Anda di halaman 1dari 29

Program Kecemerlangan SPM 2013

PECUTAN AKHIR SPM 2013


Contoh soalan bab 1 (Tingkatan 4)
Tamadun Awal
Sumeria

SPM 2004
1

Apakah faktor yang membawa kepada


keruntuhan kerajaan Mesopotamia?
A Penguasaan Parsi
B Perluasan Tamadun India
C Rampasan kuasa golongan pendeta
D Kemusnahan Taman Tergantung Babylon

Mesir

Hwang Ho
2

Mengapakah Kod Undang-undang Hammurabi


penting kepada masyarakat Mesopotamia?
A Menggalakkan mobiliti sosial
B Merekodkan urusan pentadbiran
C Mengukuhkan organisasi masyarakat
D Mencatatkan harta golongan bangsawan

SPM 2005

Raja
Tuhan atau wakil
tuhan
Jelmaan tuhan,
anak Tuhan
Matahari
Mandat daripada
tuhan

Apakah yang dapat dirumuskan daripada


maklumat di atas?
I Raja penentu bencana
II Raja memiliki kuasa mutlak
III Raja berkuasa atas kehendak tuhan
IV Raja perlu mendapatkan sokongan
bangsawan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

TIADA SOALAN
SPM 2006

Pada tahun 1922, pengkaji


Mesir Purba Howard Carter
menemui mayat
Tutankhamun II yang
diselaputi emas.
Merujuk pernyataan di atas, apakah
kesimpulan yang dapat dibuat?
A
Upacara pemujaan semangat
B
Konsep kehiudpan selepas mati
C
Percaya kepada kelahiran semula
D
Amalan penyembahan nenek moyang

Masyarakat Indus telah menjalankan


hubungan perdagangan dengan masyarakat
Mesopotamia
2 Apakah yang dapat dirumuskan daripada
maklumat di atas?
I Raja penentu bencana
II Raja memiliki kuasa mutlak
III Raja berkuasa atas kehendak tuhan
IV Raja perlu mendapatkan sokongan
bangsawan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Mesopotamia
Indus

Mesir Purba

Rajah di atas menunjukkan pertembungan tamadun


awal.
Apakah kesan pertembungan tersebut kepada tamadun
Indus?
A Pembinaan bandar terancang
B Peningkatan teknologi pertanian
C Perluasan kawasan pemerintahan
D Perkembangan hasil kesusasteraan

Rosle Yasin
SMK Danau Kota

Antara yang berikut, yang manakah


berkaitan dengan gambar di atas?
A Pengenalan sistem tulisan
B Senjata untuk berperang
C Alat upacara pengebumian
D Lambang status masyarakat

Page 1

Program Kecemerlangan SPM 2013

SPM 2007
1

Andaikan anda seorang pembesar pada


zaman Dinasti Chou di China.
Apakah yang anda lakukan untuk
membuktikan kesetiaan anda kepada
raja?
I Melindungi raja
II Menyerahkan ufti
III Melafazkan taat setia
IV Memberikan bantuan ketenteraan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Antara yang berikut, yang


manakah sumbangan tamadun
Mesir Purba?
I Kolar kuda
II Pedati beroda
III Sistem Kalendar
IV Tulisan hieroglif
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

SPM 2008
2

SPM 2009
1

Apakah kepentingan kandungan karya


The art of War yang ditulis oleh Sun Tzu
kepada masyarakat hari ini?
A Menerangkan tentang sistem
pemerintahan
B Mengatur strategi perniagaan
C Menentukan bentuk hubungan luar
D Membantu pelaksanaan
peperiksaan awam

SPM 2009
2

Perkembangan yang pesat dalam


perancangan Bandar berlaku
pada sekitar tahun 2000 s.m.
dalam Tamadun Indus. Apakah
faktor yang mendorong
perkembangan tersebut?
A Kemahiran ilmu geometri
B Kejayaan kegiataan
penerokaan
C Keluasan kawasan
pemerintahan
D Kegiatan keagamaan

SPM 2011
2

Apakah kesan pengenalan sifat


terbuka dalam masyarakat Indus?
A
Perluasan pengaruh
B
Pertukaran teknologi
C
Penyebaran agama Hindu
D Perkembangan bidang
penulisan

Rosle Yasin
SMK Danau Kota

Dalam karyanya Muqaddimah,


Ibn Khaldun menekankan cirri
kehidupan bandar yang
bertamadun. Apakah ciri
kehidupan tersebut?
A Kebebasan beragama
B Kesejahteraan hidup
C Kemajuan ekonomi
D Ketinggian moral
SPM 2010

Maklumat berikut berkaitan dengan sistem


tulisan dalam Tamadun Mesir Purba.
Berdasarkan kombinasi gambar dan
simbol yang berdasarkan bunyi
Apakah sistem tulisan tersebut?
A Hieroglif
B
Ideogram
C Cuneiform
D piktograf

Setiap Negara kota dalam tamadun


Mesopotamia mempunyai pintu gerbang
yang pelbagai bentuk.
Apakah kepentingan pintu gerbang dalam
tamadun tersebut?
A Lambang kekayaan
B
Panduan laluan kapal
C
Sempadan empayar
D Simbol keganasan
Page 2

Program Kecemerlangan SPM 2013

Apakah sumbangan Imhotep terhadap tamadun Mesir Purba?


A Memperkenalkan teknik pembinaan bangunan
B Memajukan teknologi bidang pertanian
C Menggubal undang-undang
D Mencipta system tulisan

2012

Gambar 1 berkaitan dengan kod undangundang Hamurabi

Bandar berikut wujud pada


zaman tamadun Indus.

Anga
Kalinga
Karusa

Apakah persamaan fungsi bandar


tersebut?

A
B
C
D

Gambar 1

Apakah prinsip undang-undang tersebut?


A Mengutamakan konsep
permuafakatan
B Berasaskan system kepercayaan
tempatan
C Berteraskan hak rakyat terhadap
keadilan
D Hukuman yang sama untuk semua
golongan
Soalan yang hampir sama

Tahun
1887
1889
23

22

A
B
C
D

22

Beban orang putih


Tugas mentamadunkan manusia

Akta Kampung Ulu Burma 1887


Akta Perkampungan Burma 1889

Peningktan taraf hidup


Penindasan golongan petani
Pengukuhan golongan agama
Penghapusan pentadbiran tradisional

2005
Slogan
Beban orang Putih
X
21

2004

Apakah kesan akta berikut terhadap


masyarakat Burma?

perkara
Akta kampong Ulu Burma
Akta Perkampungan Burma

Apakah implikasi pengenalan akta di atas kepada


Burma?
A Pengaruh golongan agama meningkat
B System pentadbiran tradisional terhapus
C Kedudukan institusi beraja diperkukuhkan
D Pendapatan penduduk tempatan merosot

Pusat perdagangan
Pusat penterjemahan
Pusat ketenteraan
Pusat pertanian

Kuasa
Inggeris
Perancis

Rajah di atas adalah slogan penjajah barat di


Timur. X ialah
A Asia untuk orang Asia
B Asia Tanggungjawab Barat
C Tugas menyebarkan tamadun
D Agama tanggungjawab bersama

Pernyataan manakah berkaitan dengan maklumat di


atas?
A Melaksanakan dasar imperialisme
B Mengatasi masalah kepadatan penduduk
C Memajukan ekonomi penduduk tempatan
D Masyarakat Timur memerlukan bantuan Barat

Rosle Yasin
SMK Danau Kota

Page 3

Program Kecemerlangan SPM 2013

SPM 2009

SPM 2010

27

26

Tokoh berikut mengamalkan konsep realpolitik serta


politik darah dan besi semasa memerintah Jerman pada
abad ke-19.

Mengapakah beliau mengamalkan konsep


tersebut?

A
B
C
D

Menyatukan Negara
Melicinkan pentadbiran
Menghapuskan sistem beraja
Menggubal perlembagaan moden

Tokoh berikut telah membangkitkan semangat rakyat


Prusia di medan perang

Bagaimanakah beliau berjaya membangkitkan


semangat tersebut?

A
B
C
D

Membebaskan golongan hamba


Menyingkirkan golongan kapitalis
Menyemaikan sikap anti kuasa asing
Menghapuskan pemerintahan
diktator

SPM 2011
26

Tokoh berikut telah berjaya menyatukan negara masing-masing pada abad ke19.

Count Camillo Benso di Cavour- Itali


Otto Eduard von Bismack - Jerman

Bagaimanakah mereka Berjaya melakukan pen yatuan tersebut?


A Mewujudkan pakatan strategik
B Menyekat pengaruh agama
C Mengamalkan realpolitik
D Melaksanakan sistem perundingan

26

Kata perbilangan adat berikut berkaitan


dengan Adat Perpatih yang diamalkan di
Negeri Sembilan.

Alam beraja
Luak berpenghulu
Suku berlembaga
Anak buah berbuapak
Perbilangan adat tersebut dapat dikaitkan dengan
A
B
C
D
Rosle Yasin
SMK Danau Kota

protokol istana
upacara perkahwinan
menyambut kelahiran
Pemilihan pemimpin

26

Kata perbilangan adat berikut diamalkan


oleh Masyarakat Negeri Sembilan

Alam beraja
Luak berpenghulu
Suku berlembaga
Anak buah berbuapak
Apakah corak pentadbiran yang digambarkan
oleh kata perbilangan adat tersebut?
A Teokrasi
B Demokrasi
C Autokrasi
D Birokrasi

Page 4

Program Kecemerlangan SPM 2013

27

Apakah peranan Buapak dalam sistem pemerintahan yang berasaskan adat perpatih di Negeri Sembilan?
Menasihati Undang
I
II Memimpin Suku
III Mengetuai Perut
IV Melantik Lembaga

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

A
B
C
D

Tajuk Penting SPM 2013


BAB/
TAHUN
Bab 1

ESEI (X) / Struktur (#)


2004
2005
#3
X7

Bab 2
Bab 3
Bab 4
Bab 5
Bab 6
Bab 7
Bab 8
Bab 9

2006

2007
#3

2008

#4

2009
#3

2010

#4

#3

X7
X7
X7

#3

X8

X8

#4

#4
X9
2

X7

X7
X8

X8
X9
3

12
#1

X7

#3
X8

2011

#4
2

X8
X9
3

X8
X9
3

X9
#4
2

X8

#3

X9
3

#2

#4
2

X9
3

X9
2

Soalan SPM tahun-tahun lepas bab 9


2004
2005
2006
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Penggubalan Dasar Luar & ASA


Perang Dingin
Perang Dunia ke-2
K-ekonomi
ASEAN
PBB
Dasar Luar Malaysia
Globalisasi
Pertubuhan Antarabangsa (PBB, NAM, Komanwel, OIC, Pertubuhan Selatan) Umum

2012

Perang Dunia Pertama

Tajuk Penting SPM 2013


1.
i.
ii.
iii.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cabaran Masa Depan


ICT
Koridor Raya Multimedia
K-Masyarakat
Negara Komanwel
Pertubuhan Persidangan Islam
Pergerakan Negara Berkecuali
Pertubuhan Selatan-Selatan
Perang Dingin
ASEAN

Rosle Yasin
SMK Danau Kota

Page 5

X9
3

Program Kecemerlangan SPM 2013

Contoh Soalan
1.
a.

Perang Dingin dan kemunculan Blok Dunia adalah kesan daripada kegagalan rundingan akibat
daripada Perang Dunia Kedua.
Apakah yang dimaksudkan dengan Blok Dunia
..

b.

..
Nyatakan sebab berlakunya Perang Dingin
..

c.

..
Terangkan ideology dalam aspek ekonomi Blok Dunia
Komunis:
..
Blok Kapitalis

d.

..
Senaraikan kesan perang Dingin
..

e.

..
Pada pandangan anda, bagaimanakah Perang Dingin dapat dielakkan?
..
..

2.
a.

Pertubuhan Komanwel dibentuk pada tahun 1931 dan Sekretariatnya telah ditubuhkan pada tahun
165 beribu pejabat di London
Apakah yang dimaksudkan dengan Pertubuhan Komanwel?
..

b.

..
Apakah matlamat penubuhan Komanwel?
..

c.

..
Senaraikan faedah yang diperoleh Malaysia dengan menyertai Pertubuhan Komanwel
..
..

Rosle Yasin
SMK Danau Kota

Page 6

Program Kecemerlangan SPM 2013

d.

Apakah tujuan Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) diadakan?


..

e.

..
Apakah intipati Deklarasi Langkawi yang diisytiharkan dalam persidangan CHOGM yang diadakan di
Kuala Lumpur pada tahun 1989?
..

f.

..
Pada pandangan anda, bagaimanakah Komanwel dapat berperanan menjamin kesejahteraan
Negara anggota?
..
..

3.
a.

Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) telah ditubuhkan pada tahun 1971 dengan penyertaan 57 buah
Negara termasuk tiga Negara pemerhati
Nyatakan matlamat penubuhan OIC
..

b.

..
Senaraikan sumbangan Malaysia dalam OIC
..

c.

..
Berikan faedah yang diperoleh Malaysia dengan menyertai OIC
..

d.

..
OIC telah berperanan dalam membantu Negara-negara anggota menyelesaikan masalah. Beri
alasan anda
..
..

4.
a.

Malaysia menyertai Pergerakan Negara Berkecuali (NAM) pada tahun 1970


Nyatakan matlamat penubuhan NAM
..
..

Rosle Yasin
SMK Danau Kota

Page 7

Program Kecemerlangan SPM 2013

b.

Senaraikan perjuangan NAM


..

c.

..
Senaraikan sumbangan Malaysia dalam NAM
..

d.

..
Pada pandangan anda, bagaimanakah NAM dapat membantu mewujudkan dunia yang aman tanpa
peperangan
..
..

5a. Apakah yang dimaksudkan dengan Negara-Negara Selatan?


..

b.

..
Mengapakah Negara-Negara Selatan terpaksa bergantung kepada Negara-negara Maju?
..

c.

..
Apakah kesan pergantungan tersebut?
..

d.

..
Senaraikan projek kerjasama yang dirancang dalam Sidang Kemuncak G15 di Kuala Lumpur pada
tahun 1990?
..
..

6a. Apakah yang dimaksudkan dengan Koridor Raya Multimedia (MSC)?


..
..
b.

Apakah tujuan MSC diperkenalkan?


..
..

Rosle Yasin
SMK Danau Kota

Page 8

Program Kecemerlangan SPM 2013

c.

Apakah yang terkadung dalam projek MSC yang telah dilancarkan oleh kerajaan?
..
..
Berdasarkan pengetahuan anda, apakah yang dimaksdukan dengan Teknologi maklumat (ICT)?

d.

..
..
Jelaskan konsep K-Masyarakat.

e.

..
..

Soalan SPM tahun-tahun lepas bab 6


2005
2007

Penubuhan Malaysia (reaksi) cara penentangan Indonesia


faktor-faktor Pembentukan Malaysia

Tajuk Penting
1. Langkah-langkah pembentukan Malaysia
2. Perjanjian Malaysia 1963
BAB/
TAHUN
Bab 6

ESEI (X) / Struktur (#)


2004
2005
X8

1.

2006

2008

2009

2010

2011

2012

Jadual berikut menunjukkan langkah-langkah yang diambil ke arah pembentukan Malaysia

Jawatankuasa Perundingan
Perpaduan Kaum

a.

2007
#4

Suruhanjaya
Cobbold

Jawatankuasa Antara
Kerajaan

Apakah peranan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Kaum (JPPK)?


..

b.

..
Nyatakan cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Cobbold tentang penubuhan Malaysia
..
..

Rosle Yasin
SMK Danau Kota

Page 9

Program Kecemerlangan SPM 2013

c.

Senaraikan tokoh yang menganggotai Jawatankuasa Antara Kerajaan


..

d.

..
Mengapakah pembentukan Malaysia mendapat sokongan daripada British?
..

e.

..
Pada pandangan anda, apakah manfaat yang diperoleh Sabah dan Sarawak apabila menyertai
Malaysia?
..
..

2a. Di manakah Perjanjian Malaysia ditandatangani?


..

b.

..
Senaraikan perkara-perkara yang terkandung dalam perjanjian Malaysia
..

c.

..
Apakah yang dimaksudkan dengan Akta Malaysia?
..

d.

..
Akta Malaysia telah mendapat kelulusan daripada
..

e.

..
Pada pandangan anda, bagaimanakah generasi muda dapat berperanan mewujudkan perpaduan
kaum di Malaysia?
..
..

Rosle Yasin
SMK Danau Kota

Page 10

Program Kecemerlangan SPM 2013

Soalan SPM tahun-tahun lepas bab 5


2006
2009

Sistem Ahli
Pakatan Murni

Tajuk Penting
1.
2.
3.
4.

BAB/
TAHUN
Bab 5

Pilihan Raya
Suruhanjaya Reid
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
Peranan Tokoh-tokoh kemerdekaan

ESEI (X) / Struktur (#)


2004
2005

1.
a.

2006
#3

2007

2008

2009

2010

2011

12

X8

Parti Perikatan telah menyertai pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan (MPP) yang diadakan
pada 27 Julai 1955.
Namakan parti yang menyertai dalam pilihan raya tersebut
..

b.

..
Senaraikan perkara-perkara yang terkandung dalam manifesto Parti Perikatan dalam pilihanraya
tersebut.
..

c.

..
Nyatakan kesan kemenangan Parti Perikatan
..

d.

..
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah rakyat boleh membantu mewujudkan
keamanan sesebuah Negara.
..
..

Rosle Yasin
SMK Danau Kota

Page 11

Program Kecemerlangan SPM 2013

2.

Jadual berikut menunjukkan pilihan raya yang diadakan di Tanah Melayu sebelum negara
mencapai kemerdekaan
Pilahan raya Majlis Perundangan
Persekutuan (MPP)
Pilahan rayaPilihan raya

X
Y

a.

Pilihanraya
..
..

b.

Senaraikan isi kandungan manifesto Parti Perikatan dalam pilihan raya Majlis Perundangan
Persekutuan
..
..

c.

Pada pandangan anda, mengapakah Parti Perikatan menang besar dalam pilihan raya Majlis
Perundangan Persekutuan
..

d.

..
Apakah iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan Parti Perikatan menangi dalam pilihan raya
Majlis Perundangan Persekutuan

..
..

3.

Tunku Abdul Tahman telah mengetuai rombongan ke London untuk merundingkan


kemerdekaan tanah air.
a.

Namakan tiga orang wakil Raja-Raja Melayu dalam rombongan kemerdekaan


..

b.

..
Namakan dua wakil kerajaan Persekutuan yang menyertai rombongan kemerdekaan selain Tunku
Abdul Rahman
..
..

Rosle Yasin
SMK Danau Kota

Page 12

Program Kecemerlangan SPM 2013

c.

Nyatakan dua kejayaan rundingan tersebut

..

d.

..
Pada pandangan anda, apakah iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan rombongan
kemerdekaan yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman?

..
..

4a. Apakah tujuan pembentukan Suruhanjaya Reid?


..

b.

..
Nyatakan isu yang menjadi panduan kepada Suruhanjaya Reid untuk menjalankan tugasnya
..

c.

..
Apakah kaedah yang digunakan oleh suruhanjaya ini untuk menyiapkan tugas mereka
..

d.

..
Senaraikan isu hangat yang terpaksa di atasi oleh suruhanjaya ini?
..
..

5a. Nyatakan faktor yang menyebabkan masyarakat di Tanah Melayu menghadapi masalah perpaduan
kaum
..

b.

..
Nyatakan kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
..

c.

..
Senaraikan tokoh yang telah berjuang menuntut kemerdekaan
..
..

Rosle Yasin
SMK Danau Kota

Page 13

Program Kecemerlangan SPM 2013

d.

Pada pandangan anda, mengapakah kemerdekaan Negara dikatakan mencapai kemerdekaan


dengan cara yang unik?
..
..

Soalan SPM tahun-tahun lepas bab 3


2007
2009
2010

Ciri-ciri Negara Bangsa


Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor
Ciri-ciri Negara Bangsa

Tajuk Penting
1. Prinsip demokrasi dan Konsep Persekutuan Negeri Sembilan
2. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Terengganu
3. Sistem Jemaah Menteri Kelantan

BAB/
TAHUN
Bab 3

ESEI (X) / Struktur (#)


2004
2005

2006

2007

2008
X7

1.

2009
#4

2010
#3

2011

12

Senarai berikut menunjukkan undang-undang tubuh kerajaan negeri-negeri Melayu.

Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor-1895


Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu1911

a.

Apakah tujuan undang-undang tubuh tersebut diperkenalkan?

b.

..
Senaraikan dua syarat untuk menjadi pewaris takhta kerajaan Terengganu
..

c.

Nyatakan tanggungjawab Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan mengikut Undang-undang


Kerajaan Terengganu 1911
..

Rosle Yasin
SMK Danau Kota

Page 14

Program Kecemerlangan SPM 2013

d.

Senaraikan badan yang bertanggungjawab melicinkan pentadbiran Sultan Terengganu


..

2a. Senaraikan contoh luak yang terdapat di Negeri Sembilan


..

b.

..
Apakah peranan Undang dalam sistem pemerintahan adat perpatih di Negeri Sembilan
..

c.

..
Senaraikan tanggungjawab Buapak dalam system pemerintahan adat perpatih
..

d.

..
Senaraikan ciri-ciri adat perpatih yang diamalkan di Negeri Sembilan dan Naning
..

e.

..
Pada pendapat anda, bagaimanakah adat perpatih dapat mewujudkan perpaduan dalam kalangan
masyarakat di Negeri Sembilan
..
..

3a. Mengapakah Sultan MuhammaII membentuk sistem Jemaah Menteri di Kelantan


..

b.

..
Senaraikan ciri sistem Jemaah Menteri yang diperkenalkan di Kelantan
..

c.

..
Nyatakan peranan peranan pembesar berperanan Nik dan Wan dalam struktur pentadbiran di
Kelantan
..
..

Rosle Yasin
SMK Danau Kota

Page 15

Program Kecemerlangan SPM 2013

d.

Nyatakan tugas Jemaah Menteri Penasihat Raja


..
..
Nyatakan tugas Jemaah Menteri Istana

e.

..
..

TINGKATAN 4

BAB/
TAHUN
Bab 1

ESEI (X) / Struktur (#)


2004
2005
2006
1
X5

Bab 2
Bab 3
Bab 4
Bab 5
Bab 6
Bab 7
Bab 8
Bab 9
Bab 10

#1

2007

2008

2009

X5

X6

#2
#2

X6
X5

X7
2

#3
3

#1
#2

X5

#2
X6

#1
#2

X6
#2
3

X5

X5

#2

X6
X6
2

12

X5

#1
X5

2011
#1

#1
#1

#2

2010
#1

X5

X8
2

#2
X6
2

X6
#4
3

X6
2

BAB 5

BAB/

ESEI (X) / Struktur (#)

TAHUN
Bab 5

2004
#2

2005
#2

2006

2007

2008

2009

2010

2011

#2
Contoh soalan

Jadual berikut menunjukkan Perjanjian yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad s.a.w
dengan penduduk Madinah

a.

Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua


merupakan peristiwa penting dalam sejarah perkembangan
Islam.
Nyatakan lokasi Aqabah

i.

............................................................................................................................
1 markah

Rosle Yasin
SMK Danau Kota

Page 16

12

Program Kecemerlangan SPM 2013

b.

Senaraikan tiga isi kandungan perjanjian aqabah yang pertama

i.
ii.
iii.

c.

Senaraikan tiga isi kandungan perjanjian aqabah yang kedua

3 markah

i.
ii.
iii.
iv.

..

..
..
3 markah

d.

i.
ii.
iii.
iv.

2
a.
i.
ii.
iii.
b.

i.
ii.
iii.
iv.

Pada pandangan anda, mengapakah perjanjian aqabah penting dalam sejarah


perkembangan agama Islam.
.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3 markah
Nabi Muhammad s.a.w telah merangka perlembagaan bertulis berpandukan wahyu Allah
s.w.t pada tahun 622 M. yang dikenali sebagai Piagam Madinah
Apakah perkara asas yang terkandung dalam perlembagaan tersebut
..
..
..
2 markah
Jelaskan dengan ringkas satu daripada perkara asas dalam (a) di atas
Sosial
..
..
..
..
Undang-undang

i.
ii.
c.
i.
ii.
d.
i.
ii.

..
..
2 markah
Nyatakan kedudukan orang yahudi seperti yang terkandung dalam perlembagaan tersebut.
..
..
2 markah
Nyatakan kepentingan Piagam madinah dari segi ekonomi
..
..
2 markah

Rosle Yasin
SMK Danau Kota

Page 17

Program Kecemerlangan SPM 2013

3
a.

i.

Nabi Muhammad s.a.w telah mengutus surat kepada Raja Qibti Mesir, al-Muqauqis dan
maharaja Rom Timur, Hercules mengajak mereka mentaati perintah dan beriman kepada
Allah.
Apakah reaksi Raja Qibti Mesir apabila menerima surat daripada Nabi Muhammad s.a.w?
..
1 markah

b.

Nyatakan dua cara yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w untuk menyebarkan ajaran
Islam

i.
ii.
iii.
iv.

..
..
..
..
2 markah

c.
i.
ii.
iii.

Senaraikan tiga sebab berlakunya peperangan dalam sejarah perkembangan Islam


..
..
..
.

d.

2 markah
Apakah tindakan yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w terhadap tawanan perang Badar.

i.
ii.

..
..

e.

2 markah
Senaraikan dua garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan

i.
ii.
iii.
iv.
v.

..
..
..
..
..
3 markah

Jadual dibawah menunjukkan rentetan peristiwa yang membawa kapada peristiwa


pembukaan semula Kota Makkah

Tahun
622 M
628 M
630 M

a.
i.
ii.
iii.

Peristiwa
Hijrah ke Madinah
Perjanjian Hudaibiyah
Pembukan semula Kota Makkah

Senaraikan tiga sebab berlakunya pembukaan semula kota Makkah


..
..
..
3 markah

Rosle Yasin
SMK Danau Kota

Page 18

Program Kecemerlangan SPM 2013

b.

Nyatakan dua faktor yang telah membantu kejayaan pembukaan semula Kota Makkah

i.
ii.
iii.
iv.

..
..
..
..

c.

Senaraikan dua tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w setelah berjaya menguasai Kota
Makkah

i.
ii.

..
..

d.

Berikan tiga kesan pembukaan semula kota Makkah

i.
ii.

..
..
..
..

2 markah

2 markah

iii
iv

2 markah

Rosle Yasin
SMK Danau Kota

Page 19

Program Kecemerlangan SPM 2013

Bab 2.

Perak

Pulau Pinang

Rosle Yasin
SMK Danau Kota

Page 20

Program Kecemerlangan SPM 2013

N. Sembilan

Terengganu
Soalan esei
a.

Terangkan kemajuan ekonomi yang telah dicapai oleh tamadun China khususnya dalam bidang pertanian,
perdagangan dan perusahaan
8m

b.

Terangkan sumbangan tamadun China dalam bidang seni bina kepada peradaban dunia. 6m

c.

Pada pendapat anda apakah iktibar yang boleh diambil daripada kemajuan tamadun China bagi menjadikan
negara dan bangsa Malaysia lebih gemilang pada masa kini? 6m

Rosle Yasin
SMK Danau Kota

Page 21

Program Kecemerlangan SPM 2013

Bab 5 P.Pinang

Soalan esei Kedah


a. Jelaskan strategi yang digunakan oleh nabi Muhammad s.a.w untuk memperkukuhkan
kedudukan negara Islam.
8m
b. Berdasarkan pengetahuan anda, nyatakn prinsip peperangan mengikut ajaran Islam 6 m
c. Pada pendapat anda, apakah langkah yang sewajarnya anda lakukan untuk mempertahankan
kedaulatan negara
6m

Soalan Perak
a. Terangkan factor pembukaan semula kota Makkah
8m
b. Nyatakan kepentingan pembukaan semula kota Makkah
6m
c. Pada pandangan anda, apakah yang diperoleh daripada pembukaan semula kota makkah 6m

Rosle Yasin
SMK Danau Kota

Page 22

Program Kecemerlangan SPM 2013

Bab 6 Tingkatan 5

Rosle Yasin
SMK Danau Kota

Page 23

Program Kecemerlangan SPM 2013

Rosle Yasin
SMK Danau Kota

Page 24

Program Kecemerlangan SPM 2013

Soalan esei Terengganu


a. Jelaskan cadangan-cadangan ke arah oembentukan Malaysia
5m
b. Terangkan langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia
10 m
c. Beradasarkan pengetahuan anda, apakah faedah yang diperoleh daripada pembentukan
Malaysia kepada rakyat pada hari ini?

Rosle Yasin
SMK Danau Kota

Page 25

Program Kecemerlangan SPM 2013

Bab 5 tingkatan 5

Rosle Yasin
SMK Danau Kota

Page 26

Program Kecemerlangan SPM 2013

Rosle Yasin
SMK Danau Kota

Page 27

Program Kecemerlangan SPM 2013

Rosle Yasin
SMK Danau Kota

Page 28

Program Kecemerlangan SPM 2013

Rosle Yasin
SMK Danau Kota

Page 29