Anda di halaman 1dari 22

INFLAMMATIO zapaljenje odgovor organizma na endogene i egzogene nokse,koji se ispoljava : promenama na lokalnom vaskularno-tkivnom aparatu mobilizacijom elija inflamacije

je stvaranjem medijatora inflamacije sistemskom reakcijom Catalus : Notae vero inflammationis sunt quator:tumor et rubor cum calore et dolore ( et functio laesa Galen ). Po toku zapaljenja : perakutna,akutna,subakutna i hronina ( sekundarna ili progredijentna zbog nemogunosti eliminacije nokse,zbog slabosti imunog sistema ili autoimune bolesti.

AKUTNA INFLAMACIJA u osnovi poremeaji mikrocirkulacije vazodilatacija,poveana propustljivost krvnih sudova i emigracija leukocita ekstravaskularno. Forme akutnog zapaljenja : Inflammatio serosa vodenast eksudat sa malom koliinom proteina krvne plazme na serozama,sluznicama,parenhimatoznim organima i koi. Inflammatio catarrhalis samo na sluznicama a po eksudatu moe biti serozan,mukozan,deskvamativan i purulentan Inflammatio fibrinosa eksudat sa obiljem fibrina koji kao mrea pokriva sluznice respiratornog i digestivnog trakta i seroze ( peritonitis i pleuritis ) kao povrinsko inf.pseudomembranacea superfitialis s. Crouposa ili duboko inf.pseudomembranacea profunda s.diphteroides. Inflammatio purulenta gnoj ine masno degenerisani neutrofili,nekrotine elije i serozna tenost kod konja i goveda je ut i kajmakast a kod pasa teniji i okoladne boje.

Hemijska sredstva,obino uljaste substance,izazivaju aseptina gnojna zapaljenja. Oblici gnojnog zapaljenja : Inf.catarrhalis purulenta drebeak,zuti galt Empyema nakupljanje gnoja u telesnim upljinama empyema thoracis... Phlegmone Inf.phlegmonosa difuzno gnojno zapaljenje subkutisa,submukoze gastrointestinalnog trakta i intermuskularnog tkiva kod konja i pasa Gnojni infiltrat ine polimorfonukleari koji se difuzno ire izmeu tkivnih elemenata ali ih i proimaju a elije okolnog tkiva nekrotizuju.Uzronici flegmone se brzo rasprostiru po tkivu i ne lokalizuju se na jednom mestu i otuda nemasupuracije-zagnojavanja.

Abscessus ogranieno gnojno zapaljenje- upljina u kompaktnom tkivu ispunjena gnojem. Po prodoru bakterija u tkivo,polimorfonukleari izlaze iz krvnih sudova i svojim fermentima razgrauju nekrotino tkivo nastalo pod dejstvom bakterijskih toksina i ono postaje kolikvirano i pretvoreno u polutenu materiju- u tkivu oko procesa se formira granulaciono tkivo membrana pyogenes,koja sve dok ima bakterija podlee razmekavanju maturacija abscesa

Inflammatio haemorrhagica u eksudatu preovlauju eritrociti a javlja se na serozama i unutranjim organima. Inflammatio gangraenosa truleno,putridno ili ihorozno zapaljenje obino komplikacija fibrinoznog ili gnojnog zapaljenja kada usledi prodor trulenih bakterija koje razgrauju tkivo i eksudat tkivo poprima prljavo sivo-zelenu boju (H2S menja HgB u sulfmethemoglobin ). Granulomatozna inflamacija hronino zapaljenje sa stvaranjem voria,sa razliitim tipovima elija rasporeenih koncentrino i slojevito granulomi kod TBC,sakagije,aktinomikoze,botriomikoze,bruceloze,salmoneloze,listerioze i kao mikotini i parazitarni vorii.

EDEM OEDEMA prekomerno nakupljanje tenosti u tkivima i telesnim upljinama,kao lokalni ili generalizovan. ANASARCA generalizovan edem subkutisa MYXOEDEMA edem zbog hipofunkcije titnjae HYDROPS nakupljanje tenosti u telesnim upljinama : Hydrothorax hydropericardium hydroperitoneum s.ascites hydrocephalus hydroarthros hydrocele

Po mehanizmu nastanka : Inflamatorni posledica poveane propustljivosti krvnih sudova,prvenstveno venula,zbog direktnog delovanja tetne nokse ali i uticaja medijatora zapaljenja ( vazoaktivni amini,kinin sistem,derivati arahidonske kiseline ) van krvnih sudova izlazi tenost bogata proteinima eksudat Hemodinamiki nezapaljenski posledica poremeaja hemodinamikih faktora koji utiu na razmenu tenosti izmeu tkiva i krvnih sudova.

Edem nastaje ako se javi jedan od poremeaja : povean intravaskularni hidrostatski pritisak pad koloidoosmotskog pritiska poveana propustljivost krvnih sudova poremeaj u cirkulaciji limfe bubrena retencija soli i vode.

Po uzroku nastanka i lokalizaciji edemi se dele na : zastojne zastoj venske cirkulacije,obino zbog slabosti srca Inflamatorni toksini hemijsko oteenje krvnih sudova marantini-kahektini smanjenje koloidoosmotskog pritiska zbog hipoproteinemije bubreni-nefritini gubitak albumina mokraom ili zadravanje soli i vode pluni inflamatorni ili zastojni-slabost levog srca vakatni oedema ex vacuo serozna atrofija masnog tkiva gubitkom masti krvni sudovi se oslobaaju pritiska

ELEPHANTIASIS slonovska noga posledica bujanja vezivnog tkiva u subkutisu ekstremiteta kao posledica dugo prisutnog edema.

NEKROZA NECROSIS lokalna elijska smrt u ivom organizmu Nekrobioza proces razvoja i nastajanja nekroze u tkivu Nekrofaneroza uoavanje morfolokih znakova nekroze

Nekrozu odlikuju denaturacija proteina i enzimska digestija ( autoliza enzimima iz mrtvih elija ili heteroliza enzimi lizozoma leukocita ) Promene na jedru kariopiknoza,reksa i liza Promene u citoplazmi dezintegracija elijskih organela sa insuficijencijom membranoznih sistema elijski hidrops Promene u ekstracelularnom prostoru vlakna,bazalne membrane i elastin gube svoju strukturu i podseaju na hijalin.

OBLICI NEKROZE : KOAGULACIONA posledica denaturisanja strukturnih i enzimskih proteina elije,zbog ishemije,te nastaju infarkti ( srce,slezina,bubreg ),hipoksije ili dejstva toksinih noksi. KOLIGVACIONA dominiraju litiki procesi u CNS-u ( encefalomalacija ),pri emu mijelin razmekava i u pankreasu ( autodigestija ). KAZEOZNA u TBC granulomima- denaturisanje elijskih proteina i nagomilavanje lipida kapsule mikobakterija, a javlja se i kod listerioze,aspergiloze,treponemoze... MASNA-ENZIMSKA kod akutne nekroze masnog tkiva pankreasa pod uticajem lipolitikih enzimaegzokrinog pankreasa ( pankreas,omentum ) GANGRENA GANGRAENA nekrotino tkivo se menja pod uticajem faktora spoljanje sredine.

G.sicca suva gangrena mumificatio tenost se odaje u oklinu a zbog FeS tkivo je tamno zelene do crne boje.FeS je posledica vezivanja H2S i HgB javlja se na koi goveda kod leptospiroze, unim koljkama kod crvenog vetra i kuge svinja,promrzlina...

G.humida s.sphacelus prodor trulenih mikroorg. U nekrotino tkivo,koje razmekava i postaje kaasta masa sivo-zelene do crne boje,neprijatnog mirisa.Ako uzronici proizvode gasove nastaje g.emphysematosa-krepitacija- javlja se kodzalivanjaplua.

Ishod nekroze kolikvacija nekrotinog ognjita autolitikim enzimima izumrlih elija i iz granulocita,koje se moe resorbovati a makrofage fagocituju nerazloene delove nekrotinog tkiva. Obnavljanje nekrotinog tkiva moe se izvriti : regeneracijom,organizacijom,inkapsulacijom i petrifikacijom ( taloenje Ca soli).

ATROFIJA ATROPHIA steeno smanjenje veliine nekog dela tela,organa,tkiva ili elija smanjuje se zapremina elija koje ulaze u sastav tog tkiva ili organa. Moe biti : opta- A.universalis s.generalisata lokalna A.localis s.circumscripta A.physiologica involucija pupanik,materica post partum... starosna A.senilis

Patoloke atrofije : A.ex inanitione kvantitativno i kvalitativno gladovanje cachexia (izmravelost) i marasmus (kombinacija gladovanja i patoprocesa) A.ex inactivitate prestanak ili smanjenje aktivnosti tkiva i organa A.neuropoetica poremeaj inervacije zbog promena u perifernom i CNS hemiplegia laryngis A.e compressione povean pritisak na tkivo.krvne sudove-slabija perfuzija distenziona atrofija kod emfizema plua A.hormonalis po kastraciji na sekundarnim polnim lezdama Atrofini organ je smanjenog obima i teine,smanjene funkcionalne sposobnosti proces je reverzibilan do odreene granice.

HIPERTROFIJA HYPERTROPHIA poveanje veliine tkiva ili organa zbog uveanja obima elija,bez poveanja njihovog broja rezultat je poveane sinteze strukturnih elijskih komponenti ( citoskelet i organele ) kod poveanih funkcionalnih zahteva. HYPERTROPHIA VERA S.PARENCHYMATOSA poveanje zapremine parenhimskih elija PSEUDOHYPERTROPHIA - pobeanje organa zbog poveane koliine intersticijalnog tkiva ili masnog tkiva i amiloida. Moe biti : 1.radna-funkcionalna muskulatura 2.hormonalna vime- polni steroidi i prolaktin 3.fizioloka 4.patoloka 5.kompenzaciona vikardna-otkazivanje parnog organa

HERNIJE - KILE Ispadanje trbunih organa nepokrivenih parijetalnim listom peritoneuma se oznaava kao EVENTRATIO SIMPLEX a kada se oni nalaze u hernijalnoj kesi EVENTRATIO HERNIALIS EVENTRATIO SIMPLEX nastaje kroz uroene ili steene otvore. UROENI RASCEPI . eventratio fissuralis ( shistosoma reflexum ),eventratio umbilicalis. STEENI RASCEPI eventratio percutanea-traumatska, e.rectalis,uterina,vaginalis,eventratio diaphragmatica PROLAPSUS ispadanje creva ili drugih organa nepokrivenih peritoneumom,pri emu je njihova sluznica izvrnuta napolje.

EVENTRATIO HERNIALIS KILA,HERNIJA izboavanje parijetalnog lista peritoneuma zajedno sa ispadanjem organa trbune duplje. Herniju ine hernijalna vrea (saccus herniosus),vrata hernije (porta herniae) i sadraj hernije ( enterocele,epiplocele, enteroepiplocele ) SPOLJANJE HERNIJE Hernia abdominalis s.ventralis obino u predelu linea albae,kada doe do prekida kontinuiteta trbune muskulature i fascija traume,tenezmi sadraj hernije su creva,omentum,gravidni uterus,beika,predeludci... Hernia umbilicalis omphalocele obino nasledna,kada kroz nezatvoren pupani prsten izau creva ili omentum Hernia ingvinalis ispadanje creva kroz canalis vaginalis u cavum vaginale i to kao nepotpuna,kada je sadraj u kanalu ili potpuna hernia scrotalis kod pastuva i nerastova Hernia femoralis Hernia perinealis ispadanje organa u retroperitonealni deo karlice Hernia diaphragmatica s.phrenica prolazak abdominalnih organa kroz otvore na dijafragmi a prema tome koji je serozni list zahvaen,moe biti h.d.peritoneali,pleuralis ili pleuroperitonealis.

UNUTRANJE HERNIJE premetanje abdominalnih organa u anatomski formirana udubljenja ili kroz postojee ili patoloki nastale otvore u trb.duplji kako hernijalna vrea nedostaje oznaavaju se i kao DISLOKACIJE-DISTOPIJE Hernia foramini epiploici kod konja Hernia spatii renolienalis samo kod konja Hernia omentalis kod konja,kroz rascep na omentumu Hernia mesenterialis kroz rascep mezenteriuma tankog creva Hernia ligamentosa na pr kroz lig.lata uteri,lig.gastrolienale Hernia pseudoligamentosa kroz srasline,pseudoligamente Hernia plica ductus deferentis prekidanjem semenovoda kod beskrvne kastracije preivara

ISHOD HERNIJE

Reponibilne hernije Ireponibilne hernije Incarceratio ukljetenje ukljetenje sadraja kod vrata hernije-nagomilava se cravni sadraj a novoformirani gasovi maksimalno ire zid creva-zastojna hiperemija-zid creva modroplav sa krvarenjima po serozama- u hernijalnoj vrei se nagomilava hemoragini transudat poinje nekroza zida sa inflamacijom-nastaje fibrinozno-gnojni peritonitis i sepsa ili ruptura zida sa posledinom sepsom mogue je i uspostavljanje fistule sa spoljnom sredinom anus praeternaturalis

CISTE okruglaste,patoloke tvorevine na razliitim organima,nastale kao posledica spreenog isticanja ili stvaranja patolokog sadraja u njima- zid im je obino od vezivnog tkiva i ponekad pokriven epitelom. Cystae ovarii folikularne,teka-luteinske ili ciste utog tela Ciste Gertnerovih hodnika kod kolpitis Ciste Bartolinijevih lezda Ciste unih puteva i serozne ciste jetre uroene

PROMENE LUMENA ORGANA SUENJE PROIRENJE UROENE ILI STEENE SUENJE JEDNJAKA STENOSIS OESOPHAGI Opturaciona stenoza zapuavanje lumena stranim telom ili hranom,tumorom,aktinomikotinim i parazitnim vorovima,submukoznim abscesima. Hronino suenje jednjaka nastaje na bazi oiljka strictura oesophagii Kompresivna stenoza pritisak spolja tumorima,limfnim vorovima,strumom,abscesi,aneurizme,ehinokoknim vorovima.. Spastina stenoza- gr muskulature jednjaka ili kardije funkcionalna

SUENJE CREVA ENTEROSTENOSIS

Opturaciona nepotpuna i potpuna (obstructio ) Kompresivna kod volvulusa i inkarceracij... Strangulaciona lipomom DILATATIO proirenje lumena organa parcijalno ili opte parcijalno moe biti kao dilatacija ili divertikulum. DILATATIO-ECTASIA-OESOPHAGI ravnomerno lokalno proirenje jednjaka u torakalnom delu,sa svim sauvanim slojevima i propratna je pojava stenoze jednjaka.

DIVERTICULUM OESOPHAGI jednostrano ogranieno izboenje jednjaka Trakcioni divertikul spoljanje povlaenje zida jednjaka oiljkom Pulzacioni divertikul posledica defekta jednjake muskulature-hernija jednjake muskulature. DIVERTICULUM INTESTINI DIVERTICULUM VENTRICULI DIVERTIVULUM VESICAE URINARIAE DILATATIO INTESTINI ACUTA Dilatatio tympanica Dilatatio ab alimentis Sekundarna akutna dilatacija posledica naglog zatvaranja lumena creva ( volvulus,obstrukcija..) Dilatatio intestini chronica hronina stenoza creva ili hronini katari,voluminozna hrana... DILATATIO ACUTA RUMINIS AB ALIMENTIS DILATATIO VENTRICULI ACUTA DILATATIO VESICAE URINARIAE Posledice kardiovaskularna insuficijencija,asfiksija,gubitak elektrolita i vode i ruptura sa intoksikacijom.

ECTASIA proirenje krvnog suda bez promena na zidu a aneurizma je proirenje zida krvnog suda sa postojanjem promena u zidu arterije.

TELEANGIECTASIAE MACULOSAE kapilarne ektazije cirkumskriptna proirenja portalnih kapilara.