aktiviti pemantauan dan penilaian untuk merealisasikan aspirasi sekolah. Memantapkan Pusat Sumber Sekolah untuk menjadikannya sumber sokongan yang berkesan kepada kemajuan P & P murid. Melahirkan Murid Lepasan Sekolah (School Leavers) yang mampu menangani cabaran hidup dalam era ledakan teknologi maklumat. Bidang Kokurikulum Memastikan murid menyertai secara aktif pelbagai aktiviti ko-kurikulum seperti sukan, persatuan, kelab dan unit beruniform. Menggalakkan murid menyertai pelbagai pertandingan dan kejohanan dalam bidang kokurikulum di peringkat Sekolah, Daerah, Negeri dan Negara lalu merangsang murid supaya memperoleh kemenangan yang cemerlang. Mewujudkan budaya saing secara sihat, memupuk nilai kerjasama, membangkitkan semangat patriotic dan perpaduan kaum. Bidang Sahsiah dan Kepimpinan Murid Menggalakkan aktiviti berasaskan integrasi kaum dalam kalangan murid bagi mengeratkan ikatan silaturrahim antara mereka dan mengukuhkan semangat serta kesetiaan mereka kepada sekolah.

1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

1.8

2. 2.1

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

3. 3.1 3.2

3.3

4. 4.1

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009 4.2 Menggalakkan aktiviti berbentuk sukarela dan kemasyarakatan bagi memupuk sikap kesedaran sivik yang tinggi, bertanggungjawab, berbudi bahasa dan beradab dalam kalangan murid berbilang kaum, agama dan budaya Meningkatkan penglibatan ibubapa / penjaga dan masyarakat dalam pengukuhan sahsiah murid sekolah. Menonjolkan murid yang berkualiti, berbakat dan berkarisma yang istimewa ke peringkat Daerah, Negeri dan Negara. Melahirkan pemimpin murid yang berketrampilan, berdaya saing dan berpotensi menjadi pembimbing rakan sebaya yang berkaliber. Berusaha memupuk murid-murid ke arah menjadikan mereka rakyat Malaysia yang berjaya dan berakhlak terpuji. Memantapkan disiplin murid dengan penguatkuasaan dan amalan peraturan berteraskan Akta Pendidikan 1990.

4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Rujukan: [1] [2] [3] Hj.Alimuddin bin Hj.Mohd.Dom, Ketua Jemaah Nazir Sekolah, KPM, Membina Sekolah Cemerlang – Peranan Pengetua dan Guru Besar, 2006. IAB, Kementerian Pelajaran Malaysia, Standard Kompetensi Kepengetuaan Sekolah Malaysia, 2006. Jawatankuasa Pengurusan Piawaian Kualiti, Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Negeri Perak, Panduan Piawaian Kualiti Pengurusan Akademik Sekolah-Sekolah Negeri Perak, 2001. Jawatankuasa Perancangan Strategik 2005 – 2010, Jabatan Pelajaran Perak. Perancangan Strategik JPN Perak, 2005. Majlis Pengetua Kanan Kebangsaan, Panduan Pengurusan Sekolah Ke Arah Pendidikan Cemerlang, Isu, Punca dan Cadangan Penyelesaian, 2005. Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Perak, Modul Kepimpinan Instruksional, 2006. Yogarajan Packrisamy, Teks Ucapan Sempena Perhimpunan dan Penyampaian Hadiah Kehadiran Cemerlang Akhir Tahun 2004 dan Halatuju 2005, 27 Oktober 2004. Yogarajan Packrisamy, Teks Ucapan Sempena Perhimpunan dan Penyampaian Hadiah Kehadiran Cemerlang Akhir Tahun 2005 dan Halatuju 2006, 28 Oktober 2005. Yogarajan Packrisamy, Teks Ucapan Sempena Perhimpunan dan Penyampaian Hadiah Kehadiran Cemerlang Akhir Tahun 2006 dan Halatuju 2007, 17 November 2006. Yogarajan Packrisamy, Pengurusan Fizikal Sesebuah Organisasi Adalah Hanya Tanggungjawab Pihak Pengurusan Atasan Organisasi. Bincangkan. Essei Kursus PTK Ambilan 44, IAB, 2004. [11] Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Kementerian Pelajaran Malaysia, 2006.

[4} [5] [6] [7] [8] [9] [10]

5.0 JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN SEKOLAH
SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

EXCO MES
PENGETUA

En. Yogarajan a/l M.Packrisamy
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

Pn. Zakiah bt Hj Muda
PENOLONG KANAN HEM

Pn. Zaharah bt Rani
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

En. Ganesan a/l Suppiah
PENOLONG KANAN PETANG

En. Azizul b. Che Man
GURU KANAN BAHASA

Pn. Sharifah Maimunah bt Syed Abdullah
GURU KANAN VOKASIONAL & TEKNIK

En. Muniyandy a/l Narayanasamy
GURU KANAN KEMANUSIAAN

Pn. Noor Aini bt Kasbola
GURU KANAN SAINS & MATEMATIK

Pn. Faridah Hanim bt Mohd Jamli
GURU KAUNSELING (EX-OFICIO)

Pn. Rusni bt Ismail Pn. Zarinah bt Ishak En. Selvaraj a/l Muniandy

6.0 SENARAI STAF AKADEMIK
BIL NAMA JAWATAN / GRED OPSYEN
SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 En. Yogarajan a/l M.Packrisamy Pn. Zakiah bt Hj Muda Pn. Zaharah bt Rani En. Ganesan a/l Suppiah En.Azizul b. Che Man Pn.Sharifah Maimunah bt Syed Abdullah Pn. Faridah Hanim bt Mohd Jamli En. Muniyandy a/l Narayanasamy Pn. Noor Ainibti Kasbola Pn. Rusni bt Ismail Pn. Zarinah bt Ishak En. Selvaraj a/l Muniandy Pn. Asmah bt Ahmad Tahir Pn. Suganthi a/pVasudevan
Pengetua, PPPS DG48 Pen. Kanan (Tadbir), PPPS DG48 Pen. Kanan HEM, PPPS DG44 Pen. Kanan Koku, PPPS DG44 Pen. Kanan Petang, PPPS DG44 GK Bahasa, PPPS DG44 GK Sains & Maths, PPPS DG44 GK Vok & Tek, PPPS DG44 GK Kemanusiaan, PPPS DG44 Guru Kaunseling, PPPS DG41 Guru Kaunseling, PPPS DG41 Guru Kaunseling, PPPS DG41 Guru Media/PSS, PPPS DG41 Guru Data, PPPS DG41 Kimia / Biologi Bahasa Melayu / Sejarah Bahasa Melayu Ekonomi TESL Bahasa Inggeris Matematik Geografi Sejarah Bimbingan & Kaunseling Bimbingan & Kaunseling Bimbingan & Kaunseling TESL Teknologi Maklumat / TESL

BIDANG BAHASA
En. Chai Loon Guan Pn. Maizon bt Abdul Hamid Pn. Roshayati bt Buman Pn. Rosmawati bt Jamaluddin Pn. Unaizah bt Mohd Attas En. Chong Kok Loong Pn. Fatimah bt Zakaria En. Mathevanan a/l Sellamuthu Pn. Nik Rubiah bt Nik Mustapha Pn. Norfazidah bt Yak Pn. Ponrany a/p Sinnadurai Pn. Suriathy bt Abdullah En. Thevadass a/l Supramaniam En. Zulkifli b. Hussain Pn. Junainah bt Ahmat Ali Pn. Intan Marsila bt Khairuddin Pn. Shahidah Fauza bt Saad En. Suresh Kumar a/l Somasegaran Pn. Bawani a/p Krishnan Kutty Nair

JAWATAN / GRED
Guru Cemerlang, PPPS DG44 Guru KBSM, PPPS DG44 Guru KBSM, PPPS DG44 Guru KBSM, PPPS DG44 Guru KBSM, PPPS DG44 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41

OPSYEN
Bahasa Melayu Bahasa Melayu / Sejarah Pengajian Melayu Pengajian Melayu TESL Pengajian Cina Bahasa Melayu Bahasa Tamil / Sivik Bahasa Melayu Bahasa Melayu / Perd TESL TESL Bahasa Tamil / Moral Pengajian Melayu Bahasa Melayu Sains Sukan / Bhs. Melayu TESL TESL TESL

BIDANG SAINS & MATEMATIK
Pn. Lau Yoke Yin Pn. Anna Rozaline a/p Arokiasamy Pn. Moganambal a/p Ayyadurai Pn. Hasnah bt Nordin En. Mohd Zuki B. Sa'ari Pn. Ngatini bt Kamid Pn. Nor Ismah bt Isa Pn. Norafauziah bt Safar Pn. Sabariah bt Yahya Pn. Zalina bt Md Husin Pn. Zarina bt Pai Pn. Thanaletchumy a/p Karuppiah En. Kamarudin b. Md Sudi Pn. Maria bt Ahmad Pn. Nor Azila bt Daud En. Ahmad Faauzi b. Hj Husin Pn. Rohani bt Shafri

JAWATAN / GRED
GurU KBSM, PPPS DG44 Guru KBSM, PPPS DG44 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPLD DGA32

OPSYEN
Matematik Matematik / Sejarah Matematik Sains Matematik Matematik Matematik Matematik Biologi / Pengajian Melayu Biologi / Matematik Kimia Biologi Sains Matematik Matematik Sains Sains

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 En. Ahamad Arshad b. Mat Wali Pn. Rosmawati bt Ahmad En. Shamsul Fitri b. Salleh En. Mohd Rosli b. Idris
Guru KBSM, PPPLD DGA29 Guru KBSM, PPPLD DGA29 Guru KBSM, PPPLD DGA29 Guru KBSM, PPPLD DGA29 Sains Sains Matematik Matematik

BIDANG VOKASIONAL & TEKNIK
Pn. Azwa bt Mohd Noor Sapee Pn. Anizawati bt Ahmad Mansor Cik Aimi Syazwani bt Mohd Roslan Pn. Rozihan bt Saari Pn. Norhamiza bt Abdul Hamid Pn. Azizan @ Aizan bt Yaacob En. Saliman b. Sukardi

JAWATAN / GRED
Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPLD DGA32 Guru KBSM, PPPLD DGA32

OPSYEN
Prinsip Akaun Prinsip Akaun Teknologi Maklumat Pend Kesihatan Teknologi Maklumat Sains R/Tangga KH / KT

BIDANG KEMANUSIAAN
En. Mahenthiran A/L Pachai Pn. Puteri Noorhayanum bt Bahrun Pn. Roszila bt Abd Rahman En. Kamarudin b. Daud Pn. Faezah bt Jaapar Pn. Rohaida bt Yahya Pn. Seypul Asmal b. Sabokki Pn. Teh Azizan bt Hassan En. Muhamad Hakimi b. Amri En. Mohamad Nasuha b. Ahmad Pn. Arne Suzila bt Nasam Cik Liow Bee Teen Pn. Siti Hawa bt Sulaiman

JAWATAN / GRED
Guru Cemerlang, PPPS DG44 Guru KBSM, PPPS DG44 Guru KBSM, PPPS DG44 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPS DG41 Guru KBSM, PPPLD DGA32 Geografi

OPSYEN
Pendidikan Seni Pendidikan Seni Pendidikan Jasmani Pengajian Islam Pendidikan Sains Sukan Pendidikan Islam Pengajian Islam Pendidikan Seni Bahasa Arab / P. Islam Sains Sukan Muzik/Tesl Pengajian Melayu / Sejarah

7.0 SENARAI STAF SOKONGAN
BIL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NAMA
Mohd Safie b. Idris Suhaily bt Md Sujari Rohaya bt Abd Aziz Noor Azlin bt Alias Norhafiza bt Mohd Radi Zainah bt Ariffin Abd Wahab b. Abd Rahman Eng Fook Loong Barathi a/p Chinnapan Sarasspaty a/p Vengadasalam

JAWATAN / GRED
Pembantu Tadbir, N17 Pembantu Tadbir, N17 Pembantu Makmal, C17 Pembantu Makmal, C17 Pembantu Tadbir Rendah, N11 Pembantu Am Rendah, N1 Tukang M / Pembantu Am Rendah Attendan Makmal, Ssb Pembantu Rendah Awam, R1 Pembantu Rendah Awam, R1 (Kontrak)

8.0 SENARAI GURU SESI PAGI – PETANG

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

BIL

GURU SESI PAGI

NO. TEL 019-5698147 019-3552258 012-2640984 017-8713505 012-3729535 012-4742480 012-2659549 013-3646358 012-9724345 012-2604243 012-6700515 012-2213714 019-3836824 012-4469395 012-6235738 019-3831975 019-3881341 012-3549306 019-2120284 019-5708717 019-2600920 012-3177484 017-2393627 012-5579567 012-6338519 017-3511255 012-6365575 016-6957420 019-5507074 017-2135049 012-6953587 012-5622163 012-3564413 019-2342010 012-3843430 019-4337792 012-2366415 017-6025001 012-5035456 013-3752047 013-2057045 017-2911427 012-5286203

BIL

GURU SESI PETANG

NO. TEL 012-9364758 012-2482012 012-6867148 016-3643842 012-9706827 017-2377532 012-6967305 05-4590110 012-4140762 013-9233052 013-4528530 012-3679820 016-6144426 013-5094503 019-3978230 012-5059295 013-3458190 012-5040710 012-6318159 019-3066885 019-6221312 012-5045807 013-4508582 013-3137611 012-5520720 012-5238714 013-5025933 019-3335562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

En. Yogarajan a/l M.Packrisamy Pn. Zakiah bt Hj Muda Pn. Zaharah bt Rani En. Ganesan a/l Suppiah Pn. Rusni bt Ismail Pn. Zarinah bt Ishak
Pn. Sharifah Maimunah bt Syed Abdullah

En. Muniyandy a/l Narayanasamy Pn. Noor Aini bt Kasbola Pn. Faridah Hanim bt Mohd Jamli Pn. Asmah bt Ahmad Tahir Pn. Suganthi a/p Vasudevan Pn. Aizan bt Yaacob Pn. Anizawati bt Ahmad Mansor Pn. Anna Rozaline Arokiasamy Pn. Arne Suzila bt Nasam Pn. Azwa bt Mohd Noor Sapee En. Chai Loon Guan Pn. Faezah bt Jaapar Pn. Hasnah bt Nordin En. Kamarudin b. Daud Pn. Lau Yoke Yin En. Mahenthiran a/l Pachai Pn. Maizon bt Abdul Hamid En. Mathevanan a/l Sellamuthu Pn. Moganambal a/p Ayyadurai Pn. Ngatini bt Kamid Pn. Nik Rubiah bt Nik Mustapha Pn. Nor Azila bt Daud Pn. Nor Ismah bt Isa Pn. Norfazidah bt Yak Pn. Ponrany a/p Sinnadurai
Pn. Puteri Noorhayanum bt Bahrun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

En. Azizul b. Che Man Pn. Roszila bt Abd Rahman En. Selvaraj a/l Muniandy
En. Ahmad Arshad b. Mat Wali Tn. Hj Ahmad Faauzi b. Husin
Cik Aimi Syazwani bt Mohd Roslan

En. Chong Kok Loong Pn. Fatimah bt Zakaria
Pn. Intan Marsila bt Khairuddin

Pn. Junainah bt Ahmat Ali En. Kamarudin b. Md Sudi Cik Liow Bee Teen Pn. Maria bt Ahmad
En. Mohamad Nasuha b. Ahmad

En. Mohd Zuki b. Sa’ari En. Mohd Rosli b. Idris En. Muhamad Hakimi b. Amri Pn. Nora Fauziah bt Safar
Pn. Norhamiza bt Abdul Hamid

Pn. Rohaida bt Yahya Pn. Rohani bt Shafri Pn. Rosmawati bt Ahmad Pn. Rosmawati bt Jamaluddin Pn. Rozihan bt Saari En. Saliman b. Sukardi Pn. Shahidah Fauza bt Saad En. Shamsul Fitri b. Salleh
En.Suresh Kumar a/lSomasegaran

Pn. Teh Azizan bt Hassan En. Thevadass Supramaniam Pn. Bavani a/p Krishnan K.N

Pn. Roshayati bt Buman Pn. Sabariah bt Yahya En. Seypul Asmal b. Sabokki Pn. Hjh Siti Hawa bt Sulaiman Pn. Suriathy bt Abdullah Pn. Thanaletchumy a/p Karuppiah Pn. Unaizah bt Mohd Attas Pn. Zalina bt Md Husin Pn. Zarina bt Pai En. Zulkifli b. Hussain

9.0 PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2009
SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009 Penggal Hari Persekolahan & Cuti Hari Persekolahan I Cuti Pertengahan Penggal Hari Persekolahan Cuti Pertengahan Tahun Hari Persekolahan II Cuti Pertengahan Penggal Hari Persekolahan Cuti Akhir Tahun Jumlah Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Kelepasan Am Mula 05.01.2009 14.03.2009 23.03.2009 30.05.2009 15.06.2009 22.08.2009 01.09.2009 21.11.2009 Akhir 13.03.2009 22.03.2009 29.05.2009 14.06.2009 21.08.2009 31.08.2009 20.11.2009 03.01.2009 Bil. Hari 50 9 50 16 50 9 60 44 288 210

10.0 HARI – HARI KELEPASAN AM
Hari – Hari Kelepasan Am bagi Negeri Perak Darul Ridzuan tahun 2009 adalah ditetapkan seperti berikut:

10.1 Hari Kelepasan Am (Negeri)
(+) (+) (+) (+) Tahun Baru 2009 Thaipusam Hari Keputeraan D.Y.M.M. Sultan Perak Hari Nuzul Al-Quran 1 Januari 2009 8 Feb 2009 19 April 2009 7 September 2009 Khamis Ahad Ahad Isnin

10.2 Hari Kelepasan Am (Persekutuan)
Tahun Baru Cina Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W Hari Pekerja Hari Wesak
Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda YDP Agong

Hari Kebangsaan (*) Hari Raya Aidilfitri (*) Hari Deepavali Hari Raya Aidil Adha Awal Muharram (Maal Hijrah) 1430 Hijrah Hari Krismas

26 – 27 Januari 2009 09 Mac 2009 1 Mei 2009 09 Mei 2009 06 Jun 2009 31 Ogos 2009 20 – 21 September 2009 17 Oktober 2009 27 - 28 November 2009 18 Disember 2009 25 Disember 2009

Isnin - Selasa Isnin Jumaat Sabtu Sabtu Isnin Ahad & Isnin Sabtu Jumaat & Sabtu Jumaat Jumaat

Catatan:(+) Kelepasan Am Negeri

(*) Tertakluk kepada perubahan

Peringatan : Jika mana-mana Hari Kelepasan Am jatuh pada hari kelepasan mingguan (Ahad) maka hari yang berikutnya (Isnin) hendaklah menjadi hari kelepasan am, dan jika hari sedemikian adalah bertindih hari kelepasan am lain maka hari berikutnya hendaklah menjadi hari kelepasan am. Jika hari kelepasan am itu jatuh pada hari Sabtu, maka hari Sabtu itu juga adalah merupakan hari kelepasan am dan tidak diganti pada hari-hari yang lain. Merujuk kepadaJ.Pel.Pk.Pend.(AM) 1531/13/Jld.4 (10 )pada 29.10.07.

11.0 TAKWIM PEPERIKSAAN
11.1 Takwim Peperiksaan Awam Tahun 2009
SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009 Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Tarikh 05.10.2009 hingga 10.10.2009 November, 2009
Merujuk kepada Pekeliling J.Pend.Pk.(Pep) 2/08/(57)

11.2 Takwim Peperiksaan & Penilaian Dalaman 2009
Bil 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ogos – Sept Sept – Okt August September 20 Okt – 07 Nov Bulan / Tarikh 10 Feb – 13 Feb 10 Mac – 13 Mac 11 Mei – 29 Mei 26 Jun 14 Jul – 18 Jul 17 Ogos – 21 Ogos Minggu 6 10 18-20 22 27 30 30 34 & 35 31 & 38 31 33 - 35 39 – 41 Perkara Ujian Bulanan 1 Ujian Setara 1 Peperiksaan Pertengahan Tahun Penyerahan Kad Kemajuan ( Perjumpaan Ibubapa ) Ujian Bulanan 2 Ujian Setara 2 Gerak Gempur Learning to Score Learning to Score Peperiksaan Percubaan PMR Peperiksaan Percubaan SPM Peperiksaan Akhir Tahun Ujian Khas Pengetahuan Am (Penempatan Murid Tahun 2010) Murid PMR & SPM Murid PMR Murid SPM Murid PMR Murid SPM Murid KP – T2 & T4 KP, T1, T2, T3, T4 Semua Murid Sasaran

13

10 Nov – 14 Nov

42

13.0 JADUAL BERTUGAS HARIAN ”EXCO” SEKOLAH 2009
Minggu Tarikh Hari EXCO Bertugas Catatan / Gantian

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009
05 JAN 06 JAN 07 JAN 08 JAN 09 JAN 12 JAN 13 JAN 14 JAN 15 JAN 16 JAN 17 JAN 19 JAN 20 JAN 21 JAN 22 JAN 23 JAN 26 JAN 27 JAN 28 JAN 29 JAN 30 JAN 02 FEB 03 FEB 04 FEB 05 FEB 06 FEB 09 FEB 10 FEB 11 FEB 12 FEB 13 FEB 14 FEB 16 FEB 17 FEB 18 FEB 19 FEB 20 FEB 23 FEB 24 FEB 25 FEB 26 FEB 27 FEB 02 MAC 03 MAC 04 MAC 05 MAC 06 MAC 09 MAC 10 MAC 11 MAC 12 MAC 13 MAC ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum GK Bahasa GK Sains Matematik GK Vok & Tek GK Kemanusiaan PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum PK Kokurikulum Ganti - 29 Jan GK Bahasa GK Sains Matematik GK Vok & Tek GK Kemanusiaan PK Pentadbiran Tahun Baru Cina Tahun Baru Cina Cuti Peristiwa Berganti – 17 Jan Berganti – 14 Feb GK Bahasa GK Sains Matematik GK Vok & Tek GK Kemanusiaan PK Pentadbiran Thaipusam PK HEM PK Kokurikulum GK Bahasa GK Sains Matematik PK HEM Ganti – 30 Jan GK Vok & Tek GK Kemanusiaan PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum GK Bahasa GK Sains Matematik GK Vok & Tek GK Kemanusiaan PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum GK Bahasa GK Sains Matematik GK Vok & Tek Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W GK Kemanusiaan PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Minggu
Cuti Pertengahan Penggal Pertama

Tarikh
16 MAC 17 MAC 18 MAC 19 MAC 20 MAC

Hari
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

EXCO Bertugas
PK Petang GK Bahasa GK Sains Matematik GK Vok & Tek GK Kemanusiaan

Catatan / Gantian

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009
23 MAC 24 MAC 25 MAC 26 MAC 27 MAC 30 MAC 31 MAC 01 APR 02 APR 03 APR 06 APR 07 APR 08 APR 09 APR 10 APR 11 APR 13 APR 14 APR 15 APR 16 APR 17 APR 20 APR 21 APR 22 APR 23 APR 24 APR 27 APR 28 APR 29 APR 30 APR 01 MEI 04 MEI 05 MEI 06 MEI 07 MEI 08 MEI 11 MEI 12 MEI 13 MEI 14 MEI 15 MEI 18 MEI 19 MEI 20 MEI 21 MEI 22 MEI ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum GK Bahasa GK Sains Matematik GK Vok & Tek GK Kemanusiaan PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum GK Bahasa GK Sains Matematik GK Vok & Tek GK Kemanusiaan Good Friday Cuti Peristiwa GK Vok & Tek Ganti – 24 Sept GK Kemanusiaan PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum GK Bahasa Hari Keputeraan DYMM Sultan Perak GK Sains Matematik GK Vok & Tek GK Kemanusiaan PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum GK Bahasa GK Sains Matematik Hari Pekerja GK Vok & Tek GK Kemanusiaan PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum GK Bahasa GK Sains Matematik GK Vok & Tek GK Kemanusiaan PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum GK Bahasa GK Sains Matematik GK Vok & Tek

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Minggu

Tarikh
25 MEI 26 MEI

Hari
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

EXCO Bertugas
GK Kemanusiaan PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum PK Petang

Catatan / Gantian

20

27 MEI 28 MEI 29 MEI

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009
01 JUN 02 JUN 03 JUN 04 JUN 05 JUN 08 JUN 09 JUN 10 JUN 11 JUN 12 JUN 15 JUN 16 JUN 21 17 JUN 18 JUN 19 JUN 22 JUN 23 JUN 22 24 JUN 25 JUN 26 JUN 27 JUN 29 JUN 30 JUN 23 01 JUL 02 JUL 03 JUL 06 JUL 07 JUL 24 08 JUL 09 JUL 10 JUL 13 JUL 14 JUL 25 15 JUL 16 JUL 17 JUL 20 JUL 21 JUL 26 22 JUL 23 JUL 24 JUL 27 JUL 27 28 JUL 29 JUL ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU GK Bahasa GK Sains Matematik GK Vok & Tek GK Kemanusiaan PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum GK Bahasa GK Sains Matematik GK Vok & Tek GK Kemanusiaan PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum GK Bahasa GK Sains Matematik GK Vok & Tek GK Kemanusiaan PK Pentadbiran PK HEM GK Kemanusiaan PK Kokurikulum GK Bahasa GK Sains Matematik GK Vok & Tek GK Kemanusiaan PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum GK Bahasa GK Sains Matematik GK Vok & Tek GK Kemanusiaan PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum GK Bahasa GK Sains Matematik GK Vok & Tek GK Kemanusiaan PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum GK Bahasa Ganti – 25 Sept

Cuti Pertengahan Tahun

Minggu

Tarikh
30 JUL 31 JUL 03 AUG 04 AUG

Hari
KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

EXCO Bertugas
GK Sains Matematik GK Vok & Tek GK Kemanusiaan PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum GK Bahasa

Catatan / Gantian

28

05 AUG 06 AUG 07 AUG

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009
10 AUG 11 AUG 12 AUG 13 AUG 14 AUG 15 AUG 17 AUG 18 AUG ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT GK Sains Matematik GK Vok & Tek GK Kemanusiaan PK Pentadbiran PK HEM PK HEM PK Kokurikulum GK Bahasa GK Sains Matematik GK Vok & Tek GK Kemanusiaan PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum GK Bahasa GK Sains Matematik GK Vok & Tek PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum GK Bahasa GK Sains Matematik GK Vok & Tek GK Kemanusiaan PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum GK Bahasa GK Sains Matematik PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum GK Bahasa GK Sains Matematik Hari Raya Aidilfitri Hari Raya Aidilfitri Cuti Peristiwa Berganti – 11 Apr Berganti – 27 Jun Nuzul Al-Quran Hari Kebangsaan Ganti – 19 Okt

29

30

19 AUG 20 AUG 21 AUG 24 AUG 25 AUG 26 AUG 27 AUG 28 AUG 31 AUG 01 SEPT

Cuti Pertengahan Penggal II

31

02 SEPT 03 SEPT 04 SEPT 07 SEPT 08 SEPT

32

09 SEPT 10 SEPT 11 SEPT 14 SEPT 15 SEPT

33

16 SEPT 17 SEPT 18 SEPT 21 SEPT 22 SEPT

34

23 SEPT 24 SEPT 25 SEPT 28 SEPT 29 SEPT

35

30 SEPT 01 OKT 02 OKT

Minggu

Tarikh
05 OKT 06 OKT

Hari
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

EXCO Bertugas
GK Vok & Tek GK Kemanusiaan PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum GK Bahasa GK Sains Matematik GK Vok & Tek GK Kemanusiaan Cuti Peristiwa

Catatan / Gantian

36

07 OKT 08 OKT 09 OKT 12 OKT 13 OKT

37

14 OKT 15 OKT 16 OKT

Deepavali

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009
19 OKT 20 OKT 38 21 OKT 22 OKT 23 OKT 26 OKT 27 OKT 39 28 OKT 29 OKT 30 OKT 02 NOV 03 NOV 40 04 NOV 05 NOV 06 NOV 09 NOV 10 NOV 41 11 NOV 12 NOV 13 NOV 16 NOV 17 NOV 42 18 NOV 19 NOV 20 NOV ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT PK Kokurikulum GK Bahasa GK Sains Matematik GK Vok & Tek GK Kemanusiaan PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum GK Bahasa GK Sains Matematik GK Vok & Tek GK Kemanusiaan PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum GK Bahasa GK Sains Matematik GK Vok & Tek GK Kemanusiaan PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum GK Bahasa GK Sains Matematik
Berganti 15 Ogos

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009
23 NOV 24 NOV 25 NOV 26 NOV 27 NOV 30 NOV 01 DIS 02 DIS 03 DIS 04 DIS 07 DIS 08 DIS ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN SELASA RABU KHAMIS PENOLONG KANAN & SEMUA GURU KANAN PK Pentadbiran PK Pentadbiran PK Pentadbiran PK HEM Cuti Umum Hari Raya Aidiladha PK HEM PK HEM PK Petang PK Petang PK Petang GK Bahasa GK Bahasa GK Bahasa GK Sains Matematik GK Sains Matematik GK Sains Matematik PK Kokurikulum PK Kokurikulum PK Kokurikulum GK Kemanusiaan GK Kemanusiaan GK Kemanusiaan GK Vok & Tek GK Vok & Tek Cuti Umum Hari Krimas

Cuti Akhir Tahun

09 DIS 10 DIS 11 DIS 14 DIS 15 DIS 16 DIS 17 DIS 18 DIS 21 DIS

Cuti Akhir Tahun

22 DIS 23 DIS 24 DIS 25 DIS 28 DIS 29 DIS 30 DIS 31 DIS

* Catatan: Pada hari Sabtu persekolahan Aktiviti Kokurikulum, EXCO bertugas ialah PK Koku. Walaubagaimanapun, semua PK dan GK adalah wajib hadir menjalankan peranan hakiki masing-masing.

• • • • • • •

SIFAT PEMARAH ADALAH MUSUH UTAMA AKAL – Saidina Ali Abi Talib RAHSIA KEJAYAAN IALAH MENGETAHUI SESUATU YANG ORANG LAIN TIDAK TAHU ALL MEN BY NATURE DESIRE KNOWLEDGE – Aristotle

GENIUS WITHOUT EDUCATION IS LIKE SILVER IN THE MINE – Benjamin A BOOK IS LIKE A GARDEN CARRIED IN A POCKET – Chinese Proverb LIFE IS SOMETIMES DIFFICULT BUT ALWAYS POSSIBLE - Abdul Kalam ARISE ! AWAKE ! AND STOP NOT TILL THE GOAL IS REACHED – Swami Vivekananda
SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

14.0 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN SESI PAGI – PETANG 2009 14.1 Sesi Pagi
Minggu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Tarikh 05 – 10 Jan 12 – 17 Jan 19 – 24 Jan 26 – 30 Jan 02 - 06 Feb 10 – 14 Feb 16 – 21 Feb 23 – 28 Feb 02 – 07 Mac 10 – 13 Mac 23 – 28 Mac 30 – 04 Apr 06 – 11 Apr 13 – 18 Apr 21 – 25 Apr 27 – 30 Apr 04 – 08 Mei 11 – 15 Mei 18 – 23 Mei 25 – 30 Mei 15 – 19 Jun 22 – 27 Jun 29 – 03 Jul 06 – 11 Jul 13 – 18 Jul 20 – 25 Jul 27 – 31 Jul 03 – 07 Aug 10 – 15 Aug 17 – 21 Aug 01 – 04 Sept 07 – 11 Sept 14 – 18 Sept 21 – 25 Sept 28 – 03 Okt 05 – 09 Okt 12 – 15 Okt 20 – 23 Okt 26 – 30 Okt 02 – 06 Nov Pn. Rusni bt Ismail Pn. Hasnah bt Nordin Pn. Arne Suzila bt Nasam Pn. Ponrany a/p Sinnadurai Pn. Norfazidah bt Yak Pn. Lau Yoke Yin En. Kamarudin b. Daud Pn. Zarinah bt Ishak En. Zulkifli b. Hussain Pn. Moganambal a/p Ayyadurai Pn. Zarina bt Pai Pn. Nor Azila bt Daud Pn. Unaizah bt Mohd Attas Pn. Zalina bt Md Husin Pn. Anna Rozaline Arokiasamy
Pn. Anizawati bt Ahmad Mansor

Guru bertugas Pn. Aizan bt Yaacob Pn. Suriathy bt Abdullah Pn. Roshayati bt Buman Pn. Sabariah bt Yahya Pn. Maizon bt Abdul Hamid
Pn. Thanaletchumy a/p Karuppiah Pn. Nik Rubiah bt Nik Mustapha

Catatan

Cuti Peristiwa / Berganti sempena Tahun Baru Cina 09/02/09 Hari Thaipusam

Pn. Hjh Siti Hawa bt Sulaiman Pn. Ngatini bt Kamid
Pn. Puteri Noorhayanum bt Bahrun 09/03/09 K.Nabi Muhd SAW

Pn. Suganthi a/p Vasudevan Pn. Nor Ismah bt Isa En. Mathevanan a/l Sellamuthu En. Mahenthiran a/l Pachai Pn. Faezah bt Jaapar En. Chai Loon Guan En. Seypul Asmal b. Sabokki Pn. Rusni bt Ismail Pn. Hasnah bt Nordin Pn. Arne Suzila bt Nasam Pn. Ponrany a/p Sinnadurai Pn. Norfazidah bt Yak Pn. Lau Yoke Yin En. Kamarudin b. Daud Pn. Zarinah bt Ishak En. Zulkifli b. Hussain Pn. Moganambal a/p Ayyadurai Pn. Zarina bt Pai Pn. Nor Azila bt Daud Pn. Unaizah bt Mohd Attas Pn. Zalina bt Md Husin Pn. Anna Rozaline Arokiasamy
Pn. Anizawati bt Ahmad Mansor 31/08/09 Hari Kebangsaan 20/04/09 Kep. Sultan Perak 01/05/09 Hari Pekerja 10/04/09 Good Friday

Pn. Azwa bt Mohd Noor Sapee Pn. Asmah bt Ahmad Tahir Pn. Aizan bt Yaacob Pn. Suriathy bt Abdullah Pn. Roshayati bt Buman Pn. Sabariah bt Yahya Pn. Maizon bt Abdul Hamid
Pn. Thanaletchumy a/p Karuppiah Pn. Nik Rubiah bt Nik Mustapha

Pn. Hjh Siti Hawa bt Sulaiman Pn. Ngatini bt Kamid
Pn. Puteri Noorhayanum bt Bahrun

Pn. Suganthi a/p Vasudevan Pn. Nor Ismah bt Isa En. Mathevanan a/l Sellamuthu En. Mahenthiran a/l Pachai Pn. Faezah bt Jaapar En. Chai Loon Guan En. Seypul Asmal b. Sabokki Pn. Rusni bt Ismail Pn. Aizan bt Yaacob Pn. Arne Suzila bt Nasam

Cuti Peristiwa / Berganti Sempena Hari Raya Aidilfitri

Pn. Azwa bt Mohd Noor Sapee Pn. Asmah bt Ahmad Tahir Pn. Hasnah bt Nordin Pn. Suriathy bt Abdullah Pn. Ponrany a/p Sinnadurai SMK Methodist Tg Malim
16/10/09 Cuti Peristiwa 19/10/09Deepavali/ Berganti

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009
41 42 Minggu 09 – 14 Nov 16 – 20 Nov Tarikh Pn. Roshayati bt Buman Pn. Norfazidah bt Yak Pn. Sabariah bt Yahya Pn. Lau Yoke Yin Guru bertugas En. Ahmad Arshad b. Mat Wali Tn Hj Ahmad Faauzi b. Hussin En. Selvaraj a/l Muniandy
En. Thevadass a/l Supramaniam Cik Aimi Syazwani Mohd Roslan Pn. Norhamiza bt Abdul Hamid

14.2 Sesi Petang
Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

05 – 10 Jan 12 – 17 Jan 19 – 24 Jan 26 – 30 Jan 02 - 06 Feb 10 – 14 Feb 16 – 21 Feb 23 – 28 Feb 02 – 07 Mac 10 – 13 Mac 23 – 28 Mac 30 – 04 Apr 06 – 11 Apr 13 – 18 Apr 21 – 25 Apr 27 – 30 Apr 04 – 08 Mei 11 – 15 Mei 18 – 23 Mei 25 – 30 Mei 15 – 19 Jun 22 – 27 Jun 29 – 03 Jul 06 – 11 Jul 13 – 18 Jul 20 – 25 Jul 27 – 31 Jul 03 – 07 Aug 10 – 15 Aug 17 – 21 Aug 01 – 04 Sept 07 – 11 Sept 14 – 18 Sept 21 – 25 Sept 28 – 03 Okt 05 – 09 Okt 12 – 15 Okt 20 – 23 Okt 26 – 30 Okt 02 – 06 Nov 09 – 14 Nov 16 – 20 Nov

Pn. Nora Fauziah bt Safar Pn. Fatimah bt Zakaria Pn. Rosmawati bt Ahmad
Pn. Intan Marsila bt Khairuddin 09/02/09 Hari Thaipusam

Cuti Peristiwa / Berganti sempena Tahun Baru Cina

En. Chong Kok Loong En. Muhamad Hakimi b. Amri En. Saliman b. Sukardi
En. Mohamad Nasuha b. Ahmad

Pn. Rozihan bt Saari Pn. Junainah bt Ahmat Ali Cik Liow Bee Teen Pn. Rohaida bt Yahya Pn. Rohani bt Shafri Pn. Rosmawati bt Jamaludin Pn. Teh Azizan bt Hassan Pn. Maria bt Ahmad
Pn. Norhamiza bt Abdul Hamid Cik Aimi Syazwani Mohd Roslan 20/04/09 Kep.Sultan Perak 01/05/09 Hari Pekerja 10/04/09 Good Friday 09/03/09 K.N.Muhd SAW

En. Mohd Zuki b. Saari En. Mohd Rosli b. Idris En. Shamsul Fitri b. Salleh
En. Suresh Kumar a/lSomasegaran

En. Kamarudin b. Md Sudi Pn. Shahidah Fauza bt Saad En. Ahmad Arshad b. Mat Wali Tn Hj Ahmad Faauzi b. Hussin En. Selvaraj a/l Muniandy
En. Thevadass a/l Supramaniam

Pn. Fatimah bt Zakaria Pn. Nora Fauziah bt Safar
Pn. Intan Marsila bt Khairuddin

En. Chong Kok Loong En. Muhamad Hakimi b. Amri En. Saliman b. Sukardi
En. Mohamad Nasuha b. Ahmad

Pn. Rosmawati bt Ahmad Pn. Junainah bt Ahmat Ali Pn. Rozihan bt Saari Pn. Rohaida bt Yahya Cik Liow Bee Teen Pn. Rosmawati bt Jamaludin Pn. Rohani bt Shafri Pn. Maria bt Ahmad Pn. Teh Azizan bt Hassan Pn. Fatimah bt Zakaria
Pn. Norhamiza bt Abdul Hamid Cik Aimi Syazwani Mohd Roslan 31/08/09 Hari Kebangsaan

En. Mohd Zuki b. Saari En. Mohd Rosli b. Idris En. Shamsul Fitri b. Salleh
En. Suresh Kumar a/lSomasegaran

En. Kamarudin b. Md Sudi Pn. Shahidah Fauza bt Saad En. Ahmad Arshad b. Mat Wali Tn Hj Ahmad Faauzi b. Hussin En. Selvaraj a/l Muniandy
En. Thevadass a/l Supramaniam

Pn. Rosmawati bt Ahmad Pn. Nora Fauziah bt Safar
Pn. Intan Marsila bt Khairuddin

Cuti Peristiwa / Berganti Sempena Hari Raya Aidilfitri

En. Chong Kok Loong En. Muhamad Hakimi b. Amri En. Saliman b. Sukardi
En. Mohamad Nasuha b. Ahmad

Pn. Rohaida bt Yahya Pn. Junainah bt Ahmat Ali Pn. Rozihan bt Saari Pn. Rohani bt Shafri Cik Liow Bee Teen Pn. Rosmawati bt Jamaludin

16/10/09 Cuti Peristiwa 19/10/09 Deepavali/Berganti

En. Mohd Zuki b. Saari En. Mohd Rosli b. Idris En. Shamsul Fitri b. Salleh
En. Suresh Kumar a/lSomasegaran

15.0 PENGURUSAN KURIKULUM
SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

15.1

Jawatankuasa Induk Kurikulum
: En.Yogarajan a/l M.Packrisamy : Pn. Zakiah bt Hj Muda : En. Azizul b. Che Man : Pn. Zaharah bt Rani : En. Ganesan a/l Suppiah (Pengetua) (PK (PK Petang) (PK HEM) (PK

Pengerusi Timb. Pengerusi I Pentadbiran) Timb. Pengerusi II Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Kokurikulum) Guru - Guru Kanan

: Pn. Sharifah Maimunah bt Syed Abdullah (Bahasa) : En. Muniyandy a/l Narayanasamy : Pn. Noor Aini bt Kasbola (Vok & Tek) (Kemanusiaan)

: Pn. Faridah Hanim bt Mohd Jamli (Sains & Math) Guru-guru Kaunseling: Pn. Rusni bt Ismail : Pn. Zarinah bt Ishak : En. Selvaraj a/l Muniandy Setiausaha Penolong Setiausaha I Penolong Setiausaha II Ahli Jawatan Kuasa : Pn. Roshayati bt Buman : Pn. Rosmawati bt Jamaludin : Pn. Anizawati bt Ahmad Mansor

: Ketua-Ketua Panitia Mata Pelajaran : Penyelaras Jadual Waktu : Penyelaras SPBT : Penyelaras Dasar 60: 40 : Penyelaras Kajian Tindakan : Penyelaras-Penyelaras Tingkatan : Penyelaras Pusat Sumber Sekolah : Penyelaras Peperiksaan dan Penilaian : Penyelaras Sistem “HEAD COUNT” : Penyelaras Program Intervensi KIA2M : Penyelaras “Buddy-Support System” : Penyelaras Program PPSMI / ETeMS / OPSME : Penyelaras Program Budaya Membaca (NILAM) : Penyelaras Kedai Buku Sekolah : Penyelaras Program ICT dan Makmal Komputer : Penyelaras Program Bersama Daerah

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

15.2 Ketua Panitia
Bil
1. Bidang Bahasa Bahasa Melayu Bahasa Inggeris En. Chai Loon Guan Pn. Ponrany a/p Sinnadurai
SMK Methodist Tg Malim

Unit

Ketua Panitia

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009 Bahasa Tamil (POL) Bahasa Cina (POL) EST En. Thevadass a/l Supramaniam En. Chong Kok Loong Pn. Unaizah bt Mohd Attas

Sains Teras 2. Bidang Sains Matematik Matematik Teras Fizik Kimia Biologi

Pn. Hasnah bt Nordin Pn. Ngatini bt Kamid Pn. Lau Yoke Yin Pn. Zarina bt Pai Pn. Sabariah bt Yahya Pn. Maizon bt Abdul Hamid Pn. Puteri Noorhayanum bt Bahrun Pn. Anna Rozaline Arokiasamy Pn. Faezah bt Jaapar Pn. Teh Azizan bt Hassan En. Mahenthiran a/l Pachai Pn. Arne Suzila bt Nasam Pn. Intan Marsila bt Khairuddin En. Mathevanan a/l Sellamuthu Cik Liow Bee Teen Pn. Azwa bt Md Noor Sapee Pn. Anizawati bt Ahmad Mansor En. Ganesan a/l Suppiah Pn. Aizan bt Yaacob Pn. Moganambal a/p Ayyadurai

Sejarah Pendidikan Seni Pendidikan Moral 3. Bidang Kemanusiaan Pendidikan Islam Tasawwur Islam Geografi Sains Sukan PJK Pendidikan Sivik Pendidikan Muzik

Prinsip Akaun 4. Bidang Vokasional Teknik Perdagangan Ekonomi Asas Kemahiran Hidup Matematik Tambahan

15.3 Penyelaras Tingkatan
Bil 1 2 3 Tingkatan Kelas Peralihan Tingkatan Satu Tingkatan Dua Penyelaras Tingkatan Pn. Rozihan bt Saari Pn. Shahidah Fauza bt Saad Pn. Rosmawati bt Jamaludin
SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009 4 5 6 Tingkatan Tiga Tingkatan Empat Tingkatan Lima Pn. Nor Azila bt Daud Pn. Lau Yoke Yin Pn. Norfazidah bt Yak

15.4 Guru Tingkatan
Bil 1 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8. Bil 1 2 3 4 5 6 Bil 1 2 3 4 5 6 Kelas Peralihan Kelas Peralihan 1 Tingkatan 1 1 Muzik 1 Jingga 1 Indigo 1 Merah 1 Biru 1 Hijau 1 Kuning 1 Puteh Tingkatan 2 2 Muzik 2 Kuning 2 Jingga 2 Indigo 2 Hijau 2 Puteh 2 Biru 2 Merah Tingkatan 3 3 Merah 3 Ungu 3 Indigo 3 Kuning 3 Jingga 3 Hijau Tingkatan 4 4 Sains 1 4 Sains 2 4 Sains 3 4 Perakaunan 4 Perdagangan 4 Ekonomi Guru Tingkatan Pn. Rozihan bt Saari Guru Tingkatan En. Mohd Zuki b. Sa’ari En. Ahmad Arshad b. Mat Wali Pn. Rohani bt Shafri En. Kamarudin b. Md Sudi Pn. Junainah bt Ahmat Ali En. Suresh Kumar a/l Somasegaran Pn. Norhamiza bt Abdul Hamid En. Muhamad Hakimi b. Amri Guru Tingkatan Cik Liow Bee Teen Pn. Maria bt Ahmad En. Shamsul Fitri b. Salleh Pn. Fatimah bt Zakaria Pn. Intan Marsila bt Khairuddin En. Mohamad Nasuha b. Ahmad Pn. Nora Fauziah bt Safar Cik Aimi Syazwani bt Mohd Roslan Guru Tingkatan Pn. Hasnah bt Nordin Pn. Aizan bt Yaacob Pn. Roshayati bt Buman Pn. Hjh Siti Hawa bt Sulaiman Pn. Nik Rubiah bt Nik Mustapha Pn. Anna Rozaline Arokiasamy Guru Tingkatan Pn. Nor Ismah bt Isa Pn. Puteri Noorhayanum bt Bahrun Pn. Arne Suzila bt Nasam Pn. Anizawati bt Ahmad Mansor Pn. Unaizah bt Mohd Attas Pn. Thanaletchumy a/p Karuppiah

Bil 1 2 3 4 5

Tingkatan 5 5 Sains 1 5 Sains 2 5 Sains 3 5 Perakaunan 5 Perdagangan

Guru Tingkatan Pn. Moganambal a/p Ayyadurai Pn. Ponrany a/p Sinnadurai Pn. Zalina bt Md Husin Pn. Azwa bt Mohd Noor Sapee Pn. Ngatini bt Kamid
SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009 6 5 Ekonomi Pn. Maizon bt Abdul Hamid

15.5 JK Jadual Waktu
Pengerusi Timbalan Pengerusi I Timbalan Pengerusi II Penyelaras Setiausaha Pen. Setiausaha En. Yogarajan a/l M.Packrisamy (Pengetua) Pn. Zakiah bt Hj Muda (PK Pentadbiran) En. Azizul b. Che Man (PK Petang) Pn. Noor Aini bt Kasbola (GK Kemanusiaan) Pn. Norfazidah bt Yak Pn. Roszila bt Abd Rahman Pn. Nor Azila bt Daud Pn. Rosmawati bt Jamaludin

Jawatankuasa Perancangan Program PPSMI AJK
Pengerusi : En. Yogarajan a/l M.Packrisamy 15.6 JK Peperiksaan, Penilaian & Pentaksiran (PPP) (Pengetua) Timbalan Pengerusi I Timbalan Pengerusi II Pengerusi Timbalan Pengerusi I Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Timbalan Pengerusi II Naib Pengerusi I Penyelaras Naib Pengerusi II Setiausaha Pemantau Bendahari PBS AJK Sesi Pagi Setiausaha Penyelaras T5 / SPM Penyelaras T3 / PMR Penyelaras T4 Penyelaras T2 Penyelaras T1 Penyelaras KP Penyelaras PTK : Pn. Zakiah bt Hj Muda : En. Azizul b. Che Man En. Yogarajan a/l M.Packrisamy (PK Pentadbiran) (PK (Pengetua) Petang)

Pn. Zakiah bt Hj Muda (PK Pentadbiran) : Pn. Zaharah bt Rani (PK HEM) : En. Ganesan Suppiah (PK Petang) (PK Kokurikulum) En. Azizul b. Che Man Pn. Zaharah bt Rani : Pn. Sharifah Maimunah bt Syed(PK HEM) (GK Bahasa) Abdullah : Pn. FaridahSuppiahbt Mohd Jamli Kokurikulum) Hanim (GK Sains) En. Ganesan (PK Pn. Faridah Hanim bt Mohd Jamli : Pn. Thanaletchumy a/p Karuppiah En. Muniyandy a/l Narayanasamy : Pn. Nor Azila bt Daud Pn. Sharifah Maimunah bt Syed Abdullah (GK Sains) (GK Voktek) (GK Bahasa)

Pn. Noor Aini bt Yin (GK Kemanusiaan) : Pn. Lau Yoke Kasbola : Pn. Sabariah bt Yahya Pn. Sabariah bt Yahya : Pn. Anna Rozaline Arokiasamy Pn. Norfazidah bt Yak : Pn. Zarina bt Pai Pn. Nor Azila bt Daud Pachai : En. Mahenthiran a/l : Pn. Hasnah bt Pn. Lau Yoke YinNordin : Pn. Zalina bt Md Husin Pn. Rosmawati bt Jamaluddin : Pn. Moganambal a/p Ayyadurai Pn. Shahidah bt Kamid Saad : Pn. Ngatini Fauza bt Pn. Rozihan bt Saari : Pn. Nor Ismah bt Isa : Pn. Unaizah bt a/p Ayyadurai Pn. Moganambal Mohd Attas : Pn. Asmah bt Ahmad Tahir Pn. Suganthi a/p Vasudevan : Pn. Ponrany a/p Sinnadurai : Pn. Suriathy bt Abdullah : Pn. Suganthi a/p Vasudevan : En. Ahmad Arshad b Mat Wali : Pn. Rohani bt Shafri : Pn. Maria bt Ahmad : En. Mohd Rosli b. Idris : En. Mohd Zuki b. Sa’ari : En. Shamsul Fitri b. Salleh : Pn. Nora Fauziah bt Safar : En. Kamarudin b. Md Sudi : Pn. Nora Fauziah bt Safar : Pn. Rohani bt Shafri : Pn. Shahidah Fauza bt Saad : Pn. Hasnah bt Nordin

AJK Sesi Petang

15.7 Program OPSME AJKK Jawatankuasa Program PPSMI : Pn. Ngatini bt Kamid

AJKK Bukan Guru Sains & Mat. : Pn. Rusni bt Ismail : Pn. Zarinah bt Ishak : En. Selvaraj a/l Muniandy : Pn. Norfazidah bt Yak : Pn. Maizon bt Abdul Hamid : Pn. Asmah bt Ahmad Tahir : Pn. Rozihan bt Saari : Pn. Norhamiza bt Abdul Hamid

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

15.8 JK Unit- Unit
Bil Unit Penyelaras
Pn Puteri Noorhayanum bt Bahrun

SU/ /Penolong/AJK Pengurusan HEM: Pn. Roshayati bt Buman Bahasa : Pn. Shahidah Fauza bt Saad Sains Mate : Pn. Nor Azila bt Daud Kemanusiaan: En. Kamarudin b. Daud Vok & tek : Pn Moganambal a/p Ayyadurai En. Thevadass a/l Supramaniam En. Chong Kok Loong En. Chai Loon Guan
SMK Methodist Tg Malim

1

Kajian Tindakan

2 3

Pusat Sumber Sekolah (PSS) Hari Anugerah

Pn Asmah bt Ahmad Tahir En. Muniyandy

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009
a/l Narayanasamy Pn. Sharifah Maimunah bt Syed Abdullah Pn. Sharifah Maimunah bt Syed Abdullah Pn. Sharifah Maimunah

4

Program Intervensi BM Program Galakan BI

5 6 Buddy-Support System

Pn. Rosmawati bt Jamaluddin En. Seypul Asmal b. Sabokki En. Chai Loon Guan Pn. Fátimah bt Zakaria Pn. Rohaida bt Yahya Guru BM T1 – T3 Pn. Ponrany a/p Sinnadurai Pn. Suganthy a/p Vasudevan Pn. Shahidah Fauza bt Saad Pn. Ponrany a/p Sinnadurai (SU) Guru Bahasa Inggeris Pn. Thanaletchumy a/p Karuppiah (SU) Pn. Hasnah bt Nordin Pn. Maria bt Ahmad Cik Aimi Syazwani bt Mohd Roslan Ketua Panitia (Sains, Biologi, Kimia, Fizik, Matematik) Ketua Panitia (Sains, Biologi, Kimia, Fizik, Matematik) Ketua Panitia (Sains, Biologi, Kimia, Fizik, Matematik) Pn. Sabariah bt Yahya (SU) Pn. Norfazidah bt Yak Pn. Lau Yoke Yin Pn. Nor Azila bt Daud Pn. Shahidah Fauza bt Saad En. Thevadass a/l Supramaniam
Pn. Junainah bt Ahmat Ali

7 8 9 10 11 12

Dasar PPSMI (ETeMS) Penyelenggaraan Peralatan PPSMI Program Diagnostik PPSMI Program Waja Program Intervensi PPSMI Dasar 60 : 40

Pn. Faridah Hanim Pn. Faridah Hanim bt Mohd Jamli Pn. Faridah Hanim bt Mohd Jamli Pn. Faridah Hanim bt Mohd Jamli Pn. Faridah Hanim bt Mohd Jamli Pn. Faridah Hanim bt Mohd Jamli

13 14

Sistem “HEAD COUNT” Program Bersama Daerah Program Nilam Program Galakan ICT

Pn. Sabariah bt Yahya En. Ganesan a/l Suppiah Pn. Asmah bt Ahmad Tahir

15

16 Program Celik Al Quran 17 18 19 Strategi Gemilang Minda PMR / SPM OPSME

Cik Aimi Syazwani bt Mohd Roslan

Pn. Faezah bt Jaapar Pn. Rusni bt. Ismail Pn. Hasnah bt Nordin

En. Mathevanan a/l Sellamuthu En. Chong Kok Loong Pn. Nik Rubiah bt Nik Mustapha En. Mohamad Nasuha b. Ahmad Pn. Suganthy a/p Vasudevan Pn. Norhamiza bt Abdul Hamid Pn. Nor Ismah bt Isa Pn Teh Azizan bt Hassan En. Mohamad Nasuha b. Ahmad En. Seypul Asmal b. Sabokki Pn. Zarinah bt Ishak Pn. Ngatini bt Kamid Guru – guru PPSMI Ting 1

15.9 Jadual Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran Semakan Berkala Buku Kerja/Latihan Murid
En Yogarajan a/l M. Packrisamy Pengetua (Pencerap)

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009 Yang dicerap: Pn. Zakiah bt. Hj. Muda (PK Pentadbiran) Pn. Zaharah bt. Rani (PK HEM) En. Azizul b. Che Man (PK Petang) En. Ganesan a/l Suppiah (PK Kokurikulum) Guru-Guru Kaunseling, Guru-Guru Kanan, KetuaKetua Panitia, Guru-Guru Mata Pelajaran

Pn. Zakiah bt Hj Muda PK Pentadbiran (P)

Pn Zaharah bt Rani PK HEM (P)

En Ganesan a/l Suppiah PK Kokurikulum (P)

Yang dicerap:
Pn. Faridah Hanim bt Mohd Jamli

Yang dicerap: Pn. Rusni bt Ismail Pn. Zarinah bt Ishak En. Selvaraj a/l Muniandy En. Kamaruddin b. Daud Pn. Norfazidah bt Yak Pn. Sabariah bt Yahya Pn. Rozihan bt Saari

Yang dicerap: Pn. Anna Rozaline Arokiasamy Pn. Lau Yoke Yin Pn. Unaizah bt Mohd Attas Pn. Zarina bt Pai Tn. Hj Ahmad Faauzi b. Husin Pn. Intan Marsila bt Khairuddin Pn. Rosmawati bt Jamaluddin

Pn. Noor Aini bt Kasbola
En. Muniyandy a/l Narayanasamy Pn. Sharifah Maimunah bt Syed Abdullah Pn. Roszila bt Abd Rahman Pn. Thanaletchumy a/p karuppiah

En. Azizul b. Che Man PK Petang (P)

Pn. Sharifah Maimunah bt Syed Abdullah

GK Bahasa (P)
Yang dicerap: Pn. Anizawati bt Ahmad Mansor Pn. Maizon bt Abdul Hamid Pn. Nik Rubiah bt Nik Mustapha Pn. Zalina bt Md Husin Cik Aimi Syazwani bt Mohd Roslan En. Mohamad Nasuha b. Ahmad Pn. Shahidah Fauza bt Saad En. Mohd Rosli b. Idris Pn. Maria bt Ahmad

En. Muniandy a/l Narayanasamy GK Voktek (P)
Yang dicerap: Pn. Arne Suzila bt Nasam En. Mathevanan a/l Sellamuthu Pn. Nor Azila bt Daud Pn. Suriathy bt Abdullah En. Ahmad Arshad b. Mat Wali Pn. Junainah bt Ahmat Ali Pn. Rohani bt Shafri En. Kamarudin b. Md Sudi

Yang dicerap: En. Chai Loon Guan Pn. Faezah bt Jaapar Pn. Ponrany a/p Sinnadurai Cik Liow Bee Teen En. Saliman b. Sukardi Pn. Rohaida bt Yahya En. Thevadass a/l Supramaniam Pn. Bavani a/p Krishnan Kutty Nair

Pn. Nooraini bt Kasbola GK Kemanusiaan (P)

Pn. Faridah Hanim bt Mohd Jamli

GK Sains Matematik (P)

Pn. Roszila bt Abd Rahman Penolong PK Petang

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

Yang dicerap: Pn. Aizan bt Yaacob En. Mahenthiran a/l Pachai Pn. Moganambal a/p Ayyadurai En. Zulkifli b. Hussain Pn. Suganthi a/p Vasudevan Pn. Fatimah bt Zakaria Pn. Nora Fauziah bt Safar En. Shamsul Fitri b. Salleh

Yang dicerap: Pn. Azwa bt Mohd Noor Sapee Pn. Hasnah bt Nordin Pn. Roshayati bt Buman En. Seypul Asmal b. Sabokki Pn. Hjh Siti Hawa bt Sulaiman Pn. Asmah bt Ahmad Tahir En. Mohd Zuki b. Sa’ari En. Suresh Kumar a/l Somasegaran

Yang dicerap: Pn. Nor Ismah bt Isa Pn. Ngatini bt Kamid Pn. Puteri Noorhayanum bt Bahrun En. Chong Kok Loong En. Muhamad Hakimi b. Amri Pn. Teh Azizan bt Hassan Pn. Rosmawati bt Ahmad Pn. Norhamiza bt Abdul Hamid

Pengerusi Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II

: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : Pn. Zaharah bt Rani : Pn. Zakiah bt Hj Muda : En. Azizul b. Che Man : En. Ganesan a/l Suppiah

(Pengetua) (PK HEM) (PK Pentadbiran) (PK Petang) (PK Kokurikulum)

Catatan:- Mana-mana guru seperti yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa

Guru-Guru Kaunseling : Pn. Rusni bt Ismail : Pn. Zarinah bt Ishak : En. Selvaraj a/l Muniandy Guru-guru Kanan : Pn. Sharifah Maimunah bt Syed Abdullah : En. Muniyandy a/l Narayanasamy : Pn. Noor Aini bt Kasbola : Pn. Faridah Hanim bt Mohd Jamli Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa : Pn. Nik Rubiah bt Nik Mustapha : Pn. Nor Ismah bt Isa : S/U Disiplin Dan Sahsiah Murid : S/U Lembaga Pengawas Sekolah : S/U Lembaga Pengawas Pusat Sumber : S/U Majlis Ketua Tingkatan (MKT) : S/U Pendaftaran Murid : S/U Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) : S/U Biasiswa Dan Kebajikan Murid : S/U Pendidikan Pencegahan Dadah : S/U Program Sekolah Selamat : S/U Kantin Sekolah 16.1 Jawatankuasa Induk HEM Sekolah : S/U Kesihatan Murid & Anti Denggi 16.0 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID : S/U Sistem Maklumat Murid : S/U Semakan Jadual Kedatangan Murid : S/U Fail Kemajuan Murid : S/U RIMUP : S/U Panel Peti Aduan Sekolah
SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

Pengerusi Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Guru-guru Kaunseling

: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : Pn. Zaharah bt Rani : Pn. Zakiah bt Hj Muda : En. Azizul b Che Man : En. Ganesan a/l Suppiah : Pn. Rusni bt Ismail : Pn. Zarinah bt Ishak : En. Selvaraj a/l Muniandy

(Pengetua) (PK HEM) (PK Pentadbiran) (PK Petang) (PK Kokurikulum)

Guru-guru Kanan

: Pn. Faridah Hanim Mohd Jamli : En. Muniandy a/l Narayanasamy : Pn. Sharifah Maimunah bt Syed Abdullah : Pn. Noor Aini bt Kasbola

Ketua Guru Disiplin (Pagi) (Petang) Setiausaha Pen. Setiausaha Ahli Jawatan Kuasa

: En. Seypul Asmal b. Sabokki : En. Mohd Rosli b. Idris : Pn. Roshayati bt Buman : Pn. Intan Marsila bt Khairuddin : En. Zulkifli b. Hussain : En. Mathevanan a/l Sellamuthu : Pn. Teh Azizan bt Hassan : Tn Hj Ahmad Faauzi b. Husin

16.2

Jawatankuasa :Disiplin & Sahsiah Murid Pn. Rosmawati bt Jamaluddin
: En. Thevadass a/l Supramaniam : En. Chai Loon Guan : Pn. Ponrany a/p Sinnadurai : Pn. Rozihan bt Saari : Pn. Unaizah bt Mohd Attas : Pn. Roszila bt Abd Rahman : En. Suresh Kumar a/l Somasegaran : Pn. Norhamiza bt Abdul Hamid
SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

Pengerusi Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Guru-guru Kaunseling

: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : Pn. Zaharah bt Rani : Pn. Zakiah bt Hj Muda : En. Azizul b. Che Man : En. Ganesan a/l Suppiah : Pn. Rusni bt Ismail : Pn. Zarinah bt Ishak : En. Selvaraj a/l Muniandy

(Pengetua) (PK HEM) (PK Pentadbiran) (PK Petang) (PK Kokurikulum)

Guru-guru Kanan

16.3 Lembaga

: Pn. Faridah Hanim Mohd Jamli : En. Muniyandy a/l Narayanasamy Pengawas: Pn. Sharifah Maimunah bt Syed Abdullah Sekolah : Pn. Noor Aini bt Kasbola : Pn. Unaizah bt Mohd Attas : Pn. Roszila bt Abd Rahman : Pn. Ponrany a/p Sinnadurai : Tn. Hj. Ahmad Faauzi b. Husin : Pn. Roshayati bt. Buman : Pn. Maizon bt Abdul Hamid : En. Zulkifli b. Hussain : En. Thevadass a/l Supramaniam : Pn. Rosmawati bt Jamaludin : En. Chai Loon Guan : Pn. Suriathy bt Abdullah

Ketua Guru LPS I Ketua Guru LPS II Guru Penolong LPS I Guru Penolong LPS II Ahli Jawatankuasa

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

16.4 Lembaga Pengawas Pusat Sumber
Pengerusi Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Guru-guru Kaunseling : En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : Pn. Zaharah bt Rani : Pn. Zakiah bt Hj Muda : En. Azizul b. Che Man : En. Ganesan a/l Suppiah : Pn. Rusni bt Ismail : Pn. Zarinah bt Ishak : En. Selvaraj a/l Muniandy : Pn. Faridah Hanim Mohd Jamli : En. Muniyandy a/l Narayanasamy : Pn. Sharifah Maimunah bt Syed Abdullah : Pn. Noor Aini bt Kasbola : Pn. Asmah bt Ahmad Tahir : Pn. Junainah bt Ahmat Ali : En. Mohamad Nasuha b. Ahmad : En. Mathevanan a/l Sellamuthu : En. Chong Kok Loong : Pn. Nik Rubiah bt Nik Mustapha : En. Kamarudin b. Md Sudi : Pn. Bawani a/p Krishnan Kutty : En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : Pn. Zaharah bt Rani : Pn. Zakiah bt Hj Muda : En. Azizul b. Che Man : En. Ganesan a/l Suppiah : Pn. Rusni bt Ismail : Pn. Zarinah bt Ishak : En. Selvaraj a/l Muniandy : Pn. Anizawati bt Ahmad Mansor : Pn. Shahidah Fauza bt Saad : Penyelaras Tingkatan KP – T5 : Semua guru kelas KP – T5 (Pengetua) (PK HEM) (PK Pentadbiran) (PK Petang) (PK Kokurikulum)

Guru-guru Kanan

Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa

Pengerusi Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Guru-guru Kaunseling

(Pengetua) (PK HEM) (PK Pentadbiran) (PK Petang) (PK Kokurikulum)

16.5 Majlis Ketua Tingkatan

Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

16.6

J/K Buku Pendaftaran Murid

Pengerusi Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : Pn. Zaharah bt Rani : Pn. Zakiah bt Hj Muda : En. Azizul b. Che Man : En. Ganesan a/l Suppiah : Pn. Hjh Siti Hawa bt Sulaiman : Pn. Rohani bt Shafri : Semua guru kelas KP dan T1

(Pengetua) (PK HEM) (PK Pentadbiran) (PK Petang) (PK Kokurikulum)

16.7

J/K Program Pendaftaran Tingkatan 1/Peralihan

Pengerusi Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : Pn. Zaharah bt Rani : Pn. Zakiah bt Hj Muda : En. Azizul b. Che Man : En. Ganesan a/l Suppiah : En. Selvaraj a/l Muniandy : Pn. Zarinah bt Ishak : Penyelaras Tingkatan 1

(Pengetua) (PK HEM) (PK Pentadbiran) (PK Petang) (PK Kokurikulum)

16.8

J/K Biasiswa & Kebajikan

Pengerusi Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : Pn. Zaharah bt Rani : Pn. Zakiah bt Hj Muda : En. Azizul b. Che Man : En. Ganesan a/l Suppiah : Pn. Hasnah bt Nordin : Pn. Nor Ismah bt Isa : Semua Guru Kelas KP – T5 : Pn. Zarinah bt Ishak : En. Selvaraj a/l Muniandy

(Pengetua) (PK HEM) (PK Pentadbiran) (PK Petang) (PK Kokurikulum)

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

16.9

J/K Pendidikan Pencegahan Dadah

Pengerusi Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : Pn. Zaharah bt Rani : Pn. Zakiah bt Hj Muda : En. Azizul b. Che Man : En. Ganesan a/l Suppiah : Pn. Rusni bt Ismail : Pn. Zarinah bt Ishak : Guru Disiplin (Pagi) : En. Selvaraj a/l Muniandy

(Pengetua) (PK HEM) (PK Pentadbiran) (PK Petang) (PK Kokurikulum)

16.10
Pengerusi

J/K Pendidikan Kesihatan & Anti Denggi
: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : Pn. Zaharah bt Rani : Pn. Zakiah bt Hj Muda : En. Azizul b. Che Man : En. Ganesan a/l Suppiah : Pn. Faezah bt Jaapar : En. Rohaida bt Yahya : Pn. Aizan bt Yaacob : Pn. Fatimah bt Zakaria : Pn. Thanaletchumy a/p Karuppiah (Pengetua) (PK HEM) (PK Pentadbiran) (PK Petang) (PK Kokurikulum)

Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa

Pengerusi

: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy

(Pengetua) (PK HEM) (PK Pentadbiran) (PK Petang) (PK Kokurikulum)

16.11 J/k Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II
Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa

Program Pn. Zaharah Selamat : Sekolah bt Rani
: Pn. Zakiah bt Hj Muda : En. Azizul b. Che Man : En. Ganesan a/l Suppiah : Pn. Puteri Noorhayanum bt Bahrun : En. Mohd Rosli b. Idris

: En. Muniyandy a/l Narayanasamy : En. Mohd Zuki b. Sa’ari : Pn. Zarinah bt Ishak : En. Seypul Asmal b. Sabokki : Pn. Rosmawati bt Jamaluddin : Pn. Rusni bt Ismail : En. Selvaraj a/l Muniandy : Pn. Thanaletchumy a/p Karuppiah : En. Kamaruddin b. Daud : Pn. Aizan bt Yaacob : Pn. Anizawati bt Ahmad Mansor SMK Methodist Tg Malim : Pn. Sabariah bt Yahya : En. Mohamad Nasuha b. Ahmad

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

16.12

J/K Pemantauan kantin
: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : Pn. Zaharah bt Rani : Pn. Zakiah bt Hj Muda : En. Azizul b. Che Man : En. Ganesan a/l Suppiah : Pn. Maizon bt Abdul Hamid : Cik Aimi Syazwani bt Mohd Roslan : En. Mathevanan a/l Sellamuthu : En. Chong Kok Loong : Pn. Norfazidah bt Yak : Pn. Roszila bt Abd Rahman (Pengetua) (PK HEM) (PK Pentadbiran) (PK Petang) (PK Kokurikulum)

Pengerusi Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa

16.13

J/K Sistem Maklumat Murid

Pengerusi Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : Pn. Zaharah bt Rani : Pn. Zakiah bt Hj Muda : En. Azizul b. Che Man : En. Ganesan a/l Suppiah : Pn. Suganthi a/p Vasudevan : Pn. Nora Fauziah bt Safar : Pn. Moganambal a/p Ayyadurai : Pn. Thanaletchumy a/p Karuppiah : Cik Aimi Syazwani bt Mohd Roslan : En. Mahenthiran a/l Pachai

(Pengetua) (PK HEM) (PK Pentadbiran) (PK Petang) (PK Kokurikulum)

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

16.14 Panel Semakan Bulanan Jadual Kedatangan Murid & Urusan Pertukaran Murid Masuk & Keluar

Pengerusi Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : Pn. Zaharah bt Rani : Pn. Zakiah bt Hj Muda : En. Azizul b. Che Man : En. Ganesan a/l Suppiah : Pn. Lau Yoke Yin : Pn. Roszila bt Abd Rahman : Semua Penyelaras Ting 5 : (KP hingga Tingkatan 5)

(Pengetua) (PK HEM) (PK Pentadbiran) (PK Petang) (PK Kokurikulum)

16.15

J/K Perhubungan Polis, PIBG & Komuniti

Pengerusi Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : Pn. Zaharah bt Rani : Pn. Zakiah bt Hj Muda : En. Azizul b. Che Man : En. Ganesan a/l Suppiah : En. Selvaraj a/l Muniandy : Pn. Rusni bt Ismail : Pn. Zarinah bt Ishak : Pn. Zarina bt Pai : En. Ahmad Arshad b. Mat Wali : En. Yogarajan a/l M.Packrisamy

(Pengetua) (PK HEM) (PK Pentadbiran) (PK Petang) (PK Kokurikulum)

16.16 Panel Pengendalian Fail Kemajuan Murid / Kad
Pengerusi

001 / Kad

Kesihatan

(Pengetua) (PK HEM) (PK Pentadbiran) (PK Petang) (PK Kokurikulum)

Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: Pn. Zaharah bt Rani : Pn. Zakiah bt Hj Muda : En. Azizul b. Che Man : En. Ganesan a/l Suppiah : Pn. Zalina bt Md Husin : En. Muhamad Hakimi b. Amri : Pn. Zarinah bt Ishak : Pn. Rusni bt Ismail : Pn. Faezah bt Jaapar : Pn. Fatimah bt Zakaria : Pn. Hjh Siti Hawa bt Sulaiman : Pn. Maria bt Ahmad

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

16.17

J/K Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP)

Pengerusi Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : Pn. Zaharah bt Rani : Pn. Zakiah bt Hj Muda : En. Azizul b. Che Man : En. Ganesan a/l Suppiah : Pn. Ponrany a/p Sinnadurai : Pn. Rohani bt Shafri : Pn. Zarinah bt Ishak : Pn. Rusni bt Ismail : En. Kamruddin b. Daud : Pn. Anna Rozaline Arokiasamy : Pn. Arne Suzila bt Nasam : Cik Liow Bee Teen : Pn. Rosmawati bt Ahmad

(Pengetua) (PK HEM) (PK Pentadbiran) (PK Petang) (PK Kokurikulum)

16.18 Panel Peti Aduan Sekolah

Pengerusi Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : Pn. Zaharah bt Rani : Pn. Zakiah bt Hj Muda : En. Azizul b. Che Man : En. Ganesan a/l Suppiah : Pn. Syarifah Maimunah bt Syed Abdullah : Pn. Noor Aini bt Kasbola : Pn. Faridah Hanim bt Mohd Jamli : En. Muniyandy a/l Narayanasamy : Pn. Roszila bt Abd Rahman : Pn. Zarinah bt Ishak : Pn. Rusni bt Ismail

(Pengetua) (PK HEM) (PK Pentadbiran) (PK Petang) (PK Kokurikulum)

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

16.19

J/K Skim Pinjaman Buku Teks

Pengerusi Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : Pn. Zaharah bt Rani : Pn. Zakiah bt Hj Muda : En. Azizul b. Che Man : En. Ganesan a/l Suppiah : Pn. Ngatini bt Kamid : En. Saliman b. Sukardi : Pn. Norfazidah bt yak : Pn. Nor Azila bt Daud : Pn. Azwa bt Mohd Noor Sapee : En. Shamsul Fitri b. Salleh : Pn. Junainah bt Ahmat Ali : En. Muhamad Hakimi b. Amri

(Pengetua) (PK HEM) (PK Pentadbiran) (PK Petang) (PK Kokurikulum)

17.0 PENGURUSAN BIMBINGAN & KAUNSELING
17.1 Jawatankuasa Bimbingan & Kaunseling MES
Pengerusi : En Yogarajan a/l M.Packrisamy Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha I Setiausaha II Setiausaha III Ahli Jawatankuasa : Pn Zaharah bt Rani : Pn. Zakiah bt Hj Muda : En Azizul b. Che Man : En Ganesan a/l Suppiah : Pn. Rusni bt Ismail : Pn. Zarinah bt Ishak : En. Selvaraj a/l Muniandy (Pengetua) (PK HEM) (PK Pentadbiran) (PK Petang) (PK Kokurikulum) (Guru Kaunseling) (Guru Kaunseling) (Guru Kaunseling)

: Pn. Sharifah Maimunah bt Syed Abdullah (GK Bahasa) : En. Muniyandy a/l Narayanasamy (GK Vok & Tek) : Pn. Noor Aini bt Kasbola (GK Kemanusiaan) : Pn. Faridah Hanim bt Mohd Jamli (GK Sains & Maths) : Pn. Roszila bt Abd Rahman (Pen. PK Petang) : Pn. Ponrany a/p Sinnadurai (Guru Pengawas Sekolah) : Pn. Asmah bt Ahmad Tahir (Guru Pengawas PSS) : En. Chong Kok Loong (Guru Pers. Peng. Cina) : Pn. Faezah bt Jaapar (Guru Pers. Peng. Islam) : En. Thevadass a/l Supramaniam (Guru Pers. Peng. India) : En. Seypul Asmal b. Sabokki (Guru Disiplin pagi) : Pn. Roshayati bt Buman (S/U Disiplin Pagi) SMK Methodist Tg Malim : Pn. Rosmawati bt Jamaluddin (S/U Disiplin Petang) : En. Chai Loon Guan (Guru Cemerlang) : En. Mahenthiran a/l Pachai (Guru Cemerlang)

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

17.2 Program & Aktiviti
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program & Aktiviti Khidmat Kaunseling Individu & Kelompok
Program Orientasi dan Hari Pendaftaran Tingkatan 1 dan Tingkatan 4, Agihan Murid Dasar 60:40

Program Motivasi Kursus Kepimpinan Murid SLAD Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Perkhemahan Sahsiah Urusan Lawatan / Rombongan Sambil Belajar Urusan Kad 001, Kad Kesihatan & Laporan Prestasi Murid Sambutan Hari / Bulan Merdeka Sambutan Hari / Bulan Patriotik Sambutan Hari Guru Sambutan Ma’al Hijrah Sambutan Maulidul Rasul Sambutan Kebudayaan Kebangsaan Malaysia Program RIMUP Program Perisian Selepas PMR Urusan Permohonan SBP / Matrikulasi Program Kesihatan Program Sekolah Selamat

18.0 PENGURUSAN KOKURIKULUM
18.1 Jawatankuasa Induk Kokurikulum Sekolah

Pengerusi Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Pen. Setiausaha 1 Pen. Setiausaha 2 Ahli Jawatankuasa

: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : En. Ganesan a/l Suppiah : Pn. Zakiah bt Hj Muda : Pn. Zaharah bt Rani : En. Azizul b. Che Man : Pn. Arne Suzila bt Nasam : En. Mahenthiran a/l Pachai Pn. Rohaida bt Yahya

(Pengetua) (PK Kokurikulum) (PK Pentadbiran) (PK HEM) (PK Petang) (Program & Perlaksanaan) (Data & Dokumentasi) (Penyelaras KOKU sesi ptg)

: Pn. Sharifah Maimunah bt Syed Abdullah (GK Bahasa) : Pn. Faridah Hanim bt Mohd Jamil (GK Sains) : En. Muniyandy a/l Narayanasamy (GK Voktek) : Pn. Noor Aini bt Kasbola (GK Kemanusiaan) : En. Thevadass a/l Supramaniam (SU Unit Beruniform) : Pn. Intan Marsila bt Khairuddin (SU Sukan dan Permainan) : Pn. Unaizah bt Mohd Attas (SU Persatuan Akademik) : Pn. Azwa bt Mohd Noor Sapee (SU Persatuan Perkhidmatan)

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

18.2

Jawatankuasa Pelaksana Kokurikulum

Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: En. Ganesan a/l M.Suppiah : Pn. Arne Suzila bt Nasam : En. Thevadass a/l Supramaniam : Pn. Intan Marsila bt Khairuddin : Pn. Unaizah bt Mohd Attas : Pn. Azwa bt Mohd Noor Sapee : Pn. Rusni bt Ismail : Ketua-Ketua Panitia Matapelajaran

(PK Kokurikulum)

(SU Unit Beruniform) (SU Sukan dan Permainan) (SU Persatuan Akademik) (SU Per. Perkhidmatan) (Guru Bim. dan Kaunseling)

18.3

Jawatankuasa Penilaian Markah Kokurikulum

Pengerusi Setiausaha Pen Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : En. Ganesan a/l Suppiah : En. Selvaraj a/l Muniandy : En. Thevadass a/l Supramaniam : Pn. Intan Marsila bt Khairuddin : Pn. Unaizah bt Mohd Attas : Pn. Azwa bt Mohd Noor Sapee : Penyelaras Tingkatan

(Pengetua) (PK Kokurikulum) (Sesi Petang) (SU Unit Beruniform) (SU Sukan dan Permainan) (SU Persatuan Akademik) (SU Per. Perkhidmatan)

18.4

Jawatankuasa Unit Beruniform

Pengerusi Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha I Setiausaha II Ahli Jawatankuasa

: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : En. Ganesan a/l Suppiah : Pn. Zakiah bt Hj Muda : Pn. Zaharah bt Rani : En. Azizul b. Che Man : En. Thevadass a/l Supramaniam : Pn. Rohaida bt Yahya : En. Zulkifli b Hussain : Pn. Zarina bt Pai : En. Chong Kok Loong : Pn. Teh Azizan bt Hassan : Tn. Hj. Faauzi b. Hj Husin : Cik Aimi Syazwani bt Mohd Roslan

(Pengetua) (PK Kokurikulum) (PK Pentadbiran) (PK HEM) (PK Petang)

Pn Suganthy a/p Vasudevan

18.4.1 Agihan Tugas Jawatankuasa Unit Beruniform
Bil Unit Beruniform Guru Pemimpin

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009 En. Kamarudin b. Md Sudi (K) En Mohd Zuki b. Sa’ari (P) Pn. Puteri Noorhayanum bt Bahrun En. Zulkifli b. Hussain En. Saliman b. Sukardi Pn. Azwa bt Md Noor Sapee En. Seypul Asmal b. Sabokki Pn. Anna Rozaline Arokiasamy Pn. Zarina bt Pai (K) Pn. Rohaida bt Yahya (P) En. Muhamad Hakimi b. Amri Pn. Roszila bt Abd Rahman Pn. Hasnah bt Nordin En. Shamsul Fitri b. Salleh En. Kamaruddin b. Daud En. Thevadass a/l Supramaniam (K) En. Selvaraj a/l Muniandy (P) Pn. Nor Ismah bt Isa Pn. Ponrany a/p Sinnadurai En. Ahmad Arshad b. Mat Wali Pn. Maria bt Ahmad Pn. Junainah bt Ahmat Ali (K) Pn. Sabariah bt Yahya (P) Pn. Asmah bt Ahmad Tahir Pn. Suriathy bt Abdullah Pn. Moganambal a/p Ayyadurai En. Mathevanan a/l Sellamuthu Pn. Norhamiza bt Abd Hamid Pn. Teh Azizan bt Hassan (K) Pn. Faezah bt Jaapar (P) Pn. Maizon bt Abdul Hamid Pn. Norfazidah bt Yak Pn. Aizan bt Yaacob
Pn. Sharifah Maimunah bt Syed Abdullah

1.

Pengakap

Pn. Arne Suzila bt Nasam Pn. Nora Fauziah bt Safar Pn. Zalina bt Mohd Husin Pn. Rosmawati bt Ahmad Pn. Ngatini bt Kamid Pn. Rozihan bt Saari Pn. Anizawati bt Ahmad Mansor Pn. Nor Azila bt Daud En. Mohamad Nasuha b. Ahmad Pn. Unaizah bt. Mohd Attas En. Mahenthiran a/l Pachai En. Chai Loon Guan En. Muniyandy a/l Narayanasamy En. Suresh Kumar a/l Somasegaran Cik Aimi Syazwani bt Mohd Roslan Pn. Roshayati bt Buman Cik Liow Bee Teen En. Mohd Rosli b. Idris Tn Hj Ahmad Faauzi b. Husin Pn. Bavani a/p Krishnan Kutty Nair Pn. Intan Marsila bt Khairuddin En. Chong Kok Loon Pn. Thanaletchumy a/p Karuppiah Pn. Rosmawati bt Jamaludin Pn. Lau Yoke Yin Pn. Suganthi a/p Vasudevan Pn. Hjh Siti Hawa bt Sulaiman Pn. Fatimah bt Zakaria Pn. Noor Aini bt Kasbola Pn. Faridah Hanim bt Mohd Jamli Pn. Nik Rubiah bt Nik Mustapha Pn. Rohani bt Shafri

2.

Kadet Remaja Sekolah

3.

Kadet Polis

4.

Bulan Sabit Merah

5.

Puteri Islam

18.5

Jawatankuasa Sukan dan Permainan
: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : En. Ganesan a/l Suppiah : Pn. Zakiah bt Hj Muda : Pn. Zaharah bt Rani : En. Azizul b. Che Man : En. Kamaruddin b. Daud : Pn. Intan Marsila bt Khairuddin : En. Mohd Zuki b. Sa’ari : En. Saliman b. Sukardi : Pn. Nor Azila bt Daud : En. Chai Loon Guan : Pn. Nor Ismah bt Isa (Pengetua) (PK Kokurikulum) (PK Pentadbiran) (PK HEM) (PK Petang)

Pengerusi Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Penyelaras Setiausaha Ahli Jawatankuasa

18.5.1
Bil. 1.

Agihan Tugas Jawatankuasa Kelab Sukan dan Permainan
Sukan / Permainan Bola Sepak En Mohd Zuki b. Sa’ari Guru Penasihat Kelab En. Ahmad Arshad b. Mat Wali
SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Badminton Bola Keranjang Ping Pong Permainan Dalam Bola Tampar Olahraga Tenis Bola Jaring Hoki Gimrama En. Saliman b. Sukardi En. Chai Loon Guan Tn Hj Ahmad Faauzi b. Husin En. Mohamad Nasuha b. Ahmad En. Kamarudin b. Daud Pn. Rozihan bt Saari Pn. Lau Yoke Yin Pn. Zalina bt Md Husin En. Kamarudin b. Md Sudi Pn. Intan Marsila bt Khairuddin Pn. Anna Rozaline Arokiasamy En. Selvaraj a/l Muniandy Pn. Anizawati bt Ahmad Mansor Pn. Nor Azila bt Daud Pn. Nor Ismah bt Isa Pn. Rohaida bt Yahya En. Seypul Asmal b. Sabokki Pn. Norfazidah bt Yak Pn. Nora Fauziah bt Safar Pn. Ngatini bt Kamid Pn. Rosmawati bt Ahmad

”Knowledge itself is power ”
– Sir Farancis Bacon

18.6

Jawatankuasa Persatuan / Kelab (Akademik / Hobi)

Pengerusi Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Penyelaras

: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : En Ganesan a/l Suppiah : Pn. Zakiah bt Hj Muda : Pn Zaharah bt Rani : En Azizul b. Che Man

(Pengetua) (PK Koku) (PK Pentadbiran) (PK HEM) (PK Petang)

: Pn Sharifah Maimunah bt Syed Abdullah (GK Bahasa) : Pn Faridah Hanim bt Mohd Jamli (GK Sains Matematik) : En Muniyandy a/l Narayanasamy (GK Voktek) : Pn Noor Aini bt Kasbola (GK Kemanusiaan) : Pn Rozihan bt Saari : Pn. Fatimah bt Zakaria : En. Chong Kok Loong : En. Mathevanan a/l Sellamuthu : En. Ahmad Arshad b. Mat Wali : Pn. Nik Rubiah bt Nik Mustapha : Pn. Rusni bt Ismail : Pn. Zarinah bt Ishak

Setiausaha Ahli Jawatankuasa

18.6.1

Agihan Tugas Jawatankuasa Persatuan / Kelab
(AKADEMIK & HOBI) SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

Bil 1

Persatuan / Kelab Akademik Bahasa Melayu

Guru Penasihat Pn. Rosmawati bt Jamaludin Pn. Fatimah bt Zakaria Pn. Unaizah bt. Hj Md Attas (K)

2

Bahasa Inggeris

Pn. Ponrany a/p Sinnadurai Pn. Bavani a/p Krishnan Kutty Nair Pn. Faezah bt Jaapar (K) En. Mohamad Nasuha b. Ahmad En. Chong Kok Loong (K) En. Chai Loon Guan En. Thevadass a/l Supramaniam (K) Pn. Suganthy a/p Vasudevan Pn. Maria bt Ahmad Pn. Hasnah bt Nordin Pn. Nor Ismah bt Isa Pn. Zarina bt Pai (K) Pn. Moganambal a/l Ayyadurai Pn. Lau Yoke Yin (K) En. Mohd Rosli b. Idris Pn. Thanaletchumy a/p Karuppiah (K) Pn. Sabariah bt Yahya Pn. Nik Rubiah bt Nik Mustapha (K) Pn. Maizon bt Abdul Hamid En. Muhamad Hakimi b. Amri (K) Pn. Roszila bt Abd Rahman Cik Liow Bee Teen (K) Pn. Puteri Norhayanum bt Bahrun En. Suresh Kumar a/l Somasegaran En. Selvaraj a/l Muniandy (K) En. Mahenthiran a/l Pachai Pn. Aizan bt Yaacob (K) Pn. Hjh Siti Hawa bt Sulaiman Pn. Rohani bt Shafri (K) Pn. Norfazidah bt Yak Cik Aimi Syazwani bt Mohd Roslan (K) Pn. Norhamiza bt Abd Hamid
SMK Methodist Tg Malim

3

Pengajian Islam

4

Pengajian Cina

5

Pengajian India

6

Matematik

7.

Kimia

8.

Fizik

9.

Biologi

10.

Sejarah & Geografi

11.

Pendidikan Seni

12.

Muzik & Artisan

13.

Alam Sekitar

14.

ERT & Inovasi

15.

Pengguna

16.

Komputer

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009 17. Pencegah Jenayah Pn. Roshayati bt Buman (K) En. Zulkifli b. Hussain Pn. Suriathy bt Abdullah (K) Pn. Nora Fauziah bt Safar Pn. Rusni bt Ismail (K) Pn. Zarinah bt Ishak En. Mathevanan a/l Sellamuthu (K) En. Shamsul Fitri b. Salleh En. Chai Loon Guan (K) Pn. Asmah bt Ahmad Tahir En. Saliman b. Sukardi (K) Pn. Ngatini bt Kamid Pn. Anna Rozaline Arokiasamy (K) Pn. Lau Yoke Yin Pn. Rusni bt Ismail Pn. Unaizah bt Mohd Attas

18.

Rakan Niaga

19.

Bimbingan Kaunseling & Kerjaya

20.

Rukun Negara

21.

Penulisan Kreatif

22.

Kelab SPBT

23

Pelajar Kristian

24

Anti Dadah

18.7
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Pertandingan Kokurikulum Akademik
Pertandingan Pengurus En. Muhamad Hakimi b. Amri Pn. Ponrany a/p Sinnadurai Pn. Norfazidah bt Yak En. Thevadass Supramaniam Cik Liow Bee Teen Pn. Rusni bt Ismail Pn. Zarinah bt Ishak Pn. Suganthi a/p Vasudevan Pn. Asmah bt Ahmad Tahir Pn. Nor Ismah bt Isa Pn. Zarina bt Pai Pn. Lau Yoke Yin Pn. Lau Yoke Yin Pn. Lau Yoke Yin Pn. Lau Yoke Yin En. Ganesan a/l Suppiah Pn. Roshayati bt Buman Pn. Feazah bt Jaapar En. Ganesan a/l Suppiah Jurulatih En. Zulkifli b. Hussain Pn. Suriathy bt Abdullah Pn. Maizon bt Abdul Hamid En. Mathevanan a/l Sellamuthu Cik Liow Bee Teen Guru Kaunseling Guru Kaunseling
Cik Aimi Syazwani bt Mohd Roslan

Forum Remaja Debat Ala Parlimen (BI) Debat Ala Parlimen (BM) Karnival Bahasa Tamil Koir Slad Melukis Kain Rentang & Poster Laman Web Public Speaking G-Math Inovasi Sains & Teknologi Roket Robotik Sunway Maths Quiz Pertandingan Fizik Kebangsaan Kuiz Pengguna Pantun Musolla Kuiz PNB

Pn. Unaizah bt Mohd Attas Pn. Ngatini bt Kamid Pn. Zalina bt Md Husin Pn. Lau Yoke Yin Pn. Lau Yoke Yin Pn. Lau Yoke Yin Pn. Lau Yoke Yin En. Ganesan a/l Suppiah Pn. Puteri Norhayanum Pn. Teh Azizan bt Hassan En. Ganesan a/l Suppiah
SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Folio Kerjaya / Poster Pencegahan Dadah Debat Ala Parlimen Bahasa Tamil Penulisan Bahasa Cina / Penerbitan Buletin Kuiz Agama/ Hafazan/ Aprisiasi Jawi Kuiz Sejarah Choral Speaking Rakan Membaca Kuiz Fizik Kuiz Kimia Pn. Zarinah bt Ishak
En. Thevadass a/l Supramaniam

Pn. Suganthi a/p Vasudevan

En. Chong Kok Loong Pn. Faezah bt Jaapar Pn. Maizon bt Abdul Hamid
En.Suresh Kumar a/l Somasegaran En. Mohamad Nasuha b. Ahmad

Pn. Hjh Siti Hawa bt Sulaiman Pn. Suriathy bt Abdullah

Pn. Asmah bt Ahmad Tahir Pn. Lau Yoke Yin Pn. Zalina bt Md Husin

18.8 Jawatan Majlis Sukan dan Olahraga Sekolah

Pengerusi Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Penyelaras Setiausaha I Setiausaha II Ahli Jawatankuasa

: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : En. Ganesan a/l Suppiah : Pn. Zakiah bt Hj Muda : Pn. Zaharah bt Rani : En. Azizul b. Che Man : Pn. Arne Suzila bt Nasam : En. Kamaruddin b Daud : Pn. Intan Marsila bt Khairuddin

(Pengetua) (PK Kokurikulum) (PK Pentadbiran) (PK HEM) (PK Petang)

: Pn. Sharifah Maimunah bt Syed Abdullah (GK Bahasa) : En. Muniyandy a/l Narayanasamy (GK Voktek) : Pn. Faridah Hanim bt Mohd Jamli (GK Sains Matematik) : Pn. Noor Aini bt Kasbola (GK Kemanusiaan) : Jurulatih / Pengurus Pasukan Sekolah : Guru – Guru Ketua Rumah

18.9 MSSM Daerah Batang Padang
Bil. 1. Sukan/ Permainan Bola Sepak Pengurus En. Mohd Zuki b. Sa’ari Jurulatih En. Muhamad Hakimi b. Amri En Mathevanan a/l Sellamuthu En. Seypul Asmal b. Sabokki Pn. Anna Rozaline Arokiasamy Pn. Ngatini bt. Kamid

2.

Badminton

En. Saliman b. Sukardi

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009 3. 4. 5. Tenis Ping Pong Catur Pn. Lau Yoke Yin Tn Hj Ahmad Faauzi b. Husin Pn. Azwa bt Mohd Noor Sapee En. Suresh Kumar a/l Somasegaran Pn. Nor Azila bt Daud En. Chong Kok Loong
Pn. Puteri Noorhayanum bt Bahrun

6.

Bola Tampar

En. Kamaruddin b. Daud

Pn. Zalina bt Md Husin Pn. Hasnah bt Nordin Pn. Rohaida bt Yahya Pn. Arne Suzila bt Nasam En. Zulkifli b. Hussain Pn. Rozihan bt Saari Pn. Arne Suzila bt Nasam En. Zulkifli b. Hussain En. Kamaruddin b. Daud Pn. Rosmawati bt Ahmad Pn. Junainah bt Ahmat Ali Pn. Anizawati bt Ahmad Mansor En. Chong Kok Loong

7.

Merentas Desa

Pn Rozihan bt Saari

8.

Olahraga

Pn Rohaida bt Yahya

9. 10.

Gimrama Bola Keranjang

Pn. Intan Marsila bt Khairuddin En. Chai Loon Guan

18.10
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Guru Rumah Sukan
Rumah Merah Guru Kanan Bahasa (Penyelaras) En. Seypul Asmal b. Sabokki (Ketua) Pn. Nik Rubiah bt Nik Mustapa (Pen. Ketua) En. Chong Kok Loong Pn. Suganthy a/p Vasudevan Pn. Shahidah Fauza bt Saad Pn. Suriathy bt Abdullah Pn. Lau Yoke Yin Pn. Rosmawati bt Jamaludin Pn. Roshayati bt Buman Pn. Ngatini bt Kamid En. Selvaraj a/l Muniandy Tn. Hj. Ahmad Faauzi b Husin Pn. Faezah bt Jaapar En. Mohd Rosli b Idris En. Kamarudin b. Md Sudi Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Rumah Hijau Guru Kanan Vok dan Tek (Penyelaras) En. Mohamad Nasuha b Ahmad (Ketua) Pn. Junainah bt Ahmat Ali (Pen. Ketua) En. Mohd Zuki b. Sa’ari Pn. Puteri Noorhayanum Pn. Unaizah bt Hj Mohd Attas Pn. Rohani bt Shafri Pn. Nor Azila bt Daud Pn. Rosmawati bt Ahmad Pn. Zarinah bt Pai Pn. Fatimah bt Zakaria En. Chai Loon Guan En. Mahenthiran a/l Pachai Pn. Anizawati bt Ahmad Mansor Pn. Maria bt Ahmad

Bil.

Rumah Biru

Bil.

Rumah Kuning

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Guru Kanan Kemanusiaan (Penyelaras) Pn. Rozihan bt Saari (Ketua) Cik Liow Bee Teen (Pen. Ketua) En. Muhamad Hakimi b. Amri Pn. Ponrany a/p Sinnadurai Pn. Maizon bt Abdul Hamid Pn. Sabariah bt Yahya Pn. Hjh Siti Hawa bt Sulaiman Pn. Aizan bt Yaacob Pn. Hasnah bt Nordin Pn. Nora Fauziah bt Safar En. Saliman b Sukardi En. Ahmad Arshad b Mat Wali Pn. Zarinah bt Ishak Pn. Thanaletchumy a/p Karuppiah En. Suresh Kumar a/l Somasegaran

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Guru Kanan Sains (Penyelaras) Cik Aimi Syazwani bt Mohd Roslan (Ketua) Pn. Teh Azizan bt Hassan (Pen. Ketua) En. Thevadass a/l Supramaniam Pn. Roszila bt Abd Rahman Pn. Asmah bt Ahmad Tahir Pn. Azwa bt Mohd Noor Sapee Pn. Rusni bt Ismail En. Zulkifli b. Husin Pn. Moganambal a/p Ayyadurai En. Mathevanan a/l Sellamuthu Pn. Zalina bt Md Husin Pn. Norfazidah bt Yak En. Shamsul Fitri b. Salleh Pn. Norhamiza bt Abd Hamid Pn. Bavani a/p Krishnan Kutty Nair

18.11
Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Aktiviti Kokurikulum Sekolah
Tugas / Program / Aktiviti Penyelaras
Pn. Arne Suzila bt Nasam

S/U / Penolong / AJK Pn. Rohaida bt Yahya En. Mahenthiran a/l Pachai Pn. Junainah bt Ahmat Ali
Pn. Bavani a/p Krishnan Kutty Nair

Aktiviti kokurikulum Bantuan Pakaian Seragam (BPS): KP – Ting 1 Bantuan Pakaian Seragam (BPS): Ting 2 – 5 Penilaian Kokurikulum & Sijil Ting 5 Penilaian Kokurikulum Ting 1 - 4 Sistem Maklumat Murid (SMM)Maklumat Kokurikulum Data & Dokumen Mesyuarat & Taklimat Hari Kokurikulum Minggu Kokurikulum Akademik Perkhemahan Perdana JK KRS Daerah Lawatan Kokurikulum Audit Dalaman – Akaun Persatuan, Kelab & Unit Beruniform Semakan Fail & Dokumen Sijil Penghargaan Akhir Tahun Perhimpunan Kokurikulum Bulanan Pertandingan Catur MSSPK Daerah

Pn. Rohaida bt Yahya
Pn. Arne Suzila bt Nasam Pn. Arne Suzila bt Nasam En. Mahenthiran a/l Pachai
Pn. Suganthy a/p Vasudevan

Penyelaras Ting 2 – 5 Penyelaras Ting 5 Pn. Suganthi a/p Vasudevan

Pn. Nora Fauziah bt Safar

En. Mahenthiran a/l Pachai Pn. Arne Suzila bt Nasam Pn. Rohaida bt Yahya
Pn. Nik Rubiah bt Nik Mustapha

En. Mohd Zuki b. Sa’ari
Pn.Puteri Noorhayanum bt Bahrun

En. Kamarudin b. Md Sudi

En. Mohd Rosli b. Idris
En. Seypul Asmal b. Sabokki

Pn. Zarina bt Pai Pn. Roshayati bt Buman
Pn. Bavani a/p Krishnan K.N

Pn. Roszila bt Abd Rahman En. Saliman b. Sukardi
Pn. Rosmawati bt Jamaludin Pn. Shahidah Fauza bt Saad

Pn. Norfazidah bt Yak
Pn. Unaizah bt Mohd Attas Pn. Puteri Noorhayanum bt Bahrun

Pn. Zalina bt Md Husin Pn. Rohaida bt Yahya En. Chai Loon Guan
En. Mahenthiran a/l Pachai
Pn. Azwa bt Mohd Noor Sapee

Pn. Norfazidah bt Yak

Rekod Pencapaian Kokurikulum Cik Aimi Syazwani bt Mohd Roslan Akademik 19. Rekod Pencapaian Sukan Pn. Intan Marsila bt Khairuddin Rekod Pencapaian Persatuan & En. Yogarajan a/l M.Packrisamy (Pengetua) Pengerusi : Pn. Rozihan bt Saari Kelab Setiausaha : En. Ganesan a/l Suppiah (PK Kokurikulum)

18.12

Pen. Setiausaha 1 Pen. Setiausaha 2

Panel Pemilih Bantuan Pakaian Seragam Badan Beruniform
: Pn. Arne Suzila bt Nasam : En. Mahenthiran a/l Pachai (SU Kokurikulum) (Pen SU Kokurikulum) : Pn. Zaharah bt Rani : En. Chai Loon Guan : Pn. Roszila bt Abd Rahman (PK HEM) (Guru) (AJK PIBG)
SMK Methodist Tg Malim

Ahli Jawatankuasa

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

18.13 (BPS)

Jawatankuasa Induk Projek Bantuan Pakaian Seragam

Pengerusi Timb. Pengerusi 1 Timb. Pengerusi 2 Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Setiausaha Pen. Setiausaha 1 Pen. Setiausaha 2 Ahli Jawatankuasa

: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : En. Ganesan a/l Suppiah : Pn. Zakiah bt Hj Muda : Pn. Zaharah bt Rani : En. Azizul b. Che Man : Pn. Arne Suzila bt Nasam : En. Mahenthiran a/l Pachai : Pn. Suganthi a/p Vasudevan : Pn. Sharifah Maimunah bt Syed Abdullah : En. Muniyandy a/l Narayanasamy : Pn. Noor Aini bt Kasbola : Pn. Faridah hanim bt Mohd Jamli : En. Selvaraj a/l Muniandy : Pn. Junainah bt Ahmat Ali : Pn. Unaizah bt Mohd Attas : Pn. Azwa bt Mohd Noor Sapee (Penyelaras) Projek Bantuan Pakaian Seragam (KP) (Ting 1) (Ting 2) (Ting 3) (Ting 4) (Ting 5)

18.14

AJK Pemilihan BPS : En. Chai Loon Guan Jawatankuasa Pelaksana : Pn. (BPS) Rozihan bt Saari : Pn. Suganthi a/p Vasudevan : Pn. Rosmawati bt Jamaluddin : Pn. Nor Azila bt Daud : Pn. Lau Yoke Yin : Pn. Norfazidah bt Yak

AJK Sebut Harga BPS : Pn. Anizawati bt Ahmad Mansor : En. Muhamad Hakimi b. Amri : En. Thevadass a/l Supramaniam : En. Puteri Noorhayanum bt Bahrun : Pn. Teh Azizan bt Hassan : Pn. Junainah bt Ahmat Ali AJK Terimaan & Agihan BPS : Pn. Arne Suzila bt Nasam : En. Mahenthiran a/l Pachai : Pn. Intan Marsila bt Khairuddin : Pn. Unaizah bt Mohd Attas : Pn. Rohaida bt Yahya : Pn. Ponrany a/p Sinnadurai : En. Selvaraj a/l Muniandy : Pn. Zalina bt Md Husin : Pn. Nora Fauziah bt Safar : Pn. Suriathy bt Abdullah : En. Mathevanan a/l Sellamuthu : Pn. Nik Rubiah bt Nik Mustapha : Pn. Faezah bt Jaapar

(Penyelaras) (KRS) (Kadet Polis) (Pengakap) (Puteri Islam) (BSM) (Penyelaras) (P.Penyelaras – Pagi) (P.Penyelaras – Petang) (KRS) (KRS) (Kadet Polis) (Kadet Polis) (Pengakap) (Pengakap) (BSM) SMK Methodist Tg Malim (BSM) (Puteri Islam) (Puteri Islam)

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

18.15

Jawatankuasa Koperasi Sekolah

Pengerusi Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Bendahari Pen. Bendahari Pendaftaran Ahli & Saham AJK Pemasaran Juruaudit

: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy (Pengetua) : En. Ganesan a/l Suppiah (PK Kokurikulum) : Pn. Zakiah bt Hj Muda (PK Pentadbiran) : Pn. Zaharah bt Rani (PK HEM) : En. Azizul b. Che Man (PK Petang) : Pn. Suriathy bt Abdullah : Pn. Nora Fauziah bt Safar : Pn. Azwa bt Mohd Noor Sapee : Pn. Zalina bt Md Husin : Pn. Norfazidah bt Yak : En. Mohd Rosli b. Idris : En. Mohd Zuki b. Sa’ari : Pn. Aizan bt Yaacob : Pn. Junainah bt Ahmat Ali

Pengerusi

18.16 Jawatankuasa Majalah Sekolah
: En. Ganesan a/l Suppiah : Pn. Zakiah bt Hj Muda : Pn. Zaharah bt Rani : En. Azizul b. Che Man

: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy

(Pengetua) (PK Kokurikulum) (PK Pentadbiran) (PK HEM) (PK Petang) (GK Bahasa) (GK Sains Matematik) (GK Kemanusiaan) (GK Voktek)

Timb. Pengerusi 1 Timb. Pengerusi 2 Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Penyelaras Pen. Penyelaras

: Pn. Sharifah Maimunah bt Syed Abdullah : Pn. Faridah Hanim bt Mohd Jamli : Pn. Noor Aini bt Kasbola : En. Muniyandy a/l Narayanasamy : Pn. Puteri Noorhayanum bt Bahrun : En. Kamarudin b. Md Sudi : Pn. Nik Rubiah bt Nik Mustapha : Pn. Shahidah Fauza bt Saad : En. Thevadass a/l Supramaniam : En. Chong Kok Loong : Pn. Faezah bt Jaapar : Pn. Anizawati bt Ahmad Mansor : Pn. Arne Suzila bt Nasam : Pn. Intan Marsila bt Khairuddin : Pn. Rusni bt Ismail : Cik Aimi Syazwani bt Mohd Roslan : En. Muhamad Hakimi b. Amri : En. Selvaraj a/l Muniandy : Pn. Zalina bt Md Husin : Pn. Rozihan bt Saari : En. Azizul b. Che Man : Pn. Suganthi a/p Vasudevan

Setiausaha I Setiausaha 2 Ahli Jawatankuasa

(Penyunting – Bahasa Melayu) (Penyunting – Bahasa Inggeris)
(Penyunting – Bahasa Tamil)

(Penyunting – Bahasa Cina) (Penyunting – Bahasa Jawi) (SU Akademik) (SU Kokurikulum) (SU Sukan & Permainan) (Bimbingan & Kaunseling) (ICT) (Grafik) (Iklan) (Pengedaran - Pagi) SMK – Petang) (PengedaranMethodist Tg Malim (Juru Photo) (Percetakan)

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

18.17

Jawatankuasa Sambutan Hari Guru
: En.Yogarajan a/l M.Packrisamy : En. Ganesan a/l Suppiah : Pn. Zakiah bt Hj Muda : Pn. Zaharah bt Rani : En. Azizul b. Che Man (Pengetua) (PK Kokurikulum) (PK Pentadbiran) (PK HEM) (PK Petang)

Pengerusi Timb. Pengerusi 1 Timb. Pengerusi 2 Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Penyelaras Pen. Penyelaras

: En. Muniyandy a/l Narayanasamy (GK Voktek) : Pn. Faridah Hanim bt Mohd Jamli (GK Sains Matematik) : Pn. Noor Aini bt Kasbola (GK Kemanusiaan) : Pn. Sharifah Maimunah bt Syed Abdullah (GK Bahasa) : Pengerusi Kelab Guru : En. Kamarudin b Daud : Pn. Rusni bt Ismail : En. Selvaraj a/l Muniandy : Pn. Zarinah bt Ishak : Penyelaras Pengawas Sekolah Sesi Pagi dan Petang : Penyelaras Pengawas PSS Sesi Pagi dan Petang : Penyelaras MKT Sesi Pagi dan Petang : AJK Kelab Guru

Setiausaha Ahli Jawatankuasa

19.0 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
19.1 Jawatankuasa Sumber Manusia Agihan Tugas P
Pengerusi 19.1.1 Bil 1 : En. Pengurusan Sumber (Pengetua) Agihan TugasYogarajan a/l M.Packrisamy Manusia Penyelaras / Ketua : Pn. Zakiah bt Hj Muda : Pn. Pn. Zakiah bt Hj Muda Zaharah bt Rani En. Azizul b. Che Man : En. Ganesan a/l Suppiah : En. Azizul b. Che Man Pembantu (PK Pentadbiran) Pn. Noor Aini btHEM) (PK Kasbola Pn. Norfazidah bt Yak (PK Kokurikulum) Pn. Nor Azila bt Daud (PK Petang) Pn. Roszila bt Abd Rahman
Pn. Rosmawati bt Jamaluddin

Naib PengerusiUnit I Naib Pengerusi(Individual J/Waktu P & P II /Kelas/Induk) J/Waktu Ganti Naib Pengerusi III (Relief), J/Waktu Naib Pengerusi IVGuru Pelatih

2 3 4

Setiausaha : Pn. Faridah Hanim Hj Muda Pn. Suganthi a/p Vasudevan (GK Sains & Math) Pengendalian Data/ SMPP/EMIS Pn. Zakiah bt Mohd Jamli Pn Moganambal a/p Ayyadurai Maklumat SMM/BMM Pn Ahli Jawatan Kuasa : En. Muniyandy a/l Narayanasamy Nora Fauziah bt Safar (GK Vok&Tek) En. Mahenthiran Bahasa) : Pn. Sharifah Maimunah bt Syed Abdullah (GK a/l Pachai Dokumentasi @ Pelaporan Pn. Zarinah bt Ishak En. Chong KokKemanusiaan) (GK Loong Peristiwa Sekolah (Diary Sek) : Pn. Noor Aini bt Kasbola : Pn. Pn. Zakiah btVasudevan Pn Roszila (Guru Data) Suganthi a/p Hj Muda bt Abd Rahman Program KMK Pn. Nor(PT Perkh.) Azila bt Daud : En. Mohd Safie b. Idris

5

Program PIPP

Pn. Zakiah bt Hj Muda

Pn. Suriathy bt Abdullah En. Chai Loon Guan En. Mathevanan al/ Sellamuthu En. Abdul Wahab b. Abd. Rahman PK HEM PK Koku PK Petang Semua Guru Kanan SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009
Semua Guru Kaunseling Pn. Zarinah bt Ishak En. Selvaraj a/l Muniandy Pn. Suganthi a/p Vasudevan Pn. Rusni bt Ismial Pn. Zarinah bt Ishak En. Selvaraj a/l Muniandy En. Azizul b. Che Man (PK Petang) En Muniyandy a/l Narayanasamy (GK Vok & Tek) En. Kamarudin b. Md Sudi

6

7

Program Perkembangan Staf, Kursus Dalam Perkhidmatan Hari Professionalisme Program Orientasi dan Sosialisasi Guru Baru, Staf Baru, Guru Pelatih Pengurusan dan Pemantauan Pekerja Swasta (Pengawal Keselamatan, & Pembersihan Kawasan Sekolah)

Pn. Rusni bt Ismail Pn. Zakiah bt. Hj Muda En. Azizul b. Che Man En. Ganesan a/l Suppiah

8

19.2

Jawatankuasa Staf Sokongan

19.2.1 Pengerusi
Bil Timb. Pengerusi I

Agihan Tugas Staf Sokongan : En.Yogarajan a/l M.Packrisamy
Unit : Pn. Zakiah bt Hj Muda

(Pengetua)

(PK Pentadbiran) Penyelaras / Pembantu Timb. Pengerusi II : En. En Azizul bin Che Man (PK.Petang) 1 Urusan-Urusan Perjawatan, Kewangan, Stok, En. Mohd Safie bin Idris Perkhidmatan Guru-guru/Staf Sokongan Pn. Suhaily bt Md Sujairi Naib Pengerusi I : Pn. Zaharah bt Rani Norhafiza bt Mohd Radi (PK HEM) Pn. 2 Khidmat Kaunter, Layanan : En. Ganesan a/l Suppiah “Pelanggan”, Pn. Zainah bt Ariffin (PK Kokurikulum) Naib Pengerusi II Urusan Pertukaran Murid, Sijil Berhenti En. Abd Wahab b Abd Rahman 3 Urusan-Urusan Sistem Fail, Susunan Fail, En. Mohd Safie bin Idris Setiausaha : Fail Kemaskini Dokumen Dalam En. Mohd Safie b. Idris Zainah bt Ariffin (PT Perkhidmatan) Pn. 4 Urusan-Urusan Cetakan Fotostat/Riso, Buku Sujairi Bendahari : Pn. Suhaily bt Md Pn. Zainah bt Ariffin (PT Kewangan) Catatan Fotostat/Riso En. Abd Wahab b Abd Rahman 5 Kad “clock-in”, Buku Kedatangan, En. Mohd Safie bin Idris Ahli Jawatan Kuasa : Pn. Norhafiza bt Mohd Radi (PT Rendah) Kad Rekod Cuti/MC Pn. Norhafiza bt Mohd Radi 6 Buku Rekod Surat Masuk/Keluar : Pn. Zainah bt Ariffin Pn Zainah bt Ariffin (PAR) Buku Dispatch, Urusan Pengiriman Surat En. Abd Wahab b. Abd Rahman : En. Baru, Abd Rahman (T.Masak/PAR) 7 Buku Rekod Lapor Diri Guru/Staf Abd Wahab b. En Mohd Safie bin Idris : Pn. Rohaya Aziz (Pembantu Rekod Peribadi/’Resume’ Guru/Staf Baru bt AbdPn Suhaily bt Md Sujairi Pn Norhafiza bt Mohd Radi Makmal) 8 Buku Rekod Alamat & Nombor Telefon Pn Zainah bt Ariffin : Pn. Noor Azlin bt Alias (Pembantu Guru/Staf En Abd Wahab b. Abd Rahman Makmal) 9 Khidmat Pengendalian & Penyelanggaraan Pn. Rohaya bt Abd Aziz Makmal Sains, Taman Herba En. Eng Fook Loong Noor Azlin bt Alias & Kolam Ikan Pn. : (Att. Makmal) En. Eng Fook Loong (PRA) 10 Khidmat Pengendalian Stor : Pn. Barathi a/p Chinnapan Wahab b. Abd Rahman Pejabat En. Abd Pn. Zainah bt Ariffin (PARA Kontrak) : Pn. Saraspathy Vengadasalam 11 Fail Rekod/Laporan Bulanan Pergerakan En. Mohd Safie bin Idris Pengetua Waktu Bekerja (Mesyuarat, Pn. Suhaily bt Md Sujairi Taklimat, Seminar, Kursus, Jemputan, dll) Pn. Zainah bt Ariffin En. Mohd Safie bin Idris 12 Buku Rekod Keluar/Masuk Waktu Kerja Pn. Suhaily bt Md Sujairi Guru/Staf Pn. Norhafiza bt Mohd Radi Layanan Telefon, Buku Rekod Kegunaan Pn. Suhaily bt Md Sujairi 13 Telefon/Fax (Rasmi/Tak Rasmi) En. Mohd Safie bin Idris Urusan Penyelenggaraan Makmal Sains, Pn. Rohaya bt Abd Aziz 14 Bilik Persediaan Makmal, Stor Makmal, Pn. Noor Azlin bt Alias Taman Herba, Kolam Ikan Air Pancut En. Eng Fook Loong 15 Kerja-Kerja Penyelenggaraan, Pertukangan, En. Abd Wahab b Abd Rahman
SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009 Penyenggaraan, Pemuliharaan Kerja-Kerja Pembersihan Pusat Sumber Bilik Gerakan, Bilik Guru, Pejabat Sekolah Projek “Landscaping” Kawasan Sekolah, Tempat Letak Kereta, Dataran Perhimpunan Pondok Bacaan, Kantin, Surau/Bilik Solat Penyelenggaraan Kebersihan dan Keceriaan Tandas/51ilis Air Sekolah Kebersihan Kawasan Kaki lima, Gelanggang Permainan, Madang & Kawasan Pagar Sekolah

16 17 18 19

Pn. Barathi a/p Chinnappan Pn. Sarasspaty a/p Vengadasalam Pn. Barathi a/p Chinnappan Pn. Sarasspaty a/p Vengadasalam Pn Sarasspaty a/p Vengadasalam Pn. Barathi a/p Chinnappan Pn Sarasspaty a/p Vengadasalam Pn. Barathi a/p Chinnappan

19.3 Jawatankuasa Tatatertib Guru / Staf

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatan Kuasa

: : : : : :

Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Kaunseling Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Petang

19.4 Jawatankuasa Pengurusan Pelanggan

Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Naib Pengerusi IV Setiausaha Pen. Setiausaha I Pen. Setiausaha II Ahli Jawatankuasa

: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : Pn. Zakiah bt Hj Muda : Pn. Zaharah bt Rani : En. Ganesan a/l Suppiah : En. Azizul b. Che Man : Pn. Zarinah bt Ishak : Pn. Rusni bt Ismail : En. Selvaraj a/l Muniandy : Pn. Hasnah bt Nordin : Pn. Sabariah bt Yahya : En. Seypul Asmal b. Sabokki : Tn Hj Ahmad Faauzi b. Husin : Pn. Rosmawati bt Ahmad : En. Muhamad Hakimi b. Amri : Pn. Teh Azizan bt Hassan

(Pengetua) (PK Pentadbiran) (PK HEM) (PK Kokurikulum) (PK Petang)

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

19.5 Jawatankuasa Penggerak Sistem Rating

Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 Naib Pengerusi 4 Setiausaha Pen. Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : Pn. Zakiah bt Hj Muda : Pn. Zaharah bt Rani : En. Ganesan a/l Suppiah : En. Azizul b. Che Man : Pn. Zakiah bt Hj Muda : Pn. Zaharah bt Rani : Pn. Anizawati bt Ahmad Mansor : Pn. Anne Rozaline Arokiasamy : Pn. Puteri Noorhayanum bt Bahrun : En. Chong Kok Loong : Pn. Rohani bt Shafri

(Pengetua) (PK Pentadbiran) (PK HEM) (PK Kokurikulum) (PK Petang) (PK Pentadbiran) (PK HEM)

19.6 Jawatankuasa Pengurusan Maklumat & ICT

Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Pengerusi Naib Pengerusi 3 Naib Pengerusi 4 Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II Setiausaha Pen. Setiausaha Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Ahli Jawatankuasa Setiausaha Setiausaha II I

: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy

(Pengetua)

Ahli Jawatan Kuasa

: Pn. Zakiah bt Hj Muda (PK Pentadbiran) : Pn. Zaharah bt Rani (PK HEM) : En. Yogarajan a/l M.Packrisamy (Pengetua) : En. Ganesan a/l Suppiah (PK Kokurikulum) : En. Azizul b. Che Man (PK Petang) : Pn. Zakiah bt. Hj Muda (PK Pentadbiran) : En Azizul bin Che Man (PK Petang) : Pn. Faridah Hanim bt Mohd Jamli : Cik Aimi Syazwani bt Mohd Roslan : Pn. Zaharah bt. Rani (PK HEM) : :En. Ganesan a/l Suppiah (PK Kokurikulum) Pn. Asmah bt Ahmad Tahir : Pn. Nor Ismah bt Isa Pn. Suganthi Md Vasudevan : :Pn. Suhaily bt a/p Sujairi (PT Kewangan) : En. Mohd Auki b. Sa’ari : En. Mohd Safie bin Idris (PT Perkhidmatan) : Pn. Nora Fauziah bt Safar : Pn. Thanaletchumy a/p Karuppiah : Semua Guru Kaunseling : Semua Guru Kanan : Guru Media : Semua Ketua Panitia Matapelajaran : Penyelaras Peperiksaan : Penyelaras Sukan dan Permainan : Penyelaras Kokurikulum : Penyelaras Kedai Buku Sekolah : Pn. Azwa bt Mohd Noor Sapee : Pn. Norfazidah bt Yak

Juru Audit Dalaman

19.7 Pengurusan Kewangan

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

19.7.1
Bil 1. 2. 3 4 5

Agihan Tugas Pengurusan Kewangan
Unit Dokumentasi Anggaran Perbelanjaan Tahunan Tuntutan Per Kapita Bantuan Murid (PCG Tahunan) Permohonan Kebenaran Kutipan Perkhidmatan, Kadar dan Jenis Perkhidmatan Permohonan Kebenaran Kutipan Sumbangan PIBG, Kadar & Jenis Sumbangan Buku/Fail Minit Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan, Fail Pekeliling Perbendaharaan, Panduan Pengurusan Kewangan (Sistem Fail Pengurusan Kew.) Dokumentasi Manual Prosedur Kerja Urusan Perbelanjaan & Pembelian serta bayaran (Sebutharga, Kebenaran @ Nota Minta, LO, DO, Invoice, Baucer Kecil, Buku Cek Sek.) Dokumentasi Manual Prosedur Kerja Urusan Kutipan Yuran (Buku Resit, Daftar Kutipan and Serahan, Bank-in, Rekod J/Kedatangan Murid) Buku Tunai Kerajaan PCG, Buku Tunai SUWA, Buku Panjar Wang Runcit, Tunai Dalam Tangan/Rekumpmen, PATSKOM/Pernyata Kewangan Pengendalian Kedai Buku dan Akaunnya (Penjualan Simpanan Stok, Pembelian dan Pembayaran) Pembantu Utama Pn. Zakiah bt Hj Muda Pn. Suhaily bt Md Sujairi Pn. Zakiah bt Hj Muda Pn. Suhaily bt Md Sujairi Pn. Zakiah bt Hj Muda Pn. Suhaily bt Md Sujairi En. Mohd Safie bin Idris Pn. Rusni b Ismail (Bend. PIBG) Pn. Suhaily bt Md Sujairi Pn. Zakiah bt Hj Muda Pn. Suhaily bt Md Sujairi En. Mohd Safie bin Idris Pn. Norhafiza bt Mohd Radi Pn. Zakiah bt Hj Muda Pn. Suhaily bt Md Sujairi En. Mohd Safie bin Idris Pn. Norhafiza bt Mohd Radi Pn. Zakiah bt Hj Muda Pn. Suhaily bt Md Sujairi Pn. Norfazidah bt Yak Pn. Zakiah bt Hj Muda Pn. Suhaily bt Md Sujairi En. Mohd Safie bin Idris Pn. Norhafiza bt Mohd Radi Pn. Suhaily bt Md Sujairi En. Zulkifli b Hussain Pn. Puteri Norhayanum Pn. Shahidah Fauza bt Saad

6.

7.

8.

9.

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009 Urusan Pengendalian Stok: Prosedur Pesanan, Penyimpanan, Penyenggaraan, (Stok Harta Modal, Inventori, Bekalan Pejabat, Barangan Luak), Dokumentasi Stok 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10. 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 Jabatan Bahasa - Pn Sharifah (Guru Kanan) Jabatan Sains - Pn Faridah (Guru Kanan) Bahasa Melayu Bahasa Inggeris EST Bahasa Cina Bahasa Tamil Sains Matematik Fizik Kimia Biologi Sejarah Geografi Pendidikan Islam Tasawwur Islam Pendidikan Moral Pendidikan Seni Pendidikan Muzik Pendidikan Sivik Sains Sukan PJK Prinsip Perakauan Ekonomi Asas Perdagangan Matematik Tambahan Kemahiran Hidup PSS, Perpustakaan En. Chai Loon Guan Pn. Ponrany a/p Sinnadurai Pn. Unaizah bt Mohd Attas En. Chong Kok Loong En. Thevadass a/l Supramaniam Pn. Hasnah bt Nordin Pn. Ngatini bt Kamid Pn. Lau Yoke Yin Pn. Zarina bt Pai Pn. Sabariah bt Yahaya Pn. Maizon bt Abd Hamid En. Mahenthiran a/l Pachai Pn. Faezah bt Jaapar Pn. Teh Azizan bt Hassan Pn. Anna Rozaline Arokiasamy
Pn. Puteri Noorhayanum bt Bahrun

Jabatan Kemanusiaan - Pn Noraini (Guru Kanan)

Jabatan V&T
-En Muniyandy

10.21 10.22 10.23 10.24 10.25 10.26 10.27 10.28

(Guru Kanan)

11. 12. 13.

Bimbingan Kaunseling Ko-Kurikulum Unit-Unit Lain Majalah Sekolah Peperiksaan Awam Peperiksaan Dalaman 10.29 LPBT Urusan Kutipan Sewa Kantin Permohonan Sumbangan Individu, Syarikat, Organisasi, Bekas Murid, PIBG dll Sumber Permohonan Bantuan Modal, Bantuan Pembangunan Infrastruktur Fizikal dari Sumber-Sumber Lain Badan Bukan Kerajaan Pemantauan Rekod Kewangan Kutipan Yuran - Harian - Bulanan - Secara Berkala / Rawak Tindakan Pelupusan dan Hapuskira, Dokumentasi Prosedur Pelupusan dan Hapuskira, Laporan Pelupusan dan Hapuskira

Cik Liow Bee Teen En. Mathevanan a/l Sellamuthu Pn. Arne Suzila bt Nasam Pn. Intan Marsila bt Khairuddin Pn. Azwa bt Mohd Noor Sapee En. Ganesan a/l Suppiah Pn. Anizawati bt Ahmad Mansor Pn. Moganambal a/p Ayyadurai Pn. Aizan bt Yaacob Pn. Asmah bt Ahmad Tahir Pn. Suganthy a/p Vasudevan Pn. Rusni bt Ismail PK Kokurikulum Pn. Puteri Noorhayanum bt Bahrun Pn. Sabariah bt Yahaya Pn. Suhaily bt Md Sujairi Pn. Suhaily bt Md Sujairi Pn. Rusni b Ismail Pn. Suhaily bt Md Sujairi En. Muniyandy a/l Narayanasamy
Pn. Sharifah Maimunah bt Syed Abdullah

En. Chai Loon Guan PK Pentadbiran PK HEM PK Petang PK Kokurikulum Pn. Faridah Hanim Mohd Jamli Pn. Noor Aini bt Kasbola En. Muniyandy a/l Narayanasamy
Pn. Sharifah Maimunah bt Syed Abdullah

14.

15

19.8 Jawatankuasa Aset Alih Kerajaan

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

Pengerusi Setiausaha (Pegawai Aset) Naib Setiausaha Pegawai Pemeriksa

: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : Pn. Zakiah bt Hj Muda : Pn. Zaharah bt Rani : En. Ganesan a/l Suppiah : Pn. Azwa bt Mohd Noor Sapee

(Pengetua) (PK Pentadbiran) (PK HEM) (PK Kokurikulum)

Ahli Lembaga Aset Pelupusan: En. Azizul b. Che Man (PK Petang) : Pn. Sharifah Maimunah bt Syed Abdullah (GK Bahasa) : En. Muniyandy a/l Narayanasamy (GK Vok&Tek) : Pn. Noor Aini bt Kasbola (GK Kemanusiaan) : Pn. Faridah Hanim Mohd Jamli (GK Sains & Math) : Cik Aimi Syazwani bt Mohd Roslan Bendahari Ahli Jawatankuasa : Pn. Suhaily bt Md Sujairi : Semua Guru Kaunselor : Semua Ketua Panitia

19.9 Jawatankuasa Sebut Harga dan Tender
(Peringkat Sekolah)

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha AJK

: : : : :

Pengetua Penolong Kanan Pentadiran Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan Petang Penolong Kanan Ko-kurikulum Wakil Pegawai PPD/JPN

(Perlu bersidang bagi pembelian harta modal melebihi RM 10,000.00 atau perolehan bekalan atau perkhidmatan melebihi RM 10,000.00 atau apabila menawarkan Tender Kantin Baru).

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

19.10

Jawatankuasa Pemantauan Harta / Aset Alih

Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 Naib Pengerusi 4 Setiausaha Pen. Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : Pn. Zakiah bt Hj Muda : Pn. Zaharah bt Rani : En. Ganesan a/l Suppiah : En. Azizul b. Che Man : En. Azizul b. Che Man : Pn. Roshayati bt Buman : Pn. Ponrany a/p Sinnadurai : Pn. Aizan bt Yaacob : Pn. Nor Azila bt Daud : Pn. Rosmawati bt Jamaluddin : En. Thevadass a/l Supramaniam : En. Mohd Rosli b. Idris

(Pengetua) (PK Pentadbiran) (PK HEM) (PK Kokurikulum) (PK Petang)

Pengerusi Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II

: En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : Pn. Zaharah bt Rani : Pn. Zakiah bt Hj Muda : En. Azizul b. Che Man : En. Ganesan a/l Suppiah

(Pengetua) (PK HEM) (PK Pentadbiran) (PK Petang) (PK Kokurikulum) (GK Voktek)

20.0 PENGURUSAN INFRASTRUKTUR & FIZIKAL 20.1 Jawatankuasa Induk Infrastruktur & Fizikal MES
Setiausaha Ahli Jawatankuasa : Pn. Junainah bt Ahmat Ali Ketua Penyelaras : En. Muniyandy a/l Narayanasamy

: Pn. Sharifah Maimunah bt Syed Abdullah (GK Bahasa) : Pn. Faridah Hanim bt Mohd Jamli : Pn. Noor Aini bt Kasbola : En. Zulkifli b. Hussain : Pn. Zarinah bt Ishak : En. Mathevanan a/l Sellamuthu : En. Kamarudin b. Md Sudi : En. Suresh Kumar a/l Somasegaran : En. Chai Loon Guan : Pn. Azwa bt Mohd Noor Sapee : Tn Hj Ahmad Faauzi b. Husin
SMK Methodist Tg Malim

(GK Sains & Mat.) (GK Kemanusiaan)

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

20.1.1
Bil 1

Agihan Tugas Pengurusan Infrastruktur & Fizikal
Unit Penyelaras & Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras Guru En. Azizul b. Che Man En. Muniyandy a/l Narayanasamy En. Zulkifli b. Hussain Pn. Azwa bt Mohd Noor Sapee Pn. Faridah Hanim bt. Mohd. Jamli Pn. Zarinah bt Ishak Pn. Sabariah bt Yahya Pn. Zarina bt Pai Pn. Faridah Hanim bt Mohd Jamli Pn. Sabariah bt Yahya Pn. Zarina bt Pai Pn. Asmah bt Ahmad Tahir Pn. Junainah bt Ahmat Ali En. Kamarudin b. Md Sudi

Bangunan Sekolah, Bilik Darjah, Perabot, Peralatan & Pendawaian Elektrik, Saluran Paip Air, Saliran Longkang, Bilik Air (Tandas) Kebersihan, Keindahan & Keceriaan Sekolah, landskap Sekolah dalam Taman, Kolam Ikan `Rock Garden’

2

3

Taman Sains / Taman Herba

Penolong Penyelaras

4.

Bilik Pusat Sumber Sekolah

Penolong

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009 Penyelaras 5 Bilik Gerakan Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras 9. Kedai Buku Penolong Penyelaras 10 Makmal Sains Penolong Penyelaras 11 Bengkel Kemahiran Hidup Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras Pn. Roszila bt Abd Rahman Pn. Nor Azila bt Daud Tn Hj Ahmad Faauzi b. Husin Pn. Aizan bt Yaacob
Pengerusi Kelab Guru

6. 7. 8.

Bilik Guru Pejabat Surau

AJK Kelab Guru En. Mohd Safie b Idris Pn. Suhaily bt Md Sujairi Pn. Faezah bt Jaapar En. Muhamad Nasuha b. Ahmad En. Zulkifli b Hussain Pn. Puteri Noorhayanum bt Bahrun Pn. Norfazidah bt Yak Pn. Faridah Hanim bt Mohd Jamli Pn. Sabariah bt Yahya (Biologi) Pn. Rohani bt Shafri (Sains) Pn. Lau Yoke Yin (Fizik) Pn. Zarina bt Pai (Kimia) Pn. Azwa bt Mohd Noor Sapee En. Zulkifli b Hussain En. Saliman b Sukardi Tn. Hj. Ahmad Faauzi b Hj Husin Pn. Aizan bt Yaacob Pn. Rosmawati bt Jamaluddin Cik Aimi Syazwani bt Mohd Roslan Pn. Suganthi a/p Vasudevan Pn. Rusni b Ismail Pn. Zarinah bt Ishak En. Selvaraj a/l Muniandy Cik Liow Bee Teen Pn. Intan Marsila bt Khairuddin Pn. Puteri Noorhayanum bt Bahrun Pn. Roszila bt Abd Rahman Pn. Suriathy bt Abdullah Pn. Maizon bt Abdul Hamid Pn. Ngatini bt Kamid En. Saliman b Sukardi Pn. Unaizah bt Mohd Attas Pn. Ponrany a/p Sinnadurai Tn. Hj. Ahmad Faauzi b Hj Hussain En. Zulkifli b Hussain En. Kamarudin b. Md Sudi Pn. Suganthi a/p Vasudevan En. Mohd Safie b Idris Pn. Azwa bt Mohd Noor Sapee En. Kamaruddin b Daud Pn. Rohaida bt Yahya Pn Faridah Hanim bt Mohd Jamli Pn Rohani Shafri Pn Norfazidah bt Yak En Chai Loon Guan En Chong Kok Loong En Saliman b Sukardi Pn Zalina bt Md Husin Pn Nor Azila bt Daud
SMK Methodist Tg Malim

12 13. 14. 15 16 17 18 19 20 21

Bilik ERT Makmal Komputer Bilik Kaunseling Bilik P & P Muzik Bilik P & P Seni Visual Kantin Bilik SPBT Bilik Pengawas Sekolah Sistem Siaraya Sekolah Sistem Kunci Sekolah Bilik Stor - Pejabat/PRA - Kemahiran Hidup - Sukan/ PJK - Makmal Sains - Peperiksaan Gelanggang Permainan - Bola Keranjang - Bola Tampar - Badminton - Bola Jaring - Ping Pong

22

Penolong

Penyelaras

23

Penolong

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009 24 25 26 27 28 Padang Sekolah Dataran Perhimpunan Tempat Letak Kereta Tempat Letak Basikal / Motosikal Penguatkuasaan Pas Kenderaan Sticker Kereta & Motosikal Bilik Fail Pengurusan Kurikulum, Komputer & Printer untuk Kegunaan Urusan Akademik Sekolah Bilik Persalinan Pakaian PJK Penyelaras Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras Penolong En Kamaruddin b Daud En. Mohd Rosli b. Idris En. Thevadass a/l Supramaniam En. Chai Loon Guan En. Mathevanan a/l Sellamuthu En. Chai Loon Guan Pn. Roshayati bt Buman En. Mohd Rosli b. Idris En. Mathevanan a/l Sallemuthu Pengawal Keselamatan Sekolah Pn. Faridah Hanim bt Mohd Jamli Pn. Roszila bt Abd Rahman Pn. Anizawati bt Ahmad Mansor Pn. Maria bt Ahmad Pn. Intan Marsila bt Khairuddin En. Kamaruddin b. Daud

29

30

21.0 PENGURUSAN PERHUBUNGAN KOMUNITI
21.1 Jawatankuasa Pengurusan Perhubungan Komuniti MES
: En. Yogarajan a/l M. Packrisamy : Pn. Zakiah bt Hj Muda : En. Azizul b Che Man (Pengetua) (PK Pentadbiran) (PK Petang) (PK HEM) (PK Kokurikulum) (Ket. Kaunseling) (GK Bahasa) (GK Vok & Tek) (GK Kemanusiaan) (GK Sains Matematik)

Pengerusi Timb. Pengerusi 1 Timb. Pengerusi 2

Naib Pengerusi 1 : Pn. Zaharah bt Rani Naib Pengerusi 2 : En. Ganesan Suppiah Setiausaha Pen. Setiausaha Ahli Jawatankuasa : Pn. Rusni bt Ismail : En. Chai Loon Guan

: Pn. Sharifah Maimunah bt. Syed Abdullah : En. Muniyandy a/l Narayanasamy : Pn. Noor Aini bt Kasbola : Pn. Faridah Hanim bt. Mohd Jamli : En. Choong Kok Loong : En. Mathevanan a/l Sellamuthu : Pn. Hjh Siti Hawa bt Hj Sulaiman : Pn. Maizon bt Abdul Hamid : En. Zulkifli b Hussain

SMK Methodist Tg Malim

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

21.2 Lembaga Pembimbing Rakan Sebaya
Lembaga Pembimbing Rakan Sebaya:
Pengerusi : En. Yogarajan a/l M.Packrisamy Timb. Pengerusi I : Pn. Zakiah bt. Hj. Muda Timb. Pengerusi II : En. Azizul b Che Man Naib Pengerusi I : Pn. Zaharah bt. Rani Naib Pengerusi II : En. Ganesan Suppiah Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa : Pn. Zarinah bt Ishak : Pn. Rusni bt Ismail : Pn. Faridah Hanim bt. Mohd. Jamli(GK Sains Matematik) : Pn. Nooraini bt Kasbola (GK Kemanusiaan) : En. Muniyandy a/l Narayanasamy (GK Voktek) : Pn. Sharifah Maimunah bt. Syed Abdullah (GK Bahasa) : En. Selvaraj a/l Muniandy En. Choong Kok Loong : Pn. Naziha bt. Seman : En. Shamsul Fitri b. Salleh (Pengetua) (PK Pentadbiran) (PK Petang) (PK HEM) (PK Kokurikulum)

22.0 AHLI JAWATANKUASA PIBG Jawatankuasa PIBG Sekolah
Penasihat Yang Dipertua Naib Yang Dipertua Setiausaha : En. Yogarajan a/l M.Packrisamy [019-5698147]

: Dr. Ahmad Suhaimi b. Mohd Noor, PPT (Sehingga 30/06/2008) : En. Abdul Manap bin Abd Rani [012-2343305] : Pn. Nadiah Yan bt Abdullah (Sehingga 30/09/2008) : Pn. Rosmawati bt Jamaluddin (Mulai 01/10/2008) [019-6221312] : Pn. Rusni bt Ismail : En. Mohamed Yusoff bin Babjan : En. V. Santhasivan, PJK. : Pn. Norashikin bt Muhammad : Pn. Tan Swee Keng : En. Mohamed Shaharuddin bin Mohd Nafis : En. Ganesan a/l Suppiah : Pn. Zarinah bt Ishak : En. Chai Loon Guan : Pn. Roszila bt Abd Rahman : Pn. Sumiyati bt Jufri : Pn. Azwa bt Mohd Noor Sapee [012-3729535] [012-6443699] [019-4292960] [012-3644810] [012-7015228] [012-3662845] [017-8713505] [012-4742480] [012-3549306] [017-2520125] SMK Methodist Tg Malim

Bendahari AJK Ibubapa

AJK Guru

Juruaudit

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

23.0 LEMBAGA PENGELOLA SEKOLAH The School Board of Governors
Pengerusi Wakil Gereja Methodist Malaysia : En. James Selvaratnam : Rev. Chin Siew Kok : En. Seow Sow Feng : En. Abel Neelagandan : Rev. Rueben a/l Kanagalingam : En. N. Mohgana Selvam : En. Tai Kim Ying : Pn. Tan Swee Keng : En. Abdul Manap bin Abd. Rani : En. V. Santhasivan, PJK : Pn. Mercy Guanayutham : En. Leong Tak : En. Yee Jee Kwong : Cik Chew Poh Thoi : En. Moganaselvam a/l Nadarajah : En. Mohamad Shaharuddin b. Mohd Nafis : En. Yogarajan a/l M.Packrisamy : Tn. Hj Ahmad Suhairon : En. Ganesan a/l Suppiah : Pn. Rusni bt Ismail : PPD Daerah Batang Padang

Wakil Gereja Methodist Tempatan Wakil Masyarakat Tempatan

Wakil Ibu Bapa

Wakil Bekas Murid

Wakil Kerajaan

Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Ex-Oficio

DAFTAR ISI KANDUNGAN

SMK Methodist Tg Malim

BIL

KANDUNGAN

M/S

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009 Kata alu-aluan Pengetua Halatuju 2009
Surat Senarai Tugas Sesi Persekolahan 2009 1.0 2.0 3.0 Visi, Misi & Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia Visi, Misi & Objektif Jabatan Pelajaran Perak Visi, Misi & Piagam Pelanggan MES 3.1 Objektif Sekolah 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 Struktur Organisasi Pentadbiran & Pengurusan Sekolah 2009 Jawatankuasa Induk Pengurusan Sekolah Senarai Staf Akademik Senarai Staf Sokongan Senarai Guru Sesi Pagi – Petang Penggal Persekolahan Tahun 2009 Hari-Hari Kelepasan Am 10.1 Hari-Hari Kelepasan Am (Negeri) 10.2 Hari-Hari Kelepasan Am (Persekutuan) 11.0 Takwim Peperiksaan 11.1 Takwim Peperiksaan Awam Tahun 2009 11.2 Takwim Peperiksaan & Penilaian Dalaman 2009 12.0 13.0 14.0 Takwim / Kalendar Sekolah 2009 Jadual Bertugas Harian ”Exco” Sekolah 2009 Jadual Guru Bertugas Mingguan Sesi Pagi-Petang 14.1 Sesi Pagi 14.2 Sesi Petang 15.0 Pengurusan Kurikulum 15.1 Jawatankuasa Induk Kurikulum 15.2 Ketua Panitia 15.3 Penyelaras Tingkatan 15.4 Guru Tingkatan 15.5 JK Jadual Waktu 15.6 JK Peperiksaan, Penilaian & Pentaksiran 15.7 JK Program Ppsmi 15.8 JK Unit-Unit 15.9 Jadual Pencerapan P&P 16.0 Pengurusan Hal Ehwal Murid 16.1 JK Induk Hem Sekolah 16.2 JK Disiplin & Sahsiah Murid 16.3 JK Lembaga Pengawas Sekolah 16.4 JK Lembaga Pengawas Pusat Sumber 16.5 Majlis Ketua Tingkatan 16.6 JK Buku Pendaftaran Murid 16.7 JK Program Pendaftaran Ting 1/ Peralihan 16.8 JK Biasiswa & Kebajikan 16.9 JK Pendidikan Pencegahan Dadah 16.10 JK Pendidikan Kesihatan & Anti Denggi 16.11 JK Program Sekolah Selamat 16.12 JK Pemantauan Kantin 16.13 JK Sistem Maklumat Murid SMK Methodist Tg Malim 40 32 18 24 24 17 4 12 13 14 15 16 16 1 2 3

Prospektus Tahunan – Takwim & Senarai Tugas 2009

SMK Methodist Tg Malim

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful