Anda di halaman 1dari 6

AZG o o5o o5_o_ o` o o5o o5_o_ o`_ AZG (oo` oo`) MSF-Holland

g g _oq o5a c c o c t _oq o5a c c o c t


ogoqoct oog5oooo5 _ooo oacoc@ goc_o_qoo NGO,INGO oc_to5t
coc og5ogo5_ot _oo_ oac goc_o_qo o_ooo5t _ocoo`oqoco_t
accoo5ooogt oc_to5t Oooog5ogo5oo_
AZG (oo`) MSF-Holland g _oqo5accocto oco5gooog_goooo5
oooo` goco5 oqoo5ooo` oo` ooooo
aog_oqtooO5t_otoco5o5 _oco`oo o_ g_oqtooq _oqo5_o_oo5toco
o_gcoogoc 5too5ctacoq ooog5oo5_oo5_oco`oo
MSF octototog _oqo5_o_oocog5ooog5toooctootcoo MSF
gooooooo`o5o ogtocO5to oo`o o5 ooq5oog (Dr Fiona Terry) ogto5to
Myanmar. Golfing with the Generals oo5cto`to5 oooo ogooqo
ogo5_oco`oo ooo5cto`tooo_o_gc alibi project (ooa5ot qo_ocooqt)
cgo Otoqtoo5oo`o5g oc oqtoo oog_otoo5o ogqoco
oq5oo_o_O5to NGO ooqooooo ooooo5tc5oto5to5 _oco`oo
_oqo5_o_oocog5oooooo_oo MSF g octo otoct_oco MSF-France. MSF-
Switzerland q MSF-Holland o qoo5 oOoot_oqo5accq Ocoooooo5o
MSF-France oct_oco`oo MSF-France o5 Oct-_oqo5 qocooo5o oo5oo5
_oqo5accoocoo5o o_og oacoo5ooo_to acoo`cto5tc5 oooo_oq_oq
ooooooo _oqo5 _o_Oooco5o oOo_tot_oooo5oO5too`
o5oocto_gogoooo oO5ooootoooooo ooo_o_otoo o cccooco
og5ooo`oo5. Octqoco o_ootogtoog5too5cgoooo KNU q
oocooooo_o5c ooo_octogoo
o`o_o5coo MSF-Holland o (oo`o ) goco5ogtqooooo ocog5oooo
oooo5cooqg5o5 oo_otc5O5t_otoooo5co`oo oOo_totoooqq Oct-
_oqo5qocoo5oooooq_oo MSF-France q ooo oocoo_oc oo5c MSF-
Holland oo ooq5o_gctooto oogoooo5o5 q5o_ AZG (Artsen zonder
Grenzen) oooo`oo MSF oooto AZG ooq5o_ooto5o_o5c MSF
oooqtg oootoc_o_oo ogoo5_c5to_t ooooa5 otco oogoo_o5c
o5c_oco5to`oo AZG oooo`oo` MSF-Holland oooo`oo` oooo5
_oqo5_o_Oo o5co5c _oc_ococo5acooo gtcoo_oooo AZG g oOoot
og5tocooc5toooo5 oo_o_ooo5 o___ oac oqqo`goo5 gqoq_o_o
ooog5ooo5oo`oo
UNICEF g oooO_o_o5t_oc oocqtooo cocoooooo UNICEF q
oo5o ocoo_to5 gtoqtocoo o_oog5o5 gcog5oacoqo UNICEF
ooo5 AZG o g5o5oo5tooqoooooot_ot ooto_o5ctgct ootoo oo
oo`oo5
AZG o oooo o_oootooooto5oo oo`oo5oq5oogo oo
ogtO5too
During the long period of negotiations to enter the country, AZGs attention focused
on the plight of Rohingyas in Rakhine State, following a government crackdown on
dissent in 1991 and 1992 which provoked 250,000 to flee to Bangladesh. But access to
Rakhine State was not what the government had in mind, and in its first year AZG
was directed towards providing healthcare in Shwepyithar township on the outskirts
of Yangon. AZG agreed to this proposal for strategic reasons, as a foot-in-the-
door through which to build relationships of trust with officials, and encourage
openings in areas with more pressing needs.
AZG g oo5gctcooqo ogtg5o goc_o_qoOo oo`o (goco5)
oogogt_ocoooo. goc_o_qoooo AZG o o5to5ooooocootoo
ctgo cootOo5oo5c O_oO5tooqooo5 gqoq. og_o_o5_o_qoo5
ootoqtocoqtoco o_oooto oo5o_o5o_o5o o_oootoqq
cocootooo`ooo
o`o5 oooo` foot-in-the-door ooo`o ooocg5g5go5tq
oc_o_oo_oo5oogt o_oooto_t_ocoo o`o oococ g5g_otooq
oo`ogoo5o. g5g_otooo oooo5cooto5 oooooo5ooo_ot
oooo5toco oqg5o o_o_t_o_tog5oo5c o5taco5oo_ocoo
oco`oo5 AZG g_oto_ocoo5 ooc_o_qoOo oo5oot_oo
oqg5ocoqg5 (o5toqo5t o5o5too5oo )o5 ootoqtocoogto o_o5ocooo
oocccocto_to ooocoo5cto5 ooocog _ocoqo`oo oq5ootooo5
_oc_otq5too`ooooo o5t_otoo`ogoooo5 5totoco_oo5to`ooog5o
o`o oootoqo foot-in-the-door diplomacy o_toogctatogo5coo_ot
ooooco5go5coo5to5
o`_oc AZG o oto oq5oOoq_tocq_to Medical diplomacy o oo`goo
ooo`oo ooto_5octg ooog oto_oo oot_ot oocooqg5o
og5oo5co5to5_oco`oo
_oo5 coo5tooto_o5to5ooq ooooo AZG o5 o___ oac goc oooo5
ooo5oocgooooo oog_oqo5acc o5otoqo coo5tootootcqcg
gocoooo5 ootoot_ocoqoo oo5Oooc_oacooo oo5c_ocoqo AZG g
ooogtoooc oo5ctoococ otooo5ooo o`o_tooo5 medical diplomacy o
oo`o`oo
gocqocoo oooooo5 ooo o_toc5tocootgoo ocoo_togO (target
population) _ocoooo5o oo oo5ooooo AZG oo oogoto5tocoo
goc_o_oog5oo5co5tacoocooto o__g o_ooo5 oo`o5 o`oo
coo5tog5o` ogogooooooooo AZG o5 ccoo_o_o5 gtococgoo
ooocogogoto5tgctq oq5oOo ootacoo5_o5 o__o oac oaqo`goo5
oo`oo_tog _o_ooqo oo5coo5 _o_o5 AZG gtococg_ot acoo`cto5tc5
oo5cO_oo5o _o_tc5toqogo oog oo5g_oqtoo_otooOo ocgo
o5c_oco5to`oo
ooo AZG g oog_oqtooo5 oo`o (goco5)oooo oo5ctoooooco
(AZGs primary goal of advocacy on behalf of the Rohingyas) oo AZG
oo5to5too oo5o_ooot_otocgo_ocoo
ooo oooooqgo qoo_oOo5 oooooo ocootoctooto5t_ot
ootooocg5oqoo5coo5tooooo5cgct oo`o (goco5) ogtoo
ocococt o_ocoo5too gqoqo AZG gtoo_ooo5tg oooaqto
oatooto ooo_ot. oo5oqacc oco5oo_o_gto_oo o_otoctooo
ooqoac_oo5oo oo _ocooooo AZG goctoooooo`oo
oo oooqoaco5o5 Oto_oc o_gc donors ooq
oo`tooootoat_otocto5 _ocoooo
_oqo5_o_ oo5coo5qocoo oo`ooo5togtooo5cgoo5 oatootoooo_ot
oo`oOogoo5oo5c oc o5oo AZG o_otocto5tq
oo`tooootoat_ooooo5 oooooo5to`oo
oocOo5 _ocoo5c_o_aco`oo
og_ oog_o__otoo5to5tq oo`ct_o_oo5ctgcoqq 5googqaccooo
5go_otooo5to5t. o`oooo oo o ooc5toooooqqooooo
_toqo_5cooooooo5t
oo oo5toctc5q5oO5oO5to o_oo5ooo oto_ot. ooco
accogtgooOoo5o5c ooo5toot oqooc c5t_otoOo_oto5o5c
ooo5oooaccotgoooo5o o5go_otooo_t ooo. _toqo_5c
ooo_tooo AZG o oocogt og_o_oooo_tooo
oqoo5o_tooo oq5 oogo_tooo
o`ooo octoo ooo5oooocoo5oooo5 accogtoo ooqog_ot
MSF o5 acoo`cto5tc5 ooooot o. oo5ao ooto_oo o_oooo_o5to5
ooocooo oooooto. oO5ooogt o_ooo5 ocoo_o_c oooo
_oo5ooog5oogoo ooo_o5ct o oogococto c5ooqooooogto5toto
oq5oog (Fiona Terry) _oco`oo
o o5o_o5oooo5o oo_otootoato`oo
* *
oo5tc5q5o_oO5ooo gaccogt (politics of humanitarian aids)
NGO ogto5 accogt_ocooo ooogc ogogcoo5co _o_too
ooo_oooooo gaco`oo o`ooo ogo_oo`q
gotogt_oto`oo
o_ooqoo_oocto oo5toctc5q5oO5oO5to o_ooo5 oo_o_coq_oo
ocoo goqoco5o ooo oq_ootogoo ocooo c5to_otoc_otoo5
ocooo c5toqo5tocoo
ocoqogc o_ c5t_oto5oooo c5toqoqoooo
ocoqogc o_ c5t_oto5oooo c5toqoqoooo
o_totoo_ooo5o_t_oco5gc ooooooooogooo5 ootcqtgoo
oo_ocgoo_t_oco5o5c ooooto oO5ooo_ootogtooogooo5o_t
ootoocqtoqo`oo
o_o_o_o5gooogc oo5coo5o5 oooto5to gococtgcto5t
oo5octgcto5toog ootooo5 AZG o ACF oo NGO oogooooo5
oocqtoqoo oog aoooto5 ooooqoo oooqoct _c5c5to
oqtoq_o5tooo5 oo5coo5 q ototoo5c_o_qoo octgcto5toog ootoo
ctooqoo
ooo_t oo5toctc5q5oO5oO5to o_ (humanitarian aids) o
oo5cto_toooto oto_tooto _ocgoo5 oo ototoo5c oo5coo5o5 o5oo
oo5gogoo5 ototo`to`t _ocotoo
(o) gooo` o__g q o__o _o5t oco5acco5 goqoo gooo` ooo_coqtooo5
ooo ooo_ccoo q o_totoo_oooo5 o`ocooo og5oa5oqooo o`_oc
ooo_ oo5coo5c ooooogtoo5toooo oO5ooogtoc_tooo
ooo`t_otooo ooooogtoo5tooo5 oqc_ oo`o5oqtoo oo5q oco5o
ooo_oooo oO5ooogtoc_tooo oooooo. otcoo
o`ooOooq oco ocoo oo`o5oqto_ototoo ooooogtoo5too
ooo o5t. o5_. ooooogt cooooto ooo_oO5ooooqgoooq
oo5tgoo o`ooo otc c5t_o_oct_ot o_totoo_oooooo ooooo5
ooo`ct acoqtoo5 oooo o`oo oooooo5 o5oqgoo
(_) o__o-oac. gooc o5ocoqooo ooooocqg aoco__toqto o o
oc5tgo o5ooo_too ogoqocoo otgctq Ooo_ot _ooo (ooooo5
oo_ocgo5o_t oogoqq oo5oo ooo ocoooo ccoo5o_oto5
ooooocqo oqoqo o_o5oooto oct O_ooo _ocgo5)
ooo_oootgctq oogoo5oo ogoaccOo oco5gc
oo_o_co_oco5to5oogoqo ctgoooo. ocooo5 ooo_ _oc
qoco_oooo5ocog5ooco oooo_ot oq5oocooo5 go_o_octooo
oooo o5too`ooqq octooo5 o_ ooooogtoc_too
ootocc_ootoooo ooo5 oooo5 ago octg5qocoooo
og5oo5gooc5t agogo ogo5 qoqoo Oo5o goq_ooo5oo
oo_ocgoooo oo5 c5gctooqgc o_o5ootoo`c oo5otoO5c _oco5t o`oooo
oq5 oog oogo Ot_o5to co5totaqtocoooo5 refugee-warrior
oootaqt_ocoo ooo_coqto5 ooo_og_o_oqOc_ot oog5toqo
ooooogtoo5tooo oooo
og5toc5t_oco_o5_ocootogc ooqogo oooo_octgo oo
otocqoooooo5 ooo__oc ooaco5_oco`oo o`ooo oooo o5
oo_ocooqo`ot ooqooococoo5coo5c_ot ooo_coqtgo o5oo5
oo_ot oq5ooc_oo oo_ooooooooo ooaco5c _oc_oqoooo5
ooo_ coqtooo5 goqoo o`oo oo oo_tooo oooooctOo5 gcocogo
ooo_ coqtooo5 goqoo o`oo oo oo_tooo oooooctOo5 gcocogo
oq5 oog o oooooo o_ocooto`oo ooo_ -ooooogtoo5too
(refugee-warriors) ooo`oo
ccogto`gooooo_o5oo ccoooo oo5 oO5ooogt (logistics) q ooo5o
ooo5 ooooc_ootoooo5tooo5 oO5oocqcoo oqoto`oco
ooo_coqtooo ocooq_ooo5oo oO5oocqc oooo5otoo ooo5tooo
go5ootcg5ooot. ootoootcg5 ooot oqoqocgoooo5c5q
ccoooO5cogoo 5ogoooo5 oo _ocgoo_toogootoo
ooo o_ootoo o_togOoo OIC o (accoo5g _ootoooo5t
oo5oooooooo ooooo ) oo_to oo5o_o5ooo oco_otoooo
O5tootoo AZG o oocto oto oo_to _og5o ooo5t o_o_ooa5otooot_ot
o_oooooo ooo oqg5 og5o oootoo o_oqg5o5
o_ootogtooqqoqOc_ot oo_oooo
o`o_to oooooqo oooo
* *
oqoo5 ooo oc5
AZG oo oc5o oooo_o_gc o5oo`oo oogo`oo
AZG q ooooo c5ogtog oogoooo otoooooo _o_o_oooo o oo
oogtoo`oo
(o) AZG oco5oo ooo_to oog ocooo_toc5tocoot o_togO (target
population) o5 (goco5o oooo`o ) qoco_oooo5 oo`ooo o5oc _ocoo
(_) AZG g _oqo5_o_oct oog_oqtoo (primary goal) o o_ oo`ooo
ogtoo o_o5oogto5tooooco (advocacy) ooo5 _ocoo o`o_o5c AZG
o5 accogtg_oqtooq ocog5oo5o iNGO _ocoo
(g) _ooo-oac cooco5o (__)gooqo5 oogoq oqogooooo5 oo
ogcoo5 cocoo oqogoo ococto oo`oooo acco5t
_ococ_o_oootocogt ot_ooooo_ooto ococtg5o5 MSF g o_o5ooo o
oto5to5tooo MSF o oo`o (goco5)ooo5 o_totoo5ooooqto`t_ocoqo
ooc ooo_to5 oco_to`oc o ogto5t O5too ooo_t MSF (AZG gooco )
o oo5o ooo o_o5_o5t oqo5o5 _oqo5_o_octogto 5toq5o5oo_t
ooocooo oqo5 _ocoo _oqo5accg o_oo5 55o Oo`toqo5 o5oc
_ocoo
(g) AZG o5 oog gtoctc5ooo5. _oqo5_o_oo5 o_o5oogto5tg5o5 qocooo5ot
oo`oooo goco5 o _oooc oo`oo` otcoo oo oco`otcoct otcocto5
gocoo_toogo_goo _ooto_o5oooco`c ooooo5_ocoo _oqo5accg
o_oo5ococoo oc5o5to oco`c ooooo5 _ocoo
(g) AZG oqOotoo5ct _too5oo5co`oc oooco5o5oc oo`oooo AZG
g oog5toooo oooo ooooaco5c oc_o_ O5to5o5 ooo5oo
_ocgoooo oocoooo oooc_oct _ocoo AZG g gc_ocoooot AZG
o5to ocoo ct_ot ccooo5 o5to5 oog5toqoo _too5oo5co
o5to ocoo ct_ot ccooo5 o5to5 oog5toqoo _too5oo5co
oo5actooogc. gooo` ooo_ coqto5 oO5ooogto_octo oocto_oo
ooooogtoo5tooq o5to aco`oo
(_) AZG o5 oqo oo`ooooq ooco oototogo oog oqOot _too5oo5c
ooo_o5oogtoo 5t_o_toqoooo5cgo_ot. o ooo_o5oo5oo` oooc
(g_)oqt oq oot_oc_ot _cotc5tooto5 gqoqo5O5tgoo AZG og5
oo`oooooogtoo5to5to5 oo_oc goo ogoo5ct oo_ocoo
(o) oo`oo5otoo5c o_o5oo accoo5o oo5toctc5q5o o_ ootocgc
_oqo5ctg goc_o_qoctgoococooto` oqo`oo o`oco5t ooo5 o`qoc
oooo5oooto`ot ooocg5 ooooqt o oc5c_o__ot community watch
oogoo oooo_oo NGO ooo5oo ooocg555ocoooo_t
transparency ococt_oco5o gg oooooctgo`oo
(g) goc_o_qoctgo _octoo oo5oo_o5oqgc oqto5tgo goo
c5gctocoooo gocoq_otoooo occ5gctoot ocoo5o5c ogtooto
oooooacoqt oqotootoooo oo5oc _o5tooo _o5tot_oto5t ooo5
oO5ooo_ogtq ooooo _ot_oooo5cgoooo o gog5oc5c_o_ooo
_oooqaco5c ococt_oco5o (transparency) gg oooo5cootgo`oo
o`oooogc ooo5ctoo`ocoqt o5 a_o_ cogooq oo _oco5to5o
oq_o_oo5o o5ootoc oto_Oo ogoo oo5o_t _oco5toqacoo
(o) gocoooo g_goo`ooo oo gocto5 ootoqto ccoo_o_ooo
oqooo oocoogot o`ooo AZG o oo5ctoo o_ot oo5oootoqo
oo`ooo oo ootoqtacoqt gootoo ooqg5oo o5 o_t AZG g o`oc
oooo oqoo oog5tocgo`oo
(_) o`ooo oo5oooooco ooo_ ooooogtgooco Oooot o5o
ogoo _o_qooqto5ogt_5qo OoootcO5to oooc (o_g)oqtoqo5
oqtocg5otoo c5gct_ogootoooogoo
(oo) AZG googoooo5 _o_oO5cc_oqo5accoo5o _oo_oo
Oo`tooooooo Oo`tooooooooo_t oo5 o_ooto oo o`o_o5c
AZG o _oqo5_o_Oo5 otooO5to ooOoococoo ooooOog5o5 AZG
oooqo _oqo5 octgcto5t oooo ooootoq o og5c_ocooqt (alibi project)
ooo octgcto5t oc_t oo oooooaco5c cc_ocoo
(oo) AZG o oog5tgooo ogoo_o5ooo AZG g foot-in-the-door q_tcqcq
oooO5to oooo5 oooooo oo5o oo5c oo5Oogo`oo ooooo5
oooooo _o_oO5ccoq_otooOo ooooo goo oq5ooctoct
ccocto_tog5 o`ooto5t. goc oq_oto_ooo5 oooo. oqo5ogt
goc_o_qoo_to5t. goc_o_qo ooogtoq_oto5t cgo_oc ooo_t ccc_ot AZG
og5o`ocoqo oc5oo5o o g5oooo5Ooocoo