Anda di halaman 1dari 20

KONSEP TEKNIK SIMULASI DALAM PENGAJARAN

PENDAHULUAN Pendidikan merupakan usaha sistematik dalam menyampaikan pengetahuan, nilai, sikap dan kemahiran kepada pihak yang tertentu (pelajar) dengan berusaha memperkembangkan potensi individu dan perubahan yang berlaku dalam diri. Ia dilakukan secara proses pembelajaran dan pengajaran di mana pembelajaran berlaku apabila pendidik (guru) menyampaikan maklumat dan pelajar menerima maklumat tersebut serta mengaplikasikan dalan kehidupannya. Pendidik perlu mengaplikasikan strategi-strategi tertentu dalam pengajaran. Strategi pengajaran yang dipilih dan digunakan menunjukkan kebijaksanaannya dalam memilih sesuatu pendekatan, kaedah, teknik dan aktiviti sesuatu pengajaran. Pemahaman terhadap konsep-konsep ini dapat membantu guru memilih kaedah dan teknik pengajaran serta membentuk strategi pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai untuk digunakan oleh seseorang guru kepada murid di dalam bilik darjah dan mecapai objektif pengajarannya. Pendekatan kaedah pengajaran tidak dibentuk se enang- enangnya, akan tetapi ia berasaskan teori dan prinsip pegangannya. Salah satu usaha untuk menuju ke arah pengajaran yang berpusat kepada murid ialah mengadakan pelbagai teknik pembelajaran yang memerlukan penglibatan murid secara aktif. Penglibatan murid secara aktif ini perlu kerana murid akan dapat memperoleh pengetahuan dan penguasaan kemahiran dengan lebih berkesan melalui pelbagai aktiviti yang disarankan. !ementerian Pelajaran "alaysia (#$$%) mengariskan di antara teknik-teknik dan kaedah-kaedah pembelajaran yang boleh digunakan oleh guru ialah simulasi. Ianya merupakan pe ujudan suatu situasi yang menyerupai keadaan sebenar dengan tujuan untuk menyelesaikan sesuatu masalah sebenar dalam keadaan yang terka al. Pelajar mungkin perlu membuat persediaan dalam simulasi. &alam proses simulasi ini mereka dikehendaki menyenaraikan, menganalisis situasi dan berfikir secara kritikal tentang cara

mengatasi sesuatu masalah itu. &i samping itu juga pelajar dapat menguasai kemahiran seperti soal ja ab, pemerolehan dan penggunaan sumber yang diperolehi. Simulasi merupakan teknik pengajaran dan pembelajaran yang memberi sumbangan kearah me ujudkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. "elalui simulasi, murid-murid dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpul maklumat melalui pembacaan, temu ramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting sebagai persediaan untuk aktiviti simulasi yang dirancangkan oleh guru. Semasa proses simulasi ini dijalankan, murid-murid digalakkan untuk memberi pendapat, cadangan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungja abkan kepadanya. Selepas aktivit simulasi ini muridmurid digalakkan membuat laporan tentang keputusan yang telah dibuat dengan kata sepakat dan kerjasama dalam kumpulan. 'ktiviti seperti ini dapat memberi peluang kepada murid mengalami sendiri situasi dan masalah, dan seterusnya menggalakkan mereka membuat keputusan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Peluang belajar melalui pengalaman seperti ini sesuai dengan naluri dan keperluan murid yang sentiasa mempunyai sikap ingin mencuba, mengkaji, mengalami sendiri dan berperanan seperti individu-individu tertentu. (eknik simulasi sesuai digunakan dalam mata pelajaran )ahasa "elayu. *alaupun contoh-contohnya lebih ditumpukan kepada mata pelajaran )ahasa "elayu, tetapi guru bolehlah menggunakan prosedur yang sama untuk mata pelajaran lain.

DEFINISI KONSEP Teknik "enurut !amus &e an (edisi ketiga), teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti mu+ik, karang-mengarang dan sebagainya.

"enurut ,d ard ". 'nthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasil segera yang maksimum pada aktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. "engikut !amaruddin -j. -usin . Siti -ajar -j. 'bdul '+i+ dalam bukunya Pengajian "elayu III/ !omunikasi )ahasa, teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. 0leh itu, teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. (eknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti.

Simulasi Simulasi berasal dari kata simulate yang bererti berpura-pura atau berbuat seakanakan. Simulasi boleh ditakrifkan sebagai satu situasi yang di ujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar. Simulasi memerlukan sipelaku (pelajar) berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan, menyelesaikan masalah, isu atau tugasan tertentu. (erdapat persamaan dan perbe+aan antara simulasi dengan main peranan. &ari segi persamaan, kedua-dua teknik ini berdasarkan situasi dan peserta memegang peranan atau tanggungja ab tertentu. *alau bagaimanapun, terdapat perbe+aan dari segi penglibatan peserta, peranan, persediaan dan situasi yang di ujudkan. &alam kaedah pengajaran, simulasi juga bermaksud cara persediaan pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. "odel pembelajaran simulasi juga merupakan model pembelajaran yang membuat suatu peniruan terhadap sesuatu keadaan yang sebenar atau realiti, terhadap keadaan sekelilingnya (state of affaris) atau proses. "odel pembelajaran ini dirancang untuk membantu pelajar mengalami pelbagai proses dan kenyataan sosial

dan untuk menguji reaksi mereka, serta untuk memperoleh konsep keterampilan pembuatan keputusan. "odel pembelajaran ini diterapkan didalam dunia pendidikan dengan tujuan mengaktifkan kemampuan yang dianalogikan dengan proses Cybernetics. Pendekatan simulasi dirancang agar mendekati kenyataan dimana gerakan yang dianggap kompleks sengaja dika al. 1ontohnya, dalam proses simulasi ini dilakukan dengan menggunakan sistem atau alat yang direka bentuk untuk meniru keadaan tertentu atau ciri-ciri sesuatu proses.

TEKNIK SIMULASI DALAM PENGAJARAN Simulasi adalah suatu pengajaran yang sangat berkesan. Pengunaan kaedah simulasi membolehkan para guru mencapai objektif pembelajaran dari segi isi kandungan, konsep, kemahiran dan sikap. !aedah simulasi ini juga boleh memperbaiki kesihatan mental dan memudahkan kreativiti. Simulasi ini adalah juga suatu situasi pembelajaran dalam keadaan yang terka al dan sengaja di ujudkan sama dengan situasi yang sebenar. (ujuannya ialah untuk menjalankan latihan demi untuk menyelesaikan masalah. "arilyn 2riend . *illian )ursuck (#$$3) menyatakan simulasi ialah satu aktiviti yang mana pelajar mendapat pengalaman daripada aktiviti tersebut, setelah mereka berbincang bagaimana untuk melakukan aktiviti dan memperolehi persefahaman. Ia satu jenis kaedah pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kumpulan pelajar melakukan aktiviti yang terancang dan terka al. )agi memastikan aktiviti ini berjalan dengan baik, guru dan pelajar akan mengadakan beberapa sesi latihan sebagai persediaan dan pengukuhan sebelum aktiviti sebenar dijalankan. 4io Sumarni (#$$5) menyebut simulasi membolehkan pelajar menjadi lebih aktif, bersifat konstruktif dan lebih bertanggungja ab terhadap subjek yang dipelajarinya. Sesuatu kaedah pembelajaran yang mampu menjadikan pelajar aktif dan dapat berinteraksi dengan baik bersama rakan-rakan pelajar yang lain, mampu me ujudkan

rasa seronok pelajar terhadap sesuatu aktiviti yang dijalankan, mampu menarik minat dan kefahaman untuk menguasai dan mencapai objektif mata pelajaran. &alam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, kaedah simulasi digunakan untuk membolehkan para pelajar berlatih sendiri aktiviti lakonan dalam keadaan yang teratur dan terka al dengan tujuan mengemukakan cara penyelesaian untuk satu-satu masalah yang ditimbulkan, yang mana masalah-masalah yang ditimbukan itu melibatkan satu kajian yang rumit, masalah disiplin atau peristi aperisti a yang berlaku di alam sekitar seperti di kedai, jalan raya, pasar, sekolah dan sebagainya.

JENIS-JENIS TEKNIK SIMULASI !aedah simulasi mempunyai dua jenis. !edua-dua jenis ini biasa digunakan dalam aktiviti pembelajaran di dalam bilik darjah. &ua jenis yang di maksudkan itu ialah sosiodrama dan main peranan. Sosiodrama Sosiodrama merupakan satu aktiviti lakonan yang menarik, ianya adalah berdasarkan sesuatu cerita yang menggambarkan suatu situasi atau isu berkonflik dan mempunyai per atakan yang menentang sosial. 0leh kerana sosiodrama adalah merupakan aktiviti lakonan yang berdasarkan cerita yang lengkap, pada kebiasaannya skrip lakonan akan disediakan lebih a al agar ianya dapat difahami, dibaca, dan pelajar yang dipilih dapat membuat persediaan untuk melakonkan ssuatu oleh guru. Main Peranan "ain peranan pula ialah satu lakonan yang sepontan dan melibatkan sekumpulan pelajar tanpa menggunakan sebarang skrip, ianya merupakan lakonan yang berdasarkan kepada satu masalah yang timbul pada ketika itu. )iasanya, di dalam aktiviti main peranan, pelajar membayangkan situasi yang timbul dan kemudian mereka melakonkan situasi yang dibayangkan tadi dengan secara sepontan. atak yang diberikan

'ktiviti main peranan ini bermula daripada suatu situasi yang direka dan ditimbulkan oleh guru. Sebelum mengadakan aktiviti main peranan ini pada kebiasaannya keterangan yang ringkas mengenai objektif lakonan dan atak- atak yang terlibat dalam situasi ini akan dihuraikan oleh guru. Setelah menerangkan secara ringkas, guru memilih pelajar yang berminat untuk melakonkan situasi tersebut. 0leh kerana aktiviti main peranan ini merupakan satu lakonan yang dilakukan secara spontan, maka masa yang diberikan adalah 6 minit hingga 5 minit sahaja. Setelah selesai aktiviti main peranan, penilaian hendaklah dibuat di dalam bilik darjah.

CIRI-CIRI TEKNIK SIMULASI 7uru akan berperanan sebagai penerang yang akan memberi penerangan dan penjelasan kepada setiap pelajar sebelum aktiviti simulasi dijalankan. Seterusnya guru akan bertindak sebagai pengadil yang akan mengadili dan menga al aktiviti simulasi dan pergerakan pelajar. 7uru juga berperanan sebagi jurulatih yang sentiasa menasihati, membimbing dan memberi semangat dan motivasi kepada pelajar dan akhirnya guru akan bertindak sebagai rakan untuk berbincang dengan pelajar sepanjang aktiviti simulasi berjalan. 'dapun ciri-ciri yang terdapat pada pelajar pula ialah, mereka akan bekerja dalam satu kumpulan, mempunyai semangat bekerjasama, pembelajaran akan berpusat kepada pelajar, pelajar akan mengeluarkan idea, kreatif, pelajar menjaga disiplin diri dan pelajar akan dihargai. &aripada ciri-ciri di atas dapat dirumuskan baha a simulasi melibatkan pelajar untuk bertindak memainkan peranan dan tanggungja ab secara terbuka, pelajar akan dapat berlatih dalam kedaaan sebenar, boleh membuat keputusan sendiri dan merupakan satu aktiviti yang tidak membosankan mereka. Peranan guru juga lebih kepada sebagai fasilitator, membimbing aktiviti yang dijalankan agar pelajar dapat memahami peristi a yang mereka pelajari.

PRINSIP-PRINSIP MENGGUNAKAN TEKNIK SIMULASI Penggunaan teknik simulasi di dalam bilik darjah sangat membantu dan berkesan dalam pengajaran guru. &alam hal ini, guru haruslah memahami dan mematuhi prinsipprinsip untuk menggunakan teknik simulasi. Prinsip-prinsip tersebut ialah8 i. 7uru hendaklah merancang situasi yang bermasalah dan me ujudkannya secara bertulis atau lisan di dalam kelas. ii. Sebelum menjalankan aktiviti lakonan, penerangan secara ringkas tentang masalah, peranan diberikan. iii. Pilih pelajar-pelajar yang telah mahir dalam peraturan sebagai pelakon. Ini akan menjamin aktiviti lakonan dapat dijalankan dengan lancar. iv. )agi sosiodrama, skrip lakonan hendaklah disediakan dan diedarkan kepada mereka yang dipilih terlebih dahulu. v. vi. 9ika perlu, sediakan alatan seperti topeng-topeng untuk pelakon. Semasa sesi simulasi, pastikan para pelajar yang lain menjadi penonton yang benar-benar menumpukan perhatian terhadap aktiviti lakonan tersebut. vii. Selepas sesi simulasi, guru hendaklah meminta pelajar memberikan pandangan mereka mengenai cara penyelesaian masalah seperti yang ditunjukkan dalam lakonan. viii. Suatu rumusan harus dicapai melalui perbincangan di antara pelajar pada akhir aktu pelajaran . atak- atak dan tempoh masa sesi simulasi hendaklah

TUJUAN-TUJUAN TEKNIK SIMULASI

Simulasi yang dijalankan di dalam bilik darjah, mempunyai beberapa tujuan. (ujuan-tujuan tersebut ialah8 i. :ntuk menguasi kemahiran8 simulasi melatih bertutur secara spontan melalui aktiviti lakonan. Ianya juga melatih murid kemahiran menyusun ayat dan menggunakan sebutan yang tepat. ii. :ntuk membina pemikiran secara analitis dan kritis8 semasa menjalankan aktiviti lakonan, murid-murid harus berfikir dan menyusun ideanya secara teratur untuk menggambarkan cara penyelesaian yang dilakukan. iii. :ntuk membina sikap positif8 melalui simulasi yang dilakonkan, konflik sosial itu dapat diselesaikan. Sikap atau tingkah laku yang negatif akan dapat diubah dan sikaf yang positif akan dapat dibentuk dan dipupuk. iv. :ntuk mengaitkan isi pelajaran dengan aspek afektif8 melalui aktiviti lakonan, murid-murid dapat menghayati nilai-nilai dan sikap orang lain. v. :ntuk memba a situasi yang sebenar ke dalam bilik darjah8 misalnya, untuk menjelaskan konsep ;demokrasi< murid-murid boleh melakonkan sebagai pengundi-pengundi dalam situasi pilihanraya yang direka. vi. :ntuk mempelbagai aktiviti pembelajaran8 simulasi merupakan suatu teknik mengajar tambahan yang juga boleh membantu murid-murid mempertingkatkan penguasaan kemahiran bahasa dengan berkesan.

PERLAKSANAAN AKTIVITI SIMULASI Perlaksanaan simulasi ini terbahagi kepada tiga peringkat iaitu, peringkat sebelum simulasi, peringkat perlaksanaan simulasi, dan peringkat selepas simulasi. Peringkat Sebe !" Si"! a#i i. Objektif Pembelajaran. 7uru hendaklah menentukan objektif pembelajaran yang hendak dicapai.

ii. iii. iv. v.

Kemahiran. 7uru mengenal pasti kemahiran yang akan menjadi fokus. Penyerapan nilai. 7uru menentukan jenis penilaian yang akan digunakan. Penilaian. 7uru menentukan jenis penilain yang akan digunakan dalam simulasi. Pengukuhan Dan Pengayaan. 7uru perlu memikirkan jenis aktiviti pengukuhan dan pengayaan.

vi.

latan. 7uru memastikan baha a semua alatan yang diperlukan telah disediakan.

Peringkat Per ak#anaan Si"! a#i i. ii. iii. iv. v. vi. vii. 'dakan set induksi untuk menarik minat murid. )acakan arahan dengan jelas. Pecahkan kelas kepada beberapa kumpulan. ,darkan kad arahan kepada murid yang mengambil bahagian. "inta murid cuba memahami tugas yang diberikan kepada mereka. Setiap kumpulan menjalankan simulasi berkenaan. "urid yang lain akan mencatatkan dan memerhatikan aktiviti simulasi yang diadakan. viii. &iakhir simulasi penilaian dijalankan.

Peringkat Se e$a# Si"! a#i i. ii. iii. iv. 7uru berbincang dengan murid tentang masalah yang dikemukakan. "enulis laporan tentang masalah itu. "enulis semula dialog yang digunakan dalam simulasi. "enyediakan carta aliran bagi menjelaskan konsep yang ditonjolkan .

PERLAKSANAAN SESI MAIN PERANAN Perlaksanaan sesi main peranan juga memuatkan tiga peringkat iaitu peringkat sebelum sesi main peranan, peringkat semasa main peranan, dan peringkat selepas main peranan. Peringkat Sebe !" Main Peranan i. ii. iii. 7uru menentukan tajuk yang sesuai untuk sesi main peranan. 7uru memaklumkan apa yang perlu dilakonkan. 7uru memilih peserta serta berbincang dengan murid tentang ditentukan. iv. 7uru menentukan murid-murid lain sebagai pemerhati. 7uru memberitahu aspekaspek yang perlu diberi perhatian. atak yang

Peringkat Se"a#a Se#i Main Peranan i. ii. Perbincangan dijalankan sama ada dalam kumpulan atau secara kelas. =akonan semula diadakan jika perlu untuk memperbaiki aspek-aspek lakonan yang tertentu. Peringkat Se e$a# Se#i Main Peranan i. 7uru menjalankan perbincangan dengan murid-murid. &ia (guru) akan bertanya kepada kelas (murid-murid) tentang siapa yang paling aktif, siapa yang menjalankan main peranan dengan baik dan siapa pula yang pasif. ii. 7uru memberikan taklimat semula dengan tujuan/ a. b. c. "enganalisis kesan main peranan "embaiki kelemahan jika ada "enerangkan apa yang berlaku dalam keadaan sebenar

10

d.

"embantu murid membuat pemerhatian dan mengembangkan satu-satu kemahiran

e.

"embantu murid-murid membuat rumusan tentang perlakuan mereka dalam main peranan

Langka%-Langka% Per ak#anaan Main Peranan i. 1ipta satu situasi secara terperinci dan teratur sebelum diperkenalkan kepada murid-murid. ii. iii. iv. v. vi. 'dakan perbincangan dengan murid tentang situasi tersebut. (erangkan peranan kepada murid-murid yang terlibat. Pilih murid-murid yang terlibat secara suka rela. )erikan masa untuk mereka membincangkan tentang masalah yang ada. Pemerhati-pemerhati hendaklah menulis nota tentang atak- atak agar dapat

mereka membuat pandangan tentang peranan itu disampaikan. vii. viii. Setelah selesai sesi main peranan, penilaian peserta hendaklah dibuat. Sebahagian daripada main peranan boleh diulangi serta dibaiki sekiranya ada kekurangan dan jika perlu. i>. >. Sekiranya ada emosi yang sukar untuk dika al cubalah tukar peranan pelakon. *ujudkan suasana kebebasan serta keselamatan.

SLOT PENGAJARAN &AHASA MELA'U MELI&ATKAN TEKNIK SIMULASI !elas "asa )ilangan murid ( Ta%!n ) ( *+(++ $agi %ingga **(++ $agi ,)+ "init( .+ /rang

11

"ata Pelajaran (ema (ajuk

( &a%a#a Me a0! ( Ke#e a"atan ( Ke#e a"atan 1i Ja an Ra0a

F/k!# Uta"a( ?.@ !emukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Ara# 2 ,i"emberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. F/k!# Sa"$ingan( 6.@ "embaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, serta memahami perkara yang dibaca. Ara# 2 ,i"embaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Ara# . ,i"engemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca atau didengar. Ob3ekti4 Pe a3aran / Pada akhir pelajaran ini, murid akan dapat8 i. "engemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. ii. "engemukakan pandangan yang membina tentang perkara yang dilihat, dibaca atau didengar. iii. "embaca lancar teks pantun dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Peng!r!#an K!rik! !"(

12

#. @.

Ilmu8 Pendidikan !eselamatan 9alan 4aya dan Pendidikan Sivik. Ailai8 "enjaga keselamatan di jalan raya dan keprihatinan ketika di jalan raya.

Ke"a%iran &erni ai Ta"ba%( #. Kemahiran !erfikir (K!)" !emahiran berfikir kreatif dan kritis, reka cipta, meramal, dan membuat gambaran mental. @. B. !elajar Cara !elajar (!C!)" !emahiran mendengar dan membaca. Kemahiran Kecer#asan Pelbagai (KCP)" !ecerdasan linguistik dan kecerdasan visual ?. 6. Kemahiran Kajian $asa Depan" "eramal Kemahiran Pembelajaran Kontekstual" "enghubung kait.

&a%an &ant! Menga3ar( Cideo, paparan slide pantun, gambar kenderaan, kertas lukisan, pensel arna Penga a"an Se1ia A1a M!ri1( "enonton kemalangan jalan raya di televisyen. Langka% 5 Ma#a Akti6iti Penga3aran 1an Pe"be a3aran

I#i Pe a3aran

Catatan ))"/

Ayanyian lagu Dingatlah orang yang tersayang.E DPagiku cerah% matahari bersinar ayah pakaikan helmet #i kepala tolonglah ayah aku sangat rimas kerana helmet ku terasa beratFE 7uru memperdengarkan lagu D&ngatlah Orang yang 'ersayang E 7uru bersoal ja ab dengan murid-murid tentang kandungan lagu.

=agu DIngatlah 0rang Gang (ersayangE !)( )1) !emahiran mendengar !emahiran psikomotor

Set induksi (6 minit)

13

))"/ 7ambar kenderaan. )1)/ !emahiran mendengar. !)/ !ritis

7uru membahagikan murid kepada tiga kumpulan. Setiap kumpulan dikehendaki menghantar seorang akil untuk membuat simulasi situasi di jalan raya. "urid melakukan simulasi berdasarkan tugasan yang diberikan. =angkah # Simulasi situasi di jalan (#6 minit) raya "urid memerhati dan menghayati simulasi yang dilakukan oleh rakan mereka di hadapan kelas. 7uru meminta setiap kumpulan untuk berbincang dan memberikan komen mengenai simulasi tersebut. "urid membentangkan pandangan yang telah dibincangkan serta membuat simulasi.

!ontekstual "enghubung kait. Ilmu/ Pendidikan !eselamatan 9alan 4aya Pendidikan Sivik. Ailai/ "enjaga keselamatan di jalan raya. !eprihatinan ketika di jalan raya.

=angkah @ !enderaan masa depan (#6 minit) 1erita masa hadapan/

"urid masih dalam kumpulan yang sama.

))" !ertas lukisan

7uru menceritakan Pensel arna keadaan dan situasi pada masa hadapan.

14

!) !reatif dan kritis. 4eka cipta "eramal "embuat gambaran mental !!P/ !ecerdasan Cisual !emahiran !ajian "asa &epan "eramal Ailai/ "enjaga keselamatan di jalan raya. =angkah B (eks pantun tentang (#6 minit) keselamatan jalan raya. 7uru memaparkan tiga rangkap pantun tentang keselamatan jalan raya. 7uru membacakan pantun dengan nada dan intonasi yang betul dan meminta murid mengikut cara guru berpantun. 7uru membahagikan murid kepada dua kumpulan. "urid membaca pantun mengikut kumpulan dengan suara yang kuat dan nada intonasi yang ))"/ *li#e pantun. )1)/ !emahiran membaca. !1P/ !ecerdasan linguistik.

(Kamu bayangkan sekarang bera#a #i...)

7uru meminta murid melukis kenderaan masa depan yang mempunyai ciri-ciri keselamatan. Setiap akil kumpulan membentangkan lukisan yang telah dihasilkan kepada rakan-rakan kelas.

15

betul. 7uru meminta setiap kumpulan membina serangkap pantun tentang keselamatan jalan raya dengan format yang betul dan tuliskan di papan putih. "urid membaca pantun yang telah dibina bersama-sama. ))"/ 4umusan tajuk. Penutup (#% minit) (ayangan video keselamatan jalan raya. "urid menonton tayangan video berkenaan keselamatan jalan raya. 7uru merumuskan tajuk secara keseluruhan. !lip video Ailai/ "enjaga keselamatan di jalan raya. !eprihatinan di jalan raya.

KELE&IHAN TEKNIK SIMULASI i. "emberi peluang kepada murid memikirkan cara penyelesaian secara spontan dalam situasi bermasalah yang di ujudkan. ii. iii. "urid-murid dapat mempertingkatkan kemahiran pertuturan mereka. Simulasi merupakan satu teknik pembelajaran yang menarik dan seronok, dan memba a kepada suasana pembelajaran yang berkesan. iv. v. vi. "urid-murid dapat dilatih berlakon dengan gaya yang betul. Pelajar akan dilatih untuk menghadapi situasi bermasalah yang sebenar. Selain menggalakkan interaksi di antara murid-murid, ianya juga memberi kesempatan kepada murid-murid untuk menghayati nilai-nilai moral yang baik, seterusnya mengubah sikap negatif dan membina sikap positif.

16

vii.

&engan menggunakan teknik simulasi, banyak situasi di luar bilik darjah dapat ditunjukkan dalam bilik darjah.

viii.

Secara tidak langsung, bakat lakonan murid dapat diasah.

KELEMAHAN TEKNIK SIMULASI i. Pengalaman yang diperolah melalui simulasi tidak selalunya tepat dan sempurna dengan situasi di bilik darjah atau dalam kehidupan. ii. Selalunya simulasi dijadikan sebagai alat hiburan sahaja, sedangkan fungsinya yang sebenar adalah sebagai alat pembelajaran. iii. Pelaksanaan simulasi seringkali menjadi kaku, bahkan boleh jadi tersalah arah, kerana kurangnya pengalaman, keterampilan atau penguasaan pelajar terhadap masalah sosial yang dilakonkan. iv. 2aktor emosi seperti rasa malu, ragu-ragu atau takut, akan mempengaruhi pelajar dalam melakukan simulasi. v. Simulasi menuntut hubungan informal antara guru dan pelajar yang akrab dan fleksibel. Ini bermakna peranan guru sebagai pendidik yang tegas, menjadi kurang tegas kerana tuntutan sifat demokratik dalam simulasi. vi. Simulasi memerlukan keativiti yang tinggi pada diri pelajar dan guru dalam situasi yang sangat terhad. vii. Simulasi memerlukan kumpulan pelajar yang boleh menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan, ruang lakon dan kemudahan yang tidak selalu tersedia dengan baik.

PENUTUP

17

(erdapat pelbagai jenis kaedah pengajaran yang boleh digunakan bagi menyampaikan pengajaran. 7abungan kaedah-kaedah pengajaran akan menghasilkan satu sistem pengajaran yang efektif dan mudah diterima oleh pelajar. Sehubungan itu, dengan melihat keupayaan pelajar, guru dapat membina strategi pengajaran agar dapat memberikan penyampaian terhadap sesuatu pelajaran dengan berkesan. Salah satu kaedah pengajaran yang mungkin berkesan kepada pelajar ialah melalui pelaksanaan model pengajaran simulasi. *alau bagaimanapun, keberkesanan pelaksanaannya turut berkait rapat dengan tahap kesediaan guru yang melaksanakannya. !aedah simulasi dalam sesi pengajaran merupakan aspek terpenting untuk menunjukkan sesuatu perbuatan atau kegiatan. *alau pun kaedah tersebut hanyalah bersifat peniruan, namun ianya dapat memperjelaskan sesuatu isu atau topik pelajaran berkenaan dengan lebih berkesan. )entuk simulasi dapat digambarkan seperti sosiodrama atau permainan. )agi memastikan simulasi dijalankan dengan lancar, maka para pelajar perlu diberi gambaran tentang bagaimana prosedur yang akan dilakukan dan bagaimana gambaran situasi yang diinginkan. (opik hendaklah disesuaikan dengan tahap pengetahuan dan kemampuan pelajar. 7uru menetapkan bentuk simulasi dan dilakukan oleh para pelajar. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam reformasi kurikulum perlu memberikan pertimbangan seimbang dari segi akademik dan bukan akademik berpaksikan ilmu pengetahuan, teori dan aplikasi secara kontekstual dalam kehidupan mengikut kebolehan dan keupayaan pelajar (!ementerian Palajaran "alaysia @%%@). Perubahan yang dapat memba a kepada pencapaian standard yang diharapkan dalam pengajaran dan pembelajaran dapat dimulakan dengan pedagogi pendidikan iaitu pelaksanaan model pengajaran simulasi (Suhaimi, @%%5).

18

&I&LIOGRAFI

#.

'bd. '+i+ 'bd. (alib (@%%%). Pe#agogi !ahasa $elayu+ Prinsip% Kae#ah #an 'eknik. !uala =umpur/ :tusan Publication . &istributors Sdn )hd.

@.

'bd. 7hafar "d. &in (@%%B). Prinsip Dan malan Pengajaran. :niversiti "alaya/ :tusan Publications . &istributors Sdn. )hd.

B. ?.

'tan =ong (#$H#). Kae#ah am mengajar. !uala =umpur/ 2ajar )akti. )ruce 9oyce and "arsha *eil. (#$H3). ($o#els of 'eaching). (hird ,dition. Prentice--all, Inc., ,ngle ood 1liffs. Ae 9ersey.

6. 3.

1angelosi, 9ames S. (#$$@). *ystematic teaching strategy. Ae Gork, =ongman. ,e 'h "eng (#$$B). Pe#agogi satu pen#ekatan bersepa#u. !uala =umpur/ Penerbit 2ajar )akti Sdn )hd.

5.

7hafar, ".& (@%%B). Prinsip #an )hd/ !uala =umpur

malan Pengajaran. :tusan &istributors Sdn

H.

9uriah =ong (@%#%). Kae#ah pengajaran #an pembelajaran !ahasa $elayu. :niversiti !ebangsaan "alaysia )angi, Selangor &arul ,hsan.

$.

"ohd. Aasar bin Sukor, Syamsul Gusli bin "ohamad Gusop, "ohamad bin "usip, Aapisah binti "uhammad. !ahasa $elayu tahun , *ekolah Kebangsaan !uku 'eks. &e an )ahasa dan Pustaka.

#%.

4ashidi '+i+an dan 'bdul 4a+ak -abib (#$$6). Pengajaran #alam bilik #arjah% kae#ah - strategi. !ajang/ "asa ,nterprise.

19

##.

"0-&. '4I2 )IA -9. IS"'I= (#$$3). Permainan #an *imulasi Dalam Pengajaran #an Pembelajaran !ahasa #i Kalangan .uru/.uru #an Pelajar/ Pelajar *ekolah 0en#ah #i Daerah 1ulu 2angat% *elangor + *atu 'injauan. 4etrieved 0ct @?, @%## from http/IIpsasir.upm.edu.myIH$@$I#I2PPJ#$$3J6J'.pdf

#@.

A04'K:4'- )(. 4:)'G,, (@%%B). Penghasilan $anual 'eknik Penggunaan Kae#ah *imulas ('PK*) #i !ilik Darjah Dalam Proses Pengajaran #an Pembelajaran bagi $atapelajaran Perniagaan #i Politeknik. 4etrieved 0ct @?, @%## from http/IIeprints.uthm.edu.myI##6%I#I@?JPagesJfromJP,A7-'SI='AJ"'A:' =J(,!AI!JP,A77:A''AJ!',&'-JSI"I9='SIJ((P!S)J&IJ)I=I!J& '4.I'-J&'='"J.pdf

#B.

S:-'I"I )IA ":-'"'& (@%%5). 'ahap Kese#iaan .uru 'erha#ap Pelaksanaan $o#el Pengajaran *imulasi !agi $ata Pelajaran Pen#i#ikan &slam. 4etrieved from http/IIeprints.utm.myI3656I#ISuhaimi"2P.pdf

20

Anda mungkin juga menyukai