Anda di halaman 1dari 9

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1


Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas ini mengandungi 40 soalan 2. Jawab semua soalan diatas kertas yang disediakan

Nama Pelajar : Tahun :

________________________________ __________________

10

11

12

(B) Isikan tempat kosong dalam ayat di bawah ini dengan jawapan sesuai. Pakaian padang peraturan peralatan kasut arahan

7. Kita mesti mematuhi permainan. 8. Pastikan .sukan dan permainan dalam keadaan baik sebelum menggunakannya. . Kita harus memakai . yang sesuai mengikut !enis permainan. 10. "emasa melakukan akti#iti sukan dan permainan$ kita perlu mendengar ..guru. 11. Jangan lakukan akti#iti di . ketika hu!an lebat dan petir. 12. Kita harus sentiasa memakai.. yang sesuai dengan tempat akti#iti.

Soalan 19 - 23 ( ) !a"nakan # gamba" makanan yang be"khasiat pada gamba" di bawah.

($) %andakan ( B ) pada pe"nyataan yang betul dan ( S ) pada pe"nyataan yang salah. 1%. Kita perlu mandi setiap hari. 14. &ukarlah ba!u setiap hari. 1'. Kita perlu men!aga kebersihan badan. 1(. )u*ilah rambut sekali seminggu saha!a. 17. "usu baik untuk kebersihan gigi kita. 18. Kita mesti menggosok gigi selepas makan malam. 1 . "ebelum makan kita tidak perlu men*u*i tangan. 20. &ukarlah berus gigi yang telah digunakan selepas suatu tempoh yang pan!ang.

( ) &adankan tabiat menjaga kebe"sihan di"i dan kesannya. 21.

22.

2%.

24.

2'.

(') %uliskan alatan yang pe"lu disimpan di tempat yang selamat.

pisau ubat sabun wayar elektrik

selipar gunting bedak

ra*un serangga 2(. +++++++++++++++++++++++ 27. +++++++++++++++++++++++ 28. +++++++++++++++++++++++ 2 . +++++++++++++++++++++++ %0. +++++++++++++++++++++++ ()!)&)* S+),)* %)-.* 1 S'% 1

,."-./., 1 2 % 4 ' ( 7 8 10 11 12 1% 14 1' 1( 17 18 1 20

J.0.P., &angan /utut &angan &angan &angan Punggung 5elangkah 1er!engket 5elon!ak 5elompat 5engundur 5erangkak Peraturan Peralatan Pakaian .rahan Padang Kasut "awi 1etik

,"-./., 21 22 2% 24 2' 2( 27 28 2 %0 %1 %2 %% %4 %' %( %7 %8 % 40

J.0.P., 1uah2buahan 3oti 4kan 1 1 1 " 1 1 " 1 "akit perut Kaki berkudis 3ambut berkelemumur 5ata rosak 6igi rosak Pisau 3a*un serangga 7bat gunting